Staden för alla Nordiska Handikappolitiska Rådet 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staden för alla Nordiska Handikappolitiska Rådet 2004"

Transkript

1

2 56

3 1

4 2 Nordiska Handikappolitiska Rådet 2004 REDAKTÖR Finn Petrén REDAKTION Ingemar Oderstedt och Lena Wiklund TEXTUNDERLAG Ingemar Oderstedt i samarbete med medverkande städer LAYOUT Lena Wiklund OMSLAGSFOTO Jeanette Larsson UPPLAGA 3000 TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna ISBN

5 3 Förord Den här publikationen är tänkt både som en redovisning och som ett inspirationsmaterial. Utgångspunkten är Nordiska Handikappolitiska Rådets tävling om det nordiska Tillgänglighetspriset 2002 på temat Stadsplanering för alla. Avsikten är att bidra med inspiration till det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågorna i Nordens städer och tätorter. De tio städer som här presenteras som förebilder är enligt 2002 års tävlingsjury goda exempel på det bästa som för närvarande sker i Norden inom kommunernas tillgänglighetsarbete. Det finns många andra kommuner som också har kommit igång bra. Men dessa deltog inte i 2002 års tävling. Tävlingen vände sig till Nordens samtliga cirka kommuner. Fokus var inställt på politisk förankring, planeringssystemet och effektiva processer i ett Design för Alla perspektiv. Tävlingen var inte en one off event utan som framgår i bokens inledande avsnitt ett av många inslag i en av Nordiska Handikappolitiska Rådets större kampanjer Tillgänglighet för alla står nu på den politiska agendan i samtliga nordiska länder. Men så är också fallet på andra håll i Europa. Vi behöver faktiskt öka tempot i implementeringen för att inte komma på efterkälken i förhållande till andra länder som vi gärna jämför oss med. I det arbetet har den kommunala planeringen och praktiken en nyckelroll. Glädjande många kommuner har redan tagit sig an den nya utmaningen. Finns det ett bättre sätt att profilera den moderna staden? Stockholm i september 2004 Finn Petrén Direktör NSH och Nordiska Handikappolitiska Rådet

6 4 Innehåll Sidan Stadsplanering i perspektiv... 5 Nordiska Handikappolitiska Rådets kampanj... 7 Århus Kristiansand Halmstad Helsingfors Reykjavik Stockholm Lillehammer Lund Uppsala Örebro Städernas erfarenheter Länkar Bildförteckning Juryns bedömning Tävlingskriterier Utgivet av NSH och Nordiska Handikappolitiska Rådet

7 5 Stadsplanering i perspektiv Vilka var drivkrafterna bakom utvecklingen av stadsbyggnadskonsten under 1900-talet? Vilka intressen och behov styrde? Vilken arkitektur- och planeringsfilosofi kommer att bestämma stadsbyggnadskonstens utveckling och stadsmiljöarbetet under talet? Vilken samhälls- och människosyn kommer att bli vägledande? Det skadar aldrig att försöka lära av historien. En tillbakablick Den moderna stadsbyggnadskonstens ursprung kan för Nordens del sökas i 1910-talet. En av den tidens stora utmaningar var den framväxande stadstrafiken. I arkitektkretsar fördes en livlig debatt om arkitekturens roll i förnyelsen av tidens stadsmiljöer. Begreppet arkitektur förnyades och fick en bredare innebörd. Det var inte längre bara fråga om att forma enskilda hus, allt nytt måste också ses i en större helhet. I Sverige trädde en ny yrkesgrupp stadsarkitekten in på arenan med uppgift att ta ansvar för både helhet och enskilda delar i utvecklingen av städernas byggda miljö. Stadsplaner och andra instrument för en övergripande styrning av städernas utveckling såg dagens ljus. En del städer var tidigt ute, andra betydligt trögare. Då som nu fanns det intressanta förebilder och inspiratörer. Med Stockholmsutställningen 1930 fick modernismen och funktionalismen sitt genombrott i nordisk arkitektur. Bostadssociala frågor fick ökad fokus, och visionen om ett framtida välfärdssamhälle började ta form. Bygget av de nordiska välfärdssamhällena skedde under en femtioårsperiod. En slags höjdpunkt i denna utveckling var konceptet och programmet Ett samhälle för alla, som utvecklades av handikapprörelsen i Sverige i början av 1970-talet, med ett nytt fokus på samhällets tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Programmet inspirerade den politiska utvecklingen i Sverige under 1970-talet, och bidrog bland annat till skärpta tillgänglighetsbestämmelser i Plan- och bygglagen.

8 6 I början av 1980-talet inleddes en omprövning av fundamenten för den nordiska välfärdspolitik som utvecklats sedan 1930-talet. Politiken fick allt starkare inslag av decentraliseringar och avregleringar. Det intresse för tillgänglighetsfrågor i vid mening som väckts under talet tonade bort i takt med att de praktiska förutsättningarna för arbetet försämrades, exempelvis när anpassning till EU-regler om producentansvar i början av 1990-talet också medförde uppluckringar av nationella regelverk inom plan- och byggområdet. De rena marknadskrafterna fick ökat spelrum inom byggverksamheten, och stadsarkitektens viktiga roll som försvarare av helhetlighet och kvalitet i stadsplanering och stadsmiljöutveckling underminerades eller försvann helt. En fixeringsbild Vi lever nu åter i en brytningstid, en tid med många intressanta tendenser och möjligheter. Intresset för tillgänglighet, och för den del också stadsarkitektens roll, är tillbaka. Frågor om samhällets tillgänglighet för alla människor står högt på den politiska dagordningen i samtliga nordiska länder. Tillgänglighet ses som en av de viktigaste förutsättningarna för alla människors möjligheter till jämlikhet och full delaktighet i samhället. Tillgänglighet har blivit en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. De nationella regelverken ses över och vidareutvecklas, men implementeringen av det som ser ut att vara en genuin politisk vilja går långsamt. För Sverige, som har tillgänglighet för alla år 2010 som officiellt politiskt mål, börjar det bli ont om tid. Den nationella politiken måste i Sverige som i övriga nordiska länder få understöd från många håll, inte minst i kommunerna. I flera nordiska länder står man nu på kommunal nivå mitt uppe i utmaningen att implementera nya bestämmelser om tillgänglighet i byggnader och stadsmiljöer. Utvecklingen av den byggda miljön i ett hållbarhetsperspektiv tas allt mer på allvar. I Sverige har behovet av kompetenta stadsarkitekter med ansvar för att sörja för en helhetlig planering fått ny aktualitet. Utmaningarna och möjligheterna inom stadsbyggnadskonsten har aldrig varit större.

9 7 En möjlig framtid Nationella och kommunala strategier för hållbar utveckling integrerar på ett tydligare sätt än idag sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner, och ställer samtidigt människan och människans miljö i centrum. Inte människan som arketyp utan alla människor, oavsett individuell funktionsförmåga. I det perspektivet blir sambandet mellan koncepten hållbar utveckling och tillgänglighet för alla tydligare. De två målen stöder varandra. I en möjlig framtid är tillgänglighet för alla ett eget kommunalpolitiskt mål och ingår som en integrerad kvalitet i alla kommunala översiktsplaner. Därmed har grunden lagts för ett naturligt samarbete över förvaltningsgränser och mellan olika kompetensområden. När politiken är på plats på den kommunala nivån har grunden lagts för processer som främjar en allmän förståelse för innebörden i konceptet Planering och design för alla. Design för Alla förstås just som process, och alla som tar del i processen lär att man i det praktiska arbetet och i samverkan med andras kunskaper och erfarenheter kan komma längre än lagens minikrav, utan merkostnader. Ett nytt samhällsprojekt har fötts. Ett projekt där många har möjlighet att bidra till allas och sitt eget långsiktiga bästa. Ett projekt som bidrar till att förnya och ge en ny dimension åt de nordiska ländernas välfärdspolitik, och som stärker Nordens internationella profil. En sådan framtid är möjlig. Nordiska Handikappolitiska Rådets kampanj En av Nordiska Handikappolitiska Rådets större kampanjer under perioden handlade om stadsplanering för alla i ett hållbarhetsperspektiv. Ett särskilt spår inom kampanjen var utlagt mot våra kulturarvsbyggnader. Rådets första tävling om det nordiska Tillgänglighetspriset 1998 på temat Design för tillgänglighet vid renovering av kulturhistoriskt intressanta byggnader satte fokus på ett då tämligen jungfruligt område.

10 8 Andra större kampanjer i Rådets regi tog sikte på kulturens och särskilt museernas tillgänglighet för alla, tillgänglig kollektivtrafik och Turism för alla. De fyra kampanjerna har många inbördes samband. Så är till exempel stadens, kulturarvets och kollektivtrafikens tillgänglighet för alla viktiga komponenter i konceptet Turism för alla, ett koncept som rymmer en enorm potential som internationellt konkurrensmedel och som nu börjar förädlas på många håll ute i Europa. En gemensam utgångspunkt för kampanjerna finns i det plattformsdokument som Nordiska Handikappolitiska Rådet antog vid sitt första möte i november 1997 och som bland annat slog fast att Rådet skulle främja konceptet Design för Alla som underlag för politiskt nytänkande inom alla relevanta samhällssektorer och politikområden. Kampanjen för stadsplanering för alla hade många olika inslag. Här är några av de viktigaste. Utmaning till Nordens huvudstäder Kampanjen inleddes 1998 med en utmaning till Nordens huvudstäder om den bästa planen för utveckling av stadens tillgänglighet för alla. Utmaningen följdes upp på olika sätt, bland annat med en större konferens. De huvudstäder som i första hand lät sig inspireras av utmaningen var Stockholm, Helsingfors och Reykjavik. Planering för alla i ett hållbarhetsperspektiv Ett annat inslag i kampanjen var en målmedveten satsning på att få in Planering och design för alla som en tydlig dimension i Nordiska ministerrådets arbete med att på statsministrarnas uppdrag utarbeta en nordisk strategi för hållbar utveckling. Här har Nordiska Handikappolitiska Rådet inte nått ända fram. Nordiska Handikappolitiska Rådets utgångspunkt var att tillgängliga stadsmiljöer är en grundläggande förutsättning för att alla människor ska ha lika möjligheter att delta i samhällslivet. Investeringarna i städernas byggda miljö är bland de dyraste och mest långsiktiga samhällsinvesteringarna som görs. Det understryker kravet på förutseende i stadsplaneringen, och det förnuftiga i att försöka göra rätt från början. Planering och utformning för alla ger mer hållbara resultat, både ekonomiskt och socialt.

11 9 Tävling om stadsplanering för alla Nordiska Handikappolitiska Rådets årliga tävling om det nordiska Tillgänglighetspriset ( ) genomfördes 2002 på temat Stadsplanering för alla. Tävlingen fokuserade förutsättningarna för ett långsiktigt och uthålligt arbete med tillgänglighetsfrågorna i Nordens stadskommuner. Tävlingen var framåtsyftande med fokus på att göra rätt från början när man moderniserar och bygger nytt. Den övergripande planeringen och processerna stod i förgrunden. Tillgänglighetsarbetets integrering i stadens planarbete på olika nivåer hade därför större tyngd vid bedömningen av tävlingsbidragen än aktuell tillgänglighetsstatus. Nordens samtliga cirka kommuner inbjöds att delta i tävlingen. Endast tio tävlingsbidrag kom in, men dessa representerade å andra sidan enligt tävlingsjuryns bedömning det bästa som vid tillfället skedde inom tillgänglighetsarbetet på kommunal nivå runt om i Norden. Samtliga länder var representerade och dessutom alla de tre huvudstäder som hade tagit Rådets utmaning 1998 ombord. Efter en sammanvägd bedömning utsågs Kristiansand i Norge som vinnare av 2002 års tävling om det nordiska Tillgänglighetspriset på temat Stadsplanering för alla. Århus i Danmark och Halmstad i Sverige fick särskilda omnämnanden. Den här publikationen I denna publikation presenteras kortfattat arbetet med tillgänglighetsfrågorna i de tio städer som deltog i 2002 års tävling. Var och en av städerna har bidragit med en uppdatering av utvecklingen fram till och med Avslutningsvis återges juryns utlåtande och tävlingskriterierna. Med publikationen, som blir en slags punkt för en spännande kampanj, vill Nordiska Handikappolitiska Rådet bidra med inspiration till det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågorna i alla Nordens städer. Finn Petrén

12 10 Århus invånare Bästa modellen för en helhetsorienterad planering De övergripande målen för Århus tillgänglighetsarbete har stark politisk förankring i den kommunala översiktsplanen, Århus kommuneplan, där tillgänglighetsmålen är fastlagda. Målen i kommuneplanen är kompletterade med en förebildlig handlingsplan för stadens arbete med tillgänglighetsfrågorna. Denna modell för helhetsorienterad planering är den bästa som presenteras bland tävlingsbidragen och en utmärkt grund för ett systematiskt arbete för att uppnå tillgänglighet för alla, ansåg juryn för Tillgänglighetspriset och belönade Århus modell med ett särskilt omnämnande. Kommunens handlingsplan för tillgänglighetsarbetet, Tilgængelighed i Århus Kommune, Handlingsplan , är antagen av stadsfullmäktige och fokuserar fram till 2004 på följande insatsområden: gator och torg, parker, skog och strand, kollektiv busstrafik, skolor, bibliotek, museer och andra kulturinstitutioner, dagis och äldrecentra, tillgängliga bostäder, planläggning och utförande vid vägoch byggprojekt, information och kommunikation samt pedagogiska insatser, bland annat utbildning. Pilotprojektet Strøget I Århus tävlingsbidrag framhålls särskilt pilotprojektet Strøget, som är en förbindelsegata i centrum där renovering och ombyggnad har gjorts längs en 800 meter lång sträcka. Nyckelbegreppet tillgänglighet för alla har varit utgångspunkt för ombyggnaden där man tänkt in olika medborgares behov, personer med rörelsehinder eller synskada, föräldrar med barnvagn och brevbärare. Projektet Strøget drivs i nära samarbete med näringsidkare, bostadsföreningar och handikapporganisationer.

13 Markeringar vid övergångsställe på Strøget med olika material i beläggningen och 2,5 cm nivåskillnad 11

14 12 Integrerad ramp för nivåfri ingång till butiker längs Strøget Viloplats med välvd sittyta som gör det lätt att resa sig

15 13 Utvecklingen : Projektet Århus city Med bakgrund i handlingsplanen för tillgänglighetsarbetet avsatte Byrådet i 2002 års budget 5,2 miljoner danska kronor extra för tillgänglighetsarbetet. Med stöd från handikapporganisationerna beslutade Byrådet att kanalisera dessa medel till projektet Århus city. Konkret går projektet ut på att genom en punktvis insats skapa full tillgänglighet i hela cityområdets offentliga utrymmen, där det dagligen färdas många människor. Projektet innehåller följande element: Alla övergångsställen görs tillgängliga genom att kantstenar tas bort eller fasas av, ramper byggs med hänsyn till rullstolsburna, akustiska signalanläggningar installeras vid alla signalreglerade korsningar, tillgänglighetspassager anläggs på äldre gator och torg där framkomligheten är dålig och ett särskilt system inrättas för att underlätta navigeringen i city för synsvaga. Projektet genomfördes under 2003 för att snabbt uppnå synliga och märkbara resultat. Halksäker beläggning i skrovlig granit (ovan) Särskilda zoner för inventarier (till höger)

16 14 Kristiansand Cirka invånare Politiskt prioriterat och långvarigt tillgänglighetsarbete fick första pris i tävlingen om Tillgänglighetspriset Kristiansand i Norge utsågs av juryn till vinnare av det nordiska Tillgänglighetspriset Juryn fann efter sin sammanvägda bedömning att Kristiansand bäst uppfyllt de kriterier som legat till grund för tävlingen, med en klar politisk prioritering av tillgänglighet för alla med förankring i den övergripande kommunplanen, ett långvarigt arbete för att öka medvetenheten inom kommunen om tillgänglighetens betydelse, förvaltningsmässig integration i all planering och drift, väl utvecklad samverkan med handikapporganisationerna och andra intressenter samt ett brett spektrum av goda resultat. Det politiska stödet för tillgänglighetsarbetet är kontinuerligt och tydligt. Kristiansands kommunfullmäktige antog år 2000 en ny kommuneplan med tillgänglighet som ett viktigt mål. Planen innehåller bland annat följande inslag: Insatser som underlättar för invånarna att självständigt klara sin livsföring, stimulans till återgång till arbetslivet, tillgänglighetsåtgärder i byggnader och boendemiljöer, anpassning av skolan efter barnens behov, utformning av den centrala staden så att så många som möjligt kan använda den, busslinjer som är tillgängliga för rörelsehindrade och personer med orienteringssvårigheter samt insatser för att säkra tillgänglighet till stadens mötesplatser, frilufts- och rekreationsområden. Kristiansands kommunala handikappråd, där 21 brukarorganisationer ingår, har funnits sedan När staden 1991 firade 350-årsjubileum sköt arbetet med tillgänglighetsfrågorna fart, och kommunen arbetar numera i kontinuerlig kontakt med handikapprådet i bygg- och planeringsfrågor men också i fråga om exempelvis information och utbildning. Projekt om kollektivtrafik, stadsmiljöer och fritidsområden I tävlingsbidraget beskrivs ett tiotal uppnådda resultat och avklarade projekt. De omfattar kollektivtrafik, boende- och stadsmiljöer samt fritidsområden. Alla igångsatta tillgänglighetsprojekt ska efter avslutad projekttid integreras i den reguljära kommunala verksamheten.

17 15 Ny tillgänglig ingång till Tinghuset Den äldsta delen av stadens gågata har rustats upp med nivåfria entréer och ledstråk i färg och taktil kontrast Kurs för att öka medvetenheten om tillgänglighet bland anställda i kommunen och privata verksamheter För busspassagerare med synskada är enhetlig utformning av hållplatser viktigt. Märket visar var bussens framdörr kommer öppnas då bussen stannar

18 16 Utvecklingen : Bättre gatunät, informationskampanjer och ny bussmetro Efter pristävlingen har Kristiansand fortsatt arbetet för en kvalitativt bra stad. Arbetet är integrerat i den dagliga verksamheten och kompletterat med ett tillfälligt politiskt utskott med ansvar för att kartlägga status och föreslå ambitioner för det vidare arbetet. Fokus ligger på medvetenhet, bättre tillgänglighet i gatunätet för synskadade, offentliga byggnaders tillgänglighet samt förankring av krav på bostäder. Prioriteringar av fysiska åtgärder i gatunätet och närbelägna friluftsområden är inarbetade i den ordinarie handlingsplanen och budgetprocessen för driftsmyndigheterna. I Baneheias turområde har gångstråken fått stabil grusbeläggning Stranden har försetts med bryggor med fast däck, duschar, toalettanläggning och ramper ut i vattnet

19 17 Rutiner har skapats för tillsyn i byggfrågor och särskild vikt läggs vid tillgänglighet, inklusive samråd med handikapprådet. Det genomförs också kampanjer med olika inriktning, till exempel om hissar, och på det sättet fungerar den lagstiftade tillsynen också som en kanal för information och kompetensutveckling. Tillgänglighetsguiden över offentliga byggnader och ett urval av friluftsområden är reviderad och man har genomfört ett stort registreringsarbete om tillgängligheten till friluftsområden i regionens sex kommuner. Bussmetron öppnade i september Stamlinjernas hållplatser har gemensam utformning som säkrar igenkänning, talinformation, anpassad kantstenshöjd, fast placering av inredning, och i bussarna finns taloch textinformation. En plan för uppgradering av hållplatserna i ytterområdena är utarbetad, och kostnaderna är beräknade till 40 miljoner norska kronor. I september 2003 höll komunen en internationell konferens om tillgänglighet, Easy Access, där 85 deltagare fick ta del av ett vitt spektrum av föredrag om universell utformning och tillgänglighet. Vid laxfisket i Otra har man byggt fiskeplats med ramp för barn och fiskare i rullstol

20 18 Halmstad Cirka invånare Långsiktigt tillgänglighetsarbete i samarbete med näringslivet Halmstads kommun har under många år arbetat brett och uthålligt med tillgänglighetsfrågorna. För detta långsiktiga tillgänglighetsarbete fick Halmstad ett särskilt omnämnande av juryn för Tillgänglighetspriset, som menade att Halmstad i praktiskt arbete demonstrerat effektiva helhetsgrepp med goda samverkansmodeller som också engagerat privata fastighetsägare och näringsliv. Mål och strategier för Halmstads tillgänglighetsarbete har väl integrerats i alla stadens verksamheter. Kommunens översiktsplan innehåller avsnitt om tillgänglighet, och i varje detaljplan anges tillgänglighetsåtgärder mer konkret. Kommunens handikappolitiska program har fått en styrande funktion och prioriterats i den kommunala budgeten. Samtliga förvaltningar ska i sina verksamhetsplaner visa hur de ska uppfylla de handikappolitiska målen. Kommunfullmäktige fastställde 2001 en ny treårig åtgärdsplan med fokus på tillgänglighetsfrågorna. Projekt om stadskärnan och fritidsmiljöer Stadskärnan och kommunens fastigheter ska byggas om för att öka tillgängligheten, med start i Rådhuset. Vid nyproduktion och successiv ombyggnad av övergångsställen ska man använda tekniska kontorets nya norm för övergångsställen som har utarbetats i samarbete med handikapporganisationerna. Provbeläggningar på gångstråk för synskadade har anlagts och kommer att tillämpas mer generellt. För att klara tillgängligheten vid entréer till äldre byggnader, som ofta har ett eller två steg upp till entrédörren, bygger nu flera privata fastighetsägare väldesignade ramper med upplåtelse på kommunens mark i stadskärnan. Miljöer för fritid och rekreation, t.ex. Svärjarhålan vid Tylösands havsbad, görs successivt tillgängliga. Ramper byggs i samarbete mellan fastighetsägaren och kommunen, här utanför restaurang Lilla Helfwetet

21 19 Ramp vid Rådhuset, i folkmun Rosas ramp efter kommunrådet Rose-Marie Henriksson, som starkt drivit handikappolitiska frågor (ovan) Köpcentrum med taktila ledstråk för synskadade (skyltstället har olämplig placering) Gamla hus, som till exempel Skånska Bageriet, kräver pietetsfulla lösningar (till höger)

22 20 Svärjarhålan är en tillgänglig kustbadplats Sagoängen, en lekplats för alla barn

23 21 Utvecklingen : Skördetiden Det målmedvetna tillgänglighetsarbetet i Halmstads kommun har nu börjat ge resultat. I första hand beror detta på att tillgänglighetsfrågorna mer kraftfullt än tidigare integrerats i byggprocessen. Redan på ett tidigt stadium informeras byggherrarna om kommunens intentioner beträffande tillgänglighet. Onödiga diskussioner och omprojekteringar kan därmed undvikas. Nivån på tillgänglighetsarbetet har också höjts under senare år. Numera diskuteras inte enbart framkomligheten för rörelsehindrade utan även orienterbarhet, färgsättning, materialval m.m. En svårighet är dock fortfarande att finna bra lösningar för personer med elallergi. En grundläggande filosofi i Halmstads tillgänglighetsarbete är att personer med funktionshinder ska kunna använda samma faciliteter som andra. Särlösningar accepteras inte i nyproduktion och endast i undantagsfall vid ombyggnad. Det är heller inte tillräckligt att en tillgänglig lösning finns, den ska också kännas bekväm och naturlig för alla. I samband med projekteringen av en ny läktare på kommunens fotbollsarena konstaterade man t.ex. betydelsen av att supportrar med och utan funktionshinder ska kunna sitta tillsammans. Under det senaste året har försöken med ledstråk för synskadade permanentats. Vidare har man, i samverkan med landstinget och ett företag, utarbetat helt nya krav på informationsskyltar med tydlig taktiltext, punktskrift och symboler. Det kommunala tillgänglighetsarbetet har också i hög grad smittat av sig till det privata näringslivet. Europas första handikappanpassade golfbana har färdigställts, bankautomater har sänkts och försetts med tal, ramper och hissar har installerats. För att trygga en fortsatt god utveckling har kommunen anställt en tillgänglighetsrådgivare. Denne skall bidra till att visionen Halmstad en stad för alla blir verklighet jubileumsåret 2007 då staden fyller 700 år. Bankomat nedsänkt och försedd med tal

24 22 Helsingfors Cirka invånare Imponerande satsning på internetbaserad information om tillgänglighet Helsingfors har ställt upp det politiska målet att till 2010 göra staden tillgänglig, och särskilt den fysiska miljön. Tillgänglighet har blivit allas krav, inte ett särintresse, skriver stadsplaneringskontoret i sitt tävlingsbidrag. Det är en politisk process som tagit tid, och koppling finns till en växande äldrebefolkning. Stadsplaneringskontorets planeringsöversikt 2002 har som mål att göra staden praktisk, hälsosam, trygg och skön. Den nya markanvändnings- och byggnadsförordningen, som speciellt betonar tillgänglighet, följs upp av kontoret, och stadsplanerna förses med bestämmelser om tillgänglighetskrav för byggnader och stadsmiljö. Kontoret gör även närmiljöplaner för upprustningsprojekt där otillfredsställande stadsmiljöer ges en ny utformning. Juryn för Tillgänglighetspriset menade i sitt utlåtande att Helsingfors arbete har lett till många goda resultat, också inom kollektivtrafiken. Staden saknar dock fortfarande den övergripande politiska förankring som gör tillgänglighetsfrågorna till en angelägenhet för alla. Projekt om internetinformation och Kampen centrum Juryn för Tillgänglighetspriset var särskilt imponerad av Helsingfors satsning på internetbaserad information, och menar att guiden Det tillgängliga Helsingfors intar en särställning beträffande tävlingskriteriet om information om uppnådd tillgänglighet. Stadsguiden för funktionshindrade togs fram av stadsplaneringskontoret Guiden finns både i tryckt version och på Internet, och är trespråkig: finska,

25 23 svenska och engelska. Guiden omfattar hela innerstaden och inte bara offentliga institutioner och lokaler utan även all tänkbar offentlig och kommersiell service. Internetversionen av guiden uppdateras kontinuerligt under medverkan av handikapporganisationerna. Projektet Kampens centrum i centrala Helsingfors är ett projekt som lyfts fram i tävlingsbidraget. Kampenområdet är en obebyggd asfalterad plan som fungerar som stadens busstation. Byggprojektet som startade hösten 2002, är ett av de största i Helsingfors någonsin. Området ska få omfattande serviceinrättningar, varuhus och kontor. Bussterminalen ska läggas under jord och förbindelser ska upprättas med tunnelbanestationen. Ett underjordiskt fotgängarsystem ska byggas, som sträcker sig till järnvägsstationen och citys parkeringsanläggningar och varuhus. Det är en utmaning att göra denna stora nybyggnation tillgänglig eftersom området har stora nivåskillnader. Men tillgänglighetsaspekten ingår i strategin för projektet, som utarbetats i samråd med Helsingfors handikappråd och olika handikapporganisationer. Helsingfors tävlingsbidrag beskriver också framtidsplaner med fokus på samarbete med fastighetsägare, miljöplaner och kvalitet. Exempelvis vid upprustning av den centrala gågatan Alexandergatan tillämpas en tillgänglighetsstandard. Kontrasterande signalränder hjälper synskadade vid Nordsjö metrostation Parkstråket runt Tölöviken görs tillgängligt för alla besökare

26 24 Gågatan Alexandergatans karaktär förblir som förr samtidigt som tillgänglighetsförbättringar genomförts, bland annat ombyggda spårvagnshållplatser och ny beläggning på trottoarerna, som också har värmeslingor så att de blir snö- och isfria vintertid Utvecklingen : Kampenprojektet, stadsguiden och Alexandergatan Kampenprojektet är påbörjat och bygget planeras stå färdigt Alexandergatans ombyggnad och tillgänglighetsanpassning i samband med den är slutförd. Stadsguiden Det tillgängliga Helsingfors uppdateras kontinuerligt genom periodiskt återkommande inventering inom ramen för projektet Helsingfors för alla. Spontana korrigeringar via handikapporganisationerna visade sig vara otillräckligt. Första delområdet genomgicks sommaren Projektet Helsingfors för alla koordinerar stadens handikapprojekt inom fysisk miljö och sorterar under Byggnadskontoret.

27 25 Reykjavik Cirka invånare Översiktsplan lägger grund för ytterligare förbättringar I cirka tio år har myndigheterna i Reykjavik arbetat målmedvetet med olika projekt för att göra stadens inom- och utomhusmiljöer mer tillgängliga. Kommunen har avsatt cirka 40 miljoner isländska kronor i budgeten varje år för ändamålet, och arbetet har utförts i samarbete med rörelsehinder- och synskadeorganisationerna. Reykjaviks tävlingsbidrag fokuserar på den nya översiktsplanen som man fattade politiskt beslut om 2002, och som är en strategisk plan för stadens utveckling fram till Den fysiska planeringen ska syfta till att skapa en stad där alla har möjligheter att använda och njuta av stadens tillgångar och fördelar. Bland målen finns också att säkra social mångfald i boendet samt att förkorta avstånden mellan hem och arbetsplatser. Ambitionen är att 20 procent av alla lägenheter som byggs ska vara avsedda för dem med låga inkomster eller som ska bilda familj. Tre år efter översiktsplanens ikraftträdande ska anvisningar publiceras med fokus på miljövänlig bebyggelse, bostadskvalitet och en designstrategi för staden. Planreglementet och byggnadsreglementet reglerar tillgängligheten i stadsplanering och byggande i Reykjavik. I planreglementet finns bestämmelser om att man ska ta hänsyn till barns, äldres och funktionshindrades behov när man planerar markanvändningen, inklusive stigar, parkeringsplatser och friluftsområden. Byggnadsreglementet preciserar bland annat antal parkeringsplatser för funktionshindrade, tillgänglighet till byggnader och att varje höghus måste innehålla minst en lägenhet för personer med funktionshinder. Bestämmelserna följs upp i lokal planering och i byggnadsprojekt. Frilufts- och rekreationsområden har också planerats bli mer tillgängliga, bland annat ska man kunna nå dem från olika startpunkter som stadsdelar och arbetsplatser.

28 26 Utvecklingen : Sammanbindning av olika stadsdelar, ny gångbro och bättre idrottsplatser Reykjaviks översiktsplan blev godkänd av miljöministern i slutet av Nu slutför man arbetet med en handlingsplan för att uppfylla målen i översiktsplanen om en stad som kan användas av alla, och en fysisk planering som förbättrar stadens kvalitet och människors livsvillkor, utan att peka ut några särskilda grupper. Under fortsatte utbyggnader och förbättringar av staden med ett nätverk av öppna områden som binder samman olika stadsdelar, bostadsområden, arbetsplatser och service, samt förbindelser till friluftsoch naturområden. År 2002 invigdes en ny gångbro i Reykjavik som blev särskilt utformad med hänsyn till tillgänglighet för funktionshindrade, och man förbättrade tillgängligheten till några av Reykjaviks idrottsplatser. Vid varje åtgärd i gatusystemet förbättrar man samtidigt tillgängligheten, exempelvis vid åtgärder för ökad trafiksäkerhet, gångvägar för skolelever och äldre samt 30 km-bostadsområden med syfte att sänka trafikhastigheten. Förbättringar av tillgängligheten till stadens byggnader fortsatte också under , med en särskild tonvikt på lekskolor, grundskolor, kontor, sportanläggningar och kulturhus i stadens ägo. En ny gångbro

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Arkitektur betyder Solveig Schulz Gunila Jivén Inga Malmqvist Jenny Stenberg Lotta Särnbratt

Arkitektur betyder Solveig Schulz Gunila Jivén Inga Malmqvist Jenny Stenberg Lotta Särnbratt Publicerade rapporter i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg Storstadsundersökningen i Göteborg. Medborgarundersökningen i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården. Norén Bretzer,

Läs mer

Ett tillgängligt Luleå

Ett tillgängligt Luleå Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 2012-2014 1 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå

Läs mer

Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014

Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014 Hur tillämpas tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i Skåne? rapport om regleringsbrevsuppdrag 43 och 44 del 1 år 2014 Titel: Utgiven av: Författare: Hur tillämpas enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden. September 2005 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade med fokus på Botkyrkas centrumområden September 2005 Förord I maj 2000 antog Riksdagen propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan

Läs mer

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13 RESOLUTION I N N E H Å L L INLEDNING 2 BOENDETS VÄRDEN Långsiktighet 3 Produktionskostnad 6 Kvalitet 7 ATT BYGGA I TRÄ Den moderna trästaden 9 Industriellt träbyggande 11 Flerbostadshus i trä 13 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer