Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009"

Transkript

1 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet (16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av fakultetsrådet och gäller utbildningen inom samtliga specialiteter och alla som specialiserar sig oberoende av när studierätten har beviljats. INLEDNING Specialtandläkarutbildningen baserar sig på statsrådets förordning om specialtandläkarexamen (316/2003). Utbildningen enligt förordningen började Förordningen medförde betydande ändringar i specialtandläkarutbildningen. Enligt förordningen ska specialtandläkarexamen omfatta nio (9) månader arbete på en hälsocentral och minst hälften av utbildningen ska fullgöras utanför universitetssjukhuset med undantag för utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi. Vidare förutsätter förordningen att de som specialiserar sig ska delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och det sätt på vilket utbildningen fungerar. Den som avlägger specialtandläkarexamen enligt den tidigare, numera upphävda förordningen (629/1984, ändrad 1437/1993 och 1196/1998) har rätt att övergå till att studera enligt den nya förordningen (316/2003) eller att fortsätta studera enligt den upphävda förordningen. Den som inte har avlagt sin examen enligt den gamla förordningen före utgången av 2009, måste dock övergå till att studera enligt den nya förordningen. Studieprestationer som har ingått i studier enligt den upphävda förordningen räknas den studerande till godo i den examen som avläggs enligt den nya förordningen. Helsingfors universitet har planerat en yrkesövergripande chefsutbildningshelhet för läkare och tandläkare som specialiserar sig. Chefsutbildningen baserar sig på ett förslag från en arbetsgrupp som tillsattes av undervisningsministeriet 2003 och som behandlade chefsutbildningen inom social- och hälsovården. I specialiseringsutbildningen ingår sedan en utbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng (sp) och förbereder för uppgiften som närmaste chef i enheter inom social- och hälsovården (för närmare information se kapitel 4). Utbildningsprogram som leder till specialtandläkarexamen Utbildningsprogrammen som leder till specialtandläkarexamen är ortodonti, klinisk tandvård, oral- och maxillofacial kirurgi samt hälsovård. Inom klinisk tandvård finns inriktningarna kariologi och endodonti, parodontologi, pedodonti, protetik och bettfysiologi samt odontologisk diagnostik. Alternativa inriktningar inom odontologisk diagnostik är odontologisk radiologi och oral patologi. Specialtandläkarutbildningen omfattar tre år när studierna genomförs på heltid. Utbildningsprogrammet i oral och maxillofacial kirurgi omfattar sex år.

2 2(16) 2. STUDIERÄTT Enligt förordningen (2 ) kan specialtandläkarexamen avläggas av den som i Finland har fått rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare och som dessutom i minst två år har arbetat som tandläkare på heltid. Om arbetet som tandläkare har varit ett deltidsarbete, förlängs tjänstgöringstiden på motsvarande sätt. Den som specialiserar sig måste ansöka om studierätt omedelbart efter det att han eller hon har fått en specialiseringstjänst eller ett vikariat som är en utbildningstjänst. Studierätt som gäller rätt att avlägga specialtandläkarexamen söks hos medicinska fakulteten på en blankett som kan hämtas på adressen: Till ansökan om studierätt fogas en kopia av tjänsteförordnandet till en utbildningstjänst. Tandläkare som har avlagt odontologie licentiatexamen utomlands och som har beviljats rätt att under någon annans ledning och tillsyn utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare eller tillstånd att vara verksam som tandläkare av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, (tidigare Rättsskyddscentralen för hälsovården) kan antas till utbildningen. Av den som har avlagt examen någon annanstans än i Finland förutsätts dessutom intyg över minst nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Närvaroanmälan Den som genomför specialiseringsstudier ska vara anmäld som närvarande de terminer under vilka han eller hon deltar i undervisning, får regelbunden handledning, deltar i förhör eller ansöker om examensbevis. Närvaroanmälan görs årligen före mitten av september per e-post till 3. ORGANISERINGEN AV SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN Specialtandläkarexamen kan avläggas vid de medicinska fakulteterna vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet. Undervisningsministeriet och de medicinska fakulteterna har den egentliga beslutsrätten i fråga om specialtandläkarutbildningen. Övriga myndigheter och organ är rådgivande och har till uppgift att utveckla och samordna undervisningen. Nedan följer en sammanställning över de olika aktörernas centrala uppgifter och också vilka uppgifter när det gäller specialtandläkarutbildningen som den som specialiserar sig, den programansvarige och utbildaren har. Tandläkare som specialiserar sig Tandläkare som specialiserar sig förutsätts ta del av de examensfordringar för sitt specialiseringsområde som finns i studiehandboken och skriva en loggbok om utbildningen. Han eller hon ska dessutom delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen.

3 3(16) Den programansvarige Varje utbildningsprogram har en programansvarig som är expert inom området och ansvarar för genomförandet av utbildningsprogrammet. Den programansvarige gör upp individuella utbildningsplaner tillsammans med de specialiseringsstuderande, godkänner planerna och följer upp studierna. Den programansvarige utvecklar bedömningen av studierna och följer upp hur den genomförs. När den praktiska tjänstgöringen sker utanför universitetssjukhuset ingår den programansvarige ett avtal med tjänstgöringsplatsen, som sedan godkänns av fakultetsrådet. Utbildare Utbildaren utses av den programansvarige och ansvarar för utbildning som sker utanför universitetssjukhuset. Utbildaren ansvarar för genomförandet av utbildningen och förutsättningarna för utbildningen på utbildningsplatsen. Utbildaren deltar i bedömningen i enlighet med den praxis som tillämpas inom specialområdet. Specialtandläkarkommitténs uppgift är att ansvara för utvecklandet och samordnandet av utbildningen inom Helsingfors universitets ansvarsområde. Kommittén behandlar ärenden som hör till specialtandläkarutbildningen och leder genomförandet av den praktiska utbildningen. Regionala delegationer De regionala delegationerna finns i samband med universiteten och är regionala samarbetsorgan för den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av läkar- och tandläkarutbildningen. Universitetet, universitetssjukhuset, sjukvårdsdistrikten, primärvården, mun- och tandvården, länsstyrelserna och de studerande är representerade i delegationerna. Utbildningsenheten Till utbildningsenhetens, dvs. medicinska fakultetens vid Helsingfors universitet, uppgifter hör att anta tandläkarna till utbildningsprogrammen för specialtandläkare godkänna undervisningsplanerna fastställa programansvariga och examinatorer för utbildningsprogrammen behandla ärenden som gäller de teoretiska studierna och den praktiska tjänstgöringen m.fl. ärenden som gäller studierna utfärda examensbevis. Universitetssjukhusen och de övriga godkända utbildningsplatserna som man ingått utbildningsavtal med väljer tandläkare till utbildningstjänsterna. Utbildningsplatsen rådgör med den programansvarige om valet av tandläkare. Undervisningsministeriet

4 4(16) Universiteten ska komma överens om inledandet och avslutandet av utbildningsprogram med undervisningsministeriet. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Efter odontologie licentiatexamen beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) på ansökan tandläkaren rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person med rätt att självständigt utöva det ifrågavarande yrket vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller inom socialvården (4 i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1030/2000). Rätt att självständigt utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person har tandläkare som fullgjort en praktisk tjänstgöring (9 månader) och som på ansökan godkänts av Valvira. Också den som har avlagt specialtandläkarexamen ansöker om rätt att utöva yrket hos Valvira. Valvira för register över specialtandläkarexamina och utfärdar på begäran ett intyg över rätten att vara verksam som specialtandläkare. Läkar- och tandläkarsektionen inom delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Delegationen och sektionerna inom delegationen har inte egentlig beslutanderätt. Delegationen har till uppgift att ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller utbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, deras yrkesutövning och samarbetet mellan myndigheter. Medlemmarna i delegationen representerar myndigheter inom hälsovård och utbildning, de medicinska fakulteterna samt övriga högskolor och läroanstalter som ansvarar för utbildningen av yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården. 4. AVLÄGGANDE AV SPECIALTANDLÄKAREXAMEN Examens målsättningar Syftet med specialtandläkarutbildningen är att är göra tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet samt ge färdigheter för specialtandläkares uppgifter inom området, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av det egna specialområdet samt för verksamhet som specialtandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Förutom specialområdet fördjupar sig tandläkaren under utbildningen också i planeringen och förvaltningen av hälsovården och det yrkesövergripande samarbetet inom hälsovården. Specialtandläkaren ska behärska krävande diagnostiska metoder samt ha färdigheter att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialområdet på individ- och befolkningsnivå (3 i F 316/2003). Hur examen är uppbyggd Villkor för inledandet av utbildning som leder till specialtandläkarexamen är odontologie licentiatexamen, legitimering samt två års heltidsarbete som tandläkare.

5 5(16) Examen indelas i 1) teoretiska studier, 2) praktisk utbildning och arbetsplatsutbildning, 3) chefsutbildning för uppgiften som närmaste chef, 4) utvecklande och utvärdering av den egna inlärningen och utbildningen samt 5) deltagande i det riksomfattande förhöret. /KUVA SIVULLA 4/ Specialtandläkarexamens uppbyggnad Det riksomfattande förhöret Chefsutbildning Teoretisk kursformad utbildning Regelbunden utvärdering Arbetsplatsutbildning Utbildningsprogram, 3 år -> Tjänstgöring vid hälsocentral (9 mån) Tjänstgöring vid hälsocentral eller motsv. som godkänns av universitetet Tjänstgöring vid universitetssjukhus Utbildningsprogrammet för oral- och maxillofacial kirurgi, 6 år -> Tjänstgöring vid hälsocentral Tjänstgöring vid universitetssjukhus Minst hälften av tjänstgöringen ska fullgöras utanför universitetssjukhuset, men undantag för specialområdet oral- och maxillofacial kirurgi. Erikoishammaslääkäritutkinnon rakenne Valtakunnallinen kuulustelu Johtamiskoulutus Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus Säännölliset arvioinnit Toimipaikkakoulutus Kolmen vuoden koulutusohjelmat Suu- ja leukakirurgian koulutusohjelma, 6v Terveyskeskuspalvelu (9kk) Terveyskeskus- Palvelu (9kk) Terveyskeskustai muu yliopiston hyväksymä palvelu Yliopistosairaalapalvelu Yliopistosairaalapalvelu Vähintään puolet palvelusta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella, lukuun ottamatta suu- ja leukakirurgian erikoisalaa 4.1 Praktisk tjänstgöring och arbetsplatsutbildning Specialtandläkarutbildningen måste vara planerad och handledd. Den som specialiserar sig deltar i kliniskt arbete och tar emot patienter och undersöker patienter eller prover från patienter, eller arbetar

6 6(16) med andra uppgifter som kräver sakkunskap i odontologi eller hälsovård. Det innebär att tandläkaren förvärvar praktiska färdigheter i sitt specialområde under tillsyn av en utbildare som är anställd vid enheten. Tjänstgöring vid en hälsocentral och utbildning i ett specialområde Av den 3 år långa praktiska utbildningen ska minst hälften (18 månader) fullgöras utanför universitetssjukhuset, och av denna tid minst 9 månader vid en hälsocentral. I utbildningsprogrammet för oral- och maxillofacial kirurgi som omfattar 6 år fordras 9 månaders tjänstgöring vid en hälsocentral, men i övrigt kan den pratiska tjänstgöringen genomföras vid universitetssjukhuset (5 i F 316/2003). Den praktiska utbildningen (utbildning utanför universitetssjukhuset) kan endast genomföras i en tjänst eller uppgift som universitetet godkänner. Ifall utbildningen fullgörs i vikariat, är en förutsättning för att den ska godkännas att den som specialiserar sig har beviljats studierätt och att han eller hon deltar i den teoretiska undervisning som universitetet ordnar på det sätt som har man kommit överens med den programansvarige. Utbildningsplatser som är godkända av fakulteten finns förtecknade på fakultetens webbsidor > opiskelu > erikoishammaslääkärikoulutus. Till specialiseringstjänster inom hälsovården sker ansökan enligt universitetets tjänsteansökningspraxis. Utbildning på arbetsplatsen Det praktiska arbetet kompletteras av regelbundna ledda utbildningstillfällen på arbetsplatsen som ska fördjupa kunskaperna i specialområdet. Utbildningstillfällena kan vara seminarier, demonstrationer eller tillfällen där man systematiskt går igenom centrala frågor som gäller det egna specialområdet och hälsovården Allmänna bestämmelser som gäller utbildning och tjänstgöring Tjänstgöringens omfattning Specialtandläkarutbildningen genomförs i första hand som huvudsyssla. Den programansvarige för utbildningsprogrammet kan enligt prövning också godkänna deltidstjänstgöring, om deltidstjänstgöringen per vecka är minst 50 procent av heltidstjänstgöring. I så fall förlängs utbildningstiden i motsvarande grad. Den kortaste tjänstgöringstiden som godkänns som en del av specialiseringsstudierna är 1 månad (30 dagar). När tjänstgöringstid föråldras Tjänstgöring inom ett specialområde och teoretiska studier som har genomförts under de senaste 6 åren, godkänns som tjänstgöring för specialtandläkarexamen. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi godkänns tjänstgöring som har genomförts inom de senaste 10 åren. Det

7 7(16) riksomfattande förhöret föråldras efter fyra (4) år. Utbildning som ger kompetens för chefsuppgifter (närmaste chef) föråldras inte. Av särskilda skäl kan en tandläkare som specialiserar sig beviljas förlängning av giltighetstiden för sina prestationer (t.ex. på grund av moderskaps- eller föräldraledighet och forskning). I fråga om vårdledighet kan tid med föräldrapenning beaktas (cirka ett år) när det gäller förlängd giltighetstid för prestationerna. Hur avbruten tjänstgöringstid inverkar I fråga om tjänstledighet på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet kan sammanlagt en månad (30 dagar) per utbildningsår räknas till utbildning om tjänsteförordnandet är i kraft. Tjänstledighet för privata angelägenheter samt ledighet som tas ut för förberedelser för det riksomfattande förhöret förlänger tjänstgöringen med samma tid. Tjänstgöring i andra tjänster och uppgifter Tjänstgöring som ingår i specialtandläkarexamen genomförs i regel i en tjänst eller uppgift som godkänns av universitetet. När det gäller de 3 år långa utbildningsprogrammen ska minst hälften (18 månader) av tjänstgöringen genomföras utanför universitetssjukhuset, och av denna tid minst 9 månader vid en hälsocentral. I regel ska tjänstgöringen vid universitetssjukhuset beroende på specialområde omfatta 18 månader. Den som ansvarar för utbildningsprogrammet beslutar om undantag från 18 månadersregeln. Tjänstgöring i en tjänst, befattning eller uppgift som kräver specialtandläkarkompetens och som har godkänts av den programansvarige, godkänns som specialiseringsutbildning under förutsättning att tandläkaren som specialiserar sig har en utbildare och deltar i den utbildning som är avsedd för dem som tjänstgör i egentliga utbildningstjänster. Från fall till fall kan den programansvarige också besluta att tjänstgöring som universitetslärare, universitetslektor, klinisk lärare, assistent eller timlärare i huvudsyssla godkänns som specialiseringsutbildning. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan högst ett halvt år (6 månader), och inom de tre år långa utbildningsprogrammen högst tre (3) månader, sådan tjänstgöring godkännas, under förutsättning att den är anknuten till en bitjänst inom samma område vid universitetscentralsjukhuset, en hälsocentral eller till klinisk verksamhet beroende på vad som ingår i tjänstgöringen. Tjänstgöring i en specialiseringstjänst vid ett annat universitet kan godkännas som tjänstgöring enligt examensfordringarna i det aktuella utbildningsprogrammet. Likaså kan tjänstgöring utomlands godkännas som en del av examen, om den anses motsvara utbildning i specialområdet. Tjänstgöring som forskare

8 8(16) Tjänstgöring som forskare i huvudsyssla kan av särskilt vägande skäl godkännas som en del av specialiseringsutbildningen, om utbildningsprogrammets kliniska mål uppfylls. I utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan högst ett halvt år (6 månader) och i de tre år långa utbildningsprogrammen högst tre (3) månader tjänstgöring som forskare godkännas. Forskningsarbetet måste ha anknytning till specialiseringsområdet och den programansvarige måste ge sitt samtycke. Forskning räknas till den del av utbildningen där forskningsarbetet har utförts (tjänstgöring vid universitetssjukhus eller annan tjänstgöring). Byte av utbildningsprogram Om en tandläkare som specialiserar sig byter utbildningsprogram, ska han eller hon enligt samma förfarande som första gången ansöka om att bli antagen till det andra utbildningsprogrammet. Huruvida fullgjord tjänstgöring och andra studier kan godkännas som prestationer i det nya utbildningsprogrammet beslutar specialtandläkarkommittén på basis av ett utlåtande från den programansvarige. Samma tjänstgöring kan dock inte räknas till godo i fler än en specialtandläkarexamen. Byte av utbildningsenhet Ansökan till specialiseringsutbildning vid ett annat universitet görs enligt den aktuella utbildningsenhetens anvisningar. Tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring Tjänstgöring som fullgjorts innan specialiseringsutbildningen började kan från fall till räknas till godo och ingå i examen. Beslut om tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring fattas av utbildningsprogrammets programansvarige på basis av innehållet i tjänstgöringen. Enligt förordningen om specialtandläkarexamen (316/2003) kan universitet som praktisk utbildning på en hälsocentral godkänna praktisk tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid hälsocentral enligt statsrådets förordning om ändring av 6 förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1179/2002), eller motsvarande tidigare tjänstgöring vid en hälsocentral. Specialtandläkarkommittén har vid ett möte fattat ett principbeslut om att kravet på två års tjänstgöring vid hälsocentral före specialiseringsutbildningen och nio (9) månaders tjänstgöring vid hälsocentral för erhållande av fullständig legitimation inte tillgodoräknas i examen i de treåriga utbildningsprogrammen. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan man från fall till fall godkänna nio (9) månader hälsocentralstjänstgöring som har genomförts för erhållande av fullständig legitimation innan specialiseringsutbildningen inleddes. Beslutet om godkännande av sådan tjänstgöring fattas av den programansvarige. 4.2 Teoretisk undervisning Med teoretisk undervisning avses teoretisk undervisning som fastställts av universitetet och som fordras utöver arbetsplatsutbildningen. Kurserna ska bilda en med tanke på specialiseringen ändamålsenlig och

9 9(16) planerad helhet. Den teoretiska undervisningen ordnas eller godkänns av fakulteten. Dessutom kan den programansvarige godkänna kurser inom odontologi eller medicin som ordnats av externa arrangörer. Undervisningen ska i så fall uppfylla samma krav som ställs på den teoretiska undervisningen. Ett företag kan inte ensamt stå som arrangör för utbildningen. Den teoretiska undervisningen ska omfatta minst 60 timmar. I utbildningsprogrammet för specialisering i hälsovård ska teoriundervisningen omfatta minst 90 studiepoäng (= 60 studieveckor). I teoriundervisningen ingår också en uppsats. Högst ett år tidigare lämpliga teoristudier eller praktisk tjänstgöring kan tillgodoräknas i utbildningsprogrammet för specialisering i hälsovård. Allmänna studier Målet för de allmänna studierna är att genom kurser och pratiskt arbete som kompletterar grundutbildningen ge tandläkare som specialiserar sig en uppfattning om den praktiska verksamheten inom hälsovården och om diagnostisering och behandling av de vanligaste munsjukdomarna samt aktuell klinisk kunskap inom de olika specialiteterna inom odontologin. Kurser som ordnas av föreningar och internationella organisationer kan när de godkänts av utbildningsprogrammets programansvarige vara kurser som kompletterar de allmänna studierna. Studier i specialiteten Utbildningstillfällen som hör till studierna i den aktuella specialiteten kan vara föreläsningar, seminarier, demonstrationer och motsvarande. Ett utbildningstillfälle innebär man går systematiskt igenom centrala frågor inom specialiteten. Tandläkare som specialiserar sig deltar i ett utbildningstillfälle bl.a. genom att hålla ett seminarieföredrag. Dessutom är det också möjligt att bedriva forskning. Studier i ett sidoämne Tandläkare som specialiserar sig i klinisk tandvård ska vid sidan av de allmänna studierna och studierna i specialiteten genomföra teoretiska studier i ett sidoämne till klinisk tandvård. Den programansvarige för utbildningsprogrammet beslutar ifall studiehelheter som ordnats av andra än universitetet kan ersätta studierna i ett sidoämne. Doktorsexamen och specialtandläkarexamen Tandläkare som avlägger både specialtandläkarexamen och odontologie doktorsexamen kan räkna sig till godo samma teoretiska studieprestation i båda examina enligt utbildningsprogrammets programansvariges prövning, ifall det är ändamålsenligt med tanke på målet för examen. 4.3 Chefsutbildning för uppgiften som närmaste chef Helsingfors universitet har utgående från förslagen från en arbetsgrupp som undervisningsministeriet tillsatte 2003 planerat en gemensam chefsutbildningshelhet för läkare och tandläkare som specialiserar sig.

10 10(16) I specialiseringsutbildningen ingår sedan en chefsutbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng och förbereder för uppgiften som närmaste chef vid enheter inom social- och hälsovården. Chefsutbildningen kommer att vara obligatorisk för alla som får studierätt för specialiseringsstudier efter Chefsutbildningen gäller dock inte dem som har fått studierätt för specialiseringsstudier tidigare och som byter specialitet efter De som har fått studierätt tidigare kan också om de önskar delta i utbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef under sin specialiseringsutbildning. Utbildningen för uppgiften som närmaste chef ingår som ett separat avsnitt i varje utbildningsprogram. I utbildningsprogrammet för hälsovård kan chefsutbildningen ingå både i den praktiska tjänstgöringen och i de teoretiska studierna i den individuella utbildningsplanen. En genomförd chefsutbildning antecknas i examensbeviset. Utbildningens mål och innehåll Målet för utbildningen och innehållet i utbildningen följer gemensamma nationella riktlinjer. En utgångspunkt för planeringen av utbildningen har varit att chefskompetensen utvecklas bäst genom systematisk utbildning parallellt med ökad arbetserfarenhet. Utbildningen är pratiskt inriktad och baserar sig på samma lär i arbetet-princip som tillämpas i den kliniska utbildningen. I utbildningen försöker man i så stor utsträckning som möjligt utnyttja det praktiska chefsarbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet. Utbildningen byggs upp kring en chefsportfolio där man samlar sina anteckningar om personliga mål, observationer som man gjort på arbetsplatserna, anteckningar från mentormöten, insamlad respons och studieprestationer som hör till utbildningsprogrammet. I utbildningen ingår dessutom tre för alla specialiteter gemensamma tvådagars närundervisningsperioder samt två närundervisningsdagar för varje specialitet (närundervisningsdagarna omfattar sammanlagt 10 sp), självständiga utvecklingsuppgifter och litteratur samt portfolioarbete. Utbildningen kan genomföras under 2-6 år. 10 närundervisningsdagar Utvecklingsuppgifter 10 Litteraturuppgifter 5 sp Portfolio 5 sp = 10 sp sp Utbildningen administreras och genomförs i inlärningsmiljön Moodle. Ytterligare information: och 4.4 Utvärdering och handledningen av tandläkare som specialiserar sig

11 11(16) Den individuella utbildningsplanen och loggboken Den programansvarige, eller utbildaren med bemyndigande av den förstnämnda, gör tillsammans med tandläkaren som specialiserar sig upp en individuell utbildningsplan genast i början av specialiseringen. Av planen ska det framgå vilka mål som ställs för utbildningen samt vilka perioder som godkänns i utbildningen och vilka utbildningsplatser som planeras. Den programansvarige svarar för uppföljningen av utbildningen. Utbildningsenheten ska ge den som specialiserar sig en loggbok för den aktuella specialiteten när utbildningen börjar. Utbildningsenheten ansvarar för innehållet i loggboken, men tandläkaren ansvarar för att anteckningarna i boken är aktuella. Anteckningarna i loggboken visar å ena sidan vilka delområden som redan behandlats i utbildningen, och å andra sidan inom vilka områden som det ännu behövs utbildning. Varje specialitet ska ha en så nationellt enhetlig loggbok som möjligt. Utvärdering av specialtandläkarutbildningen Utvärderingen av inlärningen och utbildningen utgår från de på förhand ställda målen, som prestationer och uppnådda mål regelbundet jämförs med. Målen för utbildningsprogrammet och också de olika avsnitten inom programmen ska ha klart formulerade och ändamålsenliga. Vid utvärderingen kan man använda färdiga utvärderingsblanketter. Den programansvarige och tandläkaren som specialiserar sig bedömer flera gånger under processen hur de mål som uppställdes i början har uppnåtts, och gör minst en gång om året en sammanfattning över hur utbildningen avancerar. Tandläkaren som specialiserar sig och utbildaren utreder tillsammans när de olika avsnitten inleds vilka mål som gäller varje avsnitt, anpassar dem till tandläkarens individuella mål och bedömer inlärningen under avsnitten och efter att de avslutats mot bakgrund av vilka mål som ställts för avsnitten och utbildningsprogrammen. Det rekommenderas att tandläkare som specialiserar sig också kan utvärdera utbildarens verksamhet. Mer detaljerade anvisningar för utvärderingen finns i respektive utbildningsprogram. Uppföljningen av utbildningen ledningssystemet för specialläkarutbildningen (Erha) Ledningssystemet för specialiseringsutbildningen (Erha) är HNS:s och Helsingfors universitets gemensamma internetbaserade datasystem. Systemets syfte är i första hand att fungera som ett stöd för specialiseringsutbildningen, förbättra planeringen och informationsutbytet mellan medicinska fakulteten, HNS och de övriga utbildningsplatserna utanför universitetssjukhuset genom att utnyttja existerande databaser. Basuppgifterna kommer från Helsingfors universitets databas Oodi och uppgifterna om tjänstgöringstiderna från HNS:s personalförvaltningssystem Prima. Ibruktagandet av Erha sker i etapper. Några specialiteter är piloter och inför hela systemet på en gång. Pilotspecialiteterna är anestesiologi och intensivvård, gastroenterologisk kirurgi, oral och

12 12(16) maxillofacial kirurgi, hjärt- och thoraxkirurgi, företagshälsovård, urologi, blodkärlskirurgi samt geriatrisk bedömning. Inom dessa specialiteter tar man också i bruk elektroniska loggböcker och samlar in utvärderingsuppgifter. Inom andra specialiteter tas systemet i bruk i administrationen där uppgifterna i Erha kan användas av de utbildningsansvariga och deras sekreterare inom respektive specialitet. Enligt uppskattning utvidgas Erha till att omfatta alla specialiteter under perioden Det riksomfattande specialtandläkarförhöret För den nationella samordningen av förhöret ansvarar en nationell kontaktperson som arbetar på studiebyrån vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. Kontaktpersonen har också till uppgift att föra register och statistik över förhören och att vid behov bistå examinatorerna i deras samarbete. Aktuell information om förhören (tider, anmälan, fordringar, tidigare frågor) finns på adressen Syfte Syftet med det riksomfattande specialtandläkarförhöret är att mäta tandläkarnas teoretiska kunskaper och kunnande, samt deras förmåga att verka ändamålsenligt i olika situationer som en specialtandläkare möter. Examinatorer Utbildningsenheterna är skyldiga att utse en examinator för var och en av de specialiteter som finns representerade vid fakulteten och meddela namnet till kontaktpersonen. Om förhören belastar en specialitet särskilt mycket, kan utbildningsprogrammens programansvariga komma överens om att utse fler examinatorer från samma utbildningsenhet. Varje utbildningsenhet betalar en ersättning för förhöret till sina egna examinatorer. Utbildningsenheten ska ordna så att det utses en ny examinator t.ex. när en examinator går i pension. Om examinatorn inte kan vara examinator som avtalat (t.ex. på grund av en utlandsresa eller tjänstledighet) måste kontaktpersonen informeras så snabbt som möjligt. Fordringar Utbildningsenheterna fastställer fordringarna för förhöret på gemensam framställning av utbildningsprogrammens examinatorer. Fordringarna granskas med två års mellanrum vid alla utbildningsenheter samtidigt. Examinatorerna inom de olika specialiteterna lämnar in ett gemensamt förslag till fordringar till kontaktpersonen som granskar dem innan de fastställs. Tidpunkt och plats för förhöret

13 13(16) Det riksomfattande specialtandläkarförhöret ordnas samtidigt i alla utbildningsenheter tre gånger om året - två gånger under vårterminen och en gång under höstterminen. Utbildningsenheterna ordnar förhöret på sina respektive orter. Det är möjligt att delta i förhöret på vilken förhörsort som helst, om det finns plats på det andra universitetets förhörsort. Anmälan till förhöret Anmälan till förhöret görs till den utbildningsenhet där man är inskriven som studerande med en elektronisk anmälningsblankett senast fyra veckor före förhöret. Den som deltar i förhöret ska vara anmäld som närvarande och inskriven vid universitetet. Den som tenterar klinisk tandvård ska anmäla sin inriktning inom den kliniska tandvården. Det är möjligt att delta i förhöret först under det tredje specialiseringsåret, och i fråga om oral och maxillofacial kirurgi först under det fjärde året. Förhörsfrågorna Frågorna i förhöret är på finska, och kan också fås på svenska, om den som deltar i förhöret ber om det när han eller hon anmäler sig. Förhöret kan också avläggas på engelska eller tyska, om examinatorerna samtycker. Förhöret grundar sig på litteratur, tidskrifter och lagstiftning som anges i utbildningsprogrammet, och på de praktiska kunskaper som tandläkaren förvärvat under specialiseringen. Frågorna som behandlar ortodonti, klinisk tandvård och hälsovård är sex till antalet, varav fem ska besvaras. I fråga om klinisk tandvård finns särskilda frågor för varje inriktning, detsamma gäller oral patologi och odontologisk radiologi. Frågorna som behandlar oral och maxillofacial kirurgi är sex till antalet och de är gemensamma för alla enheter som utbildar i denna specialitet. Uppgifterna i provet kan utöver frågor också vara uppgifter som går ut på att tolka histologiska prover, röntgenbilder eller resultat av laboratorieundersökningar, eller andra uppgifter som man kommit överens om tillsammans med utbildaren och som visar examinandens yrkesskicklighet. I förhöret används koder för examinanderna. Efter förhöret har examinanderna rätt att få veta vem som bedömer förhöret. Kontaktpersonen överlämnar de kodförsedda uppgiftspappren till den utbildningsenhet där examinanden har meddelat att han eller hon deltar i provet. Granskningen av förhöret Kontaktpersonen överlämnar provsvaren till den första examinatorn. Den första examinatorn bedömer självständigt alla svar och överlämnar dem sedan för bedömning till den andra examinatorn. För varje examinator reserveras i regel tre veckor för genomgången av provsvaren. Den andra examinatorn ger de bedömda svaren till kontaktpersonen. De bedömda svaren måste ges till kontaktpersonen inom sex veckor efter förhöret. Bedömningen av förhöret

14 14(16) Examinatorerna ska sinsemellan diskutera poängsättningen av svaren och vilka examinander som ska godkännas och vilka som ska underkännas. Den examinator som överlämnar svarspappren till kontaktpersonen ska meddela att examinatorerna är eniga beträffande resultaten av bedömningen. Examinatorer som bedömer samma ämne ska använda samma bedömningskriterier. När ett förhör underkänns måste examinanden få en skriftlig redogörelse, antingen i form av en lista över vilka helheter som fordras eller personlig, skriftlig respons. Fakulteten sparar förhörspappren i ett halvt år efter förhöret. Om någon blir underkänd i tre förhör, meddelas detta till den programansvarige. Examinanden och den programansvarige uppmanas att diskutera problemen som har lett till underkännandet. Examinanden kan inte genast efter tre underkända förhör delta i nästa förhör. Meddelande om resultaten av förhören När kontaktpersonen får resultaten från förhören sänder han omedelbart ett skriftligt meddelande om resultaten till examinanderna. Utbildningsenheterna får information om sina specialiseringsstuderandes resultat elektroniskt genom det elektroniska tentamenssystemet. När ett förhör föråldras Ett förhör föråldras efter fyra år. Besvär och rättelseförfarande Examinanden kan skriftligen begära rättelse inom 14 dagar från den dag då han eller hon har tagit del av resultatet av förhöret. Kontaktpersonen förmedlar examinandens begäran om rättelse till de två examinatorer som har bedömt förhöret. De skall sedan ge ett motiverat svar inom en rimlig tid. Om examinanden fortsättningsvis är missnöjd med beslutet, kan han eller hon söka ändring enligt de bestämmelser som gäller vid den egna fakulteten. Förhör som ordnas av utbildningsenheten i ett sidoämne till klinisk tandvård Utöver det riksomfattande förhöret deltar de som specialiserar sig i klinisk tandvård i s.k. sidoämnesförhör. Sidoämnesförhören är två till antalet. Frågorna i förhören gäller två andra inriktningar inom klinisk tandvård. Det ena förhöret kan också gälla en annan specialitet inom odontologin. Frågorna grundar sig på litteratur och tidskrifter som utbildningsenheterna kommer överens om tillsammans. Förhören ordnas av den egna utbildningsenheten. Den som specialiserar sig ska kontakta den programansvarige för sidoämnet och komma överens om en tid och plats för förhöret. För fordringarna redogörs under respektive utbildningsprogram. Examinatorn ska sända informationen om ett godkänt förhör också till fakultetskansliet. Anvisningarna som gäller förhöret kan läsas i sin helhet på fakultetens webbsidor, adress > opiskelu> erikoishammaslääkärikoulutus > tentti

15 15(16) 5 GODKÄNNANDE AV STUDIEPRESTATIONER OCH ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS Den som specialiserar sig måste sätta sig in i hur specialtandläkarutbildningen är uppbyggd, vilka fordringarna är och de allmänna anvisningar som gäller utbildningen. Anvisningarna finns i de permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen och i fordringarna i utbildningsprogrammet för respektive specialitet. De finns samlade på fakultetens webbsidor på adressen: Interimistiskt beslut om godkännande av studieprestationer En tandläkare som specialiserar sig kan ansöka om ett interimistiskt beslut om utbildningen ifall det förekommer oklarheter beträffande utbildningen eller godkännandet av tjänstgöringarna. Det är möjligt att av särskilda skäl en gång under specialiseringen ansöka om ett interimistiskt beslut, om den programansvarige eller en person som denne bemyndigat anser det nödvändigt. Med hjälp av ett intermistiskt beslut kan man i oklara fall få det utrett om en tjänstgöring kan godkännas. Ansökan om interimistiskt beslut görs på samma blankett som ansökan om examensbevis. En motivering till varför man ansöker om interimistiskt beslut ska anges på blanketten. Ansökan om examensbevis Tandläkare som specialiserar sig kan ansöka om examensbevis efter att ha genomfört tjänstgöringen vid en hälsocentral, den praktiska tjänstgöringen, studierna som hör till den teoretiska utbildningen och chefsutbildningen, och blivit godkänd i det nationella förhöret i sin specialitet. För att få ett examensbevis ska man lämna in ett matrikelutdrag över tjänstgöringen vid en hälsocentral och sin praktiska tjänstgöring, eller arbetsintyg med uppgifter om avbrott i tjänstgöringen. Som intyg över den teoretiska utbildningen bifogas kursdeltagarintyg. Vidare bifogas också meddelandet om godkänt i det nationella förhöret till ansökan. Ansökningsblanketten kan skrivas ut på adressen: opiskelu > erikoishammaslääkärikoulutus. Ansökan lämnas in till medicinska fakultetens fakultetskansli. Om den som specialiserar sig är missnöjd med ett beslut om tillgodräknande av studieprestationer, kan han eller hon inom 14 dagar från delfåendet av beslutet begära att beslutet rättas av den programansvarige för utbildningsprogrammet. Den som specialiserar sig kan be om rättelse i den programansvariges beslut hos examensnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Ansökan om legitimation Specialtankläkare ska ansöka om rätt att utöva specialtandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Ansökan formuleras fritt och t.ex. så här:

16 16(16) Jag ansöker om att få rätt att utöva specialtandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person med specialiteten. Ansökan ska dateras, undertecknas och förses med kontaktuppgifter. Vidare bifogas en kopia av det examensbevis över specialtandläkarexamen som utfärdats av fakulteten. Ansökan skickas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), PB 210, Helsingfors. Stämpeln beställer var och en själv (uppgifter om tillverkare finns bl.a. i facktidskriften). En kopia av Valviras beslut om rätt att utöva yrke fogas till stämpelbeställningen. Följande uppgifter ska finnas på stämpeln: förnamn, efternamn, examen, specialiteter och identifikationskod (f.d. sf-nummer).

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

Tjänstgöringsbok för AT-läkare Tjänstgöringsbok för AT-läkare 1 Artikelnr: 2006-119-1 Sättning: Per-Erik Engström 2 1. Allmänt Denna bok innehåller dels tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen (AT), dels Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i Bilaga 1 : Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST vad gäller? Ansökan om specialistkompetens enligt nya ST Inledning Ansökningstiderna för ansökning om specialistkompetens är för närvarande långa. Detta har flera

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård 1(9) Februari 2010 Enheten för veterinära frågor Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård I den här vägledningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2013 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi Innehållsförteckning

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

Ersättning för behandling som utförs av munhygienist från 1.1.2010

Ersättning för behandling som utförs av munhygienist från 1.1.2010 Ersättning för behandling som utförs av munhygienist från 1.1.2010 Innehåll Bakgrund Lagstiftning Vad ersätts? Undersökning och behandling Resor Hur stor är ersättningen? Hur söker man ersättning? Informationsmaterial

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29 LIF Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör (konsulent) samt möjlighet att läsa hela eller delar av Medicinsk grundutbildning och att som privatist avlägga sluttentamen Ann Maliniak 2015-04-29

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET ANVISNING 2 /2004 30.12.2004 ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET Fullmaktsbestämmelser Lagen om riksomfattande personregister inom hälsovården 3 Målgrupper Tandläkare Sjukvårdsdistrikt Olika

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer