Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)"

Transkript

1 Socialnämnden (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen , kl Gruppsammanträden: Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m) Per Adolfsson (kd), ersättare Nils-Gunnar Wenhov (fp), ordf Urban Eriksson (s) Britt-Marie Grönqvist (s) Ing-Britt Andersson, (s), ersättare Conny Karlsson (s), ersättare Övriga deltagande: Inga Olsson (c), ersättare Birgitta Lieberth (c), ersättare Carl-Inge Gustafsson (c), ersättare Anita Lhådö, socialchef Risto Laine, ekonom Andreas Capilla, områdeschef, 70 Sandra Frejd, områdeschef, 70 Ann-Charlotte Nilsson, anhörigsamordnare, 71 Marie Delling, anhörigkonsulent, 71 Ann-Charlotte Elgh, sekreterare Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Britt-Marie Grönqvist Ann-Charlotte Elgh Nils-Gunnar Wenhov Britt-Marie Grönqvist Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum: Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Kommunkontoret, socialförvaltningen, vård och omsorg Ann-Charlotte Elgh

2 Socialnämnden (18) Sn 70 Information Områdescheferna Andreas Capilla och Sandra Frejd informerar socialnämnden om den brukarundersökning som gjorts. Se bifogad sammanställning av enkätresultatet daterat

3 Socialnämnden (18) Sn 71 Information Anhörigsamordnare Ann-Charlotte Nilsson och anhörigkonsulent Marie Delling informerar socialnämnden om seniorverksamhet. I begreppet seniorverksamhet ingår dagverksamhet, väntjänst, uppsökande verksamhet, anhörigstöd och kulturaktivitet.

4 Socialnämnden (18) Sn 72 Information Anne Törnqvist (m) informerar från Äldreriksdagen hon deltagit i april 2008 i Älvsjö.

5 Socialnämnden (18) Socialnämndens arbetsutskott Sn 73 Au 58 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med socialförvaltningens samverkansgrupp Protokoll från sammanträde med socialförvaltningens samverkansgrupp Meddelande länsstyrelsen Kommuners och landstings anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1, sista stycket socialtjänstlagen, SoL. 4. Meddelande länsstyrelsen Ändringar i lagstiftningen från 1 april 2008 som rör enskild verksamhet enligt LSS. 5. Meddelande länsstyrelsen Ändringar i lagstiftningen från 1 april 2008 som rör enskild vårdverksamhet. Arbetsutskottets beslut Utskottet beslutar att överlämna delgivningarna till socialnämnden för kännedom. Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

6 Socialnämnden (18) Socialnämndens arbetsutskott Sn 74 Au 60 Loggningsrutiner inom socialförvaltningen avseende verksamhetsprogram Procapita Enligt Datainspektionen skall det i nämndens datasystem finnas en behandlingshistorik (logg) som sparas en viss tid för att kunna kontrollera åtkomsten till personuppgifter. Loggen bör vara så detaljerad att den kan användas för att utreda felaktig eller obehörig användning av personuppgifter. Loggen bör visa användarens identitet, datum och tid för åtkomst samt information om vilka uppgifter användaren har åtkomst till. Se bilagd skrivelse daterad från IT-handläggare Christina Eriksson. Arbetsutskottets beslut Utskottet föreslår socialnämnden besluta: att kontroll av åtkomst till känsliga och ömtåliga personuppgifter i Procapita skall genomföras en gång per månad. Denna kontroll görs också vid indikation på att någon obehörig varit inne i systemet och läst känsliga personuppgifter, att loggar för de senaste 24 månaderna skall sparas på speciell plats på servern och vara tillgänglig för socialnämnd, socialchef, systemansvariga, IT-tekniker samt Datainspektionen, att berörda användare i systemet får information om att regelbunden kontroll av loggar utförs. Socialnämnden beslutar: att kontroll av åtkomst till känsliga och ömtåliga personuppgifter i Procapita skall genomföras en gång per månad. Denna kontroll görs också vid indikation på att någon obehörig varit inne i systemet och läst känsliga personuppgifter, att loggar för de senaste 24 månaderna skall sparas på speciell plats på servern och vara tillgänglig för socialnämnd, socialchef, systemansvariga, IT-tekniker samt Datainspektionen, att berörda användare i systemet får information om att regelbunden kontroll av loggar utförs.

7 Socialnämnden (18) Socialnämndens arbetsutskott Sn 75 Au 61 Dnr 291/ Granskning av individ och familjeomsorgen Kommunens revisorer har granskat individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet. Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Kommunrevisionen vill ta del av socialnämndens synpunkter på de förslag till åtgärder som finns i genomförd granskning. Svar önskas senast Arbetsutskottets beslut Utskottet beslutar att överlämna rapporten till socialnämnden. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att till socialnämndens sammanträde i juni skriva ett svar till kommunens revisorer.

8 Socialnämnden (18) Socialnämndens arbetsutskott Sn 76 Au 62 Inbjudan till konferens Länsstyrelsen i Östergötland inbjuder till konferens tisdagen 3 juni 2008, kl , Socialkontoret, Barnhemsgatan 2, Linköping ang Alkohollagen ett verktyg för att förbättra folkhälsan Arbetsutskottets beslut Utskottet beslutar att överlämna inbjudan till socialnämnden för ev. deltagande. Socialnämnden beslutar att om någon av socialnämndens ledamöter eller ersättare vill delta i ovanstående konferens anmäler man detta till Ann-Charlotte Elgh.

9 Socialnämnden (18) Sn 77 Delgivningar 1. KF 26, Handlingsplan mot organiserad brottslighet. 2. KS 30, Arbetsordning för Ungdomslots. 3. Socialstyrelsens beslut efter verksamhetstillsyn beträffande tillgänglighet/läkarmedverkan i särskilt boende (SÄBO) Stångågården. 4. Socialstyrelsens beslut efter verksamhetstillsyn beträffande tillgänglighet/läkarmedverkan i särskilt boende (SÄBO) Bergdala. 5. Seminarium kring Barnuppdraget Länsstyrelsen anteckningar daterade Månadsbrev från Socialchef daterat Information Länsstyrelsen Östergötland/Sociala enheten Medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Protokoll från sammanträde med Läns-SLAKO på Regionförbundet Östsam Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Ang punkt 7 uppdrar socialnämnden åt socialförvaltningen att ta fram ett förslag till ansökan om medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser 2008 och återkomma till socialnämnden.

10 Socialnämnden (18) Sn 78 Handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 2008 Handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 2008 har tagits fram. Se bilaga Socialnämnden beslutar att godkänna samtliga handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet 2008 enligt årsagenda.. Socialnämnden ställer sig bakom den övergripande handlingsplanen.

11 Socialnämnden (18) Sn 79 Dnr 299/ Ansvar för kommunal kontroll av detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott , 45 där det framgår att: I Kinda kommun är det socialnämnden som ansvarar för tillsyn av detaljhandel med folköl och tobak. Därför är det lämpligt att socialnämnden även ansvarar för tillsynen av detaljhandel med nikotinläkemedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till socialnämnden att utarbeta rutiner för tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel samt att föreslå kommunfullmäktige en taxa för tillsynen. Se bilaga Socialnämnden beslutar att uppdra åt individ- och familjeomsorgen att tillsammans med Köby-kommunerna ta fram ett underlag för utförandet av tillsynen.

12 Socialnämnden (18) Sn 80 Dnr 233/ Rapport 2008:6 Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland Barnuppdraget Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att åren 2006 och 2007 förstärka tillsynen inom stora delar av den social barn- och ungdomsvården. Regeringen konstaterade att insatser från socialtjänsten innebär stora ingrepp i barn och deras familjers liv och att det därför måste ställas stora krav på insatsernas säkerhet och kvalitet, liksom rättsäkerhet. Grundtanken i det s.k. barnuppdraget är att komma till rätta med de brister som finns i handläggning av ärenden gällande barn. Socialkonsulenterna Per Karlsson och Åsa Hedberg har genomfört tillsynen i samtliga kommuner i Östergötland under perioden september december Varje kommun, socialnämnd, har fått ett beslut avseende resultatet av tillsynen i sin kommun. Utifrån dessa beslut har sedan bilagd länsrapport sammanställts. Återföring av resultatet till kommunerna kommer också att ske genom seminarier. En nationell rapport har också överlämnats till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Socialkonsulent Berit Landelius har svarat för sammanställning av länsrapporten. Socialnämnden beslutar att efter delgivning lägga rapporten till handlingarna. Socialnämnden uppdrar åt socialchef Anita Lhådö att undersöka möjligheten att ordna en temadag tillsammans med barn- och utbildningsnämnden omkring vad som kan utvecklas inom Kinda kommun utifrån Barnuppdragsrapporten. Anne Törnqvist (m) föreslår att man engagerar Gerda Antti som ett inslag under dagen.

13 Socialnämnden (18) Sn 81 Dnr 286/ Rapport 2008:8 Tvångsvård av missbrukare 2007 Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas socialtjänst. Målet med denna är att utveckla socialtjänsten i enlighet med statens intentioner. Länsstyrelsen ska också påtala när lagar och andra föreskrifter inte följs. Under en följd av år har länsstyrelsen redovisat uppgifter om tvångsvården av missbrukare och denna rapport avser personer som varit föremål för åtgärder enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, under år Som underlag har inhämtats uppgifter från Länsrätten samt via en enkät som besvarats av länets kommuner. Det är länsstyrelsens förhoppning att bilagd rapport, som ger en lägesbeskrivning av tvångsvården för missbrukare i länet, ska kunna utgöra ett underlag för analys och diskussion i kommunerna. Socialnämnden beslutar att efter delgivning lägga rapporten till handlingarna.

14 Socialnämnden (18) Sn 82 Inbjudan till konferens Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till inspirationsdag om internkontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting 9 juni 2008, Hornsgatan 15-17, lokal Bellman, Stockholm. Socialnämnden beslutar att utse Nils-Gunnar Wenhov (fp) och Anne Törnqvist (m) som deltagare i ovanstående konferens.

15 Socialnämnden (18) Sn 83 Antal lediga platser inom särskilt boende och information om ej verkställda beslut Till socialnämndens sammanträde har assistent Carola Stridh tagit fram antal lediga platser inom särskilt boende och biståndshandläggarna har lämnat information om icke verkställda beslut Se bilaga Socialnämnden beslutar att efter delgivning lägga informationen till handlingarna.

16 Socialnämnden (18) Sn 84 Statistik Individ och familjeomsorg Till socialnämndens sammanträde har handläggare Carina Lundh tagit fram statistik avseende: Antal pågående insatser per typ och månad Utbetalade belopp per insatstyp och månad Socialnämnden beslutar att efter delgivning lägga statistiken till handlingarna.

17 Socialnämnden (18) Sn 85 Tertialbokslut Vid socialnämndens sammanträde redovisar ekonom Risto Laine för tertialbokslutet Se bilaga Socialnämnden beslutar att överlämna tertialbokslut till kommunfullmäktige.

18 Socialnämnden (18) Sn 86 Ang budgetberedning Socialnämnden presenterade sitt budgetförslag för budgetberedningen Efter beredningsgenomgången har socialnämnden fått ett uppdrag att redovisa en kostnadssänkning från uppräkningsnivån 2009 med 1,2 miljoner och man har också fått i uppdrag att justera det prognostiska underskottet för 2008 för att nå en ekonomi i balans. Nytt möte Socialnämnden beslutar att vid mötet återigen redovisa bakgrund till de lagstadgade uppdrag man har. Mer tid kommer att begäras för att presentera eventuella konsekvensbeskrivningar utifrån budgetberedningens uppdrag. _

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer