Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem"

Transkript

1 Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

2 Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård... 5 Målgrupper för uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälsooch sjukvårdslagen (HSL 1982:763) Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) Personer som bor i egen bostad och som har samma behov av vård och omsorg som personerna ovan eller som har långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder på grund av psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år. Här handlar det om personer som får sin omvårdnad via kommunens hemtjänst... 6 Intyget... 7 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning... 7 Journalföring... 7 Nödvändig tandvård... 8 Inrapporteringsskyldighet till tandhälsoregistret... 8 Mål och inriktning för nödvändig tandvård... 8 Behandlingsåtgärder som ryms inom begreppet nödvändig tandvård F- tandvård - tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning Allmänt Målgrupp Tandvård som omfattas Tandvård som inte omfattas S-tandvård - tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid Definition Övrigt S S S S

3 S S S S S S S S S Oralkirurgiska åtgärder Allmänna riktlinjer Mobil tandvård Modeller, vårdutbud och ersättning vid N- och F -tandvård Tre vårdmodeller Mobil tandvård som vårdmodell inom N- och F- tandvård Förhandsbedömning av behandlingsförslag Blankett och materialbeställningar Blanketter för uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Debiteringsprinciper vid landstingsfinansierad tandvård Ersättning till vårdgivaren Debiteringsbara åtgärder Akut behandling Prislista Villkor för fakturabehandling Tandteknikerfaktura Andra fakturor Frikort/Högkostnadskort Garanti Omprövning

4 Inledning Den första januari 1999 infördes ett särskilt tandvårdsstöd som ger landstingen ett lagstadgat ansvar för viss tandvård till äldre och funktionshindrade personer samt för viss tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid d v s högst 1 år. Personer som omfattas av tandvårdsstödet betalar samma vårdavgift som inom övrig öppen hälso- och sjukvård. Enligt 8 a tandvårdslagen skall landstingen särskilt ansvara för att den uppsökande verksamheten bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. De aktuella personerna återfinns bland dem som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för, får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) eller är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg som personer inom kommunens hälso-och sjukvård. Den uppsökande verksamheten, som utförs hemma i personens egna bostad, omfattar en avgiftsfri munhälsobedömning per år, individuell rådgivning samt handledning och utbildning av omvårdnadspersonal. Verksamheten bedrivs av den vårdgivare (tandhygienist/tandläkare) som landstinget har träffat ett avtal med. Om det vid munhälsobedömningen konstateras ett tandvårdsbehov är vårdgivaren skyldig att erbjuda patienten möjlighet att komma till tandläkare för tandvård. För den nödvändiga tandvården krävs att patienten uppvisar ett tandvårdsstödsintyg och han/hon får då betala samma vårdavgift som övrig öppen hälso- och sjukvård. För nödvändig tandvård gäller fritt val av vårdgivare och etablerade tandläkarkontakter bör inte brytas. Enligt förordningen om statligt tandvårdsstöd, SFS 2008:193, 13, skall vårdgivaren om det inte finns särskilda skäl, efter utförd undersökning, eller behandling erbjuda patienten att få en kallelse till en ny undersökning inom lämplig tid. Hälso- och sjukvårdens avgiftssystem omfattar även särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid (högst 1 år). Landstinget kan i vissa fall betala ersättning för specialanpassade tandvårdshjälpmedel. 4

5 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård skall bedrivas bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av omfattande vård-och omsorgsinsatser och som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket, får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg som personer enligt ovan. Avgörande för om en person skall omfattas av detta stöd är alltså inte boendeformen utan det individuella omvårdnadsbehovet. För grupperna ovan gäller att de skall ha ett varaktigt behov av omfattande vård-och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 gånger per dygn samt tillsyn på natten. Detta gäller oavsett vem som genomför omvårdnaden. Även vård och omsorg som ges av närstående skall ingå i bedömningen av omfattningen (prop. 1997/98:112). Med varaktigt menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har redan bedömts ha omfattande och varaktiga funktionshinder. Någon ytterligare bedömning av dessa personers behov av vård- och omsorgsinsatser skall därför inte ske utan kommunens beslut att individen omfattas av bestämmelserna i lagen är bindande. Till målgrupperna bör även räknas de personer som, oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller annan psykisk störning och som varat längre än ett år och som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte inser sitt behov av tandvård eller av egen kraft förmår uppsöka tandvården (prop. 1997/98:112). Målgrupper för uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård Enligt 8 a tandvårdslagen skall den uppsökande verksamheten och den nödvändiga tandvården bedrivas bland personer som har särskilda behov av vård och omsorg och som 1. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 1982:763); eller 2. Får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 3. Omfattas av Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) eller 4. Bor i eget boende och har samma behov av vård och omsorg som personer i grupperna 1-3 ovan eller har psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år. För att säkerställa att vårdtagaren tillhör personkretsen skall ett tandvårdsstödsintyg utfärdas av behörig befattningshavare. Tandvårdsstödsintyget registreras i landstingets vårddatabas TEARS av särskilt utsedda utfärdare. Efter registrering skrivs intyget ut på Beställarenheten för tandvård som därefter skickar intyget med post till innehavarens folkbokföringsadress. Intygsutfärdare är kommunens sjuksköterskor, LSShandläggare, distriktssköterskor samt behörig personal inom psykiatrin. Intygsutfärdarna skall vara registrerad som behörig hos Beställarenheten för tandvård. 5

6 1. Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) Här gäller att personen bor i kommunens särskilda boende (SoL 20 eller 21) efter biståndsbeslut (SoL 6) och har ett omfattande behov av vård och omsorg och där insatsen bedöms vara stadigvarande. Personen skall vara oförmögen att själv söka tandvård. Personen som har ett LSS-beslut ingår inte i denna grupp utan de tillhör målgrupp nummer 3. Intyg: Patientansvarig sjuksköterska. Intygets giltighetstid är samma giltighetstid som biståndsbeslutet. 2. Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) Denna grupp omfattar personer som har hemsjukvård och som vårdas i ordinärt boende. Här krävs ett omfattande behov av vård och omsorg flera gånger per dygn och insatserna skall vara stadigvarande. Personen i fråga ska vara oförmögen att själv söka tandvårdskontakt. Det stora individuella behovet av vård och omsorg avgör om en person är berättigad till stöd. Sammanvägt skall individens vårdbehov vara jämförbart med individer i särskilt boende. Följaktligen handlar det inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet, exempelvis efter en sjukhusvistelse. Intyg: Kommunsjuksköterskor. Intygets giltighetstid är 5 år och skall därefter förnyas. 3. Personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) Gruppen omfattar personer som har beslut om LSS 1, punkt 1-3 detta oavsett boendeform. Intyg: LSS-handläggare, sjuksköterskor inom LSS. Intygets giltighetstid är samma som biståndsbeslutet. 4. Personer som bor i egen bostad och som har samma behov av vård och omsorg som personerna ovan eller som har långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder på grund av psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år. Här handlar det om personer som får sin omvårdnad via kommunens hemtjänst men också personer som saknar kontakt med kommunens vård och omsorg trots att det finns ett stort omvårdnadsbehov. Det kan t ex röra sig om personer med begåvningshandikapp, psykisk störning eller svår sjukdom som enbart får hjälp av anhörig. Detta innebär följaktligen också att den som, trots stora handikapp och/eller svår sjukdom, klarar sig med liten eller ingen hjälp från kommun och landsting tack vare anhörigas frivilliga insats skall kunna få detta särskilda stöd. För psykiskt långtidssjuka är stödet främst avsett för de personer som är allvarligt sjuka i psykossjukdom (F20 i ICD10) eller annan psykisk störning som pågått i mera än ett år och som dessutom har ett omfattande och varaktigt socialt funktionshinder som gör att de inte inser sitt behov av tandvård eller av egen kraft förmår uppsöka tandvården. Intyg: Distriktssköterskan för personer med hemtjänst eller som sköts avanhörig Personal inom psykiatrin för psykiskt funktionshindrade personer i eget boende. Intygets giltighetstid är 5 år och skall därefter förnyas. 6

7 Intyget Intyget skrivs ut på Beställarenheten för tandvård och sänds per post till vårdtagarens folkbokföringsadress om inte annan adress anges t ex till anhörig, god man eller kontaktpersona. Originalet, som är en värdehandling, disponeras av vårdtagaren och skall alltid visas upp vid varje besök för tandvårdspersonalen i samband med vård och behandling. För intyget Intyg om nödvändig tandvård gäller att Kategori 1 och 3 har samma giltighetstid som biståndsbeslutet. Kategori 2 och 4 har en giltighetstid på 5 år från det datum då intyget utfärdats. När det blir aktuellt att ett intyg skall förnyas sköts detta på Beställarenheten för tandvård som först undersöker om personen är aktuell för ett nytt intyg. Därefter sänds det nya intyget automatiskt till vårdtagarens folkbokföringsadress. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning De personer som bedöms ingå i målgruppen skall erbjudas en avgiftsfri munhälsobedömning per år. Munhälsobedömning innebär att en tandhygienist/tandläkare gör ett hembesök i bostaden. Vid besöket gör vårdgivaren en förenklad undersökning av munhålan och bedömer behovet av munhygieninsatser samt gör en preliminär bedömning av tandvårdsbehovet. Behovet av munhygieninsatser skall bedömas med utgångspunkt från vad den enskilde eller den som vårdar personen kan klara av att utföra i fråga om munhygien. Vid munhälsobedömningen skall tandhygienisten/tandläkaren ge individuella råd om vårdtagarens munvård till kontaktpersonen eller anhöriga vilka alltid skall närvara vid munhälsobedömningen. Kan ingen av dessa personer närvara skall någon annan som känner vårdtagaren väl medverka. För den uppsökande verksamheten med en årlig avgiftsfri munhälsobedömning gäller inte fritt val av vårdgivare. Den uppsökande verksamheten som är avgiftsfri för vårdtagaren upphandlas av Beställarenheten för tandvård. Den avgiftsfria munhälsobedömningen utförs av tandhygienist/tandläkare som landstinget anvisar. Varje person som tillhör någon av målgrupperna 1-4 skall skriftligen erbjudas en munhälsobedömning. Vårdtagaren skall också skriftligen acceptera eller avböja detta erbjudande. Erbjudandet förvaras bland vårdtagarens övriga handlingar t ex omvårdnadsjournal e t c. Om en person tackar nej till erbjudandet skall han/hon på nytt erbjudas förmånen en gång per år. Detta sker genom att från Beställarenheten för tandvård skickas ett nytt erbjudande till personen året där på. Personen har då tillfälle att ändra ställningstagande och få en munhälsobedömning. Tandhygienisten/tandläkaren, som landsting har avtal med, kommer överens med munvårdsombuden inom kommunens särskilda boenden och hemtjänsten om en lämplig tid att utföra munhälsobedömningen. För de personer som bor i egen bostad och inte har hjälp från t ex hemtjänsten kommer vårdgivaren och vårdtagaren eller dennes anhöriga överens om när munhälsobedömningen skall ske. Uppgifter om munstatus och behov av hjälp med munhygienen noteras på ett särskilt munvårdskort. Munvårdskortet utgör underlaget för information till den enskilde och personalen om vad som bör ingå i den dagliga munvården. Munvårdskortet är ett samverkans- och kommunikationsdokument mellan tandvårdspersonal och berörd personal. På munvårdskortet ska finnas uppgifter om vilka munvårdsprodukter som är lämpliga att använda. Munvårdskortet bör följa patienten vid besök inom tandvården för att eventuellt uppdateras. Journalföring Munhälsobedömningen är en hälso- och sjukvårdsinsats som dokumenteras i journalhandling hos tandläkare eller tandhygienist. Den individuella vårdplaneringen bör även innefatta munvård och när ansvarig sjuksköterska upprättar en omvårdnadsjournal för en patient skall resultatet av munhälsobedömningen ingå i denna. 7

8 Nödvändig tandvård De personer som bedöms ha rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård. För att få nödvändig tandvård skall vårdtagaren ha ett Intyg om nödvändig tandvård. Intyget utfärdas av behörig utfärdare enligt ovan. Utfärdaren skall vara väl insatt i vårdtagarens behov av vård och omsorg. Munhälsobedömning är inte en förutsättning för att en person skall få nödvändig tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Dels kan munhälsobedömning inte hunnit bli genomförd innan behovet av nödvändig tandvård uppstått, dels kan individen ha valt att avstå från munhälsobedömningen. Intygsutfärdaren tar inte på sig något ekonomiskt ansvar genom att utfärda ett intyg. Om det skulle visa sig att tandvårdsstödsintyget är utfärdat på felaktiga grunder har Beställarenheten för tandvård rätt att dra in intyget. För nödvändig tandvård gäller patientens fria val av vårdgivare. Den som fått ett tandvårdsstödsintyg betalar samma avgifter som för övrig öppen hälso- och sjukvård vilken för närvarande är 900 kronor under en tolvmånadersperiod. Avgifterna stämplas i högkostnadskortet. Vårdgivaren får ersättning från Beställarenheten för tandvård enligt de villkor som anges i anvisningar för fakturering av nödvändig tandvård. Inrapporteringsskyldighet till tandhälsoregistret Tandvårdsstödsintyget N-kortet, ska uppvisas på tandklinik vid behandlingsstart och tas med vid varje besök. Behandlaren dokumenterar uppgifterna om N-grupptillhörighet (1-4)och har skyldighet att rapportera in uppgiften enligt SOSFS 2012:18. Vårdgivare och behandlare ansvarar även för att uppgifter om patientens kvarvarande och intakta tänder lämnas enligt föreskriften. Allmänna riktlinjer gäller även för N-tandvård I avsnittet allmänna riktlinjer finns landstingets anvisningar för vad som gäller generellt för uppsökande verksamhet, N-, F- och S-tandvård. I tillämpliga delar kan mer information hämtas där. Mål och inriktning för nödvändig tandvård Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet skall anses som nödvändig tandvård skall, enligt 9 tandvårdsförordningen 1998:1338, vårdtagarens behandlingsbehov sättas i relation till hans eller hennes allmäntillstånd. Förebyggande behandling och akuta insatser prioriteras med avseende på nödvändig tandvård. Den förebyggande tandvården har inte till avsikt att ta över eller vara ett alternativ till den dagliga hjälp med munhygien som vårdpersonalen utför. Vid val av olika behandlingar väljs alltid den mest kostnadseffektiva behandlingen (SFS 1998:1338). En kostnadseffektiv behandling utmärks av att den till den lägsta kostnaden åtgärdar ett behandlingsbehov med ett acceptabelt resultat. Resultatet bedöms därvid inte enbart i ett kortsiktigt perspektiv utan även över en längre tidsperiod. Sammantaget finns det en rimlig relation mellan kostnader och effekter mätt i förbättrad munhälsa och förhöjd livskvalitet. Om prognosen för en behandling är tveksam genomförs den nödvändiga tandvården i etapper så att resultatet av de första insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs. All behandling ska utformas på individuella indikationer och med beaktande av om behandlingen kan anses påtagligt förbättra förmågan att äta eller tala samt medföra väsentligt förhöjd livskvalitet och välbefinnande. 8

9 I många fall kan det vara lämpligt att välja en avvaktande hållning för att få tid till en utvärdering av hur stort vårdbehovet och hur stor vårdefterfrågan är. Det är också viktigt att en medicinsk riskbedömning görs. Protetisk terapi kan i vissa fall ske av utseendemässiga skäl. I enstaka fall kan dentala implantat ingå i nödvändig tandvård t ex för unga patienter eller för att förbättra funktionen av en avtagbar protes hos äldre patienter. En kort tandbåge är i enskilda olika studier förenligt med godtagbar oral funktion. Fast protetik och implantatstödd protetik bakom andra premolaren (kindtanden) räknas inte som nödvändig tandvård (SFS 1998:1338). Precisering av nödvändig tandvård Nödvändig tandvård skall utformas enligt de allmänna regler som gäller för övrig tandvård. Nödvändig tandvård utformas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt för patientens önskemål och med hänsyn till patientens medicinska tillstånd. Nödvändig tandvård utformas med beaktande av den enskildes tillstånd och behov. När nödvändig tandvård utformas måste vårdgivaren tillämpa en helhetssyn på den enskildes livssituation och allmäntillstånd. Det är viktigt att patienten inte utsätts för alltför omfattande behandlingar utan att dessa bidrar till förmågan att äta eller tala och till en väsentlig förhöjning av livskvalitet och välbefinnande. Nödvändig tandvård syftar till att minska smärta och infektionstillstånd i munnen. I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande inriktas vårdambitionen på att enbart åtgärda ett akut infektionstillstånd. Vid mindre, kroniska infektioner såsom periapikala osteiter, kan det vara motiverat att förlänga observationstiden innan beslut om behandling tas. Nödvändig tandvård skall bidra till att den enskilde skall kunna tillgodogöra sig födan. Förmågan att tillgodogöra sig födan är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremot är tänder av betydelse för förmågan att tugga föda. Även andra faktorer än antalet tänder är av betydelse i detta sammanhang. I samråd med patienten görs en sammanvägning och prövning av dessa faktorer. Kan patienten inte kommunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersonal och närstående. Nödvändig tandvård innebär ofta anpassning. Nödvändig tandvård anpassas till patientens allmäntillstånd och förutsättningar att genomgå behandlingen samt till att prognosen kan vara försämrad i förhållande till vad som gäller patienter utan sjukdom och funktionshinder. Tandvård som innebär sådan anpassning i förhållande till fullständig behandling är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsakerna till den individuellt anpassade vårdnivån anges i journalen. Nödvändig tandvård skall ha godtagbar teknisk kvalitet. Kan en behandling inte utföras med godtagbar teknisk kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter som är speciellt relaterade till den aktuella patienten, väljs en alternativ behandling. Nödvändig tandvård bygger på en långsiktig plan. Behandlingsmässigt behöver ofta en långsiktig plan göras upp för att bl a avvakta utvecklingen av patientens allmänna hälsotillstånd och dennes efterfrågan på och behov av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, är lämplig i många fall. Nödvändig tandvård bygger på ett förebyggande synsätt. Eftersom nödvändig tandvård riktar sig till individer som i många fall har svårt att själva klara sin munhygien är det synnerligen viktigt att insatserna utformas så att vårdpersonalen så enkelt som möjligt kan hjälpa och stödja individen med den dagliga munhygienen. Vid alla insatser, både preventiva och reparativa, ska den som utför tandvården sträva efter att den dagliga munvården blir så lättskött som möjligt för den enskilde och eventuellt vårdaren. 9

10 Nödvändig tandvård kan innehålla protetisk behandling. Protetisk behandling utformas på individuella indikationer och med beaktande av individens allmäntillstånd. Behandlingen skall anses medföra en väsentligt förhöjd livskvalitet. I många fall bör en avvaktande hållning väljas för att få tid till en utvärdering av hur stort vårdbehov och efterfrågan på vård är. Det är långtifrån självklart att en äldre person med fysiska och psykiska handikapp upplever t ex nya avtagbara proteser som en höjning av livskvaliteten. Protetisk terapi kan dock i vissa enskilda fall också utföras på estetiska indikationer. Nödvändig tandvård bör i många fall utformas efter samråd med ansvarig läkare och/eller ansvarig vårdpersonal. Den allmänmedicinska diagnostiken är viktig varför tandläkaren måste ta ställning till om kontakt behöver tas med patientens läkare. Tandläkaren kan inte förväntas att alltid ensam kunna avgöra frågor om svaga patienters lämplighet för mer omfattande tandbehandling. Ibland kan samrådet med läkare ersättas med diskussioner med ansvarig vårdpersonal. Nödvändig tandvård utformas efter samråd med patienten och/eller närstående. Behandlingsåtgärder som ryms inom begreppet nödvändig tandvård Undersökning av mun- och tandhälsotillståndet en (1) gång årligen. Förebyggande åtgärder max 6 ggr/år utan förhandsbedömning. Samtliga åtgärder och ingrepp som ingår i tandvårdsförsäkringens bastandvård inklusive bettfysiologiska åtgärder men exklusive protetik. Rotbehandlingar. Kontraindikationerna kommer att vara betydligt vanligare än för patienter i allmänhet, speciellt vad gäller molarer. Justering av proteser som har orsakat skador på underliggande slemhinnor, rebasering och proteslagningar ingår. Befintliga protetiska arbeten bör så långt som möjligt förbättras så att de kan fungera ytterligare en tid. Om ny protes skall göras krävs en godkänd förhandsbedömning. Ny protetik kan komma i fråga kronor endast i oädel metall, dock endast efter godkänd förhandsbedömning. Fast protetik bakom premolarerna (kindtänderna) ingår inte (SFS 1998:1338). När en tandläkare gör hembesök (ej uppsökande verksamhet) gäller de regler som anges under kapitel Allmänna riktlinjer, avsnitt Mobil tandvård. Patient som fått en protes ersatt av landstinget kan vid förlust av protesen få ytterligare en protes ersatt av landstinget. För detta krävs förhandsbedömning där orsaken till förlusten anges. Därpå följande förluster av proteser ersätts inte av landstinget. 10

11 F- tandvård - tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning Allmänt Ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar gäller från Stödet ska ge möjlighet till personer som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att kunna få tandvård till en rimlig kostnad. För detta krävs att läkare bedömer funktionshindret. Omfattande omvårdnadsbehov som inom Nödvändig-tandvårds-stödet krävs inte. Patienten har rätt till en undersökning per kalenderår samt förebyggande och regelbunden tandvård hos valfri tandläkare/tandhygienist. Protetiska åtgärder med tandstödd eller implantatstödd protetik omfattas inte av stödet. Se vidare under rubrik Tandvård som omfattas. Patienten betalar patientavgift enligt avgiftsreglerna för den öppna hälso- och sjukvården i landstinget. Högkostnadskydd och frikort gäller. Förhandsbedömning krävs i vissa fall, se denna rubrik längre ner i texten. Målgrupp Enligt 3 a tandvårdsförordningen (1998:1338) med uppdatering SFS 2011:1183 kan stödet gälla för personer som har F 1-svår psykisk funktionsnedsättning, F 2-Parkinsons sjukdom, F 3-multipel skleros MS F 4-cerebral pares, F 5-reumatoid artrit, RA F 6-systemisk lupus erythematosus, SLE F 7-sklerodermi, F 8-amyotrofisk lateralskleros, ALS F 9-orofacial funktionsnedsättning F 10-symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) F 11-personer som på grund av en sällsynt diagnos* har stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom. *Sällsynt diagnos: en diagnos som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd för dessa patienter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17). Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:18) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret 11

12 Arbetsgång för utfärdande av F-kort som berättigar till landstingets särskilda tandvårdsstöd för viss tandvård Om du som behandlare på grund av uppgifter i hälsoanamnesen tror att din patient kan vara berättigad till F-kort har du ett informationsansvar mot din patient. Informera och hänvisa då personen till att kontakta sin behandlande läkare för en funktionsbedömning. Bedömningen av funktionstillståndet gäller om personen jämfört med ett helt oinskränkt funktionstillstånd har en svår till fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning som leder till stora svårigheter för personen att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Läkarintyget utfärdas av behandlande läkare på av Socialstyrelsen fastställd intygsblankett. och skickas av läkaren direkt till Beställarenheten för tandvård, landstinget i Kalmar län, Box 601, Kalmar. Beslut om tandvårdsstöd tas av landstinget som utfärdar ett F-kort om läkarintyget är komplett och visar behovet. Kortet har ljusblå färg. På kortet anges inom vilken F-grupp patienten har stora till fullständiga svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. På kortet finns namn, personnummer, adress samt giltighetstid angivna. Ett informationsbrev med vidhängande F-kort skickas till berättigad person. Patient söker tandvård hos valfri tandläkare. F-kortet ska uppvisas på tandklinik vid behandlingsstart. Behandlaren dokumenterar uppgiften om grupptillhörighet (F1-11) enligt vårdgivarnas uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret. (SOSFS 2012:18). Om patienten har glömt eller förlorat sitt F-kort tag kontakt med beställarenheten, aktuella kontaktuppgifter finns på landstingets hemsida >För vårdgivare> beställarenheten för tandvård Giltighetstid för kort är 4 år. F-kort som visar sig vara utfärdat på falsk grund blir ogiltigt och berättigar inte längre till tandvård till hälso- och sjukvårdens avgifter. Tandvård som omfattas Åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, , 500, 600, 700, 811, , , samt 845 ersätts inom F-tandvård. Åtgärd 882 ersätts vid periimplantitbehandling. Åtgärd 101,102 och 107 godkänns 1 gång per kalenderår utan förhandsbedömning. Åtgärd 105 godkänns max 2 gånger per kalenderår utan förhandsbedömning Tandhygienistbehandling med totalt 6 åtgärder (201, 205, 206, ) per kalenderår ersätts utan förhandsbedömning. Åtgärderna får fritt kombineras utifrån patientens behov. Vid behov av fler åtgärder krävs förhandsbedömning. Åtgärd 108 godkänns 1 gång per år inom Specialist /Sjukhustandvården. Utförd behandling ersätts av landstinget från och med utfärdandedatum, inte retroaktivt, dvs patienten ska kunna visa upp ett F-kort för att få tandvårdsstödet. Tandvård som inte omfattas Fast protetik: protetiska åtgärder för tandstödd eller implantatstödd protetik ingår inte i F- tandvård. Dit räknas även urtags-, teleskopkronor eller motsvarande. Dessa och övriga aktuella åtgärder som utförs betalar patienten inom det statliga tandvårdsstödet. OBS- vissa personer med F-kort kan även ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) från Försäkringskassan. Förhandsbedömning krävs i vissa fall. Behandlingar med en totalkostnad som beräknas överstiga kr/kalenderår skall alltid förhandsbedömas. För specialist- och sjukhustandvården gäller motsvarande om totalkostnad överstiger kr/kalenderår. 12

13 Kostnaden för helprotes och temporära proteser behöver inte förhandsbedömas även om totalkostnaden överstiger kr. Förhandsbedömning krävs alltid för åtgärd 108, 343 och 405 i allmäntandvård samt vid all tidsdebitering åtg Vid efterhandsbedömning ska samtliga, under kalenderåret utförda, åtgärder anges. Använd den elektroniska ansökningsblankett som finns på vår hemsida: > klicka på Regler, rikltlinjer och blanketter, därefter klicka på förhandsbedömning i ruta på högersidan. På blanketten beräknar du behandlingskostnader med ett knapptryck. Ansökan behöver innehålla: F-kortsnummer och F-grupp. Aktuelt tandstatus inklusive parodontalt status. Aktuella röntgenbilder (gäller inte Folktandvårdens patienter i Kalmar län eftersom bedömningstandläkare har tillgång till de digitala bilderna) Fullständigt terapiförslag med specificerat kostnadsförslag (på den elektroniska blanketten beräknas kostnaden automatiskt) Uppgift om munhygien och prognosbedömning Fakturering privat Enligt gällande folktandvårdsprislista. Vid fakturering uppge intygsnummer och F-grupp (F1- F11). Uppgift om antal besök och summa patientavgift som patient erlagt på kliniken. Uppge eventuellt frikortnummer och giltighetstid för frikortet. Övrigt se under rubrik Fakturering i regelverket. Debitering i Folktandvården Vid fakturering uppge intygsnummer och F-grupp (F1- F11). Uppge eventuellt frikortnummer och giltighetstid för frikortet. I övrigt följ folktandvårdens interna debiteringsrutiner för F-tandvård. Inrapporteringsskyldighet till tandhälsoregistret Tandvårdsstödsintyget F-kortet, ska uppvisas på tandklinik vid behandlingsstart och tas med vid varje besök. Behandlaren dokumenterar uppgifterna om F-grupptillhörighet (1-11)och har skyldighet att rapportera in uppgiften enligt SOSFS 2012:18. Vårdgivare och behandlare ansvarar även för att uppgifter om patientens kvarvarande och intakta tänder lämnas enligt föreskriften. Allmänna riktlinjer gäller även för F-tandvård I avsnittet allmänna riktlinjer finns landstingets anvisningar för vad som gäller generellt för uppsökande verksamhet, N-, F- och S-tandvård. I tillämpliga delar kan mer information hämtas där. 13

14 S-tandvård - tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid Tandvårdsstödet som infördes i januari 1999 innebär att landstinget också ansvarar för ett ekonomiskt stöd till tandvård i samband med vissa sjukdomar och funktionshinder. De tillstånd som kan innebära att man får detta stöd indelas i fjorton (13) grupper. Landstinget administrerar inte en allmän tandvårdsförsäkring för de aktuella patienterna utan stöd lämnas endast för den tandvård som har ett direkt samband med sjukdom eller tillståndet. Ordinarie revisionsundersökningar ingår vanligen inte utan betalas enligt den allmänna tandvårdsförsäkringen. Rätt till subventionerad tandvård kan föreligga för den som har eller utreds för: 1 medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet 2 defekt i käkområdet eller ansiktet på grund av sjukdom 3 tandskada i samband med epileptiskt anfall 4 kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett krav 5 förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar 6 misstanke om samband mellan en grundsjukdom och tillstånd i munhålan 7 strålbehandling mot öron-, näs-, hals- eller munregionen 8 svåra och långvariga smärtor i ansikts- eller käkregionen 9 allvarlig sömnapné, ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen 10 extrem tandvårdsrädsla 11 avvikande reaktion mot dentala material 12 fyllningsbyte som ett led i medicinsk rehabilitering 15 frätskador på tänderna orsakade av ätsstörning eller gastroesofagal refluxsjukdom Definition I tandvårdslagen (1985:125) 8 a 3 st, beskrivs denna grupp på följande sätt: Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid. Behandling som ett led i en sjukdomsbehandling är sådana behandlingar där oftast en läkare har remitterat patienten till tandvården för undersökningar, utredningar och eventuella behandlingar som har samband med medicinska tillstånd. Den odontologiska utredningen och/eller behandlingen skall vara en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen. Undantagen är gruppen S10. Med begränsad tid avses normalt högst ett år. Tidsgränsen kan dock i vissa fall behöva överskridas då odontologisk behandling krävs under längre tid t ex vid infektionsfrihet inför transplantationer och omfattande rekonstruktioner. Grupperna S13 och S14 omfattas inte av denna tidsgräns. All tandvård som ett led i sjukdomsbehandling skall förhandsbedömas. Vilken information som skall finnas med i bedömningsansökan beskrivs under respektive grupp. Anvisningarna är anpassade efter Socialstyrelsens meddelandeblad från mars 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslagen och tandvårdsförordningen avsnittet Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Övrigt I övrigt vad gäller bedömningsansökan, blanketter, debitering e t c se avsnittet Allmänna riktlinjer. 14

15 S1 Tandvård som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning. Personkrets Patienter med medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet identifieras och behandlas oftast inom barn- och ungdomstandvården. Dessa patienter hanteras i tidiga vårdplaner där det klargörs vad som kommer att ersättas och vilka behandlingsalternativ som finns. Om patienten av odontologiska skäl ej färdigbehandlas inom barn- och ungdomstandvården kan en överföring till grupp 1 ske. Även om den medfödda missbildningen inte diagnostiserats eller behandlats före vuxen ålder kan patienten höra till denna grupp. Vårdens omfattning Endast behandling av missbildningen ersätts. För att vården skall ersättas av landstinget har Beställarenheten för tandvård rätt att anlita landstingets specialisttandläkare för kompletterande bedömning. Förtydligande Till medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet räknas t ex läpp-, käk- och gomdefekter, käkanomalier, maxillär- och mandibulär prognati, maxillär- och mandibulär retrognati, hemifacial atrofi, unilateral hyperplasi av condylen, tandanomali, aplasi, omfattande fluoros, amelogenesis imperfekta, dentinogenesis imperfekta, hereditär hypofosfatemi, tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis.epidermolysis bullosa Behandlingsbehovet skall ha ett direkt samband med missbildningen. Anomalier som är begränsade till felställda tänder eller onormalt sammanbitningsläge, missbildningar av ringa omfattning, t ex emaljhypoplasier på enstaka tand, tapptänder, omfattas inte av hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Prekirurgisk ortodonti och postkirurgisk protetik kan ingå. Beträffande aplasier är kravet att minst två tänder i en kvadrant eller minst tre tänder i en käke saknas och har medfört en tandlucka för att behandlingen skall omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Aplasier eller icke behandlingsbara retinerade tänder i fronten 3:a-3:a ersätts normalt. Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med specialistkompetens (SFS 1998:1338). I undantagsfall bör vården kunna utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Tandvård utöver detta releras enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 15

16 Bedömningsansökan Bedömningsansökan skall innehålla information som styrker diagnosen, lokalt och allmänt status, röntgen samt utlåtande från specialist. Vid fall där den huvudsakliga indikationen är estetisk skall foto medsändas. Vid enklare fall utan funktionella störningar kan bedömningsansökan ske utan utlåtande från specialist. Vid eventuella omprövningar av äldre 9-fall krävs dessutom kopia på tidigare beslut av Försäkringskassan. Garanti För patienter som en gång fått tandvård enligt 9 i tidigare tandvårdstaxa (SFS 1973:638) eller enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gäller dessa även för den tandvård som i framtiden behövs för lagning, ändring eller utbyte av det ursprungliga arbetet. Måste den nya behandlingen göras mer omfattande än den ursprungliga på grund av försämrad bettsituation i det övriga bettet gäller lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöds ersättningsregler för den tillkommande behandlingen. I övrigt se Allmänna riktlinjer stycket Garantier. 16

17 S2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet. Personkrets Endast patienter med sådana defekter som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet ingår. Även reumatiker som behöver käkledsskydd o dyl ingår. Vårdens omfattning Den tandvård som krävs för att åtgärda defekten efter sjukdomen ersätts. Förtydligande Exempel på sjukdom som kan leda till ersättningsbara defekter är: Osteoradionekros, bisfosfonatrelaterad nekros Atypiska benresorptioner efter strålbehandling Akromegali Osteomyelit Tumörer eller tumörliknande tillstånd Reumatoid artrit och käkledsartros som lett till bettöppningar Omfattande inflammatoriska processer Kravet är att behandlingsbehovet skall ha ett direkt samband med den förvärvade defekten. Utprovning av orofaciala hjälpmedel för att förbättra eller bibehålla gapförmågan ersätts. Tandvård utöver detta betalas enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Defekter efter trauma, eller orala sjukdomar som karies och parodontit ingår inte. Inflammatoriska processer ska vara omfattande och inte gälla enstaka tand. Bedömningsansökan Bedömningsansökan skall innehålla dokumentation om den aktuella defekten, i förekommande fall kopia på läkarens remiss med sjukdomsdiagnos, dess genes, lokalt och allmänt status, röntgen samt utlåtande från landstingets specialist. Vid eventuella omgörningar av äldre 9-fall krävs dessutom kopior på tidigare beslut av Försäkringskassan. Garanti För patienter som en gång fått tandvård enligt 9 i tidigare tandvårdstaxa (SFS 1973:638) eller enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gäller dessa även för den tandvård som i framtiden behövs för lagning, ändring eller utbyte av det ursprungliga arbetet. Måste den nya behandlingen göras mer omfattande än den ursprungliga på grund av försämrad bettsituation i det övriga bettet gäller lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöds ersättningsregler för den tillkommande behandlingen. I övrigt se Allmänna riktlinjer stycket Garantier. 17

18 S3 Tandvårdsbehandling av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall. Personkrets Personer med diagnosen epilepsi. Vårdens omfattning Endast behandling av tandskador till följd av epileptiskt anfall ingår. Tandskydd för att förhindra eller mildra framtida skador i samband med anfall ingår. Förtydligande I samband med epileptiskt anfall kan tandskador uppkomma genom fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under anfall. Patienten måste inomrimlig tid efter anfallet uppsöka tandläkare. Rimlig tid anses vara en månad. Bedömningsansökan Bedömningsansökan skall vid första ansökningstillfället innehålla läkarintyg som styrker diagnosen. Det skall dessutom göras troligt att skadan uppkommit vid ett epileptiskt anfall. Garanti För patienter som en gång fått tandvård enligt 9 i tidigare tandvårdstaxa (SFS 1973:638) eller enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gäller dessa även för den tandvård som i framtiden behövs för lagning, ändring eller utbyte av det ursprungliga arbetet. Måste den nya behandlingen göras mer omfattande än den ursprungliga på grund av försämrad bettsituation i det övriga bettet gäller lagen (2008:145) om tandvårdsstödets ersättningsregler för den tillkommande behandlingen. I övrigt se Allmänna riktlinjer stycket Garantier. 18

19 S4 Infektionssanering på patient som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. Här avses patient som ska hållas infektionsfri inför och under organtransplantation, hjärtklaffskirurgi, högdoscytostatikabehandling pga malign blodsjukdom eller annan högdoskrävande malign sjukdom eller intravenös bisfosfonatbehandling. För ett snabbt och enhetligt omhändertagande skall utredning och behandling i första hand utföras på klinik för sjukhustandvård. Läkarremiss: en förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten för infektionsutredning och sanering inför kirurgisk eller medicinsk behandling. Kopia bifogas till ansökan. Förhandsbedömning krävs från allmäntandvården. För landstingets specialist- och sjukhustandvård gäller ett förenklat ansökningsförfarande med inskickad remisskopia för vård upp till kr. Förhandsbedömd vård ska vara slutförd före kirurgin. Fullföljande av rotbehandling kan ske efter kirurgi eller medicinsk behandling. Infektionssanering vid medicinsk behandling kan vid komplikation behöva kompletteras även under själva behandlingen -som längst inom ett år från beslutet. Transplantationskö: patienten ska hållas infektionsfri under hela väntetiden. En kontroll 1 år efter transplantation ersätts. Landstingets tandvårdsstöd omfattar utredning, röntgen och sanering av infektioner samt profylax. Permanenta fyllningar prioriteras framför temporära för att minska risken för komplikationer under den medicinska behandlingen. Om tänder i fronttandsregion 3:a 3:a behöver tas bort under saneringen ersätts temporär avtagbar protes eller ändring av befintlig avtagbar protes. Protetik i övrigt ingår inte i tandvårdsstödet. Mjuka bettskenor och profylaxskenor ersätts. Omfattas inte Bettrehabilitering, övrig protetik (se ovan) Att tänka på Patient kan efter eller under behandlingen ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan. 19

20 S5 Förändringar i munslemhinna pga. sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar. Här avses utredning och munvård på patienter som fått behandlingskrävande munslemhinneförändringar som orsakas av medicinsk behandling, ett nedsatt immunförsvar, eller en sjukdom som kan ge förändringar i munslemhinnan. Läkarremiss: en förutsättning för att behandlingen ska omfattas av tandvårdsstödet är att läkare remitterat patienten till tandvården för undersökning, utredning och eventuell behandling. Kopia av remiss bifogas till ansökan. Förhandsbedömning krävs från allmäntandvården. För landstingets specialist- och sjukhustandvård gäller ett förenklat ansökningsförfarande med inskickad remisskopia för vård upp till kr. Förhandsbedömd vård ska vara slutförd inom ett år från beslutet. Landstingets tandvårdsstöd omfattar utredning och behandling av slemhinnan för att lindra besvär, påskynda läkningen och minska infektionsrisk. Eventuell förebyggande vård ingår.och nödvändig efterkontroll. Framställning av slemhinneskyddande mjuka skenor, tillslipning av vassa tandkanter samt avlastande protesjustering kan ingå. Omfattas inte Kirurgiska ingrepp i benvävnad Behandling av parodontit Att tänka på Patient kan pga. vissa sjukdomar eller behandlingar ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) via Försäkringskassan. 20

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS

RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS RIKTLINJER OCH VÄGLEDNING VID HANDLÄGGNING ENLIGT LSS ENHETEN FÖR FUNKTIONSNEDSATTA LIDINGÖ STAD POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST Lidingö stad Stockholmsvägen 50 08-731 30 00 vx aldre.handikappomsorg@lidingo.se

Läs mer