KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND"

Transkript

1 Åtvidaberg den 6 mars 2015 Till: Distriktets Golfklubbar ÖGF:s styrelseledamöter Bankonsulent Östergötlands Idrottsförbund Valberedning KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND TID: PLATS: Kl Landeryds Golfklubb, Linköping Tillsammans med kallelsen översänds föredragningslista för årsmötet, verksamhetsberättelse för tiden samt resultat- och balansräkning Till röstberättigade golfklubbar (16) bifogas dessutom fullmakts- och anmälningsblankett för röstberättigat ombud samt ytterligare ett ombud. ÖGF- årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade ombud, som deltar i mötets beslut. Ombud får representera endast en klubb och får inte vara ledamot av ÖGF- styrelse. Yttrande och förslagsrätt tillkommer även ledamot av ÖGF- styrelse, ÖGF:s och ÖIF:s revisorer samt motionär vad gäller egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom representant för RF, SGF och ÖIF. Anders Sjögren representerar SGF styrelse. Thomas Bergman representerar SGF och Golfens Hus Fr.o.m. kl serveras en smörgås. V.g. meddela till hur många som kommer till årsmötet senast VÄLKOMMEN ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Maria Uller Sekreterare

2 Föredragningslista vid Östergötlands Golfförbunds årsmöte Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund Verksamhetsberättelse Ban- och Miljökommittén Verksamhetsberättelse Disciplinnämnden Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén Verksamhetsberättelse Junior- och Elitkommittén Verksamhetsberättelse Utbildnings- och Utvecklingskommittén Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret Ärenden som ska behandlas på SGF:s Årsstämma...14 Fullmakt samt anmälan av ombud till Östergötlands Golfförbunds årsmöte

3 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÖTETS ÖPPNANDE 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN UTLYSTS 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 6 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 7 ÅRSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse - Bokslut 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 10 RAPPORT OM ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS PÅ SGF:s ÅRSSTÄMMA 11 VAL AV OMBUD TILL ÖIF OCH SISU: S ÅRSMÖTEN 12 VAL AV OMBUD TILL SGF: S FÖRBUNDSMÖTE 13 GOLF- OCH AFFÄRSUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND 14 SM ÖVRIGA FRÅGOR 16 AVSLUTNING 3

4 Östergötlands Golfförbund Ordförande Jan Ställborn Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund Följande möten/träffar finns dokumenterade verksamhetsåret 2014: 7 protokollförda styrelsemöten. Två årsmöten, vår 24/3, höst 27/10. Höstkonferens 6/12. Ordförandeträff och ordförandegolf 10/6 i Motala. SGF:s Styrelseseminarier. Planeringskonferens med distriktsstyrelsen i oktober. Representanter från styrelse och klubbar har deltagit i SGF:s beredningsmöte 15-16/2. Förbundsmöte SGF 25-26/4. ERFA möte augusti. Golftinget SGF 21-22/11. Prioriterade frågor inom distriktet har varit: Verksamhetsplan och koordinering SGF, distrikt och klubbarna. Miljösatsning (10 klubbar har erhållit Diplom). Junior- och elitkommittén som under året fortsatt arbetet med Östgöta Camp Skandia Tour. Genomförande av projektet Golf och Affärsutveckling tillsammans med Almi företagspartner och Regionförbundet Östsam. Start utveckling av klubbarnas GIT- kunskaper. Utbildning/Utveckling inom ban- och tävlingskommitté samt barn och ungdom. Ny hemsida för distriktet med närmare koppling till klubbarna. Vi har känt bra respons och stöd från klubbarna och SGF i vårt arbete, och vi kommer under 2015/16 fortsätta vårt strategiska samarbete med klubbarna enligt överenskommen Verksamhetsplan. 4

5 Östergötlands Golfförbund Ban- och miljökommittén Björn Gustafsson Verksamhetsberättelse Ban- och miljökommittén 2014 Ban- och miljökommittén har under året bestått av: Björn Gustafsson, Landeryds GK, ordförande Jan Monié, Bråvikens GK Lars Bonnevier, Linköpings GK Daniel Pantzar, Landeryds GK Carl- Johan Lönnberg, bankonsulent Kommittén har bytt namn till Ban- och miljökommitté för att tydliggöra att vi vill värna om en hållbar utveckling av miljön på Östergötlands golfbanor. Kommittén har under året träffats kontinuerligt för att diskutera, planlägga och utföra årets planerade verksamhet. Vid årets slut fanns det i distriktet 20 golfklubbar anslutna till ÖGF och SGF. Tillsammans har dessa klubbar drygt medlemmar. Slope ÖGF:s slopegrupp består av fyra personer alla med sloputbildning, med olika kön och olika spelskicklighet. Kapten i gruppen har under året deltagit vid SGF:s årliga slopekonferens. Kapten för Östergötlands slopegrupp är Hans Söderberg, Vreta Klosters GK. Det har under året inte funnits något behov hos klubbarna i Östergötland för omslopning. Det är anledningen till att det under året inte förekommit någon aktivitet av slopegruppen. Respektive klubb debiteras, kr per 9- håls slinga, för slopningen. ÖGF:s mål är att tre till fem banor revideras varje år efter behov från respektive klubb. Miljöarbete Kommittén har aktivt arbetat med att stimulera klubbarnas miljöarbete och få respektive golfklubb att upprätta en miljöplan. De flesta klubbar i distriktet arbetar redan idag på ett miljömedvetet vis och har miljöfrågorna i fokus. Arbetet med att stimulera klubbarnas miljöarbete har resulterat i att 14 klubbar har erhållit SGF:s miljödiplom. Miljödiplomet är ett bevis på att klubben upprättat en miljöplan och därmed påbörjat ett mer aktivt miljöarbete. Vidare har varje klubb formulerat en Miljöpolicy som ska vara antagen av respektive klubbs årsmöte. Totalt har nu 14 av distriktets 20 klubbar SGF:s miljödiplom. 5

6 En gång per år sker revidering av miljöarbetet hos de klubbar som erhållit SGF:s Miljödiplom. Den 6 mars hade ÖGF årlig revidering av miljöarbetet. Miljöfrågan är den fråga som mest kommer att påverka svensk golf på alla nivåer de närmaste åren. Klimatförändringar, Lagar och restriktioner, Begränsad tillgång på resurser, Allmän opinion och politiskt stöd. För att möta de utmaningar golfen står inför behövs ett trovärdigt miljöcertifieringsprogram som hjälper golfanläggningar att förbättra sitt miljöarbete, spara pengar, hantera nya lagar och restriktioner och kommunicera golfen som en miljövänlig idrott. GEO:s miljöcertifieringsprogram Golf Environment Organization (GEO) erbjuder ett internationellt miljöcertifieringsprogram anpassat till nationella och lokala behov. Som första klubb i Östergötland, har Mjölby GK under året blivit certifierad enligt miljöcertifieringssystemet GEO Golf Environment Organization. Övrig utbildning ÖGF har arrangerat Erfa träff för banpersonal i Östergötland, Dalarna Sörmland och Stockholm. Inbjuden föredragshållare var Greg Evans, Course Manager på Ealing GC utanför London. Greg Ewans har gjort sig känd som the 2 mm man då han med extremt låga klipphöjder uppnått mycket goda resultat på sina vitgröegreener och därmed startat en intensiv debatt om banskötsel på de brittiska öarna. Den 7 november arrangerades sammankomsten på Stadium i Norrköping. C:a 40 personer var närvarande inklusive ett antal konsulter i golfbranschen. Östergötlands Ban- och miljökommitténs årliga höstkonferens genomfördes den 27 november på Landeryds GK. Vi hade förmånen att få hit Maria Möller, Chefsjurist SLA som redogjorde om vad som gäller vid ideellt arbete på golfanläggningar. Lina Hoof, SGF berättade om kommunikation och digitala medier. Calle Lönnberg, Bankonsulent SGF, rapporterar från banverksamheten. Dessutom reflekterade respektive golfklubb om årets golfsäsong. 30 personer deltog i konferensen. Alla som hanterar motorsåg i jobbet kommer enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket att behöva genomgå både ett teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat senast 1 dec Östergötlands Ban- och miljökommitténs har haft utbildning i Motorsåg A och B körkort, samt repetitionskurs, på Landeryds GK under två olika veckor enligt följande: Kurs 1 MS AB: november, uppkörningsprov 28 nov 6

7 Repetitionskurs 1: november, Repetitionskurs 2: november, I kurserna ingick teori, praktik, uppkörningsprov för examinator godkänd av Säker skog, körkort samt litteratur. Erfa- träffar för banpersonal har under året genomförts i samarbete med SGA- Östergötland och bankonsulenten Carl- Johan Lönnberg. Östergötlands Golfförbund Disciplinnämnden Björn Gustafsson Verksamhetsberättelse Disciplinnämnden 2014 ÖGF Disciplinnämnd har under året bestått av: Simon Ahlberg, ordförande Anders Lindberg Kerstin Allert Björn Gustafsson Nämnden har under året haft två ärenden att handlägga, en anmälan om fusk och en om farligt spel. Anmälan om fusk har nämnden lämnat utan bifall. Anmälan om fusk har nämnden lämnat bifall till och utdömt avstängning. 7

8 Östergötlands Golfförbund Tävlingskommittén Hans Söderberg Verksamhetsberättelse tävlingskommittén 2014 Tävlingar Östergötlands domarkår har 2015 bestått av två förbundsdomare, nio distriktsdomare och två assisterande distriktsdomare som har varit med vid 23 tävlingar, som fördelats från ÖGDF över 37 dagar. Dessutom har en del domare deltagit på andra tävlingar. Bland tävlingarna som avgjordes i länet var det bland annat 2 stycken Skandia Riks, en deltävling i Handigolf Tour och 3 deltävlingar på SGF Senior Tour. Linköpings herrar tog hem segern i elitserien 2014, Linköpings damer och Landeryds herrar tog steget upp till elitserien. Lycka till 2015 Utbildning TLR Kommer att fortsätta och där en kurs genomfördes i Norrköping under 2014 Regeljour 2014 har domarkåren funnits till hand i form av Regeljouren, en service till klubbarna som innebär att det varje vecka under tävlingssäsong finns en domare tillgänglig via e- post eller telefon som kan svara på frågor rörande regler eller annat tävlingsrelaterat. Nätverket Östergötlands Golf Damer, NÖGD. I nätverket ingår 12 klubbar av totalt 20 klubbar. Under året har vi haft tre möten vars huvudsyfte varit att hitta sätt att stimulera och samordna länets golfande damer. Målsättningen är också få en representant från länets alla klubbar att ingå i nätverket, NÖGD. Vi har även arbetat med en verksamhetsplan för att identifiera de aktiviteter och mål som NÖGD ska arbeta med framåt både på kort och lång sikt. Se bilaga 2. Sammanfattningsvis så arbetar NÖGD aktivt med att försöka synliggöra damgolfen genom att: Förbättra möjligheterna för damer att spela golf Vi arbetar för att klubbarna ska ha ett dam perspektiv i sin verksamhet vid utformning av banorna och kringområden. Våra viktigaste verktyg för att nå vår målsättning är Ladies Tour, Seriespel och vår hemsida Informera oss om hur andra distrikt arbetar Ladies Tour (LT) är en damtävling, som spelas både individuellt och i lag. Den är öppen för alla damer from 22 år med officiellt handicap i distriktet. Tävlingen har tre klasser och har i år spelats på Östad GK, Motala GK, Åtvidabergs GK, Bråvikens GK och Mauritzbergs GK. En uppstartstävling hölls på Ingelsta GK och avslutningstävlingen på Östad GK. Statisk för antal starter finns i bilaga 1. 8

9 Tyvärr så ser vi att antalet deltagare på Ladies Tour minskar i antal. Enligt enkäter och förfrågningar hos våra damer får vi följande orsaker till trenden: De flesta damer anger att det är väldigt många andra tävlingar som konkurrerar med Ladies Tour både på hemmaplan och på andra banor. Många damer prioriterar att spela hemmatävlingar istället Några damer tror att namnet Tour innebär att tävlingen endast är öppen för de bästa damerna med lågt handicap. Deltävlingspriserna i form av presentkort lockar inte Dålig informationsspridning om Ladies Tour De tre bästa i varje klass fick äran att delta i den numera traditionella Landskapskampen mot Småland. Spelform är matchspel 18 hål samt 9 hål foursome. I år spelades den på Mjölby GK, där Östgöta- damerna avgick med seger och tog ännu en inteckning (den fjärde) i vandringspriset. Seriespel Dam I år deltog åtta lag i D35 och tio lag i D50. I D35 segrade Vreta Klosters GK och i D50 Mjölby GK. Övrigt: Följande klubbar ingår i nätverket. Bråvikens GK, Finspångs GK, Ingelsta GK, Landeryds GK, Linköping GK, Mjölby GK, Motala GK, Norrköpings GK, Söderköpings GK, Vreta Klosters GK, Vårdsberg GK och Åtvidabergs GK. Hösttouren 2014 bjöd på ett bättre väder för touren än året innan och flest deltagare var det på Linköpings GK den 30/9 där det var 182 tävlingssugna golfare i B- klassen. Tävlingskommittén tackar alla de klubbar i distriktet som ställer upp och genomför tävlingarna på ett mycket bra sätt, väl mött

10 Östergötlands Golfförbund Junior- och Elitkommittén Magnus Senneryd Verksamhetsberättelse Junior/ Elit 2014 Tävlingsmässigt har Distriktet varit väl representerat på många håll och med fina framgångar. Skandia Tour Distrikt som ÖGF är delaktiga i att anordna har under året haft 5 tävlingar i Distriktet med totalt 317 startande. En 6:e tävling regnade tyvärr bort i juli. Glädjande har det även i år varit en stor ökning av antalet startande under året, +13%! (6:e tävlingen borträknad). Hela ökningen låg på pojksidan. Antalet starter flicksidan var i princip på samma nivå. Distriktet har varit representerat på alla nivåer i Skandia Tour, Regional/Riks/Elit, med framgångar på alla nivåerna. I Skandia Cup var Distriktet väl representerat vid finalen på Stenungssund GK i månadsskiftet augusti/september med 3 flickor och 4 pojkar med en fin 2:a plats i P14 för Dylan Patterson Linköpings GK och en härlig seger i P16 genom Johannes Axell Vadstena GK som bästa resultat. I JSM för klubblag gick både Landeryds GK och Vadstena GK hela vägen till Sverige- final men kom tyvärr inte med till slutspelet bland de 4 bästa. I Skol- SM för gymnasieskolor förbättrade Golfgymnasiet NIU i Åtvidaberg sin 3:e plats från förra året och slutade i år som tvåa. Därutöver har Distriktet ett antal Juniorer som med framgång spelar på andra nationella Junior- och Seniortourer. Det visar sig också i rankinglistorna där Östergötland har 5 killar respektive 7 tjejer bland topp 100 med bästa placering Axel Östensson Motala GK på 8:e plats. Andra fina framgångar är Erik Lindwall Söderköpings GK och Golfgymnasiet Åtvidaberg som blev utsedd till Årets (2013) Rookie pojkar Skandia Tour på Förbundsmötet i april Landskapskampen mot Sörmland blev tyvärr inställd bara dagarna innan den skulle spelas när Sörmland meddelade att de inte fick ihop lag. Sex spelare + en ledare från Distriktet fick åka till Skandia Super Camp i Ljungbyhed i juli där de fick många träningstips och träningsmöjligheter tillsammans med juniorer från hela landet. Det stora för Junior- och Elitkommittén (ÖJEK) under året har varit ÖstgötaCamp Ett 70- tal ungdomar från 13 klubbar har träffats 8 ggr under året. Först inomhus i Golfhallen i Linköping och sen utomhus på 5 olika klubbar i Distriktet. Träning i smågrupper på olika typer av slag och även ut på korthålsbanor där tillfälle har givits. Det har varit i snitt 41 ungdomar/träff. Antalet anmälda ungdomar har varit ungefär samma som året innan men deltagandet per tillfälle har minskat. Det har också visat sig tydligt att deltagandet efter semestern har sjunkit drastiskt. Hela upplägget har varit tagits emot positivt; proffsiga ledare, suveränt att vara på olika banor, roligt att träffa golfkompisar från hela Östergötland mm. Ändå har det varit sjunkande deltagarsiffror varför vi inför 2015 gör om lite i upplägget. 10

11 Östergötlands Golfförbund Utbildnings- och Utvecklingskommittén samt Idrottsansvarig Peter Lindh Verksamhetsberättelse Utbildning/Utveckling 2014 Under året har ett antal ERFA- träffar, kurser/utbildningsaktiviteter genomförts inom bankommittén och tävlingskommittén inom respektive kommittés omsorg. Kommittéordföranden deltog i Utbildningsledarkonferensen i Hjo i maj månad, där den reviderade nybörjarutbildningen och den kommande TLR (tävlingsledare- regelutbildningen) fick stort fokus. Den reviderade utbildningsplanen för nybörjare sattes i bruk under säsongen. Utvärdering av den har genomförts av SGF genom att låta alla som deltagit fått svara på en enkät. Utvärderingen visade att utbildningens form har varit bra, men omhändertagandet från klubbar har varit sämre efteråt. Kommittén har till viss varit delaktig i klubbarnas engagemang när det gäller Grönt ljus ett projekt från förbundet där juniorkonsulenter utses i distriktet för att stötta och hjälpa klubbarna med verksamhetsplaner samt mål och visioner. På våren genomfördes en utbildning för Ledare i Barn & Ungdom steg 1. Kommittén var delaktig i genomförande av Golfens Dag genom att ge synpunkter och tips på evenemang mm. Under hösten har ett möte med samtliga utbildningsansvariga i distriktet där bland annat enkäten som nybörjarna fick gicks igenom (Distriktets enkät sammanslagen). Varje klubb har också delgivits sin egen utvärdering. Sammantaget konstaterades det att kommande säsong skall medlemsvården stå högt på prioriteringslistan. Hemsidan har utnyttjats som forum och kommunikation för utbildningarna. 11

12 Östergötlands Golfförbund Kassör/Ekonomiansvarig Susanne Pedersen Almqvist Balansrapport

13 Östergötlands Golfförbund Kassör/Ekonomiansvarig Susanne Pedersen Almqvist Resultatrapport

14 Ärenden som ska behandlas på SGF:s förbundsmöte den 17-18/ Motion 1 Motion 2 Motion 3 Motion 4 Motion 5 Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 Motion om klubbhistoriska arkiv (Funäsdalsfjällens GK) med FS yttrande Genomlysning av SGF:s verksamhet och organisation (Furudals Bruks GK) med FS yttrande Motion angående verksamhetsrevisorer (Hallands GDF) med FS yttrande Avgifter för juniorer 1-12 år (Örestads GK) med FS yttrande Framtidens betalningsmodell (Lycke GK) med FS yttrande Ny avläsningsperiod Återkalla valbarhet Stadgeändringar ÖGF:s styrelse stöder förbundsstyrelsens rekommendationer. ÖGF uppmanar klubbarna att ta ut motionerna på SGF:s hemsida/golf.se, där samtliga handlingar till Förbundsmötet finns att tillgå. Där finns också övriga handlingar som till exempel verksamhetsberättelse och årsredovisning. Samtliga klubbar har möjlighet att diskutera förslagen vid respektive distrikts vårmöte och därefter följer FM. Östergötland äger rätt att delta med 3 ombud. SGF:s verksamhetsinriktning för beslutades vid FM 2014 och är därför inget beslutsärende vid FM

15 Landeryd i mars 2015 Jan Ställborn Ordförande Maria Uller Sekreterare Susanne Pedersen- Almqvist Kassör Peter Lindh Björn Gustafsson Magnus Senneryd Hans Söderberg 15

16 FULLMAKT SAMT ANMÄLAN AV OMBUD TILL ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 23 mars 2015, Kl Landeryds Golfklubb GOLFKLUBB... OMBUD MED RÖSTRÄTT. ÖVRIGT OMBUD (utan rösträtt). Uppgiftslämnares/ Fullmaktsgivarens namnteckning.. Namnförtydligande.... Befattning i klubben... Fullmakten medtages till årsmötet av röstberättigat ombud! 16

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

Östergötland KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND. Åtvidaberg den 12 mars 2017

Östergötland KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND. Åtvidaberg den 12 mars 2017 Åtvidaberg den 12 mars 2017 Till: Distriktets Golfklubbar ÖGF:s styrelseledamöter Bankonsulent Klubbrådgivare Östergötlands Idrottsförbund Valberedning KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND Välkommen till Årsmöte för ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND 26 oktober 2015 på Landeryds Golfklubb Östergötlands Golfförbund Jan Ställborn Ordförande Inför årsmötet 2015 och Östgötaklubbarnas vidare

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND Antagna vid bildande av GGF 1968 Reviderade 1998 och 2006, 2010-03, 2010-11 och 2016-03 STADGAR FÖR GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Sammansättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

STADGAR. för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970.

STADGAR. för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970. Sida 1 (11) STADGAR för Västergötlands Golfdistriktsförbund (GDF) bildat den 8 november 1970. Stadgarna fastställda 1996-03-02 Stadgarna reviderade 2006-03-18, 2007-03-24, 2009-12-15, 2012-10-30, 2014-03-25

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2016

VERKSAMHETSPLANER 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER 2016 Distriktets verksamhetsinriktning 2016 2-3 Bankommittén 4 Damkommittén 4 Seniorkommittén 5 Juniorkommittén 5 Tävlingskommittén 5 Utbildningskommittén 6-8 budget 2016

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

4 Verksamhetsområde SöGDF:s verksamhet utövas inom Södermanlands Idrottsförbunds geografiska område enligt SGF:s stadgar.

4 Verksamhetsområde SöGDF:s verksamhet utövas inom Södermanlands Idrottsförbunds geografiska område enligt SGF:s stadgar. STADGAR Södermanlands Golfförbund (SöGDF) bildat 1967 Revideringsförslag 2016-10-31 Stadgarna reviderade vid årsmöte 10 nov 2012 Stadgarna reviderade vid årsmöte 19 mars 2011 Stadgarna reviderade vid årsmöte

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

1. Bakgrund och förutsättningar

1. Bakgrund och förutsättningar sidan 2 1. Bakgrund och förutsättningar GDF är självständiga juridiska personer (ideella föreningar) som verkar inom ett bestämt geografiskt område. Samtliga golfklubbar i detta område blir genom medlemskapet

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2017-2018 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND STYRELSEPROTOKOLL 2012-09-14 59 83 Plats: Tid: Elite Stadshotell, Luleå kl 16.30 med utbildning angående nya hemsidan av Mera Media, Luleå kl 18.00 middag Närvarande Stefan Westermark Ordförande Leif Burwall

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn. Dagordning

Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn. Dagordning Blekinge BGDF Höst-Årsmöte 2016 Måndagen den 31 oktober 2016 KL 18:00 Ronneby Brunn Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Astrid Wennberg- Dikander, Valberedningen SGF 3 Upprop, fullmakter fastställande av röstlängd

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Stadgar för Örebro läns Golfförbund (GDF)

Stadgar för Örebro läns Golfförbund (GDF) Stadgar för Örebro läns Golfförbund (GDF) 1 Inledning Svenska Golfförbundets (SGF) styrelse beslutade 1994-09-16 att anta Normalstadgar för Golfklubb vilka bygger på av Riksidrottsförbundets (RF) Normalstadgar

Läs mer

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Ulf Laurin förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1(6) FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte lördagen den 24 april 1999 på Skandia Konferenscenter, Bergshamra, Stockholm. Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)

Läs mer

Lathund Ladies Tour. 2014-05-26 Utgåva 5 1

Lathund Ladies Tour. 2014-05-26 Utgåva 5 1 Lathund Ladies Tour 2014-05-26 Utgåva 5 1 Datum och spel Ladies Tour 2014 Datum Klubb Kontakt 20 april Kinda GK (upptakt) info@kindagk.se 17 maj Finspång GK Margareta Haglund (haglund.margareta@gmail.com

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Arkiv: 1057 Östergötlands Golfförbund Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1057 Östergötlands Golfförbund Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll A 1 1 1985 2000 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även A:2 & A:3. 2 2001 2002 I volymen ingår även:a:2 2001-02,A:3 2001,A:4 2001 Utb kommittén,a:5 Omberg 2001,Ordf.konf 2001-02

Läs mer

Stadgar. för Stockholms. Golfdistriktsförbund

Stadgar. för Stockholms. Golfdistriktsförbund Stadgar för Stockholms Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3 5 Beslutande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Västergötlands Golfförbund den 25 mars 2014 i Vara

Protokoll fört vid årsmöte med Västergötlands Golfförbund den 25 mars 2014 i Vara Sida 1 (6) Protokoll fört vid årsmöte med Västergötlands Golfförbund den 25 mars 2014 i Vara Närvarande: Enligt bifogad närvaroförteckning. Bil. 1 Föredragningslista Bil. 2 Välkomsthälsning Distriktsordföranden

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK. Version 3

Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK. Version 3 Verksamhetsplan 2014-2018 Damkommittén Vreta Kloster GK Version 3 Bakgrund 3 Damkommitténs vision 4 Ledord 4 Värderingar 4 Verksamhet 4 Långsiktiga mål 5 Kortsiktiga mål 2014 5 Förutsättningar 6 Kommitténs

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsplan för

Verksamhetsplan för 1 (13) ksamhetsplan för 2 (13) ksamhetsplan för Ändringshistorik Ansvarig Kommentar 2011-01-09 Jonny Siikavaara Skapar 2011-02-09 Jonny Siikavaara Färdigställer Innehållsförteckning Ändringshistorik...

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2013-09-13/14 Protokoll

STYRELSEMÖTE 2013-09-13/14 Protokoll Styrelsemöte 2013-09 13/14 117-131 Start 22.00/09.00 Plats Medlefors Folkhögskola, Skellefteå Närvarande Michael Sikström Ordförande Adrian Bordeianu Ungdom Berith Nilsson Damer Bo Elmgren Kassör Börje

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbunds stadgar

Försvarets Civila Idrottsförbunds stadgar Sida 1 (9) 2005-05-11 Försvarets Civila Idrottsförbunds stadgar l. ALLMÄNT 1.1. Ändamål och verksamhet Försvarets civila idrottsförbund stiftat den 15 februari 1953, är en sammanslutning av civila idrottsföreningar

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND STYRELSEPROTOKOLL 2012-06-01/02 17-42 Plats: Tid: Scandic Hotel, Skellefteå kl 18.00 med middag Närvarande Stefan Westermark Ordförande Iris Wikström Damer Leif Burwall Tävling/elit Börje Jonsson Bana

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer