Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island"

Transkript

1 Dina socialförsäkringsrättigheter i Island

2 Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet inom EU (Missoc). Ytterligare information om nätverket Missoc finns på Internet: Vägledningen ger en allmän beskrivning av socialförsäkringssystemen i respektive länder. Ytterligare information kan hämtas från andra publikationer från Missoc, som samtliga nås genom nämnda länk. Du kan även kontakta de behöriga myndigheter och institutioner som förtecknas i bilaga till vägledningen. Varken Europeiska kommissionen eller någon annan person som företräder kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används. Europeiska unionen, 2012 Återgivning tillåten med angivande av källan. Juli

3 Innehållsförteckning Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering... 4 Allmänt... 4 Organisation av det sociala skyddet... 4 Finansiering... 5 Kapitel II: Hälso- och sjukvård... 6 Rätt till hälso- och sjukvård... 6 Omfattning... 6 Tillgång till hälso- och sjukvård... 7 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom... 9 Rätt till kontantförmåner vid sjukdom... 9 Omfattning... 9 Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom... 9 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap...11 Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap...11 Omfattning...11 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap...12 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet...13 Rätt till förmåner vid invaliditet...13 Omfattning...13 Tillgång till förmåner vid invaliditet...14 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner...15 Rätt till åldersförmåner...15 Omfattning...15 Tillgång till åldersförmåner...16 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner...17 Rätt till efterlevandeförmåner...17 Omfattning...17 Tillgång till efterlevandeförmåner...17 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada...19 Rätt till förmåner vid arbetsskada...19 Omfattning...19 Tillgång till förmåner vid arbetsskada...20 Kapitel IX: Familjeförmåner...21 Rätt till familjeförmåner...21 Omfattning...21 Tillgång till familjeförmåner...22 Kapitel X: Arbetslöshet...23 Rätt till arbetslöshetsförmåner...23 Omfattning...23 Tillgång till arbetslöshetsförmåner...24 Kapitel XI: Minimiresurser...25 Rätt till förmåner som rör minimiresurser...25 Omfattning...25 Tillgång till förmåner som rör minimiresurser...26 Kapitel XII: Långtidsvård...27 Rätt till långtidsvård...27 Omfattning...27 Tillgång till långtidsvård...27 Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer samt användbara webbplatser...29 Juli

4 Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering Allmänt Islands socialförsäkringssystem grundar sig huvudsakligen på bosättning; alla invånare som är officiellt bosatta i Island omfattas av systemet. För att kunna uppbära förmåner måste även andra villkor vara uppfyllda. Socialförsäkringssystemet omfattar följande: Folkpensionssystemet (som tillhandahåller ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner). Det obligatoriska systemet för tjänstepension (med pensionsfonder som tillhandahåller ålderspensioner från och med års ålder, invaliditetspensioner samt pensioner till efterlevande maka/make och/eller barn). Systemet för hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. Det allmänna systemet för familjeförmåner. Systemet för moderskaps-/faderskapsförmåner. Arbetslöshetsförsäkringen. Socialt bistånd kan ges till behövande personer och personer i särskilda situationer. Organisation av det sociala skyddet Det nationella garantipensionssystemet förvaltas av Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). Tjänstepensionssystemet, som finansieras helt och hållet av fondmedel, förvaltas av enskilda yrkespensionskassor, regleras av finansministeriet (fjármálaráðuneytið) medan tillsynen utförs av förvaltningen för tillsyn över finansiella organ (Fjármálaeftirlitið). Hälso- och sjukvården förvaltas av vårdcentraler, sjukhus och privatpraktiserande läkare. Sjukförsäkringssystemet förvaltas av den isländska sjukförsäkringen (Sjúkratryggingar Íslands). Såväl hälso- och sjukvård som sjukförsäkringen står under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). De allmänna familjeförmånerna (förmåner för barn) ligger under riksskattedirektoratets (Ríkisskattstjóri) ansvar, och tillsynen utförs av finansministeriet (Fjármálaráðuneytið). Båda föräldrarna har rätt till moderskaps-/faderskapsförmåner i samband med ett barns födelse, adoption eller permanenta fosterhemsplacering. Förvaltningen av föräldraförmåner sköts av arbetsmarknadsverket (Vinnumálastofnun) och står under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). Arbetslöshetsförmånerna utbetalas från arbetslöshetskassan och förvaltas av arbetsmarknadsverket (Vinnumálastofnun). Arbetsmarknadsverket står under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). Det isländska systemet för socialt bistånd består av två delar och inbegriper såväl det statliga sociala biståndet (för specifika kategorier av personer i vissa situationer, t.ex. Juli

5 pensionärer) som det allmänna kommunala sociala biståndet. Det sistnämnda omfattar samtliga invånare och tillhandahåller huvudsakligt bistånd och skyddsnät för systemet för socialt skydd. Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun Ríkisins) ansvarar för det statliga sociala biståndet. Det allmänna sociala biståndet förvaltas av kommunerna. Det sociala biståndet på statlig och kommunal nivå står under socialministeriets (Velferðarráðuneytið) tillsyn. Finansiering Det allmänna folkpensionssystemet finansieras genom socialförsäkringsavgifter (tryggingagjald) som betalas av arbetsgivare (och egenföretagare) och skatter. Löntagare och egenföretagare är också skyldiga att betala in avgifter till sina obligatoriska yrkespensionskassor på minst 12 % av bruttolönen. Normalt betalas 8 % av arbetsgivaren och 4 % av arbetstagaren. Detta är miniminivåer. Kollektivavtalen mellan arbetsmarknadens parter kan föreskriva högre avgifter. Sjukförsäkringen och de allmänna familjeförmånerna finansieras med skattemedel. Moderskaps-/faderskapsförmåner som utges till föräldrar som är ute på arbetsmarknaden i samband med ett barns födelse, adoption eller permanenta fosterhemsplacering finansieras genom socialförsäkringsavgifter (tryggingagjald) som betalas av arbetsgivare. Förmånerna till föräldrar som inte förvärvsarbetar är däremot skattefinansierade. Arbetslöshetsförmånerna finansieras genom socialförsäkringsavgifter (tryggingagjald) som betalas av arbetsgivarna. Det statliga sociala biståndet finansieras av staten. Det allmänna sociala biståndet finansieras av kommunerna. Juli

6 Kapitel II: Hälso- och sjukvård Rätt till hälso- och sjukvård Samtliga invånare får hälso- och sjukvård inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården. Alla som är bosatta i Island och som har bott där de senaste sex månaderna (räknat från registreringsdatum) omfattas. Med bosatt avses officiell bosättning enligt den särskilda lagstiftningen om officiell bosättning (lagen om officiell bosättning). Omfattning Den offentliga hälso- och sjukvården täcker följande typer av tjänster: Läkarvård som utförs av en avtalsansluten allmänläkare. Alla nödvändiga undersökningar och behandlingar som utförs av specialister och avtalsanslutna institutioner. Intagning på sjukhus (så lång tid som krävs, liksom läkarvård, läkemedel och övriga sjukhustjänster), inklusive på förlossningsklinik. Vård som utförs av en barnmorska. Intagning på sjukhus utomlands. Läkemedel. Röntgenundersökningar och strålbehandlingar. Tandvård och tandreglering för barn och pensionärer. Avgifter för transport och flytt. Vård i hemmet. Medicinska apparater. Sjukgymnastik. Ålderdomshem. Läkemedel Läkemedel delas in i fyra huvudkategorier. Hur stor del av betalningen som täcks av den statliga sjukvårdsförsäkringen beror på vilken typ och kategori av läkemedel det rör sig om. Sjukvårdsförsäkringen täcker fullständigt kostnaden för livräddande läkemedel som måste tas regelbundet. Vid andra nödvändiga kostnader för läkemedel betalar försäkringstagaren en viss summa eller måste stå för allting själv. Tandvård och tandreglering Sjukvårdsförsäkringen står för tandvården enligt en tabell som bestäms av den behöriga ministern eller den isländska sjukförsäkringen. Försäkringen ersätter delvis avgifterna i samband med tandvård för barn och ungdomar under 18 år. Juli

7 Ingen ersättning beviljas personer i åldern 18 till 66 år, utom vid medfödda missbildningar, olyckor eller sjukdomar eller om de berörda personerna uppbär invaliditetspension. Tandvård ersätts delvis för personer som uppbär ålderspension eller invaliditetspension. Hjälpmedel Den statliga sjukvårdsförsäkringen subventionerar medicinska hjälpmedel som måste köpas på grund av fysiska funktionshinder eller förlorade kroppsdelar. I vissa fall beviljas ett visst belopp, i andra fall betalas en viss procentsats av kostnaden. Resor och transporter Avgifter för transport och flytt kan ersättas till viss del. En viss ersättning beviljas också för utgifter som uppstår när föräldrar måste bo någon annanstans för att ta hand om sitt barn i samband med sjukhusintagning. Kostnader för sjukgymnastik som har ordinerats av läkare ersätts helt eller delvis. På samma sätt gäller att vård i hemmet inte kostar något om den har ordinerats av läkare. Tillgång till hälso- och sjukvård Man kan fritt välja mellan allmänläkare inom den offentliga hälso- och sjukvården och oberoende allmänläkare och specialister som är anslutna till den isländska sjukförsäkringen (IHI) (Sjúkratryggingar Íslands). Man har direkt tillgång till specialister, men intagning på sjukhus sker enbart på ordination av läkare. Vården tillhandahålls som naturaförmåner, och kostnaderna täcks av den isländska sjukförsäkringen. Normalt brukar det ändå krävas att patienten betalar en viss del (egenavgiftssystem). Försäkringstagaren måste t.ex. betala mellan och isländska kronor (6,35 17 euro) för varje besök på en vårdcentral eller hos en allmänläkare. Beloppet varierar beroende på typ av tjänst. Egenavgifter krävs inte för barn under 18 år, och särskilda regler gäller för pensionärer. För alla specialistbehandlingar krävs det en egenavgift på isländska kronor (27 euro) + 40 % av de övriga kostnaderna (till högst kronor eller 187 euro). Särskilda bestämmelser gäller för pensionärer och barn under 18 år. Det finns en övre gräns för hur mycket varje försäkringstagare måste betala per år. Den är isländska kronor (187 euro) för en ensamstående person, kronor (57 euro) för barn inom samma familj och kronor (47 euro) för en pensionär. Personer som har nått denna övre gräns kan få ett rabattkort (afsláttarkort) som kan användas under resten av året. Inläggning på sjukhus Efter läkarordination har försäkringstagarna rätt till gratis inläggning på sjukhus, inklusive på förlossningsklinik. Om en försäkringstagare måste läggas in akut på ett sjukhus i utlandet för att han eller hon inte kan få nödvändig vård på ett isländskt sjukhus övertas kostnaderna Juli

8 sjukförsäkringen. Den behandlande läkaren framlägger en begäran vid den isländska sjukförsäkringen (IHI). IHI avgör om det finns ett behov av inläggning på ett sjukhus utomlands, kontrollerar om villkoren är uppfyllda och fattar beslut om platsen för sjukhusinläggningen. Juli

9 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom Rätt till kontantförmåner vid sjukdom Den isländska sjukvårdsförsäkringen (IHI) utbetalar kontantförmån vid sjukdom (sjúkradagpeningar) för alla anställda och egenföretagare (särskilda regler kan gälla för hemarbetande personer och studerande) som är 18 år och över och som varken uppbär ålderspension eller invaliditetspension. För att få kontantförmånen måste man vara helt oförmögen att arbeta, ha upphört med sin yrkesverksamhet på grund av sjukdom och får inte längre uppbära lön. Särskilda villkor kan gälla vid organdonation. För nya invånare krävs det normalt två månaders arbete och sex månaders bosättning före sjukdomen. Organdonatorer måste kunna uppvisa att de har arbetat sex månader på den isländska arbetsmarknaden innan arbetsoförmåga uppstod till följd av donationen. Sysselsättningsgraden varje månad måste vara minst 25 %. Omfattning Försäkringstagaren uppbär sjukpenning från och med sjukdomens 15:e dag, förutsatt att oförmågan att arbeta varar i minst 21 dagar. Karenstiden på 14 dagar börjar den dag då oförmågan att arbeta bekräftas av en läkare. Arbetsgivaren ska fortsätta att betala ut lön under minst en månad efter 12 månaders oavbruten anställning. I vissa kollektivavtal föreskrivs fortsatt utbetalning av lönerna under en viss tidsperiod, allt efter avtalet. Under denna period beviljas ingen kontantförmån vid sjukdom eller den särskilda ersättningen till organdonatorer. Kontantförmån vid sjukdom, efter att löneutbetalningarna har upphört, är inte kopplad till inkomsten. Det rör sig om schablonersättningar. Full sjukpenning utbetalas till personer som måste avstå från ett heltidsarbete (1 275 isländska kronor eller 8,10 euro. Personer som avstår från en sysselsättning motsvarande mindre än ett heltidsarbete men minst ett deltidsarbete uppbär halv sjukpenning. Vid organdonation utbetalas en ersättning i upp till tre månader. Den uppgår till 80 % av genomsnittslönen eller den beräknade inkomsten under det inkomstår som föregick tidpunkten då arbetsoförmågan uppstod, upp till ett visst tak. Extra ersättning på 349 isländska kronor eller 2,22 euro betalas ut för varje försörjt barn under 18 år. Dessutom betalas upp till 80 % av föräldrarnas boendekostnader när ett barn under 18 år läggs in på sjukhus långt hemifrån. Sjukersättningarna kan betalas ut i totalt 52 veckor under en period på 24 månader. Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom För att få rätt till sjukpenning måste din läkare intyga din arbetsoförmåga. Juli

10 För att ansöka om sjukpenning ska en standardblankett för ansökan lämnas in till den isländska sjukförsäkringen. I allmänhet beviljas ingen sjukpenning retroaktivt för tidsperioder som ligger mer än två månader tillbaka. Juli

11 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap Kvinnor som är bosatta i Island har rätt till gratis mödravård inom den offentliga sjukvården. För nya invånare krävs minst sex månaders bosättning i Island. Båda föräldrarna har rätt till moderskaps-/faderskapsförmåner (greiðslur úr fæðingarorlofssjóði), under förutsättning att de har arbetat på den isländska arbetsmarknaden sex månader före barnets födelsedatum (med en sysselsättningsgrad på minst 25 % varje månad). Båda föräldrarna har rätt till föräldrapenning (fæðingarstyrkur) om de saknar anknytning till arbetsmarknaden eller studerar, förutsatt att de kan styrka minst tolv månaders bosättning före barnets födelse. Adoptionsbidrag (ættleiðingarstyrkur) utbetalas till adoptivföräldrar som adopterar ett barn från utlandet, förutsatt att tillstånd för utlandsadoption har beviljats i Island. Omfattning Naturaförmåner Sjukhusinläggningen utnyttjas så länge som visar sig nödvändigt, liksom läkarvård, läkemedel och övriga sjukhustjänster. Föräldraledighet och föräldraförmån Både mamman och pappan har oberoende rätt till mamma- och pappaledighet i maximalt tre månader till följd av ett barns födelse, adoption eller permanenta placering. Båda föräldrarna kan påbörja föräldraledigheten upp till en månad före det beräknade förlossningsdatumet. Mamman måste ta ut föräldraledighet åtminstone under de två första veckorna efter förlossningen. Dessutom har föräldrarna gemensam rätt till extra ledighet i tre månader, som samtliga kan tas ut av den ena föräldern eller delas upp mellan dem. Föräldrarna kan välja att ta ut denna ledighet som de finner lämpligt under en period på 36 månader efter födelsen. Moderskaps-/faderskapsförmånens belopp utgör 80 % av den genomsnittliga lönen upp till isländska kronor (1 270 euro) och 75 % av den totala genomsnittliga lönen över detta belopp. Den referensperiod som gäller här är en period på tolv kalendermånader i följd som upphör sex månader före barnets födelse alternativt omhändertagande om det rör sig om en första adoption eller permanent fosterhemsplacering. Beräknad inkomst för egenföretagare baseras på det inkomstår som föregick det år då barnet föddes eller då barnet kom till hushållet om det rör sig om en första adoption eller permanent fosterhemsplacering. Det finns en miniminivå (som avser graden av anknytning till arbetsmarknaden) och maximinivå för förmånerna. Maximibeloppet är isländska kronor (1 905 euro). Juli

12 Föräldrar som har en deltidsanställning (mindre än 25 %) eller saknar anknytning till arbetsmarknaden beviljas en föräldrapenning på isländska kronor (353 euro) per månad. Föräldrar som bedriver heltidsstudier får ett högre belopp: isländska kronor (809 euro) per månad. Föräldrapenning utbetalas under en niomånadersperiod. Adoptionsbidraget uppgår till isländska kronor eller euro. Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap För att ansöka om moderskaps-/faderskapsförmåner ska en standardblankett för ansökan lämnas till behörig institution. Det är nödvändigt att lägga fram olika intyg för att kunna uppbära förmånerna. Vid tvister är det möjligt att inkomma med klagomål. Juli

13 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet Rätt till förmåner vid invaliditet Nationell pension Personer mellan 18 och 67 år som är officiellt bosatta i Island och som har bott där i minst tre år direkt före ansökan har rätt till folkpension (lífeyrir almannatrygginga), under förutsättning att deras långvariga invaliditet har bedömts till minst 75 % och resulterat i en fastställd sjukdom eller invaliditet av läkarkåren och att inkomsten måste vara under en viss gräns. Invaliditetsersättning (örorkustyrkur) kan betalas ut till personer med en invaliditet på %, som i övrigt uppfyller villkoren för att uppbära invaliditetspension, med undantag för kriterier som är kopplade till invaliditetsgraden. Den kan också beviljas en person som arbetar heltid men som står inför betydande extra kostnader på grund av sin invaliditet. Tjänstepension Verksamma personer som har betalat avgifter till en yrkespensionskassa kan ha rätt till en tjänstepension (lögbundnir lífeyrissjóðir) i händelse av invaliditet. Arbetsoförmågan som leder till en inkomstsänkning ska i så fall vara minst 50 %. Personen i fråga måste dessutom ha varit ansluten till en pensionskassa (och betalat avgifter) i minst två år. Omfattning Nationell pension Avgörande faktorer för att beräkna folkpensionen för invaliditet är nedsättningen av arbetsförmågan, vid vilken ålder arbetsoförmågan för första gången diagnostiseras till minst 75 %, bosättningsperioden i Island och förmånstagarens inkomst. Personer som har bott i Island i minst 40 år mellan 18 och 67 års ålder har rätt till full invaliditetspension (40/40). Vid kortare tidsperioder beräknas invaliditetspensionen i förhållande till bosättningstidens längd. Den schablonberäknade folkpensionen reduceras om den berörda personen har andra inkomster eller bortfaller om inkomsten överskrider en viss nivå. Personer som uppbär invaliditetspension har rätt till en kompletterande åldersrelaterad pension (aldurstengd örorkuuppbót). Storleken på tillägget beror på mottagarens ålder när han eller hon fick rätt till invaliditetspension första gången. Det kan också beviljas ett fullt pensionstillägg (tekjutrygging) om inkomsten är lägre än ett visst belopp. Juli

14 Barntillägg Personer som uppbär invaliditetspension har rätt till ett barntillägg för varje barn. En pension för barn (barnalífeyrir) utbetalas för barn under 18 år, under förutsättning att barnet självt eller att en av föräldrarna varit bosatt i Island i minst tre år direkt före ansökan. Om båda föräldrarna har en invaliditetspension så utbetalas dubbel pension för barn. Andra tillägg I enlighet med socialhjälpslagen kan olika socialhjälpsförmåner beviljas utöver statlig pension, antingen under särskilda omständigheter eller där det är bevisat att en förmånstagare som är bosatt i Island inte kan tillgodose sina behov utan dessa. Det rör sig t.ex. om bostadstillägget för ensamstående (heimilisuppbót), det särskilda stödtillägget (sérstök uppbót til framfærslu) och andra stöd (frekari uppbætur). Rehabiliteringsinsatser Rehabilitering främjas. En rehabiliteringspenning (endurhæfingarlífeyrir) kan därför beviljas om det inte anses vara möjligt att fastställa graden av permanent invaliditet. Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) kan även ingå avtal med företag som främjar att funktionshindrade får arbete. Tjänstepension Avgörande faktorer för tjänstepensionen är nedsättningen av arbetsförmågan och det intjänade pensionsbeloppet i enlighet med de intjänade pensionspoängen. Pensionen kan öka efterhand som ytterligare intjänandeår tillgodoräknas fram till pensionsåldern. Systemet för statsanställda är dock en fastställd pensionsordning. Tillgång till förmåner vid invaliditet Den berörda personen skickar en standardblankett för ansökan till Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) varpå dennes läkare upprättar och skickar en läkarrapport till Riksförsäkringsverket. Sökanden kommer också att få svara på ett formulär om sin kapacitet och ska också lämna information om sina inkomster, det vill säga en självdeklaration. Förtroendeläkaren bestämmer de sökandes invaliditetsgrad efter en norm som utgår från verkningarna av sjukdomar och invaliditet som fastställts av läkarkåren. Innan en bestämning av invaliditetsgraden görs, bedöms den sökandes möjligheter till rehabilitering och han/hon kan bli tvungen att genomgå ett rehabiliteringsprogram. Grunderna för rätten till förmåner kan när som helst omprövas och förmånerna omräknas i förhållande till eventuella förändringar. Förmånerna betalas i regel ut i förväg den första i varje månad. Ansökan om tjänstepension ska lämnas till den pensionskassa som förvaltar den obligatoriska tjänstepensionen. Juli

15 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner Rätt till åldersförmåner Nationell pension Personer som är 67 år eller äldre och som har varit officiellt bosatta i Island i minst tre kalenderår mellan 16 och 67 års ålder har rätt till allmän folkpension (lífeyrir almannatrygginga), förutsatt att deras inkomst understiger en viss nivå. Särskilda bestämmelser styr rätten till ålderspension för sjömän, som kan beviljas pension vid 60 års ålder (enligt särskilda villkor). Tjänstepension Försäkrade anställda och egenföretagare kan normalt ha rätt till tjänstepension från den tjänstepensionskassa som det är obligatoriskt att ansluta sig till (lögbundnir lífeyrissjóðir) från och med 65 års ålder, förutsatt att de har omfattats av pensionssystemets tjänstepensionsdel mellan 16 och 70 års ålder. Det finns inga krav på lägsta kvalifikationstid. Omfattning Folkpension Avgörande faktorer för att beräkna folkpensionen för ålder är bosättningstiden i Island och förmånstagarens inkomst. Personer som har bott i Island i minst 40 kalenderår mellan 16 och 67 års ålder har rätt till full ålderspension (40/40). Vid kortare tidsperioder beräknas ålderspensionen i förhållande till bosättningstiden. Den schablonberäknade statliga pensionen reduceras om den berörda personen har andra inkomster eller bortfaller om inkomsten överskrider en viss nivå. Ett fullt pensionstillägg (tekjutrygging) kan också beviljas om inkomsten är lägre än ett visst belopp. Det är möjligt att senarelägga grundpension och pensionstillägg (dvs. ansöka om dem senare) fram till 72 års ålder. I så fall ökar utbetalningarna med 0,5 % för varje ytterligare månad. Högsta möjliga ökningen är 30 %. Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) kan besluta att utbetala en pension för barn (barnalífeyrir) för varje barn som försörjs av en person som uppbär ålderspension. I enlighet med socialhjälpslagen kan olika socialhjälpsförmåner beviljas utöver statlig pension under särskilda omständigheter där det är bevisat att en förmånstagare som är bosatt i Island inte kan tillgodose sina behov utan dessa. Det rör sig t.ex. om Juli

16 bostadstillägget för ensamstående (heimilisuppbót), det särskilda stödtillägget (sérstök uppbót til framfærslu) och andra stöd (frekari uppbætur). Tjänstepension Tjänstepensionen beräknas i enlighet med de detaljerade bestämmelserna för varje enskild tjänstepensionskassa. Generellt sett beräknas pensionen i förhållande till de intjänade pensionspoängen. En minimipension som baseras på 40 års avgifter uppgår till 56 % av den månadslön som de inbetalade avgifterna avser. Tillgång till åldersförmåner Om du vill ansöka om folkpension som avser ålder ska du skicka en standardblankett med all nödvändig information till Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins). Du kommer även att få lämna information om dina inkomster. Förmånerna betalas ut i förväg den första i varje månad. Ansökan om tjänstepension ska lämnas till den obligatoriska tjänstepensionskassa som förvaltar tjänstepensionen. Juli

17 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner Rätt till efterlevandeförmåner Folkpension I Island finns det ingen pension för änkling/änka föreskriven i lag, men en pension för barn (barnalífeyrir) utbetalas för föräldralösa (biologiska barn, adopterade barn eller styvbarn) under 18 års ålder. Det måste kunna styrkas att den avlidne försäkringstagaren, efterlevande maka/make eller efterlevande barn har varit bosatta i Island i minst tre år direkt före ansökan om pensionen för barn. Tjänstepension Förmåner från en obligatorisk tjänstepensionskassa (lögbundnir lífeyrissjóðir) kan under en begränsad tid utbetalas till maka/make, registrerad partner (av motsatt eller samma kön), barn under 18 år samt i vissa fall vårdare. Villkoret är att den avlidne fick pension från pensionskassan vid tidpunkten för dödsfallet eller hade betalat avgifter för en viss period före dödsfallet. Omfattning Folkpension Pensionen för barn (barnalífeyrir) utbetalas som ett schablonbelopp. Om båda föräldrarna har avlidit utbetalas dubbel pension för barn. Efterlevande maka/make eller partner som inte har fyllt 67 år kan ha rätt till ersättning vid dödsfall (dánarbætur) i sex månader. Detta kan utökas till tolv månader om mottagaren har försörjningsansvar för ett barn under 18 år eller om andra särskilda omständigheter föreligger. Tjänstepension Pensionen för barn betalas ut månadsvis till efterlevande barn upp till 18 års ålder. Beloppet kan variera mellan olika pensionskassor. Förmånerna fördubblas om båda föräldrarna har avlidit och var anslutna till pensionskassan. Förmånerna till efterlevande maka/make eller partner beräknas som en procentandel av den avlidnes pension enligt bestämmelserna för respektive pensionskassa. Förmånerna betalas bara ut under en begränsad period. Om den avlidne och efterlevande maka/make eller partner hade barn, kan förmånen utbetalas fram till dess att barnet fyller 19 år. Tillgång till efterlevandeförmåner En standardblankett för ansökan ska skickas till Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins). Juli

18 Ansökan om förmåner från tjänstepensionssystemet ska lämnas till den obligatoriska tjänstepensionskassa som förvaltar tjänstepensionen. Juli

19 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada Rätt till förmåner vid arbetsskada Arbetsskadeförsäkringen täcker arbetstagare som arbetar i Island, med undantag för utländska medborgare i ämbetet som företrädare för ett annat land och för dessa företrädares utländska personal. Arbete på ett fartyg eller flygplan som är isländskt eller som ägs eller används av en isländsk part är likvärdigt med arbete i Island såvida lönen utbetalas i Island. Egenföretagare täcks också av försäkringen. Arbetstagare i hushållet har också rätt till förmåner vid olyckor som uppstår i samband med deras arbete, på villkor att denna begäran registreras i deras självdeklaration i början av varje år. Arbetsskadeförsäkringen täcker skador som uppstår till följd av en plötslig yttre händelse i samband med arbete, lärlingsutbildning, uppdrag inom skydd och räddning samt alla former av träning, evenemang som tävlingar i idrott som anordnas av en erkänd idrottsklubb och övervakas av en tränare. En person betraktas vara på arbetet när han eller hon befinner sig på sin arbetsplats under de timmar då han eller hon förutsätts arbeta liksom vid tiden för måltider och kaffepauser, när han eller hon är på uppdrag för företaget eller färdas mellan sin bostad och arbetsplatsen. Försäkringen täcker också sjukdomar som orsakas av skadliga verkningar av vissa ämnen, strålning eller liknande fenomen, som varar på sin höjd några dagar och som beror på den utövade verksamheten. Omfattning Vård och kontantförmåner under en kortare period Vid arbetsolycksfall eller yrkessjukdom som kräver läkarvård täcks detta av sjukförsäkringen. Försäkringstagaren får också ersättning för sina egenavgifter från försäkringen. Kontant dagpenning (slysadagpeningar) betalas ut åtta dagar efter olyckan, under förutsättning att den berörda personen varit oförmögen att arbeta i minst 10 dagar. Det är ett schablonbelopp som uppgår till isländska kronor eller 9,89 euro, med ett tillägg på 349 kronor (2,22 euro) för varje barn under 18 år som försörjs. I vissa kollektivavtal som föreskriver fortsatt utbetalning av lönerna under en viss tidsperiod beviljas inte kontantförmån vid sjukdom till den berörda personen i dessa fall. Denna ersättning betalas ut till dess att den berörda personen kan återgå till arbetet, förklaras permanent invalid eller avliden, dock får perioden för ersättning under inga omständigheter överskrida 52 veckor. Förmåner vid invaliditet Om ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom leder till en permanent invaliditet på minst 75 % har den berörda personen rätt till full invaliditetspension. Ersättning för Juli

20 permanent invaliditet under 75 % betalas i proportion till invaliditetsgraden i %. Om den försämrade arbetsförmågan understiger 50 % (men uppgår till minst 10 %) kan Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) medge invaliditetsförmåner i form av en enstaka utbetalning motsvarande den pension som skulle betalas ut till den berörda personen under ett visst antal år. Rehabiliteringsåtgärder främjas också. När invaliditetsgraden bedöms överstiga 50 % beviljas en kompletterande pension, utifrån vissa bestämmelser, för maken eller makan och/eller de barn under 18 år som förmånstagaren försörjer vid tiden för olyckan. Efterlevandepension Om ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom leder till att offret avlider inom två år, kan en månatlig dödsfallsersättning (dánarbætur vegna slysa) till ett belopp av isländska kronor eller 229 euro utbetalas till änkan eller änklingen under åtta år. En pension för barn (barnalífeyrir) utbetalas till varje barn, och dubbel pension utbetalas om båda föräldrarna har avlidit. Förmåner kan också betalas ut för funktionshindrade barn över 16 år som den avlidna personen försörjde vid tiden för olyckan, i enlighet med hur betydande denna försörjning var, på en skala från isländska kronor (2 867 euro) till kronor eller euro. Tillgång till förmåner vid arbetsskada Arbetsgivaren, eller i sämsta fall försäkringstagaren, ska omedelbart meddela alla arbetsolycksfall som kan ge rätt till förmåner i samband med arbetsskadeförsäkringen till polischefen eller till dennes företrädare i enlighet med de sätt som föreskrivs av Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins). Polischefen lämnar över denna rapport liksom all nödvändig information till Riksförsäkringsverket. Om olyckan inte har meddelats av den person som har ansvar för detta förlorar inte den drabbade eller de överlevande familjemedlemmarna sin rätt att kräva förmåner, under förutsättning att detta görs året efter olyckan. Förmåner får ges också om den ettåriga tidsfristen har förflutit om omständigheterna är så tydliga att tidsfristen inte hindrar fastställandet av underbyggande bevis. Juli

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Estland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Estland Dina socialförsäkringsrättigheter i Estland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Cypern

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Cypern Dina socialförsäkringsrättigheter i Cypern Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Lettland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Lettland Dina socialförsäkringsrättigheter i Lettland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovenien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovenien Dina socialförsäkringsrättigheter i Slovenien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Norge

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Norge Dina socialförsäkringsrättigheter i Norge Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 BILAGA Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Finland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Finland Dina socialförsäkringsrättigheter i Finland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Tjeckien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Tjeckien Dina socialförsäkringsrättigheter i Tjeckien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Irland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Irland Dina socialförsäkringsrättigheter i Irland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

VÅR TRYGGHET Rätta svar

VÅR TRYGGHET Rätta svar VÅR TRYGGHET Rätta svar Vår trygghet -frågesport 1. Vilket år infördes det allmänna barnbidraget? Svar : 1948 sid 16 2. Vilket år trädde fattigvårdsförordningen i kraft? Svar 1847 sid 16 3. När trädde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1531 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz Dina socialförsäkringsrättigheter i Schweiz Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2010:418 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien Dina socialförsäkringsrättigheter i Slovakien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Rumänien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Rumänien Dina socialförsäkringsrättigheter i Rumänien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Liechtenstein

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Liechtenstein Dina socialförsäkringsrättigheter i Liechtenstein Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Malta

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Malta Dina socialförsäkringsrättigheter i Malta Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Bulgarien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Bulgarien Dina socialförsäkringsrättigheter i Bulgarien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ersätts av Statskontoret till en statsanställd persons anhöriga FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer