Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för Distriktstandvården Sverige AB År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Annika Brismar /Verksamhetschef Distriktstandvården Sverige AB/

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 5 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS SAMT VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET 6 UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLL 7 SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR 7 RISKANALYS 8 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET SAMT PERSONALENS KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER PÅ KVALITETEN 9 HANTERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER FRÅN ANDRA ÄN PERSONAL 10 SAMVERKAN MED PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE 10 RESULTAT 11 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 12

3 Sammanfattning Distriktstandvården (nedan kallat DTV) har sedan starten och under verksamhetsåret 2011 skapat en organisatorisk plattform, ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, ett intranät, ett integrerat elektroniskt avvikelsehanteringssystem (för kategorierna personal, patienter, miljö, medicinteknisk utrustning och avvikelser från skyddsronderna på mottagningarna) i syfte att skapa förutsättningar för en god och säker vård. Systemen är i bruk och har vidareutvecklats under DTV har också utvecklat anpassade skyddsrondsprotokoll för verksamheten, som också är en integrerad del av miljöledningssystemet ISO 14001under Miljöledningssystem J- Nödlägesberedskap. Avtal och samarbete har etablerats med Patientnämnden, Trygg-Hansa, Socialstyrelsen och LÖF för att erbjuda patienterna externa möjligheter att framföra sina synpunkter på den vård som utförts vid DTV. Kontakter och samarbete har tagits med närliggande Vårdcentraler, Socialförvaltningar och odontologisk expertis för bl.a. stöd vid eventuella vårdskador, identifierade risker, tillbud och negativa händelser. DTV har under 2012 utökat antal odontologiska specialiteter inom företaget till att omfatta oral protetik, endodonti, parodontologi och oral kirurgi. Till följd av förvärvet av kliniken Distriktstandvården Drottninggatan kan patienterna erbjudas akuttandvård alla kvällar samt lördagar och söndagar. Egenkontroll sker genom uppföljningar, analyser och utvärderingar från DTVs elektroniska avvikelsehanteringssystem, sammanställningar från Trygg-Hansa och Patientnämnden. Extern revision av ISO har skett under 2012, med recertifiering av tidigare certifierade kliniker samt certifiering av den nyuppförda kliniken DTV Nynäshamn, där delar även berör patientsäkerhetsfrågor. Vårdskador identifieras av ansvarig behandlare och rapporteras i DTVs elektroniska avvikelsehanteringssystem. Odontologiskt ansvarig är behjälplig i dessa ärenden. Hantering sker enligt upprättade rutiner i Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. DTV har skapat ett arbetsklimat där personalen aktivt arbetar med det elektroniska avvikelsehanteringssytemet i syfte att öka patientsäkerheten genom analys av grundorsaken och ta fram lösningar till ständiga förbättringar. Avvikelsehanteringssytemet är väl implementerat och används. Synpunkter och klagomål från patienter och närstående hanteras enligt rutiner i ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. De viktigaste resultaten som uppnåtts under verksamhetsåret 2012 är att DTV har utvecklat den organisatoriska plattformen och att den är väl känd av medarbetarna. Intranätet Komin har utvecklats med bl.a. en kemikalieförteckning med länkade säkerhetsdatablad vilket möjliggör en omedelbar uppdatering och god ordning av säkerhetsdatabladen för de kemikalier som används inom DTV. Patientsäkerheten har förstärkts genom förvärvet av DTV Drottninggatan som är ett nav i verksamheten med allmän-, specialist- och akuttandvård. Kliniken är öppen alla kvällar, lördagar och söndagar. DTV:s sammanhållna journalsystem gör att patienten oavsett hur många kliniker han/hon besöker inom DTV har en journal som är tillgänglig vid alla kliniker. Investeringar av OPG vid 7 mottagningar har gett utökade förutsättningar för säker diagnostik och minskade stråldoser. Verksamhetschefen deltar i STRAMA Stockholm för att bidra till minskad antibiotikaförskrivning inom tandvården. 1

4 Personalen vid DTV har god kunskap och förutsättningar finns för att bedriva ett aktivt patientsäkerhetsarbete inom företaget. 2

5 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 DTVs första verksamhetsår inleddes efter att 10 tandvårdsmottagningar i Alby/Botkyrka, Bollstanäs, Hallstavik, Jordbro, Järna, Kallhäll, Nykvarn, Rimbo, Salem och Tuletorget/Sundbyberg förvärvats från Folktandvården Stockholms län AB hösten DTV har under 2012 utökats med ytterligare två kliniker. DTV Nynäshamn är en nybyggd klinik med driftsstart och DTV övergick i DTV:s regi efter förvärv från Tandläkarcentrum Den övergripande målsättningen under 2012 var att upprätthålla kvaliteten av ledningssystem för verksamheten med syfte att uppfylla de krav som ställs på en hälso- och sjukvårdsinrättning och därmed säkra att DTV utför en säker patientvård och systematiskt utför risk- och händelseanalyser. DTVs vidare målsättning var att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna i positiv mening kontinuerligt och systematiskt rapporterar avvikelser och därigenom finner möjligheter till utveckling av patientsäkerhetsarbetet inom DTV genom ständiga förbättringar. Strategiska beslut för att verkställa denna målsättning var att DTV under 2012 fortsätter på inslagen väg och har en tjänst som Kvalitetsansvarig för DTV med uppgiften att underhålla relevanta ledningssystem. ITansvarig har fortsatt utveckla intranätet för verksamheten och det integrerade elektroniskt avvikelsehanteringssystemet för kategorierna personal, patienter, miljö, medicinteknisk utrustning och avvikelser från skyddsronderna på mottagningarna. DTV:s företagsanpassade skyddsrondsprotokoll har integrerats med DTV:s Miljöledningssystem enligt ISO Rutiner för att årliga skyddsronder och strålskyddsgenomgång har genomförts. DTV har upprättade rutiner för hantering av patientklagomål. De startegiska beslut som tidigare år tagits har resulterat i avtal med Patientnämnden där DTV som första privata vårdgivare slutit avtal med Patientnämnden i Stockholms län. För att ge patienter som råkat ut för en behandlingsskada ekonomisk ersättning har ett avtal slutits med Trygg-Hansa. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 När en patient har synpunkter eller klagomål på ex. bemötande, debitering eller utförd vård på mottagningen hanteras det med värdighet, integritet, omtanke och respekt genom att: I första hand hänvisa patient/anhörig till behandlande tandläkare/tandhygienist/tandsköterska. Mottagningsansvarig informeras om händelsen och ansvarar för att avvikelsehantering sker i samarbete med behandlande tandläkare/tandhygienist/tandsköterska. Mottagningsansvarig skall på bästa sätt bidra till att patientens/anhöriges synpunkter eller klagomål får en positiv lösning. Därefter hänvisas patient/anhörig till odontologiskt ansvarig för företaget. Patient/anhörig informeras om Patientnämndens verksamhet. Till Patientnämnden kan barn- och ungdomspatienter/anhöriga, vuxna patienter samt patienter som tillhör patientkategorierna Nödvändig tandvård, Led i sjukdomsbehandling och asylsökande barn- och ungdomspatienter/anhöriga och vuxna vända sig. En av nämndens huvuduppgifter är att ge råd, informera och vid behov hänvisa till andra instanser. 3

6 Andra instanser kan vara Socialstyrelsen, politiska nämnden i Stockholms läns landsting eller till Trygg-Hansa där DTV har sin patientförsäkring. De upplysningar som lämnas av nämndens handläggare i telefon räcker oftast för att patienten ska bli lugnad och nöjd. Broschyrer om Patientnämndens verksamhet finns väl synligt placerade i väntrummet tillsammans med information om vilka patientgrupper som har möjlighet att vända sig till Patientnämnden. Patient/anhörig informeras om att anmälan kan göras till Socialstyrelsen. Organisationsschema DTV avseende patientavvikelser och patientklagomål IT-ansvarig: Ansvarar för DTVs avvikelsehanteringssystem på företagets intranät Komin. Inbyggda kontrollfunktioner finns som säkerställer att avvikelserna åtgärdas enligt planerade tidsramar, elektroniska påminnelser skickas till ansvariga medarbetare. Opusansvarig: Ansvarar för att kunskapsnivån säkerställs inom DTVs sammanhållande journalsystem. Verksamhetschefen: Ansvarar för att DTVs avvikelser leder till ständiga förbättringar och att avvikelsehanteringen fungerar. Odontologisk ansvarig: Säkerställer en korrekt hantering av patientklagomål och att grundorsaken till klagomålet utreds och åtgärdas. Har kontakt med Trygg-Hansa, 4

7 Patientnämnden och övriga andra externa aktörer som kan komma ifråga i patientsäkerhetsarbetet. Kvalitetsansvarig: Ansvarar för uppdatering av DTV:s ledningssystem, regler och policys. Mottagningsansvariga: Ansvarar för att avvikelsehantering utförs och hantering av patientklagomål åtgärdas på respektive mottagning. Alla behandlare har ett eget ansvar för de avvikelser och de patientklagomål som uppstår i patientkontakterna. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Under 2012 bedrevs patientsäkerhetsarbetet på mottagningarna utefter det arbete som gjordes DTV begär in alla ärenden som inkommer till Patientnämnden. De fall som är kända kompletteras med de fall som inte är kända av DTV då patienten vänt sig direkt till patientnämnden utan att DTV därefter blivit kontaktade av nämnden. DTV sammanställer de patientärenden som kommer till Trygg-Hansa. Odontologisk ansvarig skall ha goda kliniska erfarenheter och med erfarenheter av patientklagomål och patientärenden. I DTVs veckobrev informeras samtliga anställda om erfarenheter och förbättringsmöjligheter utifrån patientavvikelser och patientklagomål. Här ges också möjlighet för ITansvarig och Opusansvarig att ge relevant information till medarbetarna. DTV har för sina personalmöten en dagordningsmall med obligatoriska punkter. En av de obligatoriska punkterna är Rapportering av nya avvikelser. Personalmötesprotokoll skrivs och arkiveras. DTV har för sina terapimöten en terapimötesmall med obligatoriska punkter. En av punkterna har under 2012 varit att implementera Nationella riktlinjer för att ge patienterna en evidensbaserad vård. Patientavvikelser följs upp via det elektroniska avvikelsehanteringssystemet (patient, personal, medicinteknisk utrustning samt miljö) på intranätet. Patient informeras om att en patientavvikelse har skrivits. Patient informeras om hur strukturen för patientklagomål är uppbyggd. Patienten är informerad om Patientnämndens verksamhet med informationsbroschyrer placerade i väntrummen. Patienten informeras i förekommande fall om DTV:s avtal med Trygg-Hansa. 5

8 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Under 2011 genomfördes ISO i DTV. Delar av det arbetet leder till en ökad patientsäkerhet. En recertifiering av tidigare certifierade kliniker genomfördes DTV Nynäshamn certifierades som ny klinik. Kemikalieförteckningar upprättades för varje klinik där datasäkerhetsblad togs fram för varje kemikalie. Datasäkerhetsbladet anger bl.a. åtgärder vid olyckshändelse vid användandet av en kemikalie, gäller även odontologiska förbrukningsmaterial. Kemikalieförteckningen har utvecklats till att vara gemensamt för alla kliniker och finns på DTV:s intranät Komin. Säkerhetsdatabladen är länkade till kemikalieförteckningen och uppdateras därför omgående vid förändringar. Säkerhetsdatabladen förvaras inte längre i pappersform i pärmar utan finns länkade till kemikalieförteckningen i Komin. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, fortsatt implementering på samtliga mottagningar och för nyanställda. Ledningssystem för läkemedelshantering, fortsatt implementering på samtliga mottagningar. Verksamhetschefen ingår i STRAMA Stockholm för att bidra till en minskad antibiotikaanvändning. Ett produktråd finns med målsättningen att hålla sig a jour om nya material och apparater. Ett bra material- och produktsortiment skapas på DTV med en sammanvägning av miljö, ekonomi, kvalitet och goda relationer med leverantören. Steril- och hygienrutiner, ligger till grund för att säkerställa god hygien på samtliga mottagningar. Steril- och hygienrutinerna har kompletterats med klädhygienrutiner på kliniker med annan vårdgivare. Kvalitetshandbok för odontologisk radiologi, finns på samtliga mottagningar. Strålskyddsrond har gjorts på samtliga kliniker. Investring av OPG vid klinikerna Alby, Drottninggatan, Hallstavik, Nynäshamn, Rimbo, Salem och Tuletorget i syfte att förbättra förutsättningarna för en god diagnostik med lägre stråldoser. Första hjälpen och krisstöd, rutiner finns på samtliga mottagningar. Personalen vid DTV har informerats om Patientsäkerhetslagen som gäller från med syftet att göra vården vid DTVs mottagningar säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla en felbehandling. Genom att vi dokumenterat och upprättat rutiner vid DTV har personalen fått en ökad möjlighet och kunskaper som leder till en ökad patientsäkerhet. Vid medarbetarsamtal med samtlig personal 2012 är en av samtalspunkterna Kommunikation och bemötande av patient med syftet att vara lyhörda för patienters 6

9 berättelser och subjektiva behov av tandvårdstjänster. Ett gott bemötande är en förutsättning för en respektfull dialog. DTV Drottninggatan erbjuder DTV:s patienter akuttandvård alla kvällar, lördagar och söndagar. Ett sammanhållet journalsystem för hela DTV gör att behandlare vid olika kliniker där en och samma patient får tandvård, går att följa inom företaget. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 Resultat som uppnåtts avseende omhändertagna barn och ungdomar inom de ansvarsområden som DTV har fått på uppdrag av SLL redovisas enligt nedan; Ansvarsområde Mål Resultat Täckningsgrad 2010 Täckningsgrad 2012 Järfälla Sundbyberg Upplands- Väsby Salem Norrtälje Östra Södertälje Södra Nykvarn DTV har därmed säkerställt att barnen kallats för undersökning i högre utsträckning än vad det uppsatta målet angav. Ett utökat vårdbehov, till följd av att barnen inte undersökt tänder och munhåla regelbundet har eliminerats över förväntan. Avtal finns med Patientnämnden i Stockholms Län, för vuxna patienter som får vård inom företaget. Samarbetet med Patientnämnden bidrar till god kvalitet och en hög patientsäkerhet inom företaget. DTV certifierades enligt ISO november Datasäkerhetsblad finns till de kemikalier som används inom DTV. Datasäkerhetsbladen är länkade till producenten vilket garanterar en omedelbar uppdatering vid förändringar och finns alltid lättillgängliga vid behov. Data backup finns för att säkerställa att data inte går förlorad. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 Kontakter är etablerade med Socialförvaltningarna i Botkyrka och Haninge kommun. Syftet var att säkerställa bra rutiner mellan behandlare och de patienter som får ekonomisk ersättning av socialtjänsten. Kontakter har etablerats med vårdcentraler för att säkerställa rutiner vid akuta situationer. Kontakter har etablerats med Patientnämnden, där en kontaktperson utsetts. 7

10 Telemedicin har införts mellan allmäntandläkare och specialisttandläkare inom DTV. Auskultationsverksamhet mellan allmäntandläkare och specialister/nischtandläkare har utökats. Ett nätverk av odontologisk specialistkompetens vid remissförfarande har skapats. Kommunikation och informationsöverföring har skett i samtliga mottagningars närområden till BVC och skolor till följd av att DTV arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. En utbyggnad av inventering och rapportering på Komin har skapats för att säkerställa god ordning av uppdraget. Samverkan och kunskapsutbyte har skett mellan DTVs mottagningar vid gemensam konferens för all personal augusti 2012, mellan allmäntandvårdstandläkare och specialisttandläkare oral protetik, endodonti och parodontologi samt nischtandläkare. Erfarenhets- och kunskapsutbyte sker i de olika nätverk som DTV har för tandhygienister, profylaxpersonal, inköpsgrupp, produktråd, miljöombud. Erfarenhets- och kunskapsutbyte sker vid regelbundna terapimöten på mottagningarna. Rutiner finns för att säkerställa att interna och externa remisser omhändertas och att dokumenteras i journalsystemet Opus. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Rutin vid omorganisationer Vid större omorganisationer kontaktas de fackliga organisationer som DTV via Almega, har kollektivavtal med före beslut om omorganisation. DTV och de fackliga organisationerna gör en gemensam riskbedömning över de konsekvenser som bedöms uppstå till följd av en större omorganisation. Rutin vid införande av ny teknik eller nya metoder Vid införandet av nya produkter och arbetsmetoder görs en utvärdering av produktrådet. Produktrådet inhämtar relevant fakta och gör en bedömning om den nya produkten eller arbetsmetoden skall testas. Produktrådet utser en till två behandlare som under en begränsad tidsperiod testar produkten alternativt arbetsmetoden. Efter den begränsade tidsperioden görs en utvärdering och därefter ett breddinförande. Exempel på där detta har skett är införande av apexlokalisator. Verksamhetschefen ansvarar för att de krav som den nya produkten alternativt metoden uppfylls enligt bifogade instruktioner och bruksanvisningar. Verksamhetschefen säkerställer att rätt kompetens finns vid införandet av ny teknik alternativt nya metoder. Bruksanvisningar till ny apparatur skall finnas i anslutning till respektive apparat. Produktblad för nya medicintekniska produkter tas fram och sätts in i pärmen för produktblad på aktuell mottagning. Nya medicintekniska produkter förs upp på mottagningens lista över medicintekniska produkter. 8

11 Rutin för årliga skyddsronder av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön Genom årliga skyddsronder analyseras fysiska och psykosociala risker i arbetsmiljön. Efter skyddsronderna görs en riskanalys och ett åtgärdsprogram för att säkerställa ett ständigt pågående förbättringsarbete vid DTV. DTV kontaktar de fackliga organisationer som omfattas av det kollektivavtal som finns med Almega (SKTF, Unionen, TT och SRAT). De fackliga organisationerna erbjuds att utse fackliga ombud vid DTVs mottagningar och får själva utse vilken facklig organisation och vilket skyddsombud som skall företräda arbetstagarsidan vid de olika mottagningarna. Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. I de fall ett fackligt skyddsombud inte utses kan DTV utse ett skyddsombud som inte är fackligt ansluten. Vårdgivaren Mottagningsansvariga ansvarar för att årliga skyddsronder utförs på mottagningen. Personalen har beretts möjlighet att utse skyddsombud vid mottagningarna. DTVs skyddsrondsprotokoll finns på intranätet Komin. En analys görs på övergripande företagsnivå av genomförda skyddsronder och resultatet har genomslag i företagets verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Rutin för vidareutveckling av patientsäkerheten Distriktstandvården Sverige AB s ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhet skall kännetecknas av att den leder till en patientfokuserad, jämlik och säker vård vid företagets mottagningar. Rutin för vidareutveckling av ledningssystemet för kvalitets- och patientsäkerhet Vårdgivaren utser ansvarig för ledningssystemet för kvalitets- och patientsäkerhet. Ansvarig är idag Verksamhetschefen för DTV. Förändringar som påverkar innehållet i Distriktstandvården Sverige AB s ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhet presenteras för vårdgivaren och beslut om uppdateringar gör att ledningssystemet ständigt utvecklas. Förändringar som inträffar presenteras elektroniskt via DTVs veckobrev. Vårdgivaren ansvara för att omorganisationer, införande av ny teknik eller nya metoder i företaget har genomslag i ledningssystemet. Medarbetarna på de olika mottagningarna ansvarar för att utveckla och anpassa rutiner på egen mottagning för att säkerställa kvalitets- och patientsäkerhet på arbetsplatsen. Förslag till utveckling och anpassning sker på mottagningsmöten och dokumenteras. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt personalens klagomål och synpunkter på kvaliteten SFS 2010:659, 6 kap. 4 SOSFS 2011:9, 5 kap 3, SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 I Distriktstandvårdens elektroniska avvikelsehanteringssystem kommer samtliga risker, negativa händelser och tillbud till kännedom för Mottagningsansvarig samt DTVs Verksamhetschef och Odontologiskt ansvarig. Rapportör, utredare och ansvarig för avvikelsen utreder och analyserar händelsen. På regelbundna personalmöten, i de årliga medarbetarsamtalen har personalen möjlighet att framföra sina synpunkter på verksamheten i det dagliga arbetet och har möjlighet att framföra sina synpunkter till Mottagningsansvariga på respektive mottagning. 9

12 Mottagningsansvariga har gemensamma möten med ledningen för Distriktstandvården Sverige AB där möjlighet att lyfta upp ärenden av betydelse på övergripande företagsnivå för information och diskussion. Personalen uppmuntras att använda det digitala avvikelsehanteringssystemet för att möjliggöra ständiga förbättringar. I det digitala avikelsehanteringssystemet ges möjlighet att sortera på mottagning, kategori av avvikelse samt typ av händelse. En sammanställning planeras till 2ggr/år. VD och verksamhetschef genomförde Coachsamtal med samtliga team och receptionspersonal under VT 2012 för att säkerställa att förutsättningar för ett bra patientomhändertagande finns för verksamhetsåret. Hantering av klagomål och synpunkter från andra än personal SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Förfrågan i patientärenden från Tandvårdsenheten Stockholms läns landsting skickas till Verksamhetschefen som handlägger ärendet. Distriktstandvården har begärt och får årliga sammanställningar från Patientnämnden över de patientärenden som nämnden behandlat från patienter som fått sin vård vid Distriktstandvården. För 2012 visar sammanställningen att 21 ärenden inkommit till patientnämnden. Avidentifiering av samtliga ärenden har skickats till oss och har gåtts igenom av Odontologiskt ansvarig. Det är en viss minskning sedan 2011 trots att DTV har utökats med 2 kliniker under verksamhetsåret och en ökad kunskap om vikten av att hantera avvikelser på ett adekvat sätt. Distriktstandvården har begärt att få en sammanställning av patientärenden inkomna till Trygg-Hansa, ca 20 ärenden anmäldes under I händelse av att närstående framför klagomål på utför vård av anhörig lämnas information till föräldrar, efter ID-kontroll för omyndiga barn i annat fall begärs fullmakt. Patienten har rätt att få journalkopior. Journalkopior skickas till myndighet, annan tandläkare etc. efter medgivande från patienten. Journalkopior skickas efter anmodan av Socialförvaltning och polismyndighet till respektive myndighet. Distriktstandvården har målsättningen att 2 gånger/år gå igenom sammanställningar från Trygg-Hansa, Patientnämnden och det interna avvikelsehanteringssystemet för att göra en analys av händelserna och göra riktade insatser där det finns behov. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Patienter och anhöriga informeras vid behov om: 10

13 Den interna rutinen för patientklagomål. Information om samverkan med Patientnämnden finns i samtliga väntrum. Patientnämndens arbete. Socialstyrelsens arbete. Samverkan med Trygg-Hansa. Samverkan med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. När en vårdskada skett och en avvikelse har skrivits informeras patienten om detta. När vårdskadan skett på icke myndigt barn informeras vårdnadshavaren. I särskilda patientfall rekommenderas att nära anhörig följer med vid behandlingstillfället. Vid särskilda behov lämnas skriftlig information om utförd behandling och rekommendationer efter vissa ingrepp. I samband med ortodontivisningar skall barnets vårdnadshavare vara närvarande för att säkerställa att beslut från ortodontikonsult uppfattats rätt och att vårdnadshavaren getts möjlighet att ställa frågor. För ensamma barn som kommer till mottagningen kontaktas vårdnadshavaren då särskilda skäl föreligger. Tolkhjälp erbjuds där så behövs. Distriktstandvården deltar i projektet Stop Caries Stockholm i vårdbehovsområde 3 och 4. Ett fokusinriktat förebyggande tandhälsoprojekt för 1åriingar i de mest utsatta områdena. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Strukturmått: DTV har skapat en bra plattform under verksamhetsåren för att kunna bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Plattformen har utvecklats under 2012 och är idag känd och använd av medarbetarna. DTV har också tagit fram ledningssystem för bl.a. Kvalitet och Patientsäkerhet där rutiner och policys finns redovisade. Vidare är avtal och samarbete etablerade med externa aktörer för att säkra Patientsäkerhetsarbetet. Skyddsronder och strålskyddsronder genomfördes vid samtliga mottagningar. Intranätet Komin har utvecklats och är en förutsättning för det elektroniska avvikelsehanteringssystemet. Processmått: Samtliga medarbetare har fått genomgång av ledningssystem, utbildning i Opus, handhavande av Komin. Nyanställda har en introduktionsplan där dessa moment ingår för att systematiskt komma in i verksamhetens regler och policys. Resultatmått: DTV har ett fungerande avvikelsehanteringssystem som används i Patientsäkerhetsarbetet. 11

14 Övergripande mål och strategier för kommande år DTV har som målsättning att under 2013 göra sammanställningar av Patientärenden från det egna elektroniska avvikelsehanteringssystemet, Patientnämnden, Socialstyrelsen, Trygg- Hansa och LÖF. Sammanställningen kommer att presenteras 2 ggr/år för medarbetarna och efter analys identifieras risker och målformuleringar. Fortlöpande information sker i Veckobrev i Komin till samtliga medarbetare. Målsättningen är att veckobreven publiceras varannan vecka med uppehåll för sommar- och julledigheter. DTV har som målsättning av certifiera DTV Drottninggatan under 2013 enligt ISO

Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB Patientsäkerhetsberättelse för Distriktstandvården Sverige AB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-18 Annika Brismar /Verksamhetschef Distriktstandvården Sverige AB/ Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB Patientsäkerhetsberättelse för Distriktstandvården Sverige AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-26 Annika Brismar /Verksamhetschef Distriktstandvården Sverige AB/ Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrats, undersökningarna standardiserats och medvetenheten ökat.

Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrats, undersökningarna standardiserats och medvetenheten ökat. Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrats, undersökningarna standardiserats och medvetenheten ökat. Distriktstandvårdens patientsäkerhetsarbete med fokus på journalgranskning. Louise

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige 1 mars (6)

Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige 1 mars (6) Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige 1 mars 2013 1 (6) 2 (6) Sammanfattning Colosseum Sverige arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2012 har fokus

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Barn och Utbildning Vansbro kommun Eva Svensson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Med patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2014 2015-02-12

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2014 2015-02-12 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2014 2015-02-12 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse för 2015 Stockholm 2016-03-15 Marie Johansson, verksamhetschef Christina Kollin, kvalitetschef ---------------------------------- Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 6 0- / Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse omfattar skopsykolgemas verksamhet i Sollentuna kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150430 Leg psykolog Annika Ehnsiö MLA - (medicinskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige (2013) 1 mars (6)

Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige (2013) 1 mars (6) Patientsäkerhetsberättelse Colosseum Sverige (2013) 1 mars 2014 1 (6) Sammanfattning Colosseum Sverige arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2013 har fokus

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2016 Stockholm den 2 januari 2016 Lisa Barnekow Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 21 jan 2013 Tor Svensson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan.

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. År 2013 eva.fagerstrom@nybro.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140208 Karin Linge Verksamhetschef Elevhälsans medicinska del 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Wetterhälsan och Wetterhälsan Företagshälsovård

Patientsäkerhetsberättelse för Wetterhälsan och Wetterhälsan Företagshälsovård Patientsäkerhetsberättelse för Wetterhälsan och Wetterhälsan Företagshälsovård - 2014 Övergripande mål Ingen vårdskada Övergripande strategier Målet skall uppnås genom hög kompetens, god struktur samt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Wetterhälsan och Wetterhälsan Företagshälsovård

Patientsäkerhetsberättelse för Wetterhälsan och Wetterhälsan Företagshälsovård Patientsäkerhetsberättelse för Wetterhälsan och Wetterhälsan Företagshälsovård - 2013 Övergripande mål Ingen undvikbar vårdskada Övergripande strategier Målet skall uppnås genom hög kompetens, god struktur

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer