Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009"

Transkript

1 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet (16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av fakultetsrådet och gäller utbildningen inom samtliga specialiteter och alla som specialiserar sig oberoende av när studierätten har beviljats. INLEDNING Specialtandläkarutbildningen baserar sig på statsrådets förordning om specialtandläkarexamen (316/2003). Utbildningen enligt förordningen började Förordningen medförde betydande ändringar i specialtandläkarutbildningen. Enligt förordningen ska specialtandläkarexamen omfatta nio (9) månader arbete på en hälsocentral och minst hälften av utbildningen ska fullgöras utanför universitetssjukhuset med undantag för utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi. Vidare förutsätter förordningen att de som specialiserar sig ska delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och det sätt på vilket utbildningen fungerar. Den som avlägger specialtandläkarexamen enligt den tidigare, numera upphävda förordningen (629/1984, ändrad 1437/1993 och 1196/1998) har rätt att övergå till att studera enligt den nya förordningen (316/2003) eller att fortsätta studera enligt den upphävda förordningen. Den som inte har avlagt sin examen enligt den gamla förordningen före utgången av 2009, måste dock övergå till att studera enligt den nya förordningen. Studieprestationer som har ingått i studier enligt den upphävda förordningen räknas den studerande till godo i den examen som avläggs enligt den nya förordningen. Helsingfors universitet har planerat en yrkesövergripande chefsutbildningshelhet för läkare och tandläkare som specialiserar sig. Chefsutbildningen baserar sig på ett förslag från en arbetsgrupp som tillsattes av undervisningsministeriet 2003 och som behandlade chefsutbildningen inom social- och hälsovården. I specialiseringsutbildningen ingår sedan en utbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng (sp) och förbereder för uppgiften som närmaste chef i enheter inom social- och hälsovården (för närmare information se kapitel 4). Utbildningsprogram som leder till specialtandläkarexamen Utbildningsprogrammen som leder till specialtandläkarexamen är ortodonti, klinisk tandvård, oral- och maxillofacial kirurgi samt hälsovård. Inom klinisk tandvård finns inriktningarna kariologi och endodonti, parodontologi, pedodonti, protetik och bettfysiologi samt odontologisk diagnostik. Alternativa inriktningar inom odontologisk diagnostik är odontologisk radiologi och oral patologi. Specialtandläkarutbildningen omfattar tre år när studierna genomförs på heltid. Utbildningsprogrammet i oral och maxillofacial kirurgi omfattar sex år.

2 2(16) 2. STUDIERÄTT Enligt förordningen (2 ) kan specialtandläkarexamen avläggas av den som i Finland har fått rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare och som dessutom i minst två år har arbetat som tandläkare på heltid. Om arbetet som tandläkare har varit ett deltidsarbete, förlängs tjänstgöringstiden på motsvarande sätt. Den som specialiserar sig måste ansöka om studierätt omedelbart efter det att han eller hon har fått en specialiseringstjänst eller ett vikariat som är en utbildningstjänst. Studierätt som gäller rätt att avlägga specialtandläkarexamen söks hos medicinska fakulteten på en blankett som kan hämtas på adressen: Till ansökan om studierätt fogas en kopia av tjänsteförordnandet till en utbildningstjänst. Tandläkare som har avlagt odontologie licentiatexamen utomlands och som har beviljats rätt att under någon annans ledning och tillsyn utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare eller tillstånd att vara verksam som tandläkare av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, (tidigare Rättsskyddscentralen för hälsovården) kan antas till utbildningen. Av den som har avlagt examen någon annanstans än i Finland förutsätts dessutom intyg över minst nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska. Närvaroanmälan Den som genomför specialiseringsstudier ska vara anmäld som närvarande de terminer under vilka han eller hon deltar i undervisning, får regelbunden handledning, deltar i förhör eller ansöker om examensbevis. Närvaroanmälan görs årligen före mitten av september per e-post till 3. ORGANISERINGEN AV SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN Specialtandläkarexamen kan avläggas vid de medicinska fakulteterna vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet. Undervisningsministeriet och de medicinska fakulteterna har den egentliga beslutsrätten i fråga om specialtandläkarutbildningen. Övriga myndigheter och organ är rådgivande och har till uppgift att utveckla och samordna undervisningen. Nedan följer en sammanställning över de olika aktörernas centrala uppgifter och också vilka uppgifter när det gäller specialtandläkarutbildningen som den som specialiserar sig, den programansvarige och utbildaren har. Tandläkare som specialiserar sig Tandläkare som specialiserar sig förutsätts ta del av de examensfordringar för sitt specialiseringsområde som finns i studiehandboken och skriva en loggbok om utbildningen. Han eller hon ska dessutom delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen.

3 3(16) Den programansvarige Varje utbildningsprogram har en programansvarig som är expert inom området och ansvarar för genomförandet av utbildningsprogrammet. Den programansvarige gör upp individuella utbildningsplaner tillsammans med de specialiseringsstuderande, godkänner planerna och följer upp studierna. Den programansvarige utvecklar bedömningen av studierna och följer upp hur den genomförs. När den praktiska tjänstgöringen sker utanför universitetssjukhuset ingår den programansvarige ett avtal med tjänstgöringsplatsen, som sedan godkänns av fakultetsrådet. Utbildare Utbildaren utses av den programansvarige och ansvarar för utbildning som sker utanför universitetssjukhuset. Utbildaren ansvarar för genomförandet av utbildningen och förutsättningarna för utbildningen på utbildningsplatsen. Utbildaren deltar i bedömningen i enlighet med den praxis som tillämpas inom specialområdet. Specialtandläkarkommitténs uppgift är att ansvara för utvecklandet och samordnandet av utbildningen inom Helsingfors universitets ansvarsområde. Kommittén behandlar ärenden som hör till specialtandläkarutbildningen och leder genomförandet av den praktiska utbildningen. Regionala delegationer De regionala delegationerna finns i samband med universiteten och är regionala samarbetsorgan för den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av läkar- och tandläkarutbildningen. Universitetet, universitetssjukhuset, sjukvårdsdistrikten, primärvården, mun- och tandvården, länsstyrelserna och de studerande är representerade i delegationerna. Utbildningsenheten Till utbildningsenhetens, dvs. medicinska fakultetens vid Helsingfors universitet, uppgifter hör att anta tandläkarna till utbildningsprogrammen för specialtandläkare godkänna undervisningsplanerna fastställa programansvariga och examinatorer för utbildningsprogrammen behandla ärenden som gäller de teoretiska studierna och den praktiska tjänstgöringen m.fl. ärenden som gäller studierna utfärda examensbevis. Universitetssjukhusen och de övriga godkända utbildningsplatserna som man ingått utbildningsavtal med väljer tandläkare till utbildningstjänsterna. Utbildningsplatsen rådgör med den programansvarige om valet av tandläkare. Undervisningsministeriet

4 4(16) Universiteten ska komma överens om inledandet och avslutandet av utbildningsprogram med undervisningsministeriet. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Efter odontologie licentiatexamen beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) på ansökan tandläkaren rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person med rätt att självständigt utöva det ifrågavarande yrket vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller inom socialvården (4 i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1030/2000). Rätt att självständigt utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person har tandläkare som fullgjort en praktisk tjänstgöring (9 månader) och som på ansökan godkänts av Valvira. Också den som har avlagt specialtandläkarexamen ansöker om rätt att utöva yrket hos Valvira. Valvira för register över specialtandläkarexamina och utfärdar på begäran ett intyg över rätten att vara verksam som specialtandläkare. Läkar- och tandläkarsektionen inom delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Delegationen och sektionerna inom delegationen har inte egentlig beslutanderätt. Delegationen har till uppgift att ge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller utbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, deras yrkesutövning och samarbetet mellan myndigheter. Medlemmarna i delegationen representerar myndigheter inom hälsovård och utbildning, de medicinska fakulteterna samt övriga högskolor och läroanstalter som ansvarar för utbildningen av yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården. 4. AVLÄGGANDE AV SPECIALTANDLÄKAREXAMEN Examens målsättningar Syftet med specialtandläkarutbildningen är att är göra tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet samt ge färdigheter för specialtandläkares uppgifter inom området, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av det egna specialområdet samt för verksamhet som specialtandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Förutom specialområdet fördjupar sig tandläkaren under utbildningen också i planeringen och förvaltningen av hälsovården och det yrkesövergripande samarbetet inom hälsovården. Specialtandläkaren ska behärska krävande diagnostiska metoder samt ha färdigheter att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialområdet på individ- och befolkningsnivå (3 i F 316/2003). Hur examen är uppbyggd Villkor för inledandet av utbildning som leder till specialtandläkarexamen är odontologie licentiatexamen, legitimering samt två års heltidsarbete som tandläkare.

5 5(16) Examen indelas i 1) teoretiska studier, 2) praktisk utbildning och arbetsplatsutbildning, 3) chefsutbildning för uppgiften som närmaste chef, 4) utvecklande och utvärdering av den egna inlärningen och utbildningen samt 5) deltagande i det riksomfattande förhöret. /KUVA SIVULLA 4/ Specialtandläkarexamens uppbyggnad Det riksomfattande förhöret Chefsutbildning Teoretisk kursformad utbildning Regelbunden utvärdering Arbetsplatsutbildning Utbildningsprogram, 3 år -> Tjänstgöring vid hälsocentral (9 mån) Tjänstgöring vid hälsocentral eller motsv. som godkänns av universitetet Tjänstgöring vid universitetssjukhus Utbildningsprogrammet för oral- och maxillofacial kirurgi, 6 år -> Tjänstgöring vid hälsocentral Tjänstgöring vid universitetssjukhus Minst hälften av tjänstgöringen ska fullgöras utanför universitetssjukhuset, men undantag för specialområdet oral- och maxillofacial kirurgi. Erikoishammaslääkäritutkinnon rakenne Valtakunnallinen kuulustelu Johtamiskoulutus Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus Säännölliset arvioinnit Toimipaikkakoulutus Kolmen vuoden koulutusohjelmat Suu- ja leukakirurgian koulutusohjelma, 6v Terveyskeskuspalvelu (9kk) Terveyskeskus- Palvelu (9kk) Terveyskeskustai muu yliopiston hyväksymä palvelu Yliopistosairaalapalvelu Yliopistosairaalapalvelu Vähintään puolet palvelusta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella, lukuun ottamatta suu- ja leukakirurgian erikoisalaa 4.1 Praktisk tjänstgöring och arbetsplatsutbildning Specialtandläkarutbildningen måste vara planerad och handledd. Den som specialiserar sig deltar i kliniskt arbete och tar emot patienter och undersöker patienter eller prover från patienter, eller arbetar

6 6(16) med andra uppgifter som kräver sakkunskap i odontologi eller hälsovård. Det innebär att tandläkaren förvärvar praktiska färdigheter i sitt specialområde under tillsyn av en utbildare som är anställd vid enheten. Tjänstgöring vid en hälsocentral och utbildning i ett specialområde Av den 3 år långa praktiska utbildningen ska minst hälften (18 månader) fullgöras utanför universitetssjukhuset, och av denna tid minst 9 månader vid en hälsocentral. I utbildningsprogrammet för oral- och maxillofacial kirurgi som omfattar 6 år fordras 9 månaders tjänstgöring vid en hälsocentral, men i övrigt kan den pratiska tjänstgöringen genomföras vid universitetssjukhuset (5 i F 316/2003). Den praktiska utbildningen (utbildning utanför universitetssjukhuset) kan endast genomföras i en tjänst eller uppgift som universitetet godkänner. Ifall utbildningen fullgörs i vikariat, är en förutsättning för att den ska godkännas att den som specialiserar sig har beviljats studierätt och att han eller hon deltar i den teoretiska undervisning som universitetet ordnar på det sätt som har man kommit överens med den programansvarige. Utbildningsplatser som är godkända av fakulteten finns förtecknade på fakultetens webbsidor > opiskelu > erikoishammaslääkärikoulutus. Till specialiseringstjänster inom hälsovården sker ansökan enligt universitetets tjänsteansökningspraxis. Utbildning på arbetsplatsen Det praktiska arbetet kompletteras av regelbundna ledda utbildningstillfällen på arbetsplatsen som ska fördjupa kunskaperna i specialområdet. Utbildningstillfällena kan vara seminarier, demonstrationer eller tillfällen där man systematiskt går igenom centrala frågor som gäller det egna specialområdet och hälsovården Allmänna bestämmelser som gäller utbildning och tjänstgöring Tjänstgöringens omfattning Specialtandläkarutbildningen genomförs i första hand som huvudsyssla. Den programansvarige för utbildningsprogrammet kan enligt prövning också godkänna deltidstjänstgöring, om deltidstjänstgöringen per vecka är minst 50 procent av heltidstjänstgöring. I så fall förlängs utbildningstiden i motsvarande grad. Den kortaste tjänstgöringstiden som godkänns som en del av specialiseringsstudierna är 1 månad (30 dagar). När tjänstgöringstid föråldras Tjänstgöring inom ett specialområde och teoretiska studier som har genomförts under de senaste 6 åren, godkänns som tjänstgöring för specialtandläkarexamen. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi godkänns tjänstgöring som har genomförts inom de senaste 10 åren. Det

7 7(16) riksomfattande förhöret föråldras efter fyra (4) år. Utbildning som ger kompetens för chefsuppgifter (närmaste chef) föråldras inte. Av särskilda skäl kan en tandläkare som specialiserar sig beviljas förlängning av giltighetstiden för sina prestationer (t.ex. på grund av moderskaps- eller föräldraledighet och forskning). I fråga om vårdledighet kan tid med föräldrapenning beaktas (cirka ett år) när det gäller förlängd giltighetstid för prestationerna. Hur avbruten tjänstgöringstid inverkar I fråga om tjänstledighet på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet kan sammanlagt en månad (30 dagar) per utbildningsår räknas till utbildning om tjänsteförordnandet är i kraft. Tjänstledighet för privata angelägenheter samt ledighet som tas ut för förberedelser för det riksomfattande förhöret förlänger tjänstgöringen med samma tid. Tjänstgöring i andra tjänster och uppgifter Tjänstgöring som ingår i specialtandläkarexamen genomförs i regel i en tjänst eller uppgift som godkänns av universitetet. När det gäller de 3 år långa utbildningsprogrammen ska minst hälften (18 månader) av tjänstgöringen genomföras utanför universitetssjukhuset, och av denna tid minst 9 månader vid en hälsocentral. I regel ska tjänstgöringen vid universitetssjukhuset beroende på specialområde omfatta 18 månader. Den som ansvarar för utbildningsprogrammet beslutar om undantag från 18 månadersregeln. Tjänstgöring i en tjänst, befattning eller uppgift som kräver specialtandläkarkompetens och som har godkänts av den programansvarige, godkänns som specialiseringsutbildning under förutsättning att tandläkaren som specialiserar sig har en utbildare och deltar i den utbildning som är avsedd för dem som tjänstgör i egentliga utbildningstjänster. Från fall till fall kan den programansvarige också besluta att tjänstgöring som universitetslärare, universitetslektor, klinisk lärare, assistent eller timlärare i huvudsyssla godkänns som specialiseringsutbildning. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan högst ett halvt år (6 månader), och inom de tre år långa utbildningsprogrammen högst tre (3) månader, sådan tjänstgöring godkännas, under förutsättning att den är anknuten till en bitjänst inom samma område vid universitetscentralsjukhuset, en hälsocentral eller till klinisk verksamhet beroende på vad som ingår i tjänstgöringen. Tjänstgöring i en specialiseringstjänst vid ett annat universitet kan godkännas som tjänstgöring enligt examensfordringarna i det aktuella utbildningsprogrammet. Likaså kan tjänstgöring utomlands godkännas som en del av examen, om den anses motsvara utbildning i specialområdet. Tjänstgöring som forskare

8 8(16) Tjänstgöring som forskare i huvudsyssla kan av särskilt vägande skäl godkännas som en del av specialiseringsutbildningen, om utbildningsprogrammets kliniska mål uppfylls. I utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan högst ett halvt år (6 månader) och i de tre år långa utbildningsprogrammen högst tre (3) månader tjänstgöring som forskare godkännas. Forskningsarbetet måste ha anknytning till specialiseringsområdet och den programansvarige måste ge sitt samtycke. Forskning räknas till den del av utbildningen där forskningsarbetet har utförts (tjänstgöring vid universitetssjukhus eller annan tjänstgöring). Byte av utbildningsprogram Om en tandläkare som specialiserar sig byter utbildningsprogram, ska han eller hon enligt samma förfarande som första gången ansöka om att bli antagen till det andra utbildningsprogrammet. Huruvida fullgjord tjänstgöring och andra studier kan godkännas som prestationer i det nya utbildningsprogrammet beslutar specialtandläkarkommittén på basis av ett utlåtande från den programansvarige. Samma tjänstgöring kan dock inte räknas till godo i fler än en specialtandläkarexamen. Byte av utbildningsenhet Ansökan till specialiseringsutbildning vid ett annat universitet görs enligt den aktuella utbildningsenhetens anvisningar. Tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring Tjänstgöring som fullgjorts innan specialiseringsutbildningen började kan från fall till räknas till godo och ingå i examen. Beslut om tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring fattas av utbildningsprogrammets programansvarige på basis av innehållet i tjänstgöringen. Enligt förordningen om specialtandläkarexamen (316/2003) kan universitet som praktisk utbildning på en hälsocentral godkänna praktisk tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid hälsocentral enligt statsrådets förordning om ändring av 6 förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1179/2002), eller motsvarande tidigare tjänstgöring vid en hälsocentral. Specialtandläkarkommittén har vid ett möte fattat ett principbeslut om att kravet på två års tjänstgöring vid hälsocentral före specialiseringsutbildningen och nio (9) månaders tjänstgöring vid hälsocentral för erhållande av fullständig legitimation inte tillgodoräknas i examen i de treåriga utbildningsprogrammen. Inom utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi kan man från fall till fall godkänna nio (9) månader hälsocentralstjänstgöring som har genomförts för erhållande av fullständig legitimation innan specialiseringsutbildningen inleddes. Beslutet om godkännande av sådan tjänstgöring fattas av den programansvarige. 4.2 Teoretisk undervisning Med teoretisk undervisning avses teoretisk undervisning som fastställts av universitetet och som fordras utöver arbetsplatsutbildningen. Kurserna ska bilda en med tanke på specialiseringen ändamålsenlig och

9 9(16) planerad helhet. Den teoretiska undervisningen ordnas eller godkänns av fakulteten. Dessutom kan den programansvarige godkänna kurser inom odontologi eller medicin som ordnats av externa arrangörer. Undervisningen ska i så fall uppfylla samma krav som ställs på den teoretiska undervisningen. Ett företag kan inte ensamt stå som arrangör för utbildningen. Den teoretiska undervisningen ska omfatta minst 60 timmar. I utbildningsprogrammet för specialisering i hälsovård ska teoriundervisningen omfatta minst 90 studiepoäng (= 60 studieveckor). I teoriundervisningen ingår också en uppsats. Högst ett år tidigare lämpliga teoristudier eller praktisk tjänstgöring kan tillgodoräknas i utbildningsprogrammet för specialisering i hälsovård. Allmänna studier Målet för de allmänna studierna är att genom kurser och pratiskt arbete som kompletterar grundutbildningen ge tandläkare som specialiserar sig en uppfattning om den praktiska verksamheten inom hälsovården och om diagnostisering och behandling av de vanligaste munsjukdomarna samt aktuell klinisk kunskap inom de olika specialiteterna inom odontologin. Kurser som ordnas av föreningar och internationella organisationer kan när de godkänts av utbildningsprogrammets programansvarige vara kurser som kompletterar de allmänna studierna. Studier i specialiteten Utbildningstillfällen som hör till studierna i den aktuella specialiteten kan vara föreläsningar, seminarier, demonstrationer och motsvarande. Ett utbildningstillfälle innebär man går systematiskt igenom centrala frågor inom specialiteten. Tandläkare som specialiserar sig deltar i ett utbildningstillfälle bl.a. genom att hålla ett seminarieföredrag. Dessutom är det också möjligt att bedriva forskning. Studier i ett sidoämne Tandläkare som specialiserar sig i klinisk tandvård ska vid sidan av de allmänna studierna och studierna i specialiteten genomföra teoretiska studier i ett sidoämne till klinisk tandvård. Den programansvarige för utbildningsprogrammet beslutar ifall studiehelheter som ordnats av andra än universitetet kan ersätta studierna i ett sidoämne. Doktorsexamen och specialtandläkarexamen Tandläkare som avlägger både specialtandläkarexamen och odontologie doktorsexamen kan räkna sig till godo samma teoretiska studieprestation i båda examina enligt utbildningsprogrammets programansvariges prövning, ifall det är ändamålsenligt med tanke på målet för examen. 4.3 Chefsutbildning för uppgiften som närmaste chef Helsingfors universitet har utgående från förslagen från en arbetsgrupp som undervisningsministeriet tillsatte 2003 planerat en gemensam chefsutbildningshelhet för läkare och tandläkare som specialiserar sig.

10 10(16) I specialiseringsutbildningen ingår sedan en chefsutbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng och förbereder för uppgiften som närmaste chef vid enheter inom social- och hälsovården. Chefsutbildningen kommer att vara obligatorisk för alla som får studierätt för specialiseringsstudier efter Chefsutbildningen gäller dock inte dem som har fått studierätt för specialiseringsstudier tidigare och som byter specialitet efter De som har fått studierätt tidigare kan också om de önskar delta i utbildning som ger kompetens för uppgiften som närmaste chef under sin specialiseringsutbildning. Utbildningen för uppgiften som närmaste chef ingår som ett separat avsnitt i varje utbildningsprogram. I utbildningsprogrammet för hälsovård kan chefsutbildningen ingå både i den praktiska tjänstgöringen och i de teoretiska studierna i den individuella utbildningsplanen. En genomförd chefsutbildning antecknas i examensbeviset. Utbildningens mål och innehåll Målet för utbildningen och innehållet i utbildningen följer gemensamma nationella riktlinjer. En utgångspunkt för planeringen av utbildningen har varit att chefskompetensen utvecklas bäst genom systematisk utbildning parallellt med ökad arbetserfarenhet. Utbildningen är pratiskt inriktad och baserar sig på samma lär i arbetet-princip som tillämpas i den kliniska utbildningen. I utbildningen försöker man i så stor utsträckning som möjligt utnyttja det praktiska chefsarbetet inom hälso- och sjukvårdssystemet. Utbildningen byggs upp kring en chefsportfolio där man samlar sina anteckningar om personliga mål, observationer som man gjort på arbetsplatserna, anteckningar från mentormöten, insamlad respons och studieprestationer som hör till utbildningsprogrammet. I utbildningen ingår dessutom tre för alla specialiteter gemensamma tvådagars närundervisningsperioder samt två närundervisningsdagar för varje specialitet (närundervisningsdagarna omfattar sammanlagt 10 sp), självständiga utvecklingsuppgifter och litteratur samt portfolioarbete. Utbildningen kan genomföras under 2-6 år. 10 närundervisningsdagar Utvecklingsuppgifter 10 Litteraturuppgifter 5 sp Portfolio 5 sp = 10 sp sp Utbildningen administreras och genomförs i inlärningsmiljön Moodle. Ytterligare information: och 4.4 Utvärdering och handledningen av tandläkare som specialiserar sig

11 11(16) Den individuella utbildningsplanen och loggboken Den programansvarige, eller utbildaren med bemyndigande av den förstnämnda, gör tillsammans med tandläkaren som specialiserar sig upp en individuell utbildningsplan genast i början av specialiseringen. Av planen ska det framgå vilka mål som ställs för utbildningen samt vilka perioder som godkänns i utbildningen och vilka utbildningsplatser som planeras. Den programansvarige svarar för uppföljningen av utbildningen. Utbildningsenheten ska ge den som specialiserar sig en loggbok för den aktuella specialiteten när utbildningen börjar. Utbildningsenheten ansvarar för innehållet i loggboken, men tandläkaren ansvarar för att anteckningarna i boken är aktuella. Anteckningarna i loggboken visar å ena sidan vilka delområden som redan behandlats i utbildningen, och å andra sidan inom vilka områden som det ännu behövs utbildning. Varje specialitet ska ha en så nationellt enhetlig loggbok som möjligt. Utvärdering av specialtandläkarutbildningen Utvärderingen av inlärningen och utbildningen utgår från de på förhand ställda målen, som prestationer och uppnådda mål regelbundet jämförs med. Målen för utbildningsprogrammet och också de olika avsnitten inom programmen ska ha klart formulerade och ändamålsenliga. Vid utvärderingen kan man använda färdiga utvärderingsblanketter. Den programansvarige och tandläkaren som specialiserar sig bedömer flera gånger under processen hur de mål som uppställdes i början har uppnåtts, och gör minst en gång om året en sammanfattning över hur utbildningen avancerar. Tandläkaren som specialiserar sig och utbildaren utreder tillsammans när de olika avsnitten inleds vilka mål som gäller varje avsnitt, anpassar dem till tandläkarens individuella mål och bedömer inlärningen under avsnitten och efter att de avslutats mot bakgrund av vilka mål som ställts för avsnitten och utbildningsprogrammen. Det rekommenderas att tandläkare som specialiserar sig också kan utvärdera utbildarens verksamhet. Mer detaljerade anvisningar för utvärderingen finns i respektive utbildningsprogram. Uppföljningen av utbildningen ledningssystemet för specialläkarutbildningen (Erha) Ledningssystemet för specialiseringsutbildningen (Erha) är HNS:s och Helsingfors universitets gemensamma internetbaserade datasystem. Systemets syfte är i första hand att fungera som ett stöd för specialiseringsutbildningen, förbättra planeringen och informationsutbytet mellan medicinska fakulteten, HNS och de övriga utbildningsplatserna utanför universitetssjukhuset genom att utnyttja existerande databaser. Basuppgifterna kommer från Helsingfors universitets databas Oodi och uppgifterna om tjänstgöringstiderna från HNS:s personalförvaltningssystem Prima. Ibruktagandet av Erha sker i etapper. Några specialiteter är piloter och inför hela systemet på en gång. Pilotspecialiteterna är anestesiologi och intensivvård, gastroenterologisk kirurgi, oral och

12 12(16) maxillofacial kirurgi, hjärt- och thoraxkirurgi, företagshälsovård, urologi, blodkärlskirurgi samt geriatrisk bedömning. Inom dessa specialiteter tar man också i bruk elektroniska loggböcker och samlar in utvärderingsuppgifter. Inom andra specialiteter tas systemet i bruk i administrationen där uppgifterna i Erha kan användas av de utbildningsansvariga och deras sekreterare inom respektive specialitet. Enligt uppskattning utvidgas Erha till att omfatta alla specialiteter under perioden Det riksomfattande specialtandläkarförhöret För den nationella samordningen av förhöret ansvarar en nationell kontaktperson som arbetar på studiebyrån vid Helsingfors universitets medicinska fakultet. Kontaktpersonen har också till uppgift att föra register och statistik över förhören och att vid behov bistå examinatorerna i deras samarbete. Aktuell information om förhören (tider, anmälan, fordringar, tidigare frågor) finns på adressen Syfte Syftet med det riksomfattande specialtandläkarförhöret är att mäta tandläkarnas teoretiska kunskaper och kunnande, samt deras förmåga att verka ändamålsenligt i olika situationer som en specialtandläkare möter. Examinatorer Utbildningsenheterna är skyldiga att utse en examinator för var och en av de specialiteter som finns representerade vid fakulteten och meddela namnet till kontaktpersonen. Om förhören belastar en specialitet särskilt mycket, kan utbildningsprogrammens programansvariga komma överens om att utse fler examinatorer från samma utbildningsenhet. Varje utbildningsenhet betalar en ersättning för förhöret till sina egna examinatorer. Utbildningsenheten ska ordna så att det utses en ny examinator t.ex. när en examinator går i pension. Om examinatorn inte kan vara examinator som avtalat (t.ex. på grund av en utlandsresa eller tjänstledighet) måste kontaktpersonen informeras så snabbt som möjligt. Fordringar Utbildningsenheterna fastställer fordringarna för förhöret på gemensam framställning av utbildningsprogrammens examinatorer. Fordringarna granskas med två års mellanrum vid alla utbildningsenheter samtidigt. Examinatorerna inom de olika specialiteterna lämnar in ett gemensamt förslag till fordringar till kontaktpersonen som granskar dem innan de fastställs. Tidpunkt och plats för förhöret

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer