Bibliografi Anders Agell ARTIKLAR OCH UPPSATSER I ANTOLOGIER OCH TIDSKRIFTER Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliografi Anders Agell ARTIKLAR OCH UPPSATSER I ANTOLOGIER OCH TIDSKRIFTER Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig"

Transkript

1 Tidskriftsförkortningar DN Dagens Nyheter JFFT Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland JT Juridisk Tidskrift NJA Nytt Juridiskt Arkiv SvD Svenska Dagbladet SvJT Svensk Juristtidning TfR Tidsskrift for rettsvitenskap TSA Advokaten. Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund ARBETSRÄTT 1999 Gustafssonmålet och blockadåtgärder mot småföretag i rättspolitiskt perspektiv. Ur Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden; Rättsfonden nr 34, s ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT 1990 Den nya arvsrätten och metoderna för dess tolkning; SvJT 75(1990) s Makarna Karlssons testamente. NJA 1950 s I Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober Stockholm, Juristförlaget 1997, s Verkan av arvskifte när faderskapspresumtion senare har blivit hävd. Ett av många tänkbara fall då deltagarkretsen vid arvskifte inte överensstämt med senare klarlagda förhållanden. Rättsfall JT nr 4, s Efterlevande makes arvsrätt i de nordiska länderna. Rättspolitik och begreppsbildning som medel för lagharmonisering. Ur Hyldeskrift til Jørgen Nørgaard; København, Jurist- og Økonomiforbundets forlag 2003, s BARNRÄTT 1977 Vem skall betala för barnen?; SvD Underhåll och socialförmån. En forskningsrapport; Bilaga 3 till prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m., s Föräldraansvar och barnrätt. Reflexioner kring en doktorsavhandling (Lucy Smith, Foreldremyndighet og barnerett. Oslo 1980, 693), TfR 1983 s Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad. Rapport till Nordisk familieretligt seminar, Aarhus sept. 1986; Oslo, Styvbarnsförhållandet. En treföräldrarsrelation; JFFT (1991) s

2 FAMILJERÄTT 1973 Samlevnad utan äktenskap. En fråga för lagstiftaren?; TSA 39(1973) s Arv och testamente. 2. uppl. Stockholm, Norstedt, 1973; SvJT 60(1975) s Den svenska familjerätten. En presentation; TfR 88(1975) s Anm. av Gösta Walin, Kommentar till ärvdabalken I (1 17 kap.); SvJT 60(1975) s Civilrätt. Familjerätt. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Uppsala universitet 500 år. Del 11; Uppsala 1976, s Förmånstagarförordnanden vid livförsäkring. En föreläsning i familjerätt. Även utg. separat. Uppsala, Iustus, s.; SvJT 61(1976) s Anm. av Svend Danielsen och Mogens Hornslet, Lov om ægteskabets retsvirkninger med kommentarer. København, Jurist- og økonomforb., 1975; TfR 89(1976) s Den svenska familjerättslagstiftningen. En resa utan mål.; JFFT 114(1978) s Gift eller sambo. Inte moral men juridik; SvD Makars och samboendes egendomsförhållanden. Förhandlingarna vid det tjugonionde nordiska juristmötet i Stockholm augusti 1981; Stockholm, 1982, s Föräldraransvar och barnrätt. Reflexioner kring en doktorsavhandling. Anm. av Lucy Smith, Foreldremyndighet og barnerett, Oslo, Universitetsforl., 1980; TfR 96(1983) s Individ, familj, stat. Om värderingar i familjerättslagstiftningen under 1900-talet; SvJT 69(1984) s Samägande än en gång. Principer eller pyttipanna?; TSA 51(1985) s Äktenskapets och lagstiftningens kris; SvD Samboende kan egentligen bara medföra nackdelar; SvD Två typer av äktenskap medför nackdelar; SvD Äganderätt, giftorätt, samborätt; TSA 51(1985) s

3 1987 Tolkning av äktenskapsförord, utlåtande; i NJA 1987 avd. I, s ; Bör inte tvingas till öppenhet. Om förslag till sambolag för homosexuella; SvD Familjerättsliga avtals rättsgiltighet; TfR 100(1987) s Familjebegrepp och lagstiftningsideologi i svensk rätt. Ármansbók. Festskrift udgivet i anledning af Ármanns Snaevarrs 70 års födeselsdag; Reykjavík s Familjen primärgrupp i motvind. Rapporter från ett seminarium anordnat av Rättsfonden; Stockholm, Rättsfondens skriftserie nr , s Bodelning i praktik och teori. Anm. av Örjan Teleman, Bodelning efter äktenskapsskillnad. Stockholm, Norstedt, 1982, 2 uppl. 1985; SvJT 76(1991) s Anm. av Kirsti Strøm Bull, Ugift samliv. Oslo, Tano, 1990; TfR 104(1991) s Familjestabiliteten i Sverige. Ett rättsligt perspektiv. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens årsbok; Stockholm, A&W International 1992, s Ægtefaellers formueordning og arveret. Det 8. Nordiske familieretsseminar den 9. og 10. november Sveriges landsrapport.; København 1992, s ; Recension 1994 Familjeseparationer och juridiska regler. Konfliktlösning och handlingsdirigering. Hearing om skilsmässor och familjesplittring 30/9 1/ Dokument från Kommittén för FN:s familjeår, 1994:1; Stockholm 1994, s Jämkning av äktenskapsförord. Rättsfall; JT 5( ) s Tolkning av förmånstagarförordnande och begreppet samboende enligt sambolagen; JT 6( ) s Familjerättens utveckling i europeiskt perspektiv; Svensk Kyrkotidning, årg. 89, nr (4400), 22 juli 1994, s Anmälan av Linda Nielsen, Familieformuretten. Skilsmisse og skifte. Gads forlag, Køpehavn, 1993, 553 s.; TfR, 107(1994), s Underhållsstöd ersätter bidragsförskott i Sverige och Eva och hennes barn. Ur Familjestöd, familjebegrepp & underhållsskyldighet mot barn i de nordiska länderna. Uppsala, Iustus Förlag 1966, s och s Familjereformer och lagstiftningsideologi; SvJT 83 (1998), s

4 1999 Underhållsstödet. Ett rättssystematiskt misstag. Ur Festskrift till Fredrik Sterzel; Uppsala, Iustus 1999, s Anmälan av Anna Singer, Föräldrarskap i rättslig belysning, avh., SJFU 85, Uppsala, Iustus, 2000, 573 s.; SvJT 87 (2002), s HomO överspelar sina kort, UNT 11 september Är en nordisk familjerätt och successionsrätt realitet eller illusion? En pojektrapport särskilt om äktenskapsrätten; Laikimies 6-7/2001, s Makars äganderätt till bostad och bohag i de nordiska länderna - särskilt i Norge och Sverige. Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert; Uppsala, Iustus 2002, s Spermagivare ledd på juridiska villovägar, UNT 12 februari 2003 Äktenskapets giltighet en civilrättslig och en förvaltningsrättslig fråga. Ur Festskrift till Gösta Walin; Stockholm, Norstedts Juridik 2002, s Homosexuella relationer, kyrka och civilrätt; Svensk Kyrkotidning, årg. 98, nr 36 (4685), 6 september 2002, s Nordisk børneret I, Farskap, morskap og underhåll till barn, et sammenlignende studie af dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ret med drøftelser af harmoniseringsmuligheder og reformbehov. Peter Lødrup, Anders Agell, Anna Singer; København, Nordiska Ministerrådet 2003, 482 s; Familjerätt 2005 Det nordiska familjerättsprojektet och betydelsen av rättsliga kulturskillnader inom Norden. Forhandlingerne ved Det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik august 2005, Band I, s Nordisk lagharmonisering inom Familjerätten (gemensamt). Forhandlingerne ved Det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik august 2005, Band II, s och s FÖRMÖGENHETSRÄTT 1965 Ägareförbehållets giltighet mot borgenär och senare förvärvare i nyare rättspraxis; SvJT 50 (1965) s Om spelvinster, hedersskulder och väntjänster. Festskrift till Håkan Nial.; Stockholm, Norstedt 1966, s

5 1968 Företagsinteckning. Tillägg till Förmånsrättsordningen efter föreläsningar av Karl Benckert, revid. och omarb. av Henrik Hessler; Stockholm, Juridiska föreningen, 1968, s Anm. av Hugo Tiberg, Skuldebrevsrätt. Stockholm, Norstedt, (2. uppl. 1969); SvJT 54(1969) s Företagsinteckning. I Hessler, Henrik, Fordran och förmånsrätt; Stockholm, Juridiska föreningen 1972, s Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen; SvJT 57(1972) s Anm. av Axel Adlercreutz, Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt. Stockholm, Norstedt, 1971; SvJT 57(1972) s Borgenärsskydd och förmånstagarförordnanden vid utmätningsbara livförsäkringar; TSA 42(1976) s Borgenärsskyddet vid utmätningsbara livförsäkringar. En slutreplik; TSA 43(1977) s Företagsinteckning. Uppsatser i civilrätt 1. 9 uppl.; Uppsala 1978, s Rätten till spelinsatser som lämnats till arrangör av pokerspel (NJA 1989 s. 768); JT 1( ) s Anm. av Bert Lehrberg, Avtalstolkning. Stockholm, Norstedts Juridik1995, 148 s.; SvJT (1995) s Avgången bolagsmans ansvar för handelsbolagets skulder. Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström av professorskolleger i Uppsala; Uppsala, Iustus 1996, De Lege 6, s JURIDISK METOD 1974 Spridda tankar om civilrättens forskningsuppgifter. Mål och metoder för forskning inom civilrätten. Symposium i Stockholm november 1973; Stockholm, Statens råd för samhällsforskning 1974, s Angelägna uppgifter och metoder för den juridiska forskningen. Rättsutvecklingen och de juridiska yrkesrollerna. Föredrag och diskussioner vid juridiska fakultetens vid Uppsala universitet symposium 2 4 februari 1977; Uppsala, A&W International 1977, s

6 1987 Rättsvetenskapens roll underskattas; SvD Om systematisk rättstillämpning. En replik; SvJT 75(1990) s Adekvans och skyddsändamål. Om rättsvetenskaplig metod och skadeståndsrättslig regelbildning; JT , s Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, Festskrift till Stig Strömholm ; Uppsala, Iustus 1997, s Rationalitet och värderingar i rättvetenskapen. Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige; SvJT 87 (2002), s JURIDISK PEDAGOGIK 1968 Målanalys och objektiva prov; Juristnytt (1968), s ; 332; 1969 Juridikpedagogik; Iusbäraren 1969:3, s Juridiska fakulteten Universitet och samhälle. Festskrift till Martin Holmdahl; Uppsala, Universitetet 1989, s OFFENTLIG RÄTT 1965 Anm. av Ivar Agge, Straffrättens allmänna del. Föreläsningar III, Stockholm, Norstedt, 1964; SvJT 50(1965) s Anm. av Rune Lavin, Bidragsförskottsinstitutet. Lund, Jurid. fören., 1977; SvJT 63(1978) s Diskussionsinlägg vid Forhandlingerne ved Det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavik august 2005: Rättshaverister problem eller utmaning? (sektionsmöte). Band II, s Domarens uttalanden om gällande rätt utanför domen (sektionsmöte). Band II, s Kvinnovåld som rättsskyddsfråga före, under och efter processen (sektionsmöte). Band II, s SKADESTÅNDSRÄTT 1966 På hvilke områder bör nordisk lovgivning gennemföre objektivt erstatningsansvar? Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm, 31 augusti 2 september 1966.; Stockholm 1966, s

7 Culpa och samtycke inom skadeståndsrätten. Reflexioner kring en lärobok. Anm. av Hjalmar Karlgren, Skadeståndsrätt Stockholm, Norstedt, 1965; SvJT 51(1966) s Anm. av Otto Brusiin, Zum Problem des immateriellen Schadens. Turku 1966.; TfR 80(1967) s Erstatning for ideell skade. Forhandlinger på det 25. nordiske juristmøte i Oslo augusti 1969; Oslo 1971, s Anm. av Kristen Andersen, Skadeforvoldelse og erstatning. Oslo, Grundt Tanum, 1970; SvJT 56(1971) s Orsaksrekvisit och beviskrav i skadeståndsrätten. Festskrift till Per Olof Ekelöf; Stockholm, Norstedt 1972, s Ersättningsgilla skador enligt miljöskyddslagen; Nordisk försäkringstidskrift 53 (1973) s Anm. av Jan Hellner, Skadeståndsrätt. Uppsala, A&W, 1972; Anm. av Hjalmar Karlgren, Skadeståndsrätt. 5. uppl. Stockholm, Norstedt, 1972; Anm. av Ulf Nordenson, Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck, Skadestånd. Uddevalla, Allmänna förlaget, 1972; SvJT 58(1973) s PM om kravet på orsakssamband inom skadeståndsrätten; Nordisk försäkringstidskrift 56 (1976), s Skadeståndsansvaret vid obehöriga förfoganden över annans egendom. Festskrift till Jan Hellner; Stockholm, Norstedt 1984, s Om presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom. Festskrift till Henrik Hessler; Stockholm, Norstedt 1985, s Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og strafferetligt problem. Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den augusti 1990.; Reykjavík 1990, s Ideel skade. Erstatningsret og erstatningsniveau. Forhandlingerne på det 32. nordiske juristmøde i Reykjavík den augusti 1990; Reykjavík 1990, s Skada i följd av trafik som ersättnings- och jämkningsgrund. Festskrift till Kurt Grönfors; Stockholm, Norstedt 1991, s Skadeståndsansvaret för operativt ingrepp utan patientens samtycke; JT 2( ) s

8 Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring vid funktionssvikt hos varan; SvJT 76(1991) s Patientens samtycke än en gång; JT 3( ) s Produktansvar inom och utom 1992 års lag. Festskrift till Bertil Bengtsson; Stockholm, Nerenius & Santérus 1993, s Skada i följd av trafik som ersättnings- och jämkningsgrund. Materialsamling i civilrätt red. av Johan Schelin; Uppsala, Iustus 1993, s Föräldrars skadeståndsansvar, betraktelser över ett lagstiftningsärende. Vänbok till Erland Strömbäck; Stockholm, Svenska försäkringsföreningen 1996, s Kantstenar, plåtbitar, hästboxar och dylikt. Om riskbedömningar enligt culparegeln, Ur Festskrift till Ulf K. Nordenson; Stockholm, Carlsson Law Network 1999, s ÖVRIGT 1972 Trafiken och lättsinnet; DN Svante Bergström Minnesord; DN Nya Juridicum i Uppsala; SvJT 67(1982) s Åke Malmström 5/ / Minnesord. Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse ; Lund, Gleerup 1986, s

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM LARS BJÖRNE REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM Den nordiska rättsvetenskapens historia Del IV 1911-1950 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Förkortningar VII IX XV Inledning 1 1. Disposition

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

1. Inledning och disposition

1. Inledning och disposition Dominik Zimmermann 1 1. Inledning och disposition I den svenska rättsordningen ses äktenskapet som en varaktig förbindelse mellan man och kvinna, till vilken särskilda i lag angivna rättsverkningar är

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi CIVILIOT Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell Under medverkan av Tore Sigeman Artonde upplagan Liber Ekonomi Innehåll Förkortningar 13 Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 17 1.1 Rättsordningens

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2012 T 3108-10 KLAGANDE LN Ombud: Advokat CS MOTPART LS Ombud: Advokat RB SAKEN Fordran m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Anders Agell och Peter Lødrup. Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering.

Anders Agell och Peter Lødrup. Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering. 37 Anders Agell och Peter Lødrup Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering. 38 39 Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Jenny Sandahl

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Jenny Sandahl JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jenny Sandahl Makars ekonomiska mellanhavanden En studie rörande egendomsförhållanden, bodelning, underhåll, arv och gåva, samt de skatterättsliga konsekvenserna

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

ÄKTENSKAPSFÖRORD HAR LÅGT BEVISVÄRDE VID UTMÄTNING

ÄKTENSKAPSFÖRORD HAR LÅGT BEVISVÄRDE VID UTMÄTNING ÄKTENSKAPSFÖRORD HAR LÅGT BEVISVÄRDE VID UTMÄTNING AV CHRISTER NILSSON 2006-04-10 1 (15) Äktenskapsförord har lågt bevisvärde vid utmätning 1 av Jur kand Christer Nilsson En vanlig situation hos kronofogdemyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Efterarv vid makes förmånstagarförvärv

Efterarv vid makes förmånstagarförvärv Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Efterarv vid makes förmånstagarförvärv En utredning av rättsläget i spåren efter NJA 1975 s. 302,

Läs mer

Besöks inte prästen krävs ett möte med juristen

Besöks inte prästen krävs ett möte med juristen Christine Hedelin Sandra Vasarainen Besöks inte prästen krävs ett möte med juristen - Om sambolagstiftningens förhållande till arvsoch testamentsrätten No meeting with the priest requires one with the

Läs mer

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt LENNART PÄLSSON Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt Andra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehäll Förord till andra upplagan 5 I förkortad form citerad litteratur 11 Vissa andra förkortningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äktenskap och samboskap. En komparativ studie. Tanya Mohammedzadeh Melinda Rydell 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Äktenskap och samboskap. En komparativ studie. Tanya Mohammedzadeh Melinda Rydell 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Äktenskap och samboskap En komparativ studie Tanya Mohammedzadeh Melinda Rydell 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

PRIVATA PENSIONER - DEL AV EN FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHET ELLER EN KAPITALPLACERING?

PRIVATA PENSIONER - DEL AV EN FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHET ELLER EN KAPITALPLACERING? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Beck-Friis PRIVATA PENSIONER - DEL AV EN FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHET ELLER EN KAPITALPLACERING? Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Ryrstedt Familjerätt Höstterminen

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Preskription av äktenskapets rättsverkningar?

Preskription av äktenskapets rättsverkningar? Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:10 Preskription av äktenskapets rättsverkningar? Margareta Brattström & Anna Singer Abstract Ett äktenskap medför flera rättsverkningar. Av stor praktisk betydelse

Läs mer

Atervinning i konkurs

Atervinning i konkurs GERTRUD LENNANDER o Atervinning i konkurs TREDJE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förkortningar 15 Kap. 1 Inledning 19 1. Allmänt om ätervinningsreglema 19 a. Konkursrätten, ett omräde i omdaning

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Avsnitt 6 45 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Prop. 2002/03:80, Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 6.1 Efterlevande make Efterlevande

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

När offret tvingas dela skadeståndet med gärningsmannen behov av korrigering vid oskäliga bodelningsresultat i en viss situation

När offret tvingas dela skadeståndet med gärningsmannen behov av korrigering vid oskäliga bodelningsresultat i en viss situation JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anette Bååth När offret tvingas dela skadeståndet med gärningsmannen behov av korrigering vid oskäliga bodelningsresultat i en viss situation Examensarbete 20

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Sambolagen Skydd för svagare parten Anna Lindberg Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Makars och bröstarvingars arvsrätt med särkullbarn i fokus En komparation med norsk rätt

Makars och bröstarvingars arvsrätt med särkullbarn i fokus En komparation med norsk rätt JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ann-Sofi Ohlsson Makars och bröstarvingars arvsrätt med särkullbarn i fokus En komparation med norsk rätt Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Ryrstedt Familjerätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter?

Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? En analys av 12 kap 1 äktenskapsbalken Författare:

Läs mer

Efterlevande makes arvsrätt - en komparativ studie om efterlevande makes skydd inom arvsrätten

Efterlevande makes arvsrätt - en komparativ studie om efterlevande makes skydd inom arvsrätten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Nilsson Efterlevande makes arvsrätt - en komparativ studie om efterlevande makes skydd inom arvsrätten Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Eva Ryrstedt

Läs mer

Sambors efterlevandeskydd

Sambors efterlevandeskydd Sambors efterlevandeskydd Hur kan skyddet stärkas? Masteruppsats i affärsjuridik (familjerätt) Författare: Handledare: Linn Jeppsson Anneli Linhard Framläggningsdatum: 14 maj 2012 Jönköping Maj 2012 Masteruppsats

Läs mer

BODELNING regler i behov av förändring?

BODELNING regler i behov av förändring? BODELNING regler i behov av förändring? Författare: Frida Andersson och Patrik Hallengren Handledare: Ingmar Svensson Tillämpade studier, 20 p Jur.kand.-programmet HT 2006 Innehåll Sammanfattning...4 1.

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Kan egendom som erhållits i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom göras till giftorättgods genom äktenskapsförord?

Kan egendom som erhållits i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom göras till giftorättgods genom äktenskapsförord? NYHETER M.M. 2011-08-06 Kan egendom som erhållits i gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom göras till giftorättgods genom äktenskapsförord? Det är inte ovanligt att en gåvogivare

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sig omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet FÖRHÅLLANDET MELLAN PRINCIPERNA BARNETS BÄSTA OCH BARNETS RÄTT ATT KOMMA TILL TALS - en jämförelse mellan familjerättslig och socialrättslig lagstiftning

Läs mer

Ombildad hyresrätt påverkar den en delning av egendom?

Ombildad hyresrätt påverkar den en delning av egendom? Ombildad hyresrätt påverkar den en delning av egendom? Vid äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållande Kandidatuppsats inom affärsjuridik (ekonomisk familjerätt) Författare: Maria Walden Handledare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 maj 2008 T 394-07 KLAGANDE CE Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat ML MOTPART ML Ombud: Advokat BS SAKEN Klander av bodelning

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1311-05 2005-07-18. Remiss: Vårdnad, boende, umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43)

Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1311-05 2005-07-18. Remiss: Vårdnad, boende, umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43) Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1311-05 2005-07-18 Justitiedepartementet Remiss: Vårdnad, boende, umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Kärlek och sunt bondförnuft

Kärlek och sunt bondförnuft Kärlek och sunt bondförnuft Att gifta sig med ett lantbruk Sambor 4 Gemensam ekonomi 5 Stora skulder 6 Arv 9 Äktenskap 10 Enskild egendom 13 Äktenskapsförord 14 Särkullbarn 17 Arbetslöshet 18 Föräldrapenning

Läs mer

Avgörande skillnader mellan sambo- och äktenskapslagstiftningen

Avgörande skillnader mellan sambo- och äktenskapslagstiftningen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Paula Rincon Skute Avgörande skillnader mellan sambo- och äktenskapslagstiftningen Examensarbete 30 högskolepoäng Docent Eva Ryrstedt Familjerätt Höstterminen

Läs mer

The purpose of this thesis is to examine whether the inheritance protection of a child from a previous marriage or relationship is sufficient or not.

The purpose of this thesis is to examine whether the inheritance protection of a child from a previous marriage or relationship is sufficient or not. The high frequency of divorce in modern times results in blended families. In the newly formed families, it is easy to neglect a child from a previous marriage or relationship. The purpose of this thesis

Läs mer

Sambolagens skönsmässighet - en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden

Sambolagens skönsmässighet - en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Lundgren Sambolagens skönsmässighet - en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden Examensarbete 20 poäng Docent Eva Ryrstedt Familjerätt VT 2006

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Sambors rätt att ärva varandra

Sambors rätt att ärva varandra Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete med praktik i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Sambors rätt att ärva varandra den svenska lagstiftningens brister i ett nordiskt perspektiv

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Hyresrätten vid bodelning

Hyresrätten vid bodelning LIU-IEI-FIL-A--09/00514--SE Hyresrätten vid bodelning Bör en bostadshyresrätt tilldelas ett värde vid bodelning? The right of tenancy at the distribution of marital property Should a right of tenancy have

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sin omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Sambor i Norden En komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark

Sambor i Norden En komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Enhörning Sambor i Norden En komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Förord. Inga-Lill Askersjö

Förord. Inga-Lill Askersjö 3 Förord I denna handledning behandlas företrädesvis de bestämmelser som reglerar när en bouppteckning ska förrättas och lämnas in till Skatteverket. I handledningen återges Skatteverkets uppfattning om

Läs mer

Den fria förfoganderätten

Den fria förfoganderätten JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Den fria förfoganderätten - En studie av tillämpningsproblematiken Amalia Malmberg Examensarbete i Familjerätt, 30 hp Examinator: Johan Schüldt Stockholm,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2012 T 950-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist ML Samma adress MOTPART

Läs mer

Sambors egendom. mitt, ditt och vårt

Sambors egendom. mitt, ditt och vårt ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social-, och rättsvetenskap Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning Magisteruppsats 15 hp Vårterminen 2008 Ämne: Ekonomisk familjerätt

Läs mer

Koppling mellan regleringen av gåvor mellan makar och frågor om dold samäganderätt

Koppling mellan regleringen av gåvor mellan makar och frågor om dold samäganderätt Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete med praktik i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Koppling mellan regleringen av gåvor mellan makar och frågor om dold samäganderätt

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934)

Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934) Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934) Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934) En översyn

Läs mer

Efterlevande sambos ekonomiska skydd

Efterlevande sambos ekonomiska skydd JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Efterlevande sambos ekonomiska skydd Klas Nyström Examensarbete i ekonomisk familjerätt, 30 hp Examinator: Kent Källström Stockholm, Vårterminen 2014 1. Ämnet...

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Gemensam vårdnad en allt för stark huvudregel i svensk rätt?

Gemensam vårdnad en allt för stark huvudregel i svensk rätt? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Brattberg Gemensam vårdnad en allt för stark huvudregel i svensk rätt? Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Ryrstedt Ämne Familjerätt Höstterminen 2005

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

ARV OCH TESTAMENTE. Om avsaknad av en adekvat fördelningsform och en successionsrätt i förändring

ARV OCH TESTAMENTE. Om avsaknad av en adekvat fördelningsform och en successionsrätt i förändring Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Ämnesområde: Familjerätt; successionsrätt Handledare: Karin Kulin-Olsson VT 2011

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 T 2966-09 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Jur.kand. SJ MOTPART ZS Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2009 Ö 1089-08 KLAGANDE TS Ombud: Jur.kand. EW SAKEN Inteckning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

Utländskt giftorättsgods särskilt om lagvalsfrågan

Utländskt giftorättsgods särskilt om lagvalsfrågan Utländskt giftorättsgods särskilt om lagvalsfrågan Filosofie kandidatuppsats i affärsjuridik Författare: Anna Fayad Handledare: Marie Larsson Linton Framläggningsdatum 2010-05-17 Jönköping maj 2010 Kandidatuppsats

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

FÖRKORTNINGAR...2 1.1 INLEDNING...3

FÖRKORTNINGAR...2 1.1 INLEDNING...3 FÖRKORTNINGAR...2 1. INLEDNING...3 1.1 INLEDNING...3 1.2 SYFTE...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...3 1.4 METOD OCH MATERIAL...4 1.5 AVGRÄNSNINGAR...4 2. ÄGANDERÄTTEN INOM ÄKTENSKAPET...5 2.1 EGENDOMSORDNINGEN

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

ADVOKATS BOKFÖRING, HANTERING AV KLIENTMEDEL OCH ARKIVLÄGGNING AV HANDLINGAR. Sammanställning av advokaten Hans Elliot

ADVOKATS BOKFÖRING, HANTERING AV KLIENTMEDEL OCH ARKIVLÄGGNING AV HANDLINGAR. Sammanställning av advokaten Hans Elliot MINNESLISTA ADVOKATS BOKFÖRING, HANTERING AV KLIENTMEDEL OCH ARKIVLÄGGNING AV HANDLINGAR Sammanställning av advokaten Hans Elliot A. ADVOKATS BOKFÖRING 1. Författningar Bokföringslagen (1999:1078) 3 andra

Läs mer

Sambolagens framväxt, syften, motiv och ideologi

Sambolagens framväxt, syften, motiv och ideologi JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Annika Eneberg Sambolagens framväxt, syften, motiv och ideologi Examensarbete 20 poäng Handledare Jur.dr Titti Mattsson Ämnesområde Familjerätt VT 2008 Innehåll

Läs mer

Bör kusiner få ärva?

Bör kusiner få ärva? Bör kusiner få ärva? Uppsats ur Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen. Introduktion Kusiners arvsrätt avskaffades 1928 då samtidigt Allmänna Arvsfonden bildades för mottagande av kvarlåtenskapen

Läs mer

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler

Läs mer

Det svenska bodelningsinstitutet; särskilt om jämkning i ett nordiskt perspektiv

Det svenska bodelningsinstitutet; särskilt om jämkning i ett nordiskt perspektiv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Linda Hansson Det svenska bodelningsinstitutet; särskilt om jämkning i ett nordiskt perspektiv Examensarbete 20 poäng Handledare Docent Eva Ryrstedt Familjerätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 januari 2014 T 240-12 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Ombud: SE och TM

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer