DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND"

Transkript

1 Förhandlingsresultatet kl (11) RAMAVTAL DE CENTRALA ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDE AV KONKURRENSKRAFTEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN I FINLAND De centrala arbetsmarknadsorganisationerna, som undertecknat avtalet, har förhandlat om metoder för att trygga den finländska konkurrenskraften och en så gynnsam utveckling av sysselsättningen och köpkraften som möjligt i den globalt osäkra ekonomiska situationen. De centrala arbetsmarknadsorganisationernas mål är att fortsätta det goda samarbetet med regeringen kring teman som gäller främjande av den ekonomiska tillväxten, produktiviteten och sysselsättningen i Finland och på så sätt å ena sidan trygga de finländska företagens konkurrenskraft på världsmarknaden och å andra sidan stärka den ekonomiska grunden för välfärdssamhället. Parterna föreslår att regeringen ska tillsätta en arbetsgrupp på trepartsbasis för att följa och bedöma hur målen för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen uppnås. Målet är å ena sidan är att följa upp genomförandet av sådana initiativ och projekt i regeringsprogrammet som ökar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen och å andra sidan söka nya lösningar som kunde stödja dessa mål. Särskild vikt bör läggas vid en bred utveckling av kunnande och innovationsverksamhet, internationalisering, främjande av företagsverksamhetens tillväxt och investeringar och därigenom främjande av sysselsättningen i Finland liksom också utveckling av välfärdstjänsterna.

2 Förhandlingsresultatet kl (11) Arbetsmarknadens centralorganisationer stöder målen på följande sätt: a) Organisationerna föreslår att uppgörelsen enligt punkt 1 ska följas i alla kollektivavtalsuppgörelser och att de branschvisa förbunden och förhandlingsorganisationerna ska inleda kollektivavtalsförhandlingarna för de olika branscherna i enlighet med det som närmare redogörs i punkt 1 så att uppgörelsen kan konstateras vara tillräckligt täckande senast b) Om den uppgörelse som eftersträvas i punkt 1 är täckande, förbinder sig parterna till uppgörelsen för arbetslivsutveckling enligt punkt 2. Finlands Näringsliv EK och AKAVA konstaterar att det Grundavtal som gäller mellan Finlands Näringsliv och De Högre tjänstemännen och utbildningsmaterialet i anknytning därtill samt det Allmänna avtalet behandlar bestämningen av de högre tjänstemännens löne- och anställningsvillkor i företag som omfattas av EK-YTN-avtalens tillämpningsområden. Helsingfors AKAVA rf FINLANDS NÄRINGSLIV EK KYRKANS ARBETSMARKNADSVERK KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET KT FINLANDS FACKFÖRBUNDS CENTRALORGANISATION FFC rf. TJÄNSTEMANNACENTRALORGANISATIONEN FTFC rf. STATENS ARBETSMARKNADSVERK

3 Förhandlingsresultatet kl (11) 1 De branschvisa kollektivavtalsuppgörelserna Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att de branschvisa kollektivavtalen eller uppgörelsen under avtalsperioden för de gällande kollektivavtalen huvudsakligen avtalas för 25 månader enligt följande: den första avtalsenliga förhöjningen för avtal som redan upphört att gälla genomförs eller den första avtalsenliga förhöjningen genomförs efter att arbets- eller tjänstekollektivavtalet gått ut eller den första avtalsenliga förhöjningen genomförs och den första 13- månaders perioden inleds vid den tidpunkt då löneuppgörelsen för det gällande avtalet går ut, om den avtalsperiod som tidigare avtalats hade fortsatt efter löneuppgörelsens utgång. Den avtalsenliga förhöjningen för den första 13-månaders perioden är 2,4 procent, och för den därpå följande 12-månaders perioden 1,9 procent. Avtalsparterna kan förkorta den senare perioden med högst 4 månader eller förlänga den med 2 månader. Höjningsprocenten för den senare perioden gäller för 12 månader. Om tidsperioden mellan förhöjningarna är kortare eller längre ställs den avtalsenliga förhöjningen i relation till periodens längd. Med avtalsenliga förhöjningar avses lönejusteringar och andra ändringar av anställningsvillkoren som påverkar kostnaderna. Om detta ramavtal ingås, betalas till löntagarna inom de branscher som omfattas av avtalet dessutom en engångspott på 150 euro i samband med den första lönebetalningen år Om den första avtalsperioden inleds senare än betalas engångspotten dock i samband med den första lönebetalningen efter att avtalsperioden inletts. För deltidsanställda är beloppet som betalas mindre i samma proportion som den deltidsanställdas arbetstid är kortare än full arbetstid. Engångspotterna betalas bara till personer vars arbetsavtals- eller tjänsteförhållande har pågått utan avbrott i minst 3 månader före betalningstidpunkten. De olika branscherna kan också ingå en avvikande överenskommelse om när, hur och på vilka villkor potten betalas.

4 Förhandlingsresultatet kl (11) De program för utveckling av lönesystemen och motsvarande som avtalats före genomförs såsom avtalat. Avtalet om avtalsenliga förhöjningar ska gälla åtminstone till Om centralorganisationerna tillsammans bedömer att den ekonomiska utvecklingen i synnerligen hög grad avviker från den bedömning som gjordes då avtalet ingicks kan de rekommendera att avtalen för de olika branscherna sägs upp. En uppsägningsklausul om detta bör införas i arbets- och tjänstekollektivavtalen. Tidpunkten för de branschvisa förhandlingarna Avtalets omfattning Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att förhandlingar om arbetsoch tjänstekollektivavtal för de olika branscherna ska föras före kl Det går att avvika från denna tidsgräns om det finns ett godtagbart skäl till att kollektivavtalsförhandlingarna ska föras enligt en tidigare överenskommen tidsplan, till exempel redan överenskomna tidsplaner för arbetsgrupper som bereder innehållsliga förändringar i kollektivavtalen. Om de olika branschernas avtalsparter är ense om att förhandlingarna ska föras enligt en tidigare uppgjord tidsplan, ska parterna gemensamt meddela sina egna centralorganisationer senast om de förbinder sig att ingå kollektivavtalsuppgörelsen inom ramen för vad som avses i punkt 1. Genom egna åtgärder och samarbete arbetar centralorganisationerna för att uppgörelsen ska få så bred spridning som möjligt på arbetsmarknaden. Kollektivavtalsparterna ska meddela de egna centralorganisationerna skriftligen senast klockan 16 om uppgörelsen enligt detta avtal. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna bedömer hur täckande avtalet är och meddelar därefter statsrådet gemensamt om detta. Om avtalet inte är tillräckligt täckande och centralorganisationerna därför inte förbinder sig till lösningarna för arbetslivsutvecklingen enligt punkt 2 har kollektivavtalsparterna rätt att avsäga sig de uppgörelser som de ingått på basis av avtalet.

5 Förhandlingsresultatet kl (11) 2 Arbetslivsutveckling 1. Användningen av arbetskraft Parterna är ense om att grunderna och grundprinciperna för uppgörandet av tidsbegränsade arbetsavtal ska vara enhetliga, oberoende av formen på arbetsavtalsförhållandet. Parterna föreslår att det på trepartsbasis ska utredas senast om enhetlighetsprincipen uppfylls i praktiken när det är fråga om hyrd arbetskraft. Målet för bedömningen är också att utreda om förhandsmeddelanden om tidsbegränsade arbetsavtals upphörande borde införas. Utgående från utredningen genomförs nödvändiga lagstiftningsändringar. På trepartsbasis utreds eventuella ändringsbehov som gäller oregelbundna arbetstider i de så kallade nollavtalen. 2. Längre arbetskarriärer 2.1 Åldersprogram En gemensam modell för åldersprogram utarbetas. Modellen kan användas av företag, kommuner eller verk. modellen bereds och förankras som olika element, bland annat flexibla arbetstidsarrangemang för seniorer, hälsokontrollprogram och utbildningsåtgärder för seniorer 2.2 Utveckling av arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra Utnyttjandet av partiell arbetsförmåga främjas utgående från Lehtos utredning (SHM). Ett omfattande åtgärdsprogram inleds för utveckling av arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra: för förändring av sporrande åtgärder, stödåtgärder, servicekedjor, informationssystemen, lagstiftning och också attityder. Särskild vikt läggs vid utveckling av sporrande åtgärder för arbetsgivarna, stöd till anställda för att hitta en sysselsättningsväg som är lämplig för den egna livssituationen och en mer sporrande samordning av pensioner och förvärvsinkomster. Också arbetsvägledningsprocesserna måste förbättras så att de tydligt är avsedda att leda till sysselsättning. Lagstiftning om sysselsättning av partiellt arbetsföra måste bedömas som en helhet och arbetet och kontrollen över helheten måste framhävas.

6 Förhandlingsresultatet kl (11) 2.3 Utveckling av personalplaneringen Personalplanen ska vara ett centralt verktyg för samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen. I samband med att personalplanen utarbetas går man tillsammans igenom frågor om bland annat användningen av arbetskraft, personalens arbetskompetens och samordningen av arbetet och familjelivet. I personalplanen beaktas såväl de anställdas behov som produktions- och serviceverksamhetens behov. I detta syfte utarbetas senast centralorganisationernas gemensamma modell för personalplan om följande frågor som underlag för beredningen på trepartsbasis av ändringen av samarbetslagarna: främjande av ett planerat införande av flexibla arbetstidsarrangemang. Som exempel på flexibla arbetstidsarrangemang nämns bland annat arbetstidsbanker, möjligheter till deltidsarbete och distansarbete. möjligheter att påverka sitt arbete. I planeringen av arbetstidsarrangemangen beaktas en genomgång av frågor som gäller tidsbegränsade arbetsavtal så att man behandlar antalet, användningen av och grunderna för redan ingångna och framtida tidsbegränsade arbetsavtal. Vikariebehovet bedöms varje år på förhand. beaktande av principerna för sysselsättning av partiellt arbetsföra utveckling av anställdas yrkeskunnande utgående från arbetet i den arbetsgrupp som bereder kompetensutvecklingen för centralorganisationerna Efter detta inleds en trepartsberedning för införande av dessa frågor i personalplanen i samarbetslagarna. Arbetsgruppen ska avge sina förslag senast Arbetshälsa Lagstiftningen om arbetarskydd preciseras på trepartsbasis senast så att arbetstidens belastande verkan och inverkan på arbetsförmågan och arbetshälsan utreds på förhand. De avtalsspecifika hindren för användning av arbetstidsbanker utreds. En gemensam plan för avlägsnande av dem utarbetas.

7 Förhandlingsresultatet kl (11) 3. Omställningsskydd och kompetensutveckling 3.1 Förfaranden Centralorganisationerna ska utarbeta en gemensam kodifikation om förfaranden ("hyvä maan tapa", parhaat käytännöt, ung. "god nationell sed", bästa praxis), som är bra att tillämpa vid företagsarrangemang med betydande konsekvenser för personalen. Myndigheternas möjlighet att delta i omställningsskyddsprocessen i ett ännu tidigare skede än nu ska utredas och myndigheternas stöd i samband med omställningsskyddet ska effektiveras. Tillräckliga resurser ska tryggas (arbets- och näringsministeriet). 3.2 Kompetensutveckling Som anpassningsåtgärd inför förändringssituationer och i syfte att förbättra arbetets produktivitet och förlänga arbetskarriärerna ska arbetstagarna få bättre möjligheter att upprätthålla sin yrkesskicklighet och utveckla sin kompetens. Parterna tillsätter en arbetsgrupp som ska bereda förslag om hur personalens utvecklingsmöjligheter kan utvidgas till att omfatta olika slags arbetsplatser och olika personalgrupper. Parterna har som mål att skapa verksamhetsmodeller för arbetsplatserna genom vilka de anställdas yrkeskunnande kan utvecklas planmässigt utgående från behoven inom affärsverksamheten och de offentliga tjänsterna och med tanke på sysselsättningsutsikterna för de anställda på lång sikt. I syfte att förankra verksamhetsmodellerna på arbetsplatserna ska arbetsgruppen utarbeta en för centralorganisationerna gemensam modell för främjande av personal- och utbildningsplaner enligt samarbetslagarna. Arbetsgruppen ska utreda användningen av Utbildningsfondens förnyade vuxenutbildningsstöd och bereda förslag till utveckling av Utbildningsfondens verksamhet. Föremål för utredningen är den i regeringsprogrammet nämnda utbildningsrätt som anställda kunde tjäna in under ett anställningsförhållande samt en utvidgning av Utbildningsfondens verksamhet så att den omfattar administration av utbildningsrätten och en eventuell kontomodell. Den intjänade utbildningsrätten ska kunna användas under anställningsförhållandet eller senare för att utveckla yrkesskickligheten. Utbildningsrätten skulle samlas på ett personligt utbildningskonto eller något motsvarande system. Närmare bestämmelser ska ingå i kollektivavtalen. Utredningsarbete för arbetsmarknadsparterna utförs också i samarbete med utredningen om regeringens reformering av den offentliga finansieringen av vuxenutbildningen och utredningen om personliga utbildningskonton för medborgarna och i samarbete med beredningen av lagstiftningen om studieledighet.

8 Förhandlingsresultatet kl (11) Arbetsgruppen ska lägga fram sina förslag senast Skatteincitament De finländska företagens konkurrenskraft förbättras genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Parterna vill förbättra företagens konkurrenskraft och beredskap för konjunkturväxlingar. En utredning ska göras om möjligheterna att införa skatteåtgärder som sporrar företagen att investera i utbildning för sina anställda. Det kan till exempel vara fråga om en ansvarsreserv i företagets balansräkning. Samtidigt ska man utreda hur utbildningskostnaderna behandlas i förvärvsinkomstbeskattningen för löntagare och vilka ändringar som eventuellt behövs. Parterna ska utarbeta ett gemensamt förslag om nödvändiga åtgärder senast Samtidigt utreder parterna hur motsvarande arrangemang kan genomföras inom offentliga sektorn. 4. Samordning av arbetsliv och familjeliv samt jämställdhet 4.1 Familjeledigheter Systemet med familjeledigheter ska ses över i överensstämmelse med regeringsprogrammet. Avsikten är att utöka de ledigheter som är öronmärkta för pappor, att få till stånd mer flexibla familjeledigheter för pappor och att göra det möjligt för föräldrar att sköta sina barn hemma längre än nu. Pappornas andel av ledigheterna ska utökas så att faderskapsledigheten blir sammanlagt 54 vardagar, varav högst 18 dagar kan tas ut tillsammans med mamman. Pappans ledighet gäller per barn och kan tas ut flexibelt ända tills barnet fyller 2 år. Den nuvarande kopplingen till familjeledigheten ska slopas. Kostnaderna för familjedagpenningarna fördelas på samma sätt som tidigare. Reformen gäller från början av år Reformens verkningar och måluppfyllelsen kontrolleras 2 år efter att reformen trätt i kraft. 4.2 Likalöner En trepartsutredning inleds om hur lönekartläggningarna fungerar och hur de behöver utvecklas. Som en del av utredningen granskas lönekartläggningens innehåll, samarbetsskyldigheten och rätten för personalrepresentanter (förtroendemän/medlemmar i samarbetskommittén) att få information. Utgående från utredningen ges senast förslag till fortsatta åtgärder som också kan vara ändringar i lagstiftningen. Kollektivavtalsparterna bedömer avtalens verkningar på löneskillnaderna mellan kvinnor och män och vidtar tillsammans åtgärder för att främja likalönsmålet.

9 Förhandlingsresultatet kl (11) 5. Social trygghet Utkomstskydd för arbetslösa 1. Enklare och tydligare system med utkomstskydd för arbetslösa Systemet med utkomstskydd för arbetslösa behöver ändras så att det blir enklare och mer sporrande. Enligt regeringsprogrammet ska det nuvarande systemet med utkomstskydd för arbetslösa revideras på trepartsbasis så att det blir enklare och tydligare. Syftet med förändringarna är att arbetslösa snabbare ska få ett arbete. Vid utarbetandet av en enklare och mer sporrande helhet av utkomstskydd för arbetslösa behandlas bland annat definitionerna på dagpenning och anpassad dagpenning, nivåerna på ersättningarna och hur länge de betalas samt villkoret för tiden i arbete. Vid förenklingen beaktas de anställdas, arbetsgivarnas och arbetslöshetskassornas behov. Förändringarna bereds i Salos arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet och genomförs i sin helhet kostnadsneutralt. 2. Andra ändringar Finansiering av permitteringsdagpenningen Staten deltar i finansieringen av permitteringsdagpenningen genom att finansiera en andel som motsvarar grunddagpenningen inom inkomstdagpenningen. Förkortad arbetsvecka och anpassad dagpenning Till permitterade vars arbetstid har förkortats med en eller flera dagar i veckan betalas arbetslöshetsdagpenning för de förlorade arbetsdagarna utan anpassning. I samma sammanhang höjs arbetstidsgränsen för den anpassade arbetslöshetsdagpenningen från nuvarande 75 procent till 80 procent Periodisering av semesterersättningen och utkomstskyddet för arbetslösa Periodiseringen av semesterersättningen upphör. Ändringen träder i kraft

10 Förhandlingsresultatet kl (11) Alterneringsledighet Förslagen som går ut på att ändra alterneringsersättningarna genomförs inte. 6. Åtgärder för ökat förtroende på arbetsmarknaden Parternas gemensamma mål är ett ökat förtroende på arbetsmarknaden och i den ekonomiska politiken och ett större konstruktivt samarbete som bygger på gemensamma intressen. Därför försöker man kartlägga de problem med förtroendet som på olika nivåer belastar arbetsmarknaden och avlägsna dem. Syftet är att i samverkan utveckla en arbetsmarknadskultur som bygger på öppenhet, ömsesidig uppskattning och förtroende och sådana verksamhetsformer som detta kräver för tillämpning både på arbetsplatserna och i förbunden och centralorganisationerna. Det är fråga om ett projekt som löper på många år och som syftar till att förbinda parterna på alla nivåer till god arbetsmarknadspraxis och därigenom möjliggöra en öppen, fördomsfri och samtidigt målmedveten utveckling av arbetslivet och arbetsmarknadsverksamheten. Centrala teman är å ena sidan att man på arbetsplatserna ska sporras till att ta initiativ och vara innovativ och å andra sidan till att identifiera problem och smärtpunkter och ingripa i tidigt skede/hålla fortsatt kontakt vid problemsituationer, iaktta avtal och lagstiftning och lösa meningsskiljaktigheter. Särskild vikt ska fästas vid utveckling av det konkreta samarbetet och förhandlingskompetensen på arbetsplatsen. En ledningsgrupp bestående av representanter för centralorganisationerna och förbunden ansvarar för projektets genomförande. En bredare medverkan från förbundens och arbetsplatsernas sida säkerställs genom ett särskilt forum som kallas samman i projektets begynnelseskede och enligt behov när projektet framskrider. Målet är att fram till göra upp ett åtgärdsprogram om åtgärder som ökar förtroendet i arbetsmarknadsverksamheten. I programmet ska tas in förslag om åtgärder som förbättrar förhandlingskulturen och förfarandena. För att förbättra uppföljningen och koordineringen av dels olika politikblock som påverkar arbetslivet, dels lagstiftningsprojekt och andra projekt inrättas ett permanent förhandlingsorgan för centralorganisationerna. Informationsgången till förbundsnivån ska säkerställas.

11 Förhandlingsresultatet kl (11) Det permanenta förhandlingsorganet behandlar i synnerhet projekt inom regeringsprogrammet projekt med två parter EU:s sociala dialog och utövande av inflytande på EUlagstiftningen samordning av den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken andra åtgärder som främjar ekonomin och sysselsättningen i samarbete med regeringen Under ledning av det permanenta förhandlingsorganet ska senast utarbetas ett gemensamt flerårigt program för en målmedveten utveckling av arbetslivet och arbetsmarknaden. Den ambitiösa visionen är att det finländska arbetslivet med avseende på kvalitet och konkurrenskraft ska lyftas till världstoppen.

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING Neuvottelutulos 13.10.2011 klo 10 1(10) INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING RAMAVTAL ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING De undertecknande arbetsmarknadscentralorganisationerna

Läs mer

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att arbets- och tjänstekollektivavtalen revideras i två etapper på det sätt som beskrivs nedan.

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att arbets- och tjänstekollektivavtalen revideras i två etapper på det sätt som beskrivs nedan. 1 (6) SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL 1. Inledning Den finländska samhällsekonomins sysselsättningsförmåga och möjligheter att trygga den ekonomiska tillväxt som behövs för att finansiera välfärdssamhället

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL

SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL ETT LÅNGVARIGT OCH SAMLANDE TILLVÄXTAVTAL Syftet är att stödja en sund ekonomisk tillväxt genom att öka sysselsättningen främja alla löntagares köpkraft och löneutveckling

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Arbetsmarknadsparterna förband sig år 2009 och på nytt i regeringsprogrammet att förlänga arbetskarriärerna Detta avtal infriar för sin del det löftet

Arbetsmarknadsparterna förband sig år 2009 och på nytt i regeringsprogrammet att förlänga arbetskarriärerna Detta avtal infriar för sin del det löftet Arbetskarriäravtal 2012 Ett avtal om arbetskarriärer abets a äe varför? Arbetsmarknadsparterna förband sig år 2009 och på nytt i regeringsprogrammet att förlänga arbetskarriärerna Detta avtal infriar för

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Yrkeskompetens, ekonomiskt understöd, utbildningsersättning

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 95/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

2. Förlängning av arbets- och tjänstekollektivavtalen

2. Förlängning av arbets- och tjänstekollektivavtalen 29.2.2016 kl. 00.45 1 (7) KONKURRENSKRAFTSAVTAL 1 Inledning Finlands ekonomi har under de senaste åren lidit av en exceptionellt långvarig recession. Arbetslösheten har ökat på ett oroväckande sätt, den

Läs mer

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors

Arbetslivet förnyas. Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors Arbetslivet förnyas Jukka Lindberg, Utvecklingschef Vates-stiftelsen Tammerfors 9.6.2015 Det finländska arbetslivet BÄST I EUROPA 2020 Strategin för utveckling av arbetslivet Inskrivet i regeringsprogrammet

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 3 och 5 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 185/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Arbetspensionslagstiftningen revideras vid ingången

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

l. Nuläge RP 203/1995 rd

l. Nuläge RP 203/1995 rd RP 203/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 38 och 42 lagen om arbetsavtal samt 41 och 45 sjömanslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

SIAFKA. Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening SIAFKA Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening 2012 2013 SIAFKA Underteckningsprotokoll KAPITEL 1 Allmän del KAPITEL 2 Avlöning KAPITEL 3 Arbetstid KAPITEL 4 Semester KAPITEL 5 Arbetsledighet

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det ändringar i semesterlagen. Reglerna för beräkning

Läs mer

Samarbetslagen. Förhandlingar i en anda av samförstånd

Samarbetslagen. Förhandlingar i en anda av samförstånd Samarbetslagen Förhandlingar i en anda av samförstånd Innehåll Inledning... 3 1 kap: Allmänna bestämmelser... 4 2 kap: Samarbetsparter... 7 3 kap: Uppgifter som skall lämnas företrädarna för personalgrupperna...

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

PROTOKOLL GÄLLANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM KEMIINDUSTRIN

PROTOKOLL GÄLLANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM KEMIINDUSTRIN PROTOKOLL GÄLLANDE HÖGRE TJÄNSTEMÄN INOM KEMIINDUSTRIN MELLAN KEMIINDUSTRIN RF och DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF 1.2.2012 28.2.2014 Innehållsförteckning Innehåll UNDERTECKNINGSPROTOKOLL FÖR FÖRNYANDE AV

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

RP 263/2010 rd. Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Alterneringsledighet

RP 263/2010 rd. Om alterneringsledighet föreskrivs i lagen om alterneringsledighet (1305/2002). Alterneringsledighet RP 263/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetstagarnas möjligheter

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

RP 257/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 257/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

RP 131/2009 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

RP 131/2009 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen RP 131/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 10 a i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens

RP 49/2009 rd. som finns avtalad i den arbetssökandes jobbsökarplan. De föreslagna ändringarna är en del av regeringens Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

Akava rf. Allmän presentation

Akava rf. Allmän presentation Akava rf Allmän presentation Tillsammans för framgång och trygghet Akava är en facklig centralorganisation för högutbildade. Akava har 35 medlemsorganisationer med närmare 600 000 medlemmar. Medlemskap

Läs mer

4.1 Förlängning av årsarbetstid enligt konkurrenskraft avtalet och åtgärder för att främja konkurrenskraften

4.1 Förlängning av årsarbetstid enligt konkurrenskraft avtalet och åtgärder för att främja konkurrenskraften 1 (5) Finlands Skeppsbefälsförbund rf Rederierna i Finland rf 1. AVTALSPERIOD 2. LÖNEJUSTERINGARNA 2.1 Förhöjning 1.3.2017 Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf har kommit överens

Läs mer

RP 239/2010 rd. att upprepat använda arbetsavtal för viss. ska finnas i följande moment. Enligt propositionen ska det inte vara tillåtet

RP 239/2010 rd. att upprepat använda arbetsavtal för viss. ska finnas i följande moment. Enligt propositionen ska det inte vara tillåtet RP 239/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 3 i arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att arbetsavtalslagens

Läs mer

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande

RP 38/2009 rd. permitterats för minst 180 kalenderdagar eller som har varit permitterade under en motsvarande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinjerna i Finlands arbetspolitik

Riktlinjerna i Finlands arbetspolitik Riktlinjerna i Finlands arbetspolitik Förändringen på arbetsmarknaden och utmaningar - Den finländska arbetspolitiken som helhet och dess mål - Utgångspunkter för arbetsmarknadsreformen i Finland - Regeringens

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande:

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande: Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek.

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek. MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE BOKARBETARNAS KOLLEKTIVAVTAL Tid 4.6.2010 Plats Mediernas Centralförbunds konferenslokaler,

Läs mer

Partiets fackliga referensgrupp har ansvarat för beredningen av programmet, som reviderats 2007.

Partiets fackliga referensgrupp har ansvarat för beredningen av programmet, som reviderats 2007. 1 Arbetslivsprogram för Svenska folkpartiet Partidagen 2003 beslöt att Svenska folkpartiet skall uppgöra ett arbetslivsprogram för framtida politiska beslut för utvecklande av arbetslivet. Partidagen antog

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 197/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om kommunala pensioner och lag om införande av lagen om kommunala pensioner

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET SAMARBETSAVTAL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET Detta avtal tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel och utgör en del av det kollektivavtal som binder dem. Bestämmelserna

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10)

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10) UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL 2010 2011 (TS-10) 1 Avtalets giltighetstid Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2010

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Statens ämbetsverk på Åland Uppgjord och godkänd den 21.1.2004 Reviderad och godkänd vid personalmöte den: 14.2.2007, 21.5.2008, 12.3.2009, 12.10.2010, 17.11.2011, 13.11.2012 Bakgrund

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011 Cirkulär 11/2011, bilaga 1 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL OM ÄNDRING AV BILAGA 12 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2010 2011 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 31 Nr 31 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet Föredragen för Republikens President den 8 april 2011 Utfärdad i Mariehamn den

Läs mer

Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013

Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013 Teknologiindustrin rf De högre tjänstemännen YTN rf KOLLEKTIVAVTAL FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN I TEKNOLOGIINDUSTRIN 2011 2013 TEKNOLOGIINDUSTRIN RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL KOLLEKTIVAVTALET

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer