Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan för Leksands kommuns förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan för Leksands kommuns förskolor 1

2 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER... 3 KVALITETSREDOVISNING MÅL BUDGET GENOMFÖRANDE OCH MÅLUPPFYLLELSE... 6 PRIORITERADE OMRÅDEN VERKSAMHETSPLAN PRIORITERADE OMRÅDEN ORGANISATION BUDGET

3 Om kvalitetsarbetet Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Detta är Leksands kommuns dokumentation gällande förskolans kvalitet och utveckling. Uppgifterna som anges gäller kalenderåret Systematisk uppföljning Det systematiska arbetet visualiseras genom figuren nedan. Tillsyn och uppföljning av fristående förskoleverksamheter Tillsynsansvarig för de fristående verksamheterna är avdelningschef för förskolan. Tillsyn görs vartannat år i förskolorna och vartannat i pedagogisk omsorg. Tillsynen sker genom besök, intervjuer och dokumentstudie. Verksamhetsplan tot Fakta kommunal regi Antal barn 456 Antal förskolor 11 Antal avdelningar 28 Antal barn/avdeln. 16,3 (prl) Barn i pedag. omsorg 0 Antal årsarbetare 84 (2013) Barn/årsarbetare 5,75 (prl) Andel förskollärare 78% (2013) Antal förskolechefer 3 Andel inskrivna 1-5 år av bef. 84% (2013) Andel barn i enskild regi 21% (2013) Antal utbet. vårdnadsbidrag 146 Fakta enskild regi Antal barn 130 Antal förskolor 7 Antal avdelningar 7 Antal barn/avdeln. 18,6 Barn i peda. omsorg 19+7 Antal årsarbetare 27 (2013) Antal barn/årsarbetare 4,6 (2013) Andel förskollärare 37% (2013) Kvalitetsredovisning - tot Redovisning till utskott Intern kontroll Enkäter Analys i ledningsgrupp Tillsynsbesök Synpunkter och klagomål Kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner - enheter 3

4 Kvalitetsredovisning 2014 Mål 2014 Skollag Skollagen 1 är verksamhetens övergripande styrdokument. För att säkerställa att förskolorna och kommunen uppfyller de krav som ställs genomförs en internkontroll genom att en fastställd checklista årligen kontrolleras (bilaga 1). Läroplan I förskolans läroplan Lpfö98 redogörs för följande mål och riktlinjer 1. Normer och värden 2. Utveckling och lärande 3. Barns inflytande 4. Förskola och hem 5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 6. Uppföljning, utvärdering och utveckling 7. Förskolechefens ansvar Kommunalt uppdrag I kommunen finns en antagen politisk vision och utifrån den har en sektorsplan utformats. I den anges uppdrag. Verksamheten planerar och prioriterar utifrån detta. Bilden nedan illustrerar denna process. Vision: Det är lätt att leva i Leksand! 1. Aktiva och levande byar 2. Småskalig stadskärna och modernt industri- och handelscentrum 3. Ny teknik, effektiva energilösningar och nära till världen 4. Idrott, natur och hälsa 5. Högklassig kultur 6. Omtanke och professionalitet Uppdrag: Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Förskolan ska erbjuda barnen en väl genomtänkt och stimulerade miljö som stärker deras intresse för tal, skrift, läsning och kommunikation. Prioriterade områden Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation 2. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor 3. Utveckling av pedagogisk dokumenation 4. Friskare barn i förskolan 1 4

5 Förskolans gemensamma vision i Leksands kommun Vår förskola står aldrig still, sätter olikheten i rörelse och är öppen för det oväntade 1. Förskolans reviderade läroplan anger ett förstärkt pedagogiskt uppdrag till förskolechefer, förskollärare och arbetslag. Detta innebär att vi ska ha fokus på målen i läroplanen. 2. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för barnets skull även om den också skall göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta eller studera. 3. Vi vill med stolthet arbeta för en helhetssyn inom Leksands förskolor där vi erbjuder pedagogisk verksamhet, organisation och service utifrån barns och vårdnadshavares behov. En flexibel förskola i ständig utveckling som stimulerar nya tankar och fortbildar i nätverk. En engagerad förskola som vågar möta konkurrens, synliggöra mångfald samt värna olikheter och kreativitet. Budget 2014 FÖRSKOLA I LEKSAND 2014 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 54,0 FACKLIGA UPPDRAG 10,0 VERKSAMHETSBIDRAG 591,0 ADM FSK O GRSK 3 808,2 GEMENSAM VERKSAMHET 30,0 FORTBILDNING 252,0 NTA 25,0 PROJEKT BARN OCH UNGDOM 0,0 MODERSMÅLSUNDERVISNING 30,0 SPECIALPED OMRÖVERGRIPAND 1 002,2 INSATSER VID F-HINDER 1 941,0 FÖRSKOLAN ,7 LOKALER O KAPITALKOSTNADE 8 882,0 KOST 6 290,0 ICKE KOMMUNAL BARNOMSORG ,0 INTERK ERS BARNOMSORG 788,0 VÅRDNADSBIDRAG 432,0 SUMMA ,1 5

6 Genomförande och måluppfyllelse Prioriterade uppdrag Uppdrag Planerat Genomfört Resultat Analys 1. Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation 2. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor a) Erbjuda alla pedagoger utbildning i tecken som kommunikation (TAKK). b) Fortsatt samarbeta med biblioteket. c) Erbjuda alla pedagoger en föreläsning i Läsnyckeln- en metod att öka barnens intresse för läsning. d) Erbjuda en pedagog per avdelning en heldags föreläsning- lugn och ro i förskolan- för att skapa arbetsro i våra förskolor. e) Kommunens ateljerista ska nyttjas i våra förskolor för att bidra till att skapa inspirerande miljöer för barnen. f) Obligatorisk föreläsningen Anknytning i förskolan för alla pedagoger. a) Fortsatt och utökat samarbete med It avdelningen för att möjliggöra att förskolor nyttjar förskole webben. a) Inte genomfört TAKK-utbildning under Ca 75 % har utbildningen. b) Bokombudsträffar (ca 4 st). Läsprojektgrupp. Utställning. Årets tema Gör din egen bok. Studiebesök Tusen ord. c) Har erbjudit alla Läsnyckel. Många deltog. Köpt in 11 paket (Läsnyckeln). d) Uppfyllt. e) 2 förskolor nyttjar ateljerista. f) Uppfyllt a) Aktiviteten genomförd Genomförda aktiviteter bedöms ha bidragit till att verksamheten har ökat fokus för barns intresse för skriftspråk. Genom att antal pedagoger per barn har minskat har dock förutsättningarna för att nå målen försämrats något (5,75 barn/åa). 8 av 29 avdelningar. Delvis uppnått målet. + Genom att arbetet bedrivits strukturerat har en god måluppfyllelse uppnått. + Det har funnits ett tydligt mål och en medveten tanke om vad och hur arbetet ska bedrivas och detta har varit viktigt. + Fortbildningen har varit viktig och bidragande till utvecklingen. + Samarbetet med biblioteket har varit positiv och bör fortsätta. - Tillgången till kommunens ateljerista har inte nyttjats av alla förskolor. - Alla pedagoger har inte genomfört TAKK-utbildningen och arbetet måste fortsätta. + Bra stöd av IT på övergripande nivå + Tillgång till verktyg har varit tillräcklig. - Systemet har inte fungerat problemfritt på de avdelningar som är igång och är orsaken till att utvecklingen inte varit optimal. - Frånvaro av IT-personal har påverkat införandet. - Behov av längre implementeringstid än beräknat kan konstateras. - Nätverk finns inte i den utsträckning som behövs. - Kunskapen om verksamheternas kulturer och rutiner behöver tydliggöras. 3. Utveckling av pedagogisk dokumentation 4. Friskare barn i förskolan a) Utveckling av utvecklingssamtalen tillsammans med specialpedagogerna med fokus på barns förändrade kunnande. a) Under perioden sep-april ska alla sjukdagar i förskolan mätas, gäller både barn och pedagoger, och jämföras med samma period år 2012 och b) En inspirationsföreläsning med Per Pliggen Andersson ska erbjudas samtliga pedagoger. c) En föreläsning Gifter i barns miljö ska erbjudas samtliga pedagoger i syfte att medvetandegöra pedagogerna hur de ska kunna erbjuda förskolans barn en mer giftfri miljö. a) Delvis genomfört Verksamheten har utvecklat DUK för att få syn på barns förändrade kunnande. a) - c) genomfört Hygienutbildning genomförd. 90,8 % av personalen bedömer att de arbetar för att varje barns utveckling och lärande dokumenteras. 5 % friskare barn. 98,6 % av personalen arbetar efter hygienråden. + Dialogen mellan pedagoger har varit viktig i utvecklingen av arbetet. + Handledning av specialpedagoger har varit positiv. + DUK-materialet har varit avgörande för måluppfyllelsen. + Att personalen följ hygienråden bedöms vara en bidragande orsak till att barnen blivit friskare. + Föreläsningen och synsättet bedöms ha fått genomslagskraft. 6

7 Skollag För att säkerställa kommunens arbete genomförs årligen en internkontroll. En bedömning görs av kommunens förmåga att leva upp till lagar och förordningar (se bilaga 1). Enligt utförd kontroll bedöms kommunen i hög grad leva upp till fastställda mål och förväntningar. Tillsyn och uppföljning av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Under 2014 genomfördes tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen (7 st.) Vid tillsynen framkom att verksamheten behöver förbättra/få kännedom om: 1. Barnsäkerhet i miljön 2. Reflektionstiden 3. Allmän förskola är avgiftsfri 4. Olika dokument saknar förankring hos vårdnadshavare 5. Ingen förskollärare fanns på en förskola 6. Köhantering ska ske enligt överenskommelsen Följande framgångsfaktorer framkom: 1. Förskolechefen- viktigt med avsatt tid för uppdraget 2. Utbildningsnivån i arbetslaget har höjts 3. Ömsesidigt förtroendet (styrelse och arbetslag) 4. Tilltro till barns förmåga, nyfikna på barns tankar, lyhördhet 5. Utmanande och säker miljö 6. Goda förutsättning för individuell och gemensam planering 7. Handledning i arbetslagen av kommunens specialpedagoger 8. Vårdnadshavarna upp ger att de är mycket nöjda med verksamheten och kvalitén bedöms i stort sett som god planeras för tillsyn av fristående pedagogisk omsorg. Sektorsplan Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Mål: Förskolan ska erbjuda barnen en väl genomtänkt och stimulerade miljö som stärker deras intresse för tal, skrift, läsning och kommunikation. Barn på förskola där pedagogisk dokumentation används systematiskt till att utveckla verksamheten (andel %) Ny formulering Antal barn/heltidpersonal i kommunens förskolor både kommunala och fristående under en viss två veckors period i nov-12 (inskrivna och närvarande) % 87 % 3,8 4,2 4,4 Andel årsarbetare med förskollärarutbildning -kommunal regi 81 % 78 % iu Antal barn per årsarbetare -kommunal regi 5,3 5,5 5,75 7

8 Bilderna ovan visar att kommunen har en mycket hög kompetens med stor andel utbildade förskollärare. Vidare visar bilderna att personaltätheten minskat från föregående år och ligger nu på en relativt hög nivå jämfört riket. Pedagogenkät I den årliga enkäten svarade 109 pedagoger (2014). Enkäten visar att pedagogerna är nöjda med förskolans arbete med normer och värden. Barns trivsel i förskolan skattas mycket högt. Dock anser pedagogerna att respekten mellan barnen på förskolan kunde vara bättre. Vad gäller utveckling och lärande skattar pedagogerna barns möjlighet till utveckling högt. 8

9 Barns inflytande skattas lågt av pedagogerna, 20-25% av pedagogerna svarar att barnen inte ges möjlighet att uttrycka sin tankar och åsikter eller att få delta i olika former av samarbete. 9

10 Vårdnadshavares enkät Det genomförs även en enkät riktad till vårdnadshavarna svarade 303 personer på frågorna. Enkäten visar att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten. Men kan dock se i enkätsvaren att vårdnadshavarna inte i tillräcklig omfattning känner till förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling, ej heller är nöjd med den ömsesidiga respekten barnen emellan. Vad gäller barns inflytande har vårdnadshavarna större tilltro till detta än vad pedagogerna har. 10

11 Mörkröd= stämmer inte alls Mörkgrön=stämmer helt 11

12 Synpunkter och klagomål Under första kvartalet 2014 inkom tre klagomål gällande förskolan, alla tre gällde de neddragningar av tjänster i förskolan som genomfördes Den vårdnadshavare som angett sitt namn fick en kontakt med förskolechefen som förklarade det ekonomiska läget i förskolan. De två övriga var anonyma. De övriga månaderna inkom inga klagomål. Sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelsen För att nå uppsatta mål har förskolan, som tidigare nämnts, prioriterat några områden. Verksamheten har kommit mycket långt och arbetat mycket för att öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation. En arbetsgrupp bildades bestående av personal från både förskolan och bibliotek. Gruppen planerade vårsalongen där så gott som samtliga förskolor deltog. Vårsalongen avslutades med författarmöten där barnen presenterade sina alsters för barn från andra förskolor. Detta var mycket uppskattat och böckerna finns nu för utlåning på biblioteket. Ipads används flitigt i verksamheten som ett stöd för reflektion och pedagogisk dokumentation. Alla pedagoger inbjöds till en föreläsning i en läsinlärningsmetod, Läsnyckeln, och material har köpts in till samtliga förskolor. Kommunens ateljerista har varit i några av förskolorna i syftet att skapa mer inspirerande miljöer för barnen. Under året har ingen TAKK utbildning erbjudits. Ungefär 90 % av pedagoger har ändå redan nu fått utbildningen För att underlätta kontakten vårdnadshavare och förskola har ett nytt kommunikationssystem införts där vårdnadshavare via mobil eller dator kan kommunicera med förskolan, t.ex. meddela tider och förändringar av dessa, vem som hämtar och lämnar barnet och om barnet är sjukt. Detta finns nu på två av kommunens förskolor. Målet var att alla förskolor skulle ha haft systemet till årsskiftet men eftersom systemet inte har fungerat helt bra på de förskolor som börjat får implementerings arbete fortsätta nästa år. Verksamheten har även detta år stärkt arbetet med att dokumentera barnens utveckling och lärande. I år svarar något många fler pedagoger ja på frågan om man delger vårdnadshavarna barnens utveckling och framsteg. Detsamma gäller vårdnadshavare, fler anser i år att de får just den informationen. Detta jämfört med svaren året innan. Handledningen i arbetslagen av specialpedagogerna har varit till utvecklande men den behöver fortsätta för att ännu bättre få syn på barnets förändrade lärande och utveckling. En arbetsgrupp har gemensamt utvecklat DUK (dokumentation, utveckling och kvalitet) i detta syfte. Förskolan kan anse sig ha lyckats väl med målet friskare barn i förskolan. Barnens sjukfrånvaro minskade förra året jämfört med året innan med 5 % och under samma period minskade pedagogernas sjukfrånvaro med 10 %. Alla pedagoger har fått en kort utbildning i handhygien, hygienråd har tagits fram och använts. 99 % av pedagogerna säger i enkäten att de arbetar utifrån dessa råd. Prioriterade områden 2015 För att nå uppsatta mål finns ett behov av att prioritera följande 5 områden: 1. Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation. 2. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet friskare barn. 3. Verka för en Giftfri förskola. 4. Utveckla arbetet med diskriminering och kränkande behandling. 5. Leksands-webben på samtliga förskolor. 12

13 Verksamhetsplan 2015 Prioriterade områden 2015 Mål Aktivitet 1. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 1. Läsnyckeln används på alla förskolor 2. Föreläsning Seriesamtal och sociala berättelser 3. Särskilt språkstöd för nyanlända barn vid förskolan Furuliden 4. Samarbete med kommunbiblioteket 5. TAKK-utbildning för alla pedagoger (som ej tidigare genomfört den) 6. Projekt (SPSM) Musik och rytm i syfte att påverka barns beteende och språkutveckling via musik 7. Läsa och skriva i förskolan boken läses av alla pedagoger och arbetas med genom nätverket. 2. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn. 3. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. 4. Utveckla arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 5. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor 1. Projektet friskare barn (handhygien, hygienregler, utevistelse) 2. Visa resultat av statistik (sjukfrånvaro) på intranätet och hemsidan 3. Starta en arbetsgrupp för att samtala och utveckla arbetet för en miljövänlig och hälsosam förskola 4. Utbildning av handhygien för alla pedagoger 1. Starta en arbetsgrupp för att samtala och utveckla arbetet för en miljövänlig och hälsosam förskola 2. Utforma en handlingsplan för Giftfri förskola med syfte att minska gifter och kemikalier i förskolan. 3. All personal ska känna till förskolans handlingsplan Giftfri förskola. 4. Förskolan ska se över och successivt reducera mjuk plast och äldre teknisk utrustning (som ej är godkänt lekmateriel) 5. Samverkan ska ske med kostavdelningen, inköpsavdelningen, miljöansvarig på kommunen, städavdelningen och Leksandsbostäder. 1. Alla enheter har kompletta planer mot diskriminering och kränkande behandling (enligt mall från BEO) 2. All personal känner väl till innehållet i planerna 3. Alla vårdnadshavare känner till att förskoleenheterna har planer mot diskriminering och kränkande behandling 4. Alla planer finns tillgängliga på Intranät och hemsida 5. Alla blanketter (för anmälan) är kända och finns tillgängliga på Intranät och hemsida 6. Föreläsning/insats med efterföljande diskussion på enheter och i arbetslag 1. Tekniken och nätverket fungerar väl 2. Inköp av verktyg/teknik 3. Samarbete med IT 4. Uppstartsutbildningar av pedagoger 13

14 Organisation Förskoleverksamheten i Leksand illustreras i bilden till höger. Huvudman för de kommunala verksamheterna i Leksands kommun är kommunstyrelsen. Utskottet Lärande och stöd leder verksamheten. Sektorn Lärande och stöd leds av sektorschef som ansvarar för fem avdelningar varav förskolan är en. Förskolans ledning består av en avdelningschef, 3 förskolechefer, 2,0 specialpedagoger, 1 handläggare och 1,5 administratörer. Förskolechefsgruppen träffas varje vecka, ofta tillsammans med handläggaren. Träffar med specialpedagoger och ledning sker flera gånger varje månad via utvecklingsgrupp och barnhälsoteam. I barnhälsoteamet samverkar förskolan med familj och stöd och barnhälsovården. Förskolans administratörer och handläggare träffas ca 2 gånger/termin. Kommunen kan erbjuda 626 förskoleplatser. 476 i kommunal förskola och 150 i fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskoleplats ska erbjudas inom 4 månader. Vårdnadsbidrag erbjuds alla barn i åldrarna 1-3 år. Enheter och ansvar, kommunala förskolor Avdelningschef, Britt Neuman Nord Fjärilen (1) Nyckelpigan (4) Åhls barnakademi (1) Rosen (4) Källbacken (4) Igelkotten (2) Lissgård en (1) Trollet (1) Pelikane n (3) Furuliden (3) Tällberg (3) Maria Granath N Linda Karlsson Linda Karlsson Maria Granath N Maria Granath N Linda Karlsson Linda Karlsson Linda Karlsson Ulla Sällstedt Ulla Sällstedt Ulla Sällstedt 14

15 Utvecklingsgrupper i förskolan Förskolorna arbetar enhetsvis med de prioriterade områdena men därutöver finns gemensamma utvecklingsgrupper. Tanken är att dessa ska bidra till att gemensamt utveckla förskolan som helhet i Leksands kommun och öka likvärdigheten. Planering och organisation kring barn i behov av stöd För att säkerställa arbetet kring barn i behov av stöd i förskolan finns kommunala planer och riktlinjer framtagna. Två specialpedagoger jobbar i förskolan i Leksands kommun. Deras uppdrag är att identifiera, analysera och delta i arbetet med att utveckla och främja lärandemiljön i förskolan på organisation grupp individnivå. De samarbetar med avdelningschef för förskolan och förskolechefer om hur man på organisatorisk nivå kan undanröja hinder för barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna ger även handledning, råd och stöd i arbetslag och för enskilda pedagoger. De arbetar kontinuerligt med kommunövergripande uppdrag där specialpedagogisk kompetens krävs. Specialpedagogerna medverkar i förskolans barnhälsoteam och samverkar även med externa verksamheter såsom BUP, HAB, NPU och BHV. 15

16 Budget 2015 FÖRSKOLA I LEKSAND 2015 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 100,0 FACKLIGA UPPDRAG 10,0 VERKSAMHETSBIDRAG 376,0 ADM FSK O GRSK 3 808,0 GEMENSAM VERKSAMHET 30,0 FORTBILDNING 252,0 NTA 25,0 PROJEKT BARN OCH UNGDOM 0,0 MODERSMÅLSUNDERVISNING 25,0 SPECIALPED OMRÖVERGRIPAND 1 032,0 INSATSER VID F-HINDER 1 441,0 FÖRSKOLAN ,0 LOKALER O KAPITALKOSTNADE 8 970,8 KOST 6 290,0 ICKE KOMMUNAL BARNOMSORG ,0 INTERK ERS BARNOMSORG 756,0 VÅRDNADSBIDRAG 360,0 SUMMA ,8 Leksand Britt Neuman Nord Avdelningschef, förskolan i Leksand 16

17 Bilaga 1 Checklista/internkontroll Skollagen (i korthet) JA ÅTGÄRD KLART Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga 17

18 förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. Ett barn ska erbjudas plats vid en förskole enhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året. För barn som erbjudits förskola enligt 7 får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan. En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun, om mottagandet grundar sig på 13 första stycket. Även i de fall som avses i 13 andra stycket ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om något annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskole enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för 1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 2. pedagogiskt material och utrustning, 3. måltider, 4. administration, 5. mervärdesskatt, och 6. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 18

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007 (2010-01-22) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö 2010-01-19 Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer