Frågor och reflektioner från konferensen den 11 november 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och reflektioner från konferensen den 11 november 2011"

Transkript

1 Frågor och reflektioner från konferensen den 11 november 2011 Inledning Den 11 november 2011 genomfördes en temakonferens om hemsjukvårdsreformen i. Ca 260 deltagare politiker, tjänstemän, företrädare för brukarorganisationer, fackliga företrädare m.fl. deltog med stort engagemang för att diskutera det första förslag till ny ansvarsfördelning som presenterade av hemsjukvårdsreformens projektorganisation. Under en frågestund i anslutning till att förslagen till att den nya ansvarsfördelningen presenterades och under ett 90 minuter långt pass med gruppdiskussioner framkom många synpunkter, reflektioner och frågor. De frågeställningar som framför allt diskuterades framgår av bilagt frågebatteri. Du kan även hitta övrigt konferensmaterial på I det följande sammanställs frågor och reflektioner som i huvudsak dokumenterades i form av inlämnade frågelappar och på blädderblock Ansvarsfördelning Förslaget, så här långt, tar alldeles för stor hänsyn till befintliga organisationer. Begränsat att tänka nytt. Förordar en bredare omvärldsbevakning. Definitionen: Hemsjukvård respektive kvalificerad sjukvård. Hur precisera med hänsyn till skatteväxling? Var hamnar kostnaden? Var finns patientfokus om vi ska dela upp vården i minimi- och maxnivå, specialistsjukvård och hemsjukvård. Får då besök av flera sjuksköterskor från olika huvudmän. Kommunerna kommer att vara lillebror och ha svårt att rekrytera nya sjuksköterskor i kommande generationsskifte. Ny sjuksköterska vill ha all sjukvård och ska vi få specialistutbildade sjuksköterskor måste då få utföra sjukvårdsuppgifter. Vårdplanering måste vara så klar som möjligt och ska följas, utvärderas och ändras vid behov. Bra att så mycket som möjligt förs ut till hemmen! Vad är det som inte kan utföras i hemmen? Tydliggör vilka möjligheter och förbättringar detta innebär för olika patientgrupper Patienternas bästa hur avgörs det? Specialiserad hemsjukvård/specialiserad rehabilitering Hur hitta gränssnitt? Tror man ska avstå från att sätta gräns utifrån diagnos, funktionshinder etc. Bättra att definiera utifrån insatsinnehåll: 1

2 - T.ex. behov av teaminsats där delar av teamet består av professioner som inte växlats över (läkare, neuropsykolog, kurator, logoped, dietist ) - Behov av avancerad teknisk apparatur som hanteras inom specialistklinik - Små behovsgrupper som behöver samlas hos en/enstaka aktör för att kunna upprätthålla kompetens Precisera vad som är specialiserad hemsjukvård måste förtydligas! Tydliggör specialisthemsjukvård för somatisk vård och psykiatri Ingen har nämnt ordet logoped inom rehab i maxnivån. Ska logopeder och kuratorer, dietister m.fl. som är så få gå över? Specialistsjuksköterskorna hur gör man med dem? Låg kompetens på undersköterska/icke undersköterska (enligt Äldreguiden). Hur kompensera detta? Mjölby/Motala? Tillhör LAH hemsjukvård eller specialiserad hemsjukvård? Tydliggör! De olika LAH kan fungera lika bra med kommunen som huvudman. PAH gränsdragning, var ska den gå? Tröskelprincipen Tröskelprincipen hur, av vem, mandat att avgöra? Tröskelprincipen är svepande vem har tolkningsföreträde? Viktigt att definiera utan stora svårigheter. Vem har tolkningsföreträde när det gäller om stora svårigheter föreligger eller ej? (patienten, landstinget, kommunen?) Definitionen säger att personer som inte kan ta sig till mottagningen ska få hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet av kommunen vem ansvarar när vi som behandlare bedömer att vård/rehab bör ske i hemmet för att få bästa effekt även om patienten egentligen kan ta sig? När behov uppstår är ju ofta inte samma dag som när vårdplan upprättas vilket ska gälla? Vårdtagare som ibland kan ta sig till vårdcentralen och ibland inte får inte hamna mellan stolarna! Åldersgräns Vilken nytta är åldersgränsen (exempelvis för unga vuxna år) inom psykiatrin? Hjälpmedel Vi ser en risk för olikhet för brukarna/patienterna avseende möjligheten att få hjälpmedel i olika kommuner i framtiden. Detta om man väljer olika nivåer/prioriterar olika inom området. Ett gemensamt regelverk måste utgår från olika behov som alla kommuner ska tillgodose. Väljer kommunerna olika hjälpmedelsleverantörer kan det innebära att patienten tvingas byta hjälpmedel vid flytt över kommungränserna. Vad händer om en kommun får dålig ekonomi? 2

3 Kan en socialnämnd besluta sig för att dra ner på hjälpmedelsnivån? Skapar olikhet över länet för patienterna. Inkontinensansvariga i hemsjukvården. Hjälpmedel? Rättvisa, kvalitet, hjälpmedelsråd val av, upphandlingsfrågan. Rehabilitering Rehabilitering i hemmet ger ett fortare tillfrisknande Psykiatri Bra att det finns en gräns på 18 år. Undantaget psykiatri med 18-årsgräns en ickefråga? Ha ingen åldersgräns! Likvärdig vård Landstingets målsättning är att ge medborgarna en likvärdig vård över länet. Hur styr vi detta när allt mer avancerad vård ska ske i 13 kommuner? Kommunalt självstyre vx landstingets paraply Konkreta exempel underlättar Det skulle vara bra med många konkreta exempel om hemsjukvård, för att få en djupare förståelse samt att alla då kanske får en möjlighet att vara med på banan. Viktigt tycker inför framför allt medborgardialog. Målbild Skapa en målbild av vad vi vill åstadkomma, visualisera och få ut till alla (kommunicera). Vad vill vi uppnå med förändringen? Forskning och utveckling/evidens Håll samman forskning och utveckling gemensamt i kommun och landsting för kompetensförsörjningen i båda organisationerna Viktigt att evidens och beprövad erfarenhet för hur vård och rehab bör genomföras lyfts fram i diskussionen! T.ex. nationella riktlinjer kan ge stöd för hur/var gränssnittet för hemsjukvård bör dras (vissa sjukdomar bör t.ex. behandlas med multiprofessionella team med professioner utöver de som föreslås gå över till kommunerna för optimal vård/rehab se stroke). Viktigt att kunna forska och bedriva utvecklingsarbete, förbättringsarbete för distriktssköterska inom den kommunala hemsjukvården. Säkerhet och risk Patientsäkerhet hur det bedömas, av vilken/vilka funktioner, mandat, tolkningsföreträde? Riskbedömning för patient/brukare? Arbetsmiljö för personal? Hur bevakar ni arbetsmiljön i hemmen ensamarbete, ergonomi, hot/våld, smittskydd? 3

4 Tjänsteköp m.m. Kommer det vara möjligt för kommunen (ex. en liten kommun) att köpa kompetens från t.ex. en vårdcentral? Undrar om kommunen måste betalaför tjänster som annan utförare (ex. landsteinget) gör exempelvis telefonväxel. Samordningsvinster avseende resurser (ekonomi, kompetent personal, system som IT etc.) Kompetens och personalfrågor Viktigt med kompetent personal och vidareutbildning. Kompetens till personalen i hemtjänsten via distriktssköterska/sjuksköterska Kompetensen hos kommunal personal i hemmet måste kompetensutvecklas för att kunna ge nya målgruppen god vård. Viktigt att söka personal till kommunal hemsjukvård i Linköping. Kommunen attraktiv arbetsplats då vill personer söka. Ej bara vänta att personal blir överflyttade. Flytta inte över personal 1 januari utan efter nyårshelgen ex. 15 januari eller 1 februari. Rekrytera kompetenta ledare/chefer för hemsjukvården i Linköping. Ta hjälp av distriktssköterskor som arbetar i verkligheten innan ni fattar beslut i Linköping. Hur ska man jobba med kompetensförsörjningen? Specialistkompetens behöver utvecklas inom kommunerna! Spetskompetens och FoU viktiga att ha inom landstinget! Räcker personalen till för att klara uppdragen? Samverkan Samverkan med socialtjänst & skola etc.? Tyvärr påverkar ekonomi ofta samverkan. Viktigt att även landstinget tar initiativ i samverkan t.ex. uppföljning + upprättande av överenskommelser. Jag har dålig erfarenhet av det. Vad händer om man som patient/brukare hamnar mellan stolarna? Sjukvårdsupplysningen? Uppföljning Kommer ni i gruppen som förberett det här följa upp hur det går för kommunerna och eventuellt ge goda råd. Uppföljningsprocessen hur, när, vad? 4

5 Information Information till hushållen! Information kontinuerligt till allmänheten vi a olika massmedia, lokal-tv, Hälsotecken, inte bara hänvisning till webben och Information till vårdtagarna, organisationerna, allmänheten. förutsättningar? Uppföljning Vårdcentral Kan det tas hänsyn till om en vårdcentral som redan idag har endast en liten del hemsjukvård ska kunna kompenseras när den nya fördelningen kommer. Farhåga att vi blir av med resurser i större utsträckning än de som redan idag har mycket hemsjukvård. Oro hur driva vidare vårdcentral? Ska vårdcentral jobba framåt med specialisthemsjukvård? Eget val och LOV Var hamnar vårdtagare som gjort eget val av läkare, dvs. vilken vårdcentral samverkar med kommunen. Övrigt Vad kan man göra för att eliminera brister i kommunikationen mellan brukare och vårdare? Använd kundbegreppet i processen. Den frigör! Människan i centrum. Gemensam växel ex. som sjukvårdsupplysningen (flera har tagit upp det) Olika kommer ha info om olika aktiviteter Handen på hjärtat är uppdraget från Ädelreformen utarbetat och klar? Är läxan gjord? Eller är den kompetensförstärkning kommunerna hoppas på lösningen på problemet. Den resursfördelning som önskas medför en del övriga arbetsuppgifter. Ta lärdom av den gemensamma landstingsdrivna hemsjukvården i Norrköping! Många kommuner (även vi här i Motala) har i en tid fått statligt riktade medel för att jobba med anhörigfrågor. Hur stöttar man anhöriga i deras vardagliga arbete de själva har att hjälpa närstående. Det statliga stöden försvinner och kommunerna får själva implementera verksamheten i befintlig budget. Jobbar Läns-SLAKO med anhörigfrågan i någon av undergrupperna. Vad är landstingets roll i anhörigfrågor? Ges anhörigfrågan plats i hemsjukvårdsreformen? Övriga tankar som redovisats på blädderblock Var går gränsen? Vad är skillnaden för mig? Hur uppfostrar man medborgarna i det nya? 5

6 Vill ha kvar specialistsjukvården kroniska sjukdomar LAH; PAHa m.m. ska vara kvar inte rasera det som fungerar Efterlyser förändringsbenägenhet Värna om resurserna för särskilt utsatta ex. neuro Skapa förutsättningar Vara öppna för förändringar Prata/diskutera med alla berörda tidigt Medborgarna med i processen SWOT Några lämnade också in dokumentationer på blädderblock och på annat sätt. Här följer några sammanställningar på de delar av en SWOT-analys som fullföljts: Exempel 1: Patientperspektivet Uppdrag förs över men inte kompetensen Brister i kunskapspåfyllnad Om den avancerade hemsjukvården helt förs över risk för att patienten inte kan vårdas hemma och än mer överbelagda sjukhus Bristande attraktivitet därmed kompetensförslust Teamet splittras Kommunen Har inte redskapen för kunskapsteknikutveckling Jourorganisation Dokumentation För lite pengar? Läkemedel Ingen direktinläggning Landstinget Överbelagda sjukhus om för mycket av hemsjukvård går över Läkarflykt - måste finnas i ett sammanhang Färre personer inblandade i patientens vård Ökad kontinuitet Samordning Geografisk närhet Vårdnära forskning Vårdplaner En hemsjukvårdsorganisation för personal Vårdnära forskning, kunskap därmed attraktivare Hushålla med begränsade resurser För över förhållningssätt till Säbo Bättre rehab Rätt patienter inom uppdraget 6

7 Exempel 2: Vem bedömer om aman kan g+å över tröskeln Tröskelprincipen Det ska vara maximinivån, inte miniminivån. Helt omtag måste ske annars bara överflytt av hemsjukvårdsuppgfitger Olika dokumentationssystem Lönekonkurrens Svårare att utveckla ny kompetens Landstinget tappar mycket kompetens initialt En del medarbetare gör flera olika saker inom landstinget Svårt få ihop de bägge grupperna. Måste jobbas ihop i ett tidigt skede Inte vård i rätt tid Kan bli svårt att få till en bra väg mellan kommunsjuksköterskor och läkare Exempel 3: Patientperspektivet Specialistvården rätt kompetens? Svårt med speciella hjälpmedel Olika ambitionsnivåer i olika kommuner Kommunperspektivet Underfinansiering För liten kommun för att klara övertagandet Personalrekrytering Ökade kostnader när vi ser mera behov Färre personer kring vårdtagare Bra samordning mellan kommun och landsting ger en god och bra helhetssyn Bäst för de som har mycket insatser från olika instanser Landstinget får en lägre belastning Kompetensöverföring mellan landsting och kommun Kommunerna besisster mer kompetens än vad kanske landstinget tror För att få ihop grupperna börja utbildningsresan nu Ett huvudmannaskap Kompetensutveckling bättre Konkurrens om hjälpmedelsupphandling Sjuksköterskor måste ha god kompetens och arbeta hos en attraktiv arbetsgivare Kompetensutveckling Skatteväxling görs rättvist Bättre samordning Kan möta nya behov Lättare med förebyggande insatser folkhälsovård Hälso- och sjukvård högre status 7

8 Landstingsperspektivet Läkarna kavar i VC ny gräns Mindre resurser i skatteväxlingen Lilla VC kanske inte överlever VC tappar flera funktioner t.ex. specialistsjuksköterskor, många kompetenser, tappar närheten Tröskelprincipen/åldersgräns Styrkor Gränslöst att inte ha åldersgränser inga avbrott Kommunernans ansvar blir inte bollad Kan lyfta barnperspektivet Tydligare gränser Motverkar smittspridning Exempel 4: Styrkor Större närhet vårdtagare behandlare Mulitmodalt team En och samma huvudman Vårdtagaren i centrum er Färre behandlare i hemmet kontinuitet Lättare att bemanna enheter Kan påverka processen får färre områden Bra för patienten Blottlägger gråzoner kan jobba med dem tillsammans Se över helheten åtgärda de problem vi ser Mer fokus på specialistvården när hemsjukvården tas bort Svagheter Fler kompetensområden att klara i kommuner Risk att tappa barnperspektivet Oklart för medborgaren innebörden kan jag kan jag inte ta mig Kan variera över tid Bristande kontinuitet Svagheter Tappar kompetens Oro i övergången Regionindelningen Rädsla att specialavdelningar kommer att läggas ner Avslutningsvis Det finns mycket kompetens och stort engagemang i frågorna som rör framtidens hemsjukvård. erna att diskutera dessa frågor är många under de kommande två månaderna och även efter det att Läns-SLAKO förordat vilka ansvarsförhållanden som ska gälla efter den 1 januari Som projektledare för hemsjukvårdsreformen känns engagemanget och tillgången till kompetens mycket bra. I det fortsatta arbetet tror jag att vi med gemensamma krafter ska kunna hålla fokus på patientnytta och vad som krävs av hemsjukvården i framtiden. Många har understrukit, inte bara under konferensen, vikten av att tänka nytt och tänka framåt. Sven-Inge Arnell Projektledare 8

9 Förslag till diskussionsfrågor Projektgruppens arbete har präglats av direktiven i den politiska avsiktsförklaring som antogs av alla huvudmän (länets kommuner och landstinget) under våren Avsiktsförklaringen lyder: Landstinget och kommunerna i har som gemensam ambition att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunal regi, genom skatteväxling den 1 januari Utgångspunkten för arbetet ska vara att så mycket som möjligt av vården i hemmet skall överföras, under förutsättning att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten/brukaren. Diskussionsfrågor: 1. Förslaget som har presenterats, vad för det med sig: a. För patienterna, hot och möjligheter b. För kommunerna, hot och möjligheter c. För landstinget, hot och möjligheter 2. Diskutera förslaget till tröskelprincip och förslaget att inte ha någon generell åldersgräns: a. Styrkor b. Svagheter 3. Vilka tankar väckte det när ni hörde förslaget om ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, där kommunen ges ansvar för baslinjen "hemsjukvård" och landstinget ges ansvar för "specialiserad hemsjukvård? 4. Hur kan vi skapa bra förutsättningar för att genomföra hemsjukvårdsreformen? a. Vad kan vi göra under år 2012? b. Vad kan vi göra under år 2013? 5. Övriga förslag eller synpunkter Skriv, dokumentera, lägg lappar i frågelådorna, skriv på klotterplanket, använd blädderblocken i lokalerna! Eller använd baksidan på det här pappret Vi vill gärna ha dina synpunkter, reflektioner, tankar och frågor! 9

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer