KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND"

Transkript

1 Åtvidaberg den 6 mars 2015 Till: Distriktets Golfklubbar ÖGF:s styrelseledamöter Bankonsulent Östergötlands Idrottsförbund Valberedning KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND TID: PLATS: Kl Landeryds Golfklubb, Linköping Tillsammans med kallelsen översänds föredragningslista för årsmötet, verksamhetsberättelse för tiden samt resultat- och balansräkning Till röstberättigade golfklubbar (16) bifogas dessutom fullmakts- och anmälningsblankett för röstberättigat ombud samt ytterligare ett ombud. ÖGF- årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade ombud, som deltar i mötets beslut. Ombud får representera endast en klubb och får inte vara ledamot av ÖGF- styrelse. Yttrande och förslagsrätt tillkommer även ledamot av ÖGF- styrelse, ÖGF:s och ÖIF:s revisorer samt motionär vad gäller egen motion. Yttranderätt tillkommer dessutom representant för RF, SGF och ÖIF. Anders Sjögren representerar SGF styrelse. Thomas Bergman representerar SGF och Golfens Hus Fr.o.m. kl serveras en smörgås. V.g. meddela till hur många som kommer till årsmötet senast VÄLKOMMEN ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Maria Uller Sekreterare

2 Föredragningslista vid Östergötlands Golfförbunds årsmöte Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund Verksamhetsberättelse Ban- och Miljökommittén Verksamhetsberättelse Disciplinnämnden Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén Verksamhetsberättelse Junior- och Elitkommittén Verksamhetsberättelse Utbildnings- och Utvecklingskommittén Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret Ärenden som ska behandlas på SGF:s Årsstämma...14 Fullmakt samt anmälan av ombud till Östergötlands Golfförbunds årsmöte

3 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÖTETS ÖPPNANDE 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 3 FRÅGA OM MÖTET BEHÖRIGEN UTLYSTS 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 6 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 7 ÅRSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse - Bokslut 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 10 RAPPORT OM ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS PÅ SGF:s ÅRSSTÄMMA 11 VAL AV OMBUD TILL ÖIF OCH SISU: S ÅRSMÖTEN 12 VAL AV OMBUD TILL SGF: S FÖRBUNDSMÖTE 13 GOLF- OCH AFFÄRSUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND 14 SM ÖVRIGA FRÅGOR 16 AVSLUTNING 3

4 Östergötlands Golfförbund Ordförande Jan Ställborn Verksamhetsberättelse Östergötlands Golfförbund Följande möten/träffar finns dokumenterade verksamhetsåret 2014: 7 protokollförda styrelsemöten. Två årsmöten, vår 24/3, höst 27/10. Höstkonferens 6/12. Ordförandeträff och ordförandegolf 10/6 i Motala. SGF:s Styrelseseminarier. Planeringskonferens med distriktsstyrelsen i oktober. Representanter från styrelse och klubbar har deltagit i SGF:s beredningsmöte 15-16/2. Förbundsmöte SGF 25-26/4. ERFA möte augusti. Golftinget SGF 21-22/11. Prioriterade frågor inom distriktet har varit: Verksamhetsplan och koordinering SGF, distrikt och klubbarna. Miljösatsning (10 klubbar har erhållit Diplom). Junior- och elitkommittén som under året fortsatt arbetet med Östgöta Camp Skandia Tour. Genomförande av projektet Golf och Affärsutveckling tillsammans med Almi företagspartner och Regionförbundet Östsam. Start utveckling av klubbarnas GIT- kunskaper. Utbildning/Utveckling inom ban- och tävlingskommitté samt barn och ungdom. Ny hemsida för distriktet med närmare koppling till klubbarna. Vi har känt bra respons och stöd från klubbarna och SGF i vårt arbete, och vi kommer under 2015/16 fortsätta vårt strategiska samarbete med klubbarna enligt överenskommen Verksamhetsplan. 4

5 Östergötlands Golfförbund Ban- och miljökommittén Björn Gustafsson Verksamhetsberättelse Ban- och miljökommittén 2014 Ban- och miljökommittén har under året bestått av: Björn Gustafsson, Landeryds GK, ordförande Jan Monié, Bråvikens GK Lars Bonnevier, Linköpings GK Daniel Pantzar, Landeryds GK Carl- Johan Lönnberg, bankonsulent Kommittén har bytt namn till Ban- och miljökommitté för att tydliggöra att vi vill värna om en hållbar utveckling av miljön på Östergötlands golfbanor. Kommittén har under året träffats kontinuerligt för att diskutera, planlägga och utföra årets planerade verksamhet. Vid årets slut fanns det i distriktet 20 golfklubbar anslutna till ÖGF och SGF. Tillsammans har dessa klubbar drygt medlemmar. Slope ÖGF:s slopegrupp består av fyra personer alla med sloputbildning, med olika kön och olika spelskicklighet. Kapten i gruppen har under året deltagit vid SGF:s årliga slopekonferens. Kapten för Östergötlands slopegrupp är Hans Söderberg, Vreta Klosters GK. Det har under året inte funnits något behov hos klubbarna i Östergötland för omslopning. Det är anledningen till att det under året inte förekommit någon aktivitet av slopegruppen. Respektive klubb debiteras, kr per 9- håls slinga, för slopningen. ÖGF:s mål är att tre till fem banor revideras varje år efter behov från respektive klubb. Miljöarbete Kommittén har aktivt arbetat med att stimulera klubbarnas miljöarbete och få respektive golfklubb att upprätta en miljöplan. De flesta klubbar i distriktet arbetar redan idag på ett miljömedvetet vis och har miljöfrågorna i fokus. Arbetet med att stimulera klubbarnas miljöarbete har resulterat i att 14 klubbar har erhållit SGF:s miljödiplom. Miljödiplomet är ett bevis på att klubben upprättat en miljöplan och därmed påbörjat ett mer aktivt miljöarbete. Vidare har varje klubb formulerat en Miljöpolicy som ska vara antagen av respektive klubbs årsmöte. Totalt har nu 14 av distriktets 20 klubbar SGF:s miljödiplom. 5

6 En gång per år sker revidering av miljöarbetet hos de klubbar som erhållit SGF:s Miljödiplom. Den 6 mars hade ÖGF årlig revidering av miljöarbetet. Miljöfrågan är den fråga som mest kommer att påverka svensk golf på alla nivåer de närmaste åren. Klimatförändringar, Lagar och restriktioner, Begränsad tillgång på resurser, Allmän opinion och politiskt stöd. För att möta de utmaningar golfen står inför behövs ett trovärdigt miljöcertifieringsprogram som hjälper golfanläggningar att förbättra sitt miljöarbete, spara pengar, hantera nya lagar och restriktioner och kommunicera golfen som en miljövänlig idrott. GEO:s miljöcertifieringsprogram Golf Environment Organization (GEO) erbjuder ett internationellt miljöcertifieringsprogram anpassat till nationella och lokala behov. Som första klubb i Östergötland, har Mjölby GK under året blivit certifierad enligt miljöcertifieringssystemet GEO Golf Environment Organization. Övrig utbildning ÖGF har arrangerat Erfa träff för banpersonal i Östergötland, Dalarna Sörmland och Stockholm. Inbjuden föredragshållare var Greg Evans, Course Manager på Ealing GC utanför London. Greg Ewans har gjort sig känd som the 2 mm man då han med extremt låga klipphöjder uppnått mycket goda resultat på sina vitgröegreener och därmed startat en intensiv debatt om banskötsel på de brittiska öarna. Den 7 november arrangerades sammankomsten på Stadium i Norrköping. C:a 40 personer var närvarande inklusive ett antal konsulter i golfbranschen. Östergötlands Ban- och miljökommitténs årliga höstkonferens genomfördes den 27 november på Landeryds GK. Vi hade förmånen att få hit Maria Möller, Chefsjurist SLA som redogjorde om vad som gäller vid ideellt arbete på golfanläggningar. Lina Hoof, SGF berättade om kommunikation och digitala medier. Calle Lönnberg, Bankonsulent SGF, rapporterar från banverksamheten. Dessutom reflekterade respektive golfklubb om årets golfsäsong. 30 personer deltog i konferensen. Alla som hanterar motorsåg i jobbet kommer enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket att behöva genomgå både ett teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat senast 1 dec Östergötlands Ban- och miljökommitténs har haft utbildning i Motorsåg A och B körkort, samt repetitionskurs, på Landeryds GK under två olika veckor enligt följande: Kurs 1 MS AB: november, uppkörningsprov 28 nov 6

7 Repetitionskurs 1: november, Repetitionskurs 2: november, I kurserna ingick teori, praktik, uppkörningsprov för examinator godkänd av Säker skog, körkort samt litteratur. Erfa- träffar för banpersonal har under året genomförts i samarbete med SGA- Östergötland och bankonsulenten Carl- Johan Lönnberg. Östergötlands Golfförbund Disciplinnämnden Björn Gustafsson Verksamhetsberättelse Disciplinnämnden 2014 ÖGF Disciplinnämnd har under året bestått av: Simon Ahlberg, ordförande Anders Lindberg Kerstin Allert Björn Gustafsson Nämnden har under året haft två ärenden att handlägga, en anmälan om fusk och en om farligt spel. Anmälan om fusk har nämnden lämnat utan bifall. Anmälan om fusk har nämnden lämnat bifall till och utdömt avstängning. 7

8 Östergötlands Golfförbund Tävlingskommittén Hans Söderberg Verksamhetsberättelse tävlingskommittén 2014 Tävlingar Östergötlands domarkår har 2015 bestått av två förbundsdomare, nio distriktsdomare och två assisterande distriktsdomare som har varit med vid 23 tävlingar, som fördelats från ÖGDF över 37 dagar. Dessutom har en del domare deltagit på andra tävlingar. Bland tävlingarna som avgjordes i länet var det bland annat 2 stycken Skandia Riks, en deltävling i Handigolf Tour och 3 deltävlingar på SGF Senior Tour. Linköpings herrar tog hem segern i elitserien 2014, Linköpings damer och Landeryds herrar tog steget upp till elitserien. Lycka till 2015 Utbildning TLR Kommer att fortsätta och där en kurs genomfördes i Norrköping under 2014 Regeljour 2014 har domarkåren funnits till hand i form av Regeljouren, en service till klubbarna som innebär att det varje vecka under tävlingssäsong finns en domare tillgänglig via e- post eller telefon som kan svara på frågor rörande regler eller annat tävlingsrelaterat. Nätverket Östergötlands Golf Damer, NÖGD. I nätverket ingår 12 klubbar av totalt 20 klubbar. Under året har vi haft tre möten vars huvudsyfte varit att hitta sätt att stimulera och samordna länets golfande damer. Målsättningen är också få en representant från länets alla klubbar att ingå i nätverket, NÖGD. Vi har även arbetat med en verksamhetsplan för att identifiera de aktiviteter och mål som NÖGD ska arbeta med framåt både på kort och lång sikt. Se bilaga 2. Sammanfattningsvis så arbetar NÖGD aktivt med att försöka synliggöra damgolfen genom att: Förbättra möjligheterna för damer att spela golf Vi arbetar för att klubbarna ska ha ett dam perspektiv i sin verksamhet vid utformning av banorna och kringområden. Våra viktigaste verktyg för att nå vår målsättning är Ladies Tour, Seriespel och vår hemsida Informera oss om hur andra distrikt arbetar Ladies Tour (LT) är en damtävling, som spelas både individuellt och i lag. Den är öppen för alla damer from 22 år med officiellt handicap i distriktet. Tävlingen har tre klasser och har i år spelats på Östad GK, Motala GK, Åtvidabergs GK, Bråvikens GK och Mauritzbergs GK. En uppstartstävling hölls på Ingelsta GK och avslutningstävlingen på Östad GK. Statisk för antal starter finns i bilaga 1. 8

9 Tyvärr så ser vi att antalet deltagare på Ladies Tour minskar i antal. Enligt enkäter och förfrågningar hos våra damer får vi följande orsaker till trenden: De flesta damer anger att det är väldigt många andra tävlingar som konkurrerar med Ladies Tour både på hemmaplan och på andra banor. Många damer prioriterar att spela hemmatävlingar istället Några damer tror att namnet Tour innebär att tävlingen endast är öppen för de bästa damerna med lågt handicap. Deltävlingspriserna i form av presentkort lockar inte Dålig informationsspridning om Ladies Tour De tre bästa i varje klass fick äran att delta i den numera traditionella Landskapskampen mot Småland. Spelform är matchspel 18 hål samt 9 hål foursome. I år spelades den på Mjölby GK, där Östgöta- damerna avgick med seger och tog ännu en inteckning (den fjärde) i vandringspriset. Seriespel Dam I år deltog åtta lag i D35 och tio lag i D50. I D35 segrade Vreta Klosters GK och i D50 Mjölby GK. Övrigt: Följande klubbar ingår i nätverket. Bråvikens GK, Finspångs GK, Ingelsta GK, Landeryds GK, Linköping GK, Mjölby GK, Motala GK, Norrköpings GK, Söderköpings GK, Vreta Klosters GK, Vårdsberg GK och Åtvidabergs GK. Hösttouren 2014 bjöd på ett bättre väder för touren än året innan och flest deltagare var det på Linköpings GK den 30/9 där det var 182 tävlingssugna golfare i B- klassen. Tävlingskommittén tackar alla de klubbar i distriktet som ställer upp och genomför tävlingarna på ett mycket bra sätt, väl mött

10 Östergötlands Golfförbund Junior- och Elitkommittén Magnus Senneryd Verksamhetsberättelse Junior/ Elit 2014 Tävlingsmässigt har Distriktet varit väl representerat på många håll och med fina framgångar. Skandia Tour Distrikt som ÖGF är delaktiga i att anordna har under året haft 5 tävlingar i Distriktet med totalt 317 startande. En 6:e tävling regnade tyvärr bort i juli. Glädjande har det även i år varit en stor ökning av antalet startande under året, +13%! (6:e tävlingen borträknad). Hela ökningen låg på pojksidan. Antalet starter flicksidan var i princip på samma nivå. Distriktet har varit representerat på alla nivåer i Skandia Tour, Regional/Riks/Elit, med framgångar på alla nivåerna. I Skandia Cup var Distriktet väl representerat vid finalen på Stenungssund GK i månadsskiftet augusti/september med 3 flickor och 4 pojkar med en fin 2:a plats i P14 för Dylan Patterson Linköpings GK och en härlig seger i P16 genom Johannes Axell Vadstena GK som bästa resultat. I JSM för klubblag gick både Landeryds GK och Vadstena GK hela vägen till Sverige- final men kom tyvärr inte med till slutspelet bland de 4 bästa. I Skol- SM för gymnasieskolor förbättrade Golfgymnasiet NIU i Åtvidaberg sin 3:e plats från förra året och slutade i år som tvåa. Därutöver har Distriktet ett antal Juniorer som med framgång spelar på andra nationella Junior- och Seniortourer. Det visar sig också i rankinglistorna där Östergötland har 5 killar respektive 7 tjejer bland topp 100 med bästa placering Axel Östensson Motala GK på 8:e plats. Andra fina framgångar är Erik Lindwall Söderköpings GK och Golfgymnasiet Åtvidaberg som blev utsedd till Årets (2013) Rookie pojkar Skandia Tour på Förbundsmötet i april Landskapskampen mot Sörmland blev tyvärr inställd bara dagarna innan den skulle spelas när Sörmland meddelade att de inte fick ihop lag. Sex spelare + en ledare från Distriktet fick åka till Skandia Super Camp i Ljungbyhed i juli där de fick många träningstips och träningsmöjligheter tillsammans med juniorer från hela landet. Det stora för Junior- och Elitkommittén (ÖJEK) under året har varit ÖstgötaCamp Ett 70- tal ungdomar från 13 klubbar har träffats 8 ggr under året. Först inomhus i Golfhallen i Linköping och sen utomhus på 5 olika klubbar i Distriktet. Träning i smågrupper på olika typer av slag och även ut på korthålsbanor där tillfälle har givits. Det har varit i snitt 41 ungdomar/träff. Antalet anmälda ungdomar har varit ungefär samma som året innan men deltagandet per tillfälle har minskat. Det har också visat sig tydligt att deltagandet efter semestern har sjunkit drastiskt. Hela upplägget har varit tagits emot positivt; proffsiga ledare, suveränt att vara på olika banor, roligt att träffa golfkompisar från hela Östergötland mm. Ändå har det varit sjunkande deltagarsiffror varför vi inför 2015 gör om lite i upplägget. 10

11 Östergötlands Golfförbund Utbildnings- och Utvecklingskommittén samt Idrottsansvarig Peter Lindh Verksamhetsberättelse Utbildning/Utveckling 2014 Under året har ett antal ERFA- träffar, kurser/utbildningsaktiviteter genomförts inom bankommittén och tävlingskommittén inom respektive kommittés omsorg. Kommittéordföranden deltog i Utbildningsledarkonferensen i Hjo i maj månad, där den reviderade nybörjarutbildningen och den kommande TLR (tävlingsledare- regelutbildningen) fick stort fokus. Den reviderade utbildningsplanen för nybörjare sattes i bruk under säsongen. Utvärdering av den har genomförts av SGF genom att låta alla som deltagit fått svara på en enkät. Utvärderingen visade att utbildningens form har varit bra, men omhändertagandet från klubbar har varit sämre efteråt. Kommittén har till viss varit delaktig i klubbarnas engagemang när det gäller Grönt ljus ett projekt från förbundet där juniorkonsulenter utses i distriktet för att stötta och hjälpa klubbarna med verksamhetsplaner samt mål och visioner. På våren genomfördes en utbildning för Ledare i Barn & Ungdom steg 1. Kommittén var delaktig i genomförande av Golfens Dag genom att ge synpunkter och tips på evenemang mm. Under hösten har ett möte med samtliga utbildningsansvariga i distriktet där bland annat enkäten som nybörjarna fick gicks igenom (Distriktets enkät sammanslagen). Varje klubb har också delgivits sin egen utvärdering. Sammantaget konstaterades det att kommande säsong skall medlemsvården stå högt på prioriteringslistan. Hemsidan har utnyttjats som forum och kommunikation för utbildningarna. 11

12 Östergötlands Golfförbund Kassör/Ekonomiansvarig Susanne Pedersen Almqvist Balansrapport

13 Östergötlands Golfförbund Kassör/Ekonomiansvarig Susanne Pedersen Almqvist Resultatrapport

14 Ärenden som ska behandlas på SGF:s förbundsmöte den 17-18/ Motion 1 Motion 2 Motion 3 Motion 4 Motion 5 Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 Motion om klubbhistoriska arkiv (Funäsdalsfjällens GK) med FS yttrande Genomlysning av SGF:s verksamhet och organisation (Furudals Bruks GK) med FS yttrande Motion angående verksamhetsrevisorer (Hallands GDF) med FS yttrande Avgifter för juniorer 1-12 år (Örestads GK) med FS yttrande Framtidens betalningsmodell (Lycke GK) med FS yttrande Ny avläsningsperiod Återkalla valbarhet Stadgeändringar ÖGF:s styrelse stöder förbundsstyrelsens rekommendationer. ÖGF uppmanar klubbarna att ta ut motionerna på SGF:s hemsida/golf.se, där samtliga handlingar till Förbundsmötet finns att tillgå. Där finns också övriga handlingar som till exempel verksamhetsberättelse och årsredovisning. Samtliga klubbar har möjlighet att diskutera förslagen vid respektive distrikts vårmöte och därefter följer FM. Östergötland äger rätt att delta med 3 ombud. SGF:s verksamhetsinriktning för beslutades vid FM 2014 och är därför inget beslutsärende vid FM

15 Landeryd i mars 2015 Jan Ställborn Ordförande Maria Uller Sekreterare Susanne Pedersen- Almqvist Kassör Peter Lindh Björn Gustafsson Magnus Senneryd Hans Söderberg 15

16 FULLMAKT SAMT ANMÄLAN AV OMBUD TILL ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 23 mars 2015, Kl Landeryds Golfklubb GOLFKLUBB... OMBUD MED RÖSTRÄTT. ÖVRIGT OMBUD (utan rösträtt). Uppgiftslämnares/ Fullmaktsgivarens namnteckning.. Namnförtydligande.... Befattning i klubben... Fullmakten medtages till årsmötet av röstberättigat ombud! 16

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, 187 69 Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: 08-731 53 70 E - post: info@sgdf.se www.sgdf.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer