Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 1. Region Sydöst Ekonomi och Planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 1. Region Sydöst. 2002-09-15 Ekonomi och Planering"

Transkript

1 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 1 Region Sydöst Ekonomi och Planering

2 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 2 1. Större Väginvesteringar 1.1 Objektbeskrivningar, Östergötlands län Objekt i vägnummerordning Vägnr Objekt Kostnad (Mkr)/Prisnivå Förbi Kisa Ekevik-Gullebo Åtvidaberg-Dala Dala-Björksätter Bankekind - Vårdsberg 45 35/757 Vårdsberg-Linghem Östra länken i Linköping Ervasteby - Borensberg Brunneby - Ruda 9 51 Förbifart Svärtinge Svärtinge-Finspång Förbi Finspång Ljusfallshammar-Långbron i T-län Asby-Hestra Vadstena-Skänninge E4 - Herseberga Björstad - Söderköping Kimstad - Skärblacka inkl GC-väg Förbi Falla Sturefors - Harvestad Snöveltorp - Djurtorp Djurö Kvarn Skärblacka-Torp 32 Övriga sträckor som prövats men som ej redovisas med objektbeskrivning 35 Björksätter - Bankekind 35/757 Linghem-E4 51 Finspång-Ljusfallshammar 131 Österbymo-Tranås, exkl etapp Skärkind-V Husby 211 Borensberg-Olivehult 212 Vikeboda-Hosum 212 Delen vid Åbäcksnäs 215 Förbi Skärblacka Fotnot. Som kartunderlag till objektbeskrivningarna haranvänts Röda kartan, Copyright Lantmäteriverket Dnr: L1999/ 139.

3 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 3 Läsanvisning Allmänt Objektbesskrivningen är en sammanfattande beskrivning av nuvarande förhållanden, syfte med åtgärden, beskrivning av åtgärden, planeringsläge och en trafikekonomisk kalkyl kompletterat med en verbal beskrivning över andra effekter. Beroende av planeringsläget kan kalkylposter, kalkylresultat och bedömningar vara behäftade med stor osäkerhet. Detta gäller bland annat anläggningskostnaden för objekt som inte projekterats eller genomgått formell utredning. I en del fall är alternativa väglösningar aktuella. Det alternativ som redovisas behöver inte överensstämma med det som slutligen väljs. Förkortningar NNK Nettonuvärdekvot DSS Dödad eller svårt skadad person Definitioner Anläggningskostnad Byggnadskostnad plus kostnad för marklösen, arkeologi och detalj projektering. Vid beräkning av NNK inräknas även produktionsstödskostnader (+ 9 %) och görs uppräkning med skattefaktor 1,53. I kalkylen redovisas kostnader i 1999 års prisnivå. I planen redovisas kostnader i bedömd prisnivå för Nettonuvärdekvot Samhällsekonomisk nettointäkt 1) (nyttor-kostnader) per investerad krona. Värde >0 innebär att investeringen är trafikekonomiskt lönsam. Restidseffektivitet Kostnad per inbesparad restidstimme för personbil [kr/timme] Trafiksäkerhetseffektivitet Kostnad per inbesparat dödsfall eller svårt skadad person [miljoner kr/ DSS] Redovisade effekter avseende DSS, restid och koldioxidutsläpp gäller för år 2010.

4 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 4

5 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 5

6 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 6

7 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 7

8 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 8

9 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 9

10 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 10

11 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 11

12 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 12

13 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 13

14 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 14

15 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 15

16 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 16

17 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 17

18 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 18

19 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 19

20 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 20

21 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 21

22 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 22

23 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 23

24 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 24

25 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 25

26 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 26

27 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 27

28 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 28

29 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 29

30 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 30

31 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 31

32 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 32

33 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 33

34 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 34

35 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 35

36 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 36

37 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 37

38 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 38

39 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 39

40 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 40

41 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 41

42 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 42

43 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 43

44 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 44

45 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 45

46 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 46

47 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 47

48 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 48

49 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 49

50 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B Mindre väginvesteringar 2.1 Exempel på angelägna trafiksäkerhetsåtgärder 2.2 Exempel på angelägna tillgänglighetsåtgärder för oskyddade trafikanter 2.3 Exempel på smala vägar som är angelägna att bredda 2.4 Enskilda vägar 2.5 Rastplatser

51 2.1 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 51

52 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B

53 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B Enskilda vägar Översiktskarta Fotnot. Som kartunderlag till objektbeskrivningarna haranvänts Röda kartan, Copyright Lantmäteriverket Dnr: L1999/ 139.

54 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B Objektbeskrivningar, Enskilda vägar Enskilda vägen E 1199 U HUMPEN SVIESTAD (SVIESTADVÄGEN) Allmän beskrivning Läge och funktion E 1199 U sträcker sig mellan riksväg 35 och länsväg 716 öster om Linköping. Utmed vägen ligger Linköpings Motorstadion med trafikövningsplats för körkortsaspiranter, jordbruksfastigheter och ridsportsbutik med stallplatser för ca 10 st hästar. Vägen nyttjas dagligen för transporter till och från Linköpings Motorstadion blandad med genomfartstrafik mellan de allmänna vägarna. Vägen har en längd av 2900 meter och med en beräknad ÅDT till 200 fordon varav andel tung trafik ca 10 fordon. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Relativt smal belagd väg, vägbredd 4-4,5 meter. Vägen är i vissa punkter dålig i plan och profil. Vägen har erhållit statsbidrag från år Bristanalys Befintlig situation och problem Undermålig bärighet och dålig beläggning. Vägen även smal för den trafiksituation som råder. Enskilda vägen E1477 Dplgr Boxholm- Rävtomta 3:1 (Deponianläggning) Allmän beskrivning Läge och funktion Delen Dplgr.Boxholm-Rävtomta 3:1 består av en 1635 meter lång väg med 4 meter bred grusvägbana. Vägdelen är enda möjligheten för kommunens brukande av deponianläggning med ett transportbehov av ton/år.vägen betjänar 3 hushåll som utfartsväg samt ett båtnadsområde för 920 ha skogsmark och 50 ha åkermark. Beräknat Ådt 120 varav 70% tung trafik Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen gavs statsbidrag till drift och underhåll 1988 i befintligt skick (tidigare har vägen varit landsväg mellan Boxholm och Strålsnäs med mycket gamla anor) Bristanalys Befintlig situation och problem Stora svårigheter med väghållning vår och höst med att hålla framkomlig väg för deponihantering.bristfällig överbyggnad,för liten vägbredd samt att vägen bör vara belagd. Mål Vägen funktion säkerställs för alla användare. Mål Oinskränkt tillgänglighet till deponianläggning Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Nybyggnad på en kortare sträcka, förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 m. Beräknad kostnad ca 1,5 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för trafiken till och från Linköpings Motorstadion, till hästanläggningen samt för genomfartstrafiken och boende utmed vägen. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Upprustning enligt bärighetsutredning Beräknad kostnad c:a 2 milj. Utvärdering Att lösa bärighets och tillgänglighetsproblemen med ovanstående åtgärder för deponianläggningen och övriga intressenter.

55 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 55 Enskilda vägen E263 (938)Åbylund-Svälinge- Kolsbron (938) Enskilda vägen E 301 U INGELSTORP KARS- TORP VSF Allmän beskrivning Läge och funktion Enskilda vägen E263 tillgodoser i huvudsak Tåkerns naturreservats tillgänglighet för fordonsburna besökare Båtnadsområde för c:a 500 ha åkermark och utfartsväg till allm.väg för 11 hushåll.väglängd meter.ådt 50 varav 10% tung trafik. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen har erhållit statsbidrag från 1946.Vägbredd 3 meter med mötesplatser.delen Svälinge-Kolsbron förstärktes och försågs med enkel ytbehandling 1994 för att tillgodose Naturreservatets transportbehov. Allmän beskrivning Läge och funktion E 301 U utgår från länsväg 799 ca 1 km söder om Vrinnevi sjukhus i Norrköping. Utmed vägen ligger en toppmodern bildemonteringsanläggning med ca 30 st anställda, ca 100 st fastigheter för fastboende och ca 60 st fritidsfastigheter, marker som utnyttjas för det rörliga friluftslivet samt trafik till och från en stor ridhästanläggning. Aktuell vägsträcka för ombyggnad har en längd av 820 meter Vägen nyttjas dagligen för tunga transporter till och från bildemonteringsanläggningen blandad med skolbussar, boendetrafik och cykeltrafik samt trafik till det rörliga friluftslivet. Beräknad ÅDT är ca 500 fordon varav andel tung trafik ca 20 fordon. Bristanalys Befintlig situation och problem Delen Åbylund-Svälinge (grusvägbana)uppvisar brister i ytvattenavledning(längd 2025 m) Delen Svälinge-Kolsbron försågs 1994 med enkel ytbehandling (Y1G 0-18) på en bristfällig överbyggnad.beläggningen uppvisar generellt stora sättningsskador med en myckenhet av slaghål.(längd 2340 m) Mål Vägens funktion säkerställs för alla nyttjare samt att tillgodose Tåkerns Naturreservats tillgänglighet. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Vägdelen Åbylund-Svälinge ytvattenavleds (Dikesrensas alt. kantskäres) Vägdelen Svälinge-Kolsbron förstärks (Bärlagerförstärks och ytbehandlas alt.förstärks med indränkt makadam) Beräknad kostnad ca :- Utvärdering Att lösa bärighets- och tillgänglighetsproblemen med ovanstående åtgärder för trafiken till och från Tåkerns Naturvårdsområde,permanent- och fritidsboende och det rörliga friluftslivet. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Relativt smal belagd väg, vägbredd 4-4,5 meter. Dålig i plan och profil. Vägen har erhållit statsbidrag från år Bristanalys Befintlig situation och problem Det finns brister i bärigheten pga. den tunga trafiken vilket också föranleder framkomlighetsproblem för övriga trafikslag. Mål Vägens funktion och trafiksäkerhet säkeställs för alla trafikslag. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Nybyggnad på en kortare sträcka, förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6,5 meter. Beräknad kostnad ca 1,5 2 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för trafiken till och från bildemonteringsanläggningen, permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet.

56 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 56 Enskilda vägen E 532 U SKENÄS FÄRJESTADEN VSF Enskilda vägen E 691 U GULLTORP HEMINGSTORP VSF Allmän beskrivning Läge och funktion E 532 U förbinder länsvägarna 891 och 890 vid Skenäs respektive Färjestaden. Utmed vägen ligger fyra bostadshus och tre fritidshus. Ca 250 ha skog berör vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och trafik till det rörliga friluftslivet samt till och från en konferensanläggning vid Mauritzberg. Beräknad ÅDT är ca 65 varav andel tung trafik ca 20. Vid Mauritzberg planeras utbyggnad av hotel och konferensanläggningen, ca 100 bostadshus samt anläggande av 27 håls golfbana. Trafiken beräknas då att öka med ca 100 ÅDT på den enskilda vägen. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen är grusbelagd och har en längd av 2300 meter och med en bredd av ca 5 meter. Den är av relativt god standard beträffande plan och profil. Under mitten av 90-talet utfördes en bärighetsförstärkning när vägen användes som förbindelseväg mellan de allmänna vägarana när lv 891 var avstängd. Vägen har erhållit statsbidrag från år Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick pga ökningen av genomfartstrafiken mellan läsvägarna. Allmän beskrivning Läge och funktion E 691 U är en förbindelseväg mellan länsvägarna 867 vid Tobo och 870 vid Rippetorp. Utmed vägen ligger 20 bostadshus och 25 fritidshus. Ca 350 ha skog och 130 ha åkermark finns utmed vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och trafik till det rörliga friluftslivet samt för genomfartstrafik mellan länsvägarna. Under vissa tider på året är vägen mer frekventerad av genomfartstrafik beroende på översvämning och nedsatt bärighet på lv 870 vid Holma mosse. Vid trafikräkning 1985 beräknades vägens ÅDT till ca 100 fordon. Dagens ÅDT uppskattas till fordon. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen är grusbelagd och har en längd av 4550 meter och en bredd av ca 3,5-4 meter. Den är till största delen av relativt god standard beträffande plan och profil. Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick p.g.a. den relativt stora genomfartstrafiken. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 meter. Beräknad kostnad ca 1 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken mellan länsvägarna, permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 5 meter. Beräknad kostnad ca 1 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken utmed vägen, för permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet.

57 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 57 Enskilda vägen E 728 U HALEVADETS VSF Enskilda vägen E892 (50)Karlsdal-Stocklycke Allmän beskrivning Läge och funktion E 728 U är förbindelseväg mellan länsväg 516 vid Gullstigskorset och riksväg 32. Utmed vägen ligger 8 bostadshus och 4 fritidshus. Ca 180 ha skog och ca 40 ha åkermark berör vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och genomfartstrafik mellan de allmänna vägarna. ÅDT är beräknad till ca fordon. Genomfartstrafiken har under senare år ökat markant p.g.a. E4-ans utbyggnad till motorväg förbi Mjölby.. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen har erhållit statsbidrag från år 1957.Vägen är grusbelagd och har en längd av 2300 meter och en bredd av ca 3,5-4 meter. Den är av relativt god standard beträffande plan och profil. Under början av 90-talet erhöll vägsamfälligheten bidrag till bärighetshöjande åtgärder. Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick p.g.a. den relativt stora genomfartstrafiken. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 meter. Beräknad kostnad ca 1,2 milj. Allmän beskrivning Läge och funktion Vägdelen är den huvudsakliga tillfartsvägen till Omberg med alla sina attraktioner Vägen har ett eget transportbehov för ett båtnadsområde på 1700 ha skogsmark,20 ha åkermark,7 hushåll och ett välfrekventerat vandrarhem. Väglängd 3300 meter med uppmätt ådt 280 (1985) varav 20% tung trafik Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen gavs statsbidrag till drift och underhåll 1961 och 1991 i befintligt skick. Krönbredd 6,5 meter.belagd med oljegrus på 60- talet samt ytbehandlad 1985 med Y1B Halva sträckan uppvisar stora ojämnheter i beläggningens överyta. Stort åldersslitage över hela sträckan Bristanalys Befintlig situation och problem Undermålig överbyggnad på halva sträckan samt stort åldersslitage (17år) Anläggningens huvudman söker riktat bidrag till iståndsättning av överbyggnad, trafiksäkerhetsåtgärder samt beläggningsförnyelse. Mål Vägens funktion säkerställs för alla nyttjare Ökad trafiksäkerhet och reskomfort Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Iståndsättning räckesfunktion,erosionsskydd vid vattengenomgång,justering av svackor vid Karlsdal och beläggningsförnyelse. Beräknad kostnad 650 Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken utmed vägen, för permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets-och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för trafiken till och från Omberg

58 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 58 Enskilda vägen E 909 U VEDEMÖ ST ÅBY VSF Allmän beskrivning Läge och funktion E 909 U är del av förbindelseväg mellan Charlottenborg i Motala och länsväg 1074 vid St Åby. Utmed vägen ligger 35 bostadshus och 12 fritidshus. Ca 150 ha skog berör vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och trafik till det rörliga friluftslivet. Vägen är under sommarhalvåret del av en livligt frekventerad cykelled. ÅDT är beräknad till ca 100 fordon. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen är grusbelagd och har en längd av 2550 meter och en bredd av ca 3-4 meter. Den är av relativt god standard beträffande plan och profil. Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick pga den relativt stora genomfartstrafiken. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 meter. Beräknad kostnad ca 1,5 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken utmed vägen, för permanent- och fritidsboende, för cykeltrafiken samt trafiken för det rörliga friluftslivet. 2.5

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: 85 54 04 32 Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: 2008-08-25 Rev. datum: 1(7) 1. Bakgrund Befintlig väg har

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16)

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) 25 augusti 2008 Rapport E16, augusti 2008 1 (9) Innehållsförteckning 0. Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Vad är fördelarna/nyttan

Läs mer

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025

Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025 Dialogmöte Norrbottens läns transportinfrastruktur 2014-2025 Länstransportplan 2014-2025 - Vad ska/kan planen omfatta? - Planeringsförutsättningar & tidplan Länstransportplan 2010-2021 - Hur tänkte vi?

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Väg 978 genom Mariefred

Väg 978 genom Mariefred Väg 978 genom Mariefred Södermanlands län Objektnummer: 10708 Fördjupad studie September 2005 Medverkande Beställare: Vägverket Region Mälardalen Box 1140 631 80 ESKILSTUNA Tfn: 0771-119 119 rojektledare:

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

upplev Norrköping på cykel

upplev Norrköping på cykel upplev på cykel Kartan är framtagen av tekniska kontoret i samarbete med Upplev och kultur- och fritidskontoret. kanalturen vikbolands-/stegeborgsturen vångaturen kyrkoturen sörsjönturen bråviken runt

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen.

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen. Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, delen Sandtorpet- Hackefors, arbetsplan Uppdragsnr 106909 Bilaga till MKB 2012-12-04 Föreslagna er för trafik som avses utföras i arbetsplanen. I detta dokument redovisas

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN Reglementet antaget av KF 137/96 Tillägg till reglementet antaget av KF 8/98 Revidering, kommunfullmäktige 1999-12-08 141. Vårgårda kommun h 447

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst Sida 1 (7) KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst 1. KLUBBUTVECKLING 1.1 Utbildning Föreningskunskap Klubbstyrelse SISU, Tennislyftet Valberedningar Valberedning SISU, Tennislyftet Föräldrar Föräldrar Plan

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

informerar Fartdämpande åtgärder på enskilda vägar

informerar Fartdämpande åtgärder på enskilda vägar informerar Fartdämpande åtgärder på enskilda vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 2 Fartdämpande åtgärder på enskilda vägar Fysisk trafikreglering För

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Motormännen och Sveriges vägar

Motormännen och Sveriges vägar Motormännen och Sveriges vägar 27 maj 2014 Jon Stenbeck, informationschef Motormännens Riksförbund Bildades 1922 117.000 medlemmar Inga offentliga bidrag Medlemsavgift 440 kr/år Partipolitiskt obunden

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga.

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun, enligt bilaga. Protokoll Kommunstyrelsen 15 november 1999 Ks 158 Dnr KS99/496 026 Rutin för rehabilitering inom Arvika kommun Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna. Datum:2015-06-03 Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-06-03 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 15 personer från Vinninga Från kommunen: Paula Evertsson, Tora Gustafsson,

Läs mer

Östergötlands byggnadsminnen

Östergötlands byggnadsminnen 2013-03-01 Östergötlands byggnadsminnen Namn Fastighetsbeteckning Socken Byggnadsminnesförklaring Boxholms kommun Björnön (Torpet Björnön, Ugglebo) Ramfall 1:12 Malexanders socken 1977-06-17 Liljeholmens

Läs mer

Medeltid vid Tidningshyttan

Medeltid vid Tidningshyttan Rapport 2008:68 Arkeologisk förundersökning Medeltid vid Tidningshyttan RAÄ 67 Tjällmo socken Motala kommun Östergötlands län iktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A D E L N

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer