505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd Hel över- eller underkäksprotes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes"

Transkript

1 RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m. m.; beslutade den 14 oktober Med stöd av 28 tandvårdstaxan (1973:638) föreskriver riksförsäkringsverket i fråga om föreskrifterna (RFFS 1980:22) för verkställigheten av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. dels att 7 och 18 samt bilagorna 1, 4, 5 och 6 skall ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna skall införas en ny bilaga, bilaga 7, av följande lydelse. (FOTNOT: Senaste lydelse av författningens rubrik RFFS 1986:27 (omtryck).) 7 I vården under en och samma behandlingsperiod inräknas varje behandlingsåtgärd i tandvårdstaxans (1973:638) bilagor A och C som utgör ett led i en behandling med det syfte som anges i 5. En åtgärd räknas dock inte in i behandlingsperioden om 1. åtgärden utförs på en akutpatient och inte inom tre månader följs av en behandling med det syfte som anges i 5, eller 2. åtgärden avser kontroll av en behandling och utförs senare än tre månader efter det att behandlingen avslutats. (FOTNOT: Senaste lydelse RFFS 1986:27:) 18 Särskilda föreskrifter för arvodesberäkningen enligt Bilaga A och Bilaga C till tandvårdstaxan (1973:638) finns i bilagorna 1-5 respektive 7 till dessa föreskrifter. I bilaga 6 finns vissa föreskrifter till Bilaga B till tandvårdstaxan. (FOTNOT: Senaste lydelse RFFS 1986:27.) Bilaga 1 (FOTNOT: Senaste lydelse RFFS 1988:5.) Bilaga A, Avdelning I. Tandläkarens åtgärder Allmänt om åtgärderna I föreskrifterna anges de behandlingsmoment, som är inräknade i arvodet. Vissa naturliga moment i arbetet, t ex anvisningar från tandläkaren till tandteknikern har dock inte tagits med. För behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar finns särskilda föreskrifter för arvodesberäkningen i bilaga 7.

2 505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring Åtgärden avser en amalgamkrona där såväl buccala som linguala kuspen är skuren och kronan är förankrad i rotkanalen med rotstift. Åtgärden avser även vital amalgamkrona förankrad med parapulpala stift. Förankringen med rotstift och parapulpala stift får i dessa fall inte debiteras enligt åtgärd 509. Materialkostnaden för stift av ädelmetall debiteras enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete. 509 Stiftförankring, per tand Åtgärden avser förankring med dels parapulpala stift dels rotstift vid fyllnadsterapi (exklusive amalgamkrona). Åtgärden avser såväl cementerade som självretinerande stift. Debitering sker per tand oavsett antalet stift. Materialkostnaden för stift av ädelmetall debiteras enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete. Se även under åtgärd Hel över- eller underkäksprotes Åtgärden avser en protes som utförs på ett underlag med måttlig resorption och med normala käkrelationer. Täckprotes (overdenture) i samband med implantat ad modum Brånemark debiteras enligt denna åtgärd. Bilaga 4 (FOTNOT: Senaste lydelse RFFS 1988:5.) Bilaga A, Avdelning IV. Tandtekniska arbeten Allmänt I arvodet för samtliga åtgärder ingår de arbetsmoment och komponenter som är nödvändiga för att erhålla en färdig produkt. Arvodet för en viss åtgärd gäller oberoende av vilken klinisk eller klinisk-teknisk metod som tillämpas. Vid tidsdebitering enligt 14 skall angiven tid dokumenteras på laboratoriet. Dessutom skall arbetet eller arbetsmomentet specificeras på fakturan på tandtekniskt arbete. När ett tandtekniskt laboratorium samarbetar med ett annat laboratorium eller en tandläkare vid utförandet av ett tandtekniskt arbete fördelas arvodet mellan parterna i förhållande till deras arbetsinsatser. Varje part utfärdar faktura för sin del av det tandtekniska arbetet. Det sammanlagda arvodet för arbetet får uppgå till högst det belopp som anges i tandvårdstaxan (1973:638). En faktura på tandtekniskt arbete som gäller underleverans skall följa det tandtekniska arbetet fram till dess det är färdigt. För tandtekniskt arbete i samband med käkbensförankrade broar admodum Brånemark i helt tandlösa käkar finns särskilda föreskrifter för arvodesberäkningen i bilaga 7.

3 752 Protes, en käke, flera än 3 tänder Se under åtgärd 751. Täckprotes (overdenture) i samband med implantat ad modum Brånemark debiteras enligt denna åtgärd med ett tidstillägg om högst 120 minuter enligt åtgärd Övriga arbeten Åtgärden avser sådana arbeten som inte innefattas i åtgärderna såsom - protes utförd enligt s k myodynamisk teknik, - temporär plattprotes, om ett förenklat framställningsförfarande används, - inslipning av en protes efter reparation eller basning, - rengörning och puts av en gammal protes utan samband med reparation eller basning, - rebasering av en protes med totalt utbyte av basmaterialet, individuell infärgning och karakterisering av protestand och/eller protesbas och - en individuellt utförd guldkrona eller ett guldinlägg. Se även under åtgärd 751, andra stycket, och åtgärd 755, andra stycket. För en protes som utförs med skiktpolymerisering får extra tidsdebitering ske med högst 30 minuter per käke. För täckprotes (overdenture) i samband med implantat ad modum Brånemark får extra tidsdebitering ske med högst 120 minuter. Bilaga 5 (FOTNOT: Senaste lydelse RFFS 1986:27.) Bilaga A, Avdelning V. Specialisttandläkarens åtgärder 226 Oralkirugisk behandling i samband med implantat Åtgärden avser kirurgisk behandling i samband med käkbensförankrade broar i partiellt betandade käkar. För behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar finns särskilda föreskrifter för arvodesberäkningen i bilaga 7. Titankomponenter samt cylinder och skruv av guld som ingår i en behandling med implantat ersätts enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete. 330 Övrig tand- och käkkirurgisk behandling. Kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom Se under åtgärd 303 i bilaga 1. Kirurgisk behandling i samband med käkbensförankrade broar i partiellt betandade käkar får debiteras enligt denna åtgärd. För behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar finns särskilda föreskrifter i bilaga 7. Titankomponenter samt cylinder och skruv av guld som ingår i en behandling med implantat ersätts enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete.

4 Bilaga 6 (FOTNOT: Senaste lydelse RFFS 1986:27.) Föreskrifter till tandvårdstaxan (1973:638), Bilaga B. Förteckning över oralkirurgiska behandlingar m m. Åtgärd 2 Oralkirurgisk behandling Utförs rotfyllning samtidigt med oralkirurgiskt ingrepp inräknas rotfyllningen i ingreppet. Fixaturer, förband etc, som är nödvändiga inför och/eller efter det oralkirurgiska ingreppet innefattas i detta ingrepp. Åtgärd 29 innefattar sådana behandlingar som behandling av traumaskadade tänder, exstirpation av benigna tumörer, friläggning av retinerade tänder, behandling av slemhinneförändringar och behandling med implantat. Titankomponenter samt cylinder och skruv av guld som ingår i en behandling med implantat betraktas som förankringselement ingående i det protetiska arbetet och ersätts enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete. Bilaga 7 Bilaga C. Förteckning över taxerubriker och arvoden för vissa käkbensförankrade broar Allmänt Åtgärderna i denna bilaga används vid debitering av arvode för behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar. Kostnaden för titankomponenter och annat tandtekniskt material som ingår i en sådan behandling debiteras enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete. 1. Behandling av eller under ledning av specialist inom ämnesområdet oral protetik 112 Undersökning och utredning Åtgärden innefattar begäran om förhandsprövning samt alla arbetsmoment som behövs före fixturoperationen. Röntgenundersökning får dock debiteras särskilt enligt åtgärd 106 och 107 i Bilaga A till tandvårdstaxan (1973:638). 620 Bro, underkäke Åtgärden innefattar alla arbetsmoment som fordras fram till dess det protetiska arbetet är färdigt. Injustering av protesbasen under läkningstiden får dock debiteras särskilt enligt åtgärd 711 i Bilaga A till tandvårdstaxan (1973: 638). Åtgärden innefattar även nödvändig information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning. Utförs i stället en täckprotes (overdenture) sker debitering enligt åtgärd 703 i Bilaga A till tandvårdstaxan (1973:638). 621 Bro, överkäke

5 Se under åtgärd Privatpraktiserande tandläkare som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik 113 Undersökning och utredning Se under åtgärd Bro, underkäke Se under åtgärd Bro, överkäke Se under åtgärd Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar eller oral kirurgi Arvode för åtgärder i denna grupp debiteras av privatpraktiserande specialisttandläkare som inte har rätt att tillämpa specialisttaxan. Utförs operationerna inom offentlig tandvård sker debitering enligt bestämmelserna i 20 tandvårdstaxan (1973:638). 316 Operation. högst 3 fixturer Åtgärden innefattar undersökning, alla arbetsmoment som ingår i fixtur- och distansoperationerna samt efterbehandling. Injustering av protesbasen under läkningstiden får dock debiteras särskilt enligt åtgärd 711 i Bilaga A till tandvårdstaxan (1973:638). 317 Operation, 4-6 fixturer Se under åtgärd Specialist med rätt att beräkna arvode enligt avdelning V i bilaga A 336 Operation. högst 3 fixturer Se under åtgärd Operation, 4-6 fixturer Se under åtgärd Tandtekniska arbeten 676 Bro, 2-3 fixturer Åtgärden innefattar alla arbetsmoment som fordras för framställning av bron samt eventuella efterjusteringar. Utförs istället en täckprotes (overdenture) sker debitering enligt åtgärderna 752 och 764 i Bilaga A till tandvårdstaxan (1973:638). Riksförsäkringsverkets föreskrifter för debitering av täckprotes finns under respektive åtgärd i bilaga Bro, 4-6 fixturer

6 Se under åtgärd Denna författning träder i kraft den 1 november Arvodet beräknas enligt äldre föreskrifter om behandlingen påbörjats före ikraftträdandet. RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET KARL GUSTAF SCHERMAN Birgit Strand Arvo Marits

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Statens institutionsstyrelses författningssamling

Statens institutionsstyrelses författningssamling Statens institutionsstyrelses författningssamling Utgivare: Kent Ehliasson ISSN 2001-4511 Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för ungdomar som vårdas vid särskilda ungdomshem med

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Xxxxx Smältning och gjutning av metall

Xxxxx Smältning och gjutning av metall AFS 2014:XX 2014:15 Xxxxx Smältning och gjutning av metall Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer