årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA"

Transkript

1 VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA Tel: Fax: Org.nr: E-post: vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

2

3 ÅRSREDOVISNING Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Ordförande har ordet... 2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten... 3 VBU:s organisation... 4 Viktiga händelser... 5 Omvärldsanalys... 8 Framtiden... 9 Måluppfyllelse Viktiga nyckelområden Ekonomisk översikt och analys Investeringsredovisning Statistik Ungdomsgymnasiet Vuxenutbildningen Verksamhetsberättelser Högbergsskolan Högbergsskolan Malmen och Smeden Stegelbackens skola Gymnasiesärskolan YH, uppdrag Vuxenutbildningen Kanslienheten Ledningsstöd Personal och hälsobokslut Statistik personal Finansiella rapporter Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter och tilläggsupplysningar Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET I revisionsrapporten från kommunrevisionen lyfts bland annat följande utvecklingsområden fram: utveckla det systematiska kvalitetsarbetet förfina samarbetet med näringslivet tydliggörande av kompetensutveckling beredskap för framtida personalförsörjning utveckla ledningsfunktionen utveckla och förfina information och marknadsföring en framtida ekonomi i balans samverkan och samordning med andra kommuner Roger Stål, ordf. Hur gick det? Ännu ett verksamhetsår har passerat med ett i mitt tycke bra resultat vad avser elevernas prestationer, synen på utbildning, lärarna men även utifrån den utvärdering som görs av personalens sjukfrånvaro, syn på ledarskap med mera. Ekonomin är också i balans, vilket kanske kan uppfattas som en underdrift med ett redovisat resultat på 5,6 mkr. Engångsjusteringar gentemot AFA och KPA på 2,6 mkr respektive 2,9 mkr innebär att verksamhetens resultat, ca 100 tkr, är i balans. Hur ser det ut? Under året har två stora undersökningar gjorts, dels av kommunernas revision med syftet att identifiera framgångsfaktorer för VBU för att effektivt och ändamålsenligt klara av kommande utmaningar och förändringsarbeten, dels av skolinspektionen angående kunskapsresultat, undervisning och lärande samt trygghet och studiero. Skolinspektionen är tydlig med vilka områden som skall förbättras och åtgärdas. Svar på åtgärder lämnas till skolinspektionen under våren. En del åtgärder vad avser rutiner och delegationer är relativt lätta att förbättra medan andra att förbättra kvalitetsutvärderingar, höja resultatnivån för en del gymnasieprogram, förbättra elevernas inflytande på arbetssätt/former mer är av processkaraktär. Det är i grunden fråga om utveckling av pedagogiska metoder, kompetens hos vår personal, styrning och ledarskap och som alltid kanske också en resursfråga. Synpunkter Undertecknad som har följt utvecklingen av VBU sedan bildandet 1994 må erkänna en känsla av både stimulans och upprepning. Stimulans att få möta nya utmaningar, utveckla framtidens utbildning, klara krav på effektivitet med mera, men samtidigt en känsla av stillastående, att allt detta har vi enligt min uppfattning alltid arbetat med inom utbildningssektorn i allmänhet och i detta fall inom VBU i synnerhet. Självklart är det både och. Nya läroplaner, gymnasieprogram, utveckling av YH-utbildningar, näringslivskrav, friskoleutvecklingen, frisök inom Gysam och inte minst elevernas krav och önskemål har varit och kommer att vara i ständig förändring, vilket hela tiden ställer krav på förändringsbenägenhet och bevakning av omvärldsförändringar. Skolan är i fokus för samhällsdebatten vad avser elevresultat, personalkompetens, lärarlöner med mera. Framtidens samhälle kräver välutbildade medarbetare, vilket naturligtvis ställer krav på utbildningssektorn oavsett nivå. Inte minst viktigt är det att läraryrket är attraktivt för att skapa goda möjligheter till framtida personalförsörjning. För närvarande och sedan bildandet av VBU har rekrytering, personalomsättning, sjukfrånvaro och så vidare varit parametrar som varit hanterbara för att inte säga goda. Ett kvalitativt bra utbud på gymnasieskolan och en fortsatt utveckling av vuxenutbildningen är viktigta inslag i en framtida utveckling av VBU, för våra elever och näringslivet i vår region. Roger Stål Ordf. VBU - 2 -

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Ett kommunalförbund bildas när kommuner vill samverka inom något eller några områden. Myndighetsutövningen inom det område där samverkan sker överlåts då till kommunalförbundet som blir en egen myndighet. Kommunalförbundet VBU leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem kommer från Ludvika och fyra från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag till VBU i proportion till hur eleverna från respektive kommun väljer program och utbildning. Verksamhetsårets förbundsdirektion Kommunalförbundets samverkansområde Ledamöter, Ludvika Roger Stål (S), ordförande Kjell Israelsson (M), 2:e vice ordförande Kerstin Frost Erkers (S) Kurt Josefsson (BOP) Sten G Johansson (V) Ledamöter, Smedjebacken Håkan Svensson (S), 1:e vice ordförande Fredrik Rönning (S) Bengt Norrlén (S) Birgitta Granqvist (M) Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning (gruv) Gymnasial vuxenutbildning Yrkeshögskola Särskild utbildning för vuxna (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) Övriga utbildningsinsatser från grundskole till högskolenivå samt utbildningsinsatser för arbetsmarknad och näringsliv

6 VBU:s organisation Direktion Controller Andreas Lundholm Utbildningschef Åke Sandberg Direktionssekreterare Ulrika Lindquist Ledningsstöd Kanslienheten Högbergsskolan 1 Högbergsskolan 2 Smedenskolan Malmenskolan YH Uppdragsutbildning Stegelbackens skola Vuxenutbildningen Flexenheten Gymnasiesär Mats Johnsson Kristina Karlsson Kenth Runnberg Carina Hedström Hammar Marie- Hélène Abrahamsson Håkan Franklin Mats Berglund Mats Berglund Erik Norgren Karin Pihlström Andreas Lundholm Lena Risberg Administration Ekonomi Reception/ assistenter Skolhälsovård Arbetsrätt HR IT Information Marknadsföring EK ES HA HU SA Bibliotek I-val Stödcentrum EE IN NA TE VTC Idrott och Hälsa Lokal idrottsprofil BA BA vux FT FT gysär FT lärling FT vux IMIND IMPRE IMPRO IMYRK Uppföljaransvar Flexibelt lärande Sfi Särvux Grundvux/ SvA RL VO Vård- och omsorgscollege Rektorsadm. Schema och systemstöd Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbild ningar Gymnasiesär Teknikcollege Programförkortningar BA Bygg- och anläggningsprogrammet EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet FT Fordon- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HU Humanistiska programmet IN Industritekniska programmet IMIND Individuellt alternativ IMPRO Programinriktat individuellt val IMPRE Preparandutbildning IMYRK Yrkesintroduktion NA Naturvetenskapsprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Övriga förkortningar Grundvux Vuxenutbildning på grundläggande nivå Gysär Utbildningar för ungdomar med utvecklings störning Sfi Svenskundervisning för invandrare Särvux Särskild utbildning för vuxna VTC Verkstadsteknisk utbildning Vux Vuxenutbildning YH Yrkeshögskola - 4 -

7 Viktiga händelser Karriärtjänster Regeringen har infört karriärtjänster för lärare och bekostar också den höjning av lönen som görs. VBU ser positivt på utvecklingsmöjligheterna för lärarpersonal och har erhållit resurser för en lektorstjänst och två förstelärare. Som lektor antas Mikael Berg och som förstelärare Anna Porath och Göran Åslund. VBU kommer under 2014 att erhålla ytterligare resurser inom området. Verksamhetsutveckling inom det pedagogiska området Ledningen har tagit fram en plan för utveckling av det pedagogiska arbetet för tiden 2013 till Under våren har en inventering över pågående utvecklingsprojekt, lärares arbetsuppgifter samt det administrativa stödet gjorts. Det resulterade i en plan för Motorn i arbetet blir enheten för kollegial ämnesutveckling (KÄU) som leds av rektor Karin Pihlström och består av innehavarna av karriärtjänsterna. Arbetet blir forskningsbaserat och kommer att handla om både kollegialt lärande och nyttjande av specialpedagoger. Processen följs av ledningen och de fackliga lärarrepresentanterna. I samband med detta fanns också informationsbord i kapphallen där företag och organisationer presenterade sig. VBU kommer årligen att genomföra en liknande aktivitet. Regionala doktorandtjänster VBU deltar i den regionala satsningen som i ett första steg ska utbilda fem forskare för utveckling av regionens skolor. Satsningen samfinansieras med Högskolan Dalarna och PUD (Pedagogiskt UtvecklingsCentrum). Den innebär en ökad skolforskning och ett komplement till de två forskare från VBU som redan är i gång. Planen är att VBU på sikt ska ha tre egna skolforskare. Lärarlegitimationer Reglerna om introduktionsår för nya lärare är redan införda. Från december får man inte tillsvidareanställa icke legitimerade lärare. Undantagna är yrkeslärare samt lärare i modersmål. Det finns övergångsregler bland annat för äldre lärare utan behörighet. I juli 2015 får enbart legitimerade lärare ansvara för undervisningen och sätta betyg. Motsvarande för gymnasiesärskolan är juni Det kommer att finnas möjlighet att ge en varning och även återkalla legitimationen. (Forts. på sidan 6) Revision av VBU KPMG har på uppdrag av ägarkommunerna genomfört en revision av VBU avseende kostnader, kvalité, verksamhet, utveckling och strategier inför framtiden. Rapporten presenterades i Ludvika Stadshus den 27 mars. Den konstaterade vikten av ett långsiktigt perspektiv för planering av verksamheten men också att VBU redan har påbörjat arbetet med detta. Vidare konstaterades att VBU är välskött. Organisationsförändringar i ledningen hösten 2013 Ledningen förändras kontinuerligt utifrån de behov och de förutsättningar som finns. Rektor vid vuxenutbildningen kommer att arbeta deltid från och med hösten och biträdande rektor Karin Pihlström går in och täcker upp som rektor. Totalt blir det en biträdande rektorstjänst mindre. De biträdande rektorstjänsterna, i dagsläget två halvtider, är tänkta som aspiranttjänster för kommande behov. Det händer mycket inom skolan och det sker snabbt, så snabbt att det många gånger är svårt att planera i och med att besluten tas samtidigt som de ska verkställas. VBU har många områden inom utbildning och samtliga förändras. Entreprenörsdag för gymnasieskolan Den 21 januari genomfördes en entreprenörsdag för alla elever vid gymnasieskolan i Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken. Ulf Spendrup berättade om hur det är att vara entreprenör och hur han varit med och utvecklat ett företag från litet till stort. Föreläsningen genomfördes vid tre tillfällen och eleverna uppskattade den verkligen. Åke Sandberg, utbildningschef - 5 -

8 (Forts. från sidan 5) Skolinspektionen VBU har deltagit i Skolinspektionens regelbundna granskning under året. Under våren har uppgifter samlats in från lärare och utvalda elever som har fått svara på enkäter. En ytterligare insamlingsomgång av uppgifter genomfördes under sommaren, innan det blev skolbesök och återrapporter under hösten. Drygt hälften av återrapporterna har levererats och några mönster kan ses. Till exempel finns förbättringsområden inom kvalitetsarbetet samt att alla elever bör ges chans att erhålla högre betyg. Även en brist på fungerande rutiner kan konstateras. En övergripande rapport lämnas under början av Även Ludvika och Smedjebackens kommuner samt ABB-gymnasiet har också granskats under året. Elev vid VBU vann lilla Augustpriset Nicole Accord, som går humanistiska programmet på VBU, blev utsedd till vinnare av Lilla Augustpriset 2013, med novellen " Då skulle världen vara en vacker plats". VBU gratulerar Nicole till den fina utmärkelsen. Tobaksfritt VBU Direktionen fattade under hösten beslut om att VBU ska bli en tobaksfri skola, vilket betyder att rökning inte är tillåten under arbets- eller skoltid. Arbetet med att hjälpa till med att sluta kommer att ske under de kommande åren. Från 2015 blir det även slut på snusningen. Anledningen är bland annat att om ungdomar kan förbli tobaksfria genom tonåren så kommer de allra flesta att vara det under resten av sina liv. Dessutom finns tydliga samband mellan rökning och risken att ofta dricka alkohol och andra droger. 25 års trogen tjänst Rektor Kristina Karlsson var ensam om att motta VBU:s gåva detta år. Kristina är barnmorska och kom till VBU i samband med övertagandet av vårdutbildningen från Landstinget. Kristina har arbetat som rektor för vuxenutbildningen de senaste åren. Yrkesintroduktion på industriteknik och handel- och administration VBU har startat yrkesintroduktion på ytterligare två program under hösten. I B-huset har Fordonprogrammets tomma lokaler byggts om och utrustats. Det kommer att bli en samläsning med eleverna på VTC-utbildningen. I A-huset har yrkesintroduktionen inom handel- och administration förlagts tillsammans med åk 1-eleverna på det nationella programmet. Projekt Vägval framtid I Ludvika och Smedjebacken finns det cirka 400 ungdomar mellan 16 och 24 år som varken jobbar eller studerar. Projekt Vägval framtid syftar till att erbjuda stöd till dessa, som i sin tur ska kunna leda till teoretisk utbildning, yrkesutbildning och jobb. Det har varit ett stort nationellt intresse för vårt upplägg av ESF-projektet. Personal från VBU har presenterat projektet vid SKL:s konferens, vid introduktionsprogrammens konferens i Eskilstuna samt under Almedalsveckan. Dessutom gjorde Rapport ett inslag om projektet i nyhetssändningen den 11 juni. Projektet har fått en förlängning till sista juni VBU arbetar aktivt för ett permanent upplägg. Projekt Dalalyft Dalalyft är ett kompetensutvecklingsprojekt som erbjuder solo-, mikro- företag i Dalarna med upp till nio anställda kompetenshöjande utbildning inom strategiskt viktiga områden. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet är inne i ett slutskede och kommer att avslutas under VBU:s pedagogiska pris 2013 VBU:s pedagogiska pris 2013 delades ut i mars till Maria Jedeberg som på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin undervisning. Maria var nominerad av elever och priset bestod i en summa pengar att utnyttja till kompetensutveckling. En del av motiveringen löd: Maria ser varje elevs enskilda behov och uppmuntrar eleverna till god självkänsla

9 (Forts. från sidan 6) Yrkeshögskoleutbildning inom CNC-teknik Utbildningen har startats tillsammans med NVU och Hedemoras kommun. Utbildningens struktur liknar den VBU redan har på sina YH-utbildningar; distansstudier med intensivveckor på respektive ort, för VBU:s del i Ludvika/Smedjebacken. Utbildningen ska tillgodose industrins behov av kvalificerad arbetskraft inom området. Den innehåller förutom CNC även FMS, kommunikation, kvalitet och kvalitetsstyrning, mätteknik och tillverkning. IT-strategi Inom gymnasiet har nu samtliga elever egna personliga datorer, vilket fått till följd att flera datasalar tagits bort. Ett antal salar har behållits för vuxenutbildningen samt för yrkeshögskolan. Ett trådlöst fritt nät finns på samtliga skolor för att elever inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska kunna arbeta med egna datorer och smartphones. Även gymnasieeleverna kommer åt det fria nätet med sina egna smartphones, läsplattor och datorer. Fjärde året på Teknikprogrammet Under läsåret 2012/13 startade VBU det fjärde året på Teknikprogrammet. Eleverna gick ut under våren. Tyvärr blev antalet sökande till läsåret 2013/14 så lågt att utbildningen inte kunde startas hösten VBU på sociala medier Många av VBU:s nuvarande och blivande elever finns på sociala medier. Därför deltar även VBU där för att ge insyn och svara på frågor. VBU finns på Facebook, Twitter (#VBU) och Instagram. Lokal idrottsprofil Eleverna undervisas av erfarna idrottsledare i respektive idrott. Området utvecklas genom att nya idrottsinriktningar skapas genom att eleverna väljer nya alternativ. VBU erbjöd 12 idrottsprofiler under Elevambassadörer Ett antal elever har utbildats till elevambassadörer under läsåret och har även varit modeller i tidningen Gymnasiet Nästa. Eleverna har besökt Ludvikas och Smedjebackens grundskolor och berättat om VBU:s utbildningar och skolor. Detta arbete har förhoppningsvis bidragit till minskningen av andelen utsökande elever under Arbetet har fortsatt inför 2014 års ansökningar

10 Omvärldsanalys Det största och dominerande företaget i Ludvika, ABB, har under flera år aviserat behov av ytterligare kvalificerad arbetskraft för att kunna utveckla nya system inom sina affärsområden. En ny fabrik är byggd inom HVDCområdet. Det finns också ett stort antal mindre företag i regionen som behöver kompetensförsörjas inom de närmaste åren. Detta gäller inom många olika områden. Även gruvornas aviserade start kan göra att arbetskraftsbehovet ökar. Elevunderlaget vid gymnasieskolan har börjat minska års årskurs 9 är mycket liten men följs de kommande två åren av något större elevkullar. De stora pensionsavgångarna i länet ligger tidigt jämfört med många andra län. Speciellt stor kommer efterfrågan att bli på kvalificerade yrkesarbetare och personal inom vårdsektorn. område är energiförsörjningen och dess utveckling. Det gäller allt från transporter till uppvärmning. Här kommer kretsloppstänkandet att få stor betydelse. En konkurrensfördel kan i framtiden ligga på att företaget är mer miljöinriktat. Flera nya teknikområden kommer att utvecklas. Det mobila internet gör att miljarder av människor kommer att koppla upp sig. Internet kommer att ge möjlighet att styra och kontrollera mängder av processer och prylar. Förarlösa fordon med autopilot minskar olycksfallsrisken och förbättrar miljön ur utsläppssynpunkt. Konstgjord DNA möjliggör att mikroorganismer blir nya fabriker. Bättre batterier gör att el-bilarna kan slå igenom på bred front. Nya material är på gång, till exempel grafen som kan ge effektivare batterier och solceller. 3dskrivaren är en teknik som förutspås en snabb utveckling. Miljömedvetenheten ökar stort och Västerbergslagen behöver kompetenstillskott för att kunna utveckla företag och organisationer i nya banor. Ett speciellt viktigt - 8 -

11 Framtiden VBU är beroende av hur utvecklingen i Ludvika och Smedjebacken kommer att se ut. Uppgiften för VBU är att tillhandahålla utbildningar som efterfrågas av elever, föräldrar, näringsliv och offentliga förvaltningar. Lyhördheten för förändringar måste vara stor. Utbildningarna på vuxenutbildningen måste skräddarsys utifrån behoven. Utbildningarna i Västerbergslagen inom VBU:s ansvarsområden måste vara attraktiva alternativ i förhållande till andra utbildningsanordnare. Mångfalden av program och utbildningar är också viktig. Det ska finnas möjligheter att välja en utbildning i hemkommunerna. Ett av problemen är att ungdomskullarna minskar de kommande åren. Den stora utmaningen är att hålla ett tillräckligt brett utbud av utbildningar kvar inom regionen. Ställtiderna kommer att bli kortare, efterfrågade utbildningar måste riggas snabbare och organisationen måste bli mer flexibel. Några områden som är viktiga att utveckla vidare är Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege genom förändringar inom program och inriktningar. Kompetensutveckling av personal för att möta framtidens utveckling av befintliga områden blir en utmaning, men nödvändig. Begreppet hållbar utveckling ska genomsyra hela VBU. VBU ska använda samhället utanför, som arena för utbildning. Det blir mer och mer viktigt att eleverna förbereds för de utmaningar som både arbetsliv och samhällsliv kräver. En ytterligare kompetenshöjning för personalen inom bland annat IT-området är angeläget. Anammandet av nya tekniker kan bli kostsam men är nödvändig. Konkurrensen om elever blir större och större. Ett antal företag driver skolor i vinstsyfte och en del av dem får problem då elevantalet minskar. Ytterligare skolnedläggningar kan vara förestående. Skolsystemet styrs om så att eleven mer och mer får välja var han/hon vill studera. Utveckling av kvalitén blir alltmer viktigt för VBU. Ett närmare samarbete i Gysam inom Falu/ Borlänge-regionen underlättar genom att man fortsätter utveckla gemensamma delar av utbildningarna för att bli både kostnadseffektiva och kvalitetshöjande. Man kan också lära av varandra och dela på gemensamma kostnader. VBU kraftsamlar kring den pedagogiska utvecklingen genom en flerårsplan för detta arbete. Här görs analyser av dagens olika upplägg och planer för fortsättningen. En motor i arbetet blir gruppen för utvecklingsstöd som är forskningsbaserad och leds av rektor med lektorer samt förstelärare. Ett område som kommer att utvecklas är kollegialt lärande samt uppbyggnad av en modell för kompetenshöjning av lärare i deras arbete med svaga elever genom stöd av specialpedagoger. Ny teknik för undervisningen blir alltmer vanlig och flera olika tekniker kommer att användas i undervisningen. Framtidens elevarbetsplats blir i fokus bland annat på grund av den alltmer ökade konkurrensen. Varje elev har tillgång till egen dator och på sikt även egen arbetsplats. Det betyder att både lokalkostnaderna och driftskostnaderna per elev ökar i det korta perspektivet. Minskningen av personal kan komma att ske de närmaste åren. Ett problem i sammanhanget är då att de övergripande funktionerna måste finnas och inte rent matematiskt kan minskas. Här måste nytänkande och förändrade arbetssätt utvecklas vidare

12 Måluppfyllelse Mål 2013 Målen från läsåret 2012/13 finns redovisade i delårsrapporten för 1 januari 30 juni En ny skolplan togs för perioden och utbildningschefen har utifrån den formulerat mål för 2013/14. Nedanstående mål är en sammanställning över olika mål i en period när VBU gått över från läsårsmål till kalenderårsmål. Övergripande mål 2013 Mål 1 Den genomsnittliga betygspoängen ska öka med 0,5 poäng. Målet är inte uppfyllt Våren 08 Våren 09 Våren 10 Våren 11 Våren 12 Våren 13 12,6 12, ,2 13,4 13,6 13,8 Avgångsbetygen har sänkts med 0,12 och är alltså lägre än Detta gör att målet om högre betyg inte bör släppas utan ett intensifierat arbete blir nödvändigt. Andelen elever som är godkända för högskolestudier ligger fortsatt högt och satsningen på elever som vill längre än till godkänt är högprioriterat. Aktiviteter kring ökad måluppfyllelse skrivs in i kommande verksamhetsplaner. Siffrorna är hämtade ur egen statistik och tar inte hänsyn till t ex gamla elever eller elever som börjat vid VBU och senare gått ut vid annan skola, vilket de officiella siffrorna från SCB gör

13 Forts. från sidan 10 Mål 2 Den genomsnittliga elevfrånvaron ska minska till högst 10 %. Elevfrånvaro Målet är inte uppfyllt % ES HA SA EE IN TE EKO NA BA FT RL VO EK HU Frånvaron har sjunkit med en procentenhet från förra året och ligger nu på 14 %. Dessutom har den ogiltiga frånvaron sänkts till 4 % från 5 % förra året och 7 % året innan. De program som klarar målet på en frånvaro under 10 % är Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Humanistiska programmet. Åtgärder kring frånvaron redovisas i rektorernas verksamhetsberättelser för respektive enhet. Mål 3 Varje skola har en färdig likabehandlingsplan klar den sista september Målet finns kvar sedan tidigare men är nu uppnått. Varje skola har en plan. Målet är uppfyllt Mål 4 Mer än hälften av lärarna använder lärplattformen som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med de elever som börjar gymnasieskolan hösten 2012 och för kontakt med deras vårdnadshavare. Vid kontroll hos respektive rektor uppgavs målet vara uppfyllt. Vid vårens enkät svarade 78 % av gymnasieungdomarna att ny teknik används regelbundet i utbildningen. Målet är uppfyllt

14 Mål 5 Attraktiviteten och kvalitén på YH-utbildningarna ska vara sådana att studenter väljer att söka våra utbildningar och att de också slutför dem. Antalet sökande till varje utbildningsplats ska vara två och andelen som slutför utbildningen ska vara 0,8. YH-utbildningar Bryggeriteknik Omsorgspedagog Antal ansökningar hösten Antal platser Antal sökande till varje utbildningsplats 5 4 Målet är uppfyllt Målet är således väl uppfyllt. YH-utbildningar Andel elever som slutför sin utbildning Bryggeriteknik Omsorgspedagog Markekologisk design 91 % (0,91) 92 % (0,92) 30 % (0,30) Målet är delvis uppfyllt Målet är till största delen uppfyllt. Det låga värdet för Markekologisk design har sin förklaring i att utbildningen under sin tvååriga utbildningstid framförallt tappat studenter då de har kommit in på andra utbildningar alternativt fått arbete. I flera av fallen har omvalet av utbildning inneburit ett byte till vår egen Miljö och V/A-teknikutbildning. Mål 6 Yrkesvux lärling ska fördubbla antalet lärlingsplatser under verksamhetsåret. Målet är inte uppfyllt För särvuxlärlingar är läget oförändrat och under året fanns fyra lärlingar. Hösten 2013 startade två lärlingar inom yrkesvux men en avbröt och vid utgången av året fanns enbart en kvar. Målet är således inte uppfyllt. Eftersom de statliga medlen styrs över från yrkesvuxenutbildning till lärlingsutbildning betyder det att VBU behöver fortsätta arbetet med att anordna lärlingsplatser. Ett nytt mål behöver sättas för

15 Skolplanemål 2013 Mål 7 All lärarpersonal har deltagit i minst en utbildningsdag inom området IKT. Målet är inte uppfyllt Enligt enkäten från vårterminen 2013 har 67 % av personalen uppgett att de deltagit i kompetensutveckling minst en dag. På frågan om de anser att de har tillräckliga resurser svarade drygt hälften ja. Enligt rektorerna har all personal erbjudits deltagande i kompetensutveckling inom området men de har av olika skäl inte genomfört någon. Fler insatser inom området är nödvändiga och ett nytt konkret mål bör sättas för år Mål 8 Minst 75 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de har ett reellt inflytande över utbildningen. 100% 80% 81% 95% 85% 87% 100% 83% 79% 97% Målet är uppfyllt 60% 40% 20% 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär FT Vux Gr/Gy Yrk vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Yh Eleverna/studenterna vid samtliga rektorsområden upplever att de har ett reellt inflytande över utbildningen. För hela VBU ligger måluppfyllelsen på 87 %. Målet om att minst 75 % ska uppleva inflytande är väl uppfyllt. Mål 9 Minst 80 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de får ett lärande anpassat efter sina förutsättningar. 100% 80% 60% 40% 20% 89% 95% 89% 94% 100% 95% 96% 94% Målet är uppfyllt Eleverna/studenterna vid samtliga rektorsområden upplever att de får ett lärande anpassat efter sina förutsättningar med en måluppfyllelse för hela VBU på 92 % av totala antalet elever/studenter. Målet är således väl uppfyllt. 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär Vux Yrk Yh FT Gr/Gy vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari

16 Forts. från sidan 13 Mål 10 Minst 80 % av eleverna/studenterna ska vara nöjda med sina lärare. 100% 96% 95% 95% 95% 100% 95% 96% 96% 80% 60% 40% Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt med råge. Totalt för hela VBU är 96 % nöjda med sina lärare. 20% 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär Vux Yrk Yh FT Gr/Gy vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Mål 11 Minst 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra. Målet är delvis uppfyllt Högbergsskolan 63% Smedenskolan 63% Malmenskolan 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Målet är uppfyllt för Malmenskolan som serverar två rätter varav en vegetarisk. Vid Högbergsskolan serveras tre rätter. Varför ligger till exempel Högbergsskolan så mycket lägre? En annan fundering är varför inte Smedenskolan ligger högre än Högbergsskolan när matkostnaderna är högre där. Målet om att 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra skulle vara genomfört under 2013, men arbetet med högre måluppfyllelse får fortsätta för Smedenskolan och Högbergsskolan. Verksamhetsplanerna för 2015 ska även innehålla detta mål

17 Viktiga nyckelområden Enligt skolplanen ska ett antal nyckelområden följas kontinuerligt Gymnasiet Siffrorna är tagna ur den officiella statistiken i databasen Siris. Betyg Rikssnitt kommuner S medenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 12,4 14,2 12,1 13,9 11/12 12,8 14,4 12,2 Båda skolorna i Smedjebacken och Grängesberg ligger under rikssnittet. I rikssnittet ingår samtliga program. För skolan i Ludvika däremot finns blandade program och här ligger också betygssnittet högre. Åtgärder krävs vidare och arbetas in i de nya verksamhetsplanerna för *inklusive Stegelbacksskolan Genomströmning Rikssnitt kommuner Smedenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 89,7% 88,5% 46,8% 75,3% 11/12 82,9% 85,0% 48,7% *inklusive Stegelbacksskolan Genomströmningen visar glädjande siffror med ökningar vid skolorna i Grängesberg och Ludvika medan skolorna i Smedjebacken ligger lågt. I Smedjebacken ingår även eleverna vid Stegelbacksskolan. Åtgärder för att höja genomströmningen arbetas in i verksamhetsplanerna. Behörighet till högskola Rikssnitt kommuner Smedenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan Behörighet till högskolan ligger fortfarande högt där det är skolan i Ludvika som bär upp resultatet genom att ligga hela 10 %-enheter högre än rikssnittet. Åtgärder för Malmenskolan och Smedenskolan arbetas in i verksamhetsplanerna. *inklusive Stegelbacksskolan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 86,2% 96,3% 84,6% 86,3% 11/12 91,2% 97,7% 87,8%

18 Yrkeshögskolan Utbud VBU har vid utgången av 2013 fyra utbildningar igång: bryggeriteknik, markekologisk design, miljö och V/A-teknik samt omsorgspedagog inom neuropsykiatri. Diskussioner förs också kontinuerligt med ortens arbetsgivare om ytterligare behov via teknikcollege, vård- och omsorgscollege samt vid programråden. Fyllnadsgrad Andel elever av möjligt antal på helåret % 100% 60% 87% Fyllnadsgraderna ligger bra. Vid varje kursstart görs ett överintag av antal elever för att kompensera för de som avbryter studierna men trots detta sjunker elevantalet. Bryggeriteknik Markekologisk design Miljö och V/Ateknik Omsorgspedagog Vuxenutbildningen Betyg Gymnasievux VBU Engelska A 57% Riket Engelska A 71% VBU Svenska A Riket Svenska A VBU Matematik A 44% Riket Matematik A 41% 22% 39% 29% 24% 14% 15% 23% 29% 30% 29% 18% 27% 22% 23% 20% 14% 9% 0% 0% 0% IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG Betygen i engelska A och Matematik A ligger bra medan betygen i svenska A ligger sämre. Siffrorna är från 2012 och då det gäller den nationella statistiken finns inga senare uppgifter

19 Betyg vt-13 Gymnasievux 70% 60% Engelska 05 För VBU var betygsläget för gymnasievux vid utgången av höstterminen enligt diagrammet. 50% 40% 30% 20% 10% 0% F (ej godk) E (lägst) D C B A (högst) Engelska 06 Matematik 01b Matematik 02b Svenska som andraspråk 1 Svenska 1 Det finns en förskjutning mot de lägre betygsstegen i engelska, matematik och svenska. Jämförelsen nationellt kan inte göras eftersom dessa siffror saknas. Mönstret från de nationella siffrorna från 2012 stämmer dock. Vidare analyser får göras då statistiken blir tillgänglig. Betyg vt-13 Sfi 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% F (ej godk) E (lägst) D C B A (högst) Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Noterbart är att det inte finns några underkända. Inga nationella siffror finns för jämförelser. Särvux ,6 VBU Snitt riket 3,1 3,1 2,5 Antal elever per undervisningsgrupp ligger något över rikssnittet och antalet undervisningstimmar per elev något under. Elever per undervisningsgrupp Undervisningstimmar/elev och vecka

20 Genomströmning 2012 Grundläggande vux Gymnasie vux Grundläggande vux Snitt kommunalförbund Gynmnasie vux Snitt kommunalförbund 84% 56% 60% 68% 15% 26% 1% 18% 17% 23% 15% 17% Avbrutit kurs Fanns i utbildning* Slutför kurs *De som fanns kvar i utbildningen vid årets slut Avbrutit kurs Fanns i utbildning* Slutför kurs Genomströmningen för elever vid grundläggande vuxenutbildning ligger långt över snittet för kommunalförbund. Motsvarande för gymnasial vuxenutbildning ligger något under. Senare nationella siffror saknas. Utbud VBU har utbildning inom: kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå både teoretisk och yrkesutbildning särskild utbildning för vuxna utbildning i svenska för invandrare VBU har försökt att tillgodose elevernas önskemål om kurser genom att skapa egna undervisningsgrupper, samläsa med gymnasiet och köpa distanskurser. De kurser som behövs för kompletteringar för ansökningar till gymnasium, högskola och så vidare har haft högsta prioritet. Gymnasiesärskolan Utbud (inom Gysam) Eleverna vid gymnasiesärskolan har tillgång till individuella programmet inom VBU och samtliga nationella program inom samverkansområdet. administration, handel och varuhantering estetiska verksamheter fastighet, anläggning och byggnation fordonsvård och godshantering (finns inom VBU) hantverk och produktion hotell, restaurang och bageri hälsa, vård och omsorg samhälle, natur och språk skog, mark och djur

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer