årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA"

Transkript

1 VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA Tel: Fax: Org.nr: E-post: vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

2

3 ÅRSREDOVISNING Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Ordförande har ordet... 2 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten... 3 VBU:s organisation... 4 Viktiga händelser... 5 Omvärldsanalys... 8 Framtiden... 9 Måluppfyllelse Viktiga nyckelområden Ekonomisk översikt och analys Investeringsredovisning Statistik Ungdomsgymnasiet Vuxenutbildningen Verksamhetsberättelser Högbergsskolan Högbergsskolan Malmen och Smeden Stegelbackens skola Gymnasiesärskolan YH, uppdrag Vuxenutbildningen Kanslienheten Ledningsstöd Personal och hälsobokslut Statistik personal Finansiella rapporter Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter och tilläggsupplysningar Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET I revisionsrapporten från kommunrevisionen lyfts bland annat följande utvecklingsområden fram: utveckla det systematiska kvalitetsarbetet förfina samarbetet med näringslivet tydliggörande av kompetensutveckling beredskap för framtida personalförsörjning utveckla ledningsfunktionen utveckla och förfina information och marknadsföring en framtida ekonomi i balans samverkan och samordning med andra kommuner Roger Stål, ordf. Hur gick det? Ännu ett verksamhetsår har passerat med ett i mitt tycke bra resultat vad avser elevernas prestationer, synen på utbildning, lärarna men även utifrån den utvärdering som görs av personalens sjukfrånvaro, syn på ledarskap med mera. Ekonomin är också i balans, vilket kanske kan uppfattas som en underdrift med ett redovisat resultat på 5,6 mkr. Engångsjusteringar gentemot AFA och KPA på 2,6 mkr respektive 2,9 mkr innebär att verksamhetens resultat, ca 100 tkr, är i balans. Hur ser det ut? Under året har två stora undersökningar gjorts, dels av kommunernas revision med syftet att identifiera framgångsfaktorer för VBU för att effektivt och ändamålsenligt klara av kommande utmaningar och förändringsarbeten, dels av skolinspektionen angående kunskapsresultat, undervisning och lärande samt trygghet och studiero. Skolinspektionen är tydlig med vilka områden som skall förbättras och åtgärdas. Svar på åtgärder lämnas till skolinspektionen under våren. En del åtgärder vad avser rutiner och delegationer är relativt lätta att förbättra medan andra att förbättra kvalitetsutvärderingar, höja resultatnivån för en del gymnasieprogram, förbättra elevernas inflytande på arbetssätt/former mer är av processkaraktär. Det är i grunden fråga om utveckling av pedagogiska metoder, kompetens hos vår personal, styrning och ledarskap och som alltid kanske också en resursfråga. Synpunkter Undertecknad som har följt utvecklingen av VBU sedan bildandet 1994 må erkänna en känsla av både stimulans och upprepning. Stimulans att få möta nya utmaningar, utveckla framtidens utbildning, klara krav på effektivitet med mera, men samtidigt en känsla av stillastående, att allt detta har vi enligt min uppfattning alltid arbetat med inom utbildningssektorn i allmänhet och i detta fall inom VBU i synnerhet. Självklart är det både och. Nya läroplaner, gymnasieprogram, utveckling av YH-utbildningar, näringslivskrav, friskoleutvecklingen, frisök inom Gysam och inte minst elevernas krav och önskemål har varit och kommer att vara i ständig förändring, vilket hela tiden ställer krav på förändringsbenägenhet och bevakning av omvärldsförändringar. Skolan är i fokus för samhällsdebatten vad avser elevresultat, personalkompetens, lärarlöner med mera. Framtidens samhälle kräver välutbildade medarbetare, vilket naturligtvis ställer krav på utbildningssektorn oavsett nivå. Inte minst viktigt är det att läraryrket är attraktivt för att skapa goda möjligheter till framtida personalförsörjning. För närvarande och sedan bildandet av VBU har rekrytering, personalomsättning, sjukfrånvaro och så vidare varit parametrar som varit hanterbara för att inte säga goda. Ett kvalitativt bra utbud på gymnasieskolan och en fortsatt utveckling av vuxenutbildningen är viktigta inslag i en framtida utveckling av VBU, för våra elever och näringslivet i vår region. Roger Stål Ordf. VBU - 2 -

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Ett kommunalförbund bildas när kommuner vill samverka inom något eller några områden. Myndighetsutövningen inom det område där samverkan sker överlåts då till kommunalförbundet som blir en egen myndighet. Kommunalförbundet VBU leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem kommer från Ludvika och fyra från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag till VBU i proportion till hur eleverna från respektive kommun väljer program och utbildning. Verksamhetsårets förbundsdirektion Kommunalförbundets samverkansområde Ledamöter, Ludvika Roger Stål (S), ordförande Kjell Israelsson (M), 2:e vice ordförande Kerstin Frost Erkers (S) Kurt Josefsson (BOP) Sten G Johansson (V) Ledamöter, Smedjebacken Håkan Svensson (S), 1:e vice ordförande Fredrik Rönning (S) Bengt Norrlén (S) Birgitta Granqvist (M) Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning (gruv) Gymnasial vuxenutbildning Yrkeshögskola Särskild utbildning för vuxna (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) Övriga utbildningsinsatser från grundskole till högskolenivå samt utbildningsinsatser för arbetsmarknad och näringsliv

6 VBU:s organisation Direktion Controller Andreas Lundholm Utbildningschef Åke Sandberg Direktionssekreterare Ulrika Lindquist Ledningsstöd Kanslienheten Högbergsskolan 1 Högbergsskolan 2 Smedenskolan Malmenskolan YH Uppdragsutbildning Stegelbackens skola Vuxenutbildningen Flexenheten Gymnasiesär Mats Johnsson Kristina Karlsson Kenth Runnberg Carina Hedström Hammar Marie- Hélène Abrahamsson Håkan Franklin Mats Berglund Mats Berglund Erik Norgren Karin Pihlström Andreas Lundholm Lena Risberg Administration Ekonomi Reception/ assistenter Skolhälsovård Arbetsrätt HR IT Information Marknadsföring EK ES HA HU SA Bibliotek I-val Stödcentrum EE IN NA TE VTC Idrott och Hälsa Lokal idrottsprofil BA BA vux FT FT gysär FT lärling FT vux IMIND IMPRE IMPRO IMYRK Uppföljaransvar Flexibelt lärande Sfi Särvux Grundvux/ SvA RL VO Vård- och omsorgscollege Rektorsadm. Schema och systemstöd Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbild ningar Gymnasiesär Teknikcollege Programförkortningar BA Bygg- och anläggningsprogrammet EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet FT Fordon- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HU Humanistiska programmet IN Industritekniska programmet IMIND Individuellt alternativ IMPRO Programinriktat individuellt val IMPRE Preparandutbildning IMYRK Yrkesintroduktion NA Naturvetenskapsprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Övriga förkortningar Grundvux Vuxenutbildning på grundläggande nivå Gysär Utbildningar för ungdomar med utvecklings störning Sfi Svenskundervisning för invandrare Särvux Särskild utbildning för vuxna VTC Verkstadsteknisk utbildning Vux Vuxenutbildning YH Yrkeshögskola - 4 -

7 Viktiga händelser Karriärtjänster Regeringen har infört karriärtjänster för lärare och bekostar också den höjning av lönen som görs. VBU ser positivt på utvecklingsmöjligheterna för lärarpersonal och har erhållit resurser för en lektorstjänst och två förstelärare. Som lektor antas Mikael Berg och som förstelärare Anna Porath och Göran Åslund. VBU kommer under 2014 att erhålla ytterligare resurser inom området. Verksamhetsutveckling inom det pedagogiska området Ledningen har tagit fram en plan för utveckling av det pedagogiska arbetet för tiden 2013 till Under våren har en inventering över pågående utvecklingsprojekt, lärares arbetsuppgifter samt det administrativa stödet gjorts. Det resulterade i en plan för Motorn i arbetet blir enheten för kollegial ämnesutveckling (KÄU) som leds av rektor Karin Pihlström och består av innehavarna av karriärtjänsterna. Arbetet blir forskningsbaserat och kommer att handla om både kollegialt lärande och nyttjande av specialpedagoger. Processen följs av ledningen och de fackliga lärarrepresentanterna. I samband med detta fanns också informationsbord i kapphallen där företag och organisationer presenterade sig. VBU kommer årligen att genomföra en liknande aktivitet. Regionala doktorandtjänster VBU deltar i den regionala satsningen som i ett första steg ska utbilda fem forskare för utveckling av regionens skolor. Satsningen samfinansieras med Högskolan Dalarna och PUD (Pedagogiskt UtvecklingsCentrum). Den innebär en ökad skolforskning och ett komplement till de två forskare från VBU som redan är i gång. Planen är att VBU på sikt ska ha tre egna skolforskare. Lärarlegitimationer Reglerna om introduktionsår för nya lärare är redan införda. Från december får man inte tillsvidareanställa icke legitimerade lärare. Undantagna är yrkeslärare samt lärare i modersmål. Det finns övergångsregler bland annat för äldre lärare utan behörighet. I juli 2015 får enbart legitimerade lärare ansvara för undervisningen och sätta betyg. Motsvarande för gymnasiesärskolan är juni Det kommer att finnas möjlighet att ge en varning och även återkalla legitimationen. (Forts. på sidan 6) Revision av VBU KPMG har på uppdrag av ägarkommunerna genomfört en revision av VBU avseende kostnader, kvalité, verksamhet, utveckling och strategier inför framtiden. Rapporten presenterades i Ludvika Stadshus den 27 mars. Den konstaterade vikten av ett långsiktigt perspektiv för planering av verksamheten men också att VBU redan har påbörjat arbetet med detta. Vidare konstaterades att VBU är välskött. Organisationsförändringar i ledningen hösten 2013 Ledningen förändras kontinuerligt utifrån de behov och de förutsättningar som finns. Rektor vid vuxenutbildningen kommer att arbeta deltid från och med hösten och biträdande rektor Karin Pihlström går in och täcker upp som rektor. Totalt blir det en biträdande rektorstjänst mindre. De biträdande rektorstjänsterna, i dagsläget två halvtider, är tänkta som aspiranttjänster för kommande behov. Det händer mycket inom skolan och det sker snabbt, så snabbt att det många gånger är svårt att planera i och med att besluten tas samtidigt som de ska verkställas. VBU har många områden inom utbildning och samtliga förändras. Entreprenörsdag för gymnasieskolan Den 21 januari genomfördes en entreprenörsdag för alla elever vid gymnasieskolan i Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken. Ulf Spendrup berättade om hur det är att vara entreprenör och hur han varit med och utvecklat ett företag från litet till stort. Föreläsningen genomfördes vid tre tillfällen och eleverna uppskattade den verkligen. Åke Sandberg, utbildningschef - 5 -

8 (Forts. från sidan 5) Skolinspektionen VBU har deltagit i Skolinspektionens regelbundna granskning under året. Under våren har uppgifter samlats in från lärare och utvalda elever som har fått svara på enkäter. En ytterligare insamlingsomgång av uppgifter genomfördes under sommaren, innan det blev skolbesök och återrapporter under hösten. Drygt hälften av återrapporterna har levererats och några mönster kan ses. Till exempel finns förbättringsområden inom kvalitetsarbetet samt att alla elever bör ges chans att erhålla högre betyg. Även en brist på fungerande rutiner kan konstateras. En övergripande rapport lämnas under början av Även Ludvika och Smedjebackens kommuner samt ABB-gymnasiet har också granskats under året. Elev vid VBU vann lilla Augustpriset Nicole Accord, som går humanistiska programmet på VBU, blev utsedd till vinnare av Lilla Augustpriset 2013, med novellen " Då skulle världen vara en vacker plats". VBU gratulerar Nicole till den fina utmärkelsen. Tobaksfritt VBU Direktionen fattade under hösten beslut om att VBU ska bli en tobaksfri skola, vilket betyder att rökning inte är tillåten under arbets- eller skoltid. Arbetet med att hjälpa till med att sluta kommer att ske under de kommande åren. Från 2015 blir det även slut på snusningen. Anledningen är bland annat att om ungdomar kan förbli tobaksfria genom tonåren så kommer de allra flesta att vara det under resten av sina liv. Dessutom finns tydliga samband mellan rökning och risken att ofta dricka alkohol och andra droger. 25 års trogen tjänst Rektor Kristina Karlsson var ensam om att motta VBU:s gåva detta år. Kristina är barnmorska och kom till VBU i samband med övertagandet av vårdutbildningen från Landstinget. Kristina har arbetat som rektor för vuxenutbildningen de senaste åren. Yrkesintroduktion på industriteknik och handel- och administration VBU har startat yrkesintroduktion på ytterligare två program under hösten. I B-huset har Fordonprogrammets tomma lokaler byggts om och utrustats. Det kommer att bli en samläsning med eleverna på VTC-utbildningen. I A-huset har yrkesintroduktionen inom handel- och administration förlagts tillsammans med åk 1-eleverna på det nationella programmet. Projekt Vägval framtid I Ludvika och Smedjebacken finns det cirka 400 ungdomar mellan 16 och 24 år som varken jobbar eller studerar. Projekt Vägval framtid syftar till att erbjuda stöd till dessa, som i sin tur ska kunna leda till teoretisk utbildning, yrkesutbildning och jobb. Det har varit ett stort nationellt intresse för vårt upplägg av ESF-projektet. Personal från VBU har presenterat projektet vid SKL:s konferens, vid introduktionsprogrammens konferens i Eskilstuna samt under Almedalsveckan. Dessutom gjorde Rapport ett inslag om projektet i nyhetssändningen den 11 juni. Projektet har fått en förlängning till sista juni VBU arbetar aktivt för ett permanent upplägg. Projekt Dalalyft Dalalyft är ett kompetensutvecklingsprojekt som erbjuder solo-, mikro- företag i Dalarna med upp till nio anställda kompetenshöjande utbildning inom strategiskt viktiga områden. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet är inne i ett slutskede och kommer att avslutas under VBU:s pedagogiska pris 2013 VBU:s pedagogiska pris 2013 delades ut i mars till Maria Jedeberg som på ett förtjänstfullt sätt bedrivit sin undervisning. Maria var nominerad av elever och priset bestod i en summa pengar att utnyttja till kompetensutveckling. En del av motiveringen löd: Maria ser varje elevs enskilda behov och uppmuntrar eleverna till god självkänsla

9 (Forts. från sidan 6) Yrkeshögskoleutbildning inom CNC-teknik Utbildningen har startats tillsammans med NVU och Hedemoras kommun. Utbildningens struktur liknar den VBU redan har på sina YH-utbildningar; distansstudier med intensivveckor på respektive ort, för VBU:s del i Ludvika/Smedjebacken. Utbildningen ska tillgodose industrins behov av kvalificerad arbetskraft inom området. Den innehåller förutom CNC även FMS, kommunikation, kvalitet och kvalitetsstyrning, mätteknik och tillverkning. IT-strategi Inom gymnasiet har nu samtliga elever egna personliga datorer, vilket fått till följd att flera datasalar tagits bort. Ett antal salar har behållits för vuxenutbildningen samt för yrkeshögskolan. Ett trådlöst fritt nät finns på samtliga skolor för att elever inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska kunna arbeta med egna datorer och smartphones. Även gymnasieeleverna kommer åt det fria nätet med sina egna smartphones, läsplattor och datorer. Fjärde året på Teknikprogrammet Under läsåret 2012/13 startade VBU det fjärde året på Teknikprogrammet. Eleverna gick ut under våren. Tyvärr blev antalet sökande till läsåret 2013/14 så lågt att utbildningen inte kunde startas hösten VBU på sociala medier Många av VBU:s nuvarande och blivande elever finns på sociala medier. Därför deltar även VBU där för att ge insyn och svara på frågor. VBU finns på Facebook, Twitter (#VBU) och Instagram. Lokal idrottsprofil Eleverna undervisas av erfarna idrottsledare i respektive idrott. Området utvecklas genom att nya idrottsinriktningar skapas genom att eleverna väljer nya alternativ. VBU erbjöd 12 idrottsprofiler under Elevambassadörer Ett antal elever har utbildats till elevambassadörer under läsåret och har även varit modeller i tidningen Gymnasiet Nästa. Eleverna har besökt Ludvikas och Smedjebackens grundskolor och berättat om VBU:s utbildningar och skolor. Detta arbete har förhoppningsvis bidragit till minskningen av andelen utsökande elever under Arbetet har fortsatt inför 2014 års ansökningar

10 Omvärldsanalys Det största och dominerande företaget i Ludvika, ABB, har under flera år aviserat behov av ytterligare kvalificerad arbetskraft för att kunna utveckla nya system inom sina affärsområden. En ny fabrik är byggd inom HVDCområdet. Det finns också ett stort antal mindre företag i regionen som behöver kompetensförsörjas inom de närmaste åren. Detta gäller inom många olika områden. Även gruvornas aviserade start kan göra att arbetskraftsbehovet ökar. Elevunderlaget vid gymnasieskolan har börjat minska års årskurs 9 är mycket liten men följs de kommande två åren av något större elevkullar. De stora pensionsavgångarna i länet ligger tidigt jämfört med många andra län. Speciellt stor kommer efterfrågan att bli på kvalificerade yrkesarbetare och personal inom vårdsektorn. område är energiförsörjningen och dess utveckling. Det gäller allt från transporter till uppvärmning. Här kommer kretsloppstänkandet att få stor betydelse. En konkurrensfördel kan i framtiden ligga på att företaget är mer miljöinriktat. Flera nya teknikområden kommer att utvecklas. Det mobila internet gör att miljarder av människor kommer att koppla upp sig. Internet kommer att ge möjlighet att styra och kontrollera mängder av processer och prylar. Förarlösa fordon med autopilot minskar olycksfallsrisken och förbättrar miljön ur utsläppssynpunkt. Konstgjord DNA möjliggör att mikroorganismer blir nya fabriker. Bättre batterier gör att el-bilarna kan slå igenom på bred front. Nya material är på gång, till exempel grafen som kan ge effektivare batterier och solceller. 3dskrivaren är en teknik som förutspås en snabb utveckling. Miljömedvetenheten ökar stort och Västerbergslagen behöver kompetenstillskott för att kunna utveckla företag och organisationer i nya banor. Ett speciellt viktigt - 8 -

11 Framtiden VBU är beroende av hur utvecklingen i Ludvika och Smedjebacken kommer att se ut. Uppgiften för VBU är att tillhandahålla utbildningar som efterfrågas av elever, föräldrar, näringsliv och offentliga förvaltningar. Lyhördheten för förändringar måste vara stor. Utbildningarna på vuxenutbildningen måste skräddarsys utifrån behoven. Utbildningarna i Västerbergslagen inom VBU:s ansvarsområden måste vara attraktiva alternativ i förhållande till andra utbildningsanordnare. Mångfalden av program och utbildningar är också viktig. Det ska finnas möjligheter att välja en utbildning i hemkommunerna. Ett av problemen är att ungdomskullarna minskar de kommande åren. Den stora utmaningen är att hålla ett tillräckligt brett utbud av utbildningar kvar inom regionen. Ställtiderna kommer att bli kortare, efterfrågade utbildningar måste riggas snabbare och organisationen måste bli mer flexibel. Några områden som är viktiga att utveckla vidare är Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege genom förändringar inom program och inriktningar. Kompetensutveckling av personal för att möta framtidens utveckling av befintliga områden blir en utmaning, men nödvändig. Begreppet hållbar utveckling ska genomsyra hela VBU. VBU ska använda samhället utanför, som arena för utbildning. Det blir mer och mer viktigt att eleverna förbereds för de utmaningar som både arbetsliv och samhällsliv kräver. En ytterligare kompetenshöjning för personalen inom bland annat IT-området är angeläget. Anammandet av nya tekniker kan bli kostsam men är nödvändig. Konkurrensen om elever blir större och större. Ett antal företag driver skolor i vinstsyfte och en del av dem får problem då elevantalet minskar. Ytterligare skolnedläggningar kan vara förestående. Skolsystemet styrs om så att eleven mer och mer får välja var han/hon vill studera. Utveckling av kvalitén blir alltmer viktigt för VBU. Ett närmare samarbete i Gysam inom Falu/ Borlänge-regionen underlättar genom att man fortsätter utveckla gemensamma delar av utbildningarna för att bli både kostnadseffektiva och kvalitetshöjande. Man kan också lära av varandra och dela på gemensamma kostnader. VBU kraftsamlar kring den pedagogiska utvecklingen genom en flerårsplan för detta arbete. Här görs analyser av dagens olika upplägg och planer för fortsättningen. En motor i arbetet blir gruppen för utvecklingsstöd som är forskningsbaserad och leds av rektor med lektorer samt förstelärare. Ett område som kommer att utvecklas är kollegialt lärande samt uppbyggnad av en modell för kompetenshöjning av lärare i deras arbete med svaga elever genom stöd av specialpedagoger. Ny teknik för undervisningen blir alltmer vanlig och flera olika tekniker kommer att användas i undervisningen. Framtidens elevarbetsplats blir i fokus bland annat på grund av den alltmer ökade konkurrensen. Varje elev har tillgång till egen dator och på sikt även egen arbetsplats. Det betyder att både lokalkostnaderna och driftskostnaderna per elev ökar i det korta perspektivet. Minskningen av personal kan komma att ske de närmaste åren. Ett problem i sammanhanget är då att de övergripande funktionerna måste finnas och inte rent matematiskt kan minskas. Här måste nytänkande och förändrade arbetssätt utvecklas vidare

12 Måluppfyllelse Mål 2013 Målen från läsåret 2012/13 finns redovisade i delårsrapporten för 1 januari 30 juni En ny skolplan togs för perioden och utbildningschefen har utifrån den formulerat mål för 2013/14. Nedanstående mål är en sammanställning över olika mål i en period när VBU gått över från läsårsmål till kalenderårsmål. Övergripande mål 2013 Mål 1 Den genomsnittliga betygspoängen ska öka med 0,5 poäng. Målet är inte uppfyllt Våren 08 Våren 09 Våren 10 Våren 11 Våren 12 Våren 13 12,6 12, ,2 13,4 13,6 13,8 Avgångsbetygen har sänkts med 0,12 och är alltså lägre än Detta gör att målet om högre betyg inte bör släppas utan ett intensifierat arbete blir nödvändigt. Andelen elever som är godkända för högskolestudier ligger fortsatt högt och satsningen på elever som vill längre än till godkänt är högprioriterat. Aktiviteter kring ökad måluppfyllelse skrivs in i kommande verksamhetsplaner. Siffrorna är hämtade ur egen statistik och tar inte hänsyn till t ex gamla elever eller elever som börjat vid VBU och senare gått ut vid annan skola, vilket de officiella siffrorna från SCB gör

13 Forts. från sidan 10 Mål 2 Den genomsnittliga elevfrånvaron ska minska till högst 10 %. Elevfrånvaro Målet är inte uppfyllt % ES HA SA EE IN TE EKO NA BA FT RL VO EK HU Frånvaron har sjunkit med en procentenhet från förra året och ligger nu på 14 %. Dessutom har den ogiltiga frånvaron sänkts till 4 % från 5 % förra året och 7 % året innan. De program som klarar målet på en frånvaro under 10 % är Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Humanistiska programmet. Åtgärder kring frånvaron redovisas i rektorernas verksamhetsberättelser för respektive enhet. Mål 3 Varje skola har en färdig likabehandlingsplan klar den sista september Målet finns kvar sedan tidigare men är nu uppnått. Varje skola har en plan. Målet är uppfyllt Mål 4 Mer än hälften av lärarna använder lärplattformen som ett pedagogiskt verktyg i arbetet med de elever som börjar gymnasieskolan hösten 2012 och för kontakt med deras vårdnadshavare. Vid kontroll hos respektive rektor uppgavs målet vara uppfyllt. Vid vårens enkät svarade 78 % av gymnasieungdomarna att ny teknik används regelbundet i utbildningen. Målet är uppfyllt

14 Mål 5 Attraktiviteten och kvalitén på YH-utbildningarna ska vara sådana att studenter väljer att söka våra utbildningar och att de också slutför dem. Antalet sökande till varje utbildningsplats ska vara två och andelen som slutför utbildningen ska vara 0,8. YH-utbildningar Bryggeriteknik Omsorgspedagog Antal ansökningar hösten Antal platser Antal sökande till varje utbildningsplats 5 4 Målet är uppfyllt Målet är således väl uppfyllt. YH-utbildningar Andel elever som slutför sin utbildning Bryggeriteknik Omsorgspedagog Markekologisk design 91 % (0,91) 92 % (0,92) 30 % (0,30) Målet är delvis uppfyllt Målet är till största delen uppfyllt. Det låga värdet för Markekologisk design har sin förklaring i att utbildningen under sin tvååriga utbildningstid framförallt tappat studenter då de har kommit in på andra utbildningar alternativt fått arbete. I flera av fallen har omvalet av utbildning inneburit ett byte till vår egen Miljö och V/A-teknikutbildning. Mål 6 Yrkesvux lärling ska fördubbla antalet lärlingsplatser under verksamhetsåret. Målet är inte uppfyllt För särvuxlärlingar är läget oförändrat och under året fanns fyra lärlingar. Hösten 2013 startade två lärlingar inom yrkesvux men en avbröt och vid utgången av året fanns enbart en kvar. Målet är således inte uppfyllt. Eftersom de statliga medlen styrs över från yrkesvuxenutbildning till lärlingsutbildning betyder det att VBU behöver fortsätta arbetet med att anordna lärlingsplatser. Ett nytt mål behöver sättas för

15 Skolplanemål 2013 Mål 7 All lärarpersonal har deltagit i minst en utbildningsdag inom området IKT. Målet är inte uppfyllt Enligt enkäten från vårterminen 2013 har 67 % av personalen uppgett att de deltagit i kompetensutveckling minst en dag. På frågan om de anser att de har tillräckliga resurser svarade drygt hälften ja. Enligt rektorerna har all personal erbjudits deltagande i kompetensutveckling inom området men de har av olika skäl inte genomfört någon. Fler insatser inom området är nödvändiga och ett nytt konkret mål bör sättas för år Mål 8 Minst 75 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de har ett reellt inflytande över utbildningen. 100% 80% 81% 95% 85% 87% 100% 83% 79% 97% Målet är uppfyllt 60% 40% 20% 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär FT Vux Gr/Gy Yrk vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Yh Eleverna/studenterna vid samtliga rektorsområden upplever att de har ett reellt inflytande över utbildningen. För hela VBU ligger måluppfyllelsen på 87 %. Målet om att minst 75 % ska uppleva inflytande är väl uppfyllt. Mål 9 Minst 80 % av eleverna/studenterna ska uppleva att de får ett lärande anpassat efter sina förutsättningar. 100% 80% 60% 40% 20% 89% 95% 89% 94% 100% 95% 96% 94% Målet är uppfyllt Eleverna/studenterna vid samtliga rektorsområden upplever att de får ett lärande anpassat efter sina förutsättningar med en måluppfyllelse för hela VBU på 92 % av totala antalet elever/studenter. Målet är således väl uppfyllt. 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär Vux Yrk Yh FT Gr/Gy vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari

16 Forts. från sidan 13 Mål 10 Minst 80 % av eleverna/studenterna ska vara nöjda med sina lärare. 100% 96% 95% 95% 95% 100% 95% 96% 96% 80% 60% 40% Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt med råge. Totalt för hela VBU är 96 % nöjda med sina lärare. 20% 0% Mal Sme Hö1 Hö2 Gy sär Vux Yrk Yh FT Gr/Gy vux Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Mål 11 Minst 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra. Målet är delvis uppfyllt Högbergsskolan 63% Smedenskolan 63% Malmenskolan 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna är från höstenkäten 2013 som genomfördes december till januari. Målet är uppfyllt för Malmenskolan som serverar två rätter varav en vegetarisk. Vid Högbergsskolan serveras tre rätter. Varför ligger till exempel Högbergsskolan så mycket lägre? En annan fundering är varför inte Smedenskolan ligger högre än Högbergsskolan när matkostnaderna är högre där. Målet om att 80 % av eleverna ska uppleva skolmaten som bra skulle vara genomfört under 2013, men arbetet med högre måluppfyllelse får fortsätta för Smedenskolan och Högbergsskolan. Verksamhetsplanerna för 2015 ska även innehålla detta mål

17 Viktiga nyckelområden Enligt skolplanen ska ett antal nyckelområden följas kontinuerligt Gymnasiet Siffrorna är tagna ur den officiella statistiken i databasen Siris. Betyg Rikssnitt kommuner S medenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 12,4 14,2 12,1 13,9 11/12 12,8 14,4 12,2 Båda skolorna i Smedjebacken och Grängesberg ligger under rikssnittet. I rikssnittet ingår samtliga program. För skolan i Ludvika däremot finns blandade program och här ligger också betygssnittet högre. Åtgärder krävs vidare och arbetas in i de nya verksamhetsplanerna för *inklusive Stegelbacksskolan Genomströmning Rikssnitt kommuner Smedenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 89,7% 88,5% 46,8% 75,3% 11/12 82,9% 85,0% 48,7% *inklusive Stegelbacksskolan Genomströmningen visar glädjande siffror med ökningar vid skolorna i Grängesberg och Ludvika medan skolorna i Smedjebacken ligger lågt. I Smedjebacken ingår även eleverna vid Stegelbacksskolan. Åtgärder för att höja genomströmningen arbetas in i verksamhetsplanerna. Behörighet till högskola Rikssnitt kommuner Smedenskolan* Högbergsskolan Malmenskolan Behörighet till högskolan ligger fortfarande högt där det är skolan i Ludvika som bär upp resultatet genom att ligga hela 10 %-enheter högre än rikssnittet. Åtgärder för Malmenskolan och Smedenskolan arbetas in i verksamhetsplanerna. *inklusive Stegelbacksskolan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmenskolan Högbergsskolan Smedenskolan* Rikssnitt kommuner 12/13 86,2% 96,3% 84,6% 86,3% 11/12 91,2% 97,7% 87,8%

18 Yrkeshögskolan Utbud VBU har vid utgången av 2013 fyra utbildningar igång: bryggeriteknik, markekologisk design, miljö och V/A-teknik samt omsorgspedagog inom neuropsykiatri. Diskussioner förs också kontinuerligt med ortens arbetsgivare om ytterligare behov via teknikcollege, vård- och omsorgscollege samt vid programråden. Fyllnadsgrad Andel elever av möjligt antal på helåret % 100% 60% 87% Fyllnadsgraderna ligger bra. Vid varje kursstart görs ett överintag av antal elever för att kompensera för de som avbryter studierna men trots detta sjunker elevantalet. Bryggeriteknik Markekologisk design Miljö och V/Ateknik Omsorgspedagog Vuxenutbildningen Betyg Gymnasievux VBU Engelska A 57% Riket Engelska A 71% VBU Svenska A Riket Svenska A VBU Matematik A 44% Riket Matematik A 41% 22% 39% 29% 24% 14% 15% 23% 29% 30% 29% 18% 27% 22% 23% 20% 14% 9% 0% 0% 0% IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG Betygen i engelska A och Matematik A ligger bra medan betygen i svenska A ligger sämre. Siffrorna är från 2012 och då det gäller den nationella statistiken finns inga senare uppgifter

19 Betyg vt-13 Gymnasievux 70% 60% Engelska 05 För VBU var betygsläget för gymnasievux vid utgången av höstterminen enligt diagrammet. 50% 40% 30% 20% 10% 0% F (ej godk) E (lägst) D C B A (högst) Engelska 06 Matematik 01b Matematik 02b Svenska som andraspråk 1 Svenska 1 Det finns en förskjutning mot de lägre betygsstegen i engelska, matematik och svenska. Jämförelsen nationellt kan inte göras eftersom dessa siffror saknas. Mönstret från de nationella siffrorna från 2012 stämmer dock. Vidare analyser får göras då statistiken blir tillgänglig. Betyg vt-13 Sfi 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% F (ej godk) E (lägst) D C B A (högst) Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Noterbart är att det inte finns några underkända. Inga nationella siffror finns för jämförelser. Särvux ,6 VBU Snitt riket 3,1 3,1 2,5 Antal elever per undervisningsgrupp ligger något över rikssnittet och antalet undervisningstimmar per elev något under. Elever per undervisningsgrupp Undervisningstimmar/elev och vecka

20 Genomströmning 2012 Grundläggande vux Gymnasie vux Grundläggande vux Snitt kommunalförbund Gynmnasie vux Snitt kommunalförbund 84% 56% 60% 68% 15% 26% 1% 18% 17% 23% 15% 17% Avbrutit kurs Fanns i utbildning* Slutför kurs *De som fanns kvar i utbildningen vid årets slut Avbrutit kurs Fanns i utbildning* Slutför kurs Genomströmningen för elever vid grundläggande vuxenutbildning ligger långt över snittet för kommunalförbund. Motsvarande för gymnasial vuxenutbildning ligger något under. Senare nationella siffror saknas. Utbud VBU har utbildning inom: kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå både teoretisk och yrkesutbildning särskild utbildning för vuxna utbildning i svenska för invandrare VBU har försökt att tillgodose elevernas önskemål om kurser genom att skapa egna undervisningsgrupper, samläsa med gymnasiet och köpa distanskurser. De kurser som behövs för kompletteringar för ansökningar till gymnasium, högskola och så vidare har haft högsta prioritet. Gymnasiesärskolan Utbud (inom Gysam) Eleverna vid gymnasiesärskolan har tillgång till individuella programmet inom VBU och samtliga nationella program inom samverkansområdet. administration, handel och varuhantering estetiska verksamheter fastighet, anläggning och byggnation fordonsvård och godshantering (finns inom VBU) hantverk och produktion hotell, restaurang och bageri hälsa, vård och omsorg samhälle, natur och språk skog, mark och djur

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Delårsbokslut 2014-01-01 2014-06-30

Delårsbokslut 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport 2014 Delårsbokslut 2014-01-01 2014-06-30 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, organisationsnummer 222000-0802, avger följande delårsrapport

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer