Pulverlackerare i fyra län. Undersökning i DUST-länen dec 2002 okt Rapport S2/2003. Arbetsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pulverlackerare i fyra län. Undersökning i DUST-länen dec 2002 okt 2003. Rapport S2/2003. Arbetsgrupp"

Transkript

1 YMK, Småföretagsenheten Pulverlackerare i fyra län Undersökning i DUST-länen dec 2002 okt 2003 Rapport S2/2003 Arbetsgrupp Carl-Göran Ohlson - överläkare Lennart Andersson - yrkeshygieniker Lisbeth Svensson - miljösköterska Åke Oliv arbetsmiljöingenjör Småföretagsenheten Yrkes och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset, Örebro Yrkes- och miljömedicinska länsenheten Centralsjukhuset Karlstad

2 YMK, Småföretagsenheten Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 STUDIEGRUPP... 5 MÄTMETODER... 6 RESULTAT... 7 Produktion... 7 Kemiska risker... 8 Ergonomi... 9 Klimat Buller Belysning Ventilation Personligt skydd Hälsotillstånd DISKUSSION OCH SLUTSATSER ÅTGÄRDER IDÉER OCH FÖRSLAG REFERENSER... 17

3 YMK, Småföretagsenheten Sammanfattning Pulverlackering är ett bättre alternativ för både yttre och inre miljö än traditionell våtlackering med färger baserade på organiska lösningsmedel. Bindemedlet kan bestå av polyester, epoxy eller av en blandning av dessa. I färgpulvret är endast 5-7% av partiklarna respirabla. Lackerna kan innehålla härdare som kan vara sensibiliserande för hud och luftvägar. Medicinska hälsokontroller vid arbete med härdplastkomponenter är föreskrivna i arbetarskyddstyrelsens författningssamling AFS 1996:4. Under 2000 genomförde kliniken en kartläggning av arbetsmiljö och hälsotillstånd bland pulverlackerare i 25 företag, varav 13 i D och T-län. Syfte. Den nu genomförda undersökningen i DUST-länen syftade till att i samtliga pulverlackeringsföretag beskriva arbetsmiljön, undersöka förekomsten av arbetsrelaterade hälsoproblem, finna exempel på bra och mindre bra arbetsmiljöer och till att samla idéer för att förbättra arbetsmiljön i branschen. Studiegrupp och metoder. Totalt besöktes 27 företag med 80 pulverlackerare. Tre enkäter användes. Den första enkäten riktade sig till företagets ledning med frågor om produktion, färgförbrukning, lokalyta, antal anställda, ventilation och företagshälsovård. Den andra enkäten inriktades mot arbetet med pulverlackeringen, t ex färgpåfyllning, justering av sprutor, underhåll och städning av boxar och härdugn. Den tredje enkäten upptog frågor om hälsa och arbetsrelaterade besvär. Resultat. 16 pulverlackerare (20%) växlade mellan pulver och våtlacker medan resten enbart arbetade med pulverlacker. 55 personer (69%) pulverlackerade dagligen. Andelarna låg-, måttlig- och högexponerade var 32%, 38% respektive 30%. De flesta företag hade allmänventilation och utsug och 19 företag hade FHV. Mätningar hade dock bara utförts i 9 företag. Helt automatisk lackering rapporterades av 10% av lackerarna och helt manuell lackering av 42%. C:a hälften av företagen var 10 år eller äldre. Låg exponering förekom på 2 av de 13 äldre mot 6 av de 14 nyare företagen och hög på 3 av de äldre och 6 av de nyare företagen. I företag med conveyer innebar godshanteringen arbete över axelnivå med lyft av gods. Antalet objekt som plockades upp och ner kunde uppgå till flera hundra per dag och plockarbetet skedde ofta stötvis. Klimatet påverkades av härdugn (temperatur ca C), varmt gods, tvättunnel och ventilationssystem. Klimatet var varierande med betydande överskott av värme under den varma årstiden och lindrigare förhållanden vintertid. Bullernivån bedömdes under skadlig nivå, 85dB(A), utom vid renblåsning med tryckluft som medförde höga bullernivåer. Andningsmask användes oftare av högexponerade lackerare, av de med manuell lackering samt vid särskilt dammande moment, såsom städning av box och färgpåfyllning och inställning av manuella sprutor. Ögonirritation var det vanligaste symtomet och rapporterades av 28%, särskilt vid högre exponering. Sveda i svalget rapporterades av 18% och nysningar av 15%, men dessa symtom hade inget samband med exponeringen. Det fanns dock ett samband mellan arbetsrelaterade symtom och manuell lackering utan utsug. Sammanfattningsvis, bedömdes exponeringen för damm från pulverlacker vara ganska låg på drygt hälften av arbetsplatserna, företrädesvis de nyare verkstäderna. Inget samband kunde observeras mellan verkstadsyta resp. årlig färgförbrukning och exponeringsgrad. Ögonirritation var det vanligaste besväret, särskilt vid hög exponering, följt av halssveda och nysningar. 9 företag bedömdes behöva förbättra hanteringen av pulverlackering och gods och 7 företag öka användningen av andningsskydd.

4 YMK, Småföretagsenheten Bakgrund Produktion - allmänt Pulverlackering är en metod för industriell lackering som började användas på 50-talet men har fått en större spridning under senare decennier. Metoden används på c:a 400 anläggningar med drygt lackerare i Sverige. Den är ett bättre alternativ än traditionell våt-lackering med färger baserade på organiska lösningsmedel med avseende på både yttre och inre miljö. Första steget är förbehandling av godset antingen genom avfettning, fosfatering, kromatering eller liknande processer följt av sköljning och torkning. Godset, som är elektriskt jordat, sprutas sedan med laddade pulverpartiklar i sprutbox antingen manuellt eller automatiskt. Det transporteras därefter automatiskt med conveyer eller manuellt med hjulställ in i härdugnen, som håller c:a 200 o C. Efter avsvalning plockas godset ner från conveyern/hjulstället och förpackas för leverans till kunden Färgpulver Bindemedlet kan bestå av polyester, epoxy eller av en blandning, mix, av dessa. Färgerna föreligger i pulverform där endast 5-7% av partiklarna är respirabla. Lackerna kan innehålla härdare som kan vara sensibiliserande för hud och luftvägar. Polyester används till metalldelar

5 YMK, Småföretagsenheten och byggnader utomhus p g a sin ljustålighet och kräver extra tillsats av härdare, oftast en hydroxylamid, men tidigare även triglycidylisocyanurat (TGIC) eller en organisk syraanhydrid, t ex trimellitinsyraanhydrid (TMA). Epoxiharts, mättad polyester eller en blandning är de stora komponenterna i färgpulvret. Epoxihartsen är högmolekylär med molekylvikt över 700, vilket anses innebära mindre risk för negativ inverkan på människan. Trots detta kan en och annan individ utveckla allergiska hudreaktioner, vilket kan omöjliggöra arbete med epoxiprodukter. Det finns inga uppgifter om liknande reaktioner i andningsvägarna eller att högmolekylärt epoxi påverkar arvsmassa, foster eller utgör en cancerrisk för människa. Polyester utgörs av många (poly) ester-grupper och tillhörande basmaterial. Egenskaperna beror sannolikt på vilken polyestertyp som används och en del kan irritera hud och ögon. Föreskrifter Medicinska hälsokontroller vid arbete med härdplastkomponenter t ex organiska syraanhydrider är föreskrivna i arbetarskyddstyrelsens författningssamling AFS 1996:4. Organiska syraanhydriders hälsoeffekter är relativt väl belagda i en rad studier. Tidigare projekt Under genomförde YMK vid USÖ i samarbete med YMK i Lund en kartläggning av arbetsmiljö och hälsotillstånd bland pulverlackerare i 25 företag i sex län. 13 av företagen fanns i D och T-län och de övriga i GKM och N län. Kartläggningen berörde både exponerad och oexponerad personal i pulverlackeringsföretagen samt oexponerad personal i verkstadsföretag. Totalt berördes 205 anställda av kartläggningen. Syfte Den nu genomförda undersökningen i DUST-länen syftade till att: besöka samtliga företag i DUST-länen som bedriver pulverlackering och beskriva arbetsmiljön undersöka förekomsten av arbetsrelaterade hälsoproblem, i första hand från luftvägarna finna exempel på bra och mindre bra arbetsmiljöer och samla idéer för att förbättra arbetsmiljön i branschen sprida läsvärd information till alla deltagande företag och samarbeta med andra aktörer för att nå företag utanför de fyra länen Studiegrupp Med hjälp av företagslistor från Arbetsmiljöinspektionen och personliga samtal med enskilda inspektörer spårades ett antal företag med pulverlackering. Kontakter med pulverleverantörer gav ytterligare några adresser. Dessutom tipsade pulverlackerarna själva om kollegor/konkurrenter.

6 YMK, Småföretagsenheten Tabell 1. Företagen uppdelade på länen. Län Totalt < 10 pulverlackerarlackerare 10 pulver- Besökt Besökta Ej besökta tidigare 2003 Södermanlands län - D Västmanlands län - U Värmlands län - S Örebro län - T Alla län - DUST Avsikten var att göra en totalinventering av samtliga företag med pulverlackering. Därför kontaktades samtliga företag per telefon syftet med undersökningen beskrevs. Om företagaren önskade sändes skriftlig information per post eller per elektronisk post. Fyra företagare med 6 personer helt eller delvis sysselsatta i pulverlackering avstod från deltagande i projektet. Skälet till detta var i tre fall att företagen bedrev pulverlackering i endast låg omfattning och i det fjärde fallet att företaget, som bedrev pulverlackering i full omfattning, avböjde medverkan i undersökningen. Totalt besöktes 28 företag men ett av företagen var i startfasen för pulverlackering och ingår därför inte i rapporten, som därmed omfattar 27 företag med 80 sysselsatta pulverlackerare i de fyra länen (tabell 2). Tabell 2. Studiegruppens företag, antal anställda totalt, antal pulverlackerare och antal deltagande pulverlackerare uppdelade på länen. Län Antal företag Antal anställda Antal anställda i pulverlackering Antal deltagande pulverlackerare Varav kvinnor D U S T Alla Jämförelsegrupp I den tidigare undersökningen av pulverlackeringsföretag i 6 län rekryterades 93 pulverlackerare med pågående exponering för pulverfärger. Vidare inkluderades 60 anställda som inte varit exponerade för pulverfärger dels från pulverlackeringsföretag med helt oexponerade avdelningar och dels från fem verkstäder i D-län som bedrev mekanisk produktion utan nämnvärda luftföroreningar, t ex svetsrök och retande gaser. Samtliga hade besvarat ett frågeformulär med likartade frågor om symtom i arbetet. Mätmetoder Tre enkäter konstruerades för denna uppföljningsundersökning. Den första enkäten riktade sig till företagets ledning, dvs ägare eller produktionsansvarig, och upptog frågor om produktionsteknik, färgförbrukning, lokalyta, antal anställda, ventilation och anslutning till företagshälsovård.

7 YMK, Småföretagsenheten Den andra enkäten inriktades mot de anställdas arbetsförhållanden med tonvikt på arbetet med pulverlackeringen, t ex färgpåfyllning, justering av sprutor, underhåll, återvinning och städning av boxar och härdugn. Den tredje enkäten upptog frågor om hälsa och arbetsrelaterade besvär som var i stort sett identiska med de som ingick i det frågeformulär som användes i den tidigare studien (Ohlson -02). Enkäterna användes som underlag vid intervjuerna av företagsledarna och pulverlackerarna på respektive arbetsplatser. Ett index, 3 eller fler arbetsrelaterade symtom, skapades genom att för varje individ summera antalet bejakade ögon- och luftvägssymtom i enkäten. Bedömningen av exponeringen för pulver och av miljön i stort baserades på information om automatisering av pulversprutningen, växling mellan pulverlack och våtlack, transporten av gods mellan sprutning, bränning och förpackning, hantering av färgpulver och avfall samt om underhållet av utrustningen. Arbetsplatserna kunde härmed indelas i tre exponeringsklasser: låg, måttlig och hög. Resultat Produktion Antalet år som pulverlackerare var i medeltal 6,3 år (0-27). Andelarna aldrig rökare, f.d. rökare och rökare var 34%, 33% resp. 34%. 16 pulverlackerare (20%) växlade mellan pulver och våtlacker medan resten enbart arbetade med pulverlacker. 55 personer (69%) pulverlackerade dagligen. Andelarna låg-, måttlig- och högexponerade var 32%, 38% respektive 30%. De flesta företag hade allmänventilation och utsug och 19 företag hade FHV. Mätningar hade dock bara utförts i 9 företag. Helt automatisk lackering rapporterades av 10% av lackerarna, helt manuell lackering av 42% och både automatisk och manuell av 48% av lackerarna. Tabell 3. Exponeringsförhållanden, arbetsuppgifter och produktionsfakta såsom medelvärden (och spridning) enligt information i ledningens enkät. 27 företagsledningar besvarade nedanstående frågor. Antal företag Andel berörda lackerare Även lackering med våtlacker (lösningsmedel) 13 49% Växlar pulv/våt 6 14% Mätningar 9 38% Convejer 24 93% Har FHV 19 74% Arbetsrelat. besvär 4 14% Allmänventilation 26 96% Processutsug 25 93% Helt automatisk / manuell lackering 2 / 9 4% / 23% Lokalyta, m ( ) Förbrukas/år, ton 18 (1 50) Returneras, ton 0,4 (0 4) Deponeras, ton 21 (0 350)

8 YMK, Småföretagsenheten Kemiska risker Om man inte tar med förbehandlingen av godset i riskbedömningen utgör pulvret med olika tillsatser den dominerande kemiska risken. Epoxiharts, mättad polyester eller en blandning är de stora komponenterna i färgpulvret. Epoxihartsen är högmolekylär med molekylvikt över 700, vilket anses innebära mindre risk för negativ inverkan på människan. Trots detta kan en och annan individ utveckla allergiska hudreaktioner, vilket kan omöjliggöra arbete med epoxiprodukter. Det finns inga uppgifter om liknande reaktioner i andningsvägarna eller att högmolekylärt epoxi påverkar arvsmassa, foster eller utgör en kancerrisk för människa. Polyester utgörs av många (poly) ester-grupper och tillhörande basmaterial. Egenskaperna beror sannolikt på vilken polyestertyp som används. En del irriterar hud och ibland ögon men största hotet förefaller att vara mot vattenorganismer!. Försiktighetsprincipen tillrådes! Glycidylestrar med flera glycidylgrupper i estrar från isocyanursyra (TGIC), tereftalsyra och trimelittsyra förekommer som härdare i flera färgpulver. TGIC varianten påverkar arvsmassan, har giftiga egenskaper och kan ge allergiska hudreaktioner. Emellertid fasas TIGC ut och ersätts av vänligare komponenter! De övriga glycidylestrarna verkar irriterande på ögon och hud och kan även orsaka allergiska hudreaktioner. Amider både cykliska och alifatiska ibland substituerade är klassade som farliga vid förtäring och inandning. Tioler och fosforester kan orsaka allergiska hudreaktioner. Tiolerna uppges även kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Avgaser från härdugnen kan vara en källa till kemisk påverkan. Vilka ämnen som avgår från färgpulvret vid temperaturer omkring C undersöktes ej. Cirka hälften av företagen hade bedrivit pulverlackering i 10 år eller längre, dvs före Årtal då pulverlackering påbörjades varierade mellan 1972 och Enligt lackerarnas enkätuppgifter förekom endast automatisk lackering i 2 av de 13 äldre företagen mot 3 av de 14 nyare, samtidigt som helt manuell lackering förekom i 12 av de 13 äldre mot 8 av de 14 nyare företagen. Enligt ledningarnas uppgifter förekom ingen automatisk lackering bland de 13 äldre och helt manuella lackeringar i 5 av de äldre mot 5 av de 14 nyare företagen. Bedömningen av graden av automatisering i lackerarenkäten skiljde sig således från ledningens uppgifter. Observera att helautomatisk lackering knappast förekommer man kompletteringssprutar manuellt men har ändå automatlackering. Låg exponering förekom på 2 av de 13 äldre mot 6 av de 14 nyare företagen, måttlig exponering på 8 av de äldre och 1 av de yngre och hög exponering på 3 av de äldre och 6 av de nyare företagen. Inget samband förelåg mellan exponeringsklass och lokalyta eller årlig färgförbrukning. När det gäller användning av andningsskydd, mätningar, FHV och utsug skiljde sig inte de äldre från de nyare företagen. Ett svagt samband fanns mellan FHV och genomförda mätningar eftersom 7 företag av 19 (37%) med FHV hade utfört mätningar mot endast 2 av 8 (25%) företag utan FHV. Mätningarna gjordes i de flesta fall av Arbetsmiljöinspektionen.

9 YMK, Småföretagsenheten Ergonomi Arbetsställningar vid upphängning och nerplockning varierade från företag till företag. I de företag som använde conveyer innebar denna typ av godshantering vanligen arbete över axelnivå ibland kombinerat med lyft av gods med ansenlig tyngd och/eller storlek. Antalet objekt som plockades upp och ner kunde uppgå till flera hundra per dag - se bild. Plockarbetet skedde stötvis d.v.s. några tiotal objekt hängdes upp eller plockades ned varefter man utförde annat arbete för sedan åter plocka gods. Då godset var stort hjälptes ett par personer åt vid upp och nerplockningen - se bild. I företag med manuell pulversprutning användes ej conveyer utan godset hängdes på ställningar med hjul som transporterades manuellt i lokalen. Antalet objekt som hanterades per dag var betydligt färre än i företag med conveyer och autosprutning men upp och nerplockning av godset innebar ändå arbete över axelnivå. Manuell sprutning av krångliga objekt medförde även sprutning nerifrån uppåt på låg nivå såväl som sprutning högt upp med händerna över axelnivå - se bild.

10 YMK, Småföretagsenheten Klimat Klimatet i arbetslokalen påverkas av härdugn, varmt gods, tvättunnel och ventilationssystem. Godset härdas i ugnen vid en temperatur av ca C. Mycket av värmen i ugnen kommer ut i lokalen dels som värmestrålning från själva ugnen dels som värme från härdat gods som måste svalna innan det packas för leverans till kunden. Ytterligare värme kommer från luftströmmarna genom ugnen om ugnen ej är försedd med punktutsug där conveyern löper ut ur ugnen se bild. Även tvättunneln påverkar klimat då godset måste torkas innan det går vidare till lacken. Torkningen påskyndas genom uppvärmning av godset. Värmen och fukten sprids i lokalen. Ventilationssystemet för bort damm från färgpulvret via cykloner och filter. Dessutom transporterar det bort värme från lokalen under den varma årstiden. Vid kallare väderlek måste man ibland tillföra värme via ventilationssystemet. Klimatet är varierande med betydande överskott av värme under den varma årstiden och lindrigare förhållanden vintertid. Luftfuktigheten bedöms vara låg även under sommaren. Buller Bullernivån bedöms allmänt ligga under skadlig nivå d.v.s. under 85dB(A), men det upplevs störande och försvårar samtal arbetskamrater emellan. Ett undantag är renblåsning med tryckluft som medför höga och skadliga bullernivåer. De största bullerkällorna är fläkt/uppvärmningssystemen i härdugn och tvättunnel, transportsystemen (conveyer, truckar) samt ventilationssystemen i synnerhet processventilationen med cykloner och filter med pneumatisk skakning (impulsljud).

11 YMK, Småföretagsenheten Belysning Dominerande ljuskälla för allmänbelysningen var lysämnesrör på lina eller hängande i pendel. Belysningsstyrkan upplevdes ibland låg men den var tillräcklig för att man säkert skulle kunna röra sig i lokalen. Även som punktbelysning användes lysämnesrör t.ex. i sprutboxar. Inga mätningar utfördes. Ventilation Samtliga företag har system för allmänventilation enligt egen uppgift. Flera av dessa har även värmeväxlare i systemet vilket medför bättre driftsekonomi och sannolikt används därför systemen i den dagliga verksamheten. Alla företagare utom två uppgav att punkt- eller processutsug fanns i verksamheten. Det visade sig att även dessa två företag hade utsug i sprutboxarna se bild, men att man även utförde sprutning utanför boxen. Detta arbetssätt leder till ökade mängder pulverdamm i området närmast sprutningen.

12 YMK, Småföretagsenheten Personligt skydd I skyddsutrustningen ingår andningsskydd, handskar, skyddsskor, skyddskläder, hörselskydd och ögonskydd. Användning av personligt skydd noterades under olika arbetsmoment, såsom färgpåfyllning, sprutoptimering, städning av sprutbox, städning av härdugn samt städning/underhåll av återvinningssystem/ventilation. Användning av andningsskydd ofta eller alltid uppgavs av 16 av 24 (67%) högexponerade pulverlackerare men bara av 12 av 25 (48%) lågexponerade och användning alltid av 12 av 24 (50%) högexponerade men bara av 1 av 25 (4%) lågexponerade. Ingen användning av andningsskydd rapporterades av 3 av 24 (13%) av högexponerade och 6 av 25 (24%) lågexponerade. Ofta användning av andningsskydd uppgavs av 28 av 42 (67%) lackerare som arbetade mer än halva tiden med pulverlackering och av 34 av 55 (62%) med daglig pulverlackering. Av 15 lackerare med övervägande automatisk pulverlackering använde 9 (60%) andningsskydd ofta och av 28 med övervägande manuell lackering använde 19 (68%) andningsskydd ofta. Aldrig användning av andningsskydd rapporterades av 3 av 5 som automatlackerade. 13 av 18 lackerare som enligt ledningen arbetade enbart manuellt använde andningsskydd ofta men bara 1 av 3 som automatlackerade. Tabell 4. Antal lackerare som utförde olika arbetsuppgifter 5 gånger per vecka resp. aldrig och andel individer som använde andningsskydd såsom % enligt information i pulverlackerarnas enkäter. Arbetsuppgift Användning av andningsskydd 5 Under arbetsuppgiften Även under Aldrig ggr/vecka korta moment Fylla färg i automatiska sprutor (45%) 16 (20%) 27 Inställning av automatiska (32%) 10 (13%) 28 munstycken Städa automatisk sprutbox (80%) 32 (40%) 31 Underhåll eller återvinning (59%) 31 (39%) 26 Städa i härdugn (obs per år) 18 7 (39%) 22 (28%) 21 Fylla färg i manuella sprutor (81%) 25 (50%) 9 Inställning av manuella (84%) 28 (56%) 11 munstycken Städa manuell sprutbox (83%) 26 (52%) 13 Andningsskydd användes således oftare av högexponerade lackerare och något oftare av de som hade övervägande manuell lackering. Andningsskydd användes också ofta vid särskilt dammande moment, såsom städning av box och färgpåfyllning och inställning av manuella sprutor.

13 YMK, Småföretagsenheten Hälsotillstånd Ögonirritation var det vanligaste symtomet och rapporterades av 28%, se tabell 5, och var något vanligare vid högre grad av exponering men de övriga symtomen hade ingen koppling till exponeringsklass. Dessa symtom tycktes inte vara kopplade till minskat bruk av andningsskydd, förmodligen pga att personer med sådana besvär torde använda sådant skydd mer än de symtomfria. Tabell 5. Förekomst av symtom enligt enkäterna såsom % bland pulverlackerarna i denna uppföljning och som jämförelse bland de exponerade pulverlackerarna och de oexponerade. Denna uppföljning Den tidigare undersökningen Symtom Exponerade Oexponerade Orolig mage Dålig matlust Ögonirritation Rinnsnuva Nästäppa Nysningar Näsblod Sveda i svalget Pip, tryck i bröstet Rethosta, svår Frossa, ledvärk Bronkit Astma enl. läkare Förekomsten av ögonirritation var ungefär lika hög som i den tidigare undersökningen, runt 30%, medan symtom från hud och luftvägar rapporterades i mindre omfattning än tidigare. Företagens ledningar rapporterade i sin enkät arbetsrelaterade besvär på 4 företag som omfattade 11 lackerare (14%). På dessa företag hade mätningar ej genomförts och de 11 lackerarna arbetade huvudsakligen manuellt och således ingen med automatisk sprutning. På 3 av de 4 företagen hade man FHV (dvs 8 av de 11 lackerarna mot 51 av 69 utan arbetsrelaterade symtom). Utsug saknades på 1 av de 4 företagen mot 1 av de övriga 23 företagen (dvs av de 11 med arbetsrelaterade symtom saknade 4 utsug mot endast 2 av 69 bland de som ej hade sådana symtom). Det fanns således ett samband mellan arbetsrelaterade symtom och manuell lackering på företag som ej genomfört mätningar och som saknade utsug. Överensstämmelsen mellan ledningens uppgift om förekomsten av arbetsrelaterade symtom och pulverlackerarnas rapporter om 3 eller fler symtom var svag, vilket framgår av att endast 2 rapporterade 3 eller fler symtom av 11 med arbetsrelaterade symtom enligt ledningen samtidigt som 60 rapporterade färre än 3 symtom av 68 utan arbetsrelaterade symtom enligt ledningen. De pulverlackerare som rapporterade 3 eller fler symtom från ögon, näsa, svalg eller luftrör var inte atopiker, hade inte högre exponeringsintensitet, lackerade inte oftare och hade inte heller manuellt lackeringsarbete i högre grad än de med lägre antal symtom. Inga skillnader förelåg heller vad gäller användning av andningsskydd. Alla med 3 eller fler symtom hade

14 YMK, Småföretagsenheten utsug och således ingen av de 6 som saknade utsug. Mätningar hade inte genomförts på företaget för 8 av 10 med 3 eller fler symtom mot 41 av 69 (59%) för de med färre symtom. Uppgifterna i ledningarnas enkäter uppdelade på län visade inga nämnvärda skillnader mellan länen med avseende på exponeringens intensitet, användning av utsug, automatisk resp. manuell lackering eller antalet symtom (även om andelen lackerare som rapporterade 3 eller fler symtom var något lägre i D-län). Företagen i S-län hade något fler pulverlackerare, med drygt 4 per företag mot mellan 2 och 3 på de övriga. Företagen i S-län hade mer än dubbelt så stora lokalytor och förbrukade mer färg än i de övriga länen. D-län hade något fler företag som gjort mätningar än de övriga länen och i S-län hade alla 6 företagen FHV mot drygt hälften i de övriga länen. S-län hade de äldsta företagen och T-län de nyaste. Andningsskydd användes oftare i D- och T-län. Slutligen var andelen kvinnor något högre i D-län och andelen rökare högst i U-län. Diskussion och slutsatser Denna kartläggning av arbetsmiljö och luftvägsbesvär på 27 verkstäder med pulverlackering visade att exponeringen för damm från pulverlacker var förhållandevis låg på drygt hälften av arbetsplatserna. Hälften av verkstäderna hade startat före 1994 och de hade en högre grad av manuell lackering. Dessa äldre verkstäder bedömdes också ha en något högre exponering för damm från pulverlacker. Däremot sågs inget samband mellan verkstadsyta resp. årlig färgförbrukning och exponeringsgrad. 9 företag bedömdes behöva förbättra hanteringen av pulverlackering och gods och 7 företag öka användningen av andningsskydd. Förekomsten av ögonirritation var ungefär lika hög som i den tidigare undersökningen, runt 30%, medan symtom från hud och luftvägar rapporterades i mindre omfattning än tidigare. Ögonirritation var något vanligare vid högre grad av exponering men de övriga symtomen hade ingen koppling till exponeringsklass. Dessa symtom tycktes dock inte vara kopplade till minskat bruk av andningsskydd, förmodligen pga att personer med sådana besvär torde använda sådant skydd mer än de symtomfria.

15 YMK, Småföretagsenheten Åtgärder idéer och förslag Klimat Temperaturen sommartid bör sänkas t.ex. genom värmeisolering av ugnen, evaporeringskylning av tilluften, forcerad ventilation och/eller med annan lämpligteknik. Buller Kortvariga impulsljud t.ex. från skakning av filter med tryckluft bör dämpas. Dämpa bullret vid t.ex. renblåsning med tryckluft! Använd blåspistol som halverar bullret från Silvent i Borås - tel Skilj den bullrande blästringen från pulverlacken. Arbetsorganisation Det finns flera fördelar med att införa arbetsrotation och då även ta med på- och avhängarna! De anställda får omväxling och företaget får fler med större kompetens. Godshantering Lastplats för lastfordon måste förses med skydd mot kalldrag, t.ex. bälg eller byggas in. Bättre arbetsutrymme behövs sätt planerna på större lokaler i verket. Pulversprutning Minska det manuella pulversprutandet spruta mer automatiskt! Skärma av mera och effektivisera utsuget vid manuell sprutning bättre sprutbox. Renblåsning av sprutan direkt i lokalen är olämplig. Det ska ske i sprutboxen. Om möjligt skilj våtlacken från pulverlacken eller gå helt över till pulver. Pulverpåfyllning Påfyllning av pulver med skopa kan ge onödig exponering och rutinen borde ändras. Restpulvret borde köras i ugn före deponi! OBS brandrisk om större partier körs i ugnen. Förbehandling Manuell avfettning med organiska lösningsmedel bör helst bytas mot vattenbaserad metod eller utföras i särskilt ventilerat utrymme. Bättre utrustning för avfettning skulle förbättra arbetsmiljön! Se över hanteringen av avfettningsmedlen miljöfarligt avfall! Ventilation Ventilationssystemet måste ha både till- och frånluftssystem i verksamheter av denna typ. Filtret i sprutboxen måste bytas och stoftavskiljare/cyklon ska finnas i systemet. Innan luften från cyklonen går ut avlägsnas återstående partiklar med ett skakfilter. Punktutsug behövs vid dammande moment t.ex. pulverpåfyllning, manuell sprutning etc.

16 YMK, Småföretagsenheten Personligt skydd Andningsskydd bör användas under dammande arbetsmoment, t.ex. städning, påfyllning av pulver, manuell sprutning etc. Skydda armarna med långärmad tröja/skjorta och använd handskarsom byts ofta. Skapa rutiner för systematiskt underhåll av andningsskydd rengöring, filterbyte. Om tryckluftsmatade skydd används ska rutiner finnas för byte av filter till andningsluften Blås ej rent arbetskläder med tryckluft dels virvlar damm upp dels kan huden skadas! Tunga lyft Tunga lyft kan mildras genom att använda sänkbar conveyern för att minska lyfthöjden se bild, genom att använda längre krokar, genom hjälpas åt vid upp/nerplockning eller genom att använda någon form av lyfthjälpmedel, truck, lyftbord eller liknande. Belysning Se över belysningsarmaturerna byt lysämnesrör regelbundet, rengör!

17 YMK, Småföretagsenheten Referenser Blomqvist A, Andersson L, Struwe I, Welinder H. Feberreaktioner, luftvägssymtom och antikroppar mot trimellitinsyraanhydrid vid pulverlackering. In: Kjuus H, Kristiansson V, Schneider T, Taskinen H, Wennberg A, editors. NAM Nordiska Arbetsmiljömötet, augusti 1998, Grand Hotel, Reykjavik. Reykjavik: Vinnueftilir riksins, 1998: Drexler H, Jönsson BAG, Nielsen TGJ, Lakemeyer M, Welinder H. Exposure assessment and sensitisation in workers exposed to organic acid anhydrides. Int Arch Environ Health 2000;73: Härdplaster AFS 1996:4. Arbetarstyrelsens författningssamling 1996;4:45. Keskinen H. 92. Organiska syraanhydrider. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet, Lindell B, Montelius J Triglycidyl isocyanurate. Arbete och Hälsa. 2001:18. Arbetslivsinstutet. Nielsen J, Welinder H, Jönsson B, Bensryd I, Skerfving S. Arbetsrelaterad näsblödning hos arbetare exponerade för organiska syraanhydrider. Hygiea 1997;106:120. Nielsen J, Welinder H, Schutz A, Skerfving S. Specific antibodies against phtalic anhydride in occupationally exposed subjects. J Allergy Clin Immunol 1988;82:1: Ohlson C-G, Andersson L, Blomqvist A, Jönsson B, Nielsen J, Nystedt M, Welinder H. Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering. RALF-projekt nr resp. FAS Grundrapport februari Piirilä P, Estlander T, Keskinen H, Jolanki R, Laakkonen A, Pfäffli P, et al. Occupational asthma caused by triglycidyl isocyanurate (TGIC). Clin Exp Allergy 1997;27: Pfäffli P, Hämeilä M. New Allergy Risk in Paintshops. Work Health Safety 1997;34-5.

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2010 Arbets- och miljömedicin Lund Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin Enkätundersökning utförd av Arbets- och miljömedicin, Lund Hösten 2009 Regionmiljösköterskor

Läs mer

Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder?

Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder? RAPPORT Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder? En systemanalys av åtgärder mot isocyanater i bilverkstäder Ann-Beth Antonsson Lena Birgersdotter Bengt Christensson B1668 Februari 2006 Rapporten godkänd:

Läs mer

Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Rapport S1/02 ISSN 1403-865X Programmet har pågått under fyra år från

Läs mer

Yrkesmässig exponering för lacknafta. Rapport 2009:4. exponeringsmätningar vid bilvårdsanläggningar. Projektrapport

Yrkesmässig exponering för lacknafta. Rapport 2009:4. exponeringsmätningar vid bilvårdsanläggningar. Projektrapport Yrkesmässig exponering för lacknafta exponeringsmätningar vid bilvårdsanläggningar Projektrapport Rapport 2009:4 Yrkesmässig exponering för lacknafta exponeringsmätningar vid bilvårdsanläggningar Rapporten

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

Rapport från Yrkesmedicin nr 75. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö

Rapport från Yrkesmedicin nr 75. Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö Rapport från Yrkesmedicin nr 75 Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö Delrapport 2: Exponeringsmätning och medicinsk undersökning av maskinrumspersonal

Läs mer

Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar. Jonas Lindhe

Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar. Jonas Lindhe Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar Jonas Lindhe Jonas Lindhe, 2006 ISRN LUTVDG/TVIT--06/3002--SE(260) ISSN 1652-6783 ISBN 91-85415-01-4 Avdelningen för installationsteknik Institutionen

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag Eva L Bergsten Helena Anundi Pia Rehfisch Peter Palm Sammanfattning

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Annika Karlsson Bengt Christensson B1794 Juni 2008 Rapporten godkänd 2008-06-18 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Fem år senare. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2007:1. Uppföljning av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län

Fem år senare. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2007:1. Uppföljning av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län Fem år senare Uppföljning av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms län Huvudrapport Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2007:1 Centrum för folkhälsa Fem år senare Uppföljning

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa vid ett urval av callcenterföretag i Sverige

Arbetsförhållanden och hälsa vid ett urval av callcenterföretag i Sverige Arbetsförhållanden och hälsa vid ett urval av callcenterföretag i Sverige Allan Toomingas, Maud Hagman, Eva Hansson Risberg och Kerstin Norman a arbetslivsrapport nr 2003:10 issn 1401-2928 Enheten för

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Restaurangprojektet 1997

Restaurangprojektet 1997 Restaurangprojektet 1997 RESTAURANGPROJEKTET 97 Arbetsmiljön i restaurangkök - ett centralt samordnat tillsynsprojekt inom Arbetarskyddsverket. Per Lindberg, Arbetarskyddsstyrelsen i samarbete med Yrkesinspektionerna

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information 98 1988-11 Arbetsmiljöundersökning -ett exempel från Umeå universitet Ett samarbetsprojekt Byggnadsstyrelsen -Statshälsan Dokumentets utgivare Dokumentnamn

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström

Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av elektronisk fakturahantering Annika Hellström Handledare: Robert Wålinder, AMM Uppsala Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer