Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009"

Transkript

1 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet (16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av fakultetsrådet och gäller utbildningen inom samtliga specialiteter och alla som specialiserar sig oberoende av när studierätten har beviljats. INLEDNING Specialtandläkarutbildningen baserar sig på statsrådets förordning om specialtandläkarexamen (316/2003). Utbildningen enligt förordningen började Förordningen medförde betydande ändringar i specialtandläkarutbildningen. Enligt förordningen ska specialtandläkarexamen omfatta nio (9) månader arbete på en hälsocentral och minst hälften av utbildningen ska fullgöras utanför universitetssjukhuset med undantag för utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi. Vidare förutsätter förordningen att de som specialiserar sig ska delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och det sätt på vilket utbildningen fungerar. Den som avlägger specialtandläkarexamen enligt den tidigare, numera upphävda förordningen (629/1984, ändrad 1437/1993 och 1196/1998) har rätt att övergå till att studera enligt den nya förordningen (316/2003) eller att fortsätta studera enligt den upphävda förordningen. Den som inte har avlagt sin examen enligt den gamla förordningen före utgången av 2009, måste dock övergå till att studera enligt den nya förordningen. Studieprestationer som har ingått i studier enligt den upphävda förordningen räknas den studerande till godo i den examen som avläggs enligt den nya förordningen. Helsingfors universitet har planerat en yrkesövergripande chefsutbildningshelhet för läkare och tandläkare som specialiserar sig. Chefsutbildningen baserar sig på ett förslag från en arbetsgrupp som tillsattes av undervisningsministeriet 2003 och som behandlade chefsutbildningen inom social- och hälsovården. I specialiseringsutbildningen ingår sedan en utbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng (sp) och förbereder för uppgiften som närmaste chef i enheter inom social- och hälsovården (för närmare information se kapitel 4). Utbildningsprogram som leder till specialtandläkarexamen Utbildningsprogrammen som leder till specialtandläkarexamen är ortodonti, klinisk tandvård, oral- och maxillofacial kirurgi samt hälsovård. Inom klinisk tandvård finns inriktningarna kariologi och endodonti, parodontologi, pedodonti, protetik och bettfysiologi samt odontologisk diagnostik. Alternativa inriktningar inom odontologisk diagnostik är odontologisk radiologi och oral patologi. Specialtandläkarutbildningen omfattar tre år när studierna genomförs på heltid. Utbildningsprogrammet i oral och maxillofacial kirurgi omfattar sex år.

2 2(16) 2. STUDIERÄTT Enligt förordningen (2 ) kan specialtandläkarexamen avläggas av den som i Finland har fått rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare och som dessutom i minst två år har arbetat som tandläkare på heltid. Om arbetet som tandläkare har varit ett deltidsarbete, förlängs tjänstgöringstiden på motsvarande sätt. Den som specialiserar sig måste ansöka om studierätt omedelbart efter det att han eller hon har fått en specialiseringstjänst eller ett vikariat som är en utbildningstjänst. Studierätt som gäller rätt att avlägga specialtandläkarexamen söks hos medicinska fakulteten på en blankett som kan hämtas på adressen: Till ansökan om studierätt fogas en kopia av tjänsteförordnandet till en utbildningstjänst. Tandläkare som har avlagt odontologie licentiatexamen utomlands och som har beviljats rätt att under någon annans ledning och tillsyn utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare eller tillstånd att vara verksam som tandläkare av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, (tidigare Rättsskyddscentralen för hälsovården) kan antas till utbildningen. Av den som har avlagt examen någon annanstans än i Finland förutsätts dessutom intyg över minst nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Närvaroanmälan Den som genomför specialiseringsstudier ska vara anmäld som närvarande de terminer under vilka han eller hon deltar i undervisning, får regelbunden handledning, deltar i förhör eller ansöker om examensbevis. Närvaroanmälan görs årligen före mitten av september per e-post till 3. ORGANISERINGEN AV SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN Specialtandläkarexamen kan avläggas vid de medicinska fakulteterna vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet. Undervisningsministeriet och de medicinska fakulteterna har den egentliga beslutsrätten i fråga om specialtandläkarutbildningen. Övriga myndigheter och organ är rådgivande och har till uppgift att utveckla och samordna undervisningen. Nedan följer en sammanställning över de olika aktörernas centrala uppgifter och också vilka uppgifter när det gäller specialtandläkarutbildningen som den som specialiserar sig, den programansvarige och utbildaren har. Tandläkare som specialiserar sig Tandläkare som specialiserar sig förutsätts ta del av de examensfordringar för sitt specialiseringsområde som finns i studiehandboken och skriva en loggbok om utbildningen. Han eller hon ska dessutom delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen.

3 3(16) Den programansvarige Varje utbildningsprogram har en programansvarig som är expert inom området och ansvarar för genomförandet av utbildningsprogrammet. Den programansvarige gör upp individuella utbildningsplaner tillsammans med de specialiseringsstuderande, godkänner planerna och följer upp studierna. Den programansvarige utvecklar bedömningen av studierna och följer upp hur den genomförs. När den praktiska tjänstgöringen sker utanför universitetssjukhuset ingår den programansvarige ett avtal med tjänstgöringsplatsen, som sedan godkänns av fakultetsrådet. Utbildare Utbildaren utses av den programansvarige och ansvarar för utbildning som sker utanför universitetssjukhuset. Utbildaren ansvarar för genomförandet av utbildningen och förutsättningarna för utbildningen på utbildningsplatsen. Utbildaren deltar i bedömningen i enlighet med den praxis som tillämpas inom specialområdet. Specialtandläkarkommitténs uppgift är att ansvara för utvecklandet och samordnandet av utbildningen inom Helsingfors universitets ansvarsområde. Kommittén behandlar ärenden som hör till specialtandläkarutbildningen och leder genomförandet av den praktiska utbildningen. Regionala delegationer De regionala delegationerna finns i samband med universiteten och är regionala samarbetsorgan för den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av läkar- och tandläkarutbildningen. Universitetet, universitetssjukhuset, sjukvårdsdistrikten, primärvården, mun- och tandvården, länsstyrelserna och de studerande är representerade i delegationerna. Utbildningsenheten Till utbildningsenhetens, dvs. medicinska fakultetens vid Helsingfors universitet, uppgifter hör att anta tandläkarna till utbildningsprogrammen för specialtandläkare godkänna undervisningsplanerna fastställa programansvariga och examinatorer för utbildningsprogrammen behandla ärenden som gäller de teoretiska studierna och den praktiska tjänstgöringen m.fl. ärenden som gäller studierna utfärda examensbevis. Universitetssjukhusen och de övriga godkända utbildningsplatserna som man ingått utbildningsavtal med väljer tandläkare till utbildningstjänsterna. Utbildningsplatsen rådgör med den programansvarige om valet av tandläkare. Undervisningsministeriet

4 4(16) Universiteten ska komma överens om inledandet och avslutandet av utbildningsprogram med undervisningsministeriet. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Efter odontologie licentiatexamen beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) på ansökan tandläkaren rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person med rätt att självständigt utöva det ifrågavarande yrket vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller inom socialvården (4 i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1030/2000). Rätt att självständigt utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person har tandläkare som fullgjort en praktisk tjänstgöring (9 månader) och som på ansökan godkänts av Valvira. Också den som har avlagt specialtandläkarexamen ansöker om rätt att utöva yrket hos Valvira. Valvira för register över specialtandläkarexamina och utfärdar på begäran ett intyg över rätten att vara verksam som specialtandläkare. Läkar- och tandläkarsektionen inom delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Delegationen och sektionerna inom delegationen har inte egentlig beslutanderätt. Delegationen har till uppgift att ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller utbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, deras yrkesutövning och samarbetet mellan myndigheter. Medlemmarna i delegationen representerar myndigheter inom hälsovård och utbildning, de medicinska fakulteterna samt övriga högskolor och läroanstalter som ansvarar för utbildningen av yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården. 4. AVLÄGGANDE AV SPECIALTANDLÄKAREXAMEN Examens målsättningar Syftet med specialtandläkarutbildningen är att är göra tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet samt ge färdigheter för specialtandläkares uppgifter inom området, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av det egna specialområdet samt för verksamhet som specialtandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Förutom specialområdet fördjupar sig tandläkaren under utbildningen också i planeringen och förvaltningen av hälsovården och det yrkesövergripande samarbetet inom hälsovården. Specialtandläkaren ska behärska krävande diagnostiska metoder samt ha färdigheter att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialområdet på individ- och befolkningsnivå (3 i F 316/2003). Hur examen är uppbyggd Villkor för inledandet av utbildning som leder till specialtandläkarexamen är odontologie licentiatexamen, legitimering samt två års heltidsarbete som tandläkare.

5 5(16) Examen indelas i 1) teoretiska studier, 2) praktisk utbildning och arbetsplatsutbildning, 3) chefsutbildning för uppgiften som närmaste chef, 4) utvecklande och utvärdering av den egna inlärningen och utbildningen samt 5) deltagande i det riksomfattande förhöret. /KUVA SIVULLA 4/ Specialtandläkarexamens uppbyggnad Det riksomfattande förhöret Chefsutbildning Teoretisk kursformad utbildning Regelbunden utvärdering Arbetsplatsutbildning Utbildningsprogram, 3 år -> Tjänstgöring vid hälsocentral (9 mån) Tjänstgöring vid hälsocentral eller motsv. som godkänns av universitetet Tjänstgöring vid universitetssjukhus Utbildningsprogrammet för oral- och maxillofacial kirurgi, 6 år -> Tjänstgöring vid hälsocentral Tjänstgöring vid universitetssjukhus Minst hälften av tjänstgöringen ska fullgöras utanför universitetssjukhuset, men undantag för specialområdet oral- och maxillofacial kirurgi. Erikoishammaslääkäritutkinnon rakenne Valtakunnallinen kuulustelu Johtamiskoulutus Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus Säännölliset arvioinnit Toimipaikkakoulutus Kolmen vuoden koulutusohjelmat Suu- ja leukakirurgian koulutusohjelma, 6v Terveyskeskuspalvelu (9kk) Terveyskeskus- Palvelu (9kk) Terveyskeskustai muu yliopiston hyväksymä palvelu Yliopistosairaalapalvelu Yliopistosairaalapalvelu Vähintään puolet palvelusta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella, lukuun ottamatta suu- ja leukakirurgian erikoisalaa 4.1 Praktisk tjänstgöring och arbetsplatsutbildning Specialtandläkarutbildningen måste vara planerad och handledd. Den som specialiserar sig deltar i kliniskt arbete och tar emot patienter och undersöker patienter eller prover från patienter, eller arbetar

6 6(16) med andra uppgifter som kräver sakkunskap i odontologi eller hälsovård. Det innebär att tandläkaren förvärvar praktiska färdigheter i sitt specialområde under tillsyn av en utbildare som är anställd vid enheten. Tjänstgöring vid en hälsocentral och utbildning i ett specialområde Av den 3 år långa praktiska utbildningen ska minst hälften (18 månader) fullgöras utanför universitetssjukhuset, och av denna tid minst 9 månader vid en hälsocentral. I utbildningsprogrammet för oral- och maxillofacial kirurgi som omfattar 6 år fordras 9 månaders tjänstgöring vid en hälsocentral, men i övrigt kan den pratiska tjänstgöringen genomföras vid universitetssjukhuset (5 i F 316/2003). Den praktiska utbildningen (utbildning utanför universitetssjukhuset) kan endast genomföras i en tjänst eller uppgift som universitetet godkänner. Ifall utbildningen fullgörs i vikariat, är en förutsättning för att den ska godkännas att den som specialiserar sig har beviljats studierätt och att han eller hon deltar i den teoretiska undervisning som universitetet ordnar på det sätt som har man kommit överens med den programansvarige. Utbildningsplatser som är godkända av fakulteten finns förtecknade på fakultetens webbsidor > opiskelu > erikoishammaslääkärikoulutus. Till specialiseringstjänster inom hälsovården sker ansökan enligt universitetets tjänsteansökningspraxis. Utbildning på arbetsplatsen Det praktiska arbetet kompletteras av regelbundna ledda utbildningstillfällen på arbetsplatsen som ska fördjupa kunskaperna i specialområdet. Utbildningstillfällena kan vara seminarier, demonstrationer eller tillfällen där man systematiskt går igenom centrala frågor som gäller det egna specialområdet och hälsovården Allmänna bestämmelser som gäller utbildning och tjänstgöring Tjänstgöringens omfattning Specialtandläkarutbildningen genomförs i första hand som huvudsyssla. Den programansvarige för utbildningsprogrammet kan enligt prövning också godkänna deltidstjänstgöring, om deltidstjänstgöringen per vecka är minst 50 procent av heltidstjänstgöring. I så fall förlängs utbildningstiden i motsvarande grad. Den kortaste tjänstgöringstiden som godkänns som en del av specialiseringsstudierna är 1 månad (30 dagar). När tjänstgöringstid föråldras Tjänstgöring inom ett specialområde och teoretiska studier som har genomförts under de senaste 6 åren, godkänns som tjänstgöring för specialtandläkarexamen. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi godkänns tjänstgöring som har genomförts inom de senaste 10 åren. Det

7 7(16) riksomfattande förhöret föråldras efter fyra (4) år. Utbildning som ger kompetens för chefsuppgifter (närmaste chef) föråldras inte. Av särskilda skäl kan en tandläkare som specialiserar sig beviljas förlängning av giltighetstiden för sina prestationer (t.ex. på grund av moderskaps- eller föräldraledighet och forskning). I fråga om vårdledighet kan tid med föräldrapenning beaktas (cirka ett år) när det gäller förlängd giltighetstid för prestationerna. Hur avbruten tjänstgöringstid inverkar I fråga om tjänstledighet på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet kan sammanlagt en månad (30 dagar) per utbildningsår räknas till utbildning om tjänsteförordnandet är i kraft. Tjänstledighet för privata angelägenheter samt ledighet som tas ut för förberedelser för det riksomfattande förhöret förlänger tjänstgöringen med samma tid. Tjänstgöring i andra tjänster och uppgifter Tjänstgöring som ingår i specialtandläkarexamen genomförs i regel i en tjänst eller uppgift som godkänns av universitetet. När det gäller de 3 år långa utbildningsprogrammen ska minst hälften (18 månader) av tjänstgöringen genomföras utanför universitetssjukhuset, och av denna tid minst 9 månader vid en hälsocentral. I regel ska tjänstgöringen vid universitetssjukhuset beroende på specialområde omfatta 18 månader. Den som ansvarar för utbildningsprogrammet beslutar om undantag från 18 månadersregeln. Tjänstgöring i en tjänst, befattning eller uppgift som kräver specialtandläkarkompetens och som har godkänts av den programansvarige, godkänns som specialiseringsutbildning under förutsättning att tandläkaren som specialiserar sig har en utbildare och deltar i den utbildning som är avsedd för dem som tjänstgör i egentliga utbildningstjänster. Från fall till fall kan den programansvarige också besluta att tjänstgöring som universitetslärare, universitetslektor, klinisk lärare, assistent eller timlärare i huvudsyssla godkänns som specialiseringsutbildning. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan högst ett halvt år (6 månader), och inom de tre år långa utbildningsprogrammen högst tre (3) månader, sådan tjänstgöring godkännas, under förutsättning att den är anknuten till en bitjänst inom samma område vid universitetscentralsjukhuset, en hälsocentral eller till klinisk verksamhet beroende på vad som ingår i tjänstgöringen. Tjänstgöring i en specialiseringstjänst vid ett annat universitet kan godkännas som tjänstgöring enligt examensfordringarna i det aktuella utbildningsprogrammet. Likaså kan tjänstgöring utomlands godkännas som en del av examen, om den anses motsvara utbildning i specialområdet. Tjänstgöring som forskare

8 8(16) Tjänstgöring som forskare i huvudsyssla kan av särskilt vägande skäl godkännas som en del av specialiseringsutbildningen, om utbildningsprogrammets kliniska mål uppfylls. I utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan högst ett halvt år (6 månader) och i de tre år långa utbildningsprogrammen högst tre (3) månader tjänstgöring som forskare godkännas. Forskningsarbetet måste ha anknytning till specialiseringsområdet och den programansvarige måste ge sitt samtycke. Forskning räknas till den del av utbildningen där forskningsarbetet har utförts (tjänstgöring vid universitetssjukhus eller annan tjänstgöring). Byte av utbildningsprogram Om en tandläkare som specialiserar sig byter utbildningsprogram, ska han eller hon enligt samma förfarande som första gången ansöka om att bli antagen till det andra utbildningsprogrammet. Huruvida fullgjord tjänstgöring och andra studier kan godkännas som prestationer i det nya utbildningsprogrammet beslutar specialtandläkarkommittén på basis av ett utlåtande från den programansvarige. Samma tjänstgöring kan dock inte räknas till godo i fler än en specialtandläkarexamen. Byte av utbildningsenhet Ansökan till specialiseringsutbildning vid ett annat universitet görs enligt den aktuella utbildningsenhetens anvisningar. Tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring Tjänstgöring som fullgjorts innan specialiseringsutbildningen började kan från fall till räknas till godo och ingå i examen. Beslut om tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring fattas av utbildningsprogrammets programansvarige på basis av innehållet i tjänstgöringen. Enligt förordningen om specialtandläkarexamen (316/2003) kan universitet som praktisk utbildning på en hälsocentral godkänna praktisk tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid hälsocentral enligt statsrådets förordning om ändring av 6 förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1179/2002), eller motsvarande tidigare tjänstgöring vid en hälsocentral. Specialtandläkarkommittén har vid ett möte fattat ett principbeslut om att kravet på två års tjänstgöring vid hälsocentral före specialiseringsutbildningen och nio (9) månaders tjänstgöring vid hälsocentral för erhållande av fullständig legitimation inte tillgodoräknas i examen i de treåriga utbildningsprogrammen. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan man från fall till fall godkänna nio (9) månader hälsocentralstjänstgöring som har genomförts för erhållande av fullständig legitimation innan specialiseringsutbildningen inleddes. Beslutet om godkännande av sådan tjänstgöring fattas av den programansvarige. 4.2 Teoretisk undervisning Med teoretisk undervisning avses teoretisk undervisning som fastställts av universitetet och som fordras utöver arbetsplatsutbildningen. Kurserna ska bilda en med tanke på specialiseringen ändamålsenlig och

9 9(16) planerad helhet. Den teoretiska undervisningen ordnas eller godkänns av fakulteten. Dessutom kan den programansvarige godkänna kurser inom odontologi eller medicin som ordnats av externa arrangörer. Undervisningen ska i så fall uppfylla samma krav som ställs på den teoretiska undervisningen. Ett företag kan inte ensamt stå som arrangör för utbildningen. Den teoretiska undervisningen ska omfatta minst 60 timmar. I utbildningsprogrammet för specialisering i hälsovård ska teoriundervisningen omfatta minst 90 studiepoäng (= 60 studieveckor). I teoriundervisningen ingår också en uppsats. Högst ett år tidigare lämpliga teoristudier eller praktisk tjänstgöring kan tillgodoräknas i utbildningsprogrammet för specialisering i hälsovård. Allmänna studier Målet för de allmänna studierna är att genom kurser och pratiskt arbete som kompletterar grundutbildningen ge tandläkare som specialiserar sig en uppfattning om den praktiska verksamheten inom hälsovården och om diagnostisering och behandling av de vanligaste munsjukdomarna samt aktuell klinisk kunskap inom de olika specialiteterna inom odontologin. Kurser som ordnas av föreningar och internationella organisationer kan när de godkänts av utbildningsprogrammets programansvarige vara kurser som kompletterar de allmänna studierna. Studier i specialiteten Utbildningstillfällen som hör till studierna i den aktuella specialiteten kan vara föreläsningar, seminarier, demonstrationer och motsvarande. Ett utbildningstillfälle innebär man går systematiskt igenom centrala frågor inom specialiteten. Tandläkare som specialiserar sig deltar i ett utbildningstillfälle bl.a. genom att hålla ett seminarieföredrag. Dessutom är det också möjligt att bedriva forskning. Studier i ett sidoämne Tandläkare som specialiserar sig i klinisk tandvård ska vid sidan av de allmänna studierna och studierna i specialiteten genomföra teoretiska studier i ett sidoämne till klinisk tandvård. Den programansvarige för utbildningsprogrammet beslutar ifall studiehelheter som ordnats av andra än universitetet kan ersätta studierna i ett sidoämne. Doktorsexamen och specialtandläkarexamen Tandläkare som avlägger både specialtandläkarexamen och odontologie doktorsexamen kan räkna sig till godo samma teoretiska studieprestation i båda examina enligt utbildningsprogrammets programansvariges prövning, ifall det är ändamålsenligt med tanke på målet för examen. 4.3 Chefsutbildning för uppgiften som närmaste chef Helsingfors universitet har utgående från förslagen från en arbetsgrupp som undervisningsministeriet tillsatte 2003 planerat en gemensam chefsutbildningshelhet för läkare och tandläkare som specialiserar sig.

10 10(16) I specialiseringsutbildningen ingår sedan en chefsutbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng och förbereder för uppgiften som närmaste chef vid enheter inom social- och hälsovården. Chefsutbildningen kommer att vara obligatorisk för alla som får studierätt för specialiseringsstudier efter Chefsutbildningen gäller dock inte dem som har fått studierätt för specialiseringsstudier tidigare och som byter specialitet efter De som har fått studierätt tidigare kan också om de önskar delta i utbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef under sin specialiseringsutbildning. Utbildningen för uppgiften som närmaste chef ingår som ett separat avsnitt i varje utbildningsprogram. I utbildningsprogrammet för hälsovård kan chefsutbildningen ingå både i den praktiska tjänstgöringen och i de teoretiska studierna i den individuella utbildningsplanen. En genomförd chefsutbildning antecknas i examensbeviset. Utbildningens mål och innehåll Målet för utbildningen och innehållet i utbildningen följer gemensamma nationella riktlinjer. En utgångspunkt för planeringen av utbildningen har varit att chefskompetensen utvecklas bäst genom systematisk utbildning parallellt med ökad arbetserfarenhet. Utbildningen är pratiskt inriktad och baserar sig på samma lär i arbetet-princip som tillämpas i den kliniska utbildningen. I utbildningen försöker man i så stor utsträckning som möjligt utnyttja det praktiska chefsarbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet. Utbildningen byggs upp kring en chefsportfolio där man samlar sina anteckningar om personliga mål, observationer som man gjort på arbetsplatserna, anteckningar från mentormöten, insamlad respons och studieprestationer som hör till utbildningsprogrammet. I utbildningen ingår dessutom tre för alla specialiteter gemensamma tvådagars närundervisningsperioder samt två närundervisningsdagar för varje specialitet (närundervisningsdagarna omfattar sammanlagt 10 sp), självständiga utvecklingsuppgifter och litteratur samt portfolioarbete. Utbildningen kan genomföras under 2-6 år. 10 närundervisningsdagar Utvecklingsuppgifter 10 Litteraturuppgifter 5 sp Portfolio 5 sp = 10 sp sp Utbildningen administreras och genomförs i inlärningsmiljön Moodle. Ytterligare information: och 4.4 Utvärdering och handledningen av tandläkare som specialiserar sig

11 11(16) Den individuella utbildningsplanen och loggboken Den programansvarige, eller utbildaren med bemyndigande av den förstnämnda, gör tillsammans med tandläkaren som specialiserar sig upp en individuell utbildningsplan genast i början av specialiseringen. Av planen ska det framgå vilka mål som ställs för utbildningen samt vilka perioder som godkänns i utbildningen och vilka utbildningsplatser som planeras. Den programansvarige svarar för uppföljningen av utbildningen. Utbildningsenheten ska ge den som specialiserar sig en loggbok för den aktuella specialiteten när utbildningen börjar. Utbildningsenheten ansvarar för innehållet i loggboken, men tandläkaren ansvarar för att anteckningarna i boken är aktuella. Anteckningarna i loggboken visar å ena sidan vilka delområden som redan behandlats i utbildningen, och å andra sidan inom vilka områden som det ännu behövs utbildning. Varje specialitet ska ha en så nationellt enhetlig loggbok som möjligt. Utvärdering av specialtandläkarutbildningen Utvärderingen av inlärningen och utbildningen utgår från de på förhand ställda målen, som prestationer och uppnådda mål regelbundet jämförs med. Målen för utbildningsprogrammet och också de olika avsnitten inom programmen ska ha klart formulerade och ändamålsenliga. Vid utvärderingen kan man använda färdiga utvärderingsblanketter. Den programansvarige och tandläkaren som specialiserar sig bedömer flera gånger under processen hur de mål som uppställdes i början har uppnåtts, och gör minst en gång om året en sammanfattning över hur utbildningen avancerar. Tandläkaren som specialiserar sig och utbildaren utreder tillsammans när de olika avsnitten inleds vilka mål som gäller varje avsnitt, anpassar dem till tandläkarens individuella mål och bedömer inlärningen under avsnitten och efter att de avslutats mot bakgrund av vilka mål som ställts för avsnitten och utbildningsprogrammen. Det rekommenderas att tandläkare som specialiserar sig också kan utvärdera utbildarens verksamhet. Mer detaljerade anvisningar för utvärderingen finns i respektive utbildningsprogram. Uppföljningen av utbildningen ledningssystemet för specialläkarutbildningen (Erha) Ledningssystemet för specialiseringsutbildningen (Erha) är HNS:s och Helsingfors universitets gemensamma internetbaserade datasystem. Systemets syfte är i första hand att fungera som ett stöd för specialiseringsutbildningen, förbättra planeringen och informationsutbytet mellan medicinska fakulteten, HNS och de övriga utbildningsplatserna utanför universitetssjukhuset genom att utnyttja existerande databaser. Basuppgifterna kommer från Helsingfors universitets databas Oodi och uppgifterna om tjänstgöringstiderna från HNS:s personalförvaltningssystem Prima. Ibruktagandet av Erha sker i etapper. Några specialiteter är piloter och inför hela systemet på en gång. Pilotspecialiteterna är anestesiologi och intensivvård, gastroenterologisk kirurgi, oral och

12 12(16) maxillofacial kirurgi, hjärt- och thoraxkirurgi, företagshälsovård, urologi, blodkärlskirurgi samt geriatrisk bedömning. Inom dessa specialiteter tar man också i bruk elektroniska loggböcker och samlar in utvärderingsuppgifter. Inom andra specialiteter tas systemet i bruk i administrationen där uppgifterna i Erha kan användas av de utbildningsansvariga och deras sekreterare inom respektive specialitet. Enligt uppskattning utvidgas Erha till att omfatta alla specialiteter under perioden Det riksomfattande specialtandläkarförhöret För den nationella samordningen av förhöret ansvarar en nationell kontaktperson som arbetar på studiebyrån vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. Kontaktpersonen har också till uppgift att föra register och statistik över förhören och att vid behov bistå examinatorerna i deras samarbete. Aktuell information om förhören (tider, anmälan, fordringar, tidigare frågor) finns på adressen Syfte Syftet med det riksomfattande specialtandläkarförhöret är att mäta tandläkarnas teoretiska kunskaper och kunnande, samt deras förmåga att verka ändamålsenligt i olika situationer som en specialtandläkare möter. Examinatorer Utbildningsenheterna är skyldiga att utse en examinator för var och en av de specialiteter som finns representerade vid fakulteten och meddela namnet till kontaktpersonen. Om förhören belastar en specialitet särskilt mycket, kan utbildningsprogrammens programansvariga komma överens om att utse fler examinatorer från samma utbildningsenhet. Varje utbildningsenhet betalar en ersättning för förhöret till sina egna examinatorer. Utbildningsenheten ska ordna så att det utses en ny examinator t.ex. när en examinator går i pension. Om examinatorn inte kan vara examinator som avtalat (t.ex. på grund av en utlandsresa eller tjänstledighet) måste kontaktpersonen informeras så snabbt som möjligt. Fordringar Utbildningsenheterna fastställer fordringarna för förhöret på gemensam framställning av utbildningsprogrammens examinatorer. Fordringarna granskas med två års mellanrum vid alla utbildningsenheter samtidigt. Examinatorerna inom de olika specialiteterna lämnar in ett gemensamt förslag till fordringar till kontaktpersonen som granskar dem innan de fastställs. Tidpunkt och plats för förhöret

13 13(16) Det riksomfattande specialtandläkarförhöret ordnas samtidigt i alla utbildningsenheter tre gånger om året - två gånger under vårterminen och en gång under höstterminen. Utbildningsenheterna ordnar förhöret på sina respektive orter. Det är möjligt att delta i förhöret på vilken förhörsort som helst, om det finns plats på det andra universitetets förhörsort. Anmälan till förhöret Anmälan till förhöret görs till den utbildningsenhet där man är inskriven som studerande med en elektronisk anmälningsblankett senast fyra veckor före förhöret. Den som deltar i förhöret ska vara anmäld som närvarande och inskriven vid universitetet. Den som tenterar klinisk tandvård ska anmäla sin inriktning inom den kliniska tandvården. Det är möjligt att delta i förhöret först under det tredje specialiseringsåret, och i fråga om oral och maxillofacial kirurgi först under det fjärde året. Förhörsfrågorna Frågorna i förhöret är på finska, och kan också fås på svenska, om den som deltar i förhöret ber om det när han eller hon anmäler sig. Förhöret kan också avläggas på engelska eller tyska, om examinatorerna samtycker. Förhöret grundar sig på litteratur, tidskrifter och lagstiftning som anges i utbildningsprogrammet, och på de praktiska kunskaper som tandläkaren förvärvat under specialiseringen. Frågorna som behandlar ortodonti, klinisk tandvård och hälsovård är sex till antalet, varav fem ska besvaras. I fråga om klinisk tandvård finns särskilda frågor för varje inriktning, detsamma gäller oral patologi och odontologisk radiologi. Frågorna som behandlar oral och maxillofacial kirurgi är sex till antalet och de är gemensamma för alla enheter som utbildar i denna specialitet. Uppgifterna i provet kan utöver frågor också vara uppgifter som går ut på att tolka histologiska prover, röntgenbilder eller resultat av laboratorieundersökningar, eller andra uppgifter som man kommit överens om tillsammans med utbildaren och som visar examinandens yrkesskicklighet. I förhöret används koder för examinanderna. Efter förhöret har examinanderna rätt att få veta vem som bedömer förhöret. Kontaktpersonen överlämnar de kodförsedda uppgiftspappren till den utbildningsenhet där examinanden har meddelat att han eller hon deltar i provet. Granskningen av förhöret Kontaktpersonen överlämnar provsvaren till den första examinatorn. Den första examinatorn bedömer självständigt alla svar och överlämnar dem sedan för bedömning till den andra examinatorn. För varje examinator reserveras i regel tre veckor för genomgången av provsvaren. Den andra examinatorn ger de bedömda svaren till kontaktpersonen. De bedömda svaren måste ges till kontaktpersonen inom sex veckor efter förhöret. Bedömningen av förhöret

14 14(16) Examinatorerna ska sinsemellan diskutera poängsättningen av svaren och vilka examinander som ska godkännas och vilka som ska underkännas. Den examinator som överlämnar svarspappren till kontaktpersonen ska meddela att examinatorerna är eniga beträffande resultaten av bedömningen. Examinatorer som bedömer samma ämne ska använda samma bedömningskriterier. När ett förhör underkänns måste examinanden få en skriftlig redogörelse, antingen i form av en lista över vilka helheter som fordras eller personlig, skriftlig respons. Fakulteten sparar förhörspappren i ett halvt år efter förhöret. Om någon blir underkänd i tre förhör, meddelas detta till den programansvarige. Examinanden och den programansvarige uppmanas att diskutera problemen som har lett till underkännandet. Examinanden kan inte genast efter tre underkända förhör delta i nästa förhör. Meddelande om resultaten av förhören När kontaktpersonen får resultaten från förhören sänder han omedelbart ett skriftligt meddelande om resultaten till examinanderna. Utbildningsenheterna får information om sina specialiseringsstuderandes resultat elektroniskt genom det elektroniska tentamenssystemet. När ett förhör föråldras Ett förhör föråldras efter fyra år. Besvär och rättelseförfarande Examinanden kan skriftligen begära rättelse inom 14 dagar från den dag då han eller hon har tagit del av resultatet av förhöret. Kontaktpersonen förmedlar examinandens begäran om rättelse till de två examinatorer som har bedömt förhöret. De skall sedan ge ett motiverat svar inom en rimlig tid. Om examinanden fortsättningsvis är missnöjd med beslutet, kan han eller hon söka ändring enligt de bestämmelser som gäller vid den egna fakulteten. Förhör som ordnas av utbildningsenheten i ett sidoämne till klinisk tandvård Utöver det riksomfattande förhöret deltar de som specialiserar sig i klinisk tandvård i s.k. sidoämnesförhör. Sidoämnesförhören är två till antalet. Frågorna i förhören gäller två andra inriktningar inom klinisk tandvård. Det ena förhöret kan också gälla en annan specialitet inom odontologin. Frågorna grundar sig på litteratur och tidskrifter som utbildningsenheterna kommer överens om tillsammans. Förhören ordnas av den egna utbildningsenheten. Den som specialiserar sig ska kontakta den programansvarige för sidoämnet och komma överens om en tid och plats för förhöret. För fordringarna redogörs under respektive utbildningsprogram. Examinatorn ska sända informationen om ett godkänt förhör också till fakultetskansliet. Anvisningarna som gäller förhöret kan läsas i sin helhet på fakultetens webbsidor, adress > opiskelu> erikoishammaslääkärikoulutus > tentti

15 15(16) 5 GODKÄNNANDE AV STUDIEPRESTATIONER OCH ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS Den som specialiserar sig måste sätta sig in i hur specialtandläkarutbildningen är uppbyggd, vilka fordringarna är och de allmänna anvisningar som gäller utbildningen. Anvisningarna finns i de permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen och i fordringarna i utbildningsprogrammet för respektive specialitet. De finns samlade på fakultetens webbsidor på adressen: Interimistiskt beslut om godkännande av studieprestationer En tandläkare som specialiserar sig kan ansöka om ett interimistiskt beslut om utbildningen ifall det förekommer oklarheter beträffande utbildningen eller godkännandet av tjänstgöringarna. Det är möjligt att av särskilda skäl en gång under specialiseringen ansöka om ett interimistiskt beslut, om den programansvarige eller en person som denne bemyndigat anser det nödvändigt. Med hjälp av ett intermistiskt beslut kan man i oklara fall få det utrett om en tjänstgöring kan godkännas. Ansökan om interimistiskt beslut görs på samma blankett som ansökan om examensbevis. En motivering till varför man ansöker om interimistiskt beslut ska anges på blanketten. Ansökan om examensbevis Tandläkare som specialiserar sig kan ansöka om examensbevis efter att ha genomfört tjänstgöringen vid en hälsocentral, den praktiska tjänstgöringen, studierna som hör till den teoretiska utbildningen och chefsutbildningen, och blivit godkänd i det nationella förhöret i sin specialitet. För att få ett examensbevis ska man lämna in ett matrikelutdrag över tjänstgöringen vid en hälsocentral och sin praktiska tjänstgöring, eller arbetsintyg med uppgifter om avbrott i tjänstgöringen. Som intyg över den teoretiska utbildningen bifogas kursdeltagarintyg. Vidare bifogas också meddelandet om godkänt i det nationella förhöret till ansökan. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på adressen: opiskelu > erikoishammaslääkärikoulutus. Ansökan lämnas in till medicinska fakultetens fakultetskansli. Om den som specialiserar sig är missnöjd med ett beslut om tillgodräknande av studieprestationer, kan han eller hon inom 14 dagar från delfåendet av beslutet begära att beslutet rättas av den programansvarige för utbildningsprogrammet. Den som specialiserar sig kan be om rättelse i den programansvariges beslut hos examensnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ansökan om legitimation Specialtankläkare ska ansöka om rätt att utöva specialtandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Ansökan formuleras fritt och t.ex. så här:

16 16(16) Jag ansöker om att få rätt att utöva specialtandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person med specialiteten. Ansökan ska dateras, undertecknas och förses med kontaktuppgifter. Vidare bifogas en kopia av det examensbevis över specialtandläkarexamen som utfärdats av fakulteten. Ansökan skickas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), PB 210, Helsingfors. Stämpeln beställer var och en själv (uppgifter om tillverkare finns bl.a. i facktidskriften). En kopia av Valviras beslut om rätt att utöva yrke fogas till stämpelbeställningen. Följande uppgifter ska finnas på stämpeln: förnamn, efternamn, examen, specialiteter och identifikationskod (f.d. sf-nummer).

B Permanenta föreskrifter för specialtandläkarutbildningen

B Permanenta föreskrifter för specialtandläkarutbildningen B Permanenta föreskrifter för specialtandläkarutbildningen De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen har godkänts av fakultetsrådet 7.6.2011 och gäller utbildningen inom samtliga specialområden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 23 april 2003 Nr 315 319 INNEHÅLL Nr Sidan 315 Statsrådets förordning om ändring av 2 förordningen om odontologiska examina... 1679 316 Statsrådets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

B. PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALLÄKAR- UTBILDNINGEN

B. PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALLÄKAR- UTBILDNINGEN B. PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALLÄKAR- UTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialläkarutbildningen är föreskrifter som de medicinska fakulteterna/enheterna och fakulteter/enheter som har

Läs mer

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALLÄKARUTBILDNINGEN

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALLÄKARUTBILDNINGEN Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(17) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALLÄKARUTBILDNINGEN De medicinska fakulteterna eller de fakulteter som ger medicinsk utbildning har

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(7) Fastställd av fakultetsrådet 25.8.2015 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017.

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade. Platser tilldelas med hänsynstagande

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2004 Nr 8 10 INNEHÅLL Nr Sidan 8 Statsrådets förordning om konfrontation... 25 9 Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

RP 46/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017.

RP 46/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

RP 213/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

RP 213/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bestämmelserna om betalning

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för psykologer med

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter SOSFS Bilaga 1 ANSÖKAN om specialistkompetens Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

Tjänstgöringsbok för AT-läkare Tjänstgöringsbok för AT-läkare 1 Artikelnr: 2006-119-1 Sättning: Per-Erik Engström 2 1. Allmänt Denna bok innehåller dels tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen (AT), dels Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

6.Tandvårdsutbildningar i Sverige

6.Tandvårdsutbildningar i Sverige 6.Tandvårdsutbildningar i Sverige Hans Sundberg och Susanna Axelsson Tandläkarutbildningen fram till 1964 Redan 1699 hade tandläkarutbildning påbörjats vid College de Saint Come i Paris. I examensdiplomet

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster RP 156/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå Sid 1 (11) Tandläkarprogrammet Dentristry Programme Omfattning: 300 högskolepoäng Examen: Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) Nivåtillhörighet: Avancerad nivå Programkod: OYTAL (Kurs

Läs mer

LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan

LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan KT Cirkulär 9/2015 bilaga 3 1(39) LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan fet stil = textändring överstreckad text = texten har slopats normal text = texten är intakt ALLMÄN DEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

Nytt i nynya ST (2015:8)

Nytt i nynya ST (2015:8) Nytt i nynya ST (2015:8) michael.andresen@regionorebrolan.se elina.sarasalo@sll.se Övergångsregler Man kan välja den gamla nya ST om man har fått legitimation före den 1 maj 2015 lämnar in ansökan före

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Broschyrer 2002:8swe Patientens rättigheter För att förbättra patientens rättsskydd har man i Finland stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter. Lagen gäller hela hälso-

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf)

Utbildningsstyrelsen 2007. Edita Prima Oy. Helsingfors 2007. ISBN 978-952-13-3136-7 (häft.) ISBN 978-952-13-3137-4 (pdf) AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 AVTAL OM ATT ORDNA FRISTÅENDE EXAMINA 2006 ANVISNING 2/440/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen 2007 Edita Prima Oy Helsingfors 2007 ISBN 978-952-13-3136-7

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Utkast till föreskrift x/2011

Utkast till föreskrift x/2011 Utkast till föreskrift x/2011 1 (6) x.x.2011 Dnr 6187/03.01.01/2010 Serviceställen för apotek Bemyndiganden Målgrupp Giltighetstid Läkemedelslagen (395/1987) 52 a 4 mom. och 57 3 mom. såsom den lyder i

Läs mer

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 Legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer