Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Maria Parkskolan

2 Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten... 3 Styrkort... 4 Medborgare...4 Ekonomi...7 Organisation...8 Framtid...14 Qualis självvärderingsmatris Självärderingsmatris skola...16 Analys och bedömning Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden Ansvarig för redovisningen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bilagor Bilaga 1: Likabehandlingsplan Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 2(19)

3 Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012 Förutsättningar Maria Parkskolan omfattar, för det redovisade läsåret, verksamhet från förskola 1 5 år, förskoleklass till årskurs 9 i grundskola samt fritidshem. På skolan finns också en klass Slussen och 2 introduktionsklasser för nyanlända elever. Totalt finns det cirka 810 barn/unga i organisationen. Av dessa finns 583 i förskoleklass till årskurs 9. På fritidshemmen är 201 barn inskrivna. Maria Park är ett expansivt bostadsområde och tillströmningen av elever till området är kontinuerlig. Konkurrensen i Helsingborg är stor, bara ett par hundra meter från Maria Parkskolan ligger en fristående skola Västra Allén som arbetar hårt för att plocka elever från området. På skolan organiserar vi eleverna i åldershomogena arbetslag med ca elever. Dessa mindre arbetslag ingår i tre större arbetslag; f-klass till åk 3, åk 4-6 samt åk 7-9. I förskoleklassen arbetar både förskollärare och grundskollärare, för att tidigt kunna arbeta med grunderna inom läsa, skriva och matematik (tjänstegarantierna). De flesta barnen är dessutom inskrivna på fritids och detta ger goda möjligheter att se lärandet som aktivt under hela dagen. Vi har fyra specialpedagoger (3,1 tjänster). Specialpedagogerna handleder och stöder personalen i deras pedagogiska arbete samt deltar i utredningar vid behov. De har även haft viss undervisning i perioder för elever i behov av särskilt stöd. På Maria Parkskolan finns fyra fritidshem, med 201 barn inskrivna. Varje avdelning är kopplad till en åldersgrupp från förskoleklass till årskurs 3. Ett fåtal elever i åk 4 och åk 5 har också varit inskrivna på fritidshemmet. Fritidspedagogerna arbetar även del av dagen i skolan. Skolan har en ledningsgrupp, som består av en förskolechef och två rektorer. Victoria Andersson förskolechef för förskolan, Maria Wikström rektor för förskoleklass åk 6 samt Slussen och introduktionsklass och Thomas Blomsterberg rektor för åk 7-9. Verksamheten har dessutom stöd av en stab bestående av skolassistenter, vaktmästare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare (syv). Uppbyggande insatser Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten Maria Parkskolans prioriterade mål för VT 12 : Vi når högre måluppfyllelse genom att elever, pedagoger och skolledning har ett reflekterande förhållningssätt i vardagen. Att reflektera över vår praktik borde vara en självklarhet, men utifrån utvärderingar av verksamheten såg vi att vi behövde utveckla detta. Vi behövde reflektera på ett strukturerat och systematiskt sätt för att ta tillvara på erfarenheter och utveckla verksamheten. Högre måluppfyllelse - förtydligat läraruppdrag: För höstterminen låg fokus på högre måluppfyllelse genom förtydligande av uppdraget för lärarna. Detta innebär också i sin tur att undervisningen blir mer individanpassad. På Maria Parkskolan har vi en gemensam pedagogisk tanke som säger att varje barn måste bli bemött utifrån tron att det är unikt. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 3(19)

4 Specialpedagogerna ska nu vara handledande och ge lärarna verktyg för att lyckas med varje elev. Utöver detta har vi veckovisa uppföljningar av elevernas resultat. Elever som riskerar att ej nå målen upptäcks i ett tidigt skede. Pedagogerna ska arbeta med stort fokus på högre måluppfyllelse. Rektor och specialpedagoger har täta uppföljningar kring varje elev. Varje elev ska lyckas nå så långt den kan. Detta innebär att även de duktiga eleverna ska stimuleras vidare. Elevernas delaktighet och inflytande ska prioriteras. Eleverna ska stimuleras till att reflektera över sitt lärande och sina lärstilar samt bli mer aktivt deltagande i sin lärprocess, från mål till bedömning. Styrkort Medborgare Arbetsro och trygghet: Vi är väldigt nära vårt målvärde. Vid varje lektionsbesök från oss rektorer tittar vi bland annat på arbetsro. Lärarna är medvetna om att detta är en viktig del av deras uppdrag och vi rektorer följer upp detta via elevenkäter. Det råder god arbetsro på lektionerna och även i korridorerna är det ett trivsamt och lugnt klimat. Vi är på väg mot en lärande organisation och detta utvecklar vi tillsammans. Lärarna är på väg från ämnesexperter till elevexperter. Med detta menar vi att lärarna ska se det som viktigt att eleverna når målen. Vi vill få bort att det är ämnet som är det viktigaste och istället få in ett helhetstänk i verksamheten. För att få in helhetstänk har vi använt oss av auskultation och motiverande samtal. Att hitta förutsättningar för att skapa detta lärande är en utmaning. Tidsbrist är ett återkommande problem. Vi utgår från att resultatet höjs några procentenheter detta läsåret. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten Alla elever ska ha fullständiga betyg Trygg skola Alla elever skall ha fullständiga betyg i grundskolan som känner trygghet i verksamheten som är känner trygghet och trivsel. i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 95 % 94 % % 94 % % 84,13 % 2012 i 100 % 84 % 2012 Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 4(19)

5 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling Hög måluppfyllelse i verksamheten grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår 100 % 93 % % 92 % 2012 i grundskolan som känner trygghet i verksamheten Trygghet: Vi är väldigt nära vårt målvärde. Skolan skapar en social miljö som ger trygghet och god gemenskap. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för både barn/elv och personal kring bemötande och förhållningssätt. I alla barn/elevgrupper är dessa väl förankrade. Vi har en Likabehandlings/Kränkandebehandlingsplan som vi varje år utvärderar. Skolans metoder för att hantera konflikter och förhindra diskriminering och kränkande behandling utvärderas kontinuerligt Skolan arbetar aktivt och medvetet med att klargöra vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har och vuxna reagerar på regelbrott. Skolan har ett förebyggande och dokumenterat arbete för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar utifrån läroplanen och Olweus för att skapa trygghet. Hela verksamheten arbetar för att skapa trygghet genom ett elevnära synsätt. Skolan har alltid arbetat aktivt mot mobbning och kränkande behandling. Elevgrupperna har regelbundna klassråd och även Olweusråd där man arbetar med trygghet och trivsel på skolan. Skolans kartläggning enligt Olweus elevenkät har visat ett gott resultat, endast ett fåtal elever har känt sig utsatta av andra. Personalen för loggbok och följer kontinuerligt upp eventuella händelser. Av enkäten kan vi utläsa att vi behöver arbeta med attityder mot varandra. Vi behöver även arbeta för att behålla en trevlig inom- och utomhusmiljö. som är känner trygghet och trivsel. Trivsel: Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 5(19)

6 Se ovan. i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram låg i juni 2012 på 84,13 procent. Anledningen till att resultaten är låga beror på att en stor andel av eleverna i åk 9 kom från introduktionsklass och hade varit i sverige kort tid. En annan anledning till detta låga resultat är att pedagogerna inte arbetar med att reflektera över sin egen roll för elevernas lärande. Pedagogerna har inte ett elevnära arbetssätt. Vi arbetade hårt med individuella planer för varje elev men tiden var för knapp föra att hämta in framförallt de bristfälliga kunskaperna i svenska. Vi har under året arbetat med hur vi ska förändra vårt arbete kring mål och resultatuppföljning. Genom tätare uppföljningar och fler erbjudanden om extra undervisning kommer vi att ökat andelen behöriga elever till yrkesprogrammen till nästa avstämning. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppfföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi har börjat ett samarbete med lärarna i modersmål och vi har utökat antalet timmar i studiehandledning för våra elever med annat modersmål än svenska. För att höja måluppfyllelsen i Ma/No har vi nu en kompetent pedagog som arbetar elevnära och samarbetet mellan matematiklärarna har ökat. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare genom att informera dem om pågående arbeten och projekt så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. i grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Andelen elever som hade slutbetyg i alla ämnen låg i juni 2012 på 84 procent. Anledningen till att resultaten är låga beror på att en stor andel av eleverna i åk 9 kom från introduktionsklass och hade varit i sverige kort tid. En annan anledning till detta låga resultat är att pedagogerna inte arbetar med att reflektera över sin egen roll för elevernas lärande. Pedagogerna har ine ett elevnära arbetssätt.vi arbetade hårt med individuella planer för varje elev men tiden var för knapp föra att hämta in framförallt de bristfälliga kunskaperna i svenska. Det är viktigt att vi har goda resultat och att eleverna når slutbetyg i alla ämnen. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppfföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi har börjat ett samarbete med lärarna i modersmål och vi har utökat antalet timmar i studiehandledning för våra elever med annat modersmål än svenska. Av de elever som inte når målen i idrott beror detta främst på bristande simkunskaper. Vi har därför startat extra simundervisning varje vecka på Filborna badet. För att höja måluppfyllelsen i Ma/No har vi nu en kompetent pedagog som arbetar elevnära och samarbetet mellan matematiklärarna har ökat. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare genom att informera dem om pågående arbeten och projekt så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 6(19)

7 Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår Resultatet är baserat på tre elever som inte nådde målen för tjänstegarantin i svenska. Eleverna har diagnos och en av eleverna ligger på utvecklingsnivå för en fyraåring utifrån skolpsykologens utredning. Specialpedagog och lärare har arbetat intensivt med varje elev. Specialpedagog och rektor har täta avstämningar med varje mentor för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som behöver extra stöd men även de elever som behöver extra utmaningar i sitt lärande. Läsåret 2012/2013 lägger specialpedagog och klasslärare extra mycket individuell tid för lästräning. Vi har gjort extra satsningar på läs- och skrivprocessen genom att vi prioriterat arbete med Bornholmsmodellen i förskoleklass, vilket är en evidensbaserad metod. Pedagoger i 1-3 har gått utbildning genom läs- och skrivpoloterna. Vi samarbetar med skoldatateket för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov. Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår För att höja måluppfyllelsen i matematik ska vi fortsätta konkretisera matematiken och fortsätta med fortbildningar. Pedagogerna i år 1-3 har startat utbildning för Theglander. Vi har en utvecklingsgrupp i matematik där alla matematikpedagoger ingår. Läxhjälp och extra matematiklektioner kommer att erbjudas. Eftersom kunskapsresultatet i matematik är sviktande, har skolan dragit slutsatsen att det är viktigt att sätta in resurser redan från de lägre åldrarna och därefter uppåt för att resultaten förhoppningsvis ska bli bättre på lång sikt. Resultatet beror på elever med diagnos samt elev som kom tillbaka från vistelse utomland och han hann ej kollas då han kom sent i maj. Specialpedagog och lärare arbetade intensivt med individuell träning. Specialpedagog och lärare har arbetat intensivt med varje elev. Specialpedagog och rektor har täta avstämningar med varje mentor för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som behöver extra stöd men även de elever som behöver extra utmaningar i sitt lärande. Läxläsning erbjuds varje vecka för alla elever i åk 1-3. Ekonomi Bokslutsutfallet för Maria Parkskolan 2012 blev kr. När det gäller ekonomi så finns det kostnader som är svåra att förutse. Det kostar alltid att utöka en verksamhet, vilket sällan ryms inom befintlig budget. Vi har under sista kvartalet infört köpstopp pga elevantalet inte stämt med budget. Vårt systematiska kvalitetsarbete ska inte bara göra att eleverna når målen. Det ska också göra att eleverna trivs och lockar till sig nya elever. Rätt elevantal är en förutsättning för att bibehålla kvalitén. Storleken på tjänsterna hos kurator, skolsköterska, spec.pedagoger, skolpsykolog m fl avgörs av hur många elever vi har. Dessa kringtjänster bidrar också till att hålla kvalitén på undervisningen. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Ekonomin ska vara i balans Ekonomi i balans Bokslutsutfall +-0 Tertial Bokslutsutfall Trots oförutsedda händelser ska budgeten vid årets slut ligga på +-0. År 2012 var minst sagt ett spännande år då vi sattes på prov ordentligt. Utmaningarna var många: -3 verksamhet till nya lokaler.. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 7(19)

8 budgeten från början. från början. r i form av bibliotekarie samt skolassistent - ingen av dem medräk-nade Genom noggranna månadsuppföljningar och ett nära stöd från vår ekonom samt genom engagerade och involverade medarbetare lyckades vi hushålla med våra resurser och avslutade året med ett klart godkänt resultat. Organisation Maria Parkskolan har under vårterminen kalenderåret 2012 haft underbemaning av rektorer. Den ena rektorn har varit sjuksriven och skolan har letts av en rektor för F-9, fritids och introduktionsklass. I augusti 2012 började rektor Thomas Blomsterberg på skolan med ansvar för åk 7-9 och sedan dess finns det möjligheter att ha ett coachande ledarskap för hela f-9 verksamheten. Det har, av naturliga skäl, inte varit möjligt när Helene var sjukskriven. Skolan har teamledare som arbetar nära rektor i det pedagogiska arbetet och när det gäller skolutveckling. Skolan har teamledare för: Förskollärare i förskoleklass Fritidspedagoger åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. Dessa fem teamledare har gått processledarutbildningen för att rustas för sitt uppdrag. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare Hög närvaro - låg frånvaro Behovsbaserad fortbildning 75% Minst 5 % 4,9 % Tertial Måluppfyllelse Minst 100 % 100 % Tertial Maria Parskskolan ska vara en attraktiv arbetsplats Medarbetarindex Minst Ledarindex Minst Sjukfrånvaro Högst 5 % 4,98 % Tertial Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 8(19)

9 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara relevant och tillgänglig som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs % 89 % 2012 som uppnår lägst provbetyget godkänt på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs % 89 % 2012 som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs % 81 % 2012 Verksamhetens måluppfyllelse ska förbättras ökad måluppfyllelse genom individanpassad undervisning som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs % 72 % 2012 som uppnår kravnivån på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs % 87 % 2012 som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs % 91 % 2012 som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans 100 % 83 % 2012 Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 9(19)

10 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Alla medarbetare ska använda IT som ett naturligt stöd i uppdraget. IT ska användas som ett naturligt verktyg i den dagliga verksamheten årskurs 3. som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 3. Andel pedagogisk personal som nått målen för certifiering nivå 3 PIM 100 % 71 % % 75 % % Måluppfyllelse Behovsbaserad fortbildning: Vi i verksamhetsområde 1 har gemensamma fortbildingsdagar som alla handlar om läroplanen och högre måluppfyllelse. Personalen är nöjda. Utöver dessa gemensamma dagar har varje pedagog möjlighet att önska individuell kompetensutveckling. All personal har fått utbildning i Olweus och all nyanställd personal får en introduktion enligt en årsplan. All pedagogisk personal får kontinuerligt utbildning i åtgärdsprogramsskrivning samt Helsingborgs elevhälsorutiner. Stor andel av skolans pedagoger har gått utbildningar inom läs, skriv och matematik. Sex pedagoger i de lägre åldrarna har utbildning i utomhuspedagogik. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att inte göra allting själv. Hur skapar vi en organisation där pedagogisk utveckling förekommer på alla nivåer i verksamheten? Det pedagogiska ledarskapet handlar om att driva skolutveckling genom ett närvarande och medvetet ledarskap. Det är viktigt att vi ledare initierar samarbete och reflektion om förhållningssätt kring elevernas lärande. Skolans prioriterade mål för vt 12 "Reflekterande arbetssätt" har föranletts av litteraturläsning och föredrag kring ämnet. Medarbetarindex Medarbetarindex är låg och detta beror på ett tufft år i verksamheten. Verksamheten har ökat och det har skett en del organisatoriska förändringar. Sista kvartalet var det köpstopp och detta påverkar förstås också trivsel/engagemang. Många praktiska saker som brist på internet uppkoppling, brist på arbetsplatser osv har påverkat resultatet. Höga krav från skolledningen om hög måluppfyllelse bidrar till att kraven på varje enskild pedagog ökar. Många pedagoger har anställts utan krav på att alla eleverna ska nå målen. Nu är detta tydligt i uppdraget för varje pedagog och det innebär att man som lärare måste reflektera över sin undervisning. Det innebär också att många pedagoger måste ändra arbetssätt - något som också medför en ökad frustration och missnöjdhet. Vid medarbetarsamtal förmedlas dock en stor nöjdhet med ledningen men också en frustration över kravet på dokumentation. Alla våra möten handlar om hur vi kan göra det bra för eleverna men också hur vi ska göra det bra för Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 10(19)

11 lärarna. Vi försöker ge lärarna tid för unikum och kommer också göra det för fronter. Ledarindex Lågt resultat som beror på sjukskrivning av en skolledare vilket resulterade i hårt tryck på den kvarvarande rektorn. Tllgängligheten till rektor blev begränsad och den pedagogiska styrningen fick stryka på foten. Ny rektor i augusti har gjort att förutsättningarna ändrats. Nu finns det tid/möjlighet att coacha hela skolan. Hösten har inneburit tydligare krav på att alla elever ska nå sin fulla potential. En del lärare har fått kritik pga en otydlighet i ledarskapet/klassrummet. Samtal kring lärares uppdrag och varför en del är här har hållits. Det sker stora förändringar med hela Maria Parskskolan och det skapar förstås en osäkerhet ibland hos pedagoerna. Det är tyvärr så att en del av pedagogerna inte borde vara lärare. I den konkurrenssituation vi befinner oss har vi inte råd med en enda svag pedagog. Ledningen arbetar hårt med ovanstående och under kommande året är det nog så att en del lärare kommer söka sig till andra yrken. Sjukfrånvaro Vi når vårt målvärde och sjukfrånvaron är låg och inte arbetsrelaterad. Ansvarig rektor tar alltid, vid sjukskrivningar, snabb kontakt för att på bästa sätt kunna stödja medarbetare tillbaka till arbetet. som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 9.. ÅK 9: Resultaten på de nationella proven varierar från 81% (ma) till 89% (sv, eng). Vi fick ett ganska lågt resultat på grund av att vi tog emot elever från Introduktions klass med bristfälliga kunskaper i svenska och engelska. Vi kommer utifrån våra diskussioner på mål- och resultatskonferenserna fortsätta att arbeta med de åtgärder vi planerat och erbjuder läxläsnig 1 gång per vecka. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Vid de nationellaproven i svenska ska vi se till så att eleverna kan få mer hjälp med förstålsen av textinnehållet med hjälp av hemspråket eller datorer så att de på ett bättre sätt skall lyckas. som uppnår lägst provbetyget godkänt på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs 9. Genom att synliggöra målen för eleverna och göra dem mer delaktiga i hela processen ser eleverna själva tydligt sina resultat. Vi fortsätter att arbeta med tydligheten och har gjort en ny plan för analysarbete kring måluppfyllelsen som innebär att vi tidigare på terminen kan analysera resultaten och snabbare ändra resurser för att nå högre måluppfyllelse. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 11(19)

12 Vi fick ett ganska lågt resultat på grund av att vi tog emot elever från Introduktions klass med bristfälliga kunskaper i svenska och engelska. Pedagogerna saknar kunskap om sin egen betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. Pedagogerna måste individanpassa sin undervisning på ett bättre sätt. Vi måste följa elevernas resultatoftare och skriva individuella planer. Vi kommer utifrån våra diskussioner på mål- och resultatskonferenserna fortsätta att arbeta med de åtgärder vi planerat och erbjuder läxläsnig 1 gång per vecka. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Vid de nationellaproven i engelska ska vi se till så att eleverna kan få mer hjälp med förstålsen av textinnehållet med hjälp av hemspråket eller datorer så att de på ett bättre sätt skall lyckas. som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 9. ÅK 9: Resultaten på de nationella proven varierar från 81% (ma) till 89% (sv, eng). Vi har under vt-12 haft en lärare (ma) som var sjukskriven och vikarien var ej utbildad pedagog. Undervisningen låg på för hög nivå. Under ht 12 anställdes en behörig lärare med rätt tolkning av uppdraget - att alla elever ska nå målen. Vi kommer utifrån våra diskussioner på mål- och resultatskonferenserna fortsätta att arbeta med de åtgärder vi planerat och erbjuder läxläsnig 1 gång per vecka. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Vid de nationellaproven i matematik ska vi se till så att eleverna kan få mer hjälp med förstålsen av textinnehållet med hjälp av hemspråket eller datorer så att de på ett bättre sätt skall lyckas. som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 6. Dåligt resultat i svenska. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förändingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare genom att informera dem om pågående arbeten och projekt så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Specialpedagogiaks insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogernas scheman är flexibla på teammötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevhälsa genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd som uppnår kravnivån på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs 6. Resultaten är bättre än i svenska men för att höja resultaten ytterligare har vi även här upprättat en handlingsplan. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 12(19)

13 För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppfföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiaks insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevhälsa genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 6. Resultaten är bättre än i svenska men för att höja resultaten ytterligare har vi även här upprättat en handlingsplan. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiska insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevvård genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd. I grupper med extra behov av matematik har vi möjlighet att använda oss av våra specialpedagoger. Samarbetet med matematikutvecklarna inom SFF fortsätter för att ytterligare förändra och förbättra undervisningens innehåll. Vi ser till att ytterligare fortbildningskurser kommer våra matematiklärare tillgodo. som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 3. 83% lågt resultat och detta bror på elever med åtgärdsprogram som haft mycket hjälp av specialpedagog och extra tid med lärare. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förändingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiaks insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevvård genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder läxhjälp till alla elever 1 gång/vecka. som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 3. Lågt resultat och det beror på elever med åtgärdsprogram som haft mycket hjälp av specialpedagog och extra tid med lärare. Handlingsplan upprättad. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiska insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 13(19)

14 nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevvård genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd. I grupper med extra behov av matematik har vi möjlighet att använda oss av vårta specialpedagoger. Samarbetet med matematikutvecklarna inom SFF fortsätter för att ytterligare förändra och förbättra undervisningens innehåll. Vi ser till att ytterligare fortbildningskurser kommer våra matematiklärare tillgodo. Andel pedagogisk personal som nått målen för certifiering nivå 3 PIM Siffran var från i juni Alla pedagoger som är tillsvidare anställda och inte föräldrar/tjänstlediga har certifierats v. 44. Nu har vi utmaningen att kunskaperna ska användas i verksamheten. Skolan har upprättat en IKT plan. Arbetet med Unikum har under de gångna åren har inneburit att de flesta har blivit bekväma i arbetet med digitala verktyg. Vi har haft otur med ett flertal inbrott där alla skolans bärbara datorer stulits. Vi har nu en plan för att införskaffa nya digitala verktyg. Alla pedagoger har fått beskrivit i uppdragsdilogen att vi förväntar oss att de använder digitala verktyg i undervisningen. Vi skapåbörja implementeringen av fronter. I varje team finns en pedagog som har rollen som fronterhandledare för att kunna stödja och handleda lagkamraterna i användandet. Framtid Vi har arbetat strategiskt för delaktighet bland eleverna, arbetet fortlöper. Lärmiljön förbättras gradvis. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Barn och unga ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Eleverna ska lära i en inspirerande miljö Eleverna ska känna sig delaktiga i sitt lärande som upplever att de har en stimulerande lärmiljö som upplever elevdelaktighet 100 % 98 % % 92 % 2012 Barn och ungdomar skall stärka sin förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar. Förskolor och skolor ska ha en låg energiförbrukning Alla medarbetare ska vara kunniga och kompetenta All pedagogisk personal ska ha adekvat utbildning för tjänsten Andel personal med rätt utbildning för tjänsten 100 % 92 % 2012 Stadens förskolor och skolor ska vara ett Maria Parkskolan ska vara ett självklart val Andel vårdnadshavare som kan rekommen- Minst 70 % 64 % 2012 Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 14(19)

15 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period attraktivt val pga kompetent personal. dera skolan till andra. som kan rekommendera sin skola till andra Minst 95 % 85 % 2012 som upplever att de har en stimulerande lärmiljö 98% procent upplever sin lärmiljö stimulerande. Detta är goda resultat. Vi arbetar med eleverna för att skapa stimulerande lärmiljöer. Elevrådet är delaktiga i arbetet kring hur de vill att deras miljö ska vara. Vi har flyttat ner expeditionen och genom det lösgjort utrymme för eleverna i åk 7-9. Miljön i korridorerna kommer att förbättras med bänkar som tillverkas på träslöjden, som eleverna kan sitta på. I de lägre åldrarna har en pedagogista arbetat med arbetslagen för att förbättra lärmiljön för eleverna. det har skett stora förändringar med små medel. som upplever elevdelaktighet Stor andel elever känner sig delaktiga i demokratiska processer. Vi arbetar förstås med elevråd, klassråd och matråd. Eleverna har också möjlighet att påverka innehållet i undervisningen samt redovisningsformer. Genom samtal i teamen (1-3, 4-6, 7-9) ökar elevernas delaktighet eftersom pedagogerna provar nya vägar. Skolan stimulerar eleverna att ta aktiv del i arbetet med att utveckla sin utbildning och i de frågor som rör dem. Inflytandet och delaktigheten ska anpassas efter deras mognad och ålder. Vårt mål är att lärarna och eleverna tillsammans bestämmer upplägget av undervisningen utifrån de mål som finns i våra styrdokument. Eleverna ska ha inflytande i hela processen och ta ansvar för innehåll och bedömning tillsammans med läraren. Lärandet ska ske i ett samspel mellan eleven och omgivningen, som en kontinuerlig process präglad av delaktighet och öppenhet. Stöd för detta finns i forskningen b.la. i Illeris teori om lärande. För att öka delaktigheten och elevmedverkan har pedagogerna fortsatt arbetet med IUP-processen och blivit bättre på att konkretisera kunskapskraven. Arbetslagen måste bli bättre på olika strategier för att utvärdering ska bli en naturlig del i elevernas arbete och för att få eleverna att reflektera mer över sin egen inlärningsstil. Detta ska göras genom självbedömning, kompisbedömning, matriser, diskussioner runt the big five dvs utveckla elevernas förmåga analysförmåga, metakognitiva förmåga etc. Många elever har utvecklat större förståelse för sin egen inlärning och arbetsinsats i förhållande till sitt resultat, och är bättre insatta i sin IUP men det ser inte lika ut i alla arbetslag och det måste bli lika på hela skolan. Rektor har under året arbetat förstärkande genom att fortsattge feedback på pedagogernas arbete med IUP och skriftliga omdöme. Detta skedde både i uppdragsdialogen men även på mål- och resultatskonferenserna. Unikumanvändningen som fungerar bättre på skolan har stor betydelse för att elever (och deras föräldrar) har kan följa, utvärdera och planera arbetet. Andel personal med rätt utbildning för tjänsten Vi har en handlingsplan för obehöriga lärare. De ska vara behöriga till jul De lärare som inte är behöriga saknar endast de sista poängen för utbildningen. Vi anställer endast pedagoger med rätt utbildning för tjänsten. Vi har fyra specialpedagoger i vår verksamhet och alla utom en har utbildning som lärare och en har förskollärare utbildning. Vi har en talpedagog i de lägre åldrarna, vilket är mycket bra. Andel vårdnadshavare som kan rekommendera skolan till andra. På grund av sjukfrånvaro förstår vi att siffran inte är högre. Vi har haft en del lärarbyten och mindre bra rekryteringar som också gör att siffran är låg. Handlingsplan upprättad. Handlingsplanen inbegri- Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 15(19)

16 per positiva mötestillfällen med elevernas vårdnadshavare, så som öppet hus, temakvällar, vernissage, öppen skola osv. Framförallt vill vi få in tänket att "vara bra varje dag". Skolledningen skriver kontinuerligt brev hem till föräldrarna med information om skolans pedagogiska tankar. Vi märker nu stor skillnad och får mycket bra respons från föräldrana. Har vi nöjda elever och föräldrar som kan rekommendera vår verksamhet till andra, ser vi det som ett mycket gott betyg för hur vi sköter verksamheten. Vi ska förbättra siffran genom förbättrad måluppfyllnad och fortsatt arbete för trygghet och trivsel. Vi ska också ytterligare förbättra vår kommunikation med föräldrarna via Unikum och mera traditionella former för information och dialog. Föräldramötena har betydelse för detta, det dagliga positiva bemötandet i de lägre årskurserna skall vi se till att utveckla och den fortlöpande informationen via veckobrev skall fortsätta. För att nå ännu längre inom detta område skall vi ytterligare förtydliga vårt erbjudande och oförtrutet arbeta på att förbättra måluppfyllnaden/resultaten. som kan rekommendera sin skola till andra Vi arbetar hårt för att öka trygghet, trivsel och lärarnas kompeten. Vi arbetar också relationsstärkande och detta tillsammans kommer att öka måluppfyllelsen och ge nöjdare elever. Qualis självvärderingsmatris Vi har en hög måluppfyllelse. En stor andel elever når minst E i betyg. Dock är det så att en stor andel elever inte når högre än D eller C. Stort fokus måste vara på att eleverna ska coachas till högre betyg. Trygghet och trivsel är bra redan nu men i takt med att den formativa bedömningen kommer in mer och mer ser vi också tryggare elever. Vi har förändrat sättet att nå ut med information. Vi tror mer på personliga möten. Mejl är bra för att bestämma tid för möte - inte att förmedla budskap. Självärderingsmatris skola Självvärderingsmatris grundskola/gymnasieskola Delkriterium Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 16(19) Steg A Kunskaper och färdigheter X B Trygghet och trivsel X C Elevernas ansvar för eget lärande X D Arbetssätt och lärarroll X E Delaktighet X F Organisation X G Styrning och ledarskap X H Kommunikation X I Kompetens X J Resursutnyttjande X K Image X Analys och bedömning Prioriterat mål "Reflekterat förhållningssätt" VT 12

17 Utifrån enkäter till pedagogerna ser vi att de upplever att reflektion bidrar till högre måluppfyllelse, utveckling av undervisningen och utveckling av den egna yrkesrollen. Vi kan emellertid ännu inte se att arbetet med det prioriterade målet fått några effekter på måluppfyllelsen. Det reflekterande förhållningssättet har inte fått pedagogerna att se på sig själva och sin ledarroll utan fokus är på hur eleverna är. Det är fortfarande så att elever bedöms utifrån ambition och det är fortfarande så att det är elevens fel att de misslyckats. Högre måluppfyllelse - förtydligat läraruppdrag: Arbetet med förtydligat läraruppdra/ledarskap har precis startat och under året 2012 var inte undervisningen fullt individanpassad. Vi har arbetat hårt med detta under höstterminen genom att arbeta med ett tydligt ledarskap och med täta uppföljningar av elevernas resultat på individnivå kommer vi att öka elevernas måluppfyllelse. Pedagogerna har fått handledning av specialpedagog och rektor för att hitta nya vägar för varje elev. Vi har lagt stor vikt vid klassrumsbesök och samtal med varje pedagog och detta har för en del pedagoger varit obekvämt. Pedagogernas ledarskap och läraruppdrag diskuteras. Arbetet bara har börjat och vi i ledningen måste ha tålamod. Precis som att lärarna måste ha tålamod och acceptera att det ställs tydligare krav. Det är värderingar som ska förändras och det tar tid. Mer om vidare åtgärder i "Åtgärder för utveckling". I personalgruppen årskurs 7-9 har CELL arbetat med fokus på uppdraget och värderingar. En analys av gruppdynamiken gjordes som pekade på olika värderingar i laget. En konflikt i ett arbetslag på verkar också resten av kollegiet. Detta påverkar också måluppfyllelsen. En kreativ grupp presterar helt enkelt bättre än en som är i konfliktfas. Konflikten har precis blommat upp ordentligt och vi arbetar på olika sätt med att komma till rätta med detta. Medborgare: Vi måste intensifiera arbetet med läxhjälp, specialpedagoger, resursutnyttjande och studiehandledning på hemspråket. Vi har påbörjat detta under året. Dessutom måste vi se till att den täta resultatuppföljning som vi har arbetat med under året fortsätter och resulterar i en bättre måluppfyllnad. Resultatuppföljningen måste följas av snabba och tydliga åtgärder på såväl individ- som organisationsnivå. Vårt arbete med att utveckla det entreprenöriella arbetssättet och att inför varje nytt arbetsområde aktivt tala om syfte och mål i relation till kunskapskraven med eleverna kommer också att öka måluppfyllelsen. Ekonomi: Resultatet blev med tanke på förutsättningarna bra och vi har en budget i balans. Resultaten indikerar dock på att vi inte har använt resurserna helt rätt och detta måste ses över inför budgetår Vi tittar på olika sätt att marknadsföra oss men vi glömmer inte heller att det viktigaste är att var bra. Varje dag! Organisation: Måluppfyllelse och betyg: En av rektorerna åk 7-9 var sjukskriven och rektor hade svårt att följa varje pedagogs arbete. För personalgruppen krävs ett nära ledarskap och en ledare som finns med i alla pedagogiska samtal. Pedagoggruppen på skolan drar åt olika håll och har olika tankar kring elever och undervisning. Detta var en anledning till att Cell arbetade med en personalgrupp. Vi hade en matematik (åk 7-9) lärare som var sjukskriven hela vårterminen och vikarien var inte behörig. Detta påverkade förstås slutresultatet. Lärarna har haft ett synsätt att det ska vara svårt att få bra betyg. Vår hypotes är att samma elever skulle fått högre betyg på andra skolor. Detta baserar vi på att eleverna på Maria Park är ambitiösa och har ett gott stöd hemifrån. Många lärare har bara arbetat på Maria Parkskolan, vilket gjort att "normalfördelningskurvan" för betygssättning flyttats uppåt. Vi bedriver ett involverande ledarskap som bygger på en tydlig, gemensam och kommunicerad vision från oss rektorer. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 17(19)

18 Det som pedagogerna beskriver som svårast är att få tid till reflektion när så mycket annat påkallar pedagogens uppmärksamhet. Troligen räcker inte endast mer tid utan även struktur och ytterligare förståelse för reflektion som metod för att nå högre måluppfyllelse. Att delge varandra bra metoder och goda exempel är ett annat sätt att inspirera och motivera varandra. För att få till ett organisatoriskt lärande, ett lärande i hela organisationen, krävs också gemensam reflektion och ifrågasättande av det som görs för att hitta bättre alternativ och hitta nya lösningar. Det handlar alltså inte om att varje enskild person lär sig utan det är den gemensamma nya kunskapen som karaktäriserar det organisatoriska lärandet. Framtid: Resultatet är nära vårt målvärde. Arbetet med att erbjuda eleverna en stimulerande lärmiljö har påbörjats och eleverna blir delaktiga genom klassråd och elevråd. Vi kommer att genomföra en elevenkät som utvärderar lärarna och utifrån denna hittar vi styrkor och svagheter i verksamheten. Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden Prioriterade mål: Reflekterande förhållningsätt: Tydliggöra till alla pedagoger kring varför skolan valt det prioriterade målet vi når högre måluppfyllelse genom att elever, pedagoger, och skolledning har ett reflekterande förhållningssätt i vardagen. Skapa förutsättningar för att pedagogerna får delge varandra goda exempel av ett reflekterande förhållningssätt. Visa på exempel hur reflektionerna kan dokumenteras och tas om hand för att reflektion ska bli ett reellt lärande och skapa förändring. Ta beslut på vilka reflektioner som ska dokumenteras på liknande sätt inom skolan för att vara en tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet. Skapa tid och struktur för gemensam reflektion Högre måluppfyllelse - stärkt ledarskap: Pedagogerna ska auskultera i varandras vardag. Rektorerna har en tydlig plan för detta. Pedagogerna ska ha fokus på vilka kunskapskrav som ska gås igenom på lektionen, start/slut på lektionerna, hur väl man fångar alla elever osv. Aktionsplan finns och detta är en plan i det eu-projekt som skolan har i samarbete med Sandnes kommun. Coachande samtal för lärare från rektorer och specialpedagoger. Coachande samtal från lärare till elever. Förtydligande av uppdrag Tillsammans tolkar vi uppdraget i läroplan för att finna en likvärdighet i hur vi tänker kring värderingar och t ex åtgärder vid kränkningar. Inlärningsmiljön och arbetsron är viktiga faktorer för att eleverna ska lyckas Här knyter vi an till Hatties forskning. Något vi tittar på under lektionsbesök men som också finns med i elevenkäten "utvärdering av läraren". Tillsammans arbetar också kollegiet med läroplanen och övriga styrdokument för att finna en Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 18(19)

19 likvärdighet och för att utveckla bedömningskunskaperna. Kontinuerligt förs diskussioner om hur man får alla elever att lyckas. Samtal i teamen varje vecka, ämnesgruppsträffar tillsammans med Allerum 1 gång/månad. Samtalen fokuserar på centrala innehållet och på kunskapskraven Hur tolkar vi kunskapskraven på olika sätt. Viss kännedom om och till viss del är begrepp som tolkas olika av olika lärare Lärarna ska bli effektivare, bättre på att anpassa undervisningen och att eleverna utvecklar sina förmågor som medbedömare med tydlig coachning från läraren. Detta pratar om vid medarbetarsamtal och vid pedagogiska diskussioner i teamen Elevaktiva arbetssätt ska öka elevernas motivation, intresse och lust Vi har sambedömningar i verksamhetsområdet gällande NP i alla ämnen Ekonomi: Vi arbetar med marknadsföring för att locka till oss nya elever. Inför budget 2013 har vi sett över resursfördelningen på skolan och till höstterminen ska resursutnyttjandet bli ännu bättre. Vi ska ha månatliga uppföljningar med vår ekonom och noga följa in/ utskrivningar av elever Organisation: Fokus på fortbildning som utgår från ledarskap och läroplansarbetet. De pedagoger som behöver utvecklas ska stärkas genom coaching från rektorer och specialpedagoger För att öka måluppfyllelsen ska vi som beskrivits tidigare prata ledarskap, relationsskapande arbete, samtalsgrupper med inriktning bedömning och läroplan Rutiner kring mål och resultatuppföljning Unikum- uppföljningar Specialpedagoger används mer effektivt. Behovet av stöd analyseras och insatserna ändras fortlöpande efter behov. Tydliga krav på specialpedagoger hur otäckt det än må upplevas - de ska coacha lärarna! Inte sitta barnvakt till elever. Framtid: Lärmiljön ses över och elevernas lärstilar tas i beaktning Eleverna ska genom mentorssamtal ledas till större delaktighet i undervisningen och i lärmiljön Behörig personal! Föräldrar ska ha förtroende för skolan och kunna rekommendera oss genom att vi är tydliga med vårt uppdrag, har tydlig kommunikation och ett nära samarbete via veckobrev, föräldrarmöte, öppen skola osv Eleverna ska vara stolta över MP genom att de känner delaktighet, förtroende för lärare och goda kunskaper Utvärdera verksamheten 2 ggr/termin Läxläsning/måluppfyllelsetid 1 gång/vecka Ansvarig för redovisningen Thomas Blomsterberg, rektor 7-9 Maria Wikström, rektor f-6 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 19(19)

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsrapport - Östra Frölunda skola och fritidshem

Kvalitetsrapport - Östra Frölunda skola och fritidshem Kvalitetsrapport - Tiina Aavik, rektor 1 (17) Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx skola och fritidshem...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lovisedalsskolan RO Läsårsplan

Lovisedalsskolan RO Läsårsplan L Ä SÅR 2015/2016 Lovisedalsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Lovisedalsskolan RO, Läsårsplan 2(8)

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Nordby förskola Inlämnad av: Gerd Källströmer Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2015 för Jändelskolan 4 6 Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L

K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L A R B E T S P L A N för K A R S B Y I N T E R N A T I O N A L S C H O O L 2011 / 2012 Innehållande följande prioriterade områden: 1. Resultat 2. Systematiskt kvalitetsarbete 3. Pedagogiskt ledarskap Strävansmål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lextorpsskolan F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer