Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:3) om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:3) om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet"

Transkript

1 Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:3) om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet Försäkringskassan föreskriver med stöd av regeringens bemyndigande i regeringsbeslut den 15 november 2012 (dnr S2009/921/SF), att det administrativa avtalet till Nordisk konvention om social trygghet ska gälla som föreskrifter. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FKFS 2014:3 Denna författning träder i kraft den 1 juni

2 Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet Med hänvisning till artikel 13 i den nordiska konventionen om social trygghet (härefter konventionen) som den 12 juni 2012 slutits mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, har de behöriga myndigheterna eller den institution som utsetts av den behöriga myndigheten kommit överens om följande administrativa bestämmelser: Artikel 1 Definitioner Konventionens artikel 1 Definitioner I följande bestämmelser används de ord och uttryck, som har definierats i artikel 1 i konventionen, i den betydelse som fastställts där. Artikel 2 Sakområden Konventionens artikel 2 Sakområden En förteckning över de grund- och arbetspensionssystem och de pensionsförmåner som omfattas av konventionen följer som bilaga 1. Varje land meddelar en gång om året före utgången av februari månad det danska social- og integrationsministeriet de ändringar i förteckningen som beror på ändringar i lagstiftning under föregående kalenderår. Förteckningen upprätthålls på det sätt som beskrivs i bilaga 2. Artikel 3 Administration av särskilda bestämmelser för Danmark Konventionens artikel 3 st. 3 Personkrets De praktiska konsekvenserna av Danmarks tillämpning av konventionens artikel 3, st. 3 beskrivs i bilaga 3. Artikel 4 Utsträckt tillämpning av förordningen Konventionens artikel 4 Utsträckt tillämpning av förordningen Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 16 i detta avtal har bestämmelserna i tillämpningsförordningen motsvarande användning vid tillämpningen av konventionen och detta avtal. Se emellertid även artikel 3 i detta avtal. 2 Artikel 5 Fastställande av bosättning i konfliktsituationer Konventionens artikel 5 Bosatt

3 I konfliktsituationer utbyter de behöriga institutionerna alla relevanta fakta som avses i tillämpningsförordningens artikel 11 punkt 1 och undersöker om de i samförstånd kan fastställa var den berörda personen har sina huvudsakliga intressen. Artikel 6 Sjukdom - Ersättning för kostnader för hemresa Konventionens artikel 7 Ersättning för kostnader för hemresa Vid ersättning av merutgifter vid hemresa i enlighet med konventionens artikel 7 gäller följande bestämmelser: 1. Behovet att använda ett dyrare färdsätt ska styrkas med ett skriftligt läkarutlåtande som utfärdas i vistelselandet före hemresan. 2. Beslut om ersättning fattas av institutionen på vistelseorten före hemresan. 3. Om institutionen på vistelseorten inte kontaktats före hemresan, kan ersättning i undantagsfall lämnas i efterhand. Artikel 7 Meddelande om rätt till grund- och arbetspension beräknad på grundval av framtida försäkrings- eller bosättningsperioder Konventionens artikel 9 Överenskommelse enligt artikel 54.2 b) i) i förordningen 1. När villkoren för att beräkna en grundpension med framtida bosättningsperioder i ett nordiskt land är uppfyllda ska landets behöriga institution upplysa de behöriga institutionerna i de andra nordiska länderna om de framtida bosättningsperioderna. Institutionerna i de berörda länderna kan sedan beräkna en proportionerad grundpension enligt artikel 9 i konventionen. 2. När villkoren för att beräkna en arbetspension med framtida försäkringsperioder i ett nordiskt land är uppfyllda ska landets behöriga institution upplysa de behöriga institutionerna i de andra nordiska länderna om de framtida försäkringsperioderna. Institutionerna i de berörda länderna kan sedan beräkna en proportionerad arbetspension enligt artikel 9 i konventionen. 3. Meddelande som nämnts i st. 1 och 2 ska innehålla upplysningar om från vilken tidpunkt tillämpning av konventionens artikel 9 ingår i pensionen. 3

4 Artikel 8 Arbetslöshetsförmåner - Undantag från krav på fullgjorda perioder Konventionens artikel 10 Undantag från visst krav på fullgjorda perioder För att artikel 10 i konventionen ska kunna tillämpas ska ansökan om medlemskap i en arbetslöshetskassa ske inom 8 veckor räknat från det att försäkringstillhörigheten upphört att gälla i frånflyttningslandet. För Norges vidkommande krävs anmälan till arbetsförmedlingen inom 8 veckor. För Sveriges vidkommande kan artikel 10 också tillämpas, även om arbete har utförts eller dagpenningsförmåner vid arbetslöshet har uppburits inom en femårsperiod från ansökan om grundbeloppet hos arbetslöshetskassan Alfa. Ansökan ska inlämnas inom 8 veckor. Artikel 9 Rehabiliteringsrutiner Konventionens artikel 12 Samarbete 1 De behöriga institutionerna ska bilateralt komma överens om administrativa rutiner för rehabilitering inom 2 år från det att avtalet och konventionen trätt i kraft för respektive land. 2 I situationer där man tar ställning till personens rätt till pension eller motsvarande förmån ska de behöriga institutionerna meddela uppgifter om rehabiliteringsåtgärder som påbörjats, har genomgåtts eller skulle vara möjliga i ett enskilt fall. Artikel 10 Administrativt samarbete och förbindelseorgan Konventionens artiklar 13 Administrativt avtal och 14 Administrativt samarbete och förbindelseorgan 4 1. I och för tillämpningen av konventionen kan behöriga myndigheter och institutioner träda i omedelbar förbindelse med varandra och med berörda personer eller deras ombud. De ska bistå varandra vid tillämpningen av konventionen. 2. I konkreta fall har de behöriga institutionerna att samarbeta i syfte att så långt som möjligt lösa situationen till fördel för den enskilde. Om resultatet för den enskilde, vid en objektiv bedömning, kan uppfattas som uppenbart orimligt kan de dispensmöjligheter som följer av förordningen utnyttjas. Detta gäller särskilt vid arbetslivsinriktad rehabilitering enligt artikel Förteckning över förbindelseorgan i enlighet med artikel 14 i konventionen och över de uppgifter som har delegerats till andra

5 organ framgår av bilaga 4. Varje land meddelar en gång om året före utgången av februari månad det danska social- og integrationsministeriet eventuella ändringar, som har genomförts under föregående kalenderår. Förteckningen upprätthålls på det sätt som beskrivs i bilaga 2. Artikel 11 Tolkningsfrågor Konventionens artikel 14 Administrativt samarbete och förbindelseorgan Om det uppstår meningsskiljaktigheter vid tillämpningen och tolkningen av konventionen eller detta avtal, ska dessa dryftas av de behöriga institutionerna. Om de behöriga institutionerna inte kan enas behandlas frågan av de relevanta förbindelseorganen. När det visar sig nödvändigt kan ärendet dryftas av en grupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder, utvalda av de enskilda ländernas behöriga myndigheter. En sådan grupp ska också kunna inkallas vid behov för att dryfta generella tolknings- och tillämpningsfrågor i anknytning till konventionen och detta avtal. Artikel 12 Samarbete vid elektroniskt utbyte av information Konventionens artikel 14 Administrativt samarbete och förbindelseorgan 1. De behöriga institutionerna samarbetar och främjar enhetliga lösningar när det gäller elektroniskt informationsutbyte i enlighet med förordningen och tillämpningsförordningen. De behöriga institutionerna kan också samarbeta på andra områden som omfattas av detta administrativa avtal om det tekniskt finns behov för det. 2. Behöriga institutioner kan sinsemellan ingå samarbetsavtal. Artikel 13 Avstående från återbetalning undantag Konventionens artikel 15 Avstående från återbetalning När en person, som har rätt till vårdförmåner i ett nordiskt land under tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land har varit tvungen att betala den fulla kostnaden för förmånerna utan att få ersättning för utgiften i samband med behandlingen, ska de berörda myndigheterna i de berörda länderna, för Sverige behörig institution, en gång om året debitera varandra för sådana utgifter för vårdförmåner som betalats under föregående kalenderår. Tillvägagångssättet för denna debitering har beskrivits i bilaga 5. 5

6 Artikel 14 Tillägg till grundpension i enlighet med artikel 27 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992 Konventionens artikel 18 Övergångsbestämmelser En institution, som betalar ut tillägg till grundpensionen i enlighet med artikel 27 i den nordiska konventionen om social trygghet av den 15 juni 1992, ska efter anmodan senast under loppet av januari varje år få meddelande om pensionens storlek från de institutioner i de andra nordiska länderna, som utbetalar pension till ifrågavarande pensionär. Artikel 15 Övergångsbestämmelser perioder före år 1994 Konventionens artikel 18 Övergångsbestämmelser För att styrka sin rätt till grundpension från ett nordiskt land i enlighet med artikel 18 i konventionen rörande perioder före 1994 ska sökanden, på en nationell ansökningsblankett, uppge i vilka nordiska länder han eller hon har varit bosatt och under hur lång tid. Av upplysningarna, som sänds tillsammans med pensionsansökan till ett annat nordiskt land, ska framgå om sökanden under sin tid som bosatt i ett nordiskt land samtidigt har arbetat och kan ha intjänat rätt till arbetspension i ett annat nordiskt land. Intjänandeperioder för pension ska uppges enligt artikel 16 i detta avtal. Artikel 16 Informationsutbyte och handlingar för tillämpningen av konventionen 1. De nordiska länderna använder samma format och metod för informationsutbyte som avses i förordningen och i tillämpningsförordningen. Undantag från bestämmelserna redovisas i bilaga Vid tillämpning av konventionen och detta avtal används för institutionerna i länder, som inte använder elektroniskt utbyte av information, utskrifter av elektroniska blanketter för informationsutbyte. Artikel 17 Ikraftträdande och uppsägning 6 Detta avtal träder i kraft den dag alla behöriga myndigheter eller behörig institution utsedd av en behörig myndighet har undertecknat avtalet och gäller under samma tidsrymd som konventionen, med mindre än att det sägs upp av en av parterna. Uppsägningen ska skriftligen meddelas det danska social- och integrationsministeriet som har att underrätta de övriga parterna om detta och om meddelandets innehåll. Uppsägningen gäller endast för den part, som gjort den-

7 samma och gäller från och med ingången av det kalenderår, som inträffar minst sex månader efter det att det danska social- och integrationsministeriet mottagit meddelandet om uppsägningen. Artikel 18 Undertecknande Originaltexten till detta avtal ska deponeras hos det danska socialoch integrationsministeriet, som ska tillställa de övriga parterna bestyrkta kopior av texten. 7

8 BILAGA 1 Förteckning över de grund- och arbetspensionssystem och de pensionsförmåner som omfattas av konventionen Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012 artikel 2 DANMARK Grundpensioner: Lag om social pension (Lov om social pension) LBK nr 1005, Förtidspension Pensionen kan ges till personer mellan 18 och 65 år. Det är ett villkor för att beviljas förtidspension, att personens arbetsförmåga är varaktigt nedsatt och att nedsättningen är av sådan omfattning, att vederbörande oavsett möjligheterna till stöd enligt den sociala eller annan lagstiftning, till exempel sysselsättning i flexarbete, inte kommer att vara i stånd att bli självförsörjande genom inkomstbringande arbete. Folkpension Folkpension ges till personer som har fyllt 65 år. Personligt tillägg kan utbetalas till folkpensionärer vars ekonomiska förhållanden är särskilt svåra. Beslut fattas efter en närmare konkret och individuell utvärdering av pensionärens ekonomiska förhållanden. Det ges personligt tillägg för betalning av värmeutgifter. Arbetspensioner: Lag om arbetsmarknadens tilläggspension (Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension) LBK nr 942, Egenpension Pensionen ges till personer som har nått folkpensionsåldern. Pensionens storlek är baserad på summan av de avgifter som inbetalats till ATP. 8 Förmåner vid dödsfall: Till efterlevande äkta make/maka eller sammanboende efter medlemmar av tilläggspensioneringssystemet utbetalas vid medlemmens död ett engångsbelopp på kr. Förmånen kan utbetalas till en

9 efterlevande efter en medlem, som har varit medlem av tilläggspensionssystemet under sammanlagt minst 2 år och som därutöver har betalat avgifter som motsvarar 2 års avgifter. Till barn efter medlemmar av tilläggspensionssystemet utbetalas vid dödsfall ett engångsbelopp. Beloppet utgör för varje barn under 21 år kr. FÄRÖARNA Grundpensioner: Lag om social pension (Lóg um almennapensjónir o.a.) Ll. nr. 48, 10/ Förtidspension Förtidspension kan tilldelas personer mellan 18 och 67 år. Villkoren för att få förtidspension är minst 3 års bosättning på Färöarna före ansökan och varaktig invaliditetsgrad på minst 50 % som följd av medicinskt erkänd sjukdom eller handikapp. Det används 3 invaliditetsgrader för förtidspension. Förtidspensionen kan bestå av grundbelopp och pensionstillägg. Pensionstillägget er olika för de olika invaliditetsgraderna. Invaliditetsförmån kan tilldelas personer, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 2/3. Invaliditetstönad kan tilldelas personer med handicap. Barntillägg och/eller personligt tillägg kan beviljas om pensionstagaren uppfyller kraven för dem. Ålderspension Ålderspension kan tilldelas personer, som har fyllt 67 år. Villkoret är minst 3 års bosättning på Färöarna mellan 15 och 67 år. Ålderspensionen kan bestå av grundbelopp och pensionstillägg. Barntillägg och/eller personligt tillägg kan beviljas om pensionstagaren uppfyller kraven för dem. GRÖNLAND Grundpensioner: 9

10 Lag om ålderspension (Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat) Nr 3, 7 maj 2007 Lag om förtidspension (Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat) Nr. 4, 7 maj Förtidspension Pensionen kan ges till personer mellan 18 och 65 år. Det är ett villkor för att beviljas förtidspension, att personens arbetsförmåga är varigt nedsatt. Barntillägg och/eller personligt tillägg kan beviljas om pensionstagaren uppfyller kraven för dem. Ålderspension Ålderspension ges till personer som har fyllt 65 år. Tillägg av inkomster som pensionstagaren har till sitt förfogande (rådighedsbestemt tillæg), barntillägg och/eller personligt tillägg kan beviljas om pensionstagare uppfyller kraven för dem. FINLAND Grundpensioner: Folkpensionslag (Kansaneläkelaki) 568/2007 Laki kansaneläkelain voimaanpanosta (Lag om införande av folkpensionslagen) 569/2007 Folkpension - Ålderspension - Sjukpension - Arbetslöshetspension Familjepension - Efterlevandepension - Barnpension Som en förmån enligt folkpensionslagen betalas barnförhöjning. Den här förmånen utbetalas enligt Folkpensionslagen antingen på grundval av folkpension eller på grundval av arbetspension. Utbetalningen är oberoende av storleken på arbetspension. 10 Sjukpension Sjukpension beviljas för viss tid eller tills vidare. Sjukpension som beviljas för viss tid är rehabiliteringsstöd. Pension kan beviljas till en person, som är år gammal och som till följd av sjukdom, lyte eller skada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller något annat därmed jämförbart arbete som med beaktande av personens

11 ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en skälig försörjning. Pensionen beviljas endast på grund av full arbetsoförmögenhet. Pensionen beviljas i de flesta fall efter det att rätten till sjukdagpenning upphört att gälla (efter cirka 300 dagar). Ålderspension Pensionen utbetalas från den generella pensionsåldern 65 år. Ålderspensionen kan utbetalas i förtid från 62 års ålder. När pensionen utbetalas i förtid, minskas den varaktigt med 0,4 procent för varje månad, som pensionen utbetalas i förtid. Man kan också skjuta upp ålderspensioneringen. I så fall höjs pensionen med 0,6 procent för varje månad, som den skjuts upp. Arbetslöshetspension Arbetslöshetspensionen ger inkomst åt äldre långtidsarbetslösa, när rätten till arbetslöshetsdagpenning upphör. Arbetslöshetspension kan beviljas arbetstagare och egenföretagare, som är födda före 1950 och har fyllt 60 år men inte 65 år. Personer, som är födda 1950 eller senare, kan inte få arbetslöshetspension. Övriga villkor för arbetslöshetspensionen skall vara uppfyllda. Familjepension Barnpension utbetalas till moder-, fader- eller föräldralösa barn under 18 år. Barnpensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp. Rätt till barnpensionens grundbelopp har också ett barn som är under 21 år och studerar på heltid. Efterlevande äkta make/maka eller partner i registrerat partnerskap under 65 år kan få efterlevandepension. Efterlevandepension betalas som begynnelsepension och fortsättningspension. En efterlevande make har rätt till begynnelsepension som betalas som fast belopp i sex månader. Efter begynnelsepensionen kan fortsättningspension beviljas. Den består av ett grundbelopp och ett inkomstrelaterat kompletteringsbelopp. Om den efterlevande maken inte har något barn under 18 år att försörja, kan bara det inkomstrelaterade kompletteringsbeloppet beviljas. Arbetspensioner: Lagen om pension för arbetstagare (Työntekijän eläkelaki) 395/2006 Lag om pension för företagare (Yrittäjän eläkelaki) 1272/2006 Lag om pension för lantbruksföretagare (Maatalousyrittäjän eläkelaki) 1280/2006 Lag om sjömanspensioner (Merimieseläkelaki) 1290/2006 Lag om statens pensioner (Valtion eläkelaki) 1295/2006 Lag om kommunala pensioner (Kunnallinen eläkelaki) 549/2003 Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki) 261/

12 Invalidpension Invalidpension kan beviljas arbetstagare och egenföretagare, som har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan förutsatt att nedsättningen av arbetsförmågan förväntas bestå under minst ett år. Full invalidpension utbetalas, om arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5-delar, och delinvalidpension utbetalas, om arbetsförmågan är nedsatt med minst 2/5 3/5-delar. Ålderspension Från och med år 2005 är pensionsåldern flexibel mellan 63 och 68 års ålder. Förtida uttag av ålderspension kan beviljas en person som fyllt minst 62 år. Pensionen blir då varaktigt nedsatt med 0,6 procent för varje månad som pensionen utbetalas före 63 års ålder. Man kan också skjuta upp ålderspensionen efter 68 års ålder. I så fall höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad, som den skjuts upp. Deltidspension Äldre arbetstagare i åldern år kan, om de uppfyller villkoren för att få deltidspension, minska på sin arbetsbörda och få en pension som ersätter en del av inkomstnedsättningen. Till villkoren hör att de måste ha arbetat heltid minst 12 av de närmaste 18 månaderna och under de senaste 15 åren haft förvärvsinkomster som berättigar till arbetspension och som motsvarar minst 5 år i arbete. De måste övergå från heldagstjänst till halvdags. Inkomsterna bör minska med % och det måste ske en motsvarande minskning i arbetstiden. Deltidspension kan inte beviljas en person som får annan lagstadgad inkomstgrundad pension. Personer som är födda före år 1953 har rätt till deltidspension tidigast från 58 års ålder. För personer som är födda 1946 eller tidigare är den övre åldersgränsen för deltidspension inom den privata sektorn 65 år. Arbetslöshetspension Arbetslöshetspensionen ger inkomst åt äldre långtidsarbetslösa, när rätten till arbetslöshetsdagpenning upphör. Arbetslöshetspension kan beviljas arbetstagare och egenföretagare, som är födda före 1950 och har fyllt 60 år. Personer, som är födda 1950 eller senare, kan inte få arbetslöshetspension. Övriga villkor för arbetslöshetspension ska vara uppfyllda. 12 Familjepension Familjepensionen ger inkomst åt efterlevande äkta make/maka och barn, när familjeförsörjaren dör. Familjepension enligt arbetspensionslagarna räknas ut på basis av den avlidne arbetstagarens eller egenföretagarens förvärvsarbete. Familjepensionen baserar sig på den pension, som den försäkrade fick på sin dödsdag. Om den försäkrade

13 inte hade pension vid dödstillfället baserar sig familjepensionen på den invalidpension den försäkrade skulle ha fått om han eller hon blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag. Familjepensionen bestäms efter antalet förmånsberättigade och kan utgöra högst det pensionsbelopp, som den försäkrade skulle ha haft rätt till. Familjepension kan utbetalas till barn, efterlevande äkta make/maka, den försäkrades tidigare äkta make/maka eller efterlevande partner i registrerat partnerskap. ISLAND Grundpensioner Lag om social trygghet (lög um almannatryggingar) 100/2007. Invalidpension Invalidpension kan tilldelas personer mellan 18 och 67 år. Villkoret är minst 3 års bosättning i Island före ansökan, varaktig invaliditetsgrad minst 75 % som följd av medicinskt erkänd sjukdom eller handikapp samt inkomst under en bestämd nivå. Invalidpensionen kan bestå av grundbelopp, pensionstillägg och åldersrelaterat pensionstillägg. Invaliditetsförmån kan tilldelas personer, vilkas varaktiga invaliditetsgrad är mellan 50 % och 74 %. Ålderspension Ålderspension kan tilldelas personer, som har fyllt 67 år. Villkoret är minst 3 års bosättning i Island mellan 16 och 67 år samt inkomst under en bestämd nivå. Ålderspensionen kan bestå av grundbelopp och pensionstillägg. Barnpension Barnpension tilldelas barn under 18 år, som har förlorat en eller båda föräldrarna eller vilkas föräldrar är ålders- eller invalidpensionärer. Arbetspensioner Lag nr 129 från 1997 om obligatorisk pension och pensionsfondernas aktiviteter. Diverse lagar om olika pensionsfonder. Invalidpension Invalidpension kan tilldelas medlem av en pensionsfond, om han har förlorat minst 50 % av sin arbetsförmåga och betalat in premier till 13

14 fonden under minst 2 år samt om inkomstbortfall är följden av denna minskning av arbetsförmågan. Pensionen beräknas efter procent av förlorad arbetsförmåga och intjänade pensionspoäng. Ålderspension Ålderspension kan tilldelas personer från fyllda 65 år för statsanställda, annars från 67 år. Pensionen beräknas efter intjänade pensionspoäng baserade på inbetalade premier. Pensionen skall vara 56 % av den genomsnittliga livstidsinkomsten baserad på inbetalning av premier under 40 år (motsvarande 1,4 % av genomsnittlig livstidsinkomst per inbetalningsår). Förmåner vid dödsfall Pension betalas till efterlevande äkta make/maka eller sammanboende och barn under 18 år, om den avlidne har betalat premier under minst 24 månader inom de sista 36 månaderna före dödsfallet. Den avlidne kan antingen ha erhållit pension från pensionsfonden vid denna tidpunkt eller ha inbetalat premier under en bestämd tid före dödsfallet. Pensionen betalas under 24 månader eller längre, om efterlevande äkta make/maka eller sammanboende försörjer ett barn under 18 år och själv är minst 50 % invalid och under 67 år. Pension till barn betalas till 18 års ålder. NORGE Grundpensioner Lag av den 28 februari 1997 nr 19 om allmän försäkring (folketrygd). Invalidpension (uførepensjon) kan tilldelas mellan 18 och 67 års ålder. Det krävs, att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt på grund av sjukdom, skada eller handikapp. Invalidpensionen består av grundpension och tilläggspension (arbetspension) och/eller särtillägg och är beroende av intjänandetid. Ålderspension ges fram till 1 januari 2011 från månaden efter det att vederbörande har fyllt 67 år och består av grundpension och tilläggspension (arbetspension) och/eller särtillägg. Pensionen är beroende av intjänandetid. 14 Särtillägg ges tillsammans med grundpension till personer, som inte har tjänat in tilläggspension eller som har tjänat in bara en låg tillläggspension.

15 Ålderspension kan från 1 januari 2011 tas ut flexibelt och tidigast från månaden efter det att vederbörande har fyllt 62 år. Villkoret för att vederbörande ska kunna ta ut ålderspensionen före fyllda 67 år är att hon eller han vid fyllda 67 år skulle ha rätt till en pension på minimipensionsnivå. Ålderspensionen justeras enligt förväntad levnadsålder för årskullen på så sätt att den årliga pensionen blir större ju senare pensionen tas ut. Ålderspensionen består av grundpension, tilläggspension (arbetspension) och/eller pensionstillägg. Personer som är födda efter 1953 får sin ålderspension helt eller delvis enligt en ny intjäningsmodell. Ålderspension enligt den nya intjäningsmodellen består av inkomstpension och eventuellt av garantipension. Pension till efterlevande äkta make/maka ges, när den efterlevande och den avlidne hade gemensamma barn eller om äktenskapet varat i minst 5 år. Efterlevande, som inte uppfyller dessa villkor, kan få övergångsstöd under en begränsad period normalt under ett år. Sammanboende med gemensamma barn och sammanboende, som tidigare har varit gifta med varandra, likställs med äkta make/maka. Frånskild efterlevande äkta make/maka, som inte har ingått nytt äktenskap, kan i vissa fall ha rätt till efterlevandepension, om äktenskapet med den avlidne var långvarigt (15 år om det finns gemensamma barn, annars 25 år). Barnpension ges till barn under 18 år, som har förlorat en av sina föräldrar. Barn, som har förlorat båda föräldrarna, kan få barnpensionen förlängd tills de fyller 20 år, om de är under utbildning. Förtidspension: Lag av den 3 december 1948 nr 7 om pensionsförsäkring för sjömän (pensjonstrygd for sjømenn). Pension ges från 60 till 67 år. Lag av den 28 juni 1957 nr 12 om pensionsförsäkring för fiskare (pensjonstrygd for fiskere). Pension ges från 60 till 67 år. Andra pensionssystem: Lag av den 22 juni 1969 nr 12 om pensionsförsäkring för sjuksköterskor (pensjonsordning for sykepleiere). Pension ges från 65 år för undersköterskor. För överordnade sjuksköterskor är åldersgränsen 70 år med möjlighet att få tidigare utbetalning av pension på bestämda villkor. 15

16 Tilläggspension (arbetspension): Lag av den 28 februari 1997 nr 19 om allmän försäkring (folketrygd). Tilläggspension baserad på pensionsgrundande inkomst m.m. ges till invalidpension och ålderspension. Efterlevande äkta make/maka får 55 % av den tilläggspension, som den avlidne hade intjänat rätten till. Föräldralösa barn får 55 % av tilläggspensionen efter den av föräldrarna, som hade den högsta intjänandepoängen. Inkomstpension baserad på pensionsgrundande inkomst m.m. ges till ålderspensionärer som är födda efter 1962 och delvis också till personer födda Tjänstepension Lag av den 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse (Statens pensjonskasse). Pension ges tidigast från fyllda 65 år, om inte en lägre åldersgräns är knuten till tjänsten. Pension ges senast från fyllda 70 års ålder. SVERIGE Grundpensioner Socialförsäkringsbalken (2010:110), sjukersättning och aktivitetsersättning avdelning C, ålderspension avdelning E och efterlevandepension avdelning F. Sjukersättning och aktivitetsersättning * Aktivitetsersättning i form av garantiersättning kan beviljas mellan 19 och 29 års ålder. Sjukersättning i form av garantiersättning kan beviljas mellan 30 och 64 års ålder. Ålderspension Garantipension kan beviljas från 65 års ålder. Efterlevandepension Garantipension till omställningspension kan beviljas den, som inte har fyllt 65 år. 16 Arbetspensioner Socialförsäkringsbalken (2010:110), sjukersättning och aktivitetsersättning avdelning C, ålderspension avdelning E och efterlevandepension avdelning F.

17 Sjukersättning och aktivitetsersättning * Inkomstrelaterad aktivitetsersättning kan beviljas mellan 19 och 29 års ålder. Inkomstrelaterad sjukersättning kan beviljas mellan 30 och 64 års ålder. Ålderspension Inkomstpension kan beviljas från 61 års ålder. Premiepension kan beviljas från 61 års ålder. Tilläggspension kan utbetalas från 61 års ålder mot en viss reduktion. Efterlevandepension Omställningspension kan beviljas en person, som inte har fyllt 65 år. Änkepension kan beviljas en kvinna, som inte har fyllt 65 år, men också i viss grad beviljas en kvinna, som har fyllt 65 år. Barnpension kan beviljas barn, som inte har fyllt 18 år. Barnpensionen kan förlängas till och med juni månad under det år, som barnet fyller 20 år. * Sjukersättning och aktivitetsersättningen är en förmån vid invaliditet. 17

18 BILAGA 2 Publicering på den nordiska socialförsäkringsportalen Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012 artikel 2 och 10 Både förteckningen över de pensionsförmåner som omfattas av konventionen och förteckningen över förbindelseorgan och de uppgifter som delegerats till andra organ publiceras på den nordiska socialförsäkringsportalen. Socialförsäkringsportalens redaktionskommitté kan vid behov be respektive nordiska land att uppdatera landets uppgifter på förteckningarna på samma sätt som avtalats om uppdatering av portalen i bilaga 1 till det avtal om administration av socialförsäkringsportalen som ingåtts mellan de nordiska ländernas socialförsäkringsorgan. 18

19 BILAGA 3 Administration av de särskilda bestämmelserna för Danmark beträffande konventionens personkrets i artikel 3, st. 3 i den nordiska konventionen Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012 artikel 3 1. I artikel 3, st. 3 i den nordiska konventionen av den 12 juni 2012 har det bestämts, att Danmark för personer som är medborgare i länder utanför Norden inte ska tillämpa förordningens bestämmelser om familjeförmåner och förmåner för pensionärers minderåriga barn och för barn som mist en av föräldrarna eller båda (förordningens kapitel 8) - förordningens bestämmelser om arbetslösa, som beger sig till en annan medlemsstat än den behöriga staten (förordningens artikel 64) - konventionens bestämmelser om grundpensioner (artikel 8). Detta gäller i praktiken medborgare från länder utanför EESområdet och Schweiz (tredjelandsmedborgare) eftersom medborgare från EES-området och Schweiz har rättigheter enligt förordningen. 2. De särskilda bestämmelserna för Danmark får följande konsekvenser: För Danmark: Familjeförmåner att bestämmelserna om familjeförmåner i EG-förordning nr 883/2004 inte tillämpas i relation till konventionen på personer som är tredjelandsmedborgare dvs. att tredjelandsmedborgare inte kan medräkna bosättnings-/arbetsperioder från andra nordiska länder för att uppfylla karenstiden för rätt till danska familjeförmåner och att danska familjeförmåner inte kan exporteras för denna personkrets. Förmåner vid arbetslöshet att reglerna om arbetslöshetsdagpenning i EG-förordning nr 883/2004, artikel 64, inte tillämpas på tredjelandsmedborgare dvs. att tredjelandsmedborgare inte kan ta med dansk arbetslös- 19

20 hetsdagpenning när de söker efter arbete i ett annat nordiskt land och att tredjelandsmedborgare inte kan få arbetslöshetsförmåner från ett annat nordiskt land medan de söker arbete i Danmark. Grundpension att grundpension, dvs. dansk social pension, inte kan intjänas av tredjelandsmedborgare enligt konventionens lindrigare regler (3 års bosättning), utan ska intjänas enligt de allmänna danska reglerna för tredjelandsmedborgare (10 års bosättning), och att dansk social pension inte kan exporteras enligt de lindrigare bestämmelserna. Administration Även om det föreligger särskilda bestämmelser om dansk tilllämpning av konventionen och förordningen i förhållande till tredjelandsmedborgare, bör danska institutioner och myndigheter i största möjliga omfattning bistå de andra nordiska länderna vid deras administration av konventionen för tredjelandsmedborgare. För Finland, Norge, Island och Sverige: De särskilda bestämmelserna för Danmark får inte någon betydelse för de övriga nordiska länderna. De övriga nordiska länderna ska i enlighet med bestämmelserna i förordningen sammanlägga bosättnings- och försäkringsperioder som tredjelandsmedborgare intjänat i Danmark och ta dem med vid pro rataberäkningen av pension. Grundpension och familjeförmåner exporteras till Danmark på samma sätt som till andra EES-länder. 20

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om Administrativt avtal till Nordisk konvention om social trygghet; FKFS 2014:3 Utkom från trycket den 22 maj 2014

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8 VÄGLEDNING 2010:2 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE Socialförsäkringsbalk avd. F AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE I Inledande bestämmelser 1 kap. Innehåll, definitioner och förklaringar Innehåll 1 I denna avdelning finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

RP 170/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 170/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 170/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen?

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Kerstin Appel Avdelningen för utländska pensionsärenden Pensionsskyddscentralen 14.9.2010 1 Pensionsskyddscentralen, PSC Samarbets-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:31

Regeringens proposition 2012/13:31 Regeringens proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2012/13:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 13 november 2002 Nr 96 98 INNEHÅLL Nr Sidan 96 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Familjepension. Trygghet till de efterlevande

Familjepension. Trygghet till de efterlevande Familjepension Trygghet till de efterlevande Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Postadress: 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:214 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:44

Regeringens proposition 2003/04:44 Regeringens proposition 2003/04:44 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2003/04:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 november 2003 Göran Persson Berit Andnor

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Wimi 2005 FK90010_003_G Överenskommelse mellan Försäkringskassan och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 BILAGA Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer