KUNSKAPS- UTVECKLING GER FÖRÄNDRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPS- UTVECKLING GER FÖRÄNDRING"

Transkript

1 WHITE 2014

2 WHITE 2014 regeringskvarteret i Oslo. White tar också plats i Danmark. Där lanserade vi en idé tävling om framtidens studentbostäder tillsammans med Dansk Arkitektur Center, DAC. Intresset för White växer internationellt. Under året föreläste vi vid London School of Economics, på World Urban Forum i Medellin och vid Business of Design Week i Hongkong. White medverkade på Venedigbiennalens arkitekturutställning och på Arkitekturbiennalen i Rotterdam, med projekt från Kiruna, Nairobi och New York. Vi prekvalificerade oss och blev inbjudna till en rad prestigetävlingar. Tävlingsvinster i Greenwich och Cardiff är betydande referensprojekt i Storbritannien. White är ett medarbetarägt företag och det gör oss till en populär arbets- KUNSKAPS- UTVECKLING GER FÖRÄNDRING Monica von Schmalensee VD White Hårt arbete ger resultat. Vår ambition är att vi ska vara det ledande Skandinaviska arkitektkontoret på den internationella marknaden White har högt ställda mål. Vår vision är att skapa arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil och sätter människan i centrum. För att stärka arkitekturen arbetar vi med tre delmål: beröra, utmana och utforska. Vi berör genom en sinnlig arkitektur som präglas av konstnärlighet. Vi utmanar oss själva genom att låta unga medarbetare ta plats. Deras energi syresätter företaget. Vi är ett utforskande företag där vår forskning ger avtryck i arkitekturen. Exempel på att vår arkitektur berör är att White belönades med Kasper Salinpriset 2014 för kulturhuset Väven i Umeå. Slussplan, ett bostadshus, fick Malmös stadsbyggnadspris. Två skolor invigdes i Norge; Bråtejordet utanför Oslo och Faerder i Tönsberg. I Stockholm öppnade Quality Globe Hotel och i Göteborg invigdes STF Göteborg City, två hotell där White står för såväl arkitektur som inredning. Konsthallstorget och S:t Johannesplan i Malmö är landskapsarkitektur när den är som bäst. En viktig framgång i Sverige var tävlingsvinsten om ny gestaltning av Clemens torget i Lund. I Norge stärkte vi vår position ytterligare vilket ledde till ett följduppdrag på Havnepromenaden och ett parallellt uppdrag för 2

3 VD HAR ORDET 1 2 FOTO: Fika på vårt nya kontor i Linköping 2. Bråtejordet skola utanför Oslo 3. S:t Johannesplan och Konsthallstorget i Malmö 4. Entréplatsen från Akersgata vid regeringskvarteret i Oslo OSKAR LÜRÉN, IVAN BRODEY, HANNS JOOSTEN, WHITE VIEW givare. En enkät bland arkitektstudenter visar att White är den mest attraktiva arbetsgivaren. En annan undersökning visar att vi är en av de mest populära arbetsplatserna för kvinnliga ingenjörer. Vi är ett jämställt företag på alla nivåer och arbetar för att alla ska känna sig välkomna och delaktiga oberoende av varifrån du kommer eller vem du vill vara. White är ett utforskande företag. Ända sen starten har vi utforskat allt vi kan lära oss om livet. I vår FoUorganisation driver medarbetare uppdragsnära forskning. Inom White Research Lab beviljades 23 projekt anslag 2014, vilket är det största antalet sedan starten Under 2014 etablerade vi ytterligare en adjungerad professur vid KTH i digital design. Vid Chalmers har vi idag två professorer vid sidan av våra industridoktorander inom stadsbyggnad och Centrum för vårdens arkitektur. Vid LTH är White representerat genom en forskare i ljusdesign. Vi ska vara ledande i utvecklingen av det hållbara samhället. Som medarbetarägt företag lever vi som vi lär. Därför har vi som första svenska arkitektföretag anslutit oss till FN:s Global Compact där vi ställer oss bakom 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. I Affärskod för hållbart företagande beskriver vi vilka krav vi har på oss själva och våra kunder. Under året fick en av våra specialister på social hållbarhet priset Sweden Green Building Award. Vårt engagemang för ungdomar i Biskopsgården belönades av Göteborgs Stad. White är ett lönsamt företag, men vi mäter inte bara vår framgång i pengar. Vi brinner för arkitektur som bidrar till en bättre värld. Utan det målet skulle vi bara vara ett vanligt arkitektkontor. 3

4 ATT BYGGA PÅ KUNSKAP White skapar arkitektur som stödjer hållbara livsmönster. Kunskapsutveckling är förutsättningen för all form av förändring: vi behöver den för att skapa nya mål, och för att motivera nya beteenden i målens riktning. Den kunskapsgrund vi medverkar till är en förflyttning för hela samhället i riktning mot en hållbar framtid. Forskningen på White sker genom praktiknära och samarbetsinriktade projekt och involverar närmare en femtedel av våra medarbetare.

5 Q UA L I T Y H OT E L G LO B E, F OTO : B E N GT H Ö G L U N D

6 F OTO : W H I T E V I E W, K R I ST I A N Ä L E G Å R D, Å K E E : S O N L I N D M A N, W H I T E W H I T E

7 VÅR FORSKNING GER AVTRYCK I ARKITEKTUREN 1 Hur planerar och bygger vi städer där människor och natur lever i nära samspel? I det Vinnovafinansierade projektet c/o City har vi arbetat med att lyfta fram värdet av naturen i staden. Projektet har lanserat flera praktiska verktyg som kan förenkla arbetet med ekosystemtjänster för planerare, arkit ekter, byggbolag och byggherrar. Vi har ansvarat för en vägledning som beskriver hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplaneringen. 2 För att möta krav på bättre hygien i vården har vi forskat fram en ny typ av dörrtrycke till patientrummen på Nya Karolinska Solna. Kravet var att kunna manövrera en dörr utan att röra trycket med handflatan, och därmed minska bakteriespridning. En viktig designuppgift var därför att få brukaren att intuitivt använda underarmen för att öppna dörren, samt att underlätta öppning för funktionshindrade. Projektet visar hur vår praktiknära forskning identifierar behov, löser problem åt både uppdragsgivare och brukare samt ger konkreta resultat som utmanar marknaden och levererar mervärde. 3 Under 2014 startade vi en ny utvecklingsmiljö för dagsljus för att utveckla metoder och sprida kunskap mellan ljusexperter och arkitekter. Utvecklingsmiljön samlar ett team av kompetenser som spänner från ljusdesign till dagsljusoch energisimuleringar och IT-metodik. Forskningen fokuserar på sambandet mellan det upplevda och det uppmätta dagsljuset. Våra utvecklingsmiljöer består av kunskapsplattformar och dynamiska forskningsfält inom företaget, där forskning och utveckling sker i nätverk tvärs över projektgränser och uppdragsområden. Utställningen om dagsljus på White i Stockholm visar hur gestaltning för god och ljus livsmiljö blir allt viktigare när städer förtätas. 4 Att ta vara på dagsljuset är en självklar uppgift för arkitekter. Vi ingår i ett internationellt forskarnätverk för solenergi i arkitektur. Sedan år 2000 har vi genom projekt som Hammarby Sjöstad i Stockholm, naturum Vattenriket i Kristianstad och Frodeparken i Uppsala utvecklat nya sätt att integrera solceller i fasader och tak. Whites forskare leder projekt med fokus på att förbättra stadsplanering för att i rätt skeden tänka in solenergi. 5 Södertörnsmodellen är ett samverkansprojekt för hållbar stadsutveckling med ökat medborgarinflytande som mål. Inom projektet utvecklas samverkansformer mellan forskning, kommuner och näringsliv för att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling utifrån medborgarnas behov. White leder projektet där nio aktörer från näringsliv och akademi samt åtta kommuner söder om Stockholm ingår.

8 ÖPPEN MILJÖ FÖR DIGITAL DESIGNMETODIK Dsearch är sedan fem år Whites utvecklingsmiljö för digital designutveckling. Målsättningen är att skapa en plats för experiment och utveckling i skärningen mellan gestaltning, digital metodik, och produktion av arkitektur. Begreppet utvecklingsmiljö står hos Dsearch för en öppen miljö, integrerad med företagets olika discipliner, framförallt genom utveckling i uppdrag, metodutveckling och forskning. Dsearch är en del av enheten Digital design & BIM och arbetar nära Whites FoU-avdelning Kunskapsbygget. Kännetecknande för Dsearch är att digitala designmetoder utvecklas i nära anslutning till gestaltningsarbetet, med innovationer för arkitektoniska lösningar som huvudmål, och i samverkan med flera ämnesområden. Under fem års tid har Dsearch haft en aktiv roll i över tjugo White-uppdrag, med ansvar för allt från metodutveckling och stöd för projektteam, till delansvar över gestaltning, projektering och slutförande. Utveckling har även skett genom oberoende metodikutveckling, samt i internt finansierade ARQ- och WRL-projekt. På dessa sätt har miljön drivit kunskapsuppbyggnaden och implementeringen av digital designmetodik genom vårt intranät, nyhetsbrev, föreläsningar och workshops. Med en central grupp på fyra anställda sker kunskapsöverföring till stor del genom ett informellt nätverk på flera av Whites kontor. Som utvecklingsmiljö kännetecknas Dsearch av ett starkt fokus på relationen mellan digital designmetodik och gestaltningsprocessen. Miljön utvecklar specifika parametriska designmetoder anpassade till uppdragets förutsättningar, med avsikt att ge möjlighet till nya arkitektoniska lösningar genomförda på ett kvalitetssäkrat vis. För att kunna bidra till nya arkitektoniska lösningar krävs, förutom teknisk kompetens och designförmåga, även kunskap om det digitala designfält som utvecklats internationellt inom arkitekturen under de senaste tjugo åren. Då utvecklingen inom digital design snabbt går framåt, deltar White aktivt i forskningssammanhang och undervisning på våra arkitekturskolor, bland annat genom en adjungerad professur med inriktning på tillämpad digital gestaltning på Arkitekturskolan KTH. Under 2014 färdigställdes genom Dsearch den interiöra beklädnaden av konferens anläggningen i Quality Hotel Globe i Stockholm, ett fasadsystem utvecklades för kvarteret Uarda i Solna och på Forumtorget i Uppsala gjordes ett fullskaletest med en dynamisk sittmöbel. Dsearch ShopTalks initerades som ett öppet internt forum. Dsearch har fått stå modell för ytterligare utvecklingsmiljöer med starkt innovationsklimat inom White, däribland Dagsljus- och Tränätverket.

9 ATT BYGGA PÅ KUNSKAP I Forumtorgets soffa skall alla kunna hitta sin favoritplats den expressiva förändringen av formen skapar olika ergonomiska förutsättningar längs soffans längd. Den parametriska modellen har använts för att generera många varianter och lösningar. 6

10 WHITE 2014 WHITE I SIFFROR 2014 Omsättningen i koncernen uppgick till 759 MSEK (765 MSEK 2013). Resultatet efter finansiella poster blev 63,7 MSEK (42,9 MSEK). Rörelseresultatet före och efter stiftelseavsättning uppgick till 76 MSEK respektive 64 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10%, respektive 8%. Vid årets slut fanns 734 (712) anställda och av dessa var 61% arkitekter och 32% ingenjörer. Personalomsättningen var 10% (10%), där 93 (103) personer började och 71 slutade (69). Koncernens medelålder var 41 år (41). Vår största enskilda marknadstjänst var de arkitektrelaterade tjänsterna, dessa stod för 84% av vår omsättning vilket motsvarade 638 MSEK. Per balansdagen fördelades koncernens aktier på följande vis: 122 partners ägde aktier, två ägarstiftelser ägde aktier och 387 övriga medarbetare ägde aktier. Under året fick ägargruppen 62 nya aktieägare köpte 210 personer totalt aktier. Det är en ökning med 71 procent jämfört med föregående år. Efterfrågan på aktier var stor och därför beslutades att genomföra en nyemission med aktier. Konjunkturinstitutets prognos för 2015 beskriver en global återhämtning. Det märks framförallt i Europa och i en fortsatt stark konjunktur i USA, vilket stärker Sveriges ekonomi. Riksbanken spår en fortsatt låg ränta för att tvinga upp inflationen. Tillsammans med storstadsregionernas tillväxt skapar detta bra förutsättningar för att bolaget kommer att ha en god utveckling Marknadsutsikterna är positiva med ett tryck på ökat bostadsbyggande, stora investeringar i vårdsektorn och utveckling av miljonprogrammet som leder till stor efterfrågan på våra tjänster. Den ökade konkurrensen och internationaliseringen inom arkitekturbranschen är en spännande utmaning. Våra kunder ställer höga krav på hållbar arkitektur, social inno vation och ekonomistyrning. I den samtida utvecklingen är våra medarbetare och deras kreativitet och kompetens vår viktigaste tillgång. 7

11 WHITE I SIFFROR 2014 EKONOMI Beträffande den finansiella utvecklingen av koncernen hänvisas till nedanstående ekonomiska flerårsöversikt. FRÅN RESULTATRÄKNINGEN, TSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat FRÅN BALANSRÄKNINGEN, TSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank inklusive korta placeringar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Avkastning på eget kapital (%) 36,3 27,4 27,1 21,5 19,1 Vinstmarginal (%) 8,4 5,6 2,8 5,3 4,7 Intäkt per årsarbetare (TSEK) Soliditet (%) 40,1 39,8 34,6 32,8 39,9 Medelantal årsarbetare DEFINITIONER Avkastning på eget kapital (%): Vinstmarginal (%): Soliditet (%): Årets resultat efter minoritetens andel i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetens andel. Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter. Eget kapital exklusive minoritetens andel i procent av totala tillgångar. 8

12 F OTO : Å K E E :S O N L I N D M A N GÖTEBORG H A L M S TA D KIRUNA K Ø B E N H AV N L I N KÖ P I N G Magasinsgatan 10 Box 2502 SE Göteborg Badhusgatan 10 SE Halmstad Arent Grapegatan 27 SE Kiruna White arkitekter A/S Njalsgade 21 DK-2300 København S S:t Larsgatan 32 B SE Linköping LON DON MALMÖ NÆSTVED OS LO STOC KHOLM The Building Centre 26 Store Street WC1E 7BT London Bassängkajen 12 SE Malmö White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1. sal DK-4700 Næstved Møllergata 13 NO-0179 Oslo Östgötagatan 100 Box 4700 SE Stockholm UMEÅ UPPSAL A VÄ S T E R Å S ÖREBRO Östra Strandgatan 26B SE Umeå Västra Ågatan 16 SE Uppsala Hantverkargatan 10, 1 tr SE Västerås Olof Palmes Torg 1A SE Örebro facebook.com/whitearkitekter instagram: whitearkitekter

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser

årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser årsredovisning Tillsammans skapar vi attraktiva mötesplatser Det här är ATRIUM LJUNGBERG Atrium Ljungbergs arbete handlar om att skapa hållbara miljöer som människor vill vistas i, idag såväl som i framtiden.

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4 årsredovisning 21 Vår projektportfölj ökade under 21 från 15 miljarder till nästan 18 miljarder SEK, vilket är en ökning med cirka 2 procent. När Kunskapssverige växer, byggs det som aldrig förr på svenska

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge

Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge Årsredovisning 2012 Innehåll Redovisning av resultat och intäkter i årsredovisningens första del (sid 1 80) sker i enlighet med segmentsredovisning. Rapport över finansiell ställning och kassaflöde presenteras

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer