DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND"

Transkript

1 Förhandlingsresultatet kl (11) RAMAVTAL DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND De centrala arbetsmarknadsorganisationerna, som undertecknat avtalet, har förhandlat om metoder för att trygga den finländska konkurrenskraften och en så gynnsam utveckling av sysselsättningen och köpkraften som möjligt i den globalt osäkra ekonomiska situationen. De centrala arbetsmarknadsorganisationernas mål är att fortsätta det goda samarbetet med regeringen kring teman som gäller främjande av den ekonomiska tillväxten, produktiviteten och sysselsättningen i Finland och på så sätt å ena sidan trygga de finländska företagens konkurrenskraft på världsmarknaden och å andra sidan stärka den ekonomiska grunden för välfärdssamhället. Parterna föreslår att regeringen ska tillsätta en arbetsgrupp på trepartsbasis för att följa och bedöma hur målen för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen uppnås. Målet är å ena sidan är att följa upp genomförandet av sådana initiativ och projekt i regeringsprogrammet som ökar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen och å andra sidan söka nya lösningar som kunde stödja dessa mål. Särskild vikt bör läggas vid en bred utveckling av kunnande och innovationsverksamhet, internationalisering, främjande av företagsverksamhetens tillväxt och investeringar och därigenom främjande av sysselsättningen i Finland liksom också utveckling av välfärdstjänsterna.

2 Förhandlingsresultatet kl (11) Arbetsmarknadens centralorganisationer stöder målen på följande sätt: a) Organisationerna föreslår att uppgörelsen enligt punkt 1 ska följas i alla kollektivavtalsuppgörelser och att de branschvisa förbunden och förhandlingsorganisationerna ska inleda kollektivavtalsförhandlingarna för de olika branscherna i enlighet med det som närmare redogörs i punkt 1 så att uppgörelsen kan konstateras vara tillräckligt täckande senast b) Om den uppgörelse som eftersträvas i punkt 1 är täckande, förbinder sig parterna till uppgörelsen för arbetslivsutveckling enligt punkt 2. Finlands Näringsliv EK och AKAVA konstaterar att det Grundavtal som gäller mellan Finlands Näringsliv och De Högre tjänstemännen och utbildningsmaterialet i anknytning därtill samt det Allmänna avtalet behandlar bestämningen av de högre tjänstemännens löne- och anställningsvillkor i företag som omfattas av EK-YTN-avtalens tillämpningsområden. Helsingfors AKAVA rf FINLANDS NÄRINGSLIV EK KYRKANS ARBETSMARKNADSVERK KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET KT FINLANDS FACKFÖRBUNDS CENTRALORGANISATION FFC rf. TJÄNSTEMANNACENTRALORGANISATIONEN FTFC rf. STATENS ARBETSMARKNADSVERK

3 Förhandlingsresultatet kl (11) 1 De branschvisa kollektivavtalsuppgörelserna Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att de branschvisa kollektivavtalen eller uppgörelsen under avtalsperioden för de gällande kollektivavtalen huvudsakligen avtalas för 25 månader enligt följande: den första avtalsenliga förhöjningen för avtal som redan upphört att gälla genomförs eller den första avtalsenliga förhöjningen genomförs efter att arbets- eller tjänstekollektivavtalet gått ut eller den första avtalsenliga förhöjningen genomförs och den första 13- månaders perioden inleds vid den tidpunkt då löneuppgörelsen för det gällande avtalet går ut, om den avtalsperiod som tidigare avtalats hade fortsatt efter löneuppgörelsens utgång. Den avtalsenliga förhöjningen för den första 13-månaders perioden är 2,4 procent, och för den därpå följande 12-månaders perioden 1,9 procent. Avtalsparterna kan förkorta den senare perioden med högst 4 månader eller förlänga den med 2 månader. Höjningsprocenten för den senare perioden gäller för 12 månader. Om tidsperioden mellan förhöjningarna är kortare eller längre ställs den avtalsenliga förhöjningen i relation till periodens längd. Med avtalsenliga förhöjningar avses lönejusteringar och andra ändringar av anställningsvillkoren som påverkar kostnaderna. Om detta ramavtal ingås, betalas till löntagarna inom de branscher som omfattas av avtalet dessutom en engångspott på 150 euro i samband med den första lönebetalningen år Om den första avtalsperioden inleds senare än betalas engångspotten dock i samband med den första lönebetalningen efter att avtalsperioden inletts. För deltidsanställda är beloppet som betalas mindre i samma proportion som den deltidsanställdas arbetstid är kortare än full arbetstid. Engångspotterna betalas bara till personer vars arbetsavtals- eller tjänsteförhållande har pågått utan avbrott i minst 3 månader före betalningstidpunkten. De olika branscherna kan också ingå en avvikande överenskommelse om när, hur och på vilka villkor potten betalas.

4 Förhandlingsresultatet kl (11) De program för utveckling av lönesystemen och motsvarande som avtalats före genomförs såsom avtalat. Avtalet om avtalsenliga förhöjningar ska gälla åtminstone till Om centralorganisationerna tillsammans bedömer att den ekonomiska utvecklingen i synnerligen hög grad avviker från den bedömning som gjordes då avtalet ingicks kan de rekommendera att avtalen för de olika branscherna sägs upp. En uppsägningsklausul om detta bör införas i arbets- och tjänstekollektivavtalen. Tidpunkten för de branschvisa förhandlingarna Avtalets omfattning Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att förhandlingar om arbetsoch tjänstekollektivavtal för de olika branscherna ska föras före kl Det går att avvika från denna tidsgräns om det finns ett godtagbart skäl till att kollektivavtalsförhandlingarna ska föras enligt en tidigare överenskommen tidsplan, till exempel redan överenskomna tidsplaner för arbetsgrupper som bereder innehållsliga förändringar i kollektivavtalen. Om de olika branschernas avtalsparter är ense om att förhandlingarna ska föras enligt en tidigare uppgjord tidsplan, ska parterna gemensamt meddela sina egna centralorganisationer senast om de förbinder sig att ingå kollektivavtalsuppgörelsen inom ramen för vad som avses i punkt 1. Genom egna åtgärder och samarbete arbetar centralorganisationerna för att uppgörelsen ska få så bred spridning som möjligt på arbetsmarknaden. Kollektivavtalsparterna ska meddela de egna centralorganisationerna skriftligen senast klockan 16 om uppgörelsen enligt detta avtal. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna bedömer hur täckande avtalet är och meddelar därefter statsrådet gemensamt om detta. Om avtalet inte är tillräckligt täckande och centralorganisationerna därför inte förbinder sig till lösningarna för arbetslivsutvecklingen enligt punkt 2 har kollektivavtalsparterna rätt att avsäga sig de uppgörelser som de ingått på basis av avtalet.

5 Förhandlingsresultatet kl (11) 2 Arbetslivsutveckling 1. Användningen av arbetskraft Parterna är ense om att grunderna och grundprinciperna för uppgörandet av tidsbegränsade arbetsavtal ska vara enhetliga, oberoende av formen på arbetsavtalsförhållandet. Parterna föreslår att det på trepartsbasis ska utredas senast om enhetlighetsprincipen uppfylls i praktiken när det är fråga om hyrd arbetskraft. Målet för bedömningen är också att utreda om förhandsmeddelanden om tidsbegränsade arbetsavtals upphörande borde införas. Utgående från utredningen genomförs nödvändiga lagstiftningsändringar. På trepartsbasis utreds eventuella ändringsbehov som gäller oregelbundna arbetstider i de så kallade nollavtalen. 2. Längre arbetskarriärer 2.1 Åldersprogram En gemensam modell för åldersprogram utarbetas. Modellen kan användas av företag, kommuner eller verk. modellen bereds och förankras som olika element, bland annat flexibla arbetstidsarrangemang för seniorer, hälsokontrollprogram och utbildningsåtgärder för seniorer 2.2 Utveckling av arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra Utnyttjandet av partiell arbetsförmåga främjas utgående från Lehtos utredning (SHM). Ett omfattande åtgärdsprogram inleds för utveckling av arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra: för förändring av sporrande åtgärder, stödåtgärder, servicekedjor, informationssystemen, lagstiftning och också attityder. Särskild vikt läggs vid utveckling av sporrande åtgärder för arbetsgivarna, stöd till anställda för att hitta en sysselsättningsväg som är lämplig för den egna livssituationen och en mer sporrande samordning av pensioner och förvärvsinkomster. Också arbetsvägledningsprocesserna måste förbättras så att de tydligt är avsedda att leda till sysselsättning. Lagstiftning om sysselsättning av partiellt arbetsföra måste bedömas som en helhet och arbetet och kontrollen över helheten måste framhävas.

6 Förhandlingsresultatet kl (11) 2.3 Utveckling av personalplaneringen Personalplanen ska vara ett centralt verktyg för samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen. I samband med att personalplanen utarbetas går man tillsammans igenom frågor om bland annat användningen av arbetskraft, personalens arbetskompetens och samordningen av arbetet och familjelivet. I personalplanen beaktas såväl de anställdas behov som produktions- och serviceverksamhetens behov. I detta syfte utarbetas senast centralorganisationernas gemensamma modell för personalplan om följande frågor som underlag för beredningen på trepartsbasis av ändringen av samarbetslagarna: främjande av ett planerat införande av flexibla arbetstidsarrangemang. Som exempel på flexibla arbetstidsarrangemang nämns bland annat arbetstidsbanker, möjligheter till deltidsarbete och distansarbete. möjligheter att påverka sitt arbete. I planeringen av arbetstidsarrangemangen beaktas en genomgång av frågor som gäller tidsbegränsade arbetsavtal så att man behandlar antalet, användningen av och grunderna för redan ingångna och framtida tidsbegränsade arbetsavtal. Vikariebehovet bedöms varje år på förhand. beaktande av principerna för sysselsättning av partiellt arbetsföra utveckling av anställdas yrkeskunnande utgående från arbetet i den arbetsgrupp som bereder kompetensutvecklingen för centralorganisationerna Efter detta inleds en trepartsberedning för införande av dessa frågor i personalplanen i samarbetslagarna. Arbetsgruppen ska avge sina förslag senast Arbetshälsa Lagstiftningen om arbetarskydd preciseras på trepartsbasis senast så att arbetstidens belastande verkan och inverkan på arbetsförmågan och arbetshälsan utreds på förhand. De avtalsspecifika hindren för användning av arbetstidsbanker utreds. En gemensam plan för avlägsnande av dem utarbetas.

7 Förhandlingsresultatet kl (11) 3. Omställningsskydd och kompetensutveckling 3.1 Förfaranden Centralorganisationerna ska utarbeta en gemensam kodifikation om förfaranden ("hyvä maan tapa", parhaat käytännöt, ung. "god nationell sed", bästa praxis), som är bra att tillämpa vid företagsarrangemang med betydande konsekvenser för personalen. Myndigheternas möjlighet att delta i omställningsskyddsprocessen i ett ännu tidigare skede än nu ska utredas och myndigheternas stöd i samband med omställningsskyddet ska effektiveras. Tillräckliga resurser ska tryggas (arbets- och näringsministeriet). 3.2 Kompetensutveckling Som anpassningsåtgärd inför förändringssituationer och i syfte att förbättra arbetets produktivitet och förlänga arbetskarriärerna ska arbetstagarna få bättre möjligheter att upprätthålla sin yrkesskicklighet och utveckla sin kompetens. Parterna tillsätter en arbetsgrupp som ska bereda förslag om hur personalens utvecklingsmöjligheter kan utvidgas till att omfatta olika slags arbetsplatser och olika personalgrupper. Parterna har som mål att skapa verksamhetsmodeller för arbetsplatserna genom vilka de anställdas yrkeskunnande kan utvecklas planmässigt utgående från behoven inom affärsverksamheten och de offentliga tjänsterna och med tanke på sysselsättningsutsikterna för de anställda på lång sikt. I syfte att förankra verksamhetsmodellerna på arbetsplatserna ska arbetsgruppen utarbeta en för centralorganisationerna gemensam modell för främjande av personal- och utbildningsplaner enligt samarbetslagarna. Arbetsgruppen ska utreda användningen av Utbildningsfondens förnyade vuxenutbildningsstöd och bereda förslag till utveckling av Utbildningsfondens verksamhet. Föremål för utredningen är den i regeringsprogrammet nämnda utbildningsrätt som anställda kunde tjäna in under ett anställningsförhållande samt en utvidgning av Utbildningsfondens verksamhet så att den omfattar administration av utbildningsrätten och en eventuell kontomodell. Den intjänade utbildningsrätten ska kunna användas under anställningsförhållandet eller senare för att utveckla yrkesskickligheten. Utbildningsrätten skulle samlas på ett personligt utbildningskonto eller något motsvarande system. Närmare bestämmelser ska ingå i kollektivavtalen. Utredningsarbete för arbetsmarknadsparterna utförs också i samarbete med utredningen om regeringens reformering av den offentliga finansieringen av vuxenutbildningen och utredningen om personliga utbildningskonton för medborgarna och i samarbete med beredningen av lagstiftningen om studieledighet.

8 Förhandlingsresultatet kl (11) Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag senast Skatteincitament De finländska företagens konkurrenskraft förbättras genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Parterna vill förbättra företagens konkurrenskraft och beredskap för konjunkturväxlingar. En utredning ska göras om möjligheterna att införa skatteåtgärder som sporrar företagen att investera i utbildning för sina anställda. Det kan till exempel vara fråga om en ansvarsreserv i företagets balansräkning. Samtidigt ska man utreda hur utbildningskostnaderna behandlas i förvärvsinkomstbeskattningen för löntagare och vilka ändringar som eventuellt behövs. Parterna ska utarbeta ett gemensamt förslag om nödvändiga åtgärder senast Samtidigt utreder parterna hur motsvarande arrangemang kan genomföras inom offentliga sektorn. 4. Samordning av arbetsliv och familjeliv samt jämställdhet 4.1 Familjeledigheter Systemet med familjeledigheter ska ses över i överensstämmelse med regeringsprogrammet. Avsikten är att utöka de ledigheter som är öronmärkta för pappor, att få till stånd mer flexibla familjeledigheter för pappor och att göra det möjligt för föräldrar att sköta sina barn hemma längre än nu. Pappornas andel av ledigheterna ska utökas så att faderskapsledigheten blir sammanlagt 54 vardagar, varav högst 18 dagar kan tas ut tillsammans med mamman. Pappans ledighet gäller per barn och kan tas ut flexibelt ända tills barnet fyller 2 år. Den nuvarande kopplingen till familjeledigheten ska slopas. Kostnaderna för familjedagpenningarna fördelas på samma sätt som tidigare. Reformen gäller från början av år Reformens verkningar och måluppfyllelsen kontrolleras 2 år efter att reformen trätt i kraft. 4.2 Likalöner En trepartsutredning inleds om hur lönekartläggningarna fungerar och hur de behöver utvecklas. Som en del av utredningen granskas lönekartläggningens innehåll, samarbetsskyldigheten och rätten för personalrepresentanter (förtroendemän/medlemmar i samarbetskommittén) att få information. Utgående från utredningen ges senast förslag till fortsatta åtgärder som också kan vara ändringar i lagstiftningen. Kollektivavtalsparterna bedömer avtalens verkningar på löneskillnaderna mellan kvinnor och män och vidtar tillsammans åtgärder för att främja likalönsmålet.

9 Förhandlingsresultatet kl (11) 5. Social trygghet Utkomstskydd för arbetslösa 1. Enklare och tydligare system med utkomstskydd för arbetslösa Systemet med utkomstskydd för arbetslösa behöver ändras så att det blir enklare och mer sporrande. Enligt regeringsprogrammet ska det nuvarande systemet med utkomstskydd för arbetslösa revideras på trepartsbasis så att det blir enklare och tydligare. Syftet med förändringarna är att arbetslösa snabbare ska få ett arbete. Vid utarbetandet av en enklare och mer sporrande helhet av utkomstskydd för arbetslösa behandlas bland annat definitionerna på dagpenning och anpassad dagpenning, nivåerna på ersättningarna och hur länge de betalas samt villkoret för tiden i arbete. Vid förenklingen beaktas de anställdas, arbetsgivarnas och arbetslöshetskassornas behov. Förändringarna bereds i Salos arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet och genomförs i sin helhet kostnadsneutralt. 2. Andra ändringar Finansiering av permitteringsdagpenningen Staten deltar i finansieringen av permitteringsdagpenningen genom att finansiera en andel som motsvarar grunddagpenningen inom inkomstdagpenningen. Förkortad arbetsvecka och anpassad dagpenning Till permitterade vars arbetstid har förkortats med en eller flera dagar i veckan betalas arbetslöshetsdagpenning för de förlorade arbetsdagarna utan anpassning. I samma sammanhang höjs arbetstidsgränsen för den anpassade arbetslöshetsdagpenningen från nuvarande 75 procent till 80 procent Periodisering av semesterersättningen och utkomstskyddet för arbetslösa Periodiseringen av semesterersättningen upphör. Ändringen träder i kraft

10 Förhandlingsresultatet kl (11) Alterneringsledighet Förslagen som går ut på att ändra alterneringsersättningarna genomförs inte. 6. Åtgärder för ökat förtroende på arbetsmarknaden Parternas gemensamma mål är ett ökat förtroende på arbetsmarknaden och i den ekonomiska politiken och ett större konstruktivt samarbete som bygger på gemensamma intressen. Därför försöker man kartlägga de problem med förtroendet som på olika nivåer belastar arbetsmarknaden och avlägsna dem. Syftet är att i samverkan utveckla en arbetsmarknadskultur som bygger på öppenhet, ömsesidig uppskattning och förtroende och sådana verksamhetsformer som detta kräver för tillämpning både på arbetsplatserna och i förbunden och centralorganisationerna. Det är fråga om ett projekt som löper på många år och som syftar till att förbinda parterna på alla nivåer till god arbetsmarknadspraxis och därigenom möjliggöra en öppen, fördomsfri och samtidigt målmedveten utveckling av arbetslivet och arbetsmarknadsverksamheten. Centrala teman är å ena sidan att man på arbetsplatserna ska sporras till att ta initiativ och vara innovativ och å andra sidan till att identifiera problem och smärtpunkter och ingripa i tidigt skede/hålla fortsatt kontakt vid problemsituationer, iaktta avtal och lagstiftning och lösa meningsskiljaktigheter. Särskild vikt ska fästas vid utveckling av det konkreta samarbetet och förhandlingskompetensen på arbetsplatsen. En ledningsgrupp bestående av representanter för centralorganisationerna och förbunden ansvarar för projektets genomförande. En bredare medverkan från förbundens och arbetsplatsernas sida säkerställs genom ett särskilt forum som kallas samman i projektets begynnelseskede och enligt behov när projektet framskrider. Målet är att fram till göra upp ett åtgärdsprogram om åtgärder som ökar förtroendet i arbetsmarknadsverksamheten. I programmet ska tas in förslag om åtgärder som förbättrar förhandlingskulturen och förfarandena. För att förbättra uppföljningen och koordineringen av dels olika politikblock som påverkar arbetslivet, dels lagstiftningsprojekt och andra projekt inrättas ett permanent förhandlingsorgan för centralorganisationerna. Informationsgången till förbundsnivån ska säkerställas.

11 Förhandlingsresultatet kl (11) Det permanenta förhandlingsorganet behandlar i synnerhet projekt inom regeringsprogrammet projekt med två parter EU:s sociala dialog och utövande av inflytande på EUlagstiftningen samordning av den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken andra åtgärder som främjar ekonomin och sysselsättningen i samarbete med regeringen Under ledning av det permanenta förhandlingsorganet ska senast utarbetas ett gemensamt flerårigt program för en målmedveten utveckling av arbetslivet och arbetsmarknaden. Den ambitiösa visionen är att det finländska arbetslivet med avseende på kvalitet och konkurrenskraft ska lyftas till världstoppen.

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Finlands landsrapport

Finlands landsrapport 1 Det nordiska universitetslärarförbundens mötet på Fyn 26.-28.5.2009 Finlands landsrapport Centrala frågor för de finska universitetsorganisationerna har under gånga året varit arbetet kring universitetsreformen

Läs mer

Behov och förtroende främjar de lokala avtalen

Behov och förtroende främjar de lokala avtalen Behov och förtroende främjar de lokala avtalen forskning om erfarenheter Akava EK KyA KA FFC STTK SAMV Arbetarskyddsfonden Innehåll Till läsaren...2 Lönerna vid de lokala förhandlingsborden...4 Flexibel

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Förhandlingsresultat 12.11.2001

Förhandlingsresultat 12.11.2001 SOCIALPAKETET Förhandlingsresultat 12.11.2001 INNEHÅLL 1. Överenskommelse om utvecklande av den privata sektorns arbetspensioner 2. Protokollanteckningar över pensionsförhandlingarna 3. Utvecklandet av

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Avtalsrörelsen år 2009 2010 i Finland. November 2010

Avtalsrörelsen år 2009 2010 i Finland. November 2010 Avtalsrörelsen år 2009 2010 i Finland November 2010 Bakgrunden till förhandlingarna Bakgrunden till förhandlingarna på sommaren 2009 År 2007 en övergång till den nya arbetsmarknadsmodellen, enligt vilken

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis Promemorian innehåller en sammanställning av exempel

Läs mer

Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2) MEDLEMSBREV 5/2001 Vartiainen-Hynönen 10.6.2001 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer ARBETSAVTALSLAGEN Arbetsavtalslag Den nya arbetsavtalslagen träder i kraft

Läs mer

Finlands landsrapport / RM. Allmänt

Finlands landsrapport / RM. Allmänt Finlands landsrapport / RM Allmänt Det trängda ekonomiska läget bidrog till att arbetsmarknadspartnerna med regeringens stöd slöt det s.k. sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Den högtidliga motiveringen

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KRONOBY KOMMUN Godkänt av kommunfullmäktige 10.11.2005 85 PERSONALADMINISTRATION omfattar all den verksamhet med vars hjälp kommunens personalresurser rekryteras, bibehålls

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Arbetshjältar 3 / 2014 OKTOBER MEDLEMSINFO

Arbetshjältar 3 / 2014 OKTOBER MEDLEMSINFO 3 / 2014 MEDLEMSINFO OKTOBER BILD: SHUTTERSTOCK Arbetshjältar sidan 1 God praxis i vardagen lyfts fram sidan 2 Vanliga frågor sidan 3 En ny webbplats öppnats för chefer som är med i ändringen sidan 3 Nolltolerans

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 ANM rapporter 8/2014 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens byrå 5.2.2014 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens tillsyn över efterlevnaden

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 136/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN!

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN! Nytt kollektivavtal uppstod i tid PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA nådde ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna den sista dagen i oktober. Omställningsskydd, som var den viktigaste

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att

Läs mer