Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?"

Transkript

1 Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet? Litteraturstudie Författare: Katarina Ljungberg, sjukgymnast Öppenvårdsrehab Skövde Projektredovisning 2003:2 Handledare: Agneta Brander Nilsson, sjukgymnast Öppenvårdsrehab Skövde

2 SAMMANFATTNING Inom medicinen använder man sig av lågeffektslaser, LLLT (Low Level Laser Therapy) vid behandling av bla värk och smärttillstånd. Därför vill jag med denna studie undersöka om det finns vetenskapliga underlag som motiverar inköp av laserutrustning till mottagningen där jag arbetar. Studien baseras på resultaten av de 11 artiklar jag fann på litteratursökningen i databaser under maj och juni månad 2002, på sökorden laser, pain, musculoskeletal och rehabilitation. Sökningen resulterade i sex kliniska studier och fem litterära studier från åren Man har behandlat olika diagnoser som muskuloskeletal smärta, lat. Epikondylit, Osteoartrit, Fibromyalgi och RA. Smärta är den mest utvärderade parametern. Tre av de kliniska studierna visar positivt behandlingsresultat avseende smärta och funktion och endast en av de litterära studierna. Övriga sju studier påvisar ingen behandlingseffekt av LLLT. Min slutsats blir att jag inte kommer att rekommendera inköp av laserutrustning till vår mottagning, då LLLT fortfarande är en osäker behandlingsmetod. Fler kliniska studier krävs för att utröna om LLLT har någon behandlingseffekt på smärta och/eller funktionsnedsättning.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 1 SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNING... 3 METOD... 3 RESULTAT... 4 DISKUSSION... 4 SLUTSATS... 5 REFERENSER... 6 Bilaga 1-2

4 BAKGRUND Tittar vi på ordet laser, så kommer det från begynnelsebokstäverna i det engelska uttrycket Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Det kan enklast översättas som ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning (1). I slutet av 50-talet kom man underfund med hur man kunde förstärka ljus. Resultatet blev ett mycket intensivt ljus med helt speciella egenskaper. Laserstrålningen alstras genom att ett lasermedium (ex gas eller kristall) tillförs energi (ström). Detta leder till att ett stort antal atomer laddas upp, som när den återgår till sitt grundläge lämnar ifrån sig en foton (sk spontan emmission). Denna kan i sin tur stimulera till att andra laddade atomer avger sin energi, och på så sätt uppstår en slags kedjereaktion (sk stimulerad emmission) där fotonerna ges samma riktning och fas genom återkoppling i form av ett spegelsystem (1). Dr Endre Mester, professor i kirurgi vid Semmelweissjukhuset i Budapest började 1966 att använda ett nytt verktyg, en rubinlaser, som efter flera forskningsförsök visade sig kunna stimulera sårläkning (2). Genom att använda olika material i laser, får man laserljus med olika våglängd och därmed olika egenskaper. Inom medicinen har man gjort följande uppdelning: Högeffektslaser = Kirurgisk laser Dessa bränner, förångar eller koagulerar vävnader (1). Får endast användas av läkare och veterinärer (2). Lågeffektslaser = LLLT ( Low Level Laser Therapy) Dessa tränger in i vävnaden ca mm och används vid behandling av värk och smärttillstånd samt inflammatoriska tillstånd och sår (1). Lågeffektslaser, som kan användas för att stimulera cellfunktioner, bygger inte på stark värmeutveckling som kirurglasrarna, utan på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna. Man menar att laserbehandling påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, tex endorfiner och prostaglandiner. Laserbehandling kan ge både en normaliserande och hämmande effekt (2). Det finns olika typer av lågeffektslaser, där de vanligaste är: Gallium-Aluminium-Arsenid (GaAlAs) som ofta arbetar kontinuerligt, men som kan pulsas och har ett inträngningsdjup på mm. Våglängden ligger mellan nm. Gallium-Arsenid (GaAs) som avger infraröd strålning av våglängd 904 nm. Den arbetar alltid pulsat med extremt korta pulser av hög intensitet. Inträngningsdjupet är så stort som mm (2). Man har även i vissa studier använt sig av stark laser, Neodymium:Yttrium-Aluminium- Garnet (Nd: YAG) med en våglängd på 1.06 nm. Man har då vid behandling använt en lägre intensitet (3,4). 1

5 Lågeffektslaser har man använt kliniskt sedan 70-talet, men intresset tilltog påtagligt i slutet av 80-talet, utan rimlig förklaring. Laser har provats på en mängd smärttillstånd, bla Reumatoid Artrit, neuralgier och kroniska smärttillstånd, med rapporterad smärtlindring. Studierna var dock av låg vetenskaplig kvalitet (5). LLLT är en behandlingsmetod som är vanlig i Norge, och än vanligare i Tyskland (6). I Sverige varken godkänner eller förbjuder Socialstyrelsen laserbehandling. Detta pga att den inte är en vetenskapligt bevisad behandlingsmetod. Socialstyrelsen behandlar bara ämnet, då de har ett ärende att utreda. Socialstyrelsen säger dock ibland nej till laseranvändning, om det sker en slentrianmässig användning av laser. De vill att man ska ha provat alla andra behandlingsmetoder först. (Personlig kommunikation med Anne Waher på Socialstyrelsen i Umeå, ). I en reviewartikel, har leg. sjukgymnast Jan Näslund kommit fram till att flertalet av laserstudierna som är gjorda, inte visat på någon effekt alls. Han hävdar att: LLLT är och förblir en placebobehandling (6). En av hans motpoler är tandläkare Jan Tunér, som invänder mot sjukgymnasters fördömande av LLLT. Han menar att lågeffektslaser är missförstådd. Han anger flera orsaker till detta: lasrar med mycket låg uteffekt har sålts, en del lasrar var inga lasrar de innehöll bara lysdioder, okunniga försäljare, oseriös marknadsföring under 80-tal och tidigt 90-tal samt brist på kunskap hos de som utför behandlingen. Han menar att: vill man ha bra resultat av LLLT, så måste man ha rätt diagnos, ge en dos som ligger inom det terapeutiska intervallet, använda en korrekt behandlingsteknik och ha en för indikationen lämplig laservåglängd (7). Jag har tidigare haft en sjukgymnastkollega på Öppenvårdsrehab i Skövde, som under många år använde LLLT på patienter med muskuloskeletal smärta. Då min kollega nu slutat och tagit sin laser med sig, finns inte möjligheten att kunna erbjuda laserbehandling till de patienter som efterfrågar detta. En laserutrustning kostar en ansenlig summa pengar och det krävs också utbildad personal. Inför ett eventuellt beslut om att införskaffa laser till mottagningen, vill jag och mina kollegor veta mer om behandlingseffekten med laserbehandling. 2

6 SYFTE Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns vetenskapliga underlag, som motiverar införskaffandet av en laser till mottagningen. FRÅGESTÄLLNING Finns det idag vetenskapliga studier som bekräftar behandlingseffekten av lågeffektslaser, avseende smärta och/eller funktionsnedsättning på patienter med besvär från rörelseapparaten? METOD Datorbaserad litteratursökning gjordes via sjukhusbiblioteket på KSS, i Skövde, under maj och juni All sökning i databaser har genomförts med engelska som språk och med tid från 1992 och framåt. Datorbaserad sökning har skett via databaserna PubMed, SveMed+, CINDAHL, PEDro, Spriline (www version), Amed (CATS) och idrottshögskolans katalog. Sökningen har skett utifrån sökorden laser, pain, musculoskeletal och rehabilitation. Inklusionskriterier Lågeffektslaser Artiklar med hög vetenskapligt beprövade metoder, dvs utvärderingsinstrument som är reliabla och valida Litteratur på engelska, svenska eller norska Artiklar begränsade till de senaste 10 åren Randomiserade studier med kontrollgrupp Exklusionskriterier Studier gjorda inom oralkirurgi, onkologi eller medicinsk kirurgi Studier på djur Sökningen resulterade i 33 artiklar. Efter urval enligt exklusionskriterierna återstod 14 artiklar som verkade vara av intresse. Dessa beställdes hem. Efter ytterligare granskning kvarstod 11 artiklar publicerade från , vars innehåll resultatet bygger på. 3

7 RESULTAT Samtliga resultat från studien, finns beskrivna i tabell 1 och tabell 2. Sex av artiklarna beskriver kliniska studier (3,4,8-11), se tabell 1. Fem artiklar är litterära studier (12-16), se tabell 2, varav två studier beskriver meta-analyser (12,16). Två studier är reviewartiklar (13,14) och en studie är i form av en databassökning på vissa sökord (15). En meta-analys är processen av att kombinera studieresultaten och använda statistiska metoder för att dra slutsatser om den terapeutiska effektiviteten (16). Fyra av de kliniska studierna är dubbelblinda (3,4,9,10), och en studie är enkelblind (8). I en studie är det inte tydliggjort (11). I de sex kliniska studierna finns en placebokontrollgrupp (3,4,8-11), och i de litterära studierna framkommer att man använt sig av kontrollgrupper som fått placebobehandling (12-16). DISKUSSION Litteraturen är begränsad till artiklar skrivna från och med 1992, det kan innebära att intressanta artiklar inte inkluderats. Samtidigt tycker jag man ska ta i beaktning, att lasern är en del av den medicintekniska apparaturen som ständigt står under utveckling och förfining. Det kan vara svårt att jämföra studier gjorda på gamla laserapparater och studier gjorda på ny apparatur. Då sökningen endast resulterade i 11 artiklar, och jag bedömer att de använda sökorden varit adekvata, kan jag konstatera att få vetenskapliga artiklar om LLLT är publicerade. Det är en svaghet i min studie, med så litet material att bearbeta. Vid sökningen framkom ingen publicerad artikel mellan åren Annars är artiklarna jämnt fördelade över tidsperioden, 1-2 publicerade artiklar/år. Sju av de 11 artiklarna är publicerade de sista fem åren. (3,4,8,11,13,14,15). Av dessa är tre litteraturstudier (13-15). Det är bara fyra kliniska studier gjorda efter 1994 (3,4,8,11), vilket jag tycker är få med tanke på att laser används frekvent. Att det är få gjorda studier, tror jag kan bero på att det är svårt att hitta bra sätt att utvärdera behandlingseffekterna, då laser ofta används för patienter med stor smärtutbredning. Det kan då vara svårt att påvisa lokala behandlingseffekter. Viktiga faktorer i en studies reliabilitet är antalet försökspersoner, utvärderingsmetoder och studiens design. 4

8 I de kliniska studier som jag undersökt, varierar antalet försökspersoner mellan Jag har svårt att se om detta påverkar tillförlitligheten och därmed jämförelsen mellan resultaten. I fyra av studierna nämns att det både är kvinnor och män representerade (3,4,10,11), och i en studie är det endast kvinnor (8). I en studie är det inte beskrivet (9). Detta försämrar möjligheten att reproducera undersökningen. Man har i studierna behandlat olika diagnoser, som muskuloskeletal smärta (3,12,14,15,16), lateral Epikondylit (4,10), Osteoartrit (11,13), Fibromyalgi (8) och RA (9). Att det är olika diagnoser som är behandlade, försvårar också möjligheten att jämföra de olika resultaten. Smärta är den mest frekventa utvärderingsparametern. Den utvärderas i alla de 11 artiklarna. VAS används som utvärderingsmetod i fyra av studierna (3,4,11,16). Utvärdering görs även med annan smärtskattning som är graderad 1-3 (9) och 1-4 (8,10). I fyra av studierna finns det inte beskrivet någon utvärderingsmetod (12-15). Detta försvårar en jämförelse. Vad gäller studiernas design, så har jag valt att endast söka på mina inklusionskriterier. Sammantaget i min studie, visar LLLT inte på någon behandlingseffekt. Tittar jag mer specifikt, så är det i de kliniska studierna tre med positiva behandlingsresultat som påvisat både minskad smärta och ökad funktion hos försökspersonerna (3,8,11), och tre studier utan någon behandlingseffekt av LLLT (4,9,10). I litteraturstudierna däremot, så är flertalet studier utan behandlingseffekt, fyra st (13-16), mot en studie med positivt behandlingsresultat (12). De kliniska studier som visat effekt med laserbehandling, är från 1999, 2001 och 2002 (3,8,11). Detta tror jag kan bero på att apparaturen nu är modernare eller att man fått mer kunskap om hur lasern ska användas. Trenden är kanske på väg att vändas till det positivare. Det är dock för tidigt att uttala sig om detta. SLUTSATS Effekten av LLLT är fortfarande osäker, då allt för få nya kliniska studier om detta har gjorts, och resultaten i dessa är motstridiga. Fler kliniska studier i ämnet krävs för att kunna fastställa om LLLT har någon behandlingseffekt på smärta och/eller funktion. Därför kommer jag inte att rekommendera inköp av en laser till vår mottagning. 5

9 REFERENSER 1. Lågeffektslaser-Biosstimulering. Informationsskrift från Optilas. Optilas Slaggatan 59, Falun. Tel nr Hode L. Laser som läker. Informationsskrift från Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Basford JR, Sheffield CG, Harmsen WS. Laser therapy: a randomised, controlled trial of the effects of low-intensity Nd:YAG laser irradiation on musculoskeletal back pain. Arch Phys Med Rehabil Jun;80(6): Basford JR, Sheffield CG, Cieslak KR. Laser therapy: a randomised, controlled trial of the effects of low intensity Nd:YAG laser irradiation on lateral epicondylitis. Arch Phys Med Rehabil Nov;81(11): Carlsson J. Sjukgymnastik vid skador och sjukdomar. Erfarenhet och forskning. Ahlmqvist&Wiksell, Näslund J. Rätta vapnen mot smärtan. Tidskr Sjukgymnasten 1999;11: Tunér J. Lågeffektslaser - missbrukad, missförstådd. Tidskr Sjukgymnasten 2000;2: Gür A, Karakoc M, Nas K, Cevik R, Sarac J, Demir E. Efficacy of low power laser therapy in fibromyalgia: a singel-blind, placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2002;17(1): Johannsen F, Hauschild B, Remvig L, Johnsen V, Petersen M, Bieler T. Low energy laser therapy in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol. 1994;23(3): Krasheninnikoff M, Ellitsgaard N, Rogvi-Hansen B et al. No effekt of low power laser in lateral epicondylitis. Scand J Rheumatol. 1994;23(5): Özdemir F, Birtane M, Kokino S. The clinical efficacy of low-power laser therapy on pain and function in cervical osteoarthritis. Clin Rheumatol. 2001;20(3): Beckerman H, de Bie RA, Bouter LM, De Cuyper HJ, Oostendorp RAB. The efficacy of laser therapy for musculoskeletal and skin disorders: a criteria-based meta-analysis of randomised clinical trials. Physical Therapy Jul;72(7): Brosseau L, Welch V, Wells G et al. Low level laser therapy (classes I, II and III) for the treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD Review. 14. de Bie RA, Verhagen AP, Lenssen AF et al. Efficacy of 904 nm laser therapy in the management of musculoskeletal dieorders: a systematic review. Physical Therapy Reviews Jun;3(2): Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks B, Sanders SL. Is laser treatment effective and safe for musculoskeletal pain? Med J Aust Aug 6;175(3): Gam AN, Thorsen H, Lonnberg F. The effect of low-levwl laser therapy on musculoskeletal pain: a meta-analysis. Pain Jan;52(1):

10 Tabell 1. Kliniska studier av behandlingseffekter med lågenergilaser Författare Basford et al 1999 (3) Basford et al 2000 (4) Gür et al 2002 (8) Metod Deltagare Intervention Utvärderingsmetod Slutsats Positiv/negativ studie En randomiserad, kontrollerad dubbelblind studie av effekten med låg effekts laserterapi på muskuloskeletal ryggsmärta. En randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie av effekten av låg effekts laser på lateral Epikondylit. En enkelblind, placebokontrollerad studie om effekten av låg energi laserbehandling vid Fibromyalgi. 63 patienter (män och kvinnor) mellan åldern år, med symptomatisk icke utstrålande ländryggssmärta med mer än 30 dagars duration, och med normal neurologi. Randomiserades till två grupper. 52 patienter (kvinnor och män) mellan åldern år, med symptomatisk lat.epikondylit med mer än 30 dagars duration, och med normal neurologi. Randomiserades till två grupper. 40 st kvinnliga patienter med Fibromyalgi. Randomiserade till två grupper om 20 st i varje grupp. 90 sek behandling på åtta symetriska punkter utmed lumbosacrala spinae. Behandling 3 ggr/v i 4 veckor med 1.06nm Nd: YAG laser (542mW/cm2). Lasern var inaktiv för kontrollgruppen. 60 sek behandling på sju punkter utmed den drabbade underarmen. Behandling 3 ggr/v i 4 v med 1.06nm Nd:YAG laser ( 204mW/cm2, 12.24J/cm2). Inaktiv laser för placebogruppen. 3 min beh/ varje tender point dagligen i 2 v, utom veckoslut, med Ga-As laser (904nm, 2J/cm2) Inaktiv laser för placebogruppen. Utvärdering vid start, mitt i behandlingsomgången, vid sista behandlingen och 1 månad efter avslutad behandling. Smärta VAS Funktionsnivå- Oswestry Disability Questionnaire Patientens uppfattning av nytta Lumbal rörlighet - Schober test. Utvärdering vid start, 6:e behandlingen, sista behandling och efter ca 1 månad. Smärta sista 24 timmarna VAS Ömhet vid palpation VAS Patientens upplevelse av nytta VAS. Gripstyrka Digit grip. Utvärdering före och efter behandlingsomgången. Likert scale scoring system användes för att utvärdera flera parametrar, där inget var (0), mild (1), moderat (2), svår (3), extrem (4). Smärtintensitet Ömhet i skinnet Morgonstelhet Sömnrubbningar Muskelspasm Trötthet Antal tender points. Laserbehandlingen gav en moderat minskning av smärta och en förbättring av funktionen hos patienter med muskuloskeletal ländryggssmärta. Ingen signifikant skillnad i utvärdering mellan de båda grupperna under behandling eller vid uppföljningen. Ineffektiv behandling vid lateral Epikondylit. En signifikant skillnad på smärta, muskelspasm, morgonstelhet och antal tender points till fördel för gruppen som behandlades med laser. Studien föreslår att det är en säker och effektiv behandling på ovanstående parametrar på patienter med Fibromyalgi. Positiv. Positiv. Bilaga 1

11 Författare Metod Deltagare Intervention Utvärderingsmetod Slutsats Positiv/negativ studie Johannsen et al 1994 (9) En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av effekten med låg energi laser på patienter med Reumatoid artrit (RA). 24 patienter i åldern år, med diagnosen aktiv RA enl Steinbrocker klass 1 eller 2. Ett samtidigt symetriskt engagemang av MCPleder. Randomiserades till två grupper. Behandling 3 ggr/v i 1 månad. Behandling på fyra punkter (två anteriolateralt och två posteriolateralt) runt två MCP-leder. De två mest smärtsamma MCP-lederna på den mest affekterade handen valdes för behandling. Behandlades med Ga-As-Al laser (830nm, 0.07J/cm2). Inaktiv laser för placebogruppen. Utvärdering före studien och 1 månad efter avslutad behandling. Vilosmärta i MCP-led Box scale 0-3, där ingen smärta är (0), och högsta möjliga smärta är (3). Ledömhet Box scale 0-3 Gripstyrka- digital dynamometer MY-Gripper Morgonstelhet- Box scale 0-2, där (0) var <½h morgonstelhet, (1) var ½-1h och (2) var >1h. En signifikant effekt på smärtan fanns i gruppen som fått laser. Men då man tagit hänsyn till sjukdomens variation, kunde ingen effekt påvisas på smärta, ledömhet, gripstyrka eller morgonstelhet. Krasheninnik off et al 1994 (10) En randomiserad, dubbelblind studie av effekten av låg effekts laser på lateral Epikondylit. 36 patienter (19 kvinnor och 17 män) över 18 år, med diagnosen lateral Epikondylit, minst 4 v duration, ömhet vid palpation av laterala epikondylen och/eller tender points i underarmens extensor muskulatur som förvärras under forcerad extension av handen. Två behandlingar/v, totalt åtta behandlingar med Ga- Al-As laser (830nm). Varje tender point behandlades 120 sek (3.6J/point). Utvärderades före och efter varje behandling. Telefonuppföljning 10 v efter sista behandlingen. Smärta - Four point verbal scale (FPS) pain score, där (0) är ingen smärta, (1) lite smärta, (2) moderat smärta, (4) svår smärta, och 85 mm VAS. Tender points i armens ext.muskulatur markerades och räknades Kraft i underarmens ext.muskulatur Dynamiskt muskeltest 0-5, där (0) var ingen palperbar kontraktion och (5) var normal styrka. Ingen skillnad mellan laser eller placebogrupperna hittades vid lateral Epikondylit. Özdemir et al 2001 (11) En randomiserad kontrollerad studie om låg effekts laserterapi på smärta och funktion vid cervikal Osteoartrit. 60 patienter (50 kvinnor och 10 män) mellan ålder år, med diagnostiserad cervikal Osteoartrit. Randomiserades till två lika grupper om 30 pat, med antingen laserterapi eller placebo. 15 sek behandling på 12 st punkter i paravertebralmuskulaturen, sex på höger sida och sex på vänster sida. Behandling i 10 dagar med Ga-As-Al laser (50mW, 830nm, dos 0.90J/cm2). Inaktiv laser för placebogruppen. Utvärdering före behandlingen och efter hela behandlingsperioden. Smärta Visual Analogue Scale (VAS). Muskelspasm - manuellt tryck. Lordosens vinkel grader ( ) ader llerad för placebogruppen ROM nacke flektion och extension. Funktionellt status Neck Pain and Disability Scale. Laserterapin verkar vara framgångsrik på att minska smärta och på att förbättra funktionen vid Osteoartrit. Positiv.

12 Tabell 2. Litteraturstudier angående behandlingseffekter med lågeffektslaser Författare Metod Material Slutsats Positiv/negativ studie Beckerman et al 1992 (12) En Kriteria-Baserad Meta-analys av randomiserade, kliniska studier av effekten med laserterapi för muskuloskeletala besvär och hudåkommor. 36 st randomiserade, kliniska studier med 1704 patienter. Effekten med laserterapi för muskuloskeletala besvär verkar vara större, jämfört med placebobehandling. För RA, posttraumatisk ledskada och myofaciell smärta verkar laserterapi ha en substantiell specifik terapeutisk effekt. Studierna med positivt resultat var generellt av bättre kvalité, jämfört med studierna med negativt resultat. Positiv. Brosseau et al 2000 (13) En Cochrane review om låg effekts laserterapi som behandling för Osteoartrit. Man sökte randomiserade, kontrollerade studier fram till 2000, som behandlade laser som behandlingsmetod för Osteoartrit. Man fann fem st studier med 197 patienter. 112 st fick laser och 85 st placebo. Man fann ingen skillnad på smärta i lasergruppen jämfört med placebogruppen. Inte heller någon statistiskt signifikant skillnad med hänseende till mätning av styrka, ledrörlighet eller ledömhet. En studie visade dock signifikant lägre smärta i lasergruppen jämfört med placebo. de Bie et al 1998 (14) En systematisk review om effekten med 904nm laserterapi av muskuloskeletala åkommor. Man fann 25 st randomiserade och kontrollerade studier fram till Kvalitén på studierna var ibland bristfällig. Inga klara bevis på att laserterapi med 904nm laser har någon effekt, förutom eventuellt på knäproblematik och på myofasciell smärta. Del Mar et al 2001 (15) En databassökning på sökorden; laser, therapy och pain i olika kombinationer för muskuloskeltal smärta. Man fann tre st meta-analyser och tre st systematiska reviews som utvärderade effekten med låg effekts laserterapi på muskuloskeletal och/eller ländryggssmärta. Man fann också två st randomiserade, kontrollerade studier och en kontrollerad studie. Behandling med lågeffektslaser tycks inte vara mer effektiv än placebo för att minska muskuloskeletal smärta. Gam et al 1993 (16) En meta-analys om effekten av låg energi laser behandling av muskuloskeletal smärta. Man sökte artiklar före november Man fann 23 st artiklar, varav 17 st var kontrollerade. Tio st var dubbelblinda och sju st var otillräckligt blinda. Man använde VAS, eller annan utvärdering av smärta. Låg effekts laser terapi har ingen effekt på smärta på muskuloskeletala syndrom. Bilaga 2

13 FoU-enheten Primärvårdens kansli Regionens Hus, Mariestad Tfn: , Fax:

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006

Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006 Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006 Ansvariga: Ylva Nilsagård, Christina Holmdahl, Kerstin Nilsson Frågeställning:

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip Träning & Rehabilitering RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip ger dig en möjlighet att utvecklas genom att träna de muskler och rörelser som

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Pulserat monokromatiskt ljus - kan det påskynda läkningen av fotsår hos patienter med diabetes?

Pulserat monokromatiskt ljus - kan det påskynda läkningen av fotsår hos patienter med diabetes? Pulserat monokromatiskt ljus - kan det påskynda läkningen av fotsår hos patienter med diabetes? Av Ove Dehlin 1 och Sölve Elmståhl 2, 1) läkare, prof emeritus i geriatrik, Ger avd, Inst Hälsa, vård och

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD

ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD ATT DOSERA VID RÄTT TID PÅ DYGNET GÖR SKILLNAD En beprövad substans i innovativ beredning Plasmakoncentration IL- (pg/ml) IL- Intag Frisättning Intag prednison Prednison Schematisk bild, adapterad från

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

forskning pågår långvarig smärta. Starkt vetenskapligt stöd för sjukgymnastiska behandlingsmetoder Sammanfattning

forskning pågår långvarig smärta. Starkt vetenskapligt stöd för sjukgymnastiska behandlingsmetoder Sammanfattning forskning pågår VETENSKAPLIG RED. BIRGIT RÖSBLAD Långvarig smärta Starkt vetenskapligt stöd för sjukgymnastiska behandlingsmetoder ANNE S Ö DERLUND Sammanfattning Statens beredning för medicinsk utvärdering,

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Kortikosteroidinjektioner

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

Smärtmekanismer och samsjuklighet

Smärtmekanismer och samsjuklighet Smärtmekanismer och samsjuklighet Gunilla Brodda Jansen, PBM, specialist Rehabmedicin och Smärtlindring, Docent Karolinska Institutet Långvarig smärta Förekomst av långvariga smärtor 40-65%. Heterogen

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

HELVETES ELD. Vaccinet mot bältros och postherpetisk neuralgi (phn).

HELVETES ELD. Vaccinet mot bältros och postherpetisk neuralgi (phn). VAR FJÄRDE SVENSK 1,2 FÅR någon gång HELVETES ELD MEN NU finns VACCIN MOT BÄLTROS Vaccinet mot bältros och postherpetisk neuralgi (phn). En oförutsägbar sjukdom Ökad risk för bältros efter 50 7,9,10 Bältros:

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA)

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA) EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA), leg psykolog, doktorand Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för klinisk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sjukgymnastiska behandlingsmetoders evidens mot smärta vid myofasciella triggerpunkter i nacke, skuldra och ländrygg

EXAMENSARBETE. Sjukgymnastiska behandlingsmetoders evidens mot smärta vid myofasciella triggerpunkter i nacke, skuldra och ländrygg EXAMENSARBETE Sjukgymnastiska behandlingsmetoders evidens mot smärta vid myofasciella triggerpunkter i nacke, skuldra och ländrygg En systematisk litteratursammanställning Daniel Hamberg Anna Larsson Sjukgymnastexamen

Läs mer

ALKOHOL OCH SJUKFRÅNVARO. Gunnel Hensing Professor, Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

ALKOHOL OCH SJUKFRÅNVARO. Gunnel Hensing Professor, Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet ALKOHOL OCH SJUKFRÅNVARO Gunnel Hensing Professor, Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Alkoholens konsekvenser Dryckesmönster Skadliga effekter Förgiftning Beroende Kronisk sjukdom

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

En ungersk forskargrupp såg möjligheterna att använda det polariserade laserljuset för en komplett biostimulerande behandling.

En ungersk forskargrupp såg möjligheterna att använda det polariserade laserljuset för en komplett biostimulerande behandling. Bioptrons forskning Den fascinerande forskningen har lett till att två olika grupper medicinska lasrar utvecklats. Högenergilasrarna omvandlar energin till värme och används inom kirurgin for att förånga

Läs mer

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta? DEN BIOPSYKOSOCIAL

Läs mer

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning En randomiserad kontrollerad studie Handledare:Lina Bunketorp Käll, Fil.dr.Leg.sjukgymnast Gaby Bader Docent, Leg.läkare Den kliniska vardagen Kliniska sömnstörningar

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

Spectro Analytic Irradia AB. Internationellt momsnummer: SE556196619201. Postgiro nr: 14723-1. Bankgiro: 795-0504.

Spectro Analytic Irradia AB. Internationellt momsnummer: SE556196619201. Postgiro nr: 14723-1. Bankgiro: 795-0504. The American Journal of Sports Medicine 1: Am J Sports Med. 2008 Feb 13 [Epub ahead of print] Effects of Low-Level Laser Therapy and Eccentric Exercises in the Treatment of Recreational Athletes With Chronic

Läs mer

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det?

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Eva Kristoffersson Leg läk, spec allm med Företagsläkare Lunds Kommun Handledare: Britt Larsson Leg läk, spec yrkes- och miljömed Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Ska jag jobba som cirkusartist,

Ska jag jobba som cirkusartist, Ska jag jobba som cirkusartist, eller? Britta Berglund, vårdutvecklingsledare, Gastrocentrum Omvårdnad Med lic, Med dr, forskarassistent, KI britta.berglund@karolinska.se Villefranche Nosology (1998) Klassisk

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Terapilaser inom tandvården historik och litteratur

Terapilaser inom tandvården historik och litteratur jan tunér, Tandläkare, Grängesberg Terapilaser inom tandvården historik och litteratur Laserteknik har fört med sig många nya möjligheter inom odontologin, både inom klinik och inom diagnostik. De kirurgiska

Läs mer

Handy Cure Bruksanvisning. Handy Cure Bruksanvisning

Handy Cure Bruksanvisning. Handy Cure Bruksanvisning Handy Cure Bruksanvisning Handy Cure Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning Inledning en läkande Handy Cure laser 4 Bruksanvisning 5 Råd för Handy Cure-behandlingar 6-9 Säkerhet 10 Skötsel och rengöring

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Lungtransplantation öppenvård Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Innehåll. Kvantfysik. Kvantfysik. Optisk spektroskopi Absorption. Optisk spektroskopi Spridning. Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter

Innehåll. Kvantfysik. Kvantfysik. Optisk spektroskopi Absorption. Optisk spektroskopi Spridning. Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter Kvantfysik Delmoment i kursen Experimentell fysik TIF090 Marica Ericson marica.ericson@physics.gu.se Tel: 031 786 90 30 Innehåll Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter Genomförande Utrustning Assistenter

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts UTVÄRDERING Lund den 25:e februari 2009 Mats Fridell Institutionen för psykologi VANLIGA PROBLEM (1) Utvärdering när projektet redan slutförts (2) Avsaknad av systematiskt insamlade data (3) Alltför ospecifik

Läs mer

SJUKGYMNASTISKA TRÄNINGSRIKTLINJER

SJUKGYMNASTISKA TRÄNINGSRIKTLINJER Dokumentkategori Vårdprogram Dokumentets titel Knäartros sjukgymnastiska träningsriktlinjer Gäller för: Sjukgymnastgruppen Godkänd av: Christina Norlén Utarbetad av: Eva Johansson, Gro Stangnes Revisionsansvarig:

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009

Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Vårterminen 2009 Effekter av sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid

Läs mer

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker av Lars Hode Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

Artrosskola i praktiken

Artrosskola i praktiken Artrosskola i praktiken Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus -Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Vad kan vi göra åt artrosen? Få Några Alla Zhang

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

14. Akut nacksmärta konservativ behandling

14. Akut nacksmärta konservativ behandling 14. Akut nacksmärta konservativ behandling Karin Harms-Ringdahl, Alf Nachemson Inledning Konservativ behandling innefattar icke-kirurgiska metoder och förekommer i ett relativt stort antal. Dessa praktiseras

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

Basal kroppskännedomsträning är bättre än fysisk träning för patienter med långvariga whiplashrelaterade

Basal kroppskännedomsträning är bättre än fysisk träning för patienter med långvariga whiplashrelaterade Basal kroppskännedomsträning är bättre än fysisk träning för patienter med långvariga whiplashrelaterade besvär!? Treatment of whiplash associated disorders Aris Seferiadis Department of Public Health

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för patienter med reumatoid artrit

Behandlingsriktlinjer för patienter med reumatoid artrit Akademiska sjukhuset Sjukgymnastikavdelningen 2001-03-29/ I.Carlquist, B.Källsmyr, A. Hillered Hultman, H. Schröder Winter, C. Smith, G.Linder, A.Sundbom 2008-06-25 Revidering: I. Carlquist, L. Östblom,

Läs mer

Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack- och skulderbesvär

Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack- och skulderbesvär Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack- och skulderbesvär Bidragstagare: Martin Björklund, Akademin för hälsa och

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA

BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA BEHANDLINGSUTFALL VID TILLÄGG MED INKRETINER TILL PATIENTER MED TYP 2 DIABETES, LISTADE PÅ SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL, UPPSALA EN RETROSPEKTIV STUDIE VID SVARTBÄCKENS VÅRDCENTRAL I UPPSALA PROJEKTARBETE

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer