Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Maria Parkskolan

2 Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten... 3 Styrkort... 4 Medborgare...4 Ekonomi...7 Organisation...8 Framtid...14 Qualis självvärderingsmatris Självärderingsmatris skola...16 Analys och bedömning Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden Ansvarig för redovisningen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bilagor Bilaga 1: Likabehandlingsplan Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 2(19)

3 Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012 Förutsättningar Maria Parkskolan omfattar, för det redovisade läsåret, verksamhet från förskola 1 5 år, förskoleklass till årskurs 9 i grundskola samt fritidshem. På skolan finns också en klass Slussen och 2 introduktionsklasser för nyanlända elever. Totalt finns det cirka 810 barn/unga i organisationen. Av dessa finns 583 i förskoleklass till årskurs 9. På fritidshemmen är 201 barn inskrivna. Maria Park är ett expansivt bostadsområde och tillströmningen av elever till området är kontinuerlig. Konkurrensen i Helsingborg är stor, bara ett par hundra meter från Maria Parkskolan ligger en fristående skola Västra Allén som arbetar hårt för att plocka elever från området. På skolan organiserar vi eleverna i åldershomogena arbetslag med ca elever. Dessa mindre arbetslag ingår i tre större arbetslag; f-klass till åk 3, åk 4-6 samt åk 7-9. I förskoleklassen arbetar både förskollärare och grundskollärare, för att tidigt kunna arbeta med grunderna inom läsa, skriva och matematik (tjänstegarantierna). De flesta barnen är dessutom inskrivna på fritids och detta ger goda möjligheter att se lärandet som aktivt under hela dagen. Vi har fyra specialpedagoger (3,1 tjänster). Specialpedagogerna handleder och stöder personalen i deras pedagogiska arbete samt deltar i utredningar vid behov. De har även haft viss undervisning i perioder för elever i behov av särskilt stöd. På Maria Parkskolan finns fyra fritidshem, med 201 barn inskrivna. Varje avdelning är kopplad till en åldersgrupp från förskoleklass till årskurs 3. Ett fåtal elever i åk 4 och åk 5 har också varit inskrivna på fritidshemmet. Fritidspedagogerna arbetar även del av dagen i skolan. Skolan har en ledningsgrupp, som består av en förskolechef och två rektorer. Victoria Andersson förskolechef för förskolan, Maria Wikström rektor för förskoleklass åk 6 samt Slussen och introduktionsklass och Thomas Blomsterberg rektor för åk 7-9. Verksamheten har dessutom stöd av en stab bestående av skolassistenter, vaktmästare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare (syv). Uppbyggande insatser Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten Maria Parkskolans prioriterade mål för VT 12 : Vi når högre måluppfyllelse genom att elever, pedagoger och skolledning har ett reflekterande förhållningssätt i vardagen. Att reflektera över vår praktik borde vara en självklarhet, men utifrån utvärderingar av verksamheten såg vi att vi behövde utveckla detta. Vi behövde reflektera på ett strukturerat och systematiskt sätt för att ta tillvara på erfarenheter och utveckla verksamheten. Högre måluppfyllelse - förtydligat läraruppdrag: För höstterminen låg fokus på högre måluppfyllelse genom förtydligande av uppdraget för lärarna. Detta innebär också i sin tur att undervisningen blir mer individanpassad. På Maria Parkskolan har vi en gemensam pedagogisk tanke som säger att varje barn måste bli bemött utifrån tron att det är unikt. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 3(19)

4 Specialpedagogerna ska nu vara handledande och ge lärarna verktyg för att lyckas med varje elev. Utöver detta har vi veckovisa uppföljningar av elevernas resultat. Elever som riskerar att ej nå målen upptäcks i ett tidigt skede. Pedagogerna ska arbeta med stort fokus på högre måluppfyllelse. Rektor och specialpedagoger har täta uppföljningar kring varje elev. Varje elev ska lyckas nå så långt den kan. Detta innebär att även de duktiga eleverna ska stimuleras vidare. Elevernas delaktighet och inflytande ska prioriteras. Eleverna ska stimuleras till att reflektera över sitt lärande och sina lärstilar samt bli mer aktivt deltagande i sin lärprocess, från mål till bedömning. Styrkort Medborgare Arbetsro och trygghet: Vi är väldigt nära vårt målvärde. Vid varje lektionsbesök från oss rektorer tittar vi bland annat på arbetsro. Lärarna är medvetna om att detta är en viktig del av deras uppdrag och vi rektorer följer upp detta via elevenkäter. Det råder god arbetsro på lektionerna och även i korridorerna är det ett trivsamt och lugnt klimat. Vi är på väg mot en lärande organisation och detta utvecklar vi tillsammans. Lärarna är på väg från ämnesexperter till elevexperter. Med detta menar vi att lärarna ska se det som viktigt att eleverna når målen. Vi vill få bort att det är ämnet som är det viktigaste och istället få in ett helhetstänk i verksamheten. För att få in helhetstänk har vi använt oss av auskultation och motiverande samtal. Att hitta förutsättningar för att skapa detta lärande är en utmaning. Tidsbrist är ett återkommande problem. Vi utgår från att resultatet höjs några procentenheter detta läsåret. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten Alla elever ska ha fullständiga betyg Trygg skola Alla elever skall ha fullständiga betyg i grundskolan som känner trygghet i verksamheten som är känner trygghet och trivsel. i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 95 % 94 % % 94 % % 84,13 % 2012 i 100 % 84 % 2012 Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 4(19)

5 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling Hög måluppfyllelse i verksamheten grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår 100 % 93 % % 92 % 2012 i grundskolan som känner trygghet i verksamheten Trygghet: Vi är väldigt nära vårt målvärde. Skolan skapar en social miljö som ger trygghet och god gemenskap. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för både barn/elv och personal kring bemötande och förhållningssätt. I alla barn/elevgrupper är dessa väl förankrade. Vi har en Likabehandlings/Kränkandebehandlingsplan som vi varje år utvärderar. Skolans metoder för att hantera konflikter och förhindra diskriminering och kränkande behandling utvärderas kontinuerligt Skolan arbetar aktivt och medvetet med att klargöra vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har och vuxna reagerar på regelbrott. Skolan har ett förebyggande och dokumenterat arbete för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar utifrån läroplanen och Olweus för att skapa trygghet. Hela verksamheten arbetar för att skapa trygghet genom ett elevnära synsätt. Skolan har alltid arbetat aktivt mot mobbning och kränkande behandling. Elevgrupperna har regelbundna klassråd och även Olweusråd där man arbetar med trygghet och trivsel på skolan. Skolans kartläggning enligt Olweus elevenkät har visat ett gott resultat, endast ett fåtal elever har känt sig utsatta av andra. Personalen för loggbok och följer kontinuerligt upp eventuella händelser. Av enkäten kan vi utläsa att vi behöver arbeta med attityder mot varandra. Vi behöver även arbeta för att behålla en trevlig inom- och utomhusmiljö. som är känner trygghet och trivsel. Trivsel: Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 5(19)

6 Se ovan. i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram låg i juni 2012 på 84,13 procent. Anledningen till att resultaten är låga beror på att en stor andel av eleverna i åk 9 kom från introduktionsklass och hade varit i sverige kort tid. En annan anledning till detta låga resultat är att pedagogerna inte arbetar med att reflektera över sin egen roll för elevernas lärande. Pedagogerna har inte ett elevnära arbetssätt. Vi arbetade hårt med individuella planer för varje elev men tiden var för knapp föra att hämta in framförallt de bristfälliga kunskaperna i svenska. Vi har under året arbetat med hur vi ska förändra vårt arbete kring mål och resultatuppföljning. Genom tätare uppföljningar och fler erbjudanden om extra undervisning kommer vi att ökat andelen behöriga elever till yrkesprogrammen till nästa avstämning. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppfföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi har börjat ett samarbete med lärarna i modersmål och vi har utökat antalet timmar i studiehandledning för våra elever med annat modersmål än svenska. För att höja måluppfyllelsen i Ma/No har vi nu en kompetent pedagog som arbetar elevnära och samarbetet mellan matematiklärarna har ökat. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare genom att informera dem om pågående arbeten och projekt så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. i grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Andelen elever som hade slutbetyg i alla ämnen låg i juni 2012 på 84 procent. Anledningen till att resultaten är låga beror på att en stor andel av eleverna i åk 9 kom från introduktionsklass och hade varit i sverige kort tid. En annan anledning till detta låga resultat är att pedagogerna inte arbetar med att reflektera över sin egen roll för elevernas lärande. Pedagogerna har ine ett elevnära arbetssätt.vi arbetade hårt med individuella planer för varje elev men tiden var för knapp föra att hämta in framförallt de bristfälliga kunskaperna i svenska. Det är viktigt att vi har goda resultat och att eleverna når slutbetyg i alla ämnen. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppfföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi har börjat ett samarbete med lärarna i modersmål och vi har utökat antalet timmar i studiehandledning för våra elever med annat modersmål än svenska. Av de elever som inte når målen i idrott beror detta främst på bristande simkunskaper. Vi har därför startat extra simundervisning varje vecka på Filborna badet. För att höja måluppfyllelsen i Ma/No har vi nu en kompetent pedagog som arbetar elevnära och samarbetet mellan matematiklärarna har ökat. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare genom att informera dem om pågående arbeten och projekt så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 6(19)

7 Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår Resultatet är baserat på tre elever som inte nådde målen för tjänstegarantin i svenska. Eleverna har diagnos och en av eleverna ligger på utvecklingsnivå för en fyraåring utifrån skolpsykologens utredning. Specialpedagog och lärare har arbetat intensivt med varje elev. Specialpedagog och rektor har täta avstämningar med varje mentor för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som behöver extra stöd men även de elever som behöver extra utmaningar i sitt lärande. Läsåret 2012/2013 lägger specialpedagog och klasslärare extra mycket individuell tid för lästräning. Vi har gjort extra satsningar på läs- och skrivprocessen genom att vi prioriterat arbete med Bornholmsmodellen i förskoleklass, vilket är en evidensbaserad metod. Pedagoger i 1-3 har gått utbildning genom läs- och skrivpoloterna. Vi samarbetar med skoldatateket för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov. Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår För att höja måluppfyllelsen i matematik ska vi fortsätta konkretisera matematiken och fortsätta med fortbildningar. Pedagogerna i år 1-3 har startat utbildning för Theglander. Vi har en utvecklingsgrupp i matematik där alla matematikpedagoger ingår. Läxhjälp och extra matematiklektioner kommer att erbjudas. Eftersom kunskapsresultatet i matematik är sviktande, har skolan dragit slutsatsen att det är viktigt att sätta in resurser redan från de lägre åldrarna och därefter uppåt för att resultaten förhoppningsvis ska bli bättre på lång sikt. Resultatet beror på elever med diagnos samt elev som kom tillbaka från vistelse utomland och han hann ej kollas då han kom sent i maj. Specialpedagog och lärare arbetade intensivt med individuell träning. Specialpedagog och lärare har arbetat intensivt med varje elev. Specialpedagog och rektor har täta avstämningar med varje mentor för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som behöver extra stöd men även de elever som behöver extra utmaningar i sitt lärande. Läxläsning erbjuds varje vecka för alla elever i åk 1-3. Ekonomi Bokslutsutfallet för Maria Parkskolan 2012 blev kr. När det gäller ekonomi så finns det kostnader som är svåra att förutse. Det kostar alltid att utöka en verksamhet, vilket sällan ryms inom befintlig budget. Vi har under sista kvartalet infört köpstopp pga elevantalet inte stämt med budget. Vårt systematiska kvalitetsarbete ska inte bara göra att eleverna når målen. Det ska också göra att eleverna trivs och lockar till sig nya elever. Rätt elevantal är en förutsättning för att bibehålla kvalitén. Storleken på tjänsterna hos kurator, skolsköterska, spec.pedagoger, skolpsykolog m fl avgörs av hur många elever vi har. Dessa kringtjänster bidrar också till att hålla kvalitén på undervisningen. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Ekonomin ska vara i balans Ekonomi i balans Bokslutsutfall +-0 Tertial Bokslutsutfall Trots oförutsedda händelser ska budgeten vid årets slut ligga på +-0. År 2012 var minst sagt ett spännande år då vi sattes på prov ordentligt. Utmaningarna var många: -3 verksamhet till nya lokaler.. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 7(19)

8 budgeten från början. från början. r i form av bibliotekarie samt skolassistent - ingen av dem medräk-nade Genom noggranna månadsuppföljningar och ett nära stöd från vår ekonom samt genom engagerade och involverade medarbetare lyckades vi hushålla med våra resurser och avslutade året med ett klart godkänt resultat. Organisation Maria Parkskolan har under vårterminen kalenderåret 2012 haft underbemaning av rektorer. Den ena rektorn har varit sjuksriven och skolan har letts av en rektor för F-9, fritids och introduktionsklass. I augusti 2012 började rektor Thomas Blomsterberg på skolan med ansvar för åk 7-9 och sedan dess finns det möjligheter att ha ett coachande ledarskap för hela f-9 verksamheten. Det har, av naturliga skäl, inte varit möjligt när Helene var sjukskriven. Skolan har teamledare som arbetar nära rektor i det pedagogiska arbetet och när det gäller skolutveckling. Skolan har teamledare för: Förskollärare i förskoleklass Fritidspedagoger åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. Dessa fem teamledare har gått processledarutbildningen för att rustas för sitt uppdrag. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare Hög närvaro - låg frånvaro Behovsbaserad fortbildning 75% Minst 5 % 4,9 % Tertial Måluppfyllelse Minst 100 % 100 % Tertial Maria Parskskolan ska vara en attraktiv arbetsplats Medarbetarindex Minst Ledarindex Minst Sjukfrånvaro Högst 5 % 4,98 % Tertial Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 8(19)

9 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara relevant och tillgänglig som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs % 89 % 2012 som uppnår lägst provbetyget godkänt på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs % 89 % 2012 som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs % 81 % 2012 Verksamhetens måluppfyllelse ska förbättras ökad måluppfyllelse genom individanpassad undervisning som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs % 72 % 2012 som uppnår kravnivån på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs % 87 % 2012 som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs % 91 % 2012 som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans 100 % 83 % 2012 Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 9(19)

10 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Alla medarbetare ska använda IT som ett naturligt stöd i uppdraget. IT ska användas som ett naturligt verktyg i den dagliga verksamheten årskurs 3. som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 3. Andel pedagogisk personal som nått målen för certifiering nivå 3 PIM 100 % 71 % % 75 % % Måluppfyllelse Behovsbaserad fortbildning: Vi i verksamhetsområde 1 har gemensamma fortbildingsdagar som alla handlar om läroplanen och högre måluppfyllelse. Personalen är nöjda. Utöver dessa gemensamma dagar har varje pedagog möjlighet att önska individuell kompetensutveckling. All personal har fått utbildning i Olweus och all nyanställd personal får en introduktion enligt en årsplan. All pedagogisk personal får kontinuerligt utbildning i åtgärdsprogramsskrivning samt Helsingborgs elevhälsorutiner. Stor andel av skolans pedagoger har gått utbildningar inom läs, skriv och matematik. Sex pedagoger i de lägre åldrarna har utbildning i utomhuspedagogik. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att inte göra allting själv. Hur skapar vi en organisation där pedagogisk utveckling förekommer på alla nivåer i verksamheten? Det pedagogiska ledarskapet handlar om att driva skolutveckling genom ett närvarande och medvetet ledarskap. Det är viktigt att vi ledare initierar samarbete och reflektion om förhållningssätt kring elevernas lärande. Skolans prioriterade mål för vt 12 "Reflekterande arbetssätt" har föranletts av litteraturläsning och föredrag kring ämnet. Medarbetarindex Medarbetarindex är låg och detta beror på ett tufft år i verksamheten. Verksamheten har ökat och det har skett en del organisatoriska förändringar. Sista kvartalet var det köpstopp och detta påverkar förstås också trivsel/engagemang. Många praktiska saker som brist på internet uppkoppling, brist på arbetsplatser osv har påverkat resultatet. Höga krav från skolledningen om hög måluppfyllelse bidrar till att kraven på varje enskild pedagog ökar. Många pedagoger har anställts utan krav på att alla eleverna ska nå målen. Nu är detta tydligt i uppdraget för varje pedagog och det innebär att man som lärare måste reflektera över sin undervisning. Det innebär också att många pedagoger måste ändra arbetssätt - något som också medför en ökad frustration och missnöjdhet. Vid medarbetarsamtal förmedlas dock en stor nöjdhet med ledningen men också en frustration över kravet på dokumentation. Alla våra möten handlar om hur vi kan göra det bra för eleverna men också hur vi ska göra det bra för Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 10(19)

11 lärarna. Vi försöker ge lärarna tid för unikum och kommer också göra det för fronter. Ledarindex Lågt resultat som beror på sjukskrivning av en skolledare vilket resulterade i hårt tryck på den kvarvarande rektorn. Tllgängligheten till rektor blev begränsad och den pedagogiska styrningen fick stryka på foten. Ny rektor i augusti har gjort att förutsättningarna ändrats. Nu finns det tid/möjlighet att coacha hela skolan. Hösten har inneburit tydligare krav på att alla elever ska nå sin fulla potential. En del lärare har fått kritik pga en otydlighet i ledarskapet/klassrummet. Samtal kring lärares uppdrag och varför en del är här har hållits. Det sker stora förändringar med hela Maria Parskskolan och det skapar förstås en osäkerhet ibland hos pedagoerna. Det är tyvärr så att en del av pedagogerna inte borde vara lärare. I den konkurrenssituation vi befinner oss har vi inte råd med en enda svag pedagog. Ledningen arbetar hårt med ovanstående och under kommande året är det nog så att en del lärare kommer söka sig till andra yrken. Sjukfrånvaro Vi når vårt målvärde och sjukfrånvaron är låg och inte arbetsrelaterad. Ansvarig rektor tar alltid, vid sjukskrivningar, snabb kontakt för att på bästa sätt kunna stödja medarbetare tillbaka till arbetet. som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 9.. ÅK 9: Resultaten på de nationella proven varierar från 81% (ma) till 89% (sv, eng). Vi fick ett ganska lågt resultat på grund av att vi tog emot elever från Introduktions klass med bristfälliga kunskaper i svenska och engelska. Vi kommer utifrån våra diskussioner på mål- och resultatskonferenserna fortsätta att arbeta med de åtgärder vi planerat och erbjuder läxläsnig 1 gång per vecka. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Vid de nationellaproven i svenska ska vi se till så att eleverna kan få mer hjälp med förstålsen av textinnehållet med hjälp av hemspråket eller datorer så att de på ett bättre sätt skall lyckas. som uppnår lägst provbetyget godkänt på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs 9. Genom att synliggöra målen för eleverna och göra dem mer delaktiga i hela processen ser eleverna själva tydligt sina resultat. Vi fortsätter att arbeta med tydligheten och har gjort en ny plan för analysarbete kring måluppfyllelsen som innebär att vi tidigare på terminen kan analysera resultaten och snabbare ändra resurser för att nå högre måluppfyllelse. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 11(19)

12 Vi fick ett ganska lågt resultat på grund av att vi tog emot elever från Introduktions klass med bristfälliga kunskaper i svenska och engelska. Pedagogerna saknar kunskap om sin egen betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. Pedagogerna måste individanpassa sin undervisning på ett bättre sätt. Vi måste följa elevernas resultatoftare och skriva individuella planer. Vi kommer utifrån våra diskussioner på mål- och resultatskonferenserna fortsätta att arbeta med de åtgärder vi planerat och erbjuder läxläsnig 1 gång per vecka. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Vid de nationellaproven i engelska ska vi se till så att eleverna kan få mer hjälp med förstålsen av textinnehållet med hjälp av hemspråket eller datorer så att de på ett bättre sätt skall lyckas. som uppnår lägst provbetyg godkänt på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 9. ÅK 9: Resultaten på de nationella proven varierar från 81% (ma) till 89% (sv, eng). Vi har under vt-12 haft en lärare (ma) som var sjukskriven och vikarien var ej utbildad pedagog. Undervisningen låg på för hög nivå. Under ht 12 anställdes en behörig lärare med rätt tolkning av uppdraget - att alla elever ska nå målen. Vi kommer utifrån våra diskussioner på mål- och resultatskonferenserna fortsätta att arbeta med de åtgärder vi planerat och erbjuder läxläsnig 1 gång per vecka. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Vid de nationellaproven i matematik ska vi se till så att eleverna kan få mer hjälp med förstålsen av textinnehållet med hjälp av hemspråket eller datorer så att de på ett bättre sätt skall lyckas. som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 6. Dåligt resultat i svenska. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förändingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Vi kommer under året att utveckla samarbetet med våra modersmålslärare genom att informera dem om pågående arbeten och projekt så att de tillsammans med sina elever på studiehandledning kan stötta dem ytterligare mot uppsatta mål. Specialpedagogiaks insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogernas scheman är flexibla på teammötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevhälsa genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd som uppnår kravnivån på nationella proven i engelska i grundskolans årskurs 6. Resultaten är bättre än i svenska men för att höja resultaten ytterligare har vi även här upprättat en handlingsplan. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 12(19)

13 För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppfföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiaks insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevhälsa genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 6. Resultaten är bättre än i svenska men för att höja resultaten ytterligare har vi även här upprättat en handlingsplan. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiska insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevvård genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd. I grupper med extra behov av matematik har vi möjlighet att använda oss av våra specialpedagoger. Samarbetet med matematikutvecklarna inom SFF fortsätter för att ytterligare förändra och förbättra undervisningens innehåll. Vi ser till att ytterligare fortbildningskurser kommer våra matematiklärare tillgodo. som uppnår kravnivån på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 3. 83% lågt resultat och detta bror på elever med åtgärdsprogram som haft mycket hjälp av specialpedagog och extra tid med lärare. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förändingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiaks insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevvård genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder läxhjälp till alla elever 1 gång/vecka. som uppnår kravnivån på nationella proven i matematik i grundskolans årskurs 3. Lågt resultat och det beror på elever med åtgärdsprogram som haft mycket hjälp av specialpedagog och extra tid med lärare. Handlingsplan upprättad. För att öka andelan elever med fullständiga betyg har vi ändrat rutiner för mål och resultatuppföljning. Med tätare uppföljnngar och ett bra anlysarbete kan vi under en termin göra förndingar i organisationen som gör att vi kan öka måluppfyllelsen. Vi använder oss väldigt aktivt av unikum i detta syfte. Specialpedagogiska insatser är betydelsfulla och kommer att utvecklas. Våra specialpedagoger arbetar Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 13(19)

14 nära i ett team för att tillsammans utveckla sin verksamhet. Specialpedagogerna har flexibla scheman och på arbetslagsmötena diskuteras fortlöpande var resurserna behövs. Specialpedagogerna jobbar systematiskt med elevvård genom att regelbundet följa upp varje arbetslags elever i behov av särskilt stöd. I grupper med extra behov av matematik har vi möjlighet att använda oss av vårta specialpedagoger. Samarbetet med matematikutvecklarna inom SFF fortsätter för att ytterligare förändra och förbättra undervisningens innehåll. Vi ser till att ytterligare fortbildningskurser kommer våra matematiklärare tillgodo. Andel pedagogisk personal som nått målen för certifiering nivå 3 PIM Siffran var från i juni Alla pedagoger som är tillsvidare anställda och inte föräldrar/tjänstlediga har certifierats v. 44. Nu har vi utmaningen att kunskaperna ska användas i verksamheten. Skolan har upprättat en IKT plan. Arbetet med Unikum har under de gångna åren har inneburit att de flesta har blivit bekväma i arbetet med digitala verktyg. Vi har haft otur med ett flertal inbrott där alla skolans bärbara datorer stulits. Vi har nu en plan för att införskaffa nya digitala verktyg. Alla pedagoger har fått beskrivit i uppdragsdilogen att vi förväntar oss att de använder digitala verktyg i undervisningen. Vi skapåbörja implementeringen av fronter. I varje team finns en pedagog som har rollen som fronterhandledare för att kunna stödja och handleda lagkamraterna i användandet. Framtid Vi har arbetat strategiskt för delaktighet bland eleverna, arbetet fortlöper. Lärmiljön förbättras gradvis. Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period Barn och unga ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Eleverna ska lära i en inspirerande miljö Eleverna ska känna sig delaktiga i sitt lärande som upplever att de har en stimulerande lärmiljö som upplever elevdelaktighet 100 % 98 % % 92 % 2012 Barn och ungdomar skall stärka sin förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar. Förskolor och skolor ska ha en låg energiförbrukning Alla medarbetare ska vara kunniga och kompetenta All pedagogisk personal ska ha adekvat utbildning för tjänsten Andel personal med rätt utbildning för tjänsten 100 % 92 % 2012 Stadens förskolor och skolor ska vara ett Maria Parkskolan ska vara ett självklart val Andel vårdnadshavare som kan rekommen- Minst 70 % 64 % 2012 Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 14(19)

15 Nämndens mål Enhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Period attraktivt val pga kompetent personal. dera skolan till andra. som kan rekommendera sin skola till andra Minst 95 % 85 % 2012 som upplever att de har en stimulerande lärmiljö 98% procent upplever sin lärmiljö stimulerande. Detta är goda resultat. Vi arbetar med eleverna för att skapa stimulerande lärmiljöer. Elevrådet är delaktiga i arbetet kring hur de vill att deras miljö ska vara. Vi har flyttat ner expeditionen och genom det lösgjort utrymme för eleverna i åk 7-9. Miljön i korridorerna kommer att förbättras med bänkar som tillverkas på träslöjden, som eleverna kan sitta på. I de lägre åldrarna har en pedagogista arbetat med arbetslagen för att förbättra lärmiljön för eleverna. det har skett stora förändringar med små medel. som upplever elevdelaktighet Stor andel elever känner sig delaktiga i demokratiska processer. Vi arbetar förstås med elevråd, klassråd och matråd. Eleverna har också möjlighet att påverka innehållet i undervisningen samt redovisningsformer. Genom samtal i teamen (1-3, 4-6, 7-9) ökar elevernas delaktighet eftersom pedagogerna provar nya vägar. Skolan stimulerar eleverna att ta aktiv del i arbetet med att utveckla sin utbildning och i de frågor som rör dem. Inflytandet och delaktigheten ska anpassas efter deras mognad och ålder. Vårt mål är att lärarna och eleverna tillsammans bestämmer upplägget av undervisningen utifrån de mål som finns i våra styrdokument. Eleverna ska ha inflytande i hela processen och ta ansvar för innehåll och bedömning tillsammans med läraren. Lärandet ska ske i ett samspel mellan eleven och omgivningen, som en kontinuerlig process präglad av delaktighet och öppenhet. Stöd för detta finns i forskningen b.la. i Illeris teori om lärande. För att öka delaktigheten och elevmedverkan har pedagogerna fortsatt arbetet med IUP-processen och blivit bättre på att konkretisera kunskapskraven. Arbetslagen måste bli bättre på olika strategier för att utvärdering ska bli en naturlig del i elevernas arbete och för att få eleverna att reflektera mer över sin egen inlärningsstil. Detta ska göras genom självbedömning, kompisbedömning, matriser, diskussioner runt the big five dvs utveckla elevernas förmåga analysförmåga, metakognitiva förmåga etc. Många elever har utvecklat större förståelse för sin egen inlärning och arbetsinsats i förhållande till sitt resultat, och är bättre insatta i sin IUP men det ser inte lika ut i alla arbetslag och det måste bli lika på hela skolan. Rektor har under året arbetat förstärkande genom att fortsattge feedback på pedagogernas arbete med IUP och skriftliga omdöme. Detta skedde både i uppdragsdialogen men även på mål- och resultatskonferenserna. Unikumanvändningen som fungerar bättre på skolan har stor betydelse för att elever (och deras föräldrar) har kan följa, utvärdera och planera arbetet. Andel personal med rätt utbildning för tjänsten Vi har en handlingsplan för obehöriga lärare. De ska vara behöriga till jul De lärare som inte är behöriga saknar endast de sista poängen för utbildningen. Vi anställer endast pedagoger med rätt utbildning för tjänsten. Vi har fyra specialpedagoger i vår verksamhet och alla utom en har utbildning som lärare och en har förskollärare utbildning. Vi har en talpedagog i de lägre åldrarna, vilket är mycket bra. Andel vårdnadshavare som kan rekommendera skolan till andra. På grund av sjukfrånvaro förstår vi att siffran inte är högre. Vi har haft en del lärarbyten och mindre bra rekryteringar som också gör att siffran är låg. Handlingsplan upprättad. Handlingsplanen inbegri- Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 15(19)

16 per positiva mötestillfällen med elevernas vårdnadshavare, så som öppet hus, temakvällar, vernissage, öppen skola osv. Framförallt vill vi få in tänket att "vara bra varje dag". Skolledningen skriver kontinuerligt brev hem till föräldrarna med information om skolans pedagogiska tankar. Vi märker nu stor skillnad och får mycket bra respons från föräldrana. Har vi nöjda elever och föräldrar som kan rekommendera vår verksamhet till andra, ser vi det som ett mycket gott betyg för hur vi sköter verksamheten. Vi ska förbättra siffran genom förbättrad måluppfyllnad och fortsatt arbete för trygghet och trivsel. Vi ska också ytterligare förbättra vår kommunikation med föräldrarna via Unikum och mera traditionella former för information och dialog. Föräldramötena har betydelse för detta, det dagliga positiva bemötandet i de lägre årskurserna skall vi se till att utveckla och den fortlöpande informationen via veckobrev skall fortsätta. För att nå ännu längre inom detta område skall vi ytterligare förtydliga vårt erbjudande och oförtrutet arbeta på att förbättra måluppfyllnaden/resultaten. som kan rekommendera sin skola till andra Vi arbetar hårt för att öka trygghet, trivsel och lärarnas kompeten. Vi arbetar också relationsstärkande och detta tillsammans kommer att öka måluppfyllelsen och ge nöjdare elever. Qualis självvärderingsmatris Vi har en hög måluppfyllelse. En stor andel elever når minst E i betyg. Dock är det så att en stor andel elever inte når högre än D eller C. Stort fokus måste vara på att eleverna ska coachas till högre betyg. Trygghet och trivsel är bra redan nu men i takt med att den formativa bedömningen kommer in mer och mer ser vi också tryggare elever. Vi har förändrat sättet att nå ut med information. Vi tror mer på personliga möten. Mejl är bra för att bestämma tid för möte - inte att förmedla budskap. Självärderingsmatris skola Självvärderingsmatris grundskola/gymnasieskola Delkriterium Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 16(19) Steg A Kunskaper och färdigheter X B Trygghet och trivsel X C Elevernas ansvar för eget lärande X D Arbetssätt och lärarroll X E Delaktighet X F Organisation X G Styrning och ledarskap X H Kommunikation X I Kompetens X J Resursutnyttjande X K Image X Analys och bedömning Prioriterat mål "Reflekterat förhållningssätt" VT 12

17 Utifrån enkäter till pedagogerna ser vi att de upplever att reflektion bidrar till högre måluppfyllelse, utveckling av undervisningen och utveckling av den egna yrkesrollen. Vi kan emellertid ännu inte se att arbetet med det prioriterade målet fått några effekter på måluppfyllelsen. Det reflekterande förhållningssättet har inte fått pedagogerna att se på sig själva och sin ledarroll utan fokus är på hur eleverna är. Det är fortfarande så att elever bedöms utifrån ambition och det är fortfarande så att det är elevens fel att de misslyckats. Högre måluppfyllelse - förtydligat läraruppdrag: Arbetet med förtydligat läraruppdra/ledarskap har precis startat och under året 2012 var inte undervisningen fullt individanpassad. Vi har arbetat hårt med detta under höstterminen genom att arbeta med ett tydligt ledarskap och med täta uppföljningar av elevernas resultat på individnivå kommer vi att öka elevernas måluppfyllelse. Pedagogerna har fått handledning av specialpedagog och rektor för att hitta nya vägar för varje elev. Vi har lagt stor vikt vid klassrumsbesök och samtal med varje pedagog och detta har för en del pedagoger varit obekvämt. Pedagogernas ledarskap och läraruppdrag diskuteras. Arbetet bara har börjat och vi i ledningen måste ha tålamod. Precis som att lärarna måste ha tålamod och acceptera att det ställs tydligare krav. Det är värderingar som ska förändras och det tar tid. Mer om vidare åtgärder i "Åtgärder för utveckling". I personalgruppen årskurs 7-9 har CELL arbetat med fokus på uppdraget och värderingar. En analys av gruppdynamiken gjordes som pekade på olika värderingar i laget. En konflikt i ett arbetslag på verkar också resten av kollegiet. Detta påverkar också måluppfyllelsen. En kreativ grupp presterar helt enkelt bättre än en som är i konfliktfas. Konflikten har precis blommat upp ordentligt och vi arbetar på olika sätt med att komma till rätta med detta. Medborgare: Vi måste intensifiera arbetet med läxhjälp, specialpedagoger, resursutnyttjande och studiehandledning på hemspråket. Vi har påbörjat detta under året. Dessutom måste vi se till att den täta resultatuppföljning som vi har arbetat med under året fortsätter och resulterar i en bättre måluppfyllnad. Resultatuppföljningen måste följas av snabba och tydliga åtgärder på såväl individ- som organisationsnivå. Vårt arbete med att utveckla det entreprenöriella arbetssättet och att inför varje nytt arbetsområde aktivt tala om syfte och mål i relation till kunskapskraven med eleverna kommer också att öka måluppfyllelsen. Ekonomi: Resultatet blev med tanke på förutsättningarna bra och vi har en budget i balans. Resultaten indikerar dock på att vi inte har använt resurserna helt rätt och detta måste ses över inför budgetår Vi tittar på olika sätt att marknadsföra oss men vi glömmer inte heller att det viktigaste är att var bra. Varje dag! Organisation: Måluppfyllelse och betyg: En av rektorerna åk 7-9 var sjukskriven och rektor hade svårt att följa varje pedagogs arbete. För personalgruppen krävs ett nära ledarskap och en ledare som finns med i alla pedagogiska samtal. Pedagoggruppen på skolan drar åt olika håll och har olika tankar kring elever och undervisning. Detta var en anledning till att Cell arbetade med en personalgrupp. Vi hade en matematik (åk 7-9) lärare som var sjukskriven hela vårterminen och vikarien var inte behörig. Detta påverkade förstås slutresultatet. Lärarna har haft ett synsätt att det ska vara svårt att få bra betyg. Vår hypotes är att samma elever skulle fått högre betyg på andra skolor. Detta baserar vi på att eleverna på Maria Park är ambitiösa och har ett gott stöd hemifrån. Många lärare har bara arbetat på Maria Parkskolan, vilket gjort att "normalfördelningskurvan" för betygssättning flyttats uppåt. Vi bedriver ett involverande ledarskap som bygger på en tydlig, gemensam och kommunicerad vision från oss rektorer. Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 17(19)

18 Det som pedagogerna beskriver som svårast är att få tid till reflektion när så mycket annat påkallar pedagogens uppmärksamhet. Troligen räcker inte endast mer tid utan även struktur och ytterligare förståelse för reflektion som metod för att nå högre måluppfyllelse. Att delge varandra bra metoder och goda exempel är ett annat sätt att inspirera och motivera varandra. För att få till ett organisatoriskt lärande, ett lärande i hela organisationen, krävs också gemensam reflektion och ifrågasättande av det som görs för att hitta bättre alternativ och hitta nya lösningar. Det handlar alltså inte om att varje enskild person lär sig utan det är den gemensamma nya kunskapen som karaktäriserar det organisatoriska lärandet. Framtid: Resultatet är nära vårt målvärde. Arbetet med att erbjuda eleverna en stimulerande lärmiljö har påbörjats och eleverna blir delaktiga genom klassråd och elevråd. Vi kommer att genomföra en elevenkät som utvärderar lärarna och utifrån denna hittar vi styrkor och svagheter i verksamheten. Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden Prioriterade mål: Reflekterande förhållningsätt: Tydliggöra till alla pedagoger kring varför skolan valt det prioriterade målet vi når högre måluppfyllelse genom att elever, pedagoger, och skolledning har ett reflekterande förhållningssätt i vardagen. Skapa förutsättningar för att pedagogerna får delge varandra goda exempel av ett reflekterande förhållningssätt. Visa på exempel hur reflektionerna kan dokumenteras och tas om hand för att reflektion ska bli ett reellt lärande och skapa förändring. Ta beslut på vilka reflektioner som ska dokumenteras på liknande sätt inom skolan för att vara en tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet. Skapa tid och struktur för gemensam reflektion Högre måluppfyllelse - stärkt ledarskap: Pedagogerna ska auskultera i varandras vardag. Rektorerna har en tydlig plan för detta. Pedagogerna ska ha fokus på vilka kunskapskrav som ska gås igenom på lektionen, start/slut på lektionerna, hur väl man fångar alla elever osv. Aktionsplan finns och detta är en plan i det eu-projekt som skolan har i samarbete med Sandnes kommun. Coachande samtal för lärare från rektorer och specialpedagoger. Coachande samtal från lärare till elever. Förtydligande av uppdrag Tillsammans tolkar vi uppdraget i läroplan för att finna en likvärdighet i hur vi tänker kring värderingar och t ex åtgärder vid kränkningar. Inlärningsmiljön och arbetsron är viktiga faktorer för att eleverna ska lyckas Här knyter vi an till Hatties forskning. Något vi tittar på under lektionsbesök men som också finns med i elevenkäten "utvärdering av läraren". Tillsammans arbetar också kollegiet med läroplanen och övriga styrdokument för att finna en Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 18(19)

19 likvärdighet och för att utveckla bedömningskunskaperna. Kontinuerligt förs diskussioner om hur man får alla elever att lyckas. Samtal i teamen varje vecka, ämnesgruppsträffar tillsammans med Allerum 1 gång/månad. Samtalen fokuserar på centrala innehållet och på kunskapskraven Hur tolkar vi kunskapskraven på olika sätt. Viss kännedom om och till viss del är begrepp som tolkas olika av olika lärare Lärarna ska bli effektivare, bättre på att anpassa undervisningen och att eleverna utvecklar sina förmågor som medbedömare med tydlig coachning från läraren. Detta pratar om vid medarbetarsamtal och vid pedagogiska diskussioner i teamen Elevaktiva arbetssätt ska öka elevernas motivation, intresse och lust Vi har sambedömningar i verksamhetsområdet gällande NP i alla ämnen Ekonomi: Vi arbetar med marknadsföring för att locka till oss nya elever. Inför budget 2013 har vi sett över resursfördelningen på skolan och till höstterminen ska resursutnyttjandet bli ännu bättre. Vi ska ha månatliga uppföljningar med vår ekonom och noga följa in/ utskrivningar av elever Organisation: Fokus på fortbildning som utgår från ledarskap och läroplansarbetet. De pedagoger som behöver utvecklas ska stärkas genom coaching från rektorer och specialpedagoger För att öka måluppfyllelsen ska vi som beskrivits tidigare prata ledarskap, relationsskapande arbete, samtalsgrupper med inriktning bedömning och läroplan Rutiner kring mål och resultatuppföljning Unikum- uppföljningar Specialpedagoger används mer effektivt. Behovet av stöd analyseras och insatserna ändras fortlöpande efter behov. Tydliga krav på specialpedagoger hur otäckt det än må upplevas - de ska coacha lärarna! Inte sitta barnvakt till elever. Framtid: Lärmiljön ses över och elevernas lärstilar tas i beaktning Eleverna ska genom mentorssamtal ledas till större delaktighet i undervisningen och i lärmiljön Behörig personal! Föräldrar ska ha förtroende för skolan och kunna rekommendera oss genom att vi är tydliga med vårt uppdrag, har tydlig kommunikation och ett nära samarbete via veckobrev, föräldrarmöte, öppen skola osv Eleverna ska vara stolta över MP genom att de känner delaktighet, förtroende för lärare och goda kunskaper Utvärdera verksamheten 2 ggr/termin Läxläsning/måluppfyllelsetid 1 gång/vecka Ansvarig för redovisningen Thomas Blomsterberg, rektor 7-9 Maria Wikström, rektor f-6 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Maria Parkskolan, Kvalitetsrapport 19(19)

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer