Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island"

Transkript

1 Dina socialförsäkringsrättigheter i Island

2 Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet inom EU (Missoc). Ytterligare information om nätverket Missoc finns på Internet: Vägledningen ger en allmän beskrivning av socialförsäkringssystemen i respektive länder. Ytterligare information kan hämtas från andra publikationer från Missoc, som samtliga nås genom nämnda länk. Du kan även kontakta de behöriga myndigheter och institutioner som förtecknas i bilaga till vägledningen. Varken Europeiska kommissionen eller någon annan person som företräder kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används. Europeiska unionen, 2012 Återgivning tillåten med angivande av källan. Juli

3 Innehållsförteckning Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering... 4 Allmänt... 4 Organisation av det sociala skyddet... 4 Finansiering... 5 Kapitel II: Hälso- och sjukvård... 6 Rätt till hälso- och sjukvård... 6 Omfattning... 6 Tillgång till hälso- och sjukvård... 7 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom... 9 Rätt till kontantförmåner vid sjukdom... 9 Omfattning... 9 Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom... 9 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap...11 Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap...11 Omfattning...11 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap...12 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet...13 Rätt till förmåner vid invaliditet...13 Omfattning...13 Tillgång till förmåner vid invaliditet...14 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner...15 Rätt till åldersförmåner...15 Omfattning...15 Tillgång till åldersförmåner...16 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner...17 Rätt till efterlevandeförmåner...17 Omfattning...17 Tillgång till efterlevandeförmåner...17 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada...19 Rätt till förmåner vid arbetsskada...19 Omfattning...19 Tillgång till förmåner vid arbetsskada...20 Kapitel IX: Familjeförmåner...21 Rätt till familjeförmåner...21 Omfattning...21 Tillgång till familjeförmåner...22 Kapitel X: Arbetslöshet...23 Rätt till arbetslöshetsförmåner...23 Omfattning...23 Tillgång till arbetslöshetsförmåner...24 Kapitel XI: Minimiresurser...25 Rätt till förmåner som rör minimiresurser...25 Omfattning...25 Tillgång till förmåner som rör minimiresurser...26 Kapitel XII: Långtidsvård...27 Rätt till långtidsvård...27 Omfattning...27 Tillgång till långtidsvård...27 Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer samt användbara webbplatser...29 Juli

4 Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering Allmänt Islands socialförsäkringssystem grundar sig huvudsakligen på bosättning; alla invånare som är officiellt bosatta i Island omfattas av systemet. För att kunna uppbära förmåner måste även andra villkor vara uppfyllda. Socialförsäkringssystemet omfattar följande: Folkpensionssystemet (som tillhandahåller ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner). Det obligatoriska systemet för tjänstepension (med pensionsfonder som tillhandahåller ålderspensioner från och med års ålder, invaliditetspensioner samt pensioner till efterlevande maka/make och/eller barn). Systemet för hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. Det allmänna systemet för familjeförmåner. Systemet för moderskaps-/faderskapsförmåner. Arbetslöshetsförsäkringen. Socialt bistånd kan ges till behövande personer och personer i särskilda situationer. Organisation av det sociala skyddet Det nationella garantipensionssystemet förvaltas av Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). Tjänstepensionssystemet, som finansieras helt och hållet av fondmedel, förvaltas av enskilda yrkespensionskassor, regleras av finansministeriet (fjármálaráðuneytið) medan tillsynen utförs av förvaltningen för tillsyn över finansiella organ (Fjármálaeftirlitið). Hälso- och sjukvården förvaltas av vårdcentraler, sjukhus och privatpraktiserande läkare. Sjukförsäkringssystemet förvaltas av den isländska sjukförsäkringen (Sjúkratryggingar Íslands). Såväl hälso- och sjukvård som sjukförsäkringen står under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). De allmänna familjeförmånerna (förmåner för barn) ligger under riksskattedirektoratets (Ríkisskattstjóri) ansvar, och tillsynen utförs av finansministeriet (Fjármálaráðuneytið). Båda föräldrarna har rätt till moderskaps-/faderskapsförmåner i samband med ett barns födelse, adoption eller permanenta fosterhemsplacering. Förvaltningen av föräldraförmåner sköts av arbetsmarknadsverket (Vinnumálastofnun) och står under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). Arbetslöshetsförmånerna utbetalas från arbetslöshetskassan och förvaltas av arbetsmarknadsverket (Vinnumálastofnun). Arbetsmarknadsverket står under tillsyn av socialministeriet (Velferðarráðuneytið). Det isländska systemet för socialt bistånd består av två delar och inbegriper såväl det statliga sociala biståndet (för specifika kategorier av personer i vissa situationer, t.ex. Juli

5 pensionärer) som det allmänna kommunala sociala biståndet. Det sistnämnda omfattar samtliga invånare och tillhandahåller huvudsakligt bistånd och skyddsnät för systemet för socialt skydd. Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun Ríkisins) ansvarar för det statliga sociala biståndet. Det allmänna sociala biståndet förvaltas av kommunerna. Det sociala biståndet på statlig och kommunal nivå står under socialministeriets (Velferðarráðuneytið) tillsyn. Finansiering Det allmänna folkpensionssystemet finansieras genom socialförsäkringsavgifter (tryggingagjald) som betalas av arbetsgivare (och egenföretagare) och skatter. Löntagare och egenföretagare är också skyldiga att betala in avgifter till sina obligatoriska yrkespensionskassor på minst 12 % av bruttolönen. Normalt betalas 8 % av arbetsgivaren och 4 % av arbetstagaren. Detta är miniminivåer. Kollektivavtalen mellan arbetsmarknadens parter kan föreskriva högre avgifter. Sjukförsäkringen och de allmänna familjeförmånerna finansieras med skattemedel. Moderskaps-/faderskapsförmåner som utges till föräldrar som är ute på arbetsmarknaden i samband med ett barns födelse, adoption eller permanenta fosterhemsplacering finansieras genom socialförsäkringsavgifter (tryggingagjald) som betalas av arbetsgivare. Förmånerna till föräldrar som inte förvärvsarbetar är däremot skattefinansierade. Arbetslöshetsförmånerna finansieras genom socialförsäkringsavgifter (tryggingagjald) som betalas av arbetsgivarna. Det statliga sociala biståndet finansieras av staten. Det allmänna sociala biståndet finansieras av kommunerna. Juli

6 Kapitel II: Hälso- och sjukvård Rätt till hälso- och sjukvård Samtliga invånare får hälso- och sjukvård inom ramen för den offentliga hälso- och sjukvården. Alla som är bosatta i Island och som har bott där de senaste sex månaderna (räknat från registreringsdatum) omfattas. Med bosatt avses officiell bosättning enligt den särskilda lagstiftningen om officiell bosättning (lagen om officiell bosättning). Omfattning Den offentliga hälso- och sjukvården täcker följande typer av tjänster: Läkarvård som utförs av en avtalsansluten allmänläkare. Alla nödvändiga undersökningar och behandlingar som utförs av specialister och avtalsanslutna institutioner. Intagning på sjukhus (så lång tid som krävs, liksom läkarvård, läkemedel och övriga sjukhustjänster), inklusive på förlossningsklinik. Vård som utförs av en barnmorska. Intagning på sjukhus utomlands. Läkemedel. Röntgenundersökningar och strålbehandlingar. Tandvård och tandreglering för barn och pensionärer. Avgifter för transport och flytt. Vård i hemmet. Medicinska apparater. Sjukgymnastik. Ålderdomshem. Läkemedel Läkemedel delas in i fyra huvudkategorier. Hur stor del av betalningen som täcks av den statliga sjukvårdsförsäkringen beror på vilken typ och kategori av läkemedel det rör sig om. Sjukvårdsförsäkringen täcker fullständigt kostnaden för livräddande läkemedel som måste tas regelbundet. Vid andra nödvändiga kostnader för läkemedel betalar försäkringstagaren en viss summa eller måste stå för allting själv. Tandvård och tandreglering Sjukvårdsförsäkringen står för tandvården enligt en tabell som bestäms av den behöriga ministern eller den isländska sjukförsäkringen. Försäkringen ersätter delvis avgifterna i samband med tandvård för barn och ungdomar under 18 år. Juli

7 Ingen ersättning beviljas personer i åldern 18 till 66 år, utom vid medfödda missbildningar, olyckor eller sjukdomar eller om de berörda personerna uppbär invaliditetspension. Tandvård ersätts delvis för personer som uppbär ålderspension eller invaliditetspension. Hjälpmedel Den statliga sjukvårdsförsäkringen subventionerar medicinska hjälpmedel som måste köpas på grund av fysiska funktionshinder eller förlorade kroppsdelar. I vissa fall beviljas ett visst belopp, i andra fall betalas en viss procentsats av kostnaden. Resor och transporter Avgifter för transport och flytt kan ersättas till viss del. En viss ersättning beviljas också för utgifter som uppstår när föräldrar måste bo någon annanstans för att ta hand om sitt barn i samband med sjukhusintagning. Kostnader för sjukgymnastik som har ordinerats av läkare ersätts helt eller delvis. På samma sätt gäller att vård i hemmet inte kostar något om den har ordinerats av läkare. Tillgång till hälso- och sjukvård Man kan fritt välja mellan allmänläkare inom den offentliga hälso- och sjukvården och oberoende allmänläkare och specialister som är anslutna till den isländska sjukförsäkringen (IHI) (Sjúkratryggingar Íslands). Man har direkt tillgång till specialister, men intagning på sjukhus sker enbart på ordination av läkare. Vården tillhandahålls som naturaförmåner, och kostnaderna täcks av den isländska sjukförsäkringen. Normalt brukar det ändå krävas att patienten betalar en viss del (egenavgiftssystem). Försäkringstagaren måste t.ex. betala mellan och isländska kronor (6,35 17 euro) för varje besök på en vårdcentral eller hos en allmänläkare. Beloppet varierar beroende på typ av tjänst. Egenavgifter krävs inte för barn under 18 år, och särskilda regler gäller för pensionärer. För alla specialistbehandlingar krävs det en egenavgift på isländska kronor (27 euro) + 40 % av de övriga kostnaderna (till högst kronor eller 187 euro). Särskilda bestämmelser gäller för pensionärer och barn under 18 år. Det finns en övre gräns för hur mycket varje försäkringstagare måste betala per år. Den är isländska kronor (187 euro) för en ensamstående person, kronor (57 euro) för barn inom samma familj och kronor (47 euro) för en pensionär. Personer som har nått denna övre gräns kan få ett rabattkort (afsláttarkort) som kan användas under resten av året. Inläggning på sjukhus Efter läkarordination har försäkringstagarna rätt till gratis inläggning på sjukhus, inklusive på förlossningsklinik. Om en försäkringstagare måste läggas in akut på ett sjukhus i utlandet för att han eller hon inte kan få nödvändig vård på ett isländskt sjukhus övertas kostnaderna Juli

8 sjukförsäkringen. Den behandlande läkaren framlägger en begäran vid den isländska sjukförsäkringen (IHI). IHI avgör om det finns ett behov av inläggning på ett sjukhus utomlands, kontrollerar om villkoren är uppfyllda och fattar beslut om platsen för sjukhusinläggningen. Juli

9 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom Rätt till kontantförmåner vid sjukdom Den isländska sjukvårdsförsäkringen (IHI) utbetalar kontantförmån vid sjukdom (sjúkradagpeningar) för alla anställda och egenföretagare (särskilda regler kan gälla för hemarbetande personer och studerande) som är 18 år och över och som varken uppbär ålderspension eller invaliditetspension. För att få kontantförmånen måste man vara helt oförmögen att arbeta, ha upphört med sin yrkesverksamhet på grund av sjukdom och får inte längre uppbära lön. Särskilda villkor kan gälla vid organdonation. För nya invånare krävs det normalt två månaders arbete och sex månaders bosättning före sjukdomen. Organdonatorer måste kunna uppvisa att de har arbetat sex månader på den isländska arbetsmarknaden innan arbetsoförmåga uppstod till följd av donationen. Sysselsättningsgraden varje månad måste vara minst 25 %. Omfattning Försäkringstagaren uppbär sjukpenning från och med sjukdomens 15:e dag, förutsatt att oförmågan att arbeta varar i minst 21 dagar. Karenstiden på 14 dagar börjar den dag då oförmågan att arbeta bekräftas av en läkare. Arbetsgivaren ska fortsätta att betala ut lön under minst en månad efter 12 månaders oavbruten anställning. I vissa kollektivavtal föreskrivs fortsatt utbetalning av lönerna under en viss tidsperiod, allt efter avtalet. Under denna period beviljas ingen kontantförmån vid sjukdom eller den särskilda ersättningen till organdonatorer. Kontantförmån vid sjukdom, efter att löneutbetalningarna har upphört, är inte kopplad till inkomsten. Det rör sig om schablonersättningar. Full sjukpenning utbetalas till personer som måste avstå från ett heltidsarbete (1 275 isländska kronor eller 8,10 euro. Personer som avstår från en sysselsättning motsvarande mindre än ett heltidsarbete men minst ett deltidsarbete uppbär halv sjukpenning. Vid organdonation utbetalas en ersättning i upp till tre månader. Den uppgår till 80 % av genomsnittslönen eller den beräknade inkomsten under det inkomstår som föregick tidpunkten då arbetsoförmågan uppstod, upp till ett visst tak. Extra ersättning på 349 isländska kronor eller 2,22 euro betalas ut för varje försörjt barn under 18 år. Dessutom betalas upp till 80 % av föräldrarnas boendekostnader när ett barn under 18 år läggs in på sjukhus långt hemifrån. Sjukersättningarna kan betalas ut i totalt 52 veckor under en period på 24 månader. Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom För att få rätt till sjukpenning måste din läkare intyga din arbetsoförmåga. Juli

10 För att ansöka om sjukpenning ska en standardblankett för ansökan lämnas in till den isländska sjukförsäkringen. I allmänhet beviljas ingen sjukpenning retroaktivt för tidsperioder som ligger mer än två månader tillbaka. Juli

11 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap Kvinnor som är bosatta i Island har rätt till gratis mödravård inom den offentliga sjukvården. För nya invånare krävs minst sex månaders bosättning i Island. Båda föräldrarna har rätt till moderskaps-/faderskapsförmåner (greiðslur úr fæðingarorlofssjóði), under förutsättning att de har arbetat på den isländska arbetsmarknaden sex månader före barnets födelsedatum (med en sysselsättningsgrad på minst 25 % varje månad). Båda föräldrarna har rätt till föräldrapenning (fæðingarstyrkur) om de saknar anknytning till arbetsmarknaden eller studerar, förutsatt att de kan styrka minst tolv månaders bosättning före barnets födelse. Adoptionsbidrag (ættleiðingarstyrkur) utbetalas till adoptivföräldrar som adopterar ett barn från utlandet, förutsatt att tillstånd för utlandsadoption har beviljats i Island. Omfattning Naturaförmåner Sjukhusinläggningen utnyttjas så länge som visar sig nödvändigt, liksom läkarvård, läkemedel och övriga sjukhustjänster. Föräldraledighet och föräldraförmån Både mamman och pappan har oberoende rätt till mamma- och pappaledighet i maximalt tre månader till följd av ett barns födelse, adoption eller permanenta placering. Båda föräldrarna kan påbörja föräldraledigheten upp till en månad före det beräknade förlossningsdatumet. Mamman måste ta ut föräldraledighet åtminstone under de två första veckorna efter förlossningen. Dessutom har föräldrarna gemensam rätt till extra ledighet i tre månader, som samtliga kan tas ut av den ena föräldern eller delas upp mellan dem. Föräldrarna kan välja att ta ut denna ledighet som de finner lämpligt under en period på 36 månader efter födelsen. Moderskaps-/faderskapsförmånens belopp utgör 80 % av den genomsnittliga lönen upp till isländska kronor (1 270 euro) och 75 % av den totala genomsnittliga lönen över detta belopp. Den referensperiod som gäller här är en period på tolv kalendermånader i följd som upphör sex månader före barnets födelse alternativt omhändertagande om det rör sig om en första adoption eller permanent fosterhemsplacering. Beräknad inkomst för egenföretagare baseras på det inkomstår som föregick det år då barnet föddes eller då barnet kom till hushållet om det rör sig om en första adoption eller permanent fosterhemsplacering. Det finns en miniminivå (som avser graden av anknytning till arbetsmarknaden) och maximinivå för förmånerna. Maximibeloppet är isländska kronor (1 905 euro). Juli

12 Föräldrar som har en deltidsanställning (mindre än 25 %) eller saknar anknytning till arbetsmarknaden beviljas en föräldrapenning på isländska kronor (353 euro) per månad. Föräldrar som bedriver heltidsstudier får ett högre belopp: isländska kronor (809 euro) per månad. Föräldrapenning utbetalas under en niomånadersperiod. Adoptionsbidraget uppgår till isländska kronor eller euro. Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap För att ansöka om moderskaps-/faderskapsförmåner ska en standardblankett för ansökan lämnas till behörig institution. Det är nödvändigt att lägga fram olika intyg för att kunna uppbära förmånerna. Vid tvister är det möjligt att inkomma med klagomål. Juli

13 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet Rätt till förmåner vid invaliditet Nationell pension Personer mellan 18 och 67 år som är officiellt bosatta i Island och som har bott där i minst tre år direkt före ansökan har rätt till folkpension (lífeyrir almannatrygginga), under förutsättning att deras långvariga invaliditet har bedömts till minst 75 % och resulterat i en fastställd sjukdom eller invaliditet av läkarkåren och att inkomsten måste vara under en viss gräns. Invaliditetsersättning (örorkustyrkur) kan betalas ut till personer med en invaliditet på %, som i övrigt uppfyller villkoren för att uppbära invaliditetspension, med undantag för kriterier som är kopplade till invaliditetsgraden. Den kan också beviljas en person som arbetar heltid men som står inför betydande extra kostnader på grund av sin invaliditet. Tjänstepension Verksamma personer som har betalat avgifter till en yrkespensionskassa kan ha rätt till en tjänstepension (lögbundnir lífeyrissjóðir) i händelse av invaliditet. Arbetsoförmågan som leder till en inkomstsänkning ska i så fall vara minst 50 %. Personen i fråga måste dessutom ha varit ansluten till en pensionskassa (och betalat avgifter) i minst två år. Omfattning Nationell pension Avgörande faktorer för att beräkna folkpensionen för invaliditet är nedsättningen av arbetsförmågan, vid vilken ålder arbetsoförmågan för första gången diagnostiseras till minst 75 %, bosättningsperioden i Island och förmånstagarens inkomst. Personer som har bott i Island i minst 40 år mellan 18 och 67 års ålder har rätt till full invaliditetspension (40/40). Vid kortare tidsperioder beräknas invaliditetspensionen i förhållande till bosättningstidens längd. Den schablonberäknade folkpensionen reduceras om den berörda personen har andra inkomster eller bortfaller om inkomsten överskrider en viss nivå. Personer som uppbär invaliditetspension har rätt till en kompletterande åldersrelaterad pension (aldurstengd örorkuuppbót). Storleken på tillägget beror på mottagarens ålder när han eller hon fick rätt till invaliditetspension första gången. Det kan också beviljas ett fullt pensionstillägg (tekjutrygging) om inkomsten är lägre än ett visst belopp. Juli

14 Barntillägg Personer som uppbär invaliditetspension har rätt till ett barntillägg för varje barn. En pension för barn (barnalífeyrir) utbetalas för barn under 18 år, under förutsättning att barnet självt eller att en av föräldrarna varit bosatt i Island i minst tre år direkt före ansökan. Om båda föräldrarna har en invaliditetspension så utbetalas dubbel pension för barn. Andra tillägg I enlighet med socialhjälpslagen kan olika socialhjälpsförmåner beviljas utöver statlig pension, antingen under särskilda omständigheter eller där det är bevisat att en förmånstagare som är bosatt i Island inte kan tillgodose sina behov utan dessa. Det rör sig t.ex. om bostadstillägget för ensamstående (heimilisuppbót), det särskilda stödtillägget (sérstök uppbót til framfærslu) och andra stöd (frekari uppbætur). Rehabiliteringsinsatser Rehabilitering främjas. En rehabiliteringspenning (endurhæfingarlífeyrir) kan därför beviljas om det inte anses vara möjligt att fastställa graden av permanent invaliditet. Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) kan även ingå avtal med företag som främjar att funktionshindrade får arbete. Tjänstepension Avgörande faktorer för tjänstepensionen är nedsättningen av arbetsförmågan och det intjänade pensionsbeloppet i enlighet med de intjänade pensionspoängen. Pensionen kan öka efterhand som ytterligare intjänandeår tillgodoräknas fram till pensionsåldern. Systemet för statsanställda är dock en fastställd pensionsordning. Tillgång till förmåner vid invaliditet Den berörda personen skickar en standardblankett för ansökan till Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) varpå dennes läkare upprättar och skickar en läkarrapport till Riksförsäkringsverket. Sökanden kommer också att få svara på ett formulär om sin kapacitet och ska också lämna information om sina inkomster, det vill säga en självdeklaration. Förtroendeläkaren bestämmer de sökandes invaliditetsgrad efter en norm som utgår från verkningarna av sjukdomar och invaliditet som fastställts av läkarkåren. Innan en bestämning av invaliditetsgraden görs, bedöms den sökandes möjligheter till rehabilitering och han/hon kan bli tvungen att genomgå ett rehabiliteringsprogram. Grunderna för rätten till förmåner kan när som helst omprövas och förmånerna omräknas i förhållande till eventuella förändringar. Förmånerna betalas i regel ut i förväg den första i varje månad. Ansökan om tjänstepension ska lämnas till den pensionskassa som förvaltar den obligatoriska tjänstepensionen. Juli

15 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner Rätt till åldersförmåner Nationell pension Personer som är 67 år eller äldre och som har varit officiellt bosatta i Island i minst tre kalenderår mellan 16 och 67 års ålder har rätt till allmän folkpension (lífeyrir almannatrygginga), förutsatt att deras inkomst understiger en viss nivå. Särskilda bestämmelser styr rätten till ålderspension för sjömän, som kan beviljas pension vid 60 års ålder (enligt särskilda villkor). Tjänstepension Försäkrade anställda och egenföretagare kan normalt ha rätt till tjänstepension från den tjänstepensionskassa som det är obligatoriskt att ansluta sig till (lögbundnir lífeyrissjóðir) från och med 65 års ålder, förutsatt att de har omfattats av pensionssystemets tjänstepensionsdel mellan 16 och 70 års ålder. Det finns inga krav på lägsta kvalifikationstid. Omfattning Folkpension Avgörande faktorer för att beräkna folkpensionen för ålder är bosättningstiden i Island och förmånstagarens inkomst. Personer som har bott i Island i minst 40 kalenderår mellan 16 och 67 års ålder har rätt till full ålderspension (40/40). Vid kortare tidsperioder beräknas ålderspensionen i förhållande till bosättningstiden. Den schablonberäknade statliga pensionen reduceras om den berörda personen har andra inkomster eller bortfaller om inkomsten överskrider en viss nivå. Ett fullt pensionstillägg (tekjutrygging) kan också beviljas om inkomsten är lägre än ett visst belopp. Det är möjligt att senarelägga grundpension och pensionstillägg (dvs. ansöka om dem senare) fram till 72 års ålder. I så fall ökar utbetalningarna med 0,5 % för varje ytterligare månad. Högsta möjliga ökningen är 30 %. Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) kan besluta att utbetala en pension för barn (barnalífeyrir) för varje barn som försörjs av en person som uppbär ålderspension. I enlighet med socialhjälpslagen kan olika socialhjälpsförmåner beviljas utöver statlig pension under särskilda omständigheter där det är bevisat att en förmånstagare som är bosatt i Island inte kan tillgodose sina behov utan dessa. Det rör sig t.ex. om Juli

16 bostadstillägget för ensamstående (heimilisuppbót), det särskilda stödtillägget (sérstök uppbót til framfærslu) och andra stöd (frekari uppbætur). Tjänstepension Tjänstepensionen beräknas i enlighet med de detaljerade bestämmelserna för varje enskild tjänstepensionskassa. Generellt sett beräknas pensionen i förhållande till de intjänade pensionspoängen. En minimipension som baseras på 40 års avgifter uppgår till 56 % av den månadslön som de inbetalade avgifterna avser. Tillgång till åldersförmåner Om du vill ansöka om folkpension som avser ålder ska du skicka en standardblankett med all nödvändig information till Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins). Du kommer även att få lämna information om dina inkomster. Förmånerna betalas ut i förväg den första i varje månad. Ansökan om tjänstepension ska lämnas till den obligatoriska tjänstepensionskassa som förvaltar tjänstepensionen. Juli

17 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner Rätt till efterlevandeförmåner Folkpension I Island finns det ingen pension för änkling/änka föreskriven i lag, men en pension för barn (barnalífeyrir) utbetalas för föräldralösa (biologiska barn, adopterade barn eller styvbarn) under 18 års ålder. Det måste kunna styrkas att den avlidne försäkringstagaren, efterlevande maka/make eller efterlevande barn har varit bosatta i Island i minst tre år direkt före ansökan om pensionen för barn. Tjänstepension Förmåner från en obligatorisk tjänstepensionskassa (lögbundnir lífeyrissjóðir) kan under en begränsad tid utbetalas till maka/make, registrerad partner (av motsatt eller samma kön), barn under 18 år samt i vissa fall vårdare. Villkoret är att den avlidne fick pension från pensionskassan vid tidpunkten för dödsfallet eller hade betalat avgifter för en viss period före dödsfallet. Omfattning Folkpension Pensionen för barn (barnalífeyrir) utbetalas som ett schablonbelopp. Om båda föräldrarna har avlidit utbetalas dubbel pension för barn. Efterlevande maka/make eller partner som inte har fyllt 67 år kan ha rätt till ersättning vid dödsfall (dánarbætur) i sex månader. Detta kan utökas till tolv månader om mottagaren har försörjningsansvar för ett barn under 18 år eller om andra särskilda omständigheter föreligger. Tjänstepension Pensionen för barn betalas ut månadsvis till efterlevande barn upp till 18 års ålder. Beloppet kan variera mellan olika pensionskassor. Förmånerna fördubblas om båda föräldrarna har avlidit och var anslutna till pensionskassan. Förmånerna till efterlevande maka/make eller partner beräknas som en procentandel av den avlidnes pension enligt bestämmelserna för respektive pensionskassa. Förmånerna betalas bara ut under en begränsad period. Om den avlidne och efterlevande maka/make eller partner hade barn, kan förmånen utbetalas fram till dess att barnet fyller 19 år. Tillgång till efterlevandeförmåner En standardblankett för ansökan ska skickas till Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins). Juli

18 Ansökan om förmåner från tjänstepensionssystemet ska lämnas till den obligatoriska tjänstepensionskassa som förvaltar tjänstepensionen. Juli

19 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada Rätt till förmåner vid arbetsskada Arbetsskadeförsäkringen täcker arbetstagare som arbetar i Island, med undantag för utländska medborgare i ämbetet som företrädare för ett annat land och för dessa företrädares utländska personal. Arbete på ett fartyg eller flygplan som är isländskt eller som ägs eller används av en isländsk part är likvärdigt med arbete i Island såvida lönen utbetalas i Island. Egenföretagare täcks också av försäkringen. Arbetstagare i hushållet har också rätt till förmåner vid olyckor som uppstår i samband med deras arbete, på villkor att denna begäran registreras i deras självdeklaration i början av varje år. Arbetsskadeförsäkringen täcker skador som uppstår till följd av en plötslig yttre händelse i samband med arbete, lärlingsutbildning, uppdrag inom skydd och räddning samt alla former av träning, evenemang som tävlingar i idrott som anordnas av en erkänd idrottsklubb och övervakas av en tränare. En person betraktas vara på arbetet när han eller hon befinner sig på sin arbetsplats under de timmar då han eller hon förutsätts arbeta liksom vid tiden för måltider och kaffepauser, när han eller hon är på uppdrag för företaget eller färdas mellan sin bostad och arbetsplatsen. Försäkringen täcker också sjukdomar som orsakas av skadliga verkningar av vissa ämnen, strålning eller liknande fenomen, som varar på sin höjd några dagar och som beror på den utövade verksamheten. Omfattning Vård och kontantförmåner under en kortare period Vid arbetsolycksfall eller yrkessjukdom som kräver läkarvård täcks detta av sjukförsäkringen. Försäkringstagaren får också ersättning för sina egenavgifter från försäkringen. Kontant dagpenning (slysadagpeningar) betalas ut åtta dagar efter olyckan, under förutsättning att den berörda personen varit oförmögen att arbeta i minst 10 dagar. Det är ett schablonbelopp som uppgår till isländska kronor eller 9,89 euro, med ett tillägg på 349 kronor (2,22 euro) för varje barn under 18 år som försörjs. I vissa kollektivavtal som föreskriver fortsatt utbetalning av lönerna under en viss tidsperiod beviljas inte kontantförmån vid sjukdom till den berörda personen i dessa fall. Denna ersättning betalas ut till dess att den berörda personen kan återgå till arbetet, förklaras permanent invalid eller avliden, dock får perioden för ersättning under inga omständigheter överskrida 52 veckor. Förmåner vid invaliditet Om ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom leder till en permanent invaliditet på minst 75 % har den berörda personen rätt till full invaliditetspension. Ersättning för Juli

20 permanent invaliditet under 75 % betalas i proportion till invaliditetsgraden i %. Om den försämrade arbetsförmågan understiger 50 % (men uppgår till minst 10 %) kan Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins) medge invaliditetsförmåner i form av en enstaka utbetalning motsvarande den pension som skulle betalas ut till den berörda personen under ett visst antal år. Rehabiliteringsåtgärder främjas också. När invaliditetsgraden bedöms överstiga 50 % beviljas en kompletterande pension, utifrån vissa bestämmelser, för maken eller makan och/eller de barn under 18 år som förmånstagaren försörjer vid tiden för olyckan. Efterlevandepension Om ett arbetsolycksfall eller en yrkessjukdom leder till att offret avlider inom två år, kan en månatlig dödsfallsersättning (dánarbætur vegna slysa) till ett belopp av isländska kronor eller 229 euro utbetalas till änkan eller änklingen under åtta år. En pension för barn (barnalífeyrir) utbetalas till varje barn, och dubbel pension utbetalas om båda föräldrarna har avlidit. Förmåner kan också betalas ut för funktionshindrade barn över 16 år som den avlidna personen försörjde vid tiden för olyckan, i enlighet med hur betydande denna försörjning var, på en skala från isländska kronor (2 867 euro) till kronor eller euro. Tillgång till förmåner vid arbetsskada Arbetsgivaren, eller i sämsta fall försäkringstagaren, ska omedelbart meddela alla arbetsolycksfall som kan ge rätt till förmåner i samband med arbetsskadeförsäkringen till polischefen eller till dennes företrädare i enlighet med de sätt som föreskrivs av Riksförsäkringsverket (Tryggingastofnun ríkisins). Polischefen lämnar över denna rapport liksom all nödvändig information till Riksförsäkringsverket. Om olyckan inte har meddelats av den person som har ansvar för detta förlorar inte den drabbade eller de överlevande familjemedlemmarna sin rätt att kräva förmåner, under förutsättning att detta görs året efter olyckan. Förmåner får ges också om den ettåriga tidsfristen har förflutit om omständigheterna är så tydliga att tidsfristen inte hindrar fastställandet av underbyggande bevis. Juli

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Spanien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Spanien Dina socialförsäkringsrättigheter i Spanien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz Dina socialförsäkringsrättigheter i Schweiz Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien Dina socialförsäkringsrättigheter i Slovakien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01)

Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN. (Uppdaterade per 2015-01-01) Om din TryggPlan ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN (Uppdaterade per 2015-01-01) Viktigt att veta om din TryggPlan I detta häfte har vi samlat viktig information om vårt tjänstepensions

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, 2014-04-07, 11 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING 4 1.1 Målsättning 4 1.2 Allmänt 4 1.3 Barnperspektivet

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer