Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?"

Transkript

1 Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet? Litteraturstudie Författare: Katarina Ljungberg, sjukgymnast Öppenvårdsrehab Skövde Projektredovisning 2003:2 Handledare: Agneta Brander Nilsson, sjukgymnast Öppenvårdsrehab Skövde

2 SAMMANFATTNING Inom medicinen använder man sig av lågeffektslaser, LLLT (Low Level Laser Therapy) vid behandling av bla värk och smärttillstånd. Därför vill jag med denna studie undersöka om det finns vetenskapliga underlag som motiverar inköp av laserutrustning till mottagningen där jag arbetar. Studien baseras på resultaten av de 11 artiklar jag fann på litteratursökningen i databaser under maj och juni månad 2002, på sökorden laser, pain, musculoskeletal och rehabilitation. Sökningen resulterade i sex kliniska studier och fem litterära studier från åren Man har behandlat olika diagnoser som muskuloskeletal smärta, lat. Epikondylit, Osteoartrit, Fibromyalgi och RA. Smärta är den mest utvärderade parametern. Tre av de kliniska studierna visar positivt behandlingsresultat avseende smärta och funktion och endast en av de litterära studierna. Övriga sju studier påvisar ingen behandlingseffekt av LLLT. Min slutsats blir att jag inte kommer att rekommendera inköp av laserutrustning till vår mottagning, då LLLT fortfarande är en osäker behandlingsmetod. Fler kliniska studier krävs för att utröna om LLLT har någon behandlingseffekt på smärta och/eller funktionsnedsättning.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 1 SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNING... 3 METOD... 3 RESULTAT... 4 DISKUSSION... 4 SLUTSATS... 5 REFERENSER... 6 Bilaga 1-2

4 BAKGRUND Tittar vi på ordet laser, så kommer det från begynnelsebokstäverna i det engelska uttrycket Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Det kan enklast översättas som ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning (1). I slutet av 50-talet kom man underfund med hur man kunde förstärka ljus. Resultatet blev ett mycket intensivt ljus med helt speciella egenskaper. Laserstrålningen alstras genom att ett lasermedium (ex gas eller kristall) tillförs energi (ström). Detta leder till att ett stort antal atomer laddas upp, som när den återgår till sitt grundläge lämnar ifrån sig en foton (sk spontan emmission). Denna kan i sin tur stimulera till att andra laddade atomer avger sin energi, och på så sätt uppstår en slags kedjereaktion (sk stimulerad emmission) där fotonerna ges samma riktning och fas genom återkoppling i form av ett spegelsystem (1). Dr Endre Mester, professor i kirurgi vid Semmelweissjukhuset i Budapest började 1966 att använda ett nytt verktyg, en rubinlaser, som efter flera forskningsförsök visade sig kunna stimulera sårläkning (2). Genom att använda olika material i laser, får man laserljus med olika våglängd och därmed olika egenskaper. Inom medicinen har man gjort följande uppdelning: Högeffektslaser = Kirurgisk laser Dessa bränner, förångar eller koagulerar vävnader (1). Får endast användas av läkare och veterinärer (2). Lågeffektslaser = LLLT ( Low Level Laser Therapy) Dessa tränger in i vävnaden ca mm och används vid behandling av värk och smärttillstånd samt inflammatoriska tillstånd och sår (1). Lågeffektslaser, som kan användas för att stimulera cellfunktioner, bygger inte på stark värmeutveckling som kirurglasrarna, utan på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna. Man menar att laserbehandling påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, tex endorfiner och prostaglandiner. Laserbehandling kan ge både en normaliserande och hämmande effekt (2). Det finns olika typer av lågeffektslaser, där de vanligaste är: Gallium-Aluminium-Arsenid (GaAlAs) som ofta arbetar kontinuerligt, men som kan pulsas och har ett inträngningsdjup på mm. Våglängden ligger mellan nm. Gallium-Arsenid (GaAs) som avger infraröd strålning av våglängd 904 nm. Den arbetar alltid pulsat med extremt korta pulser av hög intensitet. Inträngningsdjupet är så stort som mm (2). Man har även i vissa studier använt sig av stark laser, Neodymium:Yttrium-Aluminium- Garnet (Nd: YAG) med en våglängd på 1.06 nm. Man har då vid behandling använt en lägre intensitet (3,4). 1

5 Lågeffektslaser har man använt kliniskt sedan 70-talet, men intresset tilltog påtagligt i slutet av 80-talet, utan rimlig förklaring. Laser har provats på en mängd smärttillstånd, bla Reumatoid Artrit, neuralgier och kroniska smärttillstånd, med rapporterad smärtlindring. Studierna var dock av låg vetenskaplig kvalitet (5). LLLT är en behandlingsmetod som är vanlig i Norge, och än vanligare i Tyskland (6). I Sverige varken godkänner eller förbjuder Socialstyrelsen laserbehandling. Detta pga att den inte är en vetenskapligt bevisad behandlingsmetod. Socialstyrelsen behandlar bara ämnet, då de har ett ärende att utreda. Socialstyrelsen säger dock ibland nej till laseranvändning, om det sker en slentrianmässig användning av laser. De vill att man ska ha provat alla andra behandlingsmetoder först. (Personlig kommunikation med Anne Waher på Socialstyrelsen i Umeå, ). I en reviewartikel, har leg. sjukgymnast Jan Näslund kommit fram till att flertalet av laserstudierna som är gjorda, inte visat på någon effekt alls. Han hävdar att: LLLT är och förblir en placebobehandling (6). En av hans motpoler är tandläkare Jan Tunér, som invänder mot sjukgymnasters fördömande av LLLT. Han menar att lågeffektslaser är missförstådd. Han anger flera orsaker till detta: lasrar med mycket låg uteffekt har sålts, en del lasrar var inga lasrar de innehöll bara lysdioder, okunniga försäljare, oseriös marknadsföring under 80-tal och tidigt 90-tal samt brist på kunskap hos de som utför behandlingen. Han menar att: vill man ha bra resultat av LLLT, så måste man ha rätt diagnos, ge en dos som ligger inom det terapeutiska intervallet, använda en korrekt behandlingsteknik och ha en för indikationen lämplig laservåglängd (7). Jag har tidigare haft en sjukgymnastkollega på Öppenvårdsrehab i Skövde, som under många år använde LLLT på patienter med muskuloskeletal smärta. Då min kollega nu slutat och tagit sin laser med sig, finns inte möjligheten att kunna erbjuda laserbehandling till de patienter som efterfrågar detta. En laserutrustning kostar en ansenlig summa pengar och det krävs också utbildad personal. Inför ett eventuellt beslut om att införskaffa laser till mottagningen, vill jag och mina kollegor veta mer om behandlingseffekten med laserbehandling. 2

6 SYFTE Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns vetenskapliga underlag, som motiverar införskaffandet av en laser till mottagningen. FRÅGESTÄLLNING Finns det idag vetenskapliga studier som bekräftar behandlingseffekten av lågeffektslaser, avseende smärta och/eller funktionsnedsättning på patienter med besvär från rörelseapparaten? METOD Datorbaserad litteratursökning gjordes via sjukhusbiblioteket på KSS, i Skövde, under maj och juni All sökning i databaser har genomförts med engelska som språk och med tid från 1992 och framåt. Datorbaserad sökning har skett via databaserna PubMed, SveMed+, CINDAHL, PEDro, Spriline (www version), Amed (CATS) och idrottshögskolans katalog. Sökningen har skett utifrån sökorden laser, pain, musculoskeletal och rehabilitation. Inklusionskriterier Lågeffektslaser Artiklar med hög vetenskapligt beprövade metoder, dvs utvärderingsinstrument som är reliabla och valida Litteratur på engelska, svenska eller norska Artiklar begränsade till de senaste 10 åren Randomiserade studier med kontrollgrupp Exklusionskriterier Studier gjorda inom oralkirurgi, onkologi eller medicinsk kirurgi Studier på djur Sökningen resulterade i 33 artiklar. Efter urval enligt exklusionskriterierna återstod 14 artiklar som verkade vara av intresse. Dessa beställdes hem. Efter ytterligare granskning kvarstod 11 artiklar publicerade från , vars innehåll resultatet bygger på. 3

7 RESULTAT Samtliga resultat från studien, finns beskrivna i tabell 1 och tabell 2. Sex av artiklarna beskriver kliniska studier (3,4,8-11), se tabell 1. Fem artiklar är litterära studier (12-16), se tabell 2, varav två studier beskriver meta-analyser (12,16). Två studier är reviewartiklar (13,14) och en studie är i form av en databassökning på vissa sökord (15). En meta-analys är processen av att kombinera studieresultaten och använda statistiska metoder för att dra slutsatser om den terapeutiska effektiviteten (16). Fyra av de kliniska studierna är dubbelblinda (3,4,9,10), och en studie är enkelblind (8). I en studie är det inte tydliggjort (11). I de sex kliniska studierna finns en placebokontrollgrupp (3,4,8-11), och i de litterära studierna framkommer att man använt sig av kontrollgrupper som fått placebobehandling (12-16). DISKUSSION Litteraturen är begränsad till artiklar skrivna från och med 1992, det kan innebära att intressanta artiklar inte inkluderats. Samtidigt tycker jag man ska ta i beaktning, att lasern är en del av den medicintekniska apparaturen som ständigt står under utveckling och förfining. Det kan vara svårt att jämföra studier gjorda på gamla laserapparater och studier gjorda på ny apparatur. Då sökningen endast resulterade i 11 artiklar, och jag bedömer att de använda sökorden varit adekvata, kan jag konstatera att få vetenskapliga artiklar om LLLT är publicerade. Det är en svaghet i min studie, med så litet material att bearbeta. Vid sökningen framkom ingen publicerad artikel mellan åren Annars är artiklarna jämnt fördelade över tidsperioden, 1-2 publicerade artiklar/år. Sju av de 11 artiklarna är publicerade de sista fem åren. (3,4,8,11,13,14,15). Av dessa är tre litteraturstudier (13-15). Det är bara fyra kliniska studier gjorda efter 1994 (3,4,8,11), vilket jag tycker är få med tanke på att laser används frekvent. Att det är få gjorda studier, tror jag kan bero på att det är svårt att hitta bra sätt att utvärdera behandlingseffekterna, då laser ofta används för patienter med stor smärtutbredning. Det kan då vara svårt att påvisa lokala behandlingseffekter. Viktiga faktorer i en studies reliabilitet är antalet försökspersoner, utvärderingsmetoder och studiens design. 4

8 I de kliniska studier som jag undersökt, varierar antalet försökspersoner mellan Jag har svårt att se om detta påverkar tillförlitligheten och därmed jämförelsen mellan resultaten. I fyra av studierna nämns att det både är kvinnor och män representerade (3,4,10,11), och i en studie är det endast kvinnor (8). I en studie är det inte beskrivet (9). Detta försämrar möjligheten att reproducera undersökningen. Man har i studierna behandlat olika diagnoser, som muskuloskeletal smärta (3,12,14,15,16), lateral Epikondylit (4,10), Osteoartrit (11,13), Fibromyalgi (8) och RA (9). Att det är olika diagnoser som är behandlade, försvårar också möjligheten att jämföra de olika resultaten. Smärta är den mest frekventa utvärderingsparametern. Den utvärderas i alla de 11 artiklarna. VAS används som utvärderingsmetod i fyra av studierna (3,4,11,16). Utvärdering görs även med annan smärtskattning som är graderad 1-3 (9) och 1-4 (8,10). I fyra av studierna finns det inte beskrivet någon utvärderingsmetod (12-15). Detta försvårar en jämförelse. Vad gäller studiernas design, så har jag valt att endast söka på mina inklusionskriterier. Sammantaget i min studie, visar LLLT inte på någon behandlingseffekt. Tittar jag mer specifikt, så är det i de kliniska studierna tre med positiva behandlingsresultat som påvisat både minskad smärta och ökad funktion hos försökspersonerna (3,8,11), och tre studier utan någon behandlingseffekt av LLLT (4,9,10). I litteraturstudierna däremot, så är flertalet studier utan behandlingseffekt, fyra st (13-16), mot en studie med positivt behandlingsresultat (12). De kliniska studier som visat effekt med laserbehandling, är från 1999, 2001 och 2002 (3,8,11). Detta tror jag kan bero på att apparaturen nu är modernare eller att man fått mer kunskap om hur lasern ska användas. Trenden är kanske på väg att vändas till det positivare. Det är dock för tidigt att uttala sig om detta. SLUTSATS Effekten av LLLT är fortfarande osäker, då allt för få nya kliniska studier om detta har gjorts, och resultaten i dessa är motstridiga. Fler kliniska studier i ämnet krävs för att kunna fastställa om LLLT har någon behandlingseffekt på smärta och/eller funktion. Därför kommer jag inte att rekommendera inköp av en laser till vår mottagning. 5

9 REFERENSER 1. Lågeffektslaser-Biosstimulering. Informationsskrift från Optilas. Optilas Slaggatan 59, Falun. Tel nr Hode L. Laser som läker. Informationsskrift från Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Basford JR, Sheffield CG, Harmsen WS. Laser therapy: a randomised, controlled trial of the effects of low-intensity Nd:YAG laser irradiation on musculoskeletal back pain. Arch Phys Med Rehabil Jun;80(6): Basford JR, Sheffield CG, Cieslak KR. Laser therapy: a randomised, controlled trial of the effects of low intensity Nd:YAG laser irradiation on lateral epicondylitis. Arch Phys Med Rehabil Nov;81(11): Carlsson J. Sjukgymnastik vid skador och sjukdomar. Erfarenhet och forskning. Ahlmqvist&Wiksell, Näslund J. Rätta vapnen mot smärtan. Tidskr Sjukgymnasten 1999;11: Tunér J. Lågeffektslaser - missbrukad, missförstådd. Tidskr Sjukgymnasten 2000;2: Gür A, Karakoc M, Nas K, Cevik R, Sarac J, Demir E. Efficacy of low power laser therapy in fibromyalgia: a singel-blind, placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2002;17(1): Johannsen F, Hauschild B, Remvig L, Johnsen V, Petersen M, Bieler T. Low energy laser therapy in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol. 1994;23(3): Krasheninnikoff M, Ellitsgaard N, Rogvi-Hansen B et al. No effekt of low power laser in lateral epicondylitis. Scand J Rheumatol. 1994;23(5): Özdemir F, Birtane M, Kokino S. The clinical efficacy of low-power laser therapy on pain and function in cervical osteoarthritis. Clin Rheumatol. 2001;20(3): Beckerman H, de Bie RA, Bouter LM, De Cuyper HJ, Oostendorp RAB. The efficacy of laser therapy for musculoskeletal and skin disorders: a criteria-based meta-analysis of randomised clinical trials. Physical Therapy Jul;72(7): Brosseau L, Welch V, Wells G et al. Low level laser therapy (classes I, II and III) for the treatment of osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD Review. 14. de Bie RA, Verhagen AP, Lenssen AF et al. Efficacy of 904 nm laser therapy in the management of musculoskeletal dieorders: a systematic review. Physical Therapy Reviews Jun;3(2): Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks B, Sanders SL. Is laser treatment effective and safe for musculoskeletal pain? Med J Aust Aug 6;175(3): Gam AN, Thorsen H, Lonnberg F. The effect of low-levwl laser therapy on musculoskeletal pain: a meta-analysis. Pain Jan;52(1):

10 Tabell 1. Kliniska studier av behandlingseffekter med lågenergilaser Författare Basford et al 1999 (3) Basford et al 2000 (4) Gür et al 2002 (8) Metod Deltagare Intervention Utvärderingsmetod Slutsats Positiv/negativ studie En randomiserad, kontrollerad dubbelblind studie av effekten med låg effekts laserterapi på muskuloskeletal ryggsmärta. En randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie av effekten av låg effekts laser på lateral Epikondylit. En enkelblind, placebokontrollerad studie om effekten av låg energi laserbehandling vid Fibromyalgi. 63 patienter (män och kvinnor) mellan åldern år, med symptomatisk icke utstrålande ländryggssmärta med mer än 30 dagars duration, och med normal neurologi. Randomiserades till två grupper. 52 patienter (kvinnor och män) mellan åldern år, med symptomatisk lat.epikondylit med mer än 30 dagars duration, och med normal neurologi. Randomiserades till två grupper. 40 st kvinnliga patienter med Fibromyalgi. Randomiserade till två grupper om 20 st i varje grupp. 90 sek behandling på åtta symetriska punkter utmed lumbosacrala spinae. Behandling 3 ggr/v i 4 veckor med 1.06nm Nd: YAG laser (542mW/cm2). Lasern var inaktiv för kontrollgruppen. 60 sek behandling på sju punkter utmed den drabbade underarmen. Behandling 3 ggr/v i 4 v med 1.06nm Nd:YAG laser ( 204mW/cm2, 12.24J/cm2). Inaktiv laser för placebogruppen. 3 min beh/ varje tender point dagligen i 2 v, utom veckoslut, med Ga-As laser (904nm, 2J/cm2) Inaktiv laser för placebogruppen. Utvärdering vid start, mitt i behandlingsomgången, vid sista behandlingen och 1 månad efter avslutad behandling. Smärta VAS Funktionsnivå- Oswestry Disability Questionnaire Patientens uppfattning av nytta Lumbal rörlighet - Schober test. Utvärdering vid start, 6:e behandlingen, sista behandling och efter ca 1 månad. Smärta sista 24 timmarna VAS Ömhet vid palpation VAS Patientens upplevelse av nytta VAS. Gripstyrka Digit grip. Utvärdering före och efter behandlingsomgången. Likert scale scoring system användes för att utvärdera flera parametrar, där inget var (0), mild (1), moderat (2), svår (3), extrem (4). Smärtintensitet Ömhet i skinnet Morgonstelhet Sömnrubbningar Muskelspasm Trötthet Antal tender points. Laserbehandlingen gav en moderat minskning av smärta och en förbättring av funktionen hos patienter med muskuloskeletal ländryggssmärta. Ingen signifikant skillnad i utvärdering mellan de båda grupperna under behandling eller vid uppföljningen. Ineffektiv behandling vid lateral Epikondylit. En signifikant skillnad på smärta, muskelspasm, morgonstelhet och antal tender points till fördel för gruppen som behandlades med laser. Studien föreslår att det är en säker och effektiv behandling på ovanstående parametrar på patienter med Fibromyalgi. Positiv. Positiv. Bilaga 1

11 Författare Metod Deltagare Intervention Utvärderingsmetod Slutsats Positiv/negativ studie Johannsen et al 1994 (9) En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av effekten med låg energi laser på patienter med Reumatoid artrit (RA). 24 patienter i åldern år, med diagnosen aktiv RA enl Steinbrocker klass 1 eller 2. Ett samtidigt symetriskt engagemang av MCPleder. Randomiserades till två grupper. Behandling 3 ggr/v i 1 månad. Behandling på fyra punkter (två anteriolateralt och två posteriolateralt) runt två MCP-leder. De två mest smärtsamma MCP-lederna på den mest affekterade handen valdes för behandling. Behandlades med Ga-As-Al laser (830nm, 0.07J/cm2). Inaktiv laser för placebogruppen. Utvärdering före studien och 1 månad efter avslutad behandling. Vilosmärta i MCP-led Box scale 0-3, där ingen smärta är (0), och högsta möjliga smärta är (3). Ledömhet Box scale 0-3 Gripstyrka- digital dynamometer MY-Gripper Morgonstelhet- Box scale 0-2, där (0) var <½h morgonstelhet, (1) var ½-1h och (2) var >1h. En signifikant effekt på smärtan fanns i gruppen som fått laser. Men då man tagit hänsyn till sjukdomens variation, kunde ingen effekt påvisas på smärta, ledömhet, gripstyrka eller morgonstelhet. Krasheninnik off et al 1994 (10) En randomiserad, dubbelblind studie av effekten av låg effekts laser på lateral Epikondylit. 36 patienter (19 kvinnor och 17 män) över 18 år, med diagnosen lateral Epikondylit, minst 4 v duration, ömhet vid palpation av laterala epikondylen och/eller tender points i underarmens extensor muskulatur som förvärras under forcerad extension av handen. Två behandlingar/v, totalt åtta behandlingar med Ga- Al-As laser (830nm). Varje tender point behandlades 120 sek (3.6J/point). Utvärderades före och efter varje behandling. Telefonuppföljning 10 v efter sista behandlingen. Smärta - Four point verbal scale (FPS) pain score, där (0) är ingen smärta, (1) lite smärta, (2) moderat smärta, (4) svår smärta, och 85 mm VAS. Tender points i armens ext.muskulatur markerades och räknades Kraft i underarmens ext.muskulatur Dynamiskt muskeltest 0-5, där (0) var ingen palperbar kontraktion och (5) var normal styrka. Ingen skillnad mellan laser eller placebogrupperna hittades vid lateral Epikondylit. Özdemir et al 2001 (11) En randomiserad kontrollerad studie om låg effekts laserterapi på smärta och funktion vid cervikal Osteoartrit. 60 patienter (50 kvinnor och 10 män) mellan ålder år, med diagnostiserad cervikal Osteoartrit. Randomiserades till två lika grupper om 30 pat, med antingen laserterapi eller placebo. 15 sek behandling på 12 st punkter i paravertebralmuskulaturen, sex på höger sida och sex på vänster sida. Behandling i 10 dagar med Ga-As-Al laser (50mW, 830nm, dos 0.90J/cm2). Inaktiv laser för placebogruppen. Utvärdering före behandlingen och efter hela behandlingsperioden. Smärta Visual Analogue Scale (VAS). Muskelspasm - manuellt tryck. Lordosens vinkel grader ( ) ader llerad för placebogruppen ROM nacke flektion och extension. Funktionellt status Neck Pain and Disability Scale. Laserterapin verkar vara framgångsrik på att minska smärta och på att förbättra funktionen vid Osteoartrit. Positiv.

12 Tabell 2. Litteraturstudier angående behandlingseffekter med lågeffektslaser Författare Metod Material Slutsats Positiv/negativ studie Beckerman et al 1992 (12) En Kriteria-Baserad Meta-analys av randomiserade, kliniska studier av effekten med laserterapi för muskuloskeletala besvär och hudåkommor. 36 st randomiserade, kliniska studier med 1704 patienter. Effekten med laserterapi för muskuloskeletala besvär verkar vara större, jämfört med placebobehandling. För RA, posttraumatisk ledskada och myofaciell smärta verkar laserterapi ha en substantiell specifik terapeutisk effekt. Studierna med positivt resultat var generellt av bättre kvalité, jämfört med studierna med negativt resultat. Positiv. Brosseau et al 2000 (13) En Cochrane review om låg effekts laserterapi som behandling för Osteoartrit. Man sökte randomiserade, kontrollerade studier fram till 2000, som behandlade laser som behandlingsmetod för Osteoartrit. Man fann fem st studier med 197 patienter. 112 st fick laser och 85 st placebo. Man fann ingen skillnad på smärta i lasergruppen jämfört med placebogruppen. Inte heller någon statistiskt signifikant skillnad med hänseende till mätning av styrka, ledrörlighet eller ledömhet. En studie visade dock signifikant lägre smärta i lasergruppen jämfört med placebo. de Bie et al 1998 (14) En systematisk review om effekten med 904nm laserterapi av muskuloskeletala åkommor. Man fann 25 st randomiserade och kontrollerade studier fram till Kvalitén på studierna var ibland bristfällig. Inga klara bevis på att laserterapi med 904nm laser har någon effekt, förutom eventuellt på knäproblematik och på myofasciell smärta. Del Mar et al 2001 (15) En databassökning på sökorden; laser, therapy och pain i olika kombinationer för muskuloskeltal smärta. Man fann tre st meta-analyser och tre st systematiska reviews som utvärderade effekten med låg effekts laserterapi på muskuloskeletal och/eller ländryggssmärta. Man fann också två st randomiserade, kontrollerade studier och en kontrollerad studie. Behandling med lågeffektslaser tycks inte vara mer effektiv än placebo för att minska muskuloskeletal smärta. Gam et al 1993 (16) En meta-analys om effekten av låg energi laser behandling av muskuloskeletal smärta. Man sökte artiklar före november Man fann 23 st artiklar, varav 17 st var kontrollerade. Tio st var dubbelblinda och sju st var otillräckligt blinda. Man använde VAS, eller annan utvärdering av smärta. Låg effekts laser terapi har ingen effekt på smärta på muskuloskeletala syndrom. Bilaga 2

13 FoU-enheten Primärvårdens kansli Regionens Hus, Mariestad Tfn: , Fax:

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för Sjukgymnastik, Akademiska sjukhuset och Uppsala

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

evidensbaserad databas för sjukgymnaster

evidensbaserad databas för sjukgymnaster evidensbaserad databas för sjukgymnaster Direktadress: www.pedro.org.au. PEDro Physiotherapy Evidence Database innehåller referenser till randomiserade, kontrollerade försök, systematiska översikter och

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Swedish Orphan Biovitrum AB - 112 76 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Faktorer som påverkar resultatet av operationen

Faktorer som påverkar resultatet av operationen Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring Patienten ålder,

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

C-UPPSATS. Effekter av sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid subacromial impingement

C-UPPSATS. Effekter av sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid subacromial impingement C-UPPSATS 2008:346 Effekter av sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid subacromial impingement - en litteraturstudie Erica Fransson Anna Grefve Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Smärtlindring med stötvågsbehandling jämfört med tejpning vid plantarfascit

Smärtlindring med stötvågsbehandling jämfört med tejpning vid plantarfascit Smärtlindring med stötvågsbehandling jämfört med tejpning vid plantarfascit Stefan Johansson ST-läkare, Liljeforstorgs VC Handledare: Professor Gunnar Johansson Sammanfattning Introduktion: Plantarfascian

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 1. En 40-årig tidigare väsentligen frisk man söker Dig på akuten p.g.a. blåsbildning till vänster på bröstkorgen sedan 4 dygn. Utslagen smärtar. Han äter inga mediciner.

Läs mer

C-UPPSATS. Sjukgymnastisk behandling vid smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg i samband med graviditet. En litteraturstudie

C-UPPSATS. Sjukgymnastisk behandling vid smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg i samband med graviditet. En litteraturstudie C-UPPSATS 2006:253 Sjukgymnastisk behandling vid smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg i samband med graviditet En litteraturstudie Johanna Peterson Luleå tekniska universitet C-uppsats

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Kliniska riktlinjer för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 2011. 6 mars 2013 1

Kliniska riktlinjer för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 2011. 6 mars 2013 1 Kliniska riktlinjer för sjukgymnastinsatser för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 2011 6 mars 2013 1 Syfte ta fram vårdprogram med nationella riktlinjer för sjukgymnastisk bedömning och uppföljning

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer

Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral.

Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. 009 Av: Masudur Rahman ST-Läkare i allmänmedicin Vårby vårdcentral. Klinisk handledare: Jan Dahllöf Specialist i allmänmedicin Vårby vårdcentral.

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006

Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006 Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006 Ansvariga: Ylva Nilsagård, Christina Holmdahl, Kerstin Nilsson Frågeställning:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Laserbehandling av tendinit, epicondylit och tendinopati. En litteraturstudie. Therese Karlsson Marie Pettersson

EXAMENSARBETE. Laserbehandling av tendinit, epicondylit och tendinopati. En litteraturstudie. Therese Karlsson Marie Pettersson EXAMENSARBETE Laserbehandling av tendinit, epicondylit och tendinopati En litteraturstudie Therese Karlsson Marie Pettersson Sjukgymnastexamen Sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Pulserat monokromatiskt ljus - kan det påskynda läkningen av fotsår hos patienter med diabetes?

Pulserat monokromatiskt ljus - kan det påskynda läkningen av fotsår hos patienter med diabetes? Pulserat monokromatiskt ljus - kan det påskynda läkningen av fotsår hos patienter med diabetes? Av Ove Dehlin 1 och Sölve Elmståhl 2, 1) läkare, prof emeritus i geriatrik, Ger avd, Inst Hälsa, vård och

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för patienter med Postpolio syndrom

Behandlingsriktlinjer för patienter med Postpolio syndrom Akademiska sjukhuset LSA Sjukgymnastiken 2013-11-29: Anna Renberg/Ebba Widman Cauwenbergh Kontaktperson: Ebba Widman Cauwenbergh Behandlingsriktlinjer för patienter med Postpolio syndrom Dessa behandlingsriktlinjer

Läs mer

Mall och manual för granskning av interventionsstudier

Mall och manual för granskning av interventionsstudier Mall och manual för granskning av interventionsstudier Denna granskningsmall är modifierad efter original från SBU (5), 2002-12-12. En vetenskaplig artikel är oftast indelad i följande avsnitt: introduktion,

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip Träning & Rehabilitering RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip ger dig en möjlighet att utvecklas genom att träna de muskler och rörelser som

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Fysisk

Läs mer

Iontofores för att ge läkemedel vid senskador (tendinopati)

Iontofores för att ge läkemedel vid senskador (tendinopati) Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

Behandling av Myofasciellt syndrom med botulinum toxin injektion

Behandling av Myofasciellt syndrom med botulinum toxin injektion Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 090109. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. vårdvetenskap- tvärvetenskap

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. vårdvetenskap- tvärvetenskap vårdvetenskap- tvärvetenskap Långvarig stress ökar risken för depression Depression kan innebära: nedstämdhet minskat intresse och glädje motorisk oro eller hämning brist på energi extrem trötthet känsla

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft INTERVENTION 35 deltagare marklyft 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader Inkluderade och testade för inkl-kriterier (n=85) Randomisering och allokering (n=70) 35 deltagare

Läs mer

Laser inom odontologin en litteraturöversikt

Laser inom odontologin en litteraturöversikt Laser inom odontologin en litteraturöversikt Therese Österlund Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Sammanfattning Syftet med denna studie är att ge en allmän översikt över hur laserteknik

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA 108 VETENSKAPLIGA SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ / Upplysning

HTA-enheten CAMTÖ / Upplysning 1 2015-10-27 YOGA Fråga: Vad finns det för vetenskapliga belägg för användande av yoga för att minska symptom hos vuxna personer med muskuloskeletala besvär, KOL, hjärt-/kärlsjukdom eller depression? Sammanfattning

Läs mer

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken?

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Agneta Lindegård Andersson Ergonom, PhD, Utvecklingledare Institutet för stressmedicin Hälsan & Stressmedicin Introduktion Förekomst

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-02-15 Vår beteckning FÖRETAG Algol Pharma AB Kista Science Tower Färögatan 33, 164 51, Kista SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING ATT UTVÄRDERA STUDIER - OM LIKHET OCH OLIKHET - NON-INFERIORITY Malmö 6 maj 2015 Paracetamol eller ibuprofen för vrickade anklar? Ibuprofen ger bättre smärtlindring

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Riktlinjer för bassängträning Primärvården, Landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för bassängträning Primärvården, Landstinget i Uppsala län Riktlinjer för bassängträning, Landstinget i Uppsala län Gäller fr o m september 2007 och ska revideras årligen. Referensgrupp Johanna Gustavsson, sjukgymnast/kontaktperson Samariterhemmets vårdcentral

Läs mer

Företrädare: Karl-Johan Myren

Företrädare: Karl-Johan Myren BESLUT 1 (8) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-10 Vår beteckning 583/2004 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 30037 104 25 Stockholm Företrädare: Karl-Johan Myren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning 2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Fil dr, leg sjg Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet 2013-04-26 1 Översikt

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Examensarbete 15 hp. Utbildningsprogram. i sjukgymnastik 180 hp. Höstterminen 2010

Examensarbete 15 hp. Utbildningsprogram. i sjukgymnastik 180 hp. Höstterminen 2010 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Höstterminen 2010 Effekter av behandling enligt McKenzie vid ländryggsbesvär.

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska Bilaga I Lista namn (s) form (er) farmaceutisk (s) form (er) av läkemedel (s), rutt (er) i administrationen, innehavaren av godkännandet på marknaden i medlemsstaterna 1 Medlemsstat (i EES) Innehavare

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa EBM: val mellan minst två alternativ Patientens erfarenheter preferenser EBM Professionens beprövade

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Epicondylit lateral sjukgymnastisk behandlingsriktlinje Gäller för: Sjukgymnastgruppen Primärvårdsrehab Norra

Epicondylit lateral sjukgymnastisk behandlingsriktlinje Gäller för: Sjukgymnastgruppen Primärvårdsrehab Norra Vårdprogram 1 (9) Utgåva: 1 Godkänd av: Christina Norlén Vivian Wikström verksamhetschefer Utarbetad av: Tonja Barneveld, Bart Kila, Emma Rostedt Byh Leg sjukgymnaster Revisionsansvarig: Maria Klässbo

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson Palliativ strålbehandling Björn Zackrisson Huvudsakliga indikationer Smärta av okomplicerad skelettmetastas Neuralgisk smärta vid skelettmetastasering Patologisk fraktur, ev. profylaktiskt Medullakompression

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml 2012-12-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Alcon Sverige AB Box 12233 102 26 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Artros Ickekirurgisk behandling

Artros Ickekirurgisk behandling Artros Ickekirurgisk behandling Per Wretenberg Sektionschef Arthroplastik Sektionen Ortopeden, Karolinska Solna Artros många namn Osteoartros Osteoartrit Förslitning Degenerativa åldersförändringar Ledsvikt

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

KAPITEL 6 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 6 kunskapsluckor och framtida forskning 6. Kunskapsluckor och framtida forskning Inledning Den systematiska litteraturgenomgång som genomförts inom ramen för detta projekt har visat att det saknas forskning på vissa områden när det gäller icke-farmakologisk

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Adhesiv kapsulit. FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng

Adhesiv kapsulit. FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet x Adhesiv kapsulit Studieuppgift 3 FYSIOTERAPI Fortsättningskurs III, 33 högskolepoäng Delkurs 3:1; FYS 015 Rörelsesystemet 2 Fysioterapi/sjukgymnastik

Läs mer