Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP"

Transkript

1 Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Kod Ämne HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi Judaistik Religionsbeteendevetenskap Tros- och livsåskådningsvetenskap 1111 Filosofiämnen Logik Praktisk filosofi Teoretisk filosofi Vetenskapsteori 1112 Arkeologiämnen Historisk osteologi 1113 Historieämnen Agrarhistoria Ekonomisk historia Idé- och lärdomshistoria Kyrkohistoria Teknikhistoria Vetenskapshistoria 1114 Etnologi Kulturantropologi Nordisk historisk och nutida folklivsforskning 1115 Historiska kulturer Altaistik Antikens kultur- och samhällsliv Assyriologi Bysantinologi Egyptologi Övriga historiska kulturer 1121 Estetiska ämnen Bebyggelseforskning Dansvetenskap Filmvetenskap Konstvetenskap Litteraturvetenskap

2 1121 Estetiska ämnen (forts.) Musikvetenskap Retorik Teatervetenskap 1131 Nordiska språk Svenska 1132 Övriga germanska språk 1133 Romanska språk 1134 Finsk-ugriska språk 1135 Slaviska språk 1136 Klassiska språk Klassisk grekiska Latin 1137 Övriga språk Sanskrit 1138 Teckenspråk 1139 Lingvistikämnen Allmän språkvetenskap Datorlingvistik Fonetik Tvåspråkighetsforskning 1199 Övrig humaniora och religionsvetenskap RÄTTSVETENSKAP/JURIDIK 1201 Offentlig rätt Förvaltningsrätt Konstitutionell rätt 1202 Processrätt Civilprocess Straffprocess Förvaltningsprocess Skiljemannarätt 1203 Straffrätt 1204 Finansrätt 1205 Civilrätt Allmän avtalsrätt Arbetsrätt Bolagsrätt Försäkringsrätt Immaterialrätt Sakrätt

3 1205 Civilrätt (forts.) Skadeståndsrätt Speciell avtalsrätt 1209 Övrig rätt Allmän rättslära EU-rätt Folkrätt Internationell privat- och processrätt Komparativrätt Marknads- och konkurrensrätt SAMHÄLLSVETENSKAP 1311 Pedagogik Didaktik inkl ämnesdidaktik Idrottspedagogik Musikpedagogik Vårdpedagogik 1312 Psykologi 1313 Socialantropologi/etnografi 1314 Socialt arbete 1315 Kriminologi 1316 Sociologi Socialpsykologi 1317 Demografi 1318 Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning 1319 Pedagogiskt arbete 1321 Företagsekonomi 1322 Kulturgeografi, ekonomisk geografi 1323 Nationalekonomi 1331 Informatik, data- och systemvetenskap 1332 Statistik 1391 Biblioteks- och informationsvetenskap 1399 Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Områdesstudier (språk ingår ej)

4 MATEMATIK 1401 Algebra, geometri och analys Matematisk logik 1402 Tillämpad matematik Matematisk statistik Numerisk analys Optimeringslära Teoretisk datalogi 1409 Övrig matematik NATURVETENSKAP 1500 Fysik Elementarpartikelfysik Kärnfysik Atom- och molekylfysik Kondenserade materiens fysik Astronomi och astrofysik Geokosmofysik och plasmafysik Övrig fysik 1510 Kemi Teoretisk kemi Fysikalisk kemi Analytisk kemi Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Biokemi Miljökemi Övrig kemi 1520 Biologi Terrestisk, limnisk och marin ekologi Beteendeekologi Etologi Organismbiologi Mikrobiologi Systematik och fylogeni Utvecklingsbiologi Växtfysiologi Zoofysiologi

5 1520 Biologi (forts.) Cell- och molekylärbiologi Immunologi Molekylär genetik Neurobiologi Övrig biologi 1530 Geovetenskap Endogen geovetenskap Berggrundsgeologi och petrologi Fasta jordens fysik Mineralvetenskap Exogen geovetenskap Exogen geokemi Historisk geologi och paleontologi Kvartärgeologi Naturgeografi Sedimentologi Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap Hydrologi Klimatologi Meteorologi Oceanografi Övrig geovetenskap TEKNIKVETENSKAP 1600 Informationsteknik Datavetenskap Datalogi Kognitionsvetenskap Programvaruteknik Reglerteknik Telekommunikation Signalbehandling Bildanalys Datorteknik Systemteknik Övrig informationsteknik

6 1610 Teknisk fysik Akustik Biofysik Materialfysik med ytfysik Optisk fysik Plasmafysik med fusion 1620 Elektroteknik, elektronik och fotonik Elektroteknik Elektronik Elektrofysik Fotonik Elektronisk mät- och apparatteknik Elkraftteknik Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik 1630 Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik Elektrokemi Kärnkemi Materialkemi Processkemi Yt- och kolloidkemi Metallurgisk process- och produktionsteknik Livsmedelsteknik Övrig kemiteknik 1640 Bioteknik Bioteknik Bioanalytisk teknik Bioinformatik Biokemisk och bioteknisk processteknik Bioorganisk syntes Bioteknisk separation Enzymteknik Genteknik inkl. protein engineering Immunteknik Växtbioteknik

7 1650 Teknisk mekanik Fastkroppsmekanik Strömningsmekanik Konstruktionsteknik Mekanisk tillverkningsteknik Mekanisk och termisk energiteknik Farkostteknik Övrig teknisk mekanik 1660 Teknisk materialvetenskap Funktionella material Konstruktionsmaterial Ytbehandlingsteknik Övrig bearbetning/sammanfogning Övrig teknisk materialvetenskap 1670 Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Geoteknik och gruvteknik Byggnadsteknik Byggproduktionsteknik Vattenteknik Vatten- och avloppsteknik Vattenbyggnad Vattenresurslära Vattenteknik Lantmäteri Arkitektur och bebyggelsevård Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur 1680 Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi Produktionsteknik Industriell organisation, administration och ekonomi Fysisk planläggning m.m. Övrig industriell teknik och ekonomi 1690 Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik Miljöteknik Rymdteknik All annan teknikvetenskap

8 SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING 1710 Markvetenskap Markfysik Markkemi Markbiologi Jordmånslära 1720 Växtproduktion Växtförädling Trädgårdsväxtodling Jordbruksväxtodling Skogsskötsel Skogsföryngring Skogsproduktion Växt- och skogsskydd 1730 Animalieproduktion Husdjursförädling Husdjurens utfodring och vård Vattenbruk Fiske 1740 Produktforskning Livsmedelsvetenskap Köttvetenskap Livsmedelskemi Mjölkproduktlära Växtproduktlära Träfiber- och virkeslära Fytokemi inklusive alger och industribioråvaror 1750 Landskapsplanering Landskapsarkitektur Vegetationsbyggnad Natur- och landskapsvård Översiktlig planering 1760 Areell teknik Jordbruksteknik Jordbrukets byggnadsteknik Skogsteknik

9 1760 Areell teknik (forts.) Fjärranalys 1770 Areell ekonomi Jordbruksekonomi Skogsekonomi Skogsuppskattning och skogsindelning Informationslära MEDICIN 1800 Kirurgi Anestesiologi och intensivvård Anestesiologi Intensivvård Katastrofmedicin Traumatologi Kirurgisk forskning Endokrin kirurgi Handkirurgi Kirurgi Kärlkirurgi Neurokirurgi Ortopedi Otoneurologi Pediatrisk kirurgi Plastikkirurgi Thoraxkirurgi Transplantationskirurgi Urologi och andrologi Obstetrik och kvinnosjukdomar Onkologi Klinisk onkologi Otorhinolaryngologi Audiologi Logopedi och foniatrik 1810 Morfologi Cellbiologi Morfologi Anatomi Biomaterial

10 1810 Morfologi (forts.) Histologi Tumörbiologi Patologi Patologi Rättsmedicin 1820 Medicin Dermatologi och venerologi Genetisk forskning Klinisk genetik Medicinsk genetik Molekylärbiologi Invärtesmedicin Endokrinologi Gastroenterologi Geriatrik och medicinsk gerontologi Hematologi Kardiologi Lungsjukdomar Neurologi Njursjukdomar Pediatrisk medicin Prenatal- och perinatalforskning Reumatologi 1830 Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning Farmakologi Klinisk farmakologi Toxikologi Fysiologi Fysiologi Klinisk fysiologi Medicinsk informatik Medicinsk teknik Neurobiologi Neurofysiologi Näringslära

11 1830 Fysiologi och farmakologi (forts.) Oftalmologi Radiologisk forskning Diagnostisk radiologi Medicinsk radiofysik Strålningsbiologi 1840 Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin Arbetsfysiologi Epidemiologi Folkhälsovetenskap Miljömedicin Samhällsmedicin Socialmedicin Yrkesmedicin 1850 Mikrobiologi Immunologi Allergologi Immungenetik Immunologi Klinisk immunologi Mikrobiologi Bakteriologi Klinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi Klinisk virologi Medicinsk mikrobiologi Virologi Infektionssjukdomar 1860 Kemi Biokemi Kemi Klinisk kemi Neurokemi Rättskemi

12 1870 Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Beroendelära Psykiatri ODONTOLOGI 1900 Odontologi Biokemi Biomaterial Dentala material Cariologi Cell- och molekylärbiologi Endodonti Farmakologisk forskning Farmakologi Toxikologi Fysiologi Klinisk oral fysiologi Gerodontologi Kirurgisk forskning Oral kirurgi Morfologi Anatomi och histologi Odontologisk beteendevetenskap Oral mikrobiologi Oral patologi och rättsodontologi Oral protetik Ortodonti Parodontologi Inflammationsforskning Vävnadsregeneration Pedodonti Radiologisk forskning Oral radiologi Övrig odontologi

13 FARMACI 2100 Farmaci Biofarmaci Biologisk beroendeforskning Farmaceutisk biokemi Läkemedelsmetabolism Farmaceutisk farmakologi Farmaceutisk kemi Analytisk farmaceutisk kemi Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi Organisk farmaceutisk kemi Farmaceutisk mikrobiologi Toxikologi Farmakognosi Galenisk farmaci Samhällsfarmaci Övrig farmaci VETERINÄRMEDICIN 2200 Veterinärmedicin Biokemi och klinisk kemi Cellbiologi och genomforskning Sjukdomsgenetik Husdjurens etologi Farmakologisk forskning Farmakologi Toxikologi Fysiologi och näringslära Husdjurshygien Kirurgi Livsmedelshygien Medicin Icke idisslare Idisslare Mikrobiologi och immunologi Morfologi Obstetrik och gynekologi Patologi Radiologi Veterinärmedicinsk epidemiologi

14 2200 Veterinärmedicin (forts.) Övrig veterinärmedicin ÖVRIGA FORSKNINGSOMRÅDEN 2310 Barn 2320 Hushålls- och kostvetenskap 2330 Hälso- och sjukvård i samhället 2340 Kommunikation mellan människor 2350 Teknik och social förändring 2360 Vatten i natur och samhälle 2370 Vårdvetenskap Arbetsterapi Medicinsk laboratorievetenskap Omvårdnad Sjukgymnastik/fysioterapi Social omsorg/socialpedagogik Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet Etnicitet 2390 Genus 2410 Kulturarv och kulturproduktion 2420 Idrott 2430 Äldre och åldrande

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide.

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. (http://wimnell.com/omr40m.pdf) Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305 Innehåll:

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur,

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur, AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2) 9 H11 71 42 8 50 70% AAHA45 Internationell

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 1 Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 000 Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge 001.4 Forskning Research 001.42 Forskningsmetodik Research methods 003 System

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD

FÖRTECKN IN G. HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD 2012-09-14 FÖRTECKN IN G HUVUDARBETSMILJÖOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD och ERSÄTTARE, STUD EN TARBETSMILJÖOMBUD Arbetsmiljöblock Huvudarbetsmiljöblock Mandatperiod för arbetsmiljöombud 2011-01-01-2013-12-31

Läs mer

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION OM VETENSKAP OCH KUNSKAP Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86014 Crossmedia

Läs mer

abf:s verksamhet från 1912

abf:s verksamhet från 1912 ABF hade 2011 totalt 525 742 deltagare i studiecirklar, 318 354 och 207 388 män. 1 489 deltagare var under 13 år, 54 823 deltagare var mellan 13 24 år, 230 994 deltagare var mellan 25 65 år och 238 436

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare?

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? Naturvetenskapliga fakulteten 2015 Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? På Stockholms universitet kan du skaffa dig en natur vetenskaplig utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer