Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan för Leksands kommuns förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan för Leksands kommuns förskolor 1

2 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER... 3 KVALITETSREDOVISNING MÅL BUDGET GENOMFÖRANDE OCH MÅLUPPFYLLELSE... 6 PRIORITERADE OMRÅDEN VERKSAMHETSPLAN PRIORITERADE OMRÅDEN ORGANISATION BUDGET

3 Om kvalitetsarbetet Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Detta är Leksands kommuns dokumentation gällande förskolans kvalitet och utveckling. Uppgifterna som anges gäller kalenderåret Systematisk uppföljning Det systematiska arbetet visualiseras genom figuren nedan. Tillsyn och uppföljning av fristående förskoleverksamheter Tillsynsansvarig för de fristående verksamheterna är avdelningschef för förskolan. Tillsyn görs vartannat år i förskolorna och vartannat i pedagogisk omsorg. Tillsynen sker genom besök, intervjuer och dokumentstudie. Verksamhetsplan tot Fakta kommunal regi Antal barn 456 Antal förskolor 11 Antal avdelningar 28 Antal barn/avdeln. 16,3 (prl) Barn i pedag. omsorg 0 Antal årsarbetare 84 (2013) Barn/årsarbetare 5,75 (prl) Andel förskollärare 78% (2013) Antal förskolechefer 3 Andel inskrivna 1-5 år av bef. 84% (2013) Andel barn i enskild regi 21% (2013) Antal utbet. vårdnadsbidrag 146 Fakta enskild regi Antal barn 130 Antal förskolor 7 Antal avdelningar 7 Antal barn/avdeln. 18,6 Barn i peda. omsorg 19+7 Antal årsarbetare 27 (2013) Antal barn/årsarbetare 4,6 (2013) Andel förskollärare 37% (2013) Kvalitetsredovisning - tot Redovisning till utskott Intern kontroll Enkäter Analys i ledningsgrupp Tillsynsbesök Synpunkter och klagomål Kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner - enheter 3

4 Kvalitetsredovisning 2014 Mål 2014 Skollag Skollagen 1 är verksamhetens övergripande styrdokument. För att säkerställa att förskolorna och kommunen uppfyller de krav som ställs genomförs en internkontroll genom att en fastställd checklista årligen kontrolleras (bilaga 1). Läroplan I förskolans läroplan Lpfö98 redogörs för följande mål och riktlinjer 1. Normer och värden 2. Utveckling och lärande 3. Barns inflytande 4. Förskola och hem 5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 6. Uppföljning, utvärdering och utveckling 7. Förskolechefens ansvar Kommunalt uppdrag I kommunen finns en antagen politisk vision och utifrån den har en sektorsplan utformats. I den anges uppdrag. Verksamheten planerar och prioriterar utifrån detta. Bilden nedan illustrerar denna process. Vision: Det är lätt att leva i Leksand! 1. Aktiva och levande byar 2. Småskalig stadskärna och modernt industri- och handelscentrum 3. Ny teknik, effektiva energilösningar och nära till världen 4. Idrott, natur och hälsa 5. Högklassig kultur 6. Omtanke och professionalitet Uppdrag: Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Förskolan ska erbjuda barnen en väl genomtänkt och stimulerade miljö som stärker deras intresse för tal, skrift, läsning och kommunikation. Prioriterade områden Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation 2. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor 3. Utveckling av pedagogisk dokumenation 4. Friskare barn i förskolan 1 4

5 Förskolans gemensamma vision i Leksands kommun Vår förskola står aldrig still, sätter olikheten i rörelse och är öppen för det oväntade 1. Förskolans reviderade läroplan anger ett förstärkt pedagogiskt uppdrag till förskolechefer, förskollärare och arbetslag. Detta innebär att vi ska ha fokus på målen i läroplanen. 2. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för barnets skull även om den också skall göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta eller studera. 3. Vi vill med stolthet arbeta för en helhetssyn inom Leksands förskolor där vi erbjuder pedagogisk verksamhet, organisation och service utifrån barns och vårdnadshavares behov. En flexibel förskola i ständig utveckling som stimulerar nya tankar och fortbildar i nätverk. En engagerad förskola som vågar möta konkurrens, synliggöra mångfald samt värna olikheter och kreativitet. Budget 2014 FÖRSKOLA I LEKSAND 2014 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 54,0 FACKLIGA UPPDRAG 10,0 VERKSAMHETSBIDRAG 591,0 ADM FSK O GRSK 3 808,2 GEMENSAM VERKSAMHET 30,0 FORTBILDNING 252,0 NTA 25,0 PROJEKT BARN OCH UNGDOM 0,0 MODERSMÅLSUNDERVISNING 30,0 SPECIALPED OMRÖVERGRIPAND 1 002,2 INSATSER VID F-HINDER 1 941,0 FÖRSKOLAN ,7 LOKALER O KAPITALKOSTNADE 8 882,0 KOST 6 290,0 ICKE KOMMUNAL BARNOMSORG ,0 INTERK ERS BARNOMSORG 788,0 VÅRDNADSBIDRAG 432,0 SUMMA ,1 5

6 Genomförande och måluppfyllelse Prioriterade uppdrag Uppdrag Planerat Genomfört Resultat Analys 1. Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation 2. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor a) Erbjuda alla pedagoger utbildning i tecken som kommunikation (TAKK). b) Fortsatt samarbeta med biblioteket. c) Erbjuda alla pedagoger en föreläsning i Läsnyckeln- en metod att öka barnens intresse för läsning. d) Erbjuda en pedagog per avdelning en heldags föreläsning- lugn och ro i förskolan- för att skapa arbetsro i våra förskolor. e) Kommunens ateljerista ska nyttjas i våra förskolor för att bidra till att skapa inspirerande miljöer för barnen. f) Obligatorisk föreläsningen Anknytning i förskolan för alla pedagoger. a) Fortsatt och utökat samarbete med It avdelningen för att möjliggöra att förskolor nyttjar förskole webben. a) Inte genomfört TAKK-utbildning under Ca 75 % har utbildningen. b) Bokombudsträffar (ca 4 st). Läsprojektgrupp. Utställning. Årets tema Gör din egen bok. Studiebesök Tusen ord. c) Har erbjudit alla Läsnyckel. Många deltog. Köpt in 11 paket (Läsnyckeln). d) Uppfyllt. e) 2 förskolor nyttjar ateljerista. f) Uppfyllt a) Aktiviteten genomförd Genomförda aktiviteter bedöms ha bidragit till att verksamheten har ökat fokus för barns intresse för skriftspråk. Genom att antal pedagoger per barn har minskat har dock förutsättningarna för att nå målen försämrats något (5,75 barn/åa). 8 av 29 avdelningar. Delvis uppnått målet. + Genom att arbetet bedrivits strukturerat har en god måluppfyllelse uppnått. + Det har funnits ett tydligt mål och en medveten tanke om vad och hur arbetet ska bedrivas och detta har varit viktigt. + Fortbildningen har varit viktig och bidragande till utvecklingen. + Samarbetet med biblioteket har varit positiv och bör fortsätta. - Tillgången till kommunens ateljerista har inte nyttjats av alla förskolor. - Alla pedagoger har inte genomfört TAKK-utbildningen och arbetet måste fortsätta. + Bra stöd av IT på övergripande nivå + Tillgång till verktyg har varit tillräcklig. - Systemet har inte fungerat problemfritt på de avdelningar som är igång och är orsaken till att utvecklingen inte varit optimal. - Frånvaro av IT-personal har påverkat införandet. - Behov av längre implementeringstid än beräknat kan konstateras. - Nätverk finns inte i den utsträckning som behövs. - Kunskapen om verksamheternas kulturer och rutiner behöver tydliggöras. 3. Utveckling av pedagogisk dokumentation 4. Friskare barn i förskolan a) Utveckling av utvecklingssamtalen tillsammans med specialpedagogerna med fokus på barns förändrade kunnande. a) Under perioden sep-april ska alla sjukdagar i förskolan mätas, gäller både barn och pedagoger, och jämföras med samma period år 2012 och b) En inspirationsföreläsning med Per Pliggen Andersson ska erbjudas samtliga pedagoger. c) En föreläsning Gifter i barns miljö ska erbjudas samtliga pedagoger i syfte att medvetandegöra pedagogerna hur de ska kunna erbjuda förskolans barn en mer giftfri miljö. a) Delvis genomfört Verksamheten har utvecklat DUK för att få syn på barns förändrade kunnande. a) - c) genomfört Hygienutbildning genomförd. 90,8 % av personalen bedömer att de arbetar för att varje barns utveckling och lärande dokumenteras. 5 % friskare barn. 98,6 % av personalen arbetar efter hygienråden. + Dialogen mellan pedagoger har varit viktig i utvecklingen av arbetet. + Handledning av specialpedagoger har varit positiv. + DUK-materialet har varit avgörande för måluppfyllelsen. + Att personalen följ hygienråden bedöms vara en bidragande orsak till att barnen blivit friskare. + Föreläsningen och synsättet bedöms ha fått genomslagskraft. 6

7 Skollag För att säkerställa kommunens arbete genomförs årligen en internkontroll. En bedömning görs av kommunens förmåga att leva upp till lagar och förordningar (se bilaga 1). Enligt utförd kontroll bedöms kommunen i hög grad leva upp till fastställda mål och förväntningar. Tillsyn och uppföljning av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Under 2014 genomfördes tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen (7 st.) Vid tillsynen framkom att verksamheten behöver förbättra/få kännedom om: 1. Barnsäkerhet i miljön 2. Reflektionstiden 3. Allmän förskola är avgiftsfri 4. Olika dokument saknar förankring hos vårdnadshavare 5. Ingen förskollärare fanns på en förskola 6. Köhantering ska ske enligt överenskommelsen Följande framgångsfaktorer framkom: 1. Förskolechefen- viktigt med avsatt tid för uppdraget 2. Utbildningsnivån i arbetslaget har höjts 3. Ömsesidigt förtroendet (styrelse och arbetslag) 4. Tilltro till barns förmåga, nyfikna på barns tankar, lyhördhet 5. Utmanande och säker miljö 6. Goda förutsättning för individuell och gemensam planering 7. Handledning i arbetslagen av kommunens specialpedagoger 8. Vårdnadshavarna upp ger att de är mycket nöjda med verksamheten och kvalitén bedöms i stort sett som god planeras för tillsyn av fristående pedagogisk omsorg. Sektorsplan Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Mål: Förskolan ska erbjuda barnen en väl genomtänkt och stimulerade miljö som stärker deras intresse för tal, skrift, läsning och kommunikation. Barn på förskola där pedagogisk dokumentation används systematiskt till att utveckla verksamheten (andel %) Ny formulering Antal barn/heltidpersonal i kommunens förskolor både kommunala och fristående under en viss två veckors period i nov-12 (inskrivna och närvarande) % 87 % 3,8 4,2 4,4 Andel årsarbetare med förskollärarutbildning -kommunal regi 81 % 78 % iu Antal barn per årsarbetare -kommunal regi 5,3 5,5 5,75 7

8 Bilderna ovan visar att kommunen har en mycket hög kompetens med stor andel utbildade förskollärare. Vidare visar bilderna att personaltätheten minskat från föregående år och ligger nu på en relativt hög nivå jämfört riket. Pedagogenkät I den årliga enkäten svarade 109 pedagoger (2014). Enkäten visar att pedagogerna är nöjda med förskolans arbete med normer och värden. Barns trivsel i förskolan skattas mycket högt. Dock anser pedagogerna att respekten mellan barnen på förskolan kunde vara bättre. Vad gäller utveckling och lärande skattar pedagogerna barns möjlighet till utveckling högt. 8

9 Barns inflytande skattas lågt av pedagogerna, 20-25% av pedagogerna svarar att barnen inte ges möjlighet att uttrycka sin tankar och åsikter eller att få delta i olika former av samarbete. 9

10 Vårdnadshavares enkät Det genomförs även en enkät riktad till vårdnadshavarna svarade 303 personer på frågorna. Enkäten visar att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten. Men kan dock se i enkätsvaren att vårdnadshavarna inte i tillräcklig omfattning känner till förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling, ej heller är nöjd med den ömsesidiga respekten barnen emellan. Vad gäller barns inflytande har vårdnadshavarna större tilltro till detta än vad pedagogerna har. 10

11 Mörkröd= stämmer inte alls Mörkgrön=stämmer helt 11

12 Synpunkter och klagomål Under första kvartalet 2014 inkom tre klagomål gällande förskolan, alla tre gällde de neddragningar av tjänster i förskolan som genomfördes Den vårdnadshavare som angett sitt namn fick en kontakt med förskolechefen som förklarade det ekonomiska läget i förskolan. De två övriga var anonyma. De övriga månaderna inkom inga klagomål. Sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelsen För att nå uppsatta mål har förskolan, som tidigare nämnts, prioriterat några områden. Verksamheten har kommit mycket långt och arbetat mycket för att öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation. En arbetsgrupp bildades bestående av personal från både förskolan och bibliotek. Gruppen planerade vårsalongen där så gott som samtliga förskolor deltog. Vårsalongen avslutades med författarmöten där barnen presenterade sina alsters för barn från andra förskolor. Detta var mycket uppskattat och böckerna finns nu för utlåning på biblioteket. Ipads används flitigt i verksamheten som ett stöd för reflektion och pedagogisk dokumentation. Alla pedagoger inbjöds till en föreläsning i en läsinlärningsmetod, Läsnyckeln, och material har köpts in till samtliga förskolor. Kommunens ateljerista har varit i några av förskolorna i syftet att skapa mer inspirerande miljöer för barnen. Under året har ingen TAKK utbildning erbjudits. Ungefär 90 % av pedagoger har ändå redan nu fått utbildningen För att underlätta kontakten vårdnadshavare och förskola har ett nytt kommunikationssystem införts där vårdnadshavare via mobil eller dator kan kommunicera med förskolan, t.ex. meddela tider och förändringar av dessa, vem som hämtar och lämnar barnet och om barnet är sjukt. Detta finns nu på två av kommunens förskolor. Målet var att alla förskolor skulle ha haft systemet till årsskiftet men eftersom systemet inte har fungerat helt bra på de förskolor som börjat får implementerings arbete fortsätta nästa år. Verksamheten har även detta år stärkt arbetet med att dokumentera barnens utveckling och lärande. I år svarar något många fler pedagoger ja på frågan om man delger vårdnadshavarna barnens utveckling och framsteg. Detsamma gäller vårdnadshavare, fler anser i år att de får just den informationen. Detta jämfört med svaren året innan. Handledningen i arbetslagen av specialpedagogerna har varit till utvecklande men den behöver fortsätta för att ännu bättre få syn på barnets förändrade lärande och utveckling. En arbetsgrupp har gemensamt utvecklat DUK (dokumentation, utveckling och kvalitet) i detta syfte. Förskolan kan anse sig ha lyckats väl med målet friskare barn i förskolan. Barnens sjukfrånvaro minskade förra året jämfört med året innan med 5 % och under samma period minskade pedagogernas sjukfrånvaro med 10 %. Alla pedagoger har fått en kort utbildning i handhygien, hygienråd har tagits fram och använts. 99 % av pedagogerna säger i enkäten att de arbetar utifrån dessa råd. Prioriterade områden 2015 För att nå uppsatta mål finns ett behov av att prioritera följande 5 områden: 1. Öka fokus på barns intresse för skriftspråk, läsning och kommunikation. 2. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet friskare barn. 3. Verka för en Giftfri förskola. 4. Utveckla arbetet med diskriminering och kränkande behandling. 5. Leksands-webben på samtliga förskolor. 12

13 Verksamhetsplan 2015 Prioriterade områden 2015 Mål Aktivitet 1. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 1. Läsnyckeln används på alla förskolor 2. Föreläsning Seriesamtal och sociala berättelser 3. Särskilt språkstöd för nyanlända barn vid förskolan Furuliden 4. Samarbete med kommunbiblioteket 5. TAKK-utbildning för alla pedagoger (som ej tidigare genomfört den) 6. Projekt (SPSM) Musik och rytm i syfte att påverka barns beteende och språkutveckling via musik 7. Läsa och skriva i förskolan boken läses av alla pedagoger och arbetas med genom nätverket. 2. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn. 3. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. 4. Utveckla arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 5. Starta Leksands-webben på samtliga förskolor 1. Projektet friskare barn (handhygien, hygienregler, utevistelse) 2. Visa resultat av statistik (sjukfrånvaro) på intranätet och hemsidan 3. Starta en arbetsgrupp för att samtala och utveckla arbetet för en miljövänlig och hälsosam förskola 4. Utbildning av handhygien för alla pedagoger 1. Starta en arbetsgrupp för att samtala och utveckla arbetet för en miljövänlig och hälsosam förskola 2. Utforma en handlingsplan för Giftfri förskola med syfte att minska gifter och kemikalier i förskolan. 3. All personal ska känna till förskolans handlingsplan Giftfri förskola. 4. Förskolan ska se över och successivt reducera mjuk plast och äldre teknisk utrustning (som ej är godkänt lekmateriel) 5. Samverkan ska ske med kostavdelningen, inköpsavdelningen, miljöansvarig på kommunen, städavdelningen och Leksandsbostäder. 1. Alla enheter har kompletta planer mot diskriminering och kränkande behandling (enligt mall från BEO) 2. All personal känner väl till innehållet i planerna 3. Alla vårdnadshavare känner till att förskoleenheterna har planer mot diskriminering och kränkande behandling 4. Alla planer finns tillgängliga på Intranät och hemsida 5. Alla blanketter (för anmälan) är kända och finns tillgängliga på Intranät och hemsida 6. Föreläsning/insats med efterföljande diskussion på enheter och i arbetslag 1. Tekniken och nätverket fungerar väl 2. Inköp av verktyg/teknik 3. Samarbete med IT 4. Uppstartsutbildningar av pedagoger 13

14 Organisation Förskoleverksamheten i Leksand illustreras i bilden till höger. Huvudman för de kommunala verksamheterna i Leksands kommun är kommunstyrelsen. Utskottet Lärande och stöd leder verksamheten. Sektorn Lärande och stöd leds av sektorschef som ansvarar för fem avdelningar varav förskolan är en. Förskolans ledning består av en avdelningschef, 3 förskolechefer, 2,0 specialpedagoger, 1 handläggare och 1,5 administratörer. Förskolechefsgruppen träffas varje vecka, ofta tillsammans med handläggaren. Träffar med specialpedagoger och ledning sker flera gånger varje månad via utvecklingsgrupp och barnhälsoteam. I barnhälsoteamet samverkar förskolan med familj och stöd och barnhälsovården. Förskolans administratörer och handläggare träffas ca 2 gånger/termin. Kommunen kan erbjuda 626 förskoleplatser. 476 i kommunal förskola och 150 i fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskoleplats ska erbjudas inom 4 månader. Vårdnadsbidrag erbjuds alla barn i åldrarna 1-3 år. Enheter och ansvar, kommunala förskolor Avdelningschef, Britt Neuman Nord Fjärilen (1) Nyckelpigan (4) Åhls barnakademi (1) Rosen (4) Källbacken (4) Igelkotten (2) Lissgård en (1) Trollet (1) Pelikane n (3) Furuliden (3) Tällberg (3) Maria Granath N Linda Karlsson Linda Karlsson Maria Granath N Maria Granath N Linda Karlsson Linda Karlsson Linda Karlsson Ulla Sällstedt Ulla Sällstedt Ulla Sällstedt 14

15 Utvecklingsgrupper i förskolan Förskolorna arbetar enhetsvis med de prioriterade områdena men därutöver finns gemensamma utvecklingsgrupper. Tanken är att dessa ska bidra till att gemensamt utveckla förskolan som helhet i Leksands kommun och öka likvärdigheten. Planering och organisation kring barn i behov av stöd För att säkerställa arbetet kring barn i behov av stöd i förskolan finns kommunala planer och riktlinjer framtagna. Två specialpedagoger jobbar i förskolan i Leksands kommun. Deras uppdrag är att identifiera, analysera och delta i arbetet med att utveckla och främja lärandemiljön i förskolan på organisation grupp individnivå. De samarbetar med avdelningschef för förskolan och förskolechefer om hur man på organisatorisk nivå kan undanröja hinder för barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna ger även handledning, råd och stöd i arbetslag och för enskilda pedagoger. De arbetar kontinuerligt med kommunövergripande uppdrag där specialpedagogisk kompetens krävs. Specialpedagogerna medverkar i förskolans barnhälsoteam och samverkar även med externa verksamheter såsom BUP, HAB, NPU och BHV. 15

16 Budget 2015 FÖRSKOLA I LEKSAND 2015 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 100,0 FACKLIGA UPPDRAG 10,0 VERKSAMHETSBIDRAG 376,0 ADM FSK O GRSK 3 808,0 GEMENSAM VERKSAMHET 30,0 FORTBILDNING 252,0 NTA 25,0 PROJEKT BARN OCH UNGDOM 0,0 MODERSMÅLSUNDERVISNING 25,0 SPECIALPED OMRÖVERGRIPAND 1 032,0 INSATSER VID F-HINDER 1 441,0 FÖRSKOLAN ,0 LOKALER O KAPITALKOSTNADE 8 970,8 KOST 6 290,0 ICKE KOMMUNAL BARNOMSORG ,0 INTERK ERS BARNOMSORG 756,0 VÅRDNADSBIDRAG 360,0 SUMMA ,8 Leksand Britt Neuman Nord Avdelningschef, förskolan i Leksand 16

17 Bilaga 1 Checklista/internkontroll Skollagen (i korthet) JA ÅTGÄRD KLART Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga 17

18 förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. Ett barn ska erbjudas plats vid en förskole enhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året. För barn som erbjudits förskola enligt 7 får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan. En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun, om mottagandet grundar sig på 13 första stycket. Även i de fall som avses i 13 andra stycket ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om något annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskole enheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för 1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 2. pedagogiskt material och utrustning, 3. måltider, 4. administration, 5. mervärdesskatt, och 6. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 18

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning 2013/2014 Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Gällande från 1 augusti 2014

Gällande från 1 augusti 2014 Riktlinjer Kyrkans fo rskola Gällande från 1 augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vårdnadshavare 3. Platsinnehavare 4. Ansökan om plats 5. Grund för rätt till placering 6. Regler för turordning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/15 Fridhemsenheten omfattar förskolorna Fridhem och Fridhemskullen. Planen gäller till och med 2015-12-31. Vår vision På våra förskolor ska barnen

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Vittra förskola i J-a (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Vittra kobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau User: jukis001,

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet Tjänsteskrivelse 2014-10-02 BUN 2014.0032 Handläggare: Katarina Holmsten Barn- och utbildningsnämnden c:\temp\khon9phda8.doc Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer