Sverige, också ett fädernesland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige, också ett fädernesland"

Transkript

1 Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och reslust hade börjat dyka upp runt om i Europa under 1700-talet. Möjligheten för förläggare att betjäna och profitera på dem med utgivningen av vägvisare, kartor, natur- och stadsbeskrivningar i text och bild om Sverige var naturligtvis främst förbunden med de faktiska resandeströmmarna och därför länge ganska liten. Ändå hade ett par tyska vägvisare redan runt 1700 valt att kartlägga de längre avstickarna norröver till åtminstone Stockholm (Vatky, och Lehmann), hundra år senare under en period ett brohuvud för att nå Rysslands nya huvudstad St Petersburg. Det var också framställningen av den sortens äldre vägvisande material tillsammans med kartor som föresvävade de svenskar som såg behovet av vägledning i landet på svenska, t.ex. ämbets- och herrskapsfolk, inspektorer, militärer, m.fl. För att resa runt och lära känna Sverige fanns det före 1800 heller ännu inget annat att förlita sig på än enkla vägvisare, som i bästa fall kunde nämna märkvärdigheter längs vägen värda att uppmärksamma. Ytterligare kunskap om de trakter och städer som passerades fick vetgiriga söka i andra arbeten och eftersom de som resande länge var ganska få och antagligen ganska välbeställda, fann de sig möjligen i detta, för redan med Bjurmans bearbetade vägvisare på 1770-talet (1:a 1734), Hülphers landskapsbeskrivningar och Tunelds Geografi över Kungariket Sverige kunde de under seklets slut klara sig någorlunda. Detta, långa resvägar genom knapphändigt kartlagda trakter, torde också delvis förklara varför framställningen av svenska vägvisare med sina marschrutor och enkelt uppställda vägbeskrivningar levde kvar långt in på 1800-talet utan att ersättas eller kompletteras av också fylliga platsbeskrivande vägledningar och inte bara de enkla och tunna hybrider som började dyka upp efter Möjligheten till en praktisk förening av väg- respektive fylliga platsbeskrivningar inom samma pärmar torde ju ändå ha legat ganska naturligt nära till hands. Säkerligen var det också det profitabla i detta som hade fångat förläggaren Georg Löwegren i Göteborg när han för det ökande antalet resenärer i Sverige i 1800-talets början inledde en närmast löpande utgivning av häften och böcker kallade ömsom vägvisare, handböcker och guider, visserligen med fler titlar på andra språk än svenska, men med kortfattade texter om svenska städer och landskap vid sidan om marschrutorna, allt modifierat och omdisponerat i nya utgåvor. Vad gällde beskrivningar av län och orter förblev de ändå, precis som alla nya vägvisare och andra enstaka samtida handböcker eller guider med Sverige i titeln väldigt begränsade till innehållet och huvudsakligen fast i själva resandets geografiska ordning och praktikaliteter, alltså

2 fortfarande s.a.s. förankrade i vägvisarepoken och tidsskedet före de mer mångsidiga turistguidernas uppdykande på marknaden, vilket på kontinenten redan skett före Vi kan i ovanstående ana att det hos förlag och skribenter fanns minst två ganska vanliga motiv för att engagera sig i framställningen av guider och resehandböcker om sitt eget land och sin egen hembygd, vid sidan om en rad mer originella och specifika omständigheter naturligtvis. Oftast var de någorlunda giltiga båda två, men kunde också vart och ett vara avgörande. I det ena och så småningom vanligaste fallet var det helt enkelt efterfrågan och marknaden som avgjorde. En förläggare hade och såg det som möjligt att ställa samman tillräckligt många uppgifter i en bok som med påpasslig spridning kunde säljas med viss vinst till de växande skarorna resenärer. I det andra fallet fanns en övertygelse om att kännedom och kunskap om ens hembygd också var till gagn för dess utveckling, en hos många uppriktig och välmenande tanke, hos andra mer ett viktigt led i den skolgång och bildningsprocess som skulle betjäna identifikationen med den förstärkning av myndigheter, institutioner, hembygdsoch nationshistoria som skedde i de flesta länder under 1800-talet. Känn ditt land var inte bara turistföreningens devis i Sverige, då från starten 1885, utan besjälade antagligen de flesta som skrev för den i båda de avseenden som nämnts, dvs tillfredsställelsen av att få berätta om landet för nyfikna och delta i ett slags kulturgeografisk mission. Långt före STF:s bildande skulle emellertid övergången till mer innehållsrika guide- och handböcker om Sverige ske med hjälp författare och skribenter som främst hade en förvärvad historisk-geografisk kunskap att förmedla och troligen inte, åtminstone inte till en början, lät den ekonomiska utdelningen avgöra, nämligen Abraham Bohlin, G. H. Mellin och Gustaf Thomée. Vid sidan om en rad mer eller mindre dugliga skribenter med ansvaret för enstaka guider om enskilda städer, vattenleder, landsänder verkar det rimligt att framhålla just dessa tre som de första centrala gestalterna inom den svenska guide- och resehandboksgenren, inte minst om vi fokuserar på guider med ambitionen att beskriva landet som sådant. Bohlins Handbok för resande i Sverige 1838 (2:a 1847) är här troligen det första viktiga arbetet, också eftersom det fick ett oväntat internationellt gensvar (se längre fram). I boken redovisades visserligen rutter och marschrutor, men större delen av den utgjordes av landskaps- och ortsbeskrivningar. G. H. Mellins Vägledning för resande i Sverige 1846 (2:a 1850) hade också krympt sidantalet för marschrutorna till en tredjedel av boken för att ge utrymme åt byggnadsoch ortsbeskrivningar, även om författarens kärlek till den endimensionella kronologiska och personfixerade historiken därmed bredde ut sig på väl många sidor. Gustav Thomées En kort

3 historisk-geografisk statistisk och topografisk teckning av fädernelandets städer samt (de) flesta öfriga märkeliga orter... avsedd till vägvisare och handbok för resande 1857 (Bonniers Förlag) är också till dispositionen en vägvisare med traditionella marschrutor för hundra angivna resvägar ut i landet med Stockholm som utgångspunkt, men med de flesta av de 243 sidorna (litet 8:o-format) ägnade åt orts-, plats- och byggnadsbeskrivningar, samt en kort förteckning över ångbåts- och diligensturer. Naturligtvis skulle även guider och s.k. vägvisare till och i mer begränsade områden spegla övergången, vilket inte minst märktes i både Bohlins och Thomées mälarguider (se Längs floderna, över haven ). Den ihållande övertygelsen om de prydligt uppställda marschrutornas betydelse var dock länge förvånade stor och möjligen ett utslag av att man inte litade på att kartan kunde göra ungefär samma jobb, eftersom många ännu inte var vana vid att läsa kartor, än mindre hade råd att köpa dem (Thomée förutsatte dock att den mer seriöse resenären alltid försåg sig med en relevant karta). Den första moderna sverigeguiden Att det var Gustav Thomée som 10 år senare skulle ta det stora steget och s.a.s. fullborda övergången till mer kompletta och välproportionerade guider beträffande väg- respektive platsbeskrivningar var inte överraskande. Hans översyn av landet i guiden från 1857, flera andra egna guider till Stockholm och även Mälaren och ett antal omfattande geografiska och historiska arbeten under särskilt 1850-talet (se Stockholmsguider ) hade inte bara gett honom en betydande kunskapsgrund, utan också en bättre blick för hur en användbar guide skulle kunna ges en pedagogisk disposition, något som troligen också hans kontakt med ett stort ambitiöst förlag som Bonniers bidrog till. Hos förlaget kom han nu att ansvara för den första svenska moderna guiden med Sverige som ämne, Sverige, illustrerad handbok för resande 1866, också kallad Illustreradt Sverige som enda titel på omslaget, och som i det närmaste var jämförbar med de flesta vid det här laget berömda kontinentala motsvarigheterna, Baedekers, Murrays, Meyers och Griebens resehandböcker. Förordets hänvisning till de två förstnämnda, vilka båda var ett tidigt resultat av och förebilder för den standardisering och modernisering som guideboken i Europa överlag nu genomgick, medförde dock ingen slavisk kopiering. Någon Baedeker över Sverige fanns f.öv. heller ännu inte och att det ganska samstämmiga utfallet av hela den anpassningsprocess som ägde rum hos samtida guideboksförläggare under 1800-talets andra hälft med nödvändighet skulle ha varit det enda möjliga resultatet eller absolut bästa upplägget för en resehandbok finns det heller ingen anledning att hävda. Till skillnad från exempelvis många av guiderna från de

4 nämnda utländska förlagen, vilka som en del av standardiseringsprocessen hade gjort sig av med sina bildillustrationer Baedekers hade med undantag för en del panoramavyer f.öv. alltid varit förbluffande bleka och ointressanta valde t.ex. en del äldre och nya förlag ändå att bibehålla bilder i sina guider. Detta dock sällan med lika stor tilltro och beslutsamt som Bonniers, som istället utnyttjade den nya xylografin och fyllde sin Sverige-guide med hundratalet oftast ganska små och rätt illustrativa avbildningar. Därför också, liksom hos de flesta utländska guiderna, namnet illustreradt Sverige och en i högsta grad god anledning att till titeln foga derjemte ett minne för dem som besökt landet, ett i och för sig märkligt sätt att formulera medvetenheten och önskan om guidens souvenirfunktion, dvs. som om särskilt många utlänningar skulle kunna använda guiden, undantaget danskar och norrmän vana vid svenska givetvis. Att påminnelsen överhuvudtaget fanns där, vilket var sällsynt i andra guider, om än i de flesta fallen underförstått, kan mycket väl ha varit Thomées förtjänst, eftersom han, måste man erkänna, med känsla för bokens roll i läsarnas händer, också handgripligen, hade avrundat de flesta av sina tidigare titlar med just detta. 1866, i den nya handboken med det stora bildmaterialet, fanns det ännu större skäl att göra det. Att haka upp sig på just guidens bilder i jämförelse med de stora utländska förlagen har dock en poäng Baedeker, Murray, Meyer, Blacks, Hachette/Joanne, osv. använde ju nästan aldrig eller hade gjort sig av med löpande illustrationer av miljöer och byggnader. Bilderna var ju i många fall ett tillskott och att avstå från dem kunde i bästa fall motiveras som en kostnadsbesparing eller för att de tog för mycket plats från textmaterialet om detta fortfarande skulle kunna rymmas inom det portabla handboksformatet. Jag tror emellertid att det hos de stora förlagen också handlade om hur man successivt hade kommit att värdera textrespektive möjligt bildmaterial i resehandböckerna. Parallellt med försäljningsargumenten hade det nämligen hos Murray, Beadeker, Joanne, m fl. under inverkan av omgivningens och pressens reaktioner vuxit fram en ambition att framför allt beskriva de aktuella länderna och ämnena både vederhäftigt och innehållsrikt och att många guider tidigt vann ett erkännande för just detta, t.ex. Joannes guider, som i många anmälningar rentav bedömdes som bättre introduktioner till respektive länder än befintliga akademiska historiska arbeten. Med sådana målsättningar kom givetvis noggranna kartor, planer, uppmätta fasader, kolonnordningar och panoraman med angivna platser att väga tyngre än mer individuellt präglade måleriska bilder och vyer, vilka dessutom blev allt vanligare i den övriga topografiska litteraturen och dessutom egentligen mest bara visade vad läsaren och den potentielle resenären ändå väl på plats själv kunde se. Sådana enkla turistiska grepp överensstämde helt enkelt inte med vad

5 många förläggare helst sökte uppskattning för och önskade, nämligen att ge guiderna en större tyngd och exakthet, t.o.m. ett drag av vetenskaplighet och officiell prestige bortom det ytligt turistiska, även om de i förorden alltid påminde om resehandbokens begränsningar i dessa avseenden. Trots beroendet av kommersiella kalkyler och olika sätt att tillgodose dem, befann sig därför många av dessa guider fortfarande runt 1900 efter decenniers utveckling och påbyggnad en bra bit från en konsekvent anpassning till de otåliga ögonblicksturisternas önskemål om enkla, tydliga och snabbt inhämtade fakta och uppgifter, för många gärna i bild. Beträffande Bonniers visade däremot förorden i guiderna och t.ex. den stora bonnierbiografin 1937 att förlaget inte var helt villigt att verka med samma ambitioner. Resehandböckerna var inte precis något förlaget lyfte fram vid sidan om t.ex. sina romaner och författare, trots att förlagets sverigeguide under flera decennier skulle komma att dominera landets utbud inom detta smala segment av bokmarknaden. Säkerligen gjorde den hållningen också de flesta turisterna tacksamma, liksom troligen även Thomée med sin ambition att på ett smidigt sätt överhuvudtaget kunna underlätta för läsarna att lära känna sitt land. De djuplodande utblickarna hade han ju för övrigt kunnat ge plats för i sina större arbeten. Dessutom såg Bonniers hur vanliga gravyrer i tryck av byggnader och miljöer var i många nya stadsguider, inte minst stockholmsguiderna (t.ex. av Tollstrop och Scheutz eller i Stockholms nejder) och hur populära de enkla bildalbumen med kort beskrivna bilder blivit, t.ex. om Göta kanal eller om Sverige i stort, t.ex. den regelbundet utgivna Panorama öfver Sverige (1:a 1848) och i 1869 års utgåva beskriven som 192 vyer af de förnämsta och praktfullaste städer, fästningar, slott, kyrkor, ruiner, bruk och egendomar, eller konkurrenten Teckningar af historiskt märkvärdiga ställen i Sverige 1855, i ny utgåva 1856 med text också på tyska och med något utvidgad titel. De första tidskrifterna, ofta med illustrerade geografiskt orienterade artiklar började också dyka upp, Svenska familje-journalen 1862, Förr och nu T.o.m. många landskaps-, stads- och nationskartor gav i marginalerna plats åt bilder. Visserligen var det i många fall samma bilder eller åtminstone samma motiv som återkom lite varstans, ibland hämtade från det nationella topografiska huvudverket Svecia Antiqua och hodierna av Erik Dahlberg, varför det också tidigt växte fram en geografiskt grundad ikonografi av byggnader och vyer som stagade upp en alltmer etablerad allmän bild av landet. Kopierings- och tryckteknikerna förändrades också, t.ex. för att lätt kunna förstora och förminska bilder, varför utbudet och variationen ökade, något som det var svårt att motstå för ett stort förlag som såg möjligheterna att flerfalt utnyttja sina införskaffade bilder i flera olika arbeten.

6 Bonniers och Thomées bildrika Sverigeguide, med en lång inledning om land och folk och resandevillkor, följt av ortsbeskrivningar i ordning enligt resvägar och med olika rutter från Stockholm först, blev ändå ett omfattande arbete textuellt sett. Som det hade planerats fick det också betydelse över lite längre tid och krävde uppdaterade nyutgåvor i någorlunda takt med inte minst den påbörjade ganska intensiva utbyggnaden av järnvägsnätet. Det därmed nödvändiga merarbetet av förlagsredaktionen måste dock olyckligtvis ske utan hjälp av författaren, som avled Handboken kom dessutom även att ge material till en sverigeguide på både franska och engelska i olika upplagor, den första på annat förlag och på franska redan 1867 (se nedan). Den fjärde svenska utgåvan 1882 såg dock en rejäl bearbetning och utvidgning till två volymer ( Södra och mellersta Sverige respektive Dalarna och Norrland ), då med hjälp av en annan lämplig författare, nämligen prästsonen och den topografiskt och geografiskt engagerade Herman Hofberg. År 1872 hade han gett ut den omfattande Genom Sveriges bygder på Bonniers, en bildrik bok i stort format. Han kom nu givetvis också att delvis sätta sin prägel på vad som även fortsättningsvis skulle förbli den viktigaste Sverigeguiden på svenska fram till sista utgåvan Några enstaka försök att utmana bonnierguidens ställning förekom visserligen, t.ex. Handbok för resande i Sverige av C. M. Rosenberg 1872 (Huldbergs). Motivet för honom var att det vid det här laget fanns 2 engelska, 2 tyska, 1 fransk och 1 dansk resehandbok om Sverige, men bara 1 på svenska. Trots sina 256 sidor, varvid de 34 sidorna om Stockholm samtidigt publicerades som en separat stadsguide, lade boken inget märkvärdigt nytt till Bonniers guide. Efter att några år senare ha fått uppdraget att revidera sverigeavsnitten i både Baedekers och Murrays guider kom dock Rosenberg igen med ett nytt försök till en svensk nationsguide, enligt honom därför att den expanderande turismens krav på ändamålsenliga och praktiska uppgifter hade skärpts och att han nu genom sin praktik hos de två stora förlagen fått lära sig vari dessas berömda ändamålsenlighet och praktiskhet består. Samtidigt som han skriver detta i förordet till sin Ny resehandbok öfver Sverige 1887, en målsättning som även Bonniers önskade sig mer konsekvent genomförd i nyutgåvan av sin sverigeguide 1892 (se förordet), nämner Rosenberg märkligt nog inte alls sin tidigare guide från I upplägg och disposition var hans nya guide ändå fortfarande ganska lik bonnierguiden. Den mest märkbara skillnaden var en mer strikt och systematisk disposition enligt järnvägs- och ångbåtslinjer med orterna beskrivna i turordning, ibland dock med en kommenterad, men alltför otydlig länsvis geografisk indelning. Dessutom var guiden belastad av en riktigt lång sverigehistorik i minimalt typsnitt, som tillsammans med allmänna data om t.ex. det politiska systemet

7 verkligen väckte frågan huruvida allt detta hörde hemma i en svensk guide i 1800-talets slut. Även den samtida bonnierguiden hade en längre presentation av landet och dess näringar och befolkning av det slag som hos de större utländska guiderna annars mest brukade vara vanlig i guider om främmande länder. Möjligen kunde en presentation av t.ex. landet och konstitutionen försvaras i de tidigaste upplagorna, t.ex. den första 1866, och då med argumentet att det i ett större sammanhang fortfarande fanns ett behov av och en efterfrågan på information om landet i stort som t.ex. det ännu inte helt effektivt fungerande skolväsendet ombesörjde. Senare skulle också STF ge ut en Sverigeguide på både tyska 1897 och engelska 1898, båda i flera utgåvor till skillnad från den på svenska 1905, eftersom föreningens huvudinriktning istället var den utgivning av landskapsguider som framgångsrikt inletts 1894 och vilken i decennier skulle fortgå i olika takt vad gällde både nyutgåvor och förnyade landskapsserier. Däremot gav föreningen i sin mer spontana sidoserie ut olika kortare häften på utländska språk om bl.a. just Sverige, men med begränsade resmål, t.ex. Nach Schweden 1891 (nr 1 översatt till tyska) och Swedish Scenery and Places of Interest. Some hints for visitors 1894 (nr 8). Troligen var också STF:s serier en huvudförklaring till att Bonniers serie sverigeguider upphörde, inte att ge en chans åt den kortvariga serien Albert Bonniers illustrerade resehandböcker från 1880-talets slut om städer kring olika järnvägssträckor, med det mesta av materialet hämtat från Illustreradt Sverige, eller åt förlagets senare mer lättsamma och kortare stads- och även sverigeguider på engelska och tyska. Städer och landskap Bonnierguiden spelade emellertid länge en central roll och är värd en längre kommentar. Naturligtvis kan man som sagts ovan undra varför en inhemsk guide hade en så lång introduktion till landets topografi, klimat, natur, näringar, historia, demografisk statistik, styrelseformer, förordningar, normer, seder, högtider, osv, vilken i det här fallet även kompletterades med ett försök till en sammanfattning av den s.k. folkkaraktärens skiftande drag i olika landskap på ett par sidor. Guidens avsikt var naturligtvis rent allmänt att utvidga, fördjupa och artikulera bilden av landet och samtidigt bidra till nationstillhörigheten, svenskheten och nationalismen i stort, låt vara i en lätt skolboksmässig och förmyndaraktig anda i jämförelse med hur de utländska guiderna angrep situationen i sina hemländer. Ändå är det nog troligare att den nationskänsla denna översiktliga vurm för hemlandet avsåg att uppbåda i högre grad och mer än vad många trodde snarare befrämjades av en betoning av

8 tillhörigheten till olika landsändar och landskap. Ja, det senare var kanske rentav avgörande och grundläggande för att de flesta svenskar skulle få nationshistoriens kungar, nyckelhändelser och avgörande berättelser att bli något mer än bara en ytlig påbjuden historisk krönika av årtal och namn, dvs att få den att fungera som referenser med rötter ner till ett slags gemensam förståelse och bild av landets samhälleliga utveckling. Landskapen utmärktes dessutom framför allt av sina naturgivna egenskaper, vilka i flera avseenden ända fram till efter den s.k. andra industriella revolutionens genombrott el, olja, stål var själva grunden för landets huvudnäringar, bergs-, jord- och skogsbruk, fiske och sjöfart, liksom för ortsbildningarna och de lokala kulturformerna. Det utrymme som gavs för en redovisning av detta i Illustreradt Sveriges korta övergripande introduktion och p.g.a bokens disposition med främst rutter och åtföljande ortsbeskrivningar, kom därför att begränsa bokens roll i just den meningen. Istället måste vi betona betydelsen av tidigare landskapsskildringar (t.ex. så tidiga som Hülphers på 1700-talet), STF:s senare landskapsguider och den under 1900-talets allt ymnigare utgivning av likartade fristående arbeten ända fram till Allhems monumentala landskapsböcker från efterkrigstiden, samt egentligen alla böcker som just beskrev dessa olika landsändar och skillnaderna dem emellan. Inte minst en så flitigt läst bok som Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa (beställd av Svenska Folkskolelärarföreningen) torde ha spelat en roll här. Med dessa böcker byggdes, förstärktes och, för att påminna om den moderna forskningens preciseringar, konstruerades diskursivt den profil av landet som gjorde att nationskänslan hos varje individ i stort sett skulle och kunde fyllas på och stärkas av alla de nationella förändringar, reformer och förbättringar som ägde rum på politikens, ekonomins och kulturens område, särskilt som så många av dem nu också hade börjat drivas av ett mer socialt rättvisepatos. Thomées bidrag till den processen var därför, skulle man nog våga påstå, ganska blygsam, ja, för att i vissa avseenden inte säga kontraproduktiv, eftersom han som liberal och framstegsvänlig inte drog sig för att i den inledande överblicken med viss förtjusning och lätt vidlyftig språklig turnering försöka sammanfatta den svenska befolkningens s.k. landskapskaraktärer med en viss förstärkning av de schabloner som redan var eller skulle bli gällande. Om t.ex. Närkes, Västmanlands och Värmlands befolkningar beskrevs som idoga, strävsamma och stolta kom befolkningen i Södermanland att ses som foglig, mindre stolt och seg än den södra grannen i Östergötland, mindre trög än den nordliga i Uppland, som, demoraliserad i hufvudstadens närhet, blir till charakteren allt mer redbar därifrån och ju längre ut man kommer i skärgården (Thomée 1866 s. 34). Så löpte det på, och om i avlägsna trakter i norr den moderna civilisationen med både dess fördelar och lyten långsammare tränger fram, förete (befolkningen, min anm) ännu i

9 denna dag mycket gammaldags i seder och lefnadsssätt. Hans avslutning i norr kom rentav att bli ett oförlåtligt övertramp av en nu förvånansvärt oreflekterande framstegsoptimist: Längst upp i Norden betar Lappen ännu sin rehnhjord, dömd till undergång och knappast genom några matta sagoljud påmind om den tid, då hans fäder voro hela det vidsträckta landets obestridda herrar. (s. 35). Till slut skulle även svensken i gemen karaktäriseras av Thomée, då med en övervägande positiv beskrivning, men som justerades av de karaktärsfel för hvilka svensken i alla tider och icke med orätt varit beskylld: afund sins imellan och mot de högre, misskännande af egna fördelar och alltför stor aktning och beundran för allt utländskt (s. 35). Väl starkt och rakt på sak i en inhemsk sverigeguide kan man tycka, även om fortsättningen förutspådde att dessa lyten så småningom skulle försvinna, enär upplysta regeringar göra allt för att utbreda bildning och kunskaper, hvarjemte allmogen sjelf allt mer lär sig att uppskatta och sätta värde på de fördelar, som landet eger, och detta, som Thomée än mer överraskande och radikalt tillade, trots motståndet från en reaktionärt sinnad statskyrka, som icke kan finna sig i den nya tidens strävanden (ibid). Det sistnämnda ströks genast ur kommande guider. Thomées övriga beskrivningar ovan hängde dock med även i omarbetningen av Hofberg, vilket var förvånande och nog mest ett tecken på att den nye redaktören både var lat och mest intresserad av vad han själv kunde tillföra, inte vad som redan stod där och borde modifieras. Så t.ex. gav Hofberg de olika slags grupper av samer som han urskilde med avseende på näringsfång ganska stort utrymme i bokens andra del om bl.a. Norrland. En viss negativ ton förekom samerna hade t.ex. ingen historia, hette det men att de skulle utgöra någon försvinnande folkspillra, som det alltså fortfarande påstods i den slarvigt nog bibehållna inledningen till den första delen av guiden var det för honom aldrig fråga om. Att Sverigebilden skiftade avsevärt mellan såväl individer som klasser, intressen, institutioner, föreningar, osv är självklart, och inte minst handlade det om att låta vissa landskap mer än andra prägla och bära upp densamma. Turismen kan här på sätt och vis ses som ansvarig med sin delvis egen diskurs och geografi, som trots att dess företrädare månade om varje landskaps egen roll, ändå tidigt utmejslade en bild av allt från historie-, kultur- och nationsbärande landskap till skuggområden som ständigt måste göra sig påminda genom egna insatser och ansträngningar, t.ex. i form av guider. Framväxten och utvecklingen av det här slaget av socio-geografiska diskurser är givetvis alltid intressanta och kontroversiella som speglingar av olika länders och kulturers politiska maktförskjutningar och har också en

10 motsvarighet i den folkliga kulturen, eftersom de flesta av oss åtminstone har några idéer om hur det egentligen förhåller sig. Såvitt jag känner till har emellertid ingen sådan historisk och samlad analys av den svenska landskapsgeografins hierarkier gjorts, så här skall därför bara en av dess turistiska dimensioner påpekas (vilka möjligheter och upprivande följder sådana läsningar kan ha visade t.ex. Henrik Dahls danmarksstudie Den usynlige verden 2008) talets Sverigebild kunde förankras i sex regioner: Skåne, Göteborg, Västergötland, Gotland, Stockholm och Dalarna medan periferin bestod av de små landskapen förutom Lappland, Norr- och Västerbotten, dvs Blekinge, Halland, Dalsland, Bohuslän, Närke, Gästrikland, Medelpad, Ångermanland och Härjedalen, med de övriga någonstans däremellan med förtur för Småland, Östergötland, Södermanland och Värmland. De svenska turistguidernas roll i den generella europeiska utvecklingen mot stärkta nationalstater, som också tydligt utmärkte Sverige, kan dock kvalificeras, och då med tanke på att den dels innebar en starkare betoning av nationell historia och kultur, med en mer artikulerad nationskänsla och nationalismen som följd, dels ut- och uppbyggnaden av moderna samhällsinstitutioner för förvaltning, utbildning, omsorg- och vård, rätts-, polis- och militärväsende, post- och bankväsende, trafik och resande, mm. Turistguiderna kom här genom sina mångsidiga natur- landskaps- och platsbeskrivningar att främst bidra till förstärkningen av den kulturella nationsidentiteten. Detta gällde antagligen särskilt landskapsguiderna, medan nationsguiderna med en främst resvägsbetonad fixering på ortsbeskrivningar, som t.ex. just Illustreradt Sverige, troligen hade mindre betydelse härvidlag, och kanske snarare kom att bli en bekräftelse på framgången för den andra aspekten av nationsbygget, dvs framväxten av nya institutioner, organisationer och deras former, regelverk och byggnader. Ty precis som kyrkor, palats, eventuella slott och försvarsverk tidigare hade dominerat stadsbeskrivningarna som tecken på en övergripande maktordning, kom alla de under 1800-talet nya, om än inte alltid mer än omnämnda funktionerna skolor, sjukhus, stadshus, residens, hotell, teatrar, banker, postkontor, järnvägsstationer, gas- och vattenverk, fängelser, osv att bli det fysiska beviset på en samhällelig modernisering som nog de flesta välkomnade, och där åtminstone formellt, i ord och lag, allas integritet och omhändertagande säkrades. Naturligtvis kom detta att gälla stadsbeskrivningarna i landskapsguiderna, men där kanske i ett tätare samspel med den omgivande landsbygden och trakten som gjorde läsarnas bild av sammanhangen mer mångsidig och lättare att infoga i en föreställning om landet som sådant. Mer så borde också intrycken av de helt separata orts- och stadsguiderna ha varit, eftersom nästan alla av dem gav

11 stort utrymme åt respektive städers omgivningar, vilket inte var fallet i t.ex. Illustreradt Sverige, där eventuella utflyktsmål kring städerna oftast inte mer än omnämndes, om ens det. Parallellt med Sverige-guiderna tilltog även fortsättningsvis den mer bildorienterade utgivningen av bildhäften, bildalbum och planschverk med avbildade och kommenterade byggnader och vyer från hela landet. Hofbergs Genom Sveriges bygder 1872 var en tjock bok med samma avsikter i både bild och text och den gavs också ut i nya utgåvor 1882 och (Gunnar Hoppe om Hofberg i förordet till fascimileuutgåvan av förlaget Rediviva 1991). Dessutom förkom en del annat sverigeorienterat material med bilden som viktigt element, t.ex. H. A. Rings Sverige: dess sevärdheter, dess städer, förnämnsta gods och egendomar: dess hotell, badorter, fyrar och örlogshamnar , allt i 8 häften i större format med text och planscher. Man anar t.ex. en förlängning av dessa ortsbeskrivningar i bl.a. de genomarbetade tunga häftena Gamla svenska städer från Almqvist & Wiksells gav dessutom 1908 ut Svenska Resekalendern, främst tillägnad SJ med avsikten att placeras ut i alla väntsalar och tågkupéer, innehållande framför allt beskrivningar av alla städer med viktiga företag och publika inrättningar angivna, i många fall med fina kartor samt en separat avdelning av boken med underrättelser om järnvägen (också på de tre turistspråken), om post, telegraf, telefoni och även uppgifter om en del utländska städer samt massor av annonser. I Fjärde upplagan ser kalendern sig i förordet som vårt lands mest populära resehandbok. Utgivningen upphör emellertid och får på 1920-talet en uppföljare i Svensk Rese- och Turisthandbok av Fotografiska Aktiebolaget, ett stort reklamföretag med monopol på annonsering hos SJ, Stockholms stadion, m.fl. Boken har ungefär samma upplägg som föregångaren, men inga ortskartor och väldigt detaljerad information om resevillkoren på SJ och, tydligt angivet, hot om åtal om boken tas med från tåget (1928). Böckerna innehåller dock knappast mer information om landet än t.ex. ortsbeskrivningarna i KAK:s bilguider som började komma ut , snarare tvärtom med tanke på den senares kartor och fler uppmärksammade orter. Från utländsk horisont Trots att Sverige långt in på 1800-talet till 90% dominerades av sin landsbygdsbefolkning hade landet ändå sen länge väckt utländska förlags uppmärksamhet som resulterat i ett antal både reseskildringar och vägvisare. Under första hälften av 1800-talet kom dock ett växande antal handböcker och guider att innefatta beskrivningar av landet och Stockholm på några till hela sextiotalet sidor innan turen vanligtvis gick vidare till Helsingfors och ofta slutade i St

12 Petersburg, t.ex. Reichard 1793, 1802, 1805, etc, Wagner 1840, Lenz 1855, Coghlan 1834 och Murray Men det förekom även guider som var mer upptagna av Sverige, även om då också samtidigt av Norge och Danmark, såsom Reichards Guide des voyageurs dans le Nord 1818 (också kort om både Ryssland och Polen), A. G. F. Freeses Reise-Handbuch durch Schweden und Norwegen 1844 och särskilt P. F. C. Possarts Handbuch für Reisende in Schweden Possarts arbete är dock, som författaren skriver i förordet, en nyutgivning av ett tidigare arbete, dock inte namngivet, men i själva verket en översättning av Bohlins svenska handbok från I Freeses guide, med enbart 13 av 224 sidor tillägnade Norge, angav däremot författaren att Bohlins guide varit en huvudkälla från vilken flera stycken och avsnitt citerats, vilka dock inte tycks ha varit så få med tanke på hur beroendet formulerades och hur starkt författarens egna kommentarer om Stockholm betonades. Freeses handbok var dessutom utgiven på förlaget Morin som Grieben övertog 1850 och i sin tur sålde till Albert Goldschmidt , men med Grieben kvar som namn för förlagets guideböcker ända till efter 2:a världskriget och Morins sverigeguide uppdaterad inom ramen för guideserien (Schweden und Norwegen 1892, 8:e). Det gjorde att förlaget blev det första med en regelbunden utgivning av uppdaterade utländska sverigeguider. Även en annan av de ännu få utländska guiderna med huvudsakligen Sverige som resmål kan lämpligen nämnas här, nämligen Illustriertes Reise- und Skizzen-Buch för Schweden 1869, skriven av Emil Jonas, som senare skulle engageras för Griebens Reisebücher, bl.a. just för seriens sverigeguide. Ovanstående guider lägger dock inte särskilt mycket till den sverigebild som samtidigt producerades i Sverige självt. Möjligen kan man göra den sortens noteringar som att vägarna och väghållningen oftast kommenteras i positiva ordalag, men knappast gästgiverierna. Vi måste här också påminna om den tidigare nämnda franska guiden med utgångspunkt i Bonniers guide 1866, nämligen Guide du voyageur en Suède, som publicerades på kungens order 1867 av Samson & Wallin i Stockholm och, nämnt i mindre bokstäver, Librerie d`amyot i Paris. Med en mer omfattande presentation av landet i stort hade den annars en likartad disposition som bonnierguiden, samma kartor och på de flesta ställen ungefär samma innehåll, ibland direkt översatt, något som skvallrade om överenskommelser förlagen emellan, troligen med en viss ekonomisk kompensation eftersom det handlade om ett slags marknadsföring av landet. Till och med Thomées tal om svenskens afund sins imellan..., misskännande af egen fördelar och alltför stora... beundran för allt utländskt fick vara kvar, dock inte kommentaren om den reaktionära svenska statskyrkan givetvis. Uppdaterad, omarbetad och utvidgad, bl.a. med material också om Norge i en 2:a upplaga, ser den franska

13 guiden t.o.m. en 4:e fransk utgåva 1877, nu på Bonniers och med C. G. Pauli som angiven författare, redan nämnd i tidigare utgåvor. Vi vet inte om omständigheterna var ungefär desamma för Bonniers bearbetning, delvisa omdisponering och översättning till engelska av sverigeguiden under dels titeln The Traveller`s Guide in Sweden and the most interesting Places in Norway 1871 (269 sidor, 11 kartor och planer och med samma texter om orterna som i 1867 år franska guide), dels The Traveller`s illustrated Guide for Sweden 1875 (118 bilder och kartor, 179 s s.), utvidgad med Göteborg och Dalarna och samma format och nästan samma typografi som senare utgåvor av Illustreradt Sverige. I vilket fall som helst handlade det alltså här om översatta svenska guider, tillkomna med hjälp av svenskars ögon och erfarenheter. Mer intressanta är då den stora regelbundna utländska turistiska inmutningen av landet som avsevärt förstärktes efter Griebens och Murrays guider med Baedeker, Meyer och även Cooks, då ofta med såväl original som uppdateringar och bearbetningar ombesörjda av nordiska skribenter, som t.ex. nämnde Rosenberg ovan. Franska Hachette dyker dock inte upp med mer genomarbetat material förrän på 1950-talet (fr.o.m. seklets början ingår Sverige, Norge och Danmark i en guide till Nordtyskland), och då med t.ex. en Die blauen Führer till Nordische Länder och med ett svårmodigt och svårtolkat förord av J. P. Sartre om Norden (också i motsvarande utgåva på franska). Baedekers guider om Sverige kommer i lite skiftande kombinationer av de nordiska länderna ut på tyska i 14 utgåvor mellan , på franska i 4 utgåvor och på engelska i 10 utgåvor Meyer publicerar 10 utgåvor enbart på tyska , inklusive den enbart om främst Sverige Cooks ger ut guider till Norge, Sverige och Danmark på både engelska (ett flertal upplagor fram till 1923) och tyska (1:a 1898). Det första man i alla tre fallen slås av är den genomgående dominansen av material om Norge, som p.g.a. av sin natur alltid fångat betydligt fler turisters fantasi än Sverige före, säg, 1:a världskriget. Unionen med Sverige och den formellt sett ojämlika relation länderna emellan den lagt grunden till, med fördel Sverige, tycks inte det minsta ha påverkat guiderna eller ens getts något större utrymme, utan snarare kanske inspirerat författarna att lyfta fram Norge extra kraftfullt. En likhet mellan de tidigaste guiderna av Baedeker, Meyer och Cook var också den geografiska dispositionen med infartsvägarna från Trelleborg (eller Ystad) och Helsingborg eller Göteborg och den efterföljande uppfarten till Stockholm med tåg och Göta Kanal och därefter Uppsala, Dalarna och sedan passagen via Jämtland och Storlien över till Norge. Även de tre guidernas beskrivningar av landet och dess sevärdheter är ganska likartade och om man listade de senare

14 skulle man efter en topologisk-geografisk rankning med Göta Kanal och fallen i Trollhättan, Stockholm och Mälaren med Gripsholm (skärgården dröjde), Visby och Gotland, Dalarna och Siljan som centrala resmål få en uppräkning nästan som tagen ur Ulf Sörensens bok om den tidiga turismen i Sverige, Resan till Sevärdheten 1989, med bl.a. tilläggen Skara och Varnhem, Kinnekulle och Omberg, Falu- och Dannemoragruvorna, städer som Karlskrona, Kalmar, Jönköping och Linköping, men inte särskilt många andra platser mer detaljerat. Beskrivningen av städerna skiftade dock och både Baedeker och Meyer, som inte försummade sin plikt beträffande de historiska byggnaderna och anläggningarna kunde också i sitt intresse för de moderna tillskotten ibland leda läsaren till både slussanläggningar och fabriker. Vad gäller beskrivningarna av Sverige bibehölls i vissa fall försöken till en övergripande nationshistorik och karaktäristik av natur och topografi, medan befolkningskaraktäristiken krymper eller försvinner helt, som t.ex. i Baedeker 1898 (7:e). Yngvar Nielsen, Norges centralgestalt vad gällde den framväxande turismen och ansvarig för den norska motsvarigheten till Bonniers sverigeguide, var också författare till Meyers guider till Sverige och Skandinavien. Där höll han fast vid den inte ovanliga karaktäristiken av svenskarna som Nordens fransoser genom deras resning och hållning, men ser dem också som flegmatiska och svaga för sprit och ytligt prål (Nielsen/Meyer 1899 s. 71). Cook upprepar det förstnämnda och spär på med intyganden om också svenskens hövlighet och ser snarare norrmännen som helt likgiltiga för det sistnämnda i Norwegen, Schweden und Dänemark 1898 (s. 175), men där också Sverige i den korta, antagligen snabbt inhämtade naturkaraktäristiken blivit de tusen sjöarnas land. Funderar man över just de utländska guidernas inverkan på eller betydelse för den svenska stoltheten och självkänslan fram till 2:a världskriget torde den dock bäst kunna sammanfattas i det enkla faktum att dessa guider överhuvudtaget fanns och uppenbarligen blivit ett tecken på att landet införlivats med de delar och länder som stora delar av övriga Europa ansåg värda att besöka. Ännu var både den svenska modellen och synden okända parametrar som bara ett par decennier senare skulle dominera många utlänningars och även utländska guiders bild av Sverige. Bosse Bergman

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

KULTUR MOMS PÅ BÖCKER

KULTUR MOMS PÅ BÖCKER KULTUR MOMS PÅ BÖCKER En utvärdering av de tre första åren Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen Kulturmoms på böcker En utvärdering av de tre första åren Rapport

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

Blir du lönsam lille vän?

Blir du lönsam lille vän? Blir du lönsam lille vän? En berättelse om arbetsgivares syn på företagsekonomisk utbildning SOS Studier om organisation och samhälle Handledare: Carina Löfström Termin/År: Höstterminen 2004 Uppsats: C/D,

Läs mer

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblio tekenoch BOK MARK NADEN från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblioteken och bokmarknaden från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från

Läs mer

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Dokumentation från symposiet Kunskap och föreställningar: Naturvårdens och

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

Sveriges språk vem talar vad och var?

Sveriges språk vem talar vad och var? RAPPLING 1 Rapporter från Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet Reports from the Department of Linguistics at Stockholm University Sveriges språk vem talar vad och var? s Mikael Parkvall

Läs mer