Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem"

Transkript

1 Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

2 Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård... 5 Målgrupper för uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälsooch sjukvårdslagen (HSL 1982:763) Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) Personer som bor i egen bostad och som har samma behov av vård och omsorg som personerna ovan eller som har långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder på grund av psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år. Här handlar det om personer som får sin omvårdnad via kommunens hemtjänst... 6 Intyget... 7 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning... 7 Journalföring... 7 Nödvändig tandvård... 8 Inrapporteringsskyldighet till tandhälsoregistret... 8 Mål och inriktning för nödvändig tandvård... 8 Behandlingsåtgärder som ryms inom begreppet nödvändig tandvård F- tandvård - tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning Allmänt Målgrupp Tandvård som omfattas Tandvård som inte omfattas S-tandvård - tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid Definition Övrigt S S S S

3 S S S S S S S S S Oralkirurgiska åtgärder Allmänna riktlinjer Mobil tandvård Modeller, vårdutbud och ersättning vid N- och F -tandvård Tre vårdmodeller Mobil tandvård som vårdmodell inom N- och F- tandvård Förhandsbedömning av behandlingsförslag Blankett och materialbeställningar Blanketter för uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Debiteringsprinciper vid landstingsfinansierad tandvård Ersättning till vårdgivaren Debiteringsbara åtgärder Akut behandling Prislista Villkor för fakturabehandling Tandteknikerfaktura Andra fakturor Frikort/Högkostnadskort Garanti Omprövning

4 Inledning Den första januari 1999 infördes ett särskilt tandvårdsstöd som ger landstingen ett lagstadgat ansvar för viss tandvård till äldre och funktionshindrade personer samt för viss tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid d v s högst 1 år. Personer som omfattas av tandvårdsstödet betalar samma vårdavgift som inom övrig öppen hälso- och sjukvård. Enligt 8 a tandvårdslagen skall landstingen särskilt ansvara för att den uppsökande verksamheten bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. De aktuella personerna återfinns bland dem som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för, får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) eller är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg som personer inom kommunens hälso-och sjukvård. Den uppsökande verksamheten, som utförs hemma i personens egna bostad, omfattar en avgiftsfri munhälsobedömning per år, individuell rådgivning samt handledning och utbildning av omvårdnadspersonal. Verksamheten bedrivs av den vårdgivare (tandhygienist/tandläkare) som landstinget har träffat ett avtal med. Om det vid munhälsobedömningen konstateras ett tandvårdsbehov är vårdgivaren skyldig att erbjuda patienten möjlighet att komma till tandläkare för tandvård. För den nödvändiga tandvården krävs att patienten uppvisar ett tandvårdsstödsintyg och han/hon får då betala samma vårdavgift som övrig öppen hälso- och sjukvård. För nödvändig tandvård gäller fritt val av vårdgivare och etablerade tandläkarkontakter bör inte brytas. Enligt förordningen om statligt tandvårdsstöd, SFS 2008:193, 13, skall vårdgivaren om det inte finns särskilda skäl, efter utförd undersökning, eller behandling erbjuda patienten att få en kallelse till en ny undersökning inom lämplig tid. Hälso- och sjukvårdens avgiftssystem omfattar även särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid (högst 1 år). Landstinget kan i vissa fall betala ersättning för specialanpassade tandvårdshjälpmedel. 4

5 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård skall bedrivas bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård-och omsorgsinsatser och som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket, får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg som personer enligt ovan. Avgörande för om en person skall omfattas av detta stöd är alltså inte boendeformen utan det individuella omvårdnadsbehovet. För grupperna ovan gäller att de skall ha ett varaktigt behov av omfattande vård-och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 gånger per dygn samt tillsyn på natten. Detta gäller oavsett vem som genomför omvårdnaden. Även vård och omsorg som ges av närstående skall ingå i bedömningen av omfattningen (prop. 1997/98:112). Med varaktigt menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har redan bedömts ha omfattande och varaktiga funktionshinder. Någon ytterligare bedömning av dessa personers behov av vård- och omsorgsinsatser skall därför inte ske utan kommunens beslut att individen omfattas av bestämmelserna i lagen är bindande. Till målgrupperna bör även räknas de personer som, oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller annan psykisk störning och som varat längre än ett år och som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte inser sitt behov av tandvård eller av egen kraft förmår uppsöka tandvården (prop. 1997/98:112). Målgrupper för uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård Enligt 8 a tandvårdslagen skall den uppsökande verksamheten och den nödvändiga tandvården bedrivas bland personer som har särskilda behov av vård och omsorg och som 1. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 1982:763); eller 2. Får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 3. Omfattas av Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) eller 4. Bor i eget boende och har samma behov av vård och omsorg som personer i grupperna 1-3 ovan eller har psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år. För att säkerställa att vårdtagaren tillhör personkretsen skall ett tandvårdsstödsintyg utfärdas av behörig befattningshavare. Tandvårdsstödsintyget registreras i landstingets vårddatabas TEARS av särskilt utsedda utfärdare. Efter registrering skrivs intyget ut på Beställarenheten för tandvård som därefter skickar intyget med post till innehavarens folkbokföringsadress. Intygsutfärdare är kommunens sjuksköterskor, LSShandläggare, distriktssköterskor samt behörig personal inom psykiatrin. Intygsutfärdarna skall vara registrerad som behörig hos Beställarenheten för tandvård. 5

6 1. Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) Här gäller att personen bor i kommunens särskilda boende (SoL 20 eller 21) efter biståndsbeslut (SoL 6) och har ett omfattande behov av vård och omsorg och där insatsen bedöms vara stadigvarande. Personen skall vara oförmögen att själv söka tandvård. Personen som har ett LSS-beslut ingår inte i denna grupp utan de tillhör målgrupp nummer 3. Intyg: Patientansvarig sjuksköterska. Intygets giltighetstid är samma giltighetstid som biståndsbeslutet. 2. Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Denna grupp omfattar personer som har hemsjukvård och som vårdas i ordinärt boende. Här krävs ett omfattande behov av vård och omsorg flera gånger per dygn och insatserna skall vara stadigvarande. Personen i fråga ska vara oförmögen att själv söka tandvårdskontakt. Det stora individuella behovet av vård och omsorg avgör om en person är berättigad till stöd. Sammanvägt skall individens vårdbehov vara jämförbart med individer i särskilt boende. Följaktligen handlar det inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet, exempelvis efter en sjukhusvistelse. Intyg: Kommunsjuksköterskor. Intygets giltighetstid är 5 år och skall därefter förnyas. 3. Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) Gruppen omfattar personer som har beslut om LSS 1, punkt 1-3 detta oavsett boendeform. Intyg: LSS-handläggare, sjuksköterskor inom LSS. Intygets giltighetstid är samma som biståndsbeslutet. 4. Personer som bor i egen bostad och som har samma behov av vård och omsorg som personerna ovan eller som har långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder på grund av psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år. Här handlar det om personer som får sin omvårdnad via kommunens hemtjänst men också personer som saknar kontakt med kommunens vård och omsorg trots att det finns ett stort omvårdnadsbehov. Det kan t ex röra sig om personer med begåvningshandikapp, psykisk störning eller svår sjukdom som enbart får hjälp av anhörig. Detta innebär följaktligen också att den som, trots stora handikapp och/eller svår sjukdom, klarar sig med liten eller ingen hjälp från kommun och landsting tack vare anhörigas frivilliga insats skall kunna få detta särskilda stöd. För psykiskt långtidssjuka är stödet främst avsett för de personer som är allvarligt sjuka i psykossjukdom (F20 i ICD10) eller annan psykisk störning som pågått i mera än ett år och som dessutom har ett omfattande och varaktigt socialt funktionshinder som gör att de inte inser sitt behov av tandvård eller av egen kraft förmår uppsöka tandvården. Intyg: Distriktssköterskan för personer med hemtjänst eller som sköts avanhörig Personal inom psykiatrin för psykiskt funktionshindrade personer i eget boende. Intygets giltighetstid är 5 år och skall därefter förnyas. 6

7 Intyget Intyget skrivs ut på Beställarenheten för tandvård och sänds per post till vårdtagarens folkbokföringsadress om inte annan adress anges t ex till anhörig, god man eller kontaktpersona. Originalet, som är en värdehandling, disponeras av vårdtagaren och skall alltid visas upp vid varje besök för tandvårdspersonalen i samband med vård och behandling. För intyget Intyg om nödvändig tandvård gäller att Kategori 1 och 3 har samma giltighetstid som biståndsbeslutet. Kategori 2 och 4 har en giltighetstid på 5 år från det datum då intyget utfärdats. När det blir aktuellt att ett intyg skall förnyas sköts detta på Beställarenheten för tandvård som först undersöker om personen är aktuell för ett nytt intyg. Därefter sänds det nya intyget automatiskt till vårdtagarens folkbokföringsadress. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning De personer som bedöms ingå i målgruppen skall erbjudas en avgiftsfri munhälsobedömning per år. Munhälsobedömning innebär att en tandhygienist/tandläkare gör ett hembesök i bostaden. Vid besöket gör vårdgivaren en förenklad undersökning av munhålan och bedömer behovet av munhygieninsatser samt gör en preliminär bedömning av tandvårdsbehovet. Behovet av munhygieninsatser skall bedömas med utgångspunkt från vad den enskilde eller den som vårdar personen kan klara av att utföra i fråga om munhygien. Vid munhälsobedömningen skall tandhygienisten/tandläkaren ge individuella råd om vårdtagarens munvård till kontaktpersonen eller anhöriga vilka alltid skall närvara vid munhälsobedömningen. Kan ingen av dessa personer närvara skall någon annan som känner vårdtagaren väl medverka. För den uppsökande verksamheten med en årlig avgiftsfri munhälsobedömning gäller inte fritt val av vårdgivare. Den uppsökande verksamheten som är avgiftsfri för vårdtagaren upphandlas av Beställarenheten för tandvård. Den avgiftsfria munhälsobedömningen utförs av tandhygienist/tandläkare som landstinget anvisar. Varje person som tillhör någon av målgrupperna 1-4 skall skriftligen erbjudas en munhälsobedömning. Vårdtagaren skall också skriftligen acceptera eller avböja detta erbjudande. Erbjudandet förvaras bland vårdtagarens övriga handlingar t ex omvårdnadsjournal e t c. Om en person tackar nej till erbjudandet skall han/hon på nytt erbjudas förmånen en gång per år. Detta sker genom att från Beställarenheten för tandvård skickas ett nytt erbjudande till personen året där på. Personen har då tillfälle att ändra ställningstagande och få en munhälsobedömning. Tandhygienisten/tandläkaren, som landsting har avtal med, kommer överens med munvårdsombuden inom kommunens särskilda boenden och hemtjänsten om en lämplig tid att utföra munhälsobedömningen. För de personer som bor i egen bostad och inte har hjälp från t ex hemtjänsten kommer vårdgivaren och vårdtagaren eller dennes anhöriga överens om när munhälsobedömningen skall ske. Uppgifter om munstatus och behov av hjälp med munhygienen noteras på ett särskilt munvårdskort. Munvårdskortet utgör underlaget för information till den enskilde och personalen om vad som bör ingå i den dagliga munvården. Munvårdskortet är ett samverkans- och kommunikationsdokument mellan tandvårdspersonal och berörd personal. På munvårdskortet ska finnas uppgifter om vilka munvårdsprodukter som är lämpliga att använda. Munvårdskortet bör följa patienten vid besök inom tandvården för att eventuellt uppdateras. Journalföring Munhälsobedömningen är en hälso- och sjukvårdsinsats som dokumenteras i journalhandling hos tandläkare eller tandhygienist. Den individuella vårdplaneringen bör även innefatta munvård och när ansvarig sjuksköterska upprättar en omvårdnadsjournal för en patient skall resultatet av munhälsobedömningen ingå i denna. 7

8 Nödvändig tandvård De personer som bedöms ha rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård. För att få nödvändig tandvård skall vårdtagaren ha ett Intyg om nödvändig tandvård. Intyget utfärdas av behörig utfärdare enligt ovan. Utfärdaren skall vara väl insatt i vårdtagarens behov av vård och omsorg. Munhälsobedömning är inte en förutsättning för att en person skall få nödvändig tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Dels kan munhälsobedömning inte hunnit bli genomförd innan behovet av nödvändig tandvård uppstått, dels kan individen ha valt att avstå från munhälsobedömningen. Intygsutfärdaren tar inte på sig något ekonomiskt ansvar genom att utfärda ett intyg. Om det skulle visa sig att tandvårdsstödsintyget är utfärdat på felaktiga grunder har Beställarenheten för tandvård rätt att dra in intyget. För nödvändig tandvård gäller patientens fria val av vårdgivare. Den som fått ett tandvårdsstödsintyg betalar samma avgifter som för övrig öppen hälso- och sjukvård vilken för närvarande är 900 kronor under en tolvmånadersperiod. Avgifterna stämplas i högkostnadskortet. Vårdgivaren får ersättning från Beställarenheten för tandvård enligt de villkor som anges i anvisningar för fakturering av nödvändig tandvård. Inrapporteringsskyldighet till tandhälsoregistret Tandvårdsstödsintyget N-kortet, ska uppvisas på tandklinik vid behandlingsstart och tas med vid varje besök. Behandlaren dokumenterar uppgifterna om N-grupptillhörighet (1-4)och har skyldighet att rapportera in uppgiften enligt SOSFS 2012:18. Vårdgivare och behandlare ansvarar även för att uppgifter om patientens kvarvarande och intakta tänder lämnas enligt föreskriften. Allmänna riktlinjer gäller även för N-tandvård I avsnittet allmänna riktlinjer finns landstingets anvisningar för vad som gäller generellt för uppsökande verksamhet, N-, F- och S-tandvård. I tillämpliga delar kan mer information hämtas där. Mål och inriktning för nödvändig tandvård Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet skall anses som nödvändig tandvård skall, enligt 9 tandvårdsförordningen 1998:1338, vårdtagarens behandlingsbehov sättas i relation till hans eller hennes allmäntillstånd. Förebyggande behandling och akuta insatser prioriteras med avseende på nödvändig tandvård. Den förebyggande tandvården har inte till avsikt att ta över eller vara ett alternativ till den dagliga hjälp med munhygien som vårdpersonalen utför. Vid val av olika behandlingar väljs alltid den mest kostnadseffektiva behandlingen (SFS 1998:1338). En kostnadseffektiv behandling utmärks av att den till den lägsta kostnaden åtgärdar ett behandlingsbehov med ett acceptabelt resultat. Resultatet bedöms därvid inte enbart i ett kortsiktigt perspektiv utan även över en längre tidsperiod. Sammantaget finns det en rimlig relation mellan kostnader och effekter mätt i förbättrad munhälsa och förhöjd livskvalitet. Om prognosen för en behandling är tveksam genomförs den nödvändiga tandvården i etapper så att resultatet av de första insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs. All behandling ska utformas på individuella indikationer och med beaktande av om behandlingen kan anses påtagligt förbättra förmågan att äta eller tala samt medföra väsentligt förhöjd livskvalitet och välbefinnande. 8

9 I många fall kan det vara lämpligt att välja en avvaktande hållning för att få tid till en utvärdering av hur stort vårdbehovet och hur stor vårdefterfrågan är. Det är också viktigt att en medicinsk riskbedömning görs. Protetisk terapi kan i vissa fall ske av utseendemässiga skäl. I enstaka fall kan dentala implantat ingå i nödvändig tandvård t ex för unga patienter eller för att förbättra funktionen av en avtagbar protes hos äldre patienter. En kort tandbåge är i enskilda olika studier förenligt med godtagbar oral funktion. Fast protetik och implantatstödd protetik bakom andra premolaren (kindtanden) räknas inte som nödvändig tandvård (SFS 1998:1338). Precisering av nödvändig tandvård Nödvändig tandvård skall utformas enligt de allmänna regler som gäller för övrig tandvård. Nödvändig tandvård utformas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt för patientens önskemål och med hänsyn till patientens medicinska tillstånd. Nödvändig tandvård utformas med beaktande av den enskildes tillstånd och behov. När nödvändig tandvård utformas måste vårdgivaren tillämpa en helhetssyn på den enskildes livssituation och allmäntillstånd. Det är viktigt att patienten inte utsätts för alltför omfattande behandlingar utan att dessa bidrar till förmågan att äta eller tala och till en väsentlig förhöjning av livskvalitet och välbefinnande. Nödvändig tandvård syftar till att minska smärta och infektionstillstånd i munnen. I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande inriktas vårdambitionen på att enbart åtgärda ett akut infektionstillstånd. Vid mindre, kroniska infektioner såsom periapikala osteiter, kan det vara motiverat att förlänga observationstiden innan beslut om behandling tas. Nödvändig tandvård skall bidra till att den enskilde skall kunna tillgodogöra sig födan. Förmågan att tillgodogöra sig födan är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremot är tänder av betydelse för förmågan att tugga föda. Även andra faktorer än antalet tänder är av betydelse i detta sammanhang. I samråd med patienten görs en sammanvägning och prövning av dessa faktorer. Kan patienten inte kommunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersonal och närstående. Nödvändig tandvård innebär ofta anpassning. Nödvändig tandvård anpassas till patientens allmäntillstånd och förutsättningar att genomgå behandlingen samt till att prognosen kan vara försämrad i förhållande till vad som gäller patienter utan sjukdom och funktionshinder. Tandvård som innebär sådan anpassning i förhållande till fullständig behandling är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsakerna till den individuellt anpassade vårdnivån anges i journalen. Nödvändig tandvård skall ha godtagbar teknisk kvalitet. Kan en behandling inte utföras med godtagbar teknisk kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter som är speciellt relaterade till den aktuella patienten, väljs en alternativ behandling. Nödvändig tandvård bygger på en långsiktig plan. Behandlingsmässigt behöver ofta en långsiktig plan göras upp för att bl a avvakta utvecklingen av patientens allmänna hälsotillstånd och dennes efterfrågan på och behov av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, är lämplig i många fall. Nödvändig tandvård bygger på ett förebyggande synsätt. Eftersom nödvändig tandvård riktar sig till individer som i många fall har svårt att själva klara sin munhygien är det synnerligen viktigt att insatserna utformas så att vårdpersonalen så enkelt som möjligt kan hjälpa och stödja individen med den dagliga munhygienen. Vid alla insatser, både preventiva och reparativa, ska den som utför tandvården sträva efter att den dagliga munvården blir så lättskött som möjligt för den enskilde och eventuellt vårdaren. 9

10 Nödvändig tandvård kan innehålla protetisk behandling. Protetisk behandling utformas på individuella indikationer och med beaktande av individens allmäntillstånd. Behandlingen skall anses medföra en väsentligt förhöjd livskvalitet. I många fall bör en avvaktande hållning väljas för att få tid till en utvärdering av hur stort vårdbehov och efterfrågan på vård är. Det är långtifrån självklart att en äldre person med fysiska och psykiska handikapp upplever t ex nya avtagbara proteser som en höjning av livskvaliteten. Protetisk terapi kan dock i vissa enskilda fall också utföras på estetiska indikationer. Nödvändig tandvård bör i många fall utformas efter samråd med ansvarig läkare och/eller ansvarig vårdpersonal. Den allmänmedicinska diagnostiken är viktig varför tandläkaren måste ta ställning till om kontakt behöver tas med patientens läkare. Tandläkaren kan inte förväntas att alltid ensam kunna avgöra frågor om svaga patienters lämplighet för mer omfattande tandbehandling. Ibland kan samrådet med läkare ersättas med diskussioner med ansvarig vårdpersonal. Nödvändig tandvård utformas efter samråd med patienten och/eller närstående. Behandlingsåtgärder som ryms inom begreppet nödvändig tandvård Undersökning av mun- och tandhälsotillståndet en (1) gång årligen. Förebyggande åtgärder max 6 ggr/år utan förhandsbedömning. Samtliga åtgärder och ingrepp som ingår i tandvårdsförsäkringens bastandvård inklusive bettfysiologiska åtgärder men exklusive protetik. Rotbehandlingar. Kontraindikationerna kommer att vara betydligt vanligare än för patienter i allmänhet, speciellt vad gäller molarer. Justering av proteser som har orsakat skador på underliggande slemhinnor, rebasering och proteslagningar ingår. Befintliga protetiska arbeten bör så långt som möjligt förbättras så att de kan fungera ytterligare en tid. Om ny protes skall göras krävs en godkänd förhandsbedömning. Ny protetik kan komma i fråga kronor endast i oädel metall, dock endast efter godkänd förhandsbedömning. Fast protetik bakom premolarerna (kindtänderna) ingår inte (SFS 1998:1338). När en tandläkare gör hembesök (ej uppsökande verksamhet) gäller de regler som anges under kapitel Allmänna riktlinjer, avsnitt Mobil tandvård. Patient som fått en protes ersatt av landstinget kan vid förlust av protesen få ytterligare en protes ersatt av landstinget. För detta krävs förhandsbedömning där orsaken till förlusten anges. Därpå följande förluster av proteser ersätts inte av landstinget. 10

11 F- tandvård - tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning Allmänt Ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar gäller från Stödet ska ge möjlighet till personer som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att kunna få tandvård till en rimlig kostnad. För detta krävs att läkare bedömer funktionshindret. Omfattande omvårdnadsbehov som inom Nödvändig-tandvårds-stödet krävs inte. Patienten har rätt till en undersökning per kalenderår samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare/tandhygienist. Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik omfattas inte av stödet. Se vidare under rubrik Tandvård som omfattas. Patienten betalar patientavgift enligt avgiftsreglerna för den öppna hälso- och sjukvården i landstinget. Högkostnadskydd och frikort gäller. Förhandsbedömning krävs i vissa fall, se denna rubrik längre ner i texten. Målgrupp Enligt 3 a tandvårdsförordningen (1998:1338) med uppdatering SFS 2011:1183 kan stödet gälla för personer som har F 1-svår psykisk funktionsnedsättning, F 2-Parkinsons sjukdom, F 3-multipel skleros MS F 4-cerebral pares, F 5-reumatoid artrit, RA F 6-systemisk lupus erythematosus, SLE F 7-sklerodermi, F 8-amyotrofisk lateralskleros, ALS F 9-orofacial funktionsnedsättning F 10-symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) F 11-personer som på grund av en sällsynt diagnos* har stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom. *Sällsynt diagnos: en diagnos som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd för dessa patienter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17). Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:18) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret 11

12 Arbetsgång för utfärdande av F-kort som berättigar till landstingets särskilda tandvårdsstöd för viss tandvård Om du som behandlare på grund av uppgifter i hälsoanamnesen tror att din patient kan vara berättigad till F-kort har du ett informationsansvar mot din patient. Informera och hänvisa då personen till att kontakta sin behandlande läkare för en funktionsbedömning. Bedömningen av funktionstillståndet gäller om personen jämfört med ett helt oinskränkt funktionstillstånd har en svår till fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning som leder till stora svårigheter för personen att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Läkarintyget utfärdas av behandlande läkare på av Socialstyrelsen fastställd intygsblankett. och skickas av läkaren direkt till Beställarenheten för tandvård, landstinget i Kalmar län, Box 601, Kalmar. Beslut om tandvårdsstöd tas av landstinget som utfärdar ett F-kort om läkarintyget är komplett och visar behovet. Kortet har ljusblå färg. På kortet anges inom vilken F-grupp patienten har stora till fullständiga svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. På kortet finns namn, personnummer, adress samt giltighetstid angivna. Ett informationsbrev med vidhängande F-kort skickas till berättigad person. Patient söker tandvård hos valfri tandläkare. F-kortet ska uppvisas på tandklinik vid behandlingsstart. Behandlaren dokumenterar uppgiften om grupptillhörighet (F1-11) enligt vårdgivarnas uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret. (SOSFS 2012:18). Om patienten har glömt eller förlorat sitt F-kort tag kontakt med beställarenheten, aktuella kontaktuppgifter finns på landstingets hemsida >För vårdgivare> beställarenheten för tandvård Giltighetstid för kort är 4 år. F-kort som visar sig vara utfärdat på falsk grund blir ogiltigt och berättigar inte längre till tandvård till hälso- och sjukvårdens avgifter. Tandvård som omfattas Åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, , 500, 600, 700, 811, , , samt 845 ersätts inom F-tandvård. Åtgärd 882 ersätts vid periimplantitbehandling. Åtgärd 101,102 och 107 godkänns 1 gång per kalenderår utan förhandsbedömning. Åtgärd 105 godkänns max 2 gånger per kalenderår utan förhandsbedömning Tandhygienistbehandling med totalt 6 åtgärder (201, 205, 206, ) per kalenderår ersätts utan förhandsbedömning. Åtgärderna får fritt kombineras utifrån patientens behov. Vid behov av fler åtgärder krävs förhandsbedömning. Åtgärd 108 godkänns 1 gång per år inom Specialist /Sjukhustandvården. Utförd behandling ersätts av landstinget från och med utfärdandedatum, inte retroaktivt, dvs patienten ska kunna visa upp ett F-kort för att få tandvårdsstödet. Tandvård som inte omfattas Fast protetik: protetiska åtgärder för tandstödd eller implantatstödd protetik ingår inte i F- tandvård. Dit räknas även urtags-, teleskopkronor eller motsvarande. Dessa och övriga aktuella åtgärder som utförs betalar patienten inom det statliga tandvårdsstödet. OBS- vissa personer med F-kort kan även ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) från Försäkringskassan. Förhandsbedömning krävs i vissa fall. Behandlingar med en totalkostnad som beräknas överstiga kr/kalenderår skall alltid förhandsbedömas. För specialist- och sjukhustandvården gäller motsvarande om totalkostnad överstiger kr/kalenderår. 12

13 Kostnaden för helprotes och temporära proteser behöver inte förhandsbedömas även om totalkostnaden överstiger kr. Förhandsbedömning krävs alltid för åtgärd 108, 343 och 405 i allmäntandvård samt vid all tidsdebitering åtg Vid efterhandsbedömning ska samtliga, under kalenderåret utförda, åtgärder anges. Använd den elektroniska ansökningsblankett som finns på vår hemsida: > klicka på Regler, rikltlinjer och blanketter, därefter klicka på förhandsbedömning i ruta på högersidan. På blanketten beräknar du behandlingskostnader med ett knapptryck. Ansökan behöver innehålla: F-kortsnummer och F-grupp. Aktuelt tandstatus inklusive parodontalt status. Aktuella röntgenbilder (gäller inte Folktandvårdens patienter i Kalmar län eftersom bedömningstandläkare har tillgång till de digitala bilderna) Fullständigt terapiförslag med specificerat kostnadsförslag (på den elektroniska blanketten beräknas kostnaden automatiskt) Uppgift om munhygien och prognosbedömning Fakturering privat Enligt gällande folktandvårdsprislista. Vid fakturering uppge intygsnummer och F-grupp (F1- F11). Uppgift om antal besök och summa patientavgift som patient erlagt på kliniken. Uppge eventuellt frikortnummer och giltighetstid för frikortet. Övrigt se under rubrik Fakturering i regelverket. Debitering i Folktandvården Vid fakturering uppge intygsnummer och F-grupp (F1- F11). Uppge eventuellt frikortnummer och giltighetstid för frikortet. I övrigt följ folktandvårdens interna debiteringsrutiner för F-tandvård. Inrapporteringsskyldighet till tandhälsoregistret Tandvårdsstödsintyget F-kortet, ska uppvisas på tandklinik vid behandlingsstart och tas med vid varje besök. Behandlaren dokumenterar uppgifterna om F-grupptillhörighet (1-11)och har skyldighet att rapportera in uppgiften enligt SOSFS 2012:18. Vårdgivare och behandlare ansvarar även för att uppgifter om patientens kvarvarande och intakta tänder lämnas enligt föreskriften. Allmänna riktlinjer gäller även för F-tandvård I avsnittet allmänna riktlinjer finns landstingets anvisningar för vad som gäller generellt för uppsökande verksamhet, N-, F- och S-tandvård. I tillämpliga delar kan mer information hämtas där. 13

14 S-tandvård - tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid Tandvårdsstödet som infördes i januari 1999 innebär att landstinget också ansvarar för ett ekonomiskt stöd till tandvård i samband med vissa sjukdomar och funktionshinder. De tillstånd som kan innebära att man får detta stöd indelas i fjorton (13) grupper. Landstinget administrerar inte en allmän tandvårdsförsäkring för de aktuella patienterna utan stöd lämnas endast för den tandvård som har ett direkt samband med sjukdom eller tillståndet. Ordinarie revisionsundersökningar ingår vanligen inte utan betalas enligt den allmänna tandvårdsförsäkringen. Rätt till subventionerad tandvård kan föreligga för den som har eller utreds för: 1 medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet 2 defekt i käkområdet eller ansiktet på grund av sjukdom 3 tandskada i samband med epileptiskt anfall 4 kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett krav 5 förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar 6 misstanke om samband mellan en grundsjukdom och tillstånd i munhålan 7 strålbehandling mot öron-, näs-, hals- eller munregionen 8 svåra och långvariga smärtor i ansikts- eller käkregionen 9 allvarlig sömnapné, ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen 10 extrem tandvårdsrädsla 11 avvikande reaktion mot dentala material 12 fyllningsbyte som ett led i medicinsk rehabilitering 15 frätskador på tänderna orsakade av ätsstörning eller gastroesofagal refluxsjukdom Definition I tandvårdslagen (1985:125) 8 a 3 st, beskrivs denna grupp på följande sätt: Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid. Behandling som ett led i en sjukdomsbehandling är sådana behandlingar där oftast en läkare har remitterat patienten till tandvården för undersökningar, utredningar och eventuella behandlingar som har samband med medicinska tillstånd. Den odontologiska utredningen och/eller behandlingen skall vara en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen. Undantagen är gruppen S10. Med begränsad tid avses normalt högst ett år. Tidsgränsen kan dock i vissa fall behöva överskridas då odontologisk behandling krävs under längre tid t ex vid infektionsfrihet inför transplantationer och omfattande rekonstruktioner. Grupperna S13 och S14 omfattas inte av denna tidsgräns. All tandvård som ett led i sjukdomsbehandling skall förhandsbedömas. Vilken information som skall finnas med i bedömningsansökan beskrivs under respektive grupp. Anvisningarna är anpassade efter Socialstyrelsens meddelandeblad från mars 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslagen och tandvårdsförordningen avsnittet Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Övrigt I övrigt vad gäller bedömningsansökan, blanketter, debitering e t c se avsnittet Allmänna riktlinjer. 14

15 S1 Tandvård som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning. Personkrets Patienter med medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet identifieras och behandlas oftast inom barn- och ungdomstandvården. Dessa patienter hanteras i tidiga vårdplaner där det klargörs vad som kommer att ersättas och vilka behandlingsalternativ som finns. Om patienten av odontologiska skäl ej färdigbehandlas inom barn- och ungdomstandvården kan en överföring till grupp 1 ske. Även om den medfödda missbildningen inte diagnostiserats eller behandlats före vuxen ålder kan patienten höra till denna grupp. Vårdens omfattning Endast behandling av missbildningen ersätts. För att vården skall ersättas av landstinget har Beställarenheten för tandvård rätt att anlita landstingets specialisttandläkare för kompletterande bedömning. Förtydligande Till medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet räknas t ex läpp-, käk- och gomdefekter, käkanomalier, maxillär- och mandibulär prognati, maxillär- och mandibulär retrognati, hemifacial atrofi, unilateral hyperplasi av condylen, tandanomali, aplasi, omfattande fluoros, amelogenesis imperfekta, dentinogenesis imperfekta, hereditär hypofosfatemi, tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis.epidermolysis bullosa Behandlingsbehovet skall ha ett direkt samband med missbildningen. Anomalier som är begränsade till felställda tänder eller onormalt sammanbitningsläge, missbildningar av ringa omfattning, t ex emaljhypoplasier på enstaka tand, tapptänder, omfattas inte av hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Prekirurgisk ortodonti och postkirurgisk protetik kan ingå. Beträffande aplasier är kravet att minst två tänder i en kvadrant eller minst tre tänder i en käke saknas och har medfört en tandlucka för att behandlingen skall omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Aplasier eller icke behandlingsbara retinerade tänder i fronten 3:a-3:a ersätts normalt. Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med specialistkompetens (SFS 1998:1338). I undantagsfall bör vården kunna utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Tandvård utöver detta releras enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 15

16 Bedömningsansökan Bedömningsansökan skall innehålla information som styrker diagnosen, lokalt och allmänt status, röntgen samt utlåtande från specialist. Vid fall där den huvudsakliga indikationen är estetisk skall foto medsändas. Vid enklare fall utan funktionella störningar kan bedömningsansökan ske utan utlåtande från specialist. Vid eventuella omprövningar av äldre 9-fall krävs dessutom kopia på tidigare beslut av Försäkringskassan. Garanti För patienter som en gång fått tandvård enligt 9 i tidigare tandvårdstaxa (SFS 1973:638) eller enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gäller dessa även för den tandvård som i framtiden behövs för lagning, ändring eller utbyte av det ursprungliga arbetet. Måste den nya behandlingen göras mer omfattande än den ursprungliga på grund av försämrad bettsituation i det övriga bettet gäller lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöds ersättningsregler för den tillkommande behandlingen. I övrigt se Allmänna riktlinjer stycket Garantier. 16

17 S2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet. Personkrets Endast patienter med sådana defekter som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet ingår. Även reumatiker som behöver käkledsskydd o dyl ingår. Vårdens omfattning Den tandvård som krävs för att åtgärda defekten efter sjukdomen ersätts. Förtydligande Exempel på sjukdom som kan leda till ersättningsbara defekter är: Osteoradionekros, bisfosfonatrelaterad nekros Atypiska benresorptioner efter strålbehandling Akromegali Osteomyelit Tumörer eller tumörliknande tillstånd Reumatoid artrit och käkledsartros som lett till bettöppningar Omfattande inflammatoriska processer Kravet är att behandlingsbehovet skall ha ett direkt samband med den förvärvade defekten. Utprovning av orofaciala hjälpmedel för att förbättra eller bibehålla gapförmågan ersätts. Tandvård utöver detta betalas enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Defekter efter trauma, eller orala sjukdomar som karies och parodontit ingår inte. Inflammatoriska processer ska vara omfattande och inte gälla enstaka tand. Bedömningsansökan Bedömningsansökan skall innehålla dokumentation om den aktuella defekten, i förekommande fall kopia på läkarens remiss med sjukdomsdiagnos, dess genes, lokalt och allmänt status, röntgen samt utlåtande från landstingets specialist. Vid eventuella omgörningar av äldre 9-fall krävs dessutom kopior på tidigare beslut av Försäkringskassan. Garanti För patienter som en gång fått tandvård enligt 9 i tidigare tandvårdstaxa (SFS 1973:638) eller enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gäller dessa även för den tandvård som i framtiden behövs för lagning, ändring eller utbyte av det ursprungliga arbetet. Måste den nya behandlingen göras mer omfattande än den ursprungliga på grund av försämrad bettsituation i det övriga bettet gäller lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöds ersättningsregler för den tillkommande behandlingen. I övrigt se Allmänna riktlinjer stycket Garantier. 17

18 S3 Tandvårdsbehandling av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall. Personkrets Personer med diagnosen epilepsi. Vårdens omfattning Endast behandling av tandskador till följd av epileptiskt anfall ingår. Tandskydd för att förhindra eller mildra framtida skador i samband med anfall ingår. Förtydligande I samband med epileptiskt anfall kan tandskador uppkomma genom fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under anfall. Patienten måste inomrimlig tid efter anfallet uppsöka tandläkare. Rimlig tid anses vara en månad. Bedömningsansökan Bedömningsansökan skall vid första ansökningstillfället innehålla läkarintyg som styrker diagnosen. Det skall dessutom göras troligt att skadan uppkommit vid ett epileptiskt anfall. Garanti För patienter som en gång fått tandvård enligt 9 i tidigare tandvårdstaxa (SFS 1973:638) eller enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gäller dessa även för den tandvård som i framtiden behövs för lagning, ändring eller utbyte av det ursprungliga arbetet. Måste den nya behandlingen göras mer omfattande än den ursprungliga på grund av försämrad bettsituation i det övriga bettet gäller lagen (2008:145) om tandvårdsstödets ersättningsregler för den tillkommande behandlingen. I övrigt se Allmänna riktlinjer stycket Garantier. 18

19 S4 Infektionssanering på patient som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. Här avses patient som ska hållas infektionsfri inför och under organtransplantation, hjärtklaffskirurgi, högdoscytostatikabehandling pga malign blodsjukdom eller annan högdoskrävande malign sjukdom eller intravenös bisfosfonatbehandling. För ett snabbt och enhetligt omhändertagande skall utredning och behandling i första hand utföras på klinik för sjukhustandvård. Läkarremiss: en förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten för infektionsutredning och sanering inför kirurgisk eller medicinsk behandling. Kopia bifogas till ansökan. Förhandsbedömning krävs från allmäntandvården. För landstingets specialist- och sjukhustandvård gäller ett förenklat ansökningsförfarande med inskickad remisskopia för vård upp till kr. Förhandsbedömd vård ska vara slutförd före kirurgin. Fullföljande av rotbehandling kan ske efter kirurgi eller medicinsk behandling. Infektionssanering vid medicinsk behandling kan vid komplikation behöva kompletteras även under själva behandlingen -som längst inom ett år från beslutet. Transplantationskö: patienten ska hållas infektionsfri under hela väntetiden. En kontroll 1 år efter transplantation ersätts. Landstingets tandvårdsstöd omfattar utredning, röntgen och sanering av infektioner samt profylax. Permanenta fyllningar prioriteras framför temporära för att minska risken för komplikationer under den medicinska behandlingen. Om tänder i fronttandsregion 3:a 3:a behöver tas bort under saneringen ersätts temporär avtagbar protes eller ändring av befintlig avtagbar protes. Protetik i övrigt ingår inte i tandvårdsstödet. Mjuka bettskenor och profylaxskenor ersätts. Omfattas inte Bettrehabilitering, övrig protetik (se ovan) Att tänka på Patient kan efter eller under behandlingen ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan. 19

20 S5 Förändringar i munslemhinna pga. sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar. Här avses utredning och munvård på patienter som fått behandlingskrävande munslemhinneförändringar som orsakas av medicinsk behandling, ett nedsatt immunförsvar, eller en sjukdom som kan ge förändringar i munslemhinnan. Läkarremiss: en förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling. Kopia av remiss bifogas till ansökan. Förhandsbedömning krävs från allmäntandvården. För landstingets specialist- och sjukhustandvård gäller ett förenklat ansökningsförfarande med inskickad remisskopia för vård upp till kr. Förhandsbedömd vård ska vara slutförd inom ett år från beslutet. Landstingets tandvårdsstöd omfattar utredning och behandling av slemhinnan för att lindra besvär, påskynda läkningen och minska infektionsrisk. Eventuell förebyggande vård ingår.och nödvändig efterkontroll. Framställning av slemhinneskyddande mjuka skenor, tillslipning av vassa tandkanter samt avlastande protesjustering kan ingå. Omfattas inte Kirurgiska ingrepp i benvävnad Behandling av parodontit Att tänka på Patient kan pga. vissa sjukdomar eller behandlingar ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan. 20

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Giltighet Tills vidare. Målgrupp Tandvårdspersonal Ansvarig för dokumentet Planeringsenheten, Beställarenheten för tandvård

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2009-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting Mars 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24 Anvisningar S 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid (S-tandvård) Sidan 1 av 24 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSN 1205-0578 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm 08-123 133 00 Landstingets tandvårdsstöd Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

2013-04-03 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 8

2013-04-03 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 8 2013-04-03 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING ETT EKONOMISKT STÖD FRÅN DEN 1 JANUARI 1999... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform 1999

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform 1999 2012 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR Tandvårdsreform 1999 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning, Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) Gäller från och

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 2013 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning, Nödvändig Tandvård, F-tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) Gäller

Läs mer

5 RUTIN FÖR FAKTURERING AV VÅRDERSÄTTNING...18

5 RUTIN FÖR FAKTURERING AV VÅRDERSÄTTNING...18 2010-11-30 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSHINDER...2 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING...2 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD I SAMBAND MED MUNHÄLSOBEDÖMNING...3 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...4

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Tandvård med öppenvårdsavgift

Tandvård med öppenvårdsavgift Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0901-0084 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm Tandvård med öppenvårdsavgift Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1 april

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 PM 2014-12-04 Dnr 14/6541 1 (26) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 Sammanfattning Mot bakgrund

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD

LOKALA ANVISNINGAR FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Lokala Anvisningar 2015 2(48) REGISTER Var hittar jag bilagorna? Allmänt om landstingets tandvårdsstöd N-tandvård Nödvändig tandvård Gult tandvårdskort N Uppsökande munhälsobedömning

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2014 Reviderad den 28 april 2014 1. INLEDNING...4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret...4 Nytt it-stöd...4 Frågor,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Tandvårdsstöd. Inom Västra Götalandsregionen

Tandvårdsstöd. Inom Västra Götalandsregionen Tandvårdsstöd Inom Västra Götalandsregionen Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller med beslut enligt LSS samt för tandvård som

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård 1 2012-12-17 2/2012 Tredje steget Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling Nya anvisningar Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008. Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008. Munhälsa och tandvård för vissa äldre och funktionshindrade HSL rutiner Datum: Flik: Ers: 070315 13:1 060621 Tandvård 13:2 Föreskrivare av tandvårdskort Bilaga Lokala anvisningar för uppsökande tandvårdsverksamhet i Region Skåne 2007-2008 Bilaga Bilaga Avvikelserapport

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

ANVISNINGAR UPPSÖKANDE TANDVÅRDSVERKSAMHET I REGION SKÅNE

ANVISNINGAR UPPSÖKANDE TANDVÅRDSVERKSAMHET I REGION SKÅNE REGION SKÅNE TANDVÅRDSNÄMNDENS KANSLI ANVISNINGAR UPPSÖKANDE TANDVÅRDSVERKSAMHET I REGION SKÅNE GÄLLANDE FÖR 2008-2010 FÖRORD Från och med den 1 januari 1999 har vissa personer rätt att få ett begränsat

Läs mer

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård Maj-Britt Rosèn Tandhygienist Folktandvården Falköping CÄT Centrum för äldretandvård Frisk i munnen hela livet Frisk i munnen hela livet Normal åldrande i munnen Tänderna blir mörkare Tandhalsar/rotytor

Läs mer

Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen

Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen 1(5) Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen Anvisningarna beskriver hur munvårdskortet och bedömningsjournalen ska fyllas i samt hur handlingen ska spridas och förvaras. Munvårdskortet

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

HEMTANDVÅRD KARTLÄGGNING AV ANVISNINGAR FÖR OCH FÖRÄNDRINGAR AV ANVISNINGAR (2011) AV OVE SJÖSTRÖM, LEG. TANDLÄKARE, SENIOR ADVISOR ORAL CARE.

HEMTANDVÅRD KARTLÄGGNING AV ANVISNINGAR FÖR OCH FÖRÄNDRINGAR AV ANVISNINGAR (2011) AV OVE SJÖSTRÖM, LEG. TANDLÄKARE, SENIOR ADVISOR ORAL CARE. HEMTANDVÅRD KARTLÄGGNING AV ANVISNINGAR FÖR OCH FÖRÄNDRINGAR AV ANVISNINGAR FÖR - NÖDVÄNDIG TANDVÅRD OCH MOBIL TANDVÅRD 2011 OCH 2008. (2011) AV OVE SJÖSTRÖM, LEG. TANDLÄKARE, SENIOR ADVISOR ORAL CARE.

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning

Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tandvårdstaxa; SFS 1998:1337 Utkom från trycket den 10 november 1998 utfärdad den 29 oktober 1998. Regeringen föreskriver följande. Tandvård i allmänhet 1 Föreskrifterna

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

Tjänsteutlåtande. 2011-11-21 Sidan 1 av 2. Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21. Vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2011/258 VON.

Tjänsteutlåtande. 2011-11-21 Sidan 1 av 2. Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21. Vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2011/258 VON. 9 Tjänsteutlåtande Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-21 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/258 VON.013 Vård- och omsorgsnämnden Svar till kommunstyrelsen avseende kommunförbundet i Stockholms

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 121 Röntgenundersökning av enskild tand 52 40 124

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer