Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan för Leksands kommuns förskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan för Leksands kommuns förskolor 1

2 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER... 3 KVALITETSREDOVISNING MÅL BUDGET GENOMFÖRANDE OCH MÅLUPPFYLLELSE... 6 PRIORITERADE OMRÅDEN VERKSAMHETSPLAN PRIORITERADE OMRÅDEN ORGANISATION BUDGET

3 Om kvalitetsarbetet Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Detta är Leksands kommuns dokumentation gällande förskolans kvalitet och utveckling. Uppgifterna som anges gäller kalenderåret Systematisk uppföljning Det systematiska arbetet visualiseras genom figuren nedan. Tillsyn och uppföljning av fristående förskoleverksamheter Tillsynsansvarig för de fristående verksamheterna är avdelningschef för förskolan. Tillsyn görs vartannat år i förskolorna och vartannat i pedagogisk omsorg. Tillsynen sker genom besök, intervjuer och dokumentstudie. Verksamhetsplan tot Fakta kommunal regi Antal barn 456 Antal förskolor 11 Antal avdelningar 28 Antal barn/avdeln. 16,3 (prl) Barn i pedag. omsorg 0 Antal årsarbetare 84 (2013) Barn/årsarbetare 5,75 (prl) Andel förskollärare 78% (2013) Antal förskolechefer 3 Andel inskrivna 1-5 år av bef. 84% (2013) Andel barn i enskild regi 21% (2013) Antal utbet. vårdnadsbidrag 146 Fakta enskild regi Antal barn 130 Antal förskolor 7 Antal avdelningar 7 Antal barn/avdeln. 18,6 Barn i peda. omsorg 19+7 Antal årsarbetare 27 (2013) Antal barn/årsarbetare 4,6 (2013) Andel förskollärare 37% (2013) Kvalitetsredovisning - tot Redovisning till utskott Intern kontroll Enkäter Analys i ledningsgrupp Tillsynsbesök Synpunkter och klagomål Kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner - enheter 3

4 Kvalitetsredovisning 2014 Mål 2014 Skollag Skollagen 1 är verksamhetens övergripande styrdokument. För att säkerställa att förskolorna och kommunen uppfyller de krav som ställs genomförs en internkontroll genom att en fastställd checklista årligen kontrolleras (bilaga 1). Läroplan I förskolans läroplan Lpfö98 redogörs för följande mål och riktlinjer 1. Normer och värden 2. Utveckling och lärande 3. Barns inflytande 4. Förskola och hem 5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 6. Uppföljning, utvärdering och utveckling 7. Förskolechefens ansvar Kommunalt uppdrag I kommunen finns en antagen politisk vision och utifrån den har en sektorsplan utformats. I den anges uppdrag. Verksamheten planerar och prioriterar utifrån detta. Bilden nedan illustrerar denna process. Vision: Det är lätt att leva i Leksand! 1. Aktiva och levande byar 2. Småskalig stadskärna och modernt industri- och handelscentrum 3. Ny teknik, effektiva energilösningar och nära till världen 4. Idrott, natur och hälsa 5. Högklassig kultur 6. Omtanke och professionalitet Uppdrag: Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Förskolan ska erbjuda barnen en väl genomtänkt och stimulerade miljö som stärker deras intresse för tal, skrift, läsning och kommunikation. Prioriterade områden Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation 2. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor 3. Utveckling av pedagogisk dokumenation 4. Friskare barn i förskolan 1 4

5 Förskolans gemensamma vision i Leksands kommun Vår förskola står aldrig still, sätter olikheten i rörelse och är öppen för det oväntade 1. Förskolans reviderade läroplan anger ett förstärkt pedagogiskt uppdrag till förskolechefer, förskollärare och arbetslag. Detta innebär att vi ska ha fokus på målen i läroplanen. 2. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för barnets skull även om den också skall göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta eller studera. 3. Vi vill med stolthet arbeta för en helhetssyn inom Leksands förskolor där vi erbjuder pedagogisk verksamhet, organisation och service utifrån barns och vårdnadshavares behov. En flexibel förskola i ständig utveckling som stimulerar nya tankar och fortbildar i nätverk. En engagerad förskola som vågar möta konkurrens, synliggöra mångfald samt värna olikheter och kreativitet. Budget 2014 FÖRSKOLA I LEKSAND 2014 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 54,0 FACKLIGA UPPDRAG 10,0 VERKSAMHETSBIDRAG 591,0 ADM FSK O GRSK 3 808,2 GEMENSAM VERKSAMHET 30,0 FORTBILDNING 252,0 NTA 25,0 PROJEKT BARN OCH UNGDOM 0,0 MODERSMÅLSUNDERVISNING 30,0 SPECIALPED OMRÖVERGRIPAND 1 002,2 INSATSER VID F-HINDER 1 941,0 FÖRSKOLAN ,7 LOKALER O KAPITALKOSTNADE 8 882,0 KOST 6 290,0 ICKE KOMMUNAL BARNOMSORG ,0 INTERK ERS BARNOMSORG 788,0 VÅRDNADSBIDRAG 432,0 SUMMA ,1 5

6 Genomförande och måluppfyllelse Prioriterade uppdrag Uppdrag Planerat Genomfört Resultat Analys 1. Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation 2. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor a) Erbjuda alla pedagoger utbildning i tecken som kommunikation (TAKK). b) Fortsatt samarbeta med biblioteket. c) Erbjuda alla pedagoger en föreläsning i Läsnyckeln- en metod att öka barnens intresse för läsning. d) Erbjuda en pedagog per avdelning en heldags föreläsning- lugn och ro i förskolan- för att skapa arbetsro i våra förskolor. e) Kommunens ateljerista ska nyttjas i våra förskolor för att bidra till att skapa inspirerande miljöer för barnen. f) Obligatorisk föreläsningen Anknytning i förskolan för alla pedagoger. a) Fortsatt och utökat samarbete med It avdelningen för att möjliggöra att förskolor nyttjar förskole webben. a) Inte genomfört TAKK-utbildning under Ca 75 % har utbildningen. b) Bokombudsträffar (ca 4 st). Läsprojektgrupp. Utställning. Årets tema Gör din egen bok. Studiebesök Tusen ord. c) Har erbjudit alla Läsnyckel. Många deltog. Köpt in 11 paket (Läsnyckeln). d) Uppfyllt. e) 2 förskolor nyttjar ateljerista. f) Uppfyllt a) Aktiviteten genomförd Genomförda aktiviteter bedöms ha bidragit till att verksamheten har ökat fokus för barns intresse för skriftspråk. Genom att antal pedagoger per barn har minskat har dock förutsättningarna för att nå målen försämrats något (5,75 barn/åa). 8 av 29 avdelningar. Delvis uppnått målet. + Genom att arbetet bedrivits strukturerat har en god måluppfyllelse uppnått. + Det har funnits ett tydligt mål och en medveten tanke om vad och hur arbetet ska bedrivas och detta har varit viktigt. + Fortbildningen har varit viktig och bidragande till utvecklingen. + Samarbetet med biblioteket har varit positiv och bör fortsätta. - Tillgången till kommunens ateljerista har inte nyttjats av alla förskolor. - Alla pedagoger har inte genomfört TAKK-utbildningen och arbetet måste fortsätta. + Bra stöd av IT på övergripande nivå + Tillgång till verktyg har varit tillräcklig. - Systemet har inte fungerat problemfritt på de avdelningar som är igång och är orsaken till att utvecklingen inte varit optimal. - Frånvaro av IT-personal har påverkat införandet. - Behov av längre implementeringstid än beräknat kan konstateras. - Nätverk finns inte i den utsträckning som behövs. - Kunskapen om verksamheternas kulturer och rutiner behöver tydliggöras. 3. Utveckling av pedagogisk dokumentation 4. Friskare barn i förskolan a) Utveckling av utvecklingssamtalen tillsammans med specialpedagogerna med fokus på barns förändrade kunnande. a) Under perioden sep-april ska alla sjukdagar i förskolan mätas, gäller både barn och pedagoger, och jämföras med samma period år 2012 och b) En inspirationsföreläsning med Per Pliggen Andersson ska erbjudas samtliga pedagoger. c) En föreläsning Gifter i barns miljö ska erbjudas samtliga pedagoger i syfte att medvetandegöra pedagogerna hur de ska kunna erbjuda förskolans barn en mer giftfri miljö. a) Delvis genomfört Verksamheten har utvecklat DUK för att få syn på barns förändrade kunnande. a) - c) genomfört Hygienutbildning genomförd. 90,8 % av personalen bedömer att de arbetar för att varje barns utveckling och lärande dokumenteras. 5 % friskare barn. 98,6 % av personalen arbetar efter hygienråden. + Dialogen mellan pedagoger har varit viktig i utvecklingen av arbetet. + Handledning av specialpedagoger har varit positiv. + DUK-materialet har varit avgörande för måluppfyllelsen. + Att personalen följ hygienråden bedöms vara en bidragande orsak till att barnen blivit friskare. + Föreläsningen och synsättet bedöms ha fått genomslagskraft. 6

7 Skollag För att säkerställa kommunens arbete genomförs årligen en internkontroll. En bedömning görs av kommunens förmåga att leva upp till lagar och förordningar (se bilaga 1). Enligt utförd kontroll bedöms kommunen i hög grad leva upp till fastställda mål och förväntningar. Tillsyn och uppföljning av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Under 2014 genomfördes tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen (7 st.) Vid tillsynen framkom att verksamheten behöver förbättra/få kännedom om: 1. Barnsäkerhet i miljön 2. Reflektionstiden 3. Allmän förskola är avgiftsfri 4. Olika dokument saknar förankring hos vårdnadshavare 5. Ingen förskollärare fanns på en förskola 6. Köhantering ska ske enligt överenskommelsen Följande framgångsfaktorer framkom: 1. Förskolechefen- viktigt med avsatt tid för uppdraget 2. Utbildningsnivån i arbetslaget har höjts 3. Ömsesidigt förtroendet (styrelse och arbetslag) 4. Tilltro till barns förmåga, nyfikna på barns tankar, lyhördhet 5. Utmanande och säker miljö 6. Goda förutsättning för individuell och gemensam planering 7. Handledning i arbetslagen av kommunens specialpedagoger 8. Vårdnadshavarna upp ger att de är mycket nöjda med verksamheten och kvalitén bedöms i stort sett som god planeras för tillsyn av fristående pedagogisk omsorg. Sektorsplan Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Mål: Förskolan ska erbjuda barnen en väl genomtänkt och stimulerade miljö som stärker deras intresse för tal, skrift, läsning och kommunikation. Barn på förskola där pedagogisk dokumentation används systematiskt till att utveckla verksamheten (andel %) Ny formulering Antal barn/heltidpersonal i kommunens förskolor både kommunala och fristående under en viss två veckors period i nov-12 (inskrivna och närvarande) % 87 % 3,8 4,2 4,4 Andel årsarbetare med förskollärarutbildning -kommunal regi 81 % 78 % iu Antal barn per årsarbetare -kommunal regi 5,3 5,5 5,75 7

8 Bilderna ovan visar att kommunen har en mycket hög kompetens med stor andel utbildade förskollärare. Vidare visar bilderna att personaltätheten minskat från föregående år och ligger nu på en relativt hög nivå jämfört riket. Pedagogenkät I den årliga enkäten svarade 109 pedagoger (2014). Enkäten visar att pedagogerna är nöjda med förskolans arbete med normer och värden. Barns trivsel i förskolan skattas mycket högt. Dock anser pedagogerna att respekten mellan barnen på förskolan kunde vara bättre. Vad gäller utveckling och lärande skattar pedagogerna barns möjlighet till utveckling högt. 8

9 Barns inflytande skattas lågt av pedagogerna, 20-25% av pedagogerna svarar att barnen inte ges möjlighet att uttrycka sin tankar och åsikter eller att få delta i olika former av samarbete. 9

10 Vårdnadshavares enkät Det genomförs även en enkät riktad till vårdnadshavarna svarade 303 personer på frågorna. Enkäten visar att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten. Men kan dock se i enkätsvaren att vårdnadshavarna inte i tillräcklig omfattning känner till förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling, ej heller är nöjd med den ömsesidiga respekten barnen emellan. Vad gäller barns inflytande har vårdnadshavarna större tilltro till detta än vad pedagogerna har. 10

11 Mörkröd= stämmer inte alls Mörkgrön=stämmer helt 11

12 Synpunkter och klagomål Under första kvartalet 2014 inkom tre klagomål gällande förskolan, alla tre gällde de neddragningar av tjänster i förskolan som genomfördes Den vårdnadshavare som angett sitt namn fick en kontakt med förskolechefen som förklarade det ekonomiska läget i förskolan. De två övriga var anonyma. De övriga månaderna inkom inga klagomål. Sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelsen För att nå uppsatta mål har förskolan, som tidigare nämnts, prioriterat några områden. Verksamheten har kommit mycket långt och arbetat mycket för att öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation. En arbetsgrupp bildades bestående av personal från både förskolan och bibliotek. Gruppen planerade vårsalongen där så gott som samtliga förskolor deltog. Vårsalongen avslutades med författarmöten där barnen presenterade sina alsters för barn från andra förskolor. Detta var mycket uppskattat och böckerna finns nu för utlåning på biblioteket. Ipads används flitigt i verksamheten som ett stöd för reflektion och pedagogisk dokumentation. Alla pedagoger inbjöds till en föreläsning i en läsinlärningsmetod, Läsnyckeln, och material har köpts in till samtliga förskolor. Kommunens ateljerista har varit i några av förskolorna i syftet att skapa mer inspirerande miljöer för barnen. Under året har ingen TAKK utbildning erbjudits. Ungefär 90 % av pedagoger har ändå redan nu fått utbildningen För att underlätta kontakten vårdnadshavare och förskola har ett nytt kommunikationssystem införts där vårdnadshavare via mobil eller dator kan kommunicera med förskolan, t.ex. meddela tider och förändringar av dessa, vem som hämtar och lämnar barnet och om barnet är sjukt. Detta finns nu på två av kommunens förskolor. Målet var att alla förskolor skulle ha haft systemet till årsskiftet men eftersom systemet inte har fungerat helt bra på de förskolor som börjat får implementerings arbete fortsätta nästa år. Verksamheten har även detta år stärkt arbetet med att dokumentera barnens utveckling och lärande. I år svarar något många fler pedagoger ja på frågan om man delger vårdnadshavarna barnens utveckling och framsteg. Detsamma gäller vårdnadshavare, fler anser i år att de får just den informationen. Detta jämfört med svaren året innan. Handledningen i arbetslagen av specialpedagogerna har varit till utvecklande men den behöver fortsätta för att ännu bättre få syn på barnets förändrade lärande och utveckling. En arbetsgrupp har gemensamt utvecklat DUK (dokumentation, utveckling och kvalitet) i detta syfte. Förskolan kan anse sig ha lyckats väl med målet friskare barn i förskolan. Barnens sjukfrånvaro minskade förra året jämfört med året innan med 5 % och under samma period minskade pedagogernas sjukfrånvaro med 10 %. Alla pedagoger har fått en kort utbildning i handhygien, hygienråd har tagits fram och använts. 99 % av pedagogerna säger i enkäten att de arbetar utifrån dessa råd. Prioriterade områden 2015 För att nå uppsatta mål finns ett behov av att prioritera följande 5 områden: 1. Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation. 2. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet friskare barn. 3. Verka för en Giftfri förskola. 4. Utveckla arbetet med diskriminering och kränkande behandling. 5. Leksands-webben på samtliga förskolor. 12

13 Verksamhetsplan 2015 Prioriterade områden 2015 Mål Aktivitet 1. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 1. Läsnyckeln används på alla förskolor 2. Föreläsning Seriesamtal och sociala berättelser 3. Särskilt språkstöd för nyanlända barn vid förskolan Furuliden 4. Samarbete med kommunbiblioteket 5. TAKK-utbildning för alla pedagoger (som ej tidigare genomfört den) 6. Projekt (SPSM) Musik och rytm i syfte att påverka barns beteende och språkutveckling via musik 7. Läsa och skriva i förskolan boken läses av alla pedagoger och arbetas med genom nätverket. 2. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn. 3. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. 4. Utveckla arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 5. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor 1. Projektet friskare barn (handhygien, hygienregler, utevistelse) 2. Visa resultat av statistik (sjukfrånvaro) på intranätet och hemsidan 3. Starta en arbetsgrupp för att samtala och utveckla arbetet för en miljövänlig och hälsosam förskola 4. Utbildning av handhygien för alla pedagoger 1. Starta en arbetsgrupp för att samtala och utveckla arbetet för en miljövänlig och hälsosam förskola 2. Utforma en handlingsplan för Giftfri förskola med syfte att minska gifter och kemikalier i förskolan. 3. All personal ska känna till förskolans handlingsplan Giftfri förskola. 4. Förskolan ska se över och successivt reducera mjuk plast och äldre teknisk utrustning (som ej är godkänt lekmateriel) 5. Samverkan ska ske med kostavdelningen, inköpsavdelningen, miljöansvarig på kommunen, städavdelningen och Leksandsbostäder. 1. Alla enheter har kompletta planer mot diskriminering och kränkande behandling (enligt mall från BEO) 2. All personal känner väl till innehållet i planerna 3. Alla vårdnadshavare känner till att förskoleenheterna har planer mot diskriminering och kränkande behandling 4. Alla planer finns tillgängliga på Intranät och hemsida 5. Alla blanketter (för anmälan) är kända och finns tillgängliga på Intranät och hemsida 6. Föreläsning/insats med efterföljande diskussion på enheter och i arbetslag 1. Tekniken och nätverket fungerar väl 2. Inköp av verktyg/teknik 3. Samarbete med IT 4. Uppstartsutbildningar av pedagoger 13

14 Organisation Förskoleverksamheten i Leksand illustreras i bilden till höger. Huvudman för de kommunala verksamheterna i Leksands kommun är kommunstyrelsen. Utskottet Lärande och stöd leder verksamheten. Sektorn Lärande och stöd leds av sektorschef som ansvarar för fem avdelningar varav förskolan är en. Förskolans ledning består av en avdelningschef, 3 förskolechefer, 2,0 specialpedagoger, 1 handläggare och 1,5 administratörer. Förskolechefsgruppen träffas varje vecka, ofta tillsammans med handläggaren. Träffar med specialpedagoger och ledning sker flera gånger varje månad via utvecklingsgrupp och barnhälsoteam. I barnhälsoteamet samverkar förskolan med familj och stöd och barnhälsovården. Förskolans administratörer och handläggare träffas ca 2 gånger/termin. Kommunen kan erbjuda 626 förskoleplatser. 476 i kommunal förskola och 150 i fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskoleplats ska erbjudas inom 4 månader. Vårdnadsbidrag erbjuds alla barn i åldrarna 1-3 år. Enheter och ansvar, kommunala förskolor Avdelningschef, Britt Neuman Nord Fjärilen (1) Nyckelpigan (4) Åhls barnakademi (1) Rosen (4) Källbacken (4) Igelkotten (2) Lissgård en (1) Trollet (1) Pelikane n (3) Furuliden (3) Tällberg (3) Maria Granath N Linda Karlsson Linda Karlsson Maria Granath N Maria Granath N Linda Karlsson Linda Karlsson Linda Karlsson Ulla Sällstedt Ulla Sällstedt Ulla Sällstedt 14

15 Utvecklingsgrupper i förskolan Förskolorna arbetar enhetsvis med de prioriterade områdena men därutöver finns gemensamma utvecklingsgrupper. Tanken är att dessa ska bidra till att gemensamt utveckla förskolan som helhet i Leksands kommun och öka likvärdigheten. Planering och organisation kring barn i behov av stöd För att säkerställa arbetet kring barn i behov av stöd i förskolan finns kommunala planer och riktlinjer framtagna. Två specialpedagoger jobbar i förskolan i Leksands kommun. Deras uppdrag är att identifiera, analysera och delta i arbetet med att utveckla och främja lärandemiljön i förskolan på organisation grupp individnivå. De samarbetar med avdelningschef för förskolan och förskolechefer om hur man på organisatorisk nivå kan undanröja hinder för barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna ger även handledning, råd och stöd i arbetslag och för enskilda pedagoger. De arbetar kontinuerligt med kommunövergripande uppdrag där specialpedagogisk kompetens krävs. Specialpedagogerna medverkar i förskolans barnhälsoteam och samverkar även med externa verksamheter såsom BUP, HAB, NPU och BHV. 15

16 Budget 2015 FÖRSKOLA I LEKSAND 2015 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 100,0 FACKLIGA UPPDRAG 10,0 VERKSAMHETSBIDRAG 376,0 ADM FSK O GRSK 3 808,0 GEMENSAM VERKSAMHET 30,0 FORTBILDNING 252,0 NTA 25,0 PROJEKT BARN OCH UNGDOM 0,0 MODERSMÅLSUNDERVISNING 25,0 SPECIALPED OMRÖVERGRIPAND 1 032,0 INSATSER VID F-HINDER 1 441,0 FÖRSKOLAN ,0 LOKALER O KAPITALKOSTNADE 8 970,8 KOST 6 290,0 ICKE KOMMUNAL BARNOMSORG ,0 INTERK ERS BARNOMSORG 756,0 VÅRDNADSBIDRAG 360,0 SUMMA ,8 Leksand Britt Neuman Nord Avdelningschef, förskolan i Leksand 16

17 Bilaga 1 Checklista/internkontroll Skollagen (i korthet) JA ÅTGÄRD KLART Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga 17

18 förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. Ett barn ska erbjudas plats vid en förskole enhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året. För barn som erbjudits förskola enligt 7 får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan. En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun, om mottagandet grundar sig på 13 första stycket. Även i de fall som avses i 13 andra stycket ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om något annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskole enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för 1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 2. pedagogiskt material och utrustning, 3. måltider, 4. administration, 5. mervärdesskatt, och 6. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 18

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan 2016 - Leksands kommuns fritidshem 1 OM DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET... 3 UPPDRAG OCH VISION... 4 KVALITETSREDOVISNING 2015... 4 ORGANISATION... 4 PRIORITERINGAR

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Källbacken

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Källbacken Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Källbacken Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Fjärilen

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Fjärilen Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Fjärilen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Rosen

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Rosen Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Rosen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Vision Vi vill frambringa trygga och harmoniska barn som visar respekt för alla. Vi vill ha en förskola där alla ska känna tillit.

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola 1 (6) Sigtuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen 2013-03-06 Förutsättningar för godkännande av fristående förskola Ett godkännande ska lämnas om den som ansöker har förutsättningar att följa de föreskrifter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök vid fristående förskolor i Nässjö kommun. April maj 2016

Rapport från tillsynsbesök vid fristående förskolor i Nässjö kommun. April maj 2016 2016-06-30 Rapport från tillsynsbesök vid fristående förskolor i Nässjö kommun. April maj 2016 Inledning Nässjö kommuns tillsyn av fristående förskolor Kommunen ansvarar för att ge tillstånd till fristående

Läs mer

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-12-06 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Bollen, Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018 för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018 för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2016/2017 och verksamhetsplan 2017/2018 för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orgona förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orgona förskola,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Tillsyn av förskolan Gläntan Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Gläntan Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-17 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Gläntan, Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Gläntan Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2013/2014 Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamhetsplan 2015/2016 Förskolan Insjön

Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamhetsplan 2015/2016 Förskolan Insjön Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamhetsplan 2015/2016 Förskolan Insjön Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Tällberg

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Tällberg Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Tällberg Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Siljansnäs

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Siljansnäs Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Siljansnäs Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), verksamhetsår 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Tällberg

Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Tällberg Kvalitetsredovisning 2015/2016 och verksamhetsplan 2016/2017 för förskolan Tällberg Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer