Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 1. Region Sydöst Ekonomi och Planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 1. Region Sydöst. 2002-09-15 Ekonomi och Planering"

Transkript

1 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 1 Region Sydöst Ekonomi och Planering

2 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 2 1. Större Väginvesteringar 1.1 Objektbeskrivningar, Östergötlands län Objekt i vägnummerordning Vägnr Objekt Kostnad (Mkr)/Prisnivå Förbi Kisa Ekevik-Gullebo Åtvidaberg-Dala Dala-Björksätter Bankekind - Vårdsberg 45 35/757 Vårdsberg-Linghem Östra länken i Linköping Ervasteby - Borensberg Brunneby - Ruda 9 51 Förbifart Svärtinge Svärtinge-Finspång Förbi Finspång Ljusfallshammar-Långbron i T-län Asby-Hestra Vadstena-Skänninge E4 - Herseberga Björstad - Söderköping Kimstad - Skärblacka inkl GC-väg Förbi Falla Sturefors - Harvestad Snöveltorp - Djurtorp Djurö Kvarn Skärblacka-Torp 32 Övriga sträckor som prövats men som ej redovisas med objektbeskrivning 35 Björksätter - Bankekind 35/757 Linghem-E4 51 Finspång-Ljusfallshammar 131 Österbymo-Tranås, exkl etapp Skärkind-V Husby 211 Borensberg-Olivehult 212 Vikeboda-Hosum 212 Delen vid Åbäcksnäs 215 Förbi Skärblacka Fotnot. Som kartunderlag till objektbeskrivningarna haranvänts Röda kartan, Copyright Lantmäteriverket Dnr: L1999/ 139.

3 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 3 Läsanvisning Allmänt Objektbesskrivningen är en sammanfattande beskrivning av nuvarande förhållanden, syfte med åtgärden, beskrivning av åtgärden, planeringsläge och en trafikekonomisk kalkyl kompletterat med en verbal beskrivning över andra effekter. Beroende av planeringsläget kan kalkylposter, kalkylresultat och bedömningar vara behäftade med stor osäkerhet. Detta gäller bland annat anläggningskostnaden för objekt som inte projekterats eller genomgått formell utredning. I en del fall är alternativa väglösningar aktuella. Det alternativ som redovisas behöver inte överensstämma med det som slutligen väljs. Förkortningar NNK Nettonuvärdekvot DSS Dödad eller svårt skadad person Definitioner Anläggningskostnad Byggnadskostnad plus kostnad för marklösen, arkeologi och detalj projektering. Vid beräkning av NNK inräknas även produktionsstödskostnader (+ 9 %) och görs uppräkning med skattefaktor 1,53. I kalkylen redovisas kostnader i 1999 års prisnivå. I planen redovisas kostnader i bedömd prisnivå för Nettonuvärdekvot Samhällsekonomisk nettointäkt 1) (nyttor-kostnader) per investerad krona. Värde >0 innebär att investeringen är trafikekonomiskt lönsam. Restidseffektivitet Kostnad per inbesparad restidstimme för personbil [kr/timme] Trafiksäkerhetseffektivitet Kostnad per inbesparat dödsfall eller svårt skadad person [miljoner kr/ DSS] Redovisade effekter avseende DSS, restid och koldioxidutsläpp gäller för år 2010.

4 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 4

5 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 5

6 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 6

7 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 7

8 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 8

9 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 9

10 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 10

11 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 11

12 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 12

13 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 13

14 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 14

15 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 15

16 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 16

17 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 17

18 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 18

19 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 19

20 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 20

21 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 21

22 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 22

23 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 23

24 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 24

25 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 25

26 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 26

27 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 27

28 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 28

29 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 29

30 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 30

31 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 31

32 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 32

33 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 33

34 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 34

35 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 35

36 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 36

37 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 37

38 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 38

39 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 39

40 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 40

41 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 41

42 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 42

43 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 43

44 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 44

45 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 45

46 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 46

47 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 47

48 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 48

49 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 49

50 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B Mindre väginvesteringar 2.1 Exempel på angelägna trafiksäkerhetsåtgärder 2.2 Exempel på angelägna tillgänglighetsåtgärder för oskyddade trafikanter 2.3 Exempel på smala vägar som är angelägna att bredda 2.4 Enskilda vägar 2.5 Rastplatser

51 2.1 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 51

52 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B

53 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B Enskilda vägar Översiktskarta Fotnot. Som kartunderlag till objektbeskrivningarna haranvänts Röda kartan, Copyright Lantmäteriverket Dnr: L1999/ 139.

54 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B Objektbeskrivningar, Enskilda vägar Enskilda vägen E 1199 U HUMPEN SVIESTAD (SVIESTADVÄGEN) Allmän beskrivning Läge och funktion E 1199 U sträcker sig mellan riksväg 35 och länsväg 716 öster om Linköping. Utmed vägen ligger Linköpings Motorstadion med trafikövningsplats för körkortsaspiranter, jordbruksfastigheter och ridsportsbutik med stallplatser för ca 10 st hästar. Vägen nyttjas dagligen för transporter till och från Linköpings Motorstadion blandad med genomfartstrafik mellan de allmänna vägarna. Vägen har en längd av 2900 meter och med en beräknad ÅDT till 200 fordon varav andel tung trafik ca 10 fordon. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Relativt smal belagd väg, vägbredd 4-4,5 meter. Vägen är i vissa punkter dålig i plan och profil. Vägen har erhållit statsbidrag från år Bristanalys Befintlig situation och problem Undermålig bärighet och dålig beläggning. Vägen även smal för den trafiksituation som råder. Enskilda vägen E1477 Dplgr Boxholm- Rävtomta 3:1 (Deponianläggning) Allmän beskrivning Läge och funktion Delen Dplgr.Boxholm-Rävtomta 3:1 består av en 1635 meter lång väg med 4 meter bred grusvägbana. Vägdelen är enda möjligheten för kommunens brukande av deponianläggning med ett transportbehov av ton/år.vägen betjänar 3 hushåll som utfartsväg samt ett båtnadsområde för 920 ha skogsmark och 50 ha åkermark. Beräknat Ådt 120 varav 70% tung trafik Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen gavs statsbidrag till drift och underhåll 1988 i befintligt skick (tidigare har vägen varit landsväg mellan Boxholm och Strålsnäs med mycket gamla anor) Bristanalys Befintlig situation och problem Stora svårigheter med väghållning vår och höst med att hålla framkomlig väg för deponihantering.bristfällig överbyggnad,för liten vägbredd samt att vägen bör vara belagd. Mål Vägen funktion säkerställs för alla användare. Mål Oinskränkt tillgänglighet till deponianläggning Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Nybyggnad på en kortare sträcka, förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 m. Beräknad kostnad ca 1,5 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för trafiken till och från Linköpings Motorstadion, till hästanläggningen samt för genomfartstrafiken och boende utmed vägen. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Upprustning enligt bärighetsutredning Beräknad kostnad c:a 2 milj. Utvärdering Att lösa bärighets och tillgänglighetsproblemen med ovanstående åtgärder för deponianläggningen och övriga intressenter.

55 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 55 Enskilda vägen E263 (938)Åbylund-Svälinge- Kolsbron (938) Enskilda vägen E 301 U INGELSTORP KARS- TORP VSF Allmän beskrivning Läge och funktion Enskilda vägen E263 tillgodoser i huvudsak Tåkerns naturreservats tillgänglighet för fordonsburna besökare Båtnadsområde för c:a 500 ha åkermark och utfartsväg till allm.väg för 11 hushåll.väglängd meter.ådt 50 varav 10% tung trafik. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen har erhållit statsbidrag från 1946.Vägbredd 3 meter med mötesplatser.delen Svälinge-Kolsbron förstärktes och försågs med enkel ytbehandling 1994 för att tillgodose Naturreservatets transportbehov. Allmän beskrivning Läge och funktion E 301 U utgår från länsväg 799 ca 1 km söder om Vrinnevi sjukhus i Norrköping. Utmed vägen ligger en toppmodern bildemonteringsanläggning med ca 30 st anställda, ca 100 st fastigheter för fastboende och ca 60 st fritidsfastigheter, marker som utnyttjas för det rörliga friluftslivet samt trafik till och från en stor ridhästanläggning. Aktuell vägsträcka för ombyggnad har en längd av 820 meter Vägen nyttjas dagligen för tunga transporter till och från bildemonteringsanläggningen blandad med skolbussar, boendetrafik och cykeltrafik samt trafik till det rörliga friluftslivet. Beräknad ÅDT är ca 500 fordon varav andel tung trafik ca 20 fordon. Bristanalys Befintlig situation och problem Delen Åbylund-Svälinge (grusvägbana)uppvisar brister i ytvattenavledning(längd 2025 m) Delen Svälinge-Kolsbron försågs 1994 med enkel ytbehandling (Y1G 0-18) på en bristfällig överbyggnad.beläggningen uppvisar generellt stora sättningsskador med en myckenhet av slaghål.(längd 2340 m) Mål Vägens funktion säkerställs för alla nyttjare samt att tillgodose Tåkerns Naturreservats tillgänglighet. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Vägdelen Åbylund-Svälinge ytvattenavleds (Dikesrensas alt. kantskäres) Vägdelen Svälinge-Kolsbron förstärks (Bärlagerförstärks och ytbehandlas alt.förstärks med indränkt makadam) Beräknad kostnad ca :- Utvärdering Att lösa bärighets- och tillgänglighetsproblemen med ovanstående åtgärder för trafiken till och från Tåkerns Naturvårdsområde,permanent- och fritidsboende och det rörliga friluftslivet. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Relativt smal belagd väg, vägbredd 4-4,5 meter. Dålig i plan och profil. Vägen har erhållit statsbidrag från år Bristanalys Befintlig situation och problem Det finns brister i bärigheten pga. den tunga trafiken vilket också föranleder framkomlighetsproblem för övriga trafikslag. Mål Vägens funktion och trafiksäkerhet säkeställs för alla trafikslag. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Nybyggnad på en kortare sträcka, förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6,5 meter. Beräknad kostnad ca 1,5 2 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för trafiken till och från bildemonteringsanläggningen, permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet.

56 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 56 Enskilda vägen E 532 U SKENÄS FÄRJESTADEN VSF Enskilda vägen E 691 U GULLTORP HEMINGSTORP VSF Allmän beskrivning Läge och funktion E 532 U förbinder länsvägarna 891 och 890 vid Skenäs respektive Färjestaden. Utmed vägen ligger fyra bostadshus och tre fritidshus. Ca 250 ha skog berör vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och trafik till det rörliga friluftslivet samt till och från en konferensanläggning vid Mauritzberg. Beräknad ÅDT är ca 65 varav andel tung trafik ca 20. Vid Mauritzberg planeras utbyggnad av hotel och konferensanläggningen, ca 100 bostadshus samt anläggande av 27 håls golfbana. Trafiken beräknas då att öka med ca 100 ÅDT på den enskilda vägen. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen är grusbelagd och har en längd av 2300 meter och med en bredd av ca 5 meter. Den är av relativt god standard beträffande plan och profil. Under mitten av 90-talet utfördes en bärighetsförstärkning när vägen användes som förbindelseväg mellan de allmänna vägarana när lv 891 var avstängd. Vägen har erhållit statsbidrag från år Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick pga ökningen av genomfartstrafiken mellan läsvägarna. Allmän beskrivning Läge och funktion E 691 U är en förbindelseväg mellan länsvägarna 867 vid Tobo och 870 vid Rippetorp. Utmed vägen ligger 20 bostadshus och 25 fritidshus. Ca 350 ha skog och 130 ha åkermark finns utmed vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och trafik till det rörliga friluftslivet samt för genomfartstrafik mellan länsvägarna. Under vissa tider på året är vägen mer frekventerad av genomfartstrafik beroende på översvämning och nedsatt bärighet på lv 870 vid Holma mosse. Vid trafikräkning 1985 beräknades vägens ÅDT till ca 100 fordon. Dagens ÅDT uppskattas till fordon. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen är grusbelagd och har en längd av 4550 meter och en bredd av ca 3,5-4 meter. Den är till största delen av relativt god standard beträffande plan och profil. Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick p.g.a. den relativt stora genomfartstrafiken. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 meter. Beräknad kostnad ca 1 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken mellan länsvägarna, permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 5 meter. Beräknad kostnad ca 1 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken utmed vägen, för permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet.

57 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 57 Enskilda vägen E 728 U HALEVADETS VSF Enskilda vägen E892 (50)Karlsdal-Stocklycke Allmän beskrivning Läge och funktion E 728 U är förbindelseväg mellan länsväg 516 vid Gullstigskorset och riksväg 32. Utmed vägen ligger 8 bostadshus och 4 fritidshus. Ca 180 ha skog och ca 40 ha åkermark berör vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och genomfartstrafik mellan de allmänna vägarna. ÅDT är beräknad till ca fordon. Genomfartstrafiken har under senare år ökat markant p.g.a. E4-ans utbyggnad till motorväg förbi Mjölby.. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen har erhållit statsbidrag från år 1957.Vägen är grusbelagd och har en längd av 2300 meter och en bredd av ca 3,5-4 meter. Den är av relativt god standard beträffande plan och profil. Under början av 90-talet erhöll vägsamfälligheten bidrag till bärighetshöjande åtgärder. Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick p.g.a. den relativt stora genomfartstrafiken. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 meter. Beräknad kostnad ca 1,2 milj. Allmän beskrivning Läge och funktion Vägdelen är den huvudsakliga tillfartsvägen till Omberg med alla sina attraktioner Vägen har ett eget transportbehov för ett båtnadsområde på 1700 ha skogsmark,20 ha åkermark,7 hushåll och ett välfrekventerat vandrarhem. Väglängd 3300 meter med uppmätt ådt 280 (1985) varav 20% tung trafik Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen gavs statsbidrag till drift och underhåll 1961 och 1991 i befintligt skick. Krönbredd 6,5 meter.belagd med oljegrus på 60- talet samt ytbehandlad 1985 med Y1B Halva sträckan uppvisar stora ojämnheter i beläggningens överyta. Stort åldersslitage över hela sträckan Bristanalys Befintlig situation och problem Undermålig överbyggnad på halva sträckan samt stort åldersslitage (17år) Anläggningens huvudman söker riktat bidrag till iståndsättning av överbyggnad, trafiksäkerhetsåtgärder samt beläggningsförnyelse. Mål Vägens funktion säkerställs för alla nyttjare Ökad trafiksäkerhet och reskomfort Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Iståndsättning räckesfunktion,erosionsskydd vid vattengenomgång,justering av svackor vid Karlsdal och beläggningsförnyelse. Beräknad kostnad 650 Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken utmed vägen, för permanent- och fritidsboende samt trafiken för det rörliga friluftslivet. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets-och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för trafiken till och från Omberg

58 Planeringsunderlag till länstransportplanerna B 58 Enskilda vägen E 909 U VEDEMÖ ST ÅBY VSF Allmän beskrivning Läge och funktion E 909 U är del av förbindelseväg mellan Charlottenborg i Motala och länsväg 1074 vid St Åby. Utmed vägen ligger 35 bostadshus och 12 fritidshus. Ca 150 ha skog berör vägen. Vägen nyttjas för boendetrafik och trafik till det rörliga friluftslivet. Vägen är under sommarhalvåret del av en livligt frekventerad cykelled. ÅDT är beräknad till ca 100 fordon. Nuvarande vägens utformning och tidigare åtgärder Vägen är grusbelagd och har en längd av 2550 meter och en bredd av ca 3-4 meter. Den är av relativt god standard beträffande plan och profil. Bristanalys Befintlig situation och problem Det är stora svårigheter för väghållaren att hålla vägbanan i ett acceptabelt skick pga den relativt stora genomfartstrafiken. Mål Vägens funktion säkerställs för alla användare. Åtgärdsanalys Begränsade utbyggnadsåtgärder Förstärkning, breddning och beläggning av nuvarande väg till 6 meter. Beräknad kostnad ca 1,5 milj. Utvärdering Att lösa trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem med ovanstående åtgärder för genomfartstrafiken utmed vägen, för permanent- och fritidsboende, för cykeltrafiken samt trafiken för det rörliga friluftslivet. 2.5

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur 2011-11-18 Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Box 556 85 102 15 Stockholm

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15

Trafikutredning Ny tullstation vid Hån. Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning Ny tullstation vid Hån Årjängs kommun 2013-01-15 Trafikutredning ny tullstation vid E18 Förord Inför upprättandet av detaljplan för ny tullstation vid Hån, Årjängs kommun, har denna trafikutredning

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007 Förord Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Det enskilda vägnätet är alltså mer än dubbelt så långt som det offentliga,

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

Vy över Järvsö från söder, cirkeln markerar planområdets ungefärliga lokalisering på Öjeberget.

Vy över Järvsö från söder, cirkeln markerar planområdets ungefärliga lokalisering på Öjeberget. Datum 2009-07-31 Dnr SN 116/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/ LAGA KRAFT ANTAGANDE DETALJPLAN ÖJE 10:17 M.FL., HOTELL PÅ ÖJEBERGET LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Vy över

Läs mer