KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND"

Transkript

1 Åtvidaberg den 6 mars 2015 Till: Distriktets Golfklubbar ÖGF:s styrelseledamöter Bankonsulent Östergötlands Idrottsförbund Valberedning KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND TID: PLATS: Kl Landeryds Golfklubb, Linköping Tillsammans med kallelsen översänds föredragningslista för årsmötet, verksamhetsberättelse för tiden samt resultat- och balansräkning Till röstberättigade golfklubbar (16) bifogas dessutom fullmakts- och anmälningsblankett för röstberättigat ombud samt ytterligare ett ombud. ÖGF- årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade ombud, som deltar i mötets beslut. Ombud får representera endast en klubb och får inte vara ledamot av ÖGF- styrelse. Yttrande och förslagsrätt tillkommer även ledamot av ÖGF- styrelse, ÖGF:s och ÖIF:s revisorer samt motionär vad gäller egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom representant för RF, SGF och ÖIF. Anders Sjögren representerar SGF styrelse. Thomas Bergman representerar SGF och Golfens Hus Fr.o.m. kl serveras en smörgås. V.g. meddela till hur många som kommer till årsmötet senast VÄLKOMMEN ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Maria Uller Sekreterare

2 Föredragningslista vid Östergötlands Golfförbunds årsmöte Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund Verksamhetsberättelse Ban- och Miljökommittén Verksamhetsberättelse Disciplinnämnden Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén Verksamhetsberättelse Junior- och Elitkommittén Verksamhetsberättelse Utbildnings- och Utvecklingskommittén Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret Ärenden som ska behandlas på SGF:s Årsstämma...14 Fullmakt samt anmälan av ombud till Östergötlands Golfförbunds årsmöte

3 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÖTETS ÖPPNANDE 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN UTLYSTS 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 6 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 7 ÅRSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse - Bokslut 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 10 RAPPORT OM ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS PÅ SGF:s ÅRSSTÄMMA 11 VAL AV OMBUD TILL ÖIF OCH SISU: S ÅRSMÖTEN 12 VAL AV OMBUD TILL SGF: S FÖRBUNDSMÖTE 13 GOLF- OCH AFFÄRSUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND 14 SM ÖVRIGA FRÅGOR 16 AVSLUTNING 3

4 Östergötlands Golfförbund Ordförande Jan Ställborn Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund Följande möten/träffar finns dokumenterade verksamhetsåret 2014: 7 protokollförda styrelsemöten. Två årsmöten, vår 24/3, höst 27/10. Höstkonferens 6/12. Ordförandeträff och ordförandegolf 10/6 i Motala. SGF:s Styrelseseminarier. Planeringskonferens med distriktsstyrelsen i oktober. Representanter från styrelse och klubbar har deltagit i SGF:s beredningsmöte 15-16/2. Förbundsmöte SGF 25-26/4. ERFA möte augusti. Golftinget SGF 21-22/11. Prioriterade frågor inom distriktet har varit: Verksamhetsplan och koordinering SGF, distrikt och klubbarna. Miljösatsning (10 klubbar har erhållit Diplom). Junior- och elitkommittén som under året fortsatt arbetet med Östgöta Camp Skandia Tour. Genomförande av projektet Golf och Affärsutveckling tillsammans med Almi företagspartner och Regionförbundet Östsam. Start utveckling av klubbarnas GIT- kunskaper. Utbildning/Utveckling inom ban- och tävlingskommitté samt barn och ungdom. Ny hemsida för distriktet med närmare koppling till klubbarna. Vi har känt bra respons och stöd från klubbarna och SGF i vårt arbete, och vi kommer under 2015/16 fortsätta vårt strategiska samarbete med klubbarna enligt överenskommen Verksamhetsplan. 4

5 Östergötlands Golfförbund Ban- och miljökommittén Björn Gustafsson Verksamhetsberättelse Ban- och miljökommittén 2014 Ban- och miljökommittén har under året bestått av: Björn Gustafsson, Landeryds GK, ordförande Jan Monié, Bråvikens GK Lars Bonnevier, Linköpings GK Daniel Pantzar, Landeryds GK Carl- Johan Lönnberg, bankonsulent Kommittén har bytt namn till Ban- och miljökommitté för att tydliggöra att vi vill värna om en hållbar utveckling av miljön på Östergötlands golfbanor. Kommittén har under året träffats kontinuerligt för att diskutera, planlägga och utföra årets planerade verksamhet. Vid årets slut fanns det i distriktet 20 golfklubbar anslutna till ÖGF och SGF. Tillsammans har dessa klubbar drygt medlemmar. Slope ÖGF:s slopegrupp består av fyra personer alla med sloputbildning, med olika kön och olika spelskicklighet. Kapten i gruppen har under året deltagit vid SGF:s årliga slopekonferens. Kapten för Östergötlands slopegrupp är Hans Söderberg, Vreta Klosters GK. Det har under året inte funnits något behov hos klubbarna i Östergötland för omslopning. Det är anledningen till att det under året inte förekommit någon aktivitet av slopegruppen. Respektive klubb debiteras, kr per 9- håls slinga, för slopningen. ÖGF:s mål är att tre till fem banor revideras varje år efter behov från respektive klubb. Miljöarbete Kommittén har aktivt arbetat med att stimulera klubbarnas miljöarbete och få respektive golfklubb att upprätta en miljöplan. De flesta klubbar i distriktet arbetar redan idag på ett miljömedvetet vis och har miljöfrågorna i fokus. Arbetet med att stimulera klubbarnas miljöarbete har resulterat i att 14 klubbar har erhållit SGF:s miljödiplom. Miljödiplomet är ett bevis på att klubben upprättat en miljöplan och därmed påbörjat ett mer aktivt miljöarbete. Vidare har varje klubb formulerat en Miljöpolicy som ska vara antagen av respektive klubbs årsmöte. Totalt har nu 14 av distriktets 20 klubbar SGF:s miljödiplom. 5

6 En gång per år sker revidering av miljöarbetet hos de klubbar som erhållit SGF:s Miljödiplom. Den 6 mars hade ÖGF årlig revidering av miljöarbetet. Miljöfrågan är den fråga som mest kommer att påverka svensk golf på alla nivåer de närmaste åren. Klimatförändringar, Lagar och restriktioner, Begränsad tillgång på resurser, Allmän opinion och politiskt stöd. För att möta de utmaningar golfen står inför behövs ett trovärdigt miljöcertifieringsprogram som hjälper golfanläggningar att förbättra sitt miljöarbete, spara pengar, hantera nya lagar och restriktioner och kommunicera golfen som en miljövänlig idrott. GEO:s miljöcertifieringsprogram Golf Environment Organization (GEO) erbjuder ett internationellt miljöcertifieringsprogram anpassat till nationella och lokala behov. Som första klubb i Östergötland, har Mjölby GK under året blivit certifierad enligt miljöcertifieringssystemet GEO Golf Environment Organization. Övrig utbildning ÖGF har arrangerat Erfa träff för banpersonal i Östergötland, Dalarna Sörmland och Stockholm. Inbjuden föredragshållare var Greg Evans, Course Manager på Ealing GC utanför London. Greg Ewans har gjort sig känd som the 2 mm man då han med extremt låga klipphöjder uppnått mycket goda resultat på sina vitgröegreener och därmed startat en intensiv debatt om banskötsel på de brittiska öarna. Den 7 november arrangerades sammankomsten på Stadium i Norrköping. C:a 40 personer var närvarande inklusive ett antal konsulter i golfbranschen. Östergötlands Ban- och miljökommitténs årliga höstkonferens genomfördes den 27 november på Landeryds GK. Vi hade förmånen att få hit Maria Möller, Chefsjurist SLA som redogjorde om vad som gäller vid ideellt arbete på golfanläggningar. Lina Hoof, SGF berättade om kommunikation och digitala medier. Calle Lönnberg, Bankonsulent SGF, rapporterar från banverksamheten. Dessutom reflekterade respektive golfklubb om årets golfsäsong. 30 personer deltog i konferensen. Alla som hanterar motorsåg i jobbet kommer enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket att behöva genomgå både ett teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat senast 1 dec Östergötlands Ban- och miljökommitténs har haft utbildning i Motorsåg A och B körkort, samt repetitionskurs, på Landeryds GK under två olika veckor enligt följande: Kurs 1 MS AB: november, uppkörningsprov 28 nov 6

7 Repetitionskurs 1: november, Repetitionskurs 2: november, I kurserna ingick teori, praktik, uppkörningsprov för examinator godkänd av Säker skog, körkort samt litteratur. Erfa- träffar för banpersonal har under året genomförts i samarbete med SGA- Östergötland och bankonsulenten Carl- Johan Lönnberg. Östergötlands Golfförbund Disciplinnämnden Björn Gustafsson Verksamhetsberättelse Disciplinnämnden 2014 ÖGF Disciplinnämnd har under året bestått av: Simon Ahlberg, ordförande Anders Lindberg Kerstin Allert Björn Gustafsson Nämnden har under året haft två ärenden att handlägga, en anmälan om fusk och en om farligt spel. Anmälan om fusk har nämnden lämnat utan bifall. Anmälan om fusk har nämnden lämnat bifall till och utdömt avstängning. 7

8 Östergötlands Golfförbund Tävlingskommittén Hans Söderberg Verksamhetsberättelse tävlingskommittén 2014 Tävlingar Östergötlands domarkår har 2015 bestått av två förbundsdomare, nio distriktsdomare och två assisterande distriktsdomare som har varit med vid 23 tävlingar, som fördelats från ÖGDF över 37 dagar. Dessutom har en del domare deltagit på andra tävlingar. Bland tävlingarna som avgjordes i länet var det bland annat 2 stycken Skandia Riks, en deltävling i Handigolf Tour och 3 deltävlingar på SGF Senior Tour. Linköpings herrar tog hem segern i elitserien 2014, Linköpings damer och Landeryds herrar tog steget upp till elitserien. Lycka till 2015 Utbildning TLR Kommer att fortsätta och där en kurs genomfördes i Norrköping under 2014 Regeljour 2014 har domarkåren funnits till hand i form av Regeljouren, en service till klubbarna som innebär att det varje vecka under tävlingssäsong finns en domare tillgänglig via e- post eller telefon som kan svara på frågor rörande regler eller annat tävlingsrelaterat. Nätverket Östergötlands Golf Damer, NÖGD. I nätverket ingår 12 klubbar av totalt 20 klubbar. Under året har vi haft tre möten vars huvudsyfte varit att hitta sätt att stimulera och samordna länets golfande damer. Målsättningen är också få en representant från länets alla klubbar att ingå i nätverket, NÖGD. Vi har även arbetat med en verksamhetsplan för att identifiera de aktiviteter och mål som NÖGD ska arbeta med framåt både på kort och lång sikt. Se bilaga 2. Sammanfattningsvis så arbetar NÖGD aktivt med att försöka synliggöra damgolfen genom att: Förbättra möjligheterna för damer att spela golf Vi arbetar för att klubbarna ska ha ett dam perspektiv i sin verksamhet vid utformning av banorna och kringområden. Våra viktigaste verktyg för att nå vår målsättning är Ladies Tour, Seriespel och vår hemsida Informera oss om hur andra distrikt arbetar Ladies Tour (LT) är en damtävling, som spelas både individuellt och i lag. Den är öppen för alla damer from 22 år med officiellt handicap i distriktet. Tävlingen har tre klasser och har i år spelats på Östad GK, Motala GK, Åtvidabergs GK, Bråvikens GK och Mauritzbergs GK. En uppstartstävling hölls på Ingelsta GK och avslutningstävlingen på Östad GK. Statisk för antal starter finns i bilaga 1. 8

9 Tyvärr så ser vi att antalet deltagare på Ladies Tour minskar i antal. Enligt enkäter och förfrågningar hos våra damer får vi följande orsaker till trenden: De flesta damer anger att det är väldigt många andra tävlingar som konkurrerar med Ladies Tour både på hemmaplan och på andra banor. Många damer prioriterar att spela hemmatävlingar istället Några damer tror att namnet Tour innebär att tävlingen endast är öppen för de bästa damerna med lågt handicap. Deltävlingspriserna i form av presentkort lockar inte Dålig informationsspridning om Ladies Tour De tre bästa i varje klass fick äran att delta i den numera traditionella Landskapskampen mot Småland. Spelform är matchspel 18 hål samt 9 hål foursome. I år spelades den på Mjölby GK, där Östgöta- damerna avgick med seger och tog ännu en inteckning (den fjärde) i vandringspriset. Seriespel Dam I år deltog åtta lag i D35 och tio lag i D50. I D35 segrade Vreta Klosters GK och i D50 Mjölby GK. Övrigt: Följande klubbar ingår i nätverket. Bråvikens GK, Finspångs GK, Ingelsta GK, Landeryds GK, Linköping GK, Mjölby GK, Motala GK, Norrköpings GK, Söderköpings GK, Vreta Klosters GK, Vårdsberg GK och Åtvidabergs GK. Hösttouren 2014 bjöd på ett bättre väder för touren än året innan och flest deltagare var det på Linköpings GK den 30/9 där det var 182 tävlingssugna golfare i B- klassen. Tävlingskommittén tackar alla de klubbar i distriktet som ställer upp och genomför tävlingarna på ett mycket bra sätt, väl mött

10 Östergötlands Golfförbund Junior- och Elitkommittén Magnus Senneryd Verksamhetsberättelse Junior/ Elit 2014 Tävlingsmässigt har Distriktet varit väl representerat på många håll och med fina framgångar. Skandia Tour Distrikt som ÖGF är delaktiga i att anordna har under året haft 5 tävlingar i Distriktet med totalt 317 startande. En 6:e tävling regnade tyvärr bort i juli. Glädjande har det även i år varit en stor ökning av antalet startande under året, +13%! (6:e tävlingen borträknad). Hela ökningen låg på pojksidan. Antalet starter flicksidan var i princip på samma nivå. Distriktet har varit representerat på alla nivåer i Skandia Tour, Regional/Riks/Elit, med framgångar på alla nivåerna. I Skandia Cup var Distriktet väl representerat vid finalen på Stenungssund GK i månadsskiftet augusti/september med 3 flickor och 4 pojkar med en fin 2:a plats i P14 för Dylan Patterson Linköpings GK och en härlig seger i P16 genom Johannes Axell Vadstena GK som bästa resultat. I JSM för klubblag gick både Landeryds GK och Vadstena GK hela vägen till Sverige- final men kom tyvärr inte med till slutspelet bland de 4 bästa. I Skol- SM för gymnasieskolor förbättrade Golfgymnasiet NIU i Åtvidaberg sin 3:e plats från förra året och slutade i år som tvåa. Därutöver har Distriktet ett antal Juniorer som med framgång spelar på andra nationella Junior- och Seniortourer. Det visar sig också i rankinglistorna där Östergötland har 5 killar respektive 7 tjejer bland topp 100 med bästa placering Axel Östensson Motala GK på 8:e plats. Andra fina framgångar är Erik Lindwall Söderköpings GK och Golfgymnasiet Åtvidaberg som blev utsedd till Årets (2013) Rookie pojkar Skandia Tour på Förbundsmötet i april Landskapskampen mot Sörmland blev tyvärr inställd bara dagarna innan den skulle spelas när Sörmland meddelade att de inte fick ihop lag. Sex spelare + en ledare från Distriktet fick åka till Skandia Super Camp i Ljungbyhed i juli där de fick många träningstips och träningsmöjligheter tillsammans med juniorer från hela landet. Det stora för Junior- och Elitkommittén (ÖJEK) under året har varit ÖstgötaCamp Ett 70- tal ungdomar från 13 klubbar har träffats 8 ggr under året. Först inomhus i Golfhallen i Linköping och sen utomhus på 5 olika klubbar i Distriktet. Träning i smågrupper på olika typer av slag och även ut på korthålsbanor där tillfälle har givits. Det har varit i snitt 41 ungdomar/träff. Antalet anmälda ungdomar har varit ungefär samma som året innan men deltagandet per tillfälle har minskat. Det har också visat sig tydligt att deltagandet efter semestern har sjunkit drastiskt. Hela upplägget har varit tagits emot positivt; proffsiga ledare, suveränt att vara på olika banor, roligt att träffa golfkompisar från hela Östergötland mm. Ändå har det varit sjunkande deltagarsiffror varför vi inför 2015 gör om lite i upplägget. 10

11 Östergötlands Golfförbund Utbildnings- och Utvecklingskommittén samt Idrottsansvarig Peter Lindh Verksamhetsberättelse Utbildning/Utveckling 2014 Under året har ett antal ERFA- träffar, kurser/utbildningsaktiviteter genomförts inom bankommittén och tävlingskommittén inom respektive kommittés omsorg. Kommittéordföranden deltog i Utbildningsledarkonferensen i Hjo i maj månad, där den reviderade nybörjarutbildningen och den kommande TLR (tävlingsledare- regelutbildningen) fick stort fokus. Den reviderade utbildningsplanen för nybörjare sattes i bruk under säsongen. Utvärdering av den har genomförts av SGF genom att låta alla som deltagit fått svara på en enkät. Utvärderingen visade att utbildningens form har varit bra, men omhändertagandet från klubbar har varit sämre efteråt. Kommittén har till viss varit delaktig i klubbarnas engagemang när det gäller Grönt ljus ett projekt från förbundet där juniorkonsulenter utses i distriktet för att stötta och hjälpa klubbarna med verksamhetsplaner samt mål och visioner. På våren genomfördes en utbildning för Ledare i Barn & Ungdom steg 1. Kommittén var delaktig i genomförande av Golfens Dag genom att ge synpunkter och tips på evenemang mm. Under hösten har ett möte med samtliga utbildningsansvariga i distriktet där bland annat enkäten som nybörjarna fick gicks igenom (Distriktets enkät sammanslagen). Varje klubb har också delgivits sin egen utvärdering. Sammantaget konstaterades det att kommande säsong skall medlemsvården stå högt på prioriteringslistan. Hemsidan har utnyttjats som forum och kommunikation för utbildningarna. 11

12 Östergötlands Golfförbund Kassör/Ekonomiansvarig Susanne Pedersen Almqvist Balansrapport

13 Östergötlands Golfförbund Kassör/Ekonomiansvarig Susanne Pedersen Almqvist Resultatrapport

14 Ärenden som ska behandlas på SGF:s förbundsmöte den 17-18/ Motion 1 Motion 2 Motion 3 Motion 4 Motion 5 Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 Motion om klubbhistoriska arkiv (Funäsdalsfjällens GK) med FS yttrande Genomlysning av SGF:s verksamhet och organisation (Furudals Bruks GK) med FS yttrande Motion angående verksamhetsrevisorer (Hallands GDF) med FS yttrande Avgifter för juniorer 1-12 år (Örestads GK) med FS yttrande Framtidens betalningsmodell (Lycke GK) med FS yttrande Ny avläsningsperiod Återkalla valbarhet Stadgeändringar ÖGF:s styrelse stöder förbundsstyrelsens rekommendationer. ÖGF uppmanar klubbarna att ta ut motionerna på SGF:s hemsida/golf.se, där samtliga handlingar till Förbundsmötet finns att tillgå. Där finns också övriga handlingar som till exempel verksamhetsberättelse och årsredovisning. Samtliga klubbar har möjlighet att diskutera förslagen vid respektive distrikts vårmöte och därefter följer FM. Östergötland äger rätt att delta med 3 ombud. SGF:s verksamhetsinriktning för beslutades vid FM 2014 och är därför inget beslutsärende vid FM

15 Landeryd i mars 2015 Jan Ställborn Ordförande Maria Uller Sekreterare Susanne Pedersen- Almqvist Kassör Peter Lindh Björn Gustafsson Magnus Senneryd Hans Söderberg 15

16 FULLMAKT SAMT ANMÄLAN AV OMBUD TILL ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 23 mars 2015, Kl Landeryds Golfklubb GOLFKLUBB... OMBUD MED RÖSTRÄTT. ÖVRIGT OMBUD (utan rösträtt). Uppgiftslämnares/ Fullmaktsgivarens namnteckning.. Namnförtydligande.... Befattning i klubben... Fullmakten medtages till årsmötet av röstberättigat ombud! 16

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Handlingar Vårårsmöte 2015-04-07

Handlingar Vårårsmöte 2015-04-07 Handlingar Vårårsmöte 2015-04-07 2 Innehåll Föredragningslista 3 Verksamhetsberättelser 2014 Styrelsen mm 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Revisionsberättelse 9 Bankommittén 10 Idrotts- och utbildningskommittén

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Program 19.00-20.00 Informationsprogram: More Than Golf - Intäktshantering och verksamhetsutveckling - Fredrik Kocon Nya Golfäventyret - Nybörjarutbildning 2.0 - Roar Hagen PAUS 20.15 Årets ledare, förtjänstmärken,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2011 VISIONER OCH MÅL VISION Vi skapar Sveriges bästa förutsättningar för golf. Detta innebär att Vi skall vara ledande inom tävlingsgolf Alla som vill skall kunna

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund 2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer