Riktlinjer för mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun"

Transkript

1 RIKTLINJER 1 (15) HANDLÄGGARE Sara Tylner för mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

2 2 (15) Innehåll Inledning... 3 Den äldres inflytande, ansvar och delaktighet... 4 Måltidsmiljö... 5 Kostombud eller motsvarande... 6 Lagstiftning... 7 Maten... 8 Ansvar och befogenheter associerade till mat och måltider Källor... 15

3 3 (15) Inledning för mat och måltider inom äldreomsorgen i Huddinge kommun ska vara ett stöd för alla som arbetar kring måltiden till de äldre. na förväntas bidra till att den äldre får en positiv måltidsupplevelse vilket i sin tur ger ett ökat välbefinnande och en förhöjd livskvalitet. För att detta ska uppnås krävs en förståelse för alla små och stora detaljer som bidrar till måltiden som helhet. Individanpassning är en annan viktig fråga där bland annat bakgrund, hälsa, kultur, traditioner, tycke och smak är faktorer som vi bör ta hänsyn till. Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och funktionsnedsättning. För många äldre försämras även förmågan att äta och aptiten avtar. Dessa faktorer bidrar till att många äldre riskerar att utveckla bristande näringstillstånd. Undernäring bidrar till ett nedsatt immunförsvar med ökad risk för infektioner och trycksår som följd, även rehabilitering försvåras. Detta leder till minskat välbefinnande, ökad vårdtyngd och inte minst nedsatt livskvalitet för den drabbade. Alla individer, friska eller sjuka har rätt till adekvat och individuellt anpassad näringstillförsel och all nutritionsbehandling ska syfta till att förebygga sjukdom och bevara hälsa. na ska användas vid uppföljning och utvärdering av såväl egna som externa verksamheter. De ska även ligga till grund vid upphandling av varor och tjänster inom området. na för mat och måltider inom äldreomsorgen är ett föränderligt dokument som ska uppdateras i takt med att kunskapen inom området utvecklas.

4 4 (15) Den äldres inflytande, ansvar och delaktighet Det är den äldres ansvar och val att äta vad, när och hur den vill, samt att delta i rekommenderad nutritionsbehandling. Verksamheten måste vara anpassningsbar för att kunna möta individens behov och önskemål när det gäller mat och måltider. Det ska finnas möjlighet att löpande lämna synpunkter på och önskemål om mat och måltider till personal i verksamheten och till äldreomsorgen. Inledande samtal och uppföljning Vid inflyttning i särskilt boende eller start av hjälp med matinsatser i ordinärt boende ska i första hand kontaktpersonen ta reda på vad den enskilde tycker om och inte. Även andra önskemål i samband med måltiden bör undersökas. Insatser när det gäller mat och kosthållning ska, liksom övriga insatser, dokumenteras i genomförandeplanen. Det bör finnas en lyhördhet och öppenhet för förändringar. Genomförandeplanen uppdateras minst en gång per år men insatser kring maten kan behöva förnyas oftare än så. Deltagande i måltidsförberedelser Om den äldre önskar och om det är möjligt, bör dennes deltagande i förberedelser och tillagning av måltider uppmuntras. Vid närvaro i avdelningsköket eller hantering av livsmedel gäller samma livsmedelshygieniska krav och regler för den äldre som för all personal som arbetar i kök inom särskilt boende. Matråd, husmöte eller motsvarande inom särskilt boende De äldre och deras närstående ska erbjudas möjlighet att i grupp ge synpunkter på och delta i beslutsprocessen gällande matsedel, måltidsmiljö, mattider med mera. Lämpliga former kan vara matråd eller husmöte. Ett matråd kan vara sammansatt av ett antal äldre inom ett boende tillsammans med representanter från kök, kostombud och köksansvarig. Vid ett husmöte deltar enhetschef, representanter från personalen, äldre från boendet och närstående. Till husmötet eller matrådet kan till exempel köksansvarig, kostekonom eller dietist bjudas in när särskilda frågor ska diskuteras. Enkätundersökning Den äldre ges regelbundet möjlighet att anonymt och skriftligt lämna sina synpunkter på mat och måltider till äldreomsorgsnämnden i en enkät.

5 5 (15) Måltidsmiljö Måltiden ska för den äldre utgöra en lustfylld upplevelse. För de flesta äldre har mat och måltider en stor betydelse. Maten och längtan efter den är ofta höjdpunkter som ger struktur under dagen. Det är därför viktigt att tillräckligt med tid och resurser avsätts i samband med måltiderna. Både mat och måltidsmiljö påverkar aptiten. Måltiden ska serveras i en lugn och behaglig miljö utan störande inslag. Fungerande rutiner runt måltiden är liksom presentationen av maten ytterst viktigt. En optimal måltid betyder: Ökad livskvalitet och livslust En positiv smakupplevelse Trivsamt sällskap Rytm en indelning av dagen Upplevelse för alla sinnen Källa till näring, vätska och energi Sjukdomsbehandling och rehabilitering Låt gärna den äldre lägga upp sin mat själv. Det är viktigt för både aptit, självkänsla och inte minst ur en rehabiliterande synvinkel den äldre ska om möjligt kunna återfå och eller bevara sin fysiska funktion.

6 6 (15) Kostombud eller motsvarande Inom varje verksamhet ska det finnas utsedd personal som har matfrågor som sitt ansvarsområde. Det är verksamhetschefens ansvar att se till att sådan kompetens finns inom sitt verksamhetsområde. På varje avdelning inom särskilt boende och inom varje hemtjänstgrupp bör det finnas personal utsedd med uppgift att: Vara kunnig i olika kosters betydelse för hälsan och grundläggande näringslära. Ansvara för spridning av kostinformation till dem som berörs. Uppmärksamma individens behov och kunna skilja ut de personer som behöver särskilt stöd. Vara sjuksköterskans samarbetspartner i matfrågor på särskilt boende. Delta i utbildningar och träffar. Värna om en lugn och trevlig måltidsmiljö. Värna om trevlig presentation; från dukning till maten på tallriken. Verka för att kompletta måltider serveras. Vara observant på att rätt konsistens ges till varje matgäst. Verka för att matgästen äter sina måltider med största möjliga njutning och matlust. Verka för att den tidsmässiga fördelningen av måltiderna blir så optimal som möjligt. Verka för att de äldre och deras närstående inom särskilt boende får möjlighet att i grupp lämna sina synpunkter om mat och måltider.

7 7 (15) Lagstiftning Allt kost- och nutritionsarbete och all livsmedelshantering ska ske i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och rekommendationer. Hantering av mat, måltider och nutritionsomhändertagande styrs av följande lagar: Livsmedelslagen Socialtjänstlagen, SoL Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS Livsmedelslagstiftningen omfattar alla typer av verksamheter och hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Livsmedelsföretagaren inom äldreomsorgsnämndens ansvarsområde i Huddinge kommun representeras av enhetschefer. Som livsmedelsföretagare är man skyldig att anmäla sin verksamhet till den kontrollerade myndigheten, uppfylla de livsmedelshygieniska kraven och kunna bevisa detta vid kontroll. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att verksamheten systematiskt har gåtts igenom och att ett aktuellt kvalitetssystem för egenkontroll finns och följs. Egenkontrollprogrammet ska bygga på HACCP-principerna, Hazard Analysis Critical Control Point, ett system för att identifiera och eliminera risker som kan påverka maten negativt vid hantering och tillagning. Även hemtjänstlokalen och transporten av matlådor till och från denna omfattas av lagstiftningen. I ordinärt boende omfattas köket ej av de livsmedelshygieniska kraven, däremot är personalen som arbetar där skyldiga att följa livsmedelslagstiftningen. Socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om de skyldigheter som kommunen har till de som vistas i kommunen, bland annat de äldre. Utifrån socialtjänstlagen utgör mat en del av omsorgen till den friska äldre. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Maten berörs av denna lag då den på något sätt är en del av behandlingen av den sjuka människan. Enligt Socialstyrelsen ska nutritionsbehandling betraktas på samma sätt som all annan medicinsk behandling och därmed omfattas av samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering, dokumentation och uppföljning. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område innehåller bland annat bestämmelser om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal samt behörighets- och legitimationsregler. Lagen innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge en sakkunnig och omsorgsfull vård i enighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

8 8 (15) Maten Fördelningen av måltiderna och nattfastan påverkar den äldres möjlighet att tillgodose sitt behov av energi och näringsämnen. För att kvalitetssäkra maten som serveras i verksamheten krävs arbete med matsedelsplanering, måltidsordning och näringsberäkning. Detta arbete resulterar i olika grundkoster, specialkoster och konsistenser som syftar till att dagligen ge alla äldre förutsättning att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Fördelning av måltiderna Måltiderna ska vara jämnt fördelade över dygnets vakna timmar. Tre huvudmål och tre mellanmål inklusive kvällsmål är lagom för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig alla näringsämnen under dagen. Det är viktigt att kunna erbjuda extra mellanmål vid behov, även nattetid. Mattiderna ska i möjligaste mån anpassas efter individens förutsättningar vid sjukdom eller medicinsk behandling. Tabell 1. Förslag på måltidsfördelning. Måltid Tidpunkt, kl Energifördelning % Kcal Frukost 07:00-08: Mellanmål 09:30-10: Lunch 11:00-13: Mellanmål 14:00-15: Middag 17:00-18: Kvällsmål 20:00-21: Källa: Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg, Expertgruppen för samordning av sjukhuskoster ESS-gruppen, SLV 2003 Nattfasta Nattfasta definieras som tiden mellan kvällens sista och morgonens första matintag. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar eftersom kombinationen av en lång nattfasta och få måltidstillfällen under dygnet ökar risken för felnäring. Nattfastan går att förkorta med ett sent kvällsmål, nattmål eller en tidig frukost, alternativt ett extra energitillskott vid medicinutdelning.

9 9 (15) Matsedel Matsedeln ska planeras utifrån rekommendationer från Expertgruppen för samordning av sjukhuskoster, ESS-gruppen. Rekommendationerna innehåller riktlinjer för grundkoster, specialkoster, konsistenser mm. Maträtterna ska vara goda, vällagade och passa målgruppen. Individuella behov med etisk, kulturell och/eller religiös bakgrund ska alltid tillgodoses. Verksamheten bör även sträva efter att använda en så hög andel ekologiska produkter och råvaror som möjligt. Önskekost ska erbjudas i speciella fall, till exempel vid nedsatt aptit, svår och långvarig sjukdom och i livets slutskede. Önskekost ordineras av sjuksköterska, läkare eller dietist. Vätska Tillförsel av tillräckligt med vätska är extra viktigt för äldre personer då de är mer känsliga för uttorkning. Förmågan att känna törst försämras även med åldern. Kroppen behöver ca 30 ml vätska per kg kroppsvikt och dygn, vilket i praktiken normalt innebär mellan två och tre liter. Hälften av denna vätska intas via maten och hälften som dryck. Nutritionsomhändertagande Undernäring, övervikt eller andra sjukdomar och tillstånd som påverkar eller påverkas av matintaget bör uppmärksammas. Det ska finnas rutiner för att identifiera riskpersoner så att det säkerställs att den äldre ordineras rätt kost. I ordinärt boende ligger ansvaret för den äldres nutritionsbehandling på landstinget, det vill säga vårdcentralens eller sjukhusets personal. Men det är i många fall undersköterskor och vårdbiträden från hemtjänsten som praktiskt utför insatta åtgärder i form av till exempel matlagning, servering av mellanmål och/eller näringsdrycker. På särskilt boende utför sjuksköterskan bedömning av nutritionsstatus enligt gällande riktlinje.

10 10 (15) Ansvar och befogenheter associerade till mat och måltider Ledande funktioner Äldreomsorgsnämnden Ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de verksamheter som nämnden bedriver. Ansvarar för kontroll och uppföljning av verksamhet när den bedrivs av extern utförare. Förvaltningschef Har det övergripande ansvaret för social- och äldreomsorgsförvaltningens verksamhet. Verksamhetschef Har det övergripande ansvaret för sitt verksamhetsområde och är ansvarig för planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Ansvarar för att verksamheten håller hög säkerhet och kvalitet. Har det yttersta ansvaret för att det finns bra kost- och nutritionsrutiner inom verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ansvarar för kvalitet och säkerhet i verksamheterna enligt lagarna HSL och LYHS. Samordnar kost- och nutritionsrutiner i samarbete med dietist. Ansvarar för att det finns rutiner och kvalitetssystem vid sondmatning. Enhetschef Ansvarar för att riktlinjerna för mat och måltider är väl kända och möjliggör att de följs. Ansvarar för att egenkontrollprogram finns och följs. Ansvarar för en bra måltidssituation. Ansvarar för att de äldres åsikter om maten regelbundet förs fram både skriftligt och muntligt. Kostchef Är ansvarig för verksamheten i storkök.

11 11 (15) Stödjande funktioner Biståndshandläggare Beslutar utifrån den äldres behov om insatser kring mat och måltider. Ansvarar för uppföljning av biståndsbeslutade insatser. Kostekonom Ansvarar för att praktiskt integrera livsmedelslagstiftningens krav i verksamheten. Ansvarar för uppföljning inom mat- och måltidsområdet. Ansvarar för samordning, utveckling och kvalitetssäkring av måltidsverksamheter. Är sakkunnig vid upphandling. Köksansvarig/Arbetsledare i storkök Ansvarar för inköp och matproduktion. Ansvarar för att rutinerna för egenkontroll i köket följs och rapporterar avvikelse till enhetschefen. Kock/Kokerska/Köksbiträde Tillagar och bereder mat enligt gällande recept och rutiner. Funktioner nära individen Undersköterska och vårdbiträde inom särskilt boende Utför insatser som biståndshandläggare beviljat. Följer givna instruktioner och serverar mat och vätska i samråd med sjuksköterska. Rapporterar avvikelser i mat- och vätskeintag till sjuksköterska. Observerar och hjälper vid behov den äldre med munhygien. Utgör stöd vid måltider. Undersköterska och vårdbiträde inom hemtjänsten Utför insatser som biståndshandläggare beviljat. Hjälper den äldre med förberedelser och tillredning av måltider. Rapporterar och dokumenterar avvikelser till arbetsledare och/eller ansvarig distriktssköterska. Observerar och hjälper vid behov den äldre med munhygien. Sjuksköterska Har omvårdnadsansvar för den enskilde. Ordinerar och utvärderar typ av kost och insatser i samband med måltid till den äldre.

12 12 (15) Genomför nutritionsutredning med åtgärd, uppföljning och utvärdering. Utför nutritionsbehandling enligt ordination från läkare eller dietist. Läkare Har patientansvar. Ansvarar för nutritionsutredning och efterföljande behandling i samråd med dietist och sjuksköterska. Arbetsterapeut Informerar och instruerar såväl den äldre som närstående och personal om hjälpmedelsfunktioner. Förskriver och informerar om lämpliga ät- och drickhjälpmedel som underlättar matintaget. Dietist Ansvarar för individuella nutritionsinsatser i samråd med sjuksköterska och läkare. Utarbetar och följer upp nutritionsbehandlingar, dokumenterar samt tar initiativ till justeringar. Stödjer och handleder personal när det gäller mat- och näringsproblem. Ansvarar för nutritionsutbildning och fortbildning. Stödjer ansvarig chef vid egen uppföljning och kontroll inom mat och måltidsområdet. Ansvarar för att utforma övergripande rutiner och kvalitetssystem för kost och nutrition i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska. Logoped Deltar i utredning och bedömning av den enskildes förmåga att tugga och svälja. Fastställer mål för förebyggande, förbättrande eller kompensatoriska logopediska åtgärder. Ger logopedisk behandling till den enskilde, handleder personal och förskriver hjälpmedel. Sjukgymnast Informerar om och förskriver lämpliga hjälpmedel. Instruerar den äldre och handleder/utbildar personal om bra sittställning vid måltid. Tandläkare och tandhygienist Genomför munhälsobedömning. Ger råd och anvisningar om daglig skötsel av tänderna. Informerar vårdpersonal om hur munhygien kan utföras med lämpliga hjälpmedel.

13 13 (15) Uppföljning Följande uppföljningsinsatser är obligatoriska för samtliga särskilda boenden och hemtjänstenheter, oavsett om de är i kommunal regi eller drivs av en extern utförare. Det är frivilligt att utföra ytterligare uppföljning av mat- och måltidsverksamheten. Kostekonomen på social- och äldreomsorgsförvaltningen administrerar uppföljningsinsatserna på uppdrag av äldreomsorgsnämnden. Social- och äldreomsorgsförvaltningen kan även komma att använda andra metoder, som exempelvis intervjuer, i syfte att följa upp att kraven i riktlinjerna för mat och måltider efterlevs. Verksamheterna är skyldiga att delta i och underlätta det arbetet. Enkätundersökning Äldreomsorgsnämnden har ansvar för att i enkätform regelbundet undersöka de äldres åsikter om mat och måltider. Resultatet av enkätundersökningen ligger till grund för det löpande förbättringsarbetet kring mat och måltider. Resultatet återkopplas till ansvarig verksamhetschef, förvaltningens ledningsgrupp och äldreomsorgsnämnden. Kostråd eller motsvarande Vid geografisk närhet mellan tillagande kök och kund kan kostråd vara ett viktigt forum för att skapa dialog. Vid ett kostråd kan kostombud eller motsvarande, representanter från köket, sjuksköterska och eventuellt dietist och kostekonom delta. Kostrådet syftar till en dialog mellan kök och enhet/avdelning när det gäller frågor som rör mat, beställningar, rutiner och klagomål eller nya förslag. Klagomålshantering Klagomål gällande mat och måltider hanteras enligt samma rutin som övriga klagomål inom äldreomsorgen. Återkoppling Samtliga verksamheter ska delta vid tester, svara på frågor och lämna den statistik som äldreomsorgsnämnden efterfrågar. Exempel på tester: Slumpmässiga analyser av energi- och näringsinnehållet i matlådor. Stickprov för att följa att kylkedjan hålls intakt vid transporter mellan kök och kund.

14 14 (15) Exempel på statistik: Antal portioner av olika grund- och specialkoster i kantin och matlådor. Antal portioner av olika konsistenser i kantin och matlådor. Inköpta livsmedel. Andel inköpta ekologiska livsmedel. Klockslag för servering av olika måltider. Resultat av mätning av nattfastans längd hos de äldre.

15 15 (15) Källor Andersen, Nilsson, Balknäs. Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg. Livsmedelsverket Karlström, Landin, Rothenberg, Fexén-Irving. Mat- och kostbehandling för äldre problem och möjligheter. Livsmedelsverket Livsmedelsverket, SLV, Socialstyrelsen, SoS rapport 2000:11. Näringsproblem i vård och omsorg. Socialstyrelsen, Äldreförvaltningen Stockholms stad. Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg. 2008

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen 2014-04-25 Tjörn Möjligheternas ö Varför riktlinjer? Andelen äldre i Sverige ökar, idag finns det en halv miljon människor över 80 år som kommer att

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka 2012-04-17 Carina Smith Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Kundens behov, vanor och önskemål... 3 3.1 Kundens behov... 3 3.2 Kundens vanor... 4 3.3

Läs mer

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Äldre- och Handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1(5) 2006-05-09 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Bakgrund I oktober

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende

Riktlinjer för kost och nutrition. vid särskilt boende 2007-08-22 VÅRD OCH OMSORG Riktlinjer för kost och nutrition vid särskilt boende 2(9) Bakgrund Kosten har stor betydelse för välbefinnandet. Ett fullvärdigt kostintag är en grundläggande förutsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för kommunens riktlinjer.

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5)

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Gun-Britt Hedsten Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för Vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamheter Bakgrund Hos de flesta äldre människor minskar energiförbrukningen

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun

Kostpolicy och. handlingsplan. För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Kostpolicy och Maj månad 2005. Reviderad november 2009. Omslagsbild: Tina Schedvin handlingsplan För särskilda boenden och äldre som bor på gruppbostad inom LSS i Simrishamns kommun Socialförvaltningen

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Verksamhetsansvariga Biståndshandläggare Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål kan innebära att respektera kulturella högtider, smak och tradition.

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Kostpolicy för Höörs kommun

Kostpolicy för Höörs kommun Kostpolicy Ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna i Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fastställdes 2014-10-13, BUN 59 Diarienr BUN 2014/97 Kostpolicy för Höörs

Läs mer

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg

Handlingsplan för nutrition- och kostområdet inom vård- och omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2008-05-22, 48, Ansvarig: Stefan Augustsson Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: Reviderad 2012-02-15 Handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

(Livsmedelsverket, 2015)

(Livsmedelsverket, 2015) Enligt Folkhälsomyndigheten är det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå detta mål

Läs mer

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun

Kostpolitisk Plan. Vingåkers kommun Kostpolitisk_Plan_20132015 Kostpolitisk Plan Vingåkers kommun 2013-2015 Antagen av kommunstyrelsen 2012-09-17, 143 Vision I Vingåkers kommun ska vi erbjuda våra barn, elever och brukare en god, näringsriktig

Läs mer

Riktlinjer för nutrition inom vård och omsorg om äldre i Östra Göinge kommun

Riktlinjer för nutrition inom vård och omsorg om äldre i Östra Göinge kommun Ansvarig Anna-Lisa Simonsson Dokumentnamn Nutrition, riktlinjer Upprättad av Linda Aronsson Berörda verksamheter Verksamheterna Boende och Insatser i hem Fastställd datum 2011-11-17 KSOU 109 Diarienummer

Läs mer

Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy

Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy Sida: 1 (9) Handlingsplan för särskilt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy 2015-2018 Sida: 2 (9) Inledning Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2013 en kostpolicy för Barn- och

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling

Riktlinje och handlingsplan för kost- och nutritionsbehandling Handläggare Ingela Sunneskär Medicinskt ansvarig sjuksköterska 033-231341 ingela.sunneskar@bollebygd.se Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-03-26 30 1 (11) Riktlinje och handlingsplan för kost-

Läs mer

Nutrition. Riktlinjer för. i Särskilt boende. 2010-11-11 Sjuksköterska Caroline Lundberg. Vård- och omsorgsförvaltningen

Nutrition. Riktlinjer för. i Särskilt boende. 2010-11-11 Sjuksköterska Caroline Lundberg. Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinjer för Nutrition i Särskilt boende 2010-11-11 Sjuksköterska Caroline Lundberg C:\Users\ADM\Desktop\Demens\KostNutrition\Riktlinjer för nutrition.doc 2013-02-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Middag: Kött, fisk eller likvärdig komponent Potatis/ris/pasta Bröd och matfett Grönsaker kokta och/eller råa Måltidsdryck

Middag: Kött, fisk eller likvärdig komponent Potatis/ris/pasta Bröd och matfett Grönsaker kokta och/eller råa Måltidsdryck Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Inledning I utvecklingsplanen för äldreomsorgen med sikte mot 2010 var ett av målen att utarbeta en riktlinje för kost. Målet är att måltidernas

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun

Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun Nutritionspolicy äldre- och handikappomsorgen Valdemarsviks kommun Antagen av Vård och Omsorgsutskottet 2011-03-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Målsättning... 3 Styrdokument...

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd som ansvarar för maten

Läs mer

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27 Innehållsförteckning Inledning 4 Hälsa 4 Miljö 4 Kostkvalitet 4 Mål 5 Vård och omsorg 5 Måltidsordning 5 Energifördelning

Läs mer

RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION

RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION 2010 02 08 RIKTLINJER & RUTINER KOST/NUTRITION BAKGRUND I takt med att människor blir äldre, ökar också andelen med funktionsnedsättning och sjukdomar. Detta medför

Läs mer

Handlingsplan för ordinärt boende utifrån. Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy

Handlingsplan för ordinärt boende utifrån. Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy Sida: 1 (7) Handlingsplan för ordinärt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy 2018 Sida: 2 (7) Inledning Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2013 en kostpolicy för Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun

Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Nutritionspolicy för Kiruna Kommun Reviderad 090505,110318,111114 och 131009 av Britt-Marie Hannu, MAS Innehåll: Sida: Inledning 2 Lagar och föreskrifter 2 Ansvar 3-4 Dokumentation 4 Daglig aktivitet 4

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Kostpolicy. Riktlinjer

Kostpolicy. Riktlinjer Kostpolicy och Riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo kommun Inledning Folkhälsopolitiken syftar till att förbättra folkhälsan och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det

Läs mer

Att arbeta med mat och måltid i fokus. Nätverk för hälsosamt åldrande 13 maj 2014

Att arbeta med mat och måltid i fokus. Nätverk för hälsosamt åldrande 13 maj 2014 Att arbeta med mat och måltid i fokus Nätverk för hälsosamt åldrande 13 maj 2014 Välkomna! Birgitta Persson Birgitta Villner Gyllenram maj 2014 Lagen om valfrihetssystem, LOV, 2009 Matlåda, varm eller

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Kost Kosttillägg-Näringsdryck Fastställt av Eva Blomberg Regelverk Verksamhet HSL Vård och omsorg Utarbetad av Länsövergripande VKL, Petra Ludvigson Skapat datum 150525

Läs mer

Kostpolicy För Dals-Ed kommun

Kostpolicy För Dals-Ed kommun Kostpolicy För Dals-Ed kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet. Antagen i Kommunfullmäktige 2010-12-15 121 Datum: 2011-02-02 Kostpolicyn är utarbetad

Läs mer

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68

Kostpolicy. Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Kostpolicy Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 68 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Vision... 3 4. Kommunens övergripande policy/riktlinjer är:... 3 5. Inriktningsmål/områden...

Läs mer

Riktig mat i äldreomsorgen

Riktig mat i äldreomsorgen ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-09-21 Handläggare: Birgitta Persson Telefon: 08-508 36 213 Till Äldrenämnden Den 13 oktober 2009 Riktig mat i

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun. Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist.

Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun. Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist. Teamwork ökar patientsäkerhet & minskar undernäringsrisk & kostnader i Norrtälje kommun Maggie Page Rodebjer BSc RD leg dietist. Norrtälje Kommun Ca 55000 medborgare (180000 under sommar) >20% (>11000)

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-11-20 Kostpolicy för äldreomsorgen 1. Mat som serveras inom Sollentuna kommuns äldreomsorg ska vara vällagad och god. Hänsyn ska tas

Läs mer

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga.

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Riktlinjer för matverksamheten Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Inledning Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Syfte Syftet

Läs mer

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy för Säffle kommun Kostpolicy för Säffle kommun Barn, ungdomar, handikappade och äldre inom kommunal verksamhet. 2012-06-04 Kostpolicyn är utarbetad i samarbete med Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Varje berörd kommunal

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter

NLL 2015-08. Kost till inneliggande patienter NLL 2015-08 Kost till inneliggande patienter Bakgrund Maten och måltidsmiljön Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet. På sjukhuset kan den kliniska nutritionen vara

Läs mer

Nutritionspolicy. Mål och riktlinjer för äldreomsorgen i. Åtvidabergs kommun

Nutritionspolicy. Mål och riktlinjer för äldreomsorgen i. Åtvidabergs kommun Nutritionspolicy Mål och riktlinjer för äldreomsorgen i Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-19, 67 Dnr: Dnr 2013-KS0325/003 2 1. Inledning... 3 2. Målsättning... 3 3. Kvalitetsarbete... 3 3.1

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet STYRDOKUMENT Fastställd av KF 2002-04-25, 31 Ersätter KS 1997-10-14, 212 KS 1992-06-02, 169 Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet INLEDNING I Karlskoga kommun är maten ett medel

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Surahammars kommun Verksamheten för äldre och funktionshindrade NUTRITIONSPOLICY

Surahammars kommun Verksamheten för äldre och funktionshindrade NUTRITIONSPOLICY Surahammars kommun Verksamheten för äldre och funktionshindrade NUTRITIONSPOLICY En kvalitetssäkring av hela matkedjan September 2008 Innehåll: 2 Inledning... 3 Yrkesfunktioner och ansvar... 4 Krav på

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

KOSTPOLICY. Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW

KOSTPOLICY. Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW KOSTPOLICY Med riktlinjer för måltider inom Omvårdnadsförvaltningens vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter Version 2 2011/MW 2 INNEHÅLL KOSTPOLICY...5 Inledning...5 Syfte...5 Målsättning...5 Omvårdnadsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NUTRITION HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN

RIKTLINJER FÖR NUTRITION HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER FÖR NUTRITION HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund... 3 1.1 Inledning...3 2 Samverkan och kunskapsspridning... 4 2.1 Utbildning...4 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (9) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2016-07-04 Revideras 2018-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och service avseende kost inom programområde vård och omsorg i Gislaveds kommun

Riktlinjer för kvalitet och service avseende kost inom programområde vård och omsorg i Gislaveds kommun Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2013-11-28 Ansvarig: Utvecklingsledare kost Revideras: Minst vart 3:e år Följas upp: Utvecklingsledare kost Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012-11-07 Rosengård stadsdelsförvaltning Vård och omsorg Verksamhetsberättelse Teamarbete kring mat i Riddargårdens hemtjänstgrupp Riddargårdens hemtjänstgrupp består av sektionschefen, och med alla yrkeskategorier

Läs mer

NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING

NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING Förvaltningen Omsorg och Hälsa NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING VARFÖR ÄR MATEN VIKTIG? Maten är ett av livets glädjeämnen. Maten ska engagera alla våra sinnen och vara en höjdpunkt på dagen

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Riktlinje för kvalitetskriterier kost

Riktlinje för kvalitetskriterier kost Riktlinje för kvalitetskriterier kost Dokumenttyp: Riktlinjer Giltligt f.r.o.m: 2016-09-01 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 91 Version/D.nr: Uppdaterad 2016-08-24 Upprättad av: Anna Melin Andersen Innehåll

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Riktlinjer för Kostverksamhet i Härnösands kommun Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...3 Vision-Kost...3 Krav enl.övergripande lagstiftning...3 Mat i

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Utvecklingsplan för kost och nutrition

Utvecklingsplan för kost och nutrition ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN SID 1 (7) 2011-06-28 BILAGA 2 DNR 2011-451-2.1.1 Utvecklingsplan för kost och nutrition Bakgrund Mat och måltidssituation har stor betydelse för äldres hälsa

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kost- & Nutritionspolicy Vård och omsorg

Kost- & Nutritionspolicy Vård och omsorg Kost- & Nutritionspolicy Vård och omsorg 2009-08-26 MJ/EK 2010-01-19 2010-03-02 2011-09-29/MJ 20120222/MJ 20120412/MJ Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Rutinen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Kostpolicy för Gnosjö kommun

Kostpolicy för Gnosjö kommun Kostpolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-25 94 Varför en kostpolicy? För enhetliga riktlinjer för verksamheterna inom äldreomsorg och skolorna Stöd för brukare, anhöriga, elever,

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor Källor Ronneby kostpolicy: ronneby.se Ät S.M.A.R.T.-modellen: folkhalsoguiden.se Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationer: livsmedelsverket.se Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun Välkommen Ronneby kommun är unik som satsar stort på mat och måltider. Mat är viktigt på många sätt och ett område som väcker både känslor och diskussioner.

Läs mer