årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA"

Transkript

1 VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA Tel: Fax: Org.nr: E-post: vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

2

3 ÅRSREDOVISNING Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Ordförande har ordet... 2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten... 3 VBU:s organisation... 4 Viktiga händelser... 5 Omvärldsanalys... 8 Framtiden... 9 Måluppfyllelse Viktiga nyckelområden Ekonomisk översikt och analys Investeringsredovisning Statistik Ungdomsgymnasiet Vuxenutbildningen Verksamhetsberättelser Högbergsskolan Högbergsskolan Malmen och Smeden Stegelbackens skola Gymnasiesärskolan YH, uppdrag Vuxenutbildningen Kanslienheten Ledningsstöd Personal och hälsobokslut Statistik personal Finansiella rapporter Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter och tilläggsupplysningar Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET I revisionsrapporten från kommunrevisionen lyfts bland annat följande utvecklingsområden fram: utveckla det systematiska kvalitetsarbetet förfina samarbetet med näringslivet tydliggörande av kompetensutveckling beredskap för framtida personalförsörjning utveckla ledningsfunktionen utveckla och förfina information och marknadsföring en framtida ekonomi i balans samverkan och samordning med andra kommuner Roger Stål, ordf. Hur gick det? Ännu ett verksamhetsår har passerat med ett i mitt tycke bra resultat vad avser elevernas prestationer, synen på utbildning, lärarna men även utifrån den utvärdering som görs av personalens sjukfrånvaro, syn på ledarskap med mera. Ekonomin är också i balans, vilket kanske kan uppfattas som en underdrift med ett redovisat resultat på 5,6 mkr. Engångsjusteringar gentemot AFA och KPA på 2,6 mkr respektive 2,9 mkr innebär att verksamhetens resultat, ca 100 tkr, är i balans. Hur ser det ut? Under året har två stora undersökningar gjorts, dels av kommunernas revision med syftet att identifiera framgångsfaktorer för VBU för att effektivt och ändamålsenligt klara av kommande utmaningar och förändringsarbeten, dels av skolinspektionen angående kunskapsresultat, undervisning och lärande samt trygghet och studiero. Skolinspektionen är tydlig med vilka områden som skall förbättras och åtgärdas. Svar på åtgärder lämnas till skolinspektionen under våren. En del åtgärder vad avser rutiner och delegationer är relativt lätta att förbättra medan andra att förbättra kvalitetsutvärderingar, höja resultatnivån för en del gymnasieprogram, förbättra elevernas inflytande på arbetssätt/former mer är av processkaraktär. Det är i grunden fråga om utveckling av pedagogiska metoder, kompetens hos vår personal, styrning och ledarskap och som alltid kanske också en resursfråga. Synpunkter Undertecknad som har följt utvecklingen av VBU sedan bildandet 1994 må erkänna en känsla av både stimulans och upprepning. Stimulans att få möta nya utmaningar, utveckla framtidens utbildning, klara krav på effektivitet med mera, men samtidigt en känsla av stillastående, att allt detta har vi enligt min uppfattning alltid arbetat med inom utbildningssektorn i allmänhet och i detta fall inom VBU i synnerhet. Självklart är det både och. Nya läroplaner, gymnasieprogram, utveckling av YH-utbildningar, näringslivskrav, friskoleutvecklingen, frisök inom Gysam och inte minst elevernas krav och önskemål har varit och kommer att vara i ständig förändring, vilket hela tiden ställer krav på förändringsbenägenhet och bevakning av omvärldsförändringar. Skolan är i fokus för samhällsdebatten vad avser elevresultat, personalkompetens, lärarlöner med mera. Framtidens samhälle kräver välutbildade medarbetare, vilket naturligtvis ställer krav på utbildningssektorn oavsett nivå. Inte minst viktigt är det att läraryrket är attraktivt för att skapa goda möjligheter till framtida personalförsörjning. För närvarande och sedan bildandet av VBU har rekrytering, personalomsättning, sjukfrånvaro och så vidare varit parametrar som varit hanterbara för att inte säga goda. Ett kvalitativt bra utbud på gymnasieskolan och en fortsatt utveckling av vuxenutbildningen är viktigta inslag i en framtida utveckling av VBU, för våra elever och näringslivet i vår region. Roger Stål Ordf. VBU - 2 -

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Ett kommunalförbund bildas när kommuner vill samverka inom något eller några områden. Myndighetsutövningen inom det område där samverkan sker överlåts då till kommunalförbundet som blir en egen myndighet. Kommunalförbundet VBU leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem kommer från Ludvika och fyra från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag till VBU i proportion till hur eleverna från respektive kommun väljer program och utbildning. Verksamhetsårets förbundsdirektion Kommunalförbundets samverkansområde Ledamöter, Ludvika Roger Stål (S), ordförande Kjell Israelsson (M), 2:e vice ordförande Kerstin Frost Erkers (S) Kurt Josefsson (BOP) Sten G Johansson (V) Ledamöter, Smedjebacken Håkan Svensson (S), 1:e vice ordförande Fredrik Rönning (S) Bengt Norrlén (S) Birgitta Granqvist (M) Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning (gruv) Gymnasial vuxenutbildning Yrkeshögskola Särskild utbildning för vuxna (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) Övriga utbildningsinsatser från grundskole till högskolenivå samt utbildningsinsatser för arbetsmarknad och näringsliv

6 VBU:s organisation Direktion Controller Andreas Lundholm Utbildningschef Åke Sandberg Direktionssekreterare Ulrika Lindquist Ledningsstöd Kanslienheten Högbergsskolan 1 Högbergsskolan 2 Smedenskolan Malmenskolan YH Uppdragsutbildning Stegelbackens skola Vuxenutbildningen Flexenheten Gymnasiesär Mats Johnsson Kristina Karlsson Kenth Runnberg Carina Hedström Hammar Marie- Hélène Abrahamsson Håkan Franklin Mats Berglund Mats Berglund Erik Norgren Karin Pihlström Andreas Lundholm Lena Risberg Administration Ekonomi Reception/ assistenter Skolhälsovård Arbetsrätt HR IT Information Marknadsföring EK ES HA HU SA Bibliotek I-val Stödcentrum EE IN NA TE VTC Idrott och Hälsa Lokal idrottsprofil BA BA vux FT FT gysär FT lärling FT vux IMIND IMPRE IMPRO IMYRK Uppföljaransvar Flexibelt lärande Sfi Särvux Grundvux/ SvA RL VO Vård- och omsorgscollege Rektorsadm. Schema och systemstöd Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbild ningar Gymnasiesär Teknikcollege Programförkortningar BA Bygg- och anläggningsprogrammet EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet FT Fordon- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HU Humanistiska programmet IN Industritekniska programmet IMIND Individuellt alternativ IMPRO Programinriktat individuellt val IMPRE Preparandutbildning IMYRK Yrkesintroduktion NA Naturvetenskapsprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Övriga förkortningar Grundvux Vuxenutbildning på grundläggande nivå Gysär Utbildningar för ungdomar med utvecklings störning Sfi Svenskundervisning för invandrare Särvux Särskild utbildning för vuxna VTC Verkstadsteknisk utbildning Vux Vuxenutbildning YH Yrkeshögskola - 4 -

7 Viktiga händelser Karriärtjänster Regeringen har infört karriärtjänster för lärare och bekostar också den höjning av lönen som görs. VBU ser positivt på utvecklingsmöjligheterna för lärarpersonal och har erhållit resurser för en lektorstjänst och två förstelärare. Som lektor antas Mikael Berg och som förstelärare Anna Porath och Göran Åslund. VBU kommer under 2014 att erhålla ytterligare resurser inom området. Verksamhetsutveckling inom det pedagogiska området Ledningen har tagit fram en plan för utveckling av det pedagogiska arbetet för tiden 2013 till Under våren har en inventering över pågående utvecklingsprojekt, lärares arbetsuppgifter samt det administrativa stödet gjorts. Det resulterade i en plan för Motorn i arbetet blir enheten för kollegial ämnesutveckling (KÄU) som leds av rektor Karin Pihlström och består av innehavarna av karriärtjänsterna. Arbetet blir forskningsbaserat och kommer att handla om både kollegialt lärande och nyttjande av specialpedagoger. Processen följs av ledningen och de fackliga lärarrepresentanterna. I samband med detta fanns också informationsbord i kapphallen där företag och organisationer presenterade sig. VBU kommer årligen att genomföra en liknande aktivitet. Regionala doktorandtjänster VBU deltar i den regionala satsningen som i ett första steg ska utbilda fem forskare för utveckling av regionens skolor. Satsningen samfinansieras med Högskolan Dalarna och PUD (Pedagogiskt UtvecklingsCentrum). Den innebär en ökad skolforskning och ett komplement till de två forskare från VBU som redan är i gång. Planen är att VBU på sikt ska ha tre egna skolforskare. Lärarlegitimationer Reglerna om introduktionsår för nya lärare är redan införda. Från december får man inte tillsvidareanställa icke legitimerade lärare. Undantagna är yrkeslärare samt lärare i modersmål. Det finns övergångsregler bland annat för äldre lärare utan behörighet. I juli 2015 får enbart legitimerade lärare ansvara för undervisningen och sätta betyg. Motsvarande för gymnasiesärskolan är juni Det kommer att finnas möjlighet att ge en varning och även återkalla legitimationen. (Forts. på sidan 6) Revision av VBU KPMG har på uppdrag av ägarkommunerna genomfört en revision av VBU avseende kostnader, kvalité, verksamhet, utveckling och strategier inför framtiden. Rapporten presenterades i Ludvika Stadshus den 27 mars. Den konstaterade vikten av ett långsiktigt perspektiv för planering av verksamheten men också att VBU redan har påbörjat arbetet med detta. Vidare konstaterades att VBU är välskött. Organisationsförändringar i ledningen hösten 2013 Ledningen förändras kontinuerligt utifrån de behov och de förutsättningar som finns. Rektor vid vuxenutbildningen kommer att arbeta deltid från och med hösten och biträdande rektor Karin Pihlström går in och täcker upp som rektor. Totalt blir det en biträdande rektorstjänst mindre. De biträdande rektorstjänsterna, i dagsläget två halvtider, är tänkta som aspiranttjänster för kommande behov. Det händer mycket inom skolan och det sker snabbt, så snabbt att det många gånger är svårt att planera i och med att besluten tas samtidigt som de ska verkställas. VBU har många områden inom utbildning och samtliga förändras. Entreprenörsdag för gymnasieskolan Den 21 januari genomfördes en entreprenörsdag för alla elever vid gymnasieskolan i Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken. Ulf Spendrup berättade om hur det är att vara entreprenör och hur han varit med och utvecklat ett företag från litet till stort. Föreläsningen genomfördes vid tre tillfällen och eleverna uppskattade den verkligen. Åke Sandberg, utbildningschef - 5 -

8 (Forts. från sidan 5) Skolinspektionen VBU har deltagit i Skolinspektionens regelbundna granskning under året. Under våren har uppgifter samlats in från lärare och utvalda elever som har fått svara på enkäter. En ytterligare insamlingsomgång av uppgifter genomfördes under sommaren, innan det blev skolbesök och återrapporter under hösten. Drygt hälften av återrapporterna har levererats och några mönster kan ses. Till exempel finns förbättringsområden inom kvalitetsarbetet samt att alla elever bör ges chans att erhålla högre betyg. Även en brist på fungerande rutiner kan konstateras. En övergripande rapport lämnas under början av Även Ludvika och Smedjebackens kommuner samt ABB-gymnasiet har också granskats under året. Elev vid VBU vann lilla Augustpriset Nicole Accord, som går humanistiska programmet på VBU, blev utsedd till vinnare av Lilla Augustpriset 2013, med novellen " Då skulle världen vara en vacker plats". VBU gratulerar Nicole till den fina utmärkelsen. Tobaksfritt VBU Direktionen fattade under hösten beslut om att VBU ska bli en tobaksfri skola, vilket betyder att rökning inte är tillåten under arbets- eller skoltid. Arbetet med att hjälpa till med att sluta kommer att ske under de kommande åren. Från 2015 blir det även slut på snusningen. Anledningen är bland annat att om ungdomar kan förbli tobaksfria genom tonåren så kommer de allra flesta att vara det under resten av sina liv. Dessutom finns tydliga samband mellan rökning och risken att ofta dricka alkohol och andra droger. 25 års trogen tjänst Rektor Kristina Karlsson var ensam om att motta VBU:s gåva detta år. Kristina är barnmorska och kom till VBU i samband med övertagandet av vårdutbildningen från Landstinget. Kristina har arbetat som rektor för vuxenutbildningen de senaste åren. Yrkesintroduktion på industriteknik och handel- och administration VBU har startat yrkesintroduktion på ytterligare två program under hösten. I B-huset har Fordonprogrammets tomma lokaler byggts om och utrustats. Det kommer att bli en samläsning med eleverna på VTC-utbildningen. I A-huset har yrkesintroduktionen inom handel- och administration förlagts tillsammans med åk 1-eleverna på det nationella programmet. Projekt Vägval framtid I Ludvika och Smedjebacken finns det cirka 400 ungdomar mellan 16 och 24 år som varken jobbar eller studerar. Projekt Vägval framtid syftar till att erbjuda stöd till dessa, som i sin tur ska kunna leda till teoretisk utbildning, yrkesutbildning och jobb. Det har varit ett stort nationellt intresse för vårt upplägg av ESF-projektet. Personal från VBU har presenterat projektet vid SKL:s konferens, vid introduktionsprogrammens konferens i Eskilstuna samt under Almedalsveckan. Dessutom gjorde Rapport ett inslag om projektet i nyhetssändningen den 11 juni. Projektet har fått en förlängning till sista juni VBU arbetar aktivt för ett permanent upplägg. Projekt Dalalyft Dalalyft är ett kompetensutvecklingsprojekt som erbjuder solo-, mikro- företag i Dalarna med upp till nio anställda kompetenshöjande utbildning inom strategiskt viktiga områden. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet är inne i ett slutskede och kommer att avslutas under VBU:s pedagogiska pris 2013 VBU:s pedagogiska pris 2013 delades ut i mars till Maria Jedeberg som på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin undervisning. Maria var nominerad av elever och priset bestod i en summa pengar att utnyttja till kompetensutveckling. En del av motiveringen löd: Maria ser varje elevs enskilda behov och uppmuntrar eleverna till god självkänsla

9 (Forts. från sidan 6) Yrkeshögskoleutbildning inom CNC-teknik Utbildningen har startats tillsammans med NVU och Hedemoras kommun. Utbildningens struktur liknar den VBU redan har på sina YH-utbildningar; distansstudier med intensivveckor på respektive ort, för VBU:s del i Ludvika/Smedjebacken. Utbildningen ska tillgodose industrins behov av kvalificerad arbetskraft inom området. Den innehåller förutom CNC även FMS, kommunikation, kvalitet och kvalitetsstyrning, mätteknik och tillverkning. IT-strategi Inom gymnasiet har nu samtliga elever egna personliga datorer, vilket fått till följd att flera datasalar tagits bort. Ett antal salar har behållits för vuxenutbildningen samt för yrkeshögskolan. Ett trådlöst fritt nät finns på samtliga skolor för att elever inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska kunna arbeta med egna datorer och smartphones. Även gymnasieeleverna kommer åt det fria nätet med sina egna smartphones, läsplattor och datorer. Fjärde året på Teknikprogrammet Under läsåret 2012/13 startade VBU det fjärde året på Teknikprogrammet. Eleverna gick ut under våren. Tyvärr blev antalet sökande till läsåret 2013/14 så lågt att utbildningen inte kunde startas hösten VBU på sociala medier Många av VBU:s nuvarande och blivande elever finns på sociala medier. Därför deltar även VBU där för att ge insyn och svara på frågor. VBU finns på Facebook, Twitter (#VBU) och Instagram. Lokal idrottsprofil Eleverna undervisas av erfarna idrottsledare i respektive idrott. Området utvecklas genom att nya idrottsinriktningar skapas genom att eleverna väljer nya alternativ. VBU erbjöd 12 idrottsprofiler under Elevambassadörer Ett antal elever har utbildats till elevambassadörer under läsåret och har även varit modeller i tidningen Gymnasiet Nästa. Eleverna har besökt Ludvikas och Smedjebackens grundskolor och berättat om VBU:s utbildningar och skolor. Detta arbete har förhoppningsvis bidragit till minskningen av andelen utsökande elever under Arbetet har fortsatt inför 2014 års ansökningar

10 Omvärldsanalys Det största och dominerande företaget i Ludvika, ABB, har under flera år aviserat behov av ytterligare kvalificerad arbetskraft för att kunna utveckla nya system inom sina affärsområden. En ny fabrik är byggd inom HVDCområdet. Det finns också ett stort antal mindre företag i regionen som behöver kompetensförsörjas inom de närmaste åren. Detta gäller inom många olika områden. Även gruvornas aviserade start kan göra att arbetskraftsbehovet ökar. Elevunderlaget vid gymnasieskolan har börjat minska års årskurs 9 är mycket liten men följs de kommande två åren av något större elevkullar. De stora pensionsavgångarna i länet ligger tidigt jämfört med många andra län. Speciellt stor kommer efterfrågan att bli på kvalificerade yrkesarbetare och personal inom vårdsektorn. område är energiförsörjningen och dess utveckling. Det gäller allt från transporter till uppvärmning. Här kommer kretsloppstänkandet att få stor betydelse. En konkurrensfördel kan i framtiden ligga på att företaget är mer miljöinriktat. Flera nya teknikområden kommer att utvecklas. Det mobila internet gör att miljarder av människor kommer att koppla upp sig. Internet kommer att ge möjlighet att styra och kontrollera mängder av processer och prylar. Förarlösa fordon med autopilot minskar olycksfallsrisken och förbättrar miljön ur utsläppssynpunkt. Konstgjord DNA möjliggör att mikroorganismer blir nya fabriker. Bättre batterier gör att el-bilarna kan slå igenom på bred front. Nya material är på gång, till exempel grafen som kan ge effektivare batterier och solceller. 3dskrivaren är en teknik som förutspås en snabb utveckling. Miljömedvetenheten ökar stort och Västerbergslagen behöver kompetenstillskott för att kunna utveckla företag och organisationer i nya banor. Ett speciellt viktigt - 8 -

11 Framtiden VBU är beroende av hur utvecklingen i Ludvika och Smedjebacken kommer att se ut. Uppgiften för VBU är att tillhandahålla utbildningar som efterfrågas av elever, föräldrar, näringsliv och offentliga förvaltningar. Lyhördheten för förändringar måste vara stor. Utbildningarna på vuxenutbildningen måste skräddarsys utifrån behoven. Utbildningarna i Västerbergslagen inom VBU:s ansvarsområden måste vara attraktiva alternativ i förhållande till andra utbildningsanordnare. Mångfalden av program och utbildningar är också viktig. Det ska finnas möjligheter att välja en utbildning i hemkommunerna. Ett av problemen är att ungdomskullarna minskar de kommande åren. Den stora utmaningen är att hålla ett tillräckligt brett utbud av utbildningar kvar inom regionen. Ställtiderna kommer att bli kortare, efterfrågade utbildningar måste riggas snabbare och organisationen måste bli mer flexibel. Några områden som är viktiga att utveckla vidare är Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege genom förändringar inom program och inriktningar. Kompetensutveckling av personal för att möta framtidens utveckling av befintliga områden blir en utmaning, men nödvändig. Begreppet hållbar utveckling ska genomsyra hela VBU. VBU ska använda samhället utanför, som arena för utbildning. Det blir mer och mer viktigt att eleverna förbereds för de utmaningar som både arbetsliv och samhällsliv kräver. En ytterligare kompetenshöjning för personalen inom bland annat IT-området är angeläget. Anammandet av nya tekniker kan bli kostsam men är nödvändig. Konkurrensen om elever blir större och större. Ett antal företag driver skolor i vinstsyfte och en del av dem får problem då elevantalet minskar. Ytterligare skolnedläggningar kan vara förestående. Skolsystemet styrs om så att eleven mer och mer får välja var han/hon vill studera. Utveckling av kvalitén blir alltmer viktigt för VBU. Ett närmare samarbete i Gysam inom Falu/ Borlänge-regionen underlättar genom att man fortsätter utveckla gemensamma delar av utbildningarna för att bli både kostnadseffektiva och kvalitetshöjande. Man kan också lära av varandra och dela på gemensamma kostnader. VBU kraftsamlar kring den pedagogiska utvecklingen genom en flerårsplan för detta arbete. Här görs analyser av dagens olika upplägg och planer för fortsättningen. En motor i arbetet blir gruppen för utvecklingsstöd som är forskningsbaserad och leds av rektor med lektorer samt förstelärare. Ett område som kommer att utvecklas är kollegialt lärande samt uppbyggnad av en modell för kompetenshöjning av lärare i deras arbete med svaga elever genom stöd av specialpedagoger. Ny teknik för undervisningen blir alltmer vanlig och flera olika tekniker kommer att användas i undervisningen. Framtidens elevarbetsplats blir i fokus bland annat på grund av den alltmer ökade konkurrensen. Varje elev har tillgång till egen dator och på sikt även egen arbetsplats. Det betyder att både lokalkostnaderna och driftskostnaderna per elev ökar i det korta perspektivet. Minskningen av personal kan komma att ske de närmaste åren. Ett problem i sammanhanget är då att de övergripande funktionerna måste finnas och inte rent matematiskt kan minskas. Här måste nytänkande och förändrade arbetssätt utvecklas vidare

12 Måluppfyllelse Mål 2013 Målen från läsåret 2012/13 finns redovisade i delårsrapporten för 1 januari 30 juni En ny skolplan togs för perioden och utbildningschefen har utifrån den formulerat mål för 2013/14. Nedanstående mål är en sammanställning över olika mål i en period när VBU gått över från läsårsmål till kalenderårsmål. Övergripande mål 2013 Mål 1 Den genomsnittliga betygspoängen ska öka med 0,5 poäng. Målet är inte uppfyllt Våren 08 Våren 09 Våren 10 Våren 11 Våren 12 Våren 13 12,6 12, ,2 13,4 13,6 13,8 Avgångsbetygen har sänkts med 0,12 och är alltså lägre än Detta gör att målet om högre betyg inte bör släppas utan ett intensifierat arbete blir nödvändigt. Andelen elever som är godkända för högskolestudier ligger fortsatt högt och satsningen på elever som vill längre än till godkänt är högprioriterat. Aktiviteter kring ökad måluppfyllelse skrivs in i kommande verksamhetsplaner. Siffrorna är hämtade ur egen statistik och tar inte hänsyn till t ex gamla elever eller elever som börjat vid VBU och senare gått ut vid annan skola, vilket de officiella siffrorna från SCB gör

13 Forts. från sidan 10 Mål 2 Den genomsnittliga elevfrånvaron ska minska till högst 10 %. Elevfrånvaro Målet är inte uppfyllt % ES HA SA EE IN TE EKO NA BA FT RL VO EK HU Frånvaron har sjunkit med en procentenhet från förra året och ligger nu på 14 %. Dessutom har den ogiltiga frånvaron sänkts till 4 % från 5 % förra året och 7 % året innan. De program som klarar målet på en frånvaro under 10 % är Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Humanistiska programmet. Åtgärder kring frånvaron redovisas i rektorernas verksamhetsberättelser för respektive enhet. Mål 3 Varje skola har en färdig likabehandlingsplan klar den sista september Målet finns kvar sedan tidigare men är nu uppnått. Varje skola har en plan. Målet är uppfyllt Mål 4 Mer än hälften av lärarna använder lärplattformen som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med de elever som börjar gymnasieskolan hösten 2012 och för kontakt med deras vårdnadshavare. Vid kontroll hos respektive rektor uppgavs målet vara uppfyllt. Vid vårens enkät svarade 78 % av gymnasieungdomarna att ny teknik används regelbundet i utbildningen. Målet är uppfyllt

14 Mål 5 Attraktiviteten och kvalitén på YH-utbildningarna ska vara sådana att studenter väljer att söka våra utbildningar och att de också slutför dem. Antalet sökande till varje utbildningsplats ska vara två och andelen som slutför utbildningen ska vara 0,8. YH-utbildningar Bryggeriteknik Omsorgspedagog Antal ansökningar hösten Antal platser Antal sökande till varje utbildningsplats 5 4 Målet är uppfyllt Målet är således väl uppfyllt. YH-utbildningar Andel elever som slutför sin utbildning Bryggeriteknik Omsorgspedagog Markekologisk design 91 % (0,91) 92 % (0,92) 30 % (0,30) Målet är delvis uppfyllt Målet är till största delen uppfyllt. Det låga värdet för Markekologisk design har sin förklaring i att utbildningen under sin tvååriga utbildningstid framförallt tappat studenter då de har kommit in på andra utbildningar alternativt fått arbete. I flera av fallen har omvalet av utbildning inneburit ett byte till vår egen Miljö och V/A-teknikutbildning. Mål 6 Yrkesvux lärling ska fördubbla antalet lärlingsplatser under verksamhetsåret. Målet är inte uppfyllt För särvuxlärlingar är läget oförändrat och under året fanns fyra lärlingar. Hösten 2013 startade två lärlingar inom yrkesvux men en avbröt och vid utgången av året fanns enbart en kvar. Målet är således inte uppfyllt. Eftersom de statliga medlen styrs över från yrkesvuxenutbildning till lärlingsutbildning betyder det att VBU behöver fortsätta arbetet med att anordna lärlingsplatser. Ett nytt mål behöver sättas för

15 Skolplanemål 2013 Mål 7 All lärarpersonal har deltagit i minst en utbildningsdag inom området IKT. Målet är inte uppfyllt Enligt enkäten från vårterminen 2013 har 67 % av personalen uppgett att de deltagit i kompetensutveckling minst en dag. På frågan om de anser att de har tillräckliga resurser svarade drygt hälften ja. Enligt rektorerna har all personal erbjudits deltagande i kompetensutveckling inom området men de har av olika skäl inte genomfört någon. Fler insatser inom området är nödvändiga och ett nytt konkret mål bör sättas för år Mål 8 Minst 75 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de har ett reellt inflytande över utbildningen. 100% 80% 81% 95% 85% 87% 100% 83% 79% 97% Målet är uppfyllt 60% 40% 20% 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär FT Vux Gr/Gy Yrk vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Yh Eleverna/studenterna vid samtliga rektorsområden upplever att de har ett reellt inflytande över utbildningen. För hela VBU ligger måluppfyllelsen på 87 %. Målet om att minst 75 % ska uppleva inflytande är väl uppfyllt. Mål 9 Minst 80 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de får ett lärande anpassat efter sina förutsättningar. 100% 80% 60% 40% 20% 89% 95% 89% 94% 100% 95% 96% 94% Målet är uppfyllt Eleverna/studenterna vid samtliga rektorsområden upplever att de får ett lärande anpassat efter sina förutsättningar med en måluppfyllelse för hela VBU på 92 % av totala antalet elever/studenter. Målet är således väl uppfyllt. 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär Vux Yrk Yh FT Gr/Gy vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari

16 Forts. från sidan 13 Mål 10 Minst 80 % av eleverna/studenterna ska vara nöjda med sina lärare. 100% 96% 95% 95% 95% 100% 95% 96% 96% 80% 60% 40% Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt med råge. Totalt för hela VBU är 96 % nöjda med sina lärare. 20% 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär Vux Yrk Yh FT Gr/Gy vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Mål 11 Minst 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra. Målet är delvis uppfyllt Högbergsskolan 63% Smedenskolan 63% Malmenskolan 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Målet är uppfyllt för Malmenskolan som serverar två rätter varav en vegetarisk. Vid Högbergsskolan serveras tre rätter. Varför ligger till exempel Högbergsskolan så mycket lägre? En annan fundering är varför inte Smedenskolan ligger högre än Högbergsskolan när matkostnaderna är högre där. Målet om att 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra skulle vara genomfört under 2013, men arbetet med högre måluppfyllelse får fortsätta för Smedenskolan och Högbergsskolan. Verksamhetsplanerna för 2015 ska även innehålla detta mål

17 Viktiga nyckelområden Enligt skolplanen ska ett antal nyckelområden följas kontinuerligt Gymnasiet Siffrorna är tagna ur den officiella statistiken i databasen Siris. Betyg Rikssnitt kommuner S medenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 12,4 14,2 12,1 13,9 11/12 12,8 14,4 12,2 Båda skolorna i Smedjebacken och Grängesberg ligger under rikssnittet. I rikssnittet ingår samtliga program. För skolan i Ludvika däremot finns blandade program och här ligger också betygssnittet högre. Åtgärder krävs vidare och arbetas in i de nya verksamhetsplanerna för *inklusive Stegelbacksskolan Genomströmning Rikssnitt kommuner Smedenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 89,7% 88,5% 46,8% 75,3% 11/12 82,9% 85,0% 48,7% *inklusive Stegelbacksskolan Genomströmningen visar glädjande siffror med ökningar vid skolorna i Grängesberg och Ludvika medan skolorna i Smedjebacken ligger lågt. I Smedjebacken ingår även eleverna vid Stegelbacksskolan. Åtgärder för att höja genomströmningen arbetas in i verksamhetsplanerna. Behörighet till högskola Rikssnitt kommuner Smedenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan Behörighet till högskolan ligger fortfarande högt där det är skolan i Ludvika som bär upp resultatet genom att ligga hela 10 %-enheter högre än rikssnittet. Åtgärder för Malmenskolan och Smedenskolan arbetas in i verksamhetsplanerna. *inklusive Stegelbacksskolan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 86,2% 96,3% 84,6% 86,3% 11/12 91,2% 97,7% 87,8%

18 Yrkeshögskolan Utbud VBU har vid utgången av 2013 fyra utbildningar igång: bryggeriteknik, markekologisk design, miljö och V/A-teknik samt omsorgspedagog inom neuropsykiatri. Diskussioner förs också kontinuerligt med ortens arbetsgivare om ytterligare behov via teknikcollege, vård- och omsorgscollege samt vid programråden. Fyllnadsgrad Andel elever av möjligt antal på helåret % 100% 60% 87% Fyllnadsgraderna ligger bra. Vid varje kursstart görs ett överintag av antal elever för att kompensera för de som avbryter studierna men trots detta sjunker elevantalet. Bryggeriteknik Markekologisk design Miljö och V/Ateknik Omsorgspedagog Vuxenutbildningen Betyg Gymnasievux VBU Engelska A 57% Riket Engelska A 71% VBU Svenska A Riket Svenska A VBU Matematik A 44% Riket Matematik A 41% 22% 39% 29% 24% 14% 15% 23% 29% 30% 29% 18% 27% 22% 23% 20% 14% 9% 0% 0% 0% IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG Betygen i engelska A och Matematik A ligger bra medan betygen i svenska A ligger sämre. Siffrorna är från 2012 och då det gäller den nationella statistiken finns inga senare uppgifter

19 Betyg vt-13 Gymnasievux 70% 60% Engelska 05 För VBU var betygsläget för gymnasievux vid utgången av höstterminen enligt diagrammet. 50% 40% 30% 20% 10% 0% F (ej godk) E (lägst) D C B A (högst) Engelska 06 Matematik 01b Matematik 02b Svenska som andraspråk 1 Svenska 1 Det finns en förskjutning mot de lägre betygsstegen i engelska, matematik och svenska. Jämförelsen nationellt kan inte göras eftersom dessa siffror saknas. Mönstret från de nationella siffrorna från 2012 stämmer dock. Vidare analyser får göras då statistiken blir tillgänglig. Betyg vt-13 Sfi 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% F (ej godk) E (lägst) D C B A (högst) Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Noterbart är att det inte finns några underkända. Inga nationella siffror finns för jämförelser. Särvux ,6 VBU Snitt riket 3,1 3,1 2,5 Antal elever per undervisningsgrupp ligger något över rikssnittet och antalet undervisningstimmar per elev något under. Elever per undervisningsgrupp Undervisningstimmar/elev och vecka

20 Genomströmning 2012 Grundläggande vux Gymnasie vux Grundläggande vux Snitt kommunalförbund Gynmnasie vux Snitt kommunalförbund 84% 56% 60% 68% 15% 26% 1% 18% 17% 23% 15% 17% Avbrutit kurs Fanns i utbildning* Slutför kurs *De som fanns kvar i utbildningen vid årets slut Avbrutit kurs Fanns i utbildning* Slutför kurs Genomströmningen för elever vid grundläggande vuxenutbildning ligger långt över snittet för kommunalförbund. Motsvarande för gymnasial vuxenutbildning ligger något under. Senare nationella siffror saknas. Utbud VBU har utbildning inom: kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå både teoretisk och yrkesutbildning särskild utbildning för vuxna utbildning i svenska för invandrare VBU har försökt att tillgodose elevernas önskemål om kurser genom att skapa egna undervisningsgrupper, samläsa med gymnasiet och köpa distanskurser. De kurser som behövs för kompletteringar för ansökningar till gymnasium, högskola och så vidare har haft högsta prioritet. Gymnasiesärskolan Utbud (inom Gysam) Eleverna vid gymnasiesärskolan har tillgång till individuella programmet inom VBU och samtliga nationella program inom samverkansområdet. administration, handel och varuhantering estetiska verksamheter fastighet, anläggning och byggnation fordonsvård och godshantering (finns inom VBU) hantverk och produktion hotell, restaurang och bageri hälsa, vård och omsorg samhälle, natur och språk skog, mark och djur

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Delårsbokslut. 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsbokslut. 1 januari 2013 30 juni 2013 Delårsbokslut 1 januari 2013 30 juni 2013 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-06-30 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum, organisationsnummer 222000-0802, avger

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Innehållsförteckning Ordförande

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ystads kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ystads kommun 2 (8) Tillsyn i Ystads kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ystads kommun under hösttermin

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Gymnasieinformation. Vilka förutsättningar? Hur klarar du grundskolan Hur klarar du dina fritidsaktiviteter Hur utnyttjar du dina resurser

Gymnasieinformation. Vilka förutsättningar? Hur klarar du grundskolan Hur klarar du dina fritidsaktiviteter Hur utnyttjar du dina resurser Gymnasieinformation Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Starka sidor Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2017

Välkomna till. Hösten 2017 Välkomna till Hösten 2017 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Slutet av september påbörjar enskilda samtal Mitten av oktober föräldrainformation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner

Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Kartläggning av samverkan och samverkansbehov på introduktionsprogrammet (IM) mellan GYSAM:s kommuner Falun Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Sweden info@fbregionen.se Tel +46 243 24

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Antagningen Hur gick det?

Antagningen Hur gick det? 1 216- SKAPAD AV Antagningen 216 Hur gick det? Antagna i siffror 216 Hur många elever från åk 9 2142 Antal antagna Hur många från åk 1-3 + IM program Elever från kommuner utanför Skaraborg 21 83 Fyllnadsgrad

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen_

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. 1. Inledning 2

Innehållsförteckning. Sid. 1. Inledning 2 KVALITETSPLAN OCH SKOLPLAN 2013 2015 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning 2 2. Kvalitetsplan 3 Systematiskt kvalitetsarbete 4 Nationella styrdokument 4 Skolplan 4 Utbildningschefens verksamhetsplan 4

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer