Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll"

Transkript

1 Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas... 1 Bakgrundsfakta... 4 Folkmängd 31 december... 4 Familjer efter antal barn... 4 Flyttningar efter ålder... 4 Medellivslängd... 4 Invånare efter födelseland... 4 Skattesats och kommunalekonomisk utjämning... 4 Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället... 5 Röstande i de olika valen... 5 Nationella folkhälsoenkäten... 5 Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar... 5 Befolkningen efter utbildningsnivå... 5 Förvärvsarbetande 16+ år... 5 Arbetslöshet årsmedeltal... 6 Inkomsttagare med hög respektive låg inkomst... 6 Familjer med låga inkomster... 6 Anmälda brott... 6 Nationella folkhälsoenkäten... 7 Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor... 7 Anställda årsarbetare i förskolan... 7 Låg födelsevikt... 7 Behöriga till gymnasieskolan... 7 Barnfattigdomsindex... 8 Skolbarns psykiska hälsa... 8 Målområde 4: Hälsa i arbetslivet... 8 Anmälda arbetsskador... 8 Ohälsotal... 9 Nationella folkhälsoenkäten

2 Målområde 5: Miljöer och produkter... 9 Skador och förgiftningar... 9 Självmord Fallolyckor Målområde 6: Hälsofrämjande hälso-och sjukvård Ungdomsmottagningar Nationella folkhälsoenkäten Målområde 7: Skydd mot smittspridning Barnvaccinationer Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa Aborter efter ålder Klamydiainfektion Målområde 9: Fysisk aktivitet Nationella folkhälsoenkäten Målområde 10: Matvanor och livsmedel Amningsfrekvens Dödlighet i hjärt-/kärlsjukdom Dödlighet i diabetes Nationella folkhälsoenkäten Målområde 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar Dödlighet i lungcancer Dödlighet i KOL Öppettider på Systembolaget Realprisutveckling för vin, sprit och starköl för detaljhandel Serveringstillstånd Restaurangernas försäljning Systembolagets försäljning Total alkoholkonsumtion fördelat på dryck och år Alkoholkonsumtion bland elever åk Vårdade unga på grund av alkoholförgiftning Vårdade i alkoholrelaterade sjukdomar Alkoholrelaterad dödlighet

3 Alkoholrelaterade brott Nattliga singelolyckor Prisutveckling (kr/g) för olika preparat Tull- och polisbeslag av narkotika Narkotikakonsumtion bland elever i åk Vårdade enligt narkotikaindex Narkotikarelaterad dödlighet Narkotikarelaterade brott Nationella folkhälsoenkäten Nationella folkhälsoenkäten Nationella resultat på riket och län Övrig information Regional indelning Konfidensintervall årsmedelvärden Bortfallsredovisning och övriga tabellsymboler Åldersstandardisering

4 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december Källa: SCB, Befolkningsstatistik Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas personregister som förnyas successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor och medborgarskapsbyten. Funktionell åldersindelning innebär en indelning i grupper som kan kopplas till vissa åldersgrupper, t.ex. skolåldrar, förvärvsarbetande åldrar och pensionärer. Familjer efter antal barn Källa: SCB, Befolkningsstatistik Både gifta/sammanboende och ensamstående föräldrar räknas. Barnen skall vara högst 17 år. I summan ingår de ca barn i landet som är felaktigt klassificerade som ensamstående. Det betyder att summan är något för hög. Andelarna påverkas dock inte nämnvärt. Flyttningar efter ålder Källa: SCB, Befolkningsstatistik Endast flyttningar över kommun- respektive länsgräns räknas. Medellivslängd Källa: SCB, Befolkningsstatistik Talen är ett genomsnitt för 5-årsperioden och avser återstående medellivslängd vid födelsen. Invånare efter födelseland Källa: SCB, Befolkningsstatistik Från och med 2005 används samma indelning som i Folkhälsoinstitutets Nationella Folkhälsoenkät. Tidigare år har justerats i Databasen. Från och med 2010 har benämningen Övriga Skandinavien ändrats till Övriga Norden. I tidigare årgångar har det felaktigt stått Övriga Skandinavien, det har alltså hela tiden varit Övriga Norden. Skattesats och kommunalekonomisk utjämning Källa: SCB, Offentlig ekonomi 4

5 Med skattesats avses den kommunala inkomstskatten (%). Den totala kommunala skattesatsen består av skattesats till kommun och till landsting. Med kommunalekonomisk utjämning avses utfall i kronor per person och kommun/landsting under bidragsåret. Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället Röstande i de olika valen Källa: SCB, Allmänna valen Andel röstande av de röstberättigade. Därmed avses personer som är inskrivna i röstlängden. När det gäller statistik över valdeltagande redovisas Heby enligt den regionala indelning som gäller från 1 januari Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Lågt socialt deltagande Saknar emotionellt stöd Utsatt för kränkande behandling Saknar tillit Saknar praktiskt stöd Läs om dessa variabler i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Befolkningen efter utbildningsnivå Källa: SCB, Utbildningsregistret Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet. Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN. Förvärvsarbetande 16+ år Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Sysselsättningen bestäms från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna men också genom information om företagarinkomster från taxeringsregistret. Förvärvsarbetande är alla personer som hade avlönat arbete minst en 5

6 timme per vecka under november månad det aktuella året. Tillfälligt frånvarande ingår också om de haft en kontrolluppgift med lön under året. Statistiken avser nattbefolkning, dvs. alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen oavsett i vilken kommun man arbetar. Från och med 2004 använder SCB en ny källa för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att avgränsa förvärvsarbetande. Arbetslöshet årsmedeltal Källa: Arbetsförmedlingen Statistiken över arbetslöshet framställs från ett register som förs av Arbetsförmedlingen. Öppet arbetslösa avser personer som är utan arbete och kan ta arbete direkt. Hit räknas inte personer som deltar i program med aktivitetsstöd. Från och med hösten 2011 förändrades sättet att beräkna andelen arbetslösa. I stället för som tidigare relatera till befolkningen år, börjar man beräkna procenttalen utifrån den registerbaserade arbetskraften (d v s sysselsatta plus arbetslösa) inom relevant åldersspann. För arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå är gällande åldersspann år. Inkomsttagare med hög respektive låg inkomst Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret, (IoT) Höginkomstgränsen definieras som den sammanräknade inkomst över vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Låginkomstgränsen är den sammanräknade inkomst under vilken 20 procent av alla inkomsttagare i riket ligger. Inkomstgränserna varierar mellan olika år. De angivna gränserna gäller förvärvsinkomst, åldersgruppen år och samtliga inkomsttagare ingår i beräkningen, även de med noll förvärvsinkomst. Familjer med låga inkomster Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Andel (%) familjer med en disponibel inkomst (per konsumtionsenhet) under 60 procent av medianinkomsten. Familjetyper: ensamstående, utan respektive med, hemmavarande barn under 18 år, övriga familjer med hemmavarande barn, pensionärsfamiljer med minst en person över 64 år samt familjer där minst en person har sjuk- eller aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension eller sjukbidrag). För att jämföra disponibel inkomst mellan olika hushåll används ett viktsystem som är relaterad till hushållens sammansättning. Varje hushållsmedlem tilldelas en vikt. För vuxna hushållsmedlemmar tar systemet hänsyn till om man är ensamstående eller sammanboende och för barn är det åldern som är avgörande. Den disponibla inkomsten divideras med hushållets totala vikt. Samtliga inkomsttagare finns representerade, även de med 0 i inkomst (gruppen med 0 i inkomst är förhållandevis liten). Anmälda brott Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ 6

7 Totalt antal anmälda brott samt våldsbrott per invånare av medelfolkmängden beräknat utifrån 1/1 aktuellt år och 1/1 kommande år. (ex. 1/ / delat med 2). Brott under resor och brott utomlands har inte kunnat registreras och ingår därför ej på kommunnivå. Dessa uppgifter finns dock på läns- och riksnivå. Våldsbrott innefattar Brott mot person (3-7 kapitlet Brottsbalken), Rån, grovt rån (8 kapitlet, 5-6 ) och Våld mot tjänsteman (17 kapitlet, 1 och 5 ). Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Utsatt för fysiskt våld Läs om denna variabel i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Anställda årsarbetare i förskolan Källa: Skolverket samt för stadsdel, Stockholms stad, Malmö stad respektive Göteborgs stad Antal anställda som arbetar med barn (exkl. städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) har omräknats till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp ingår. Med högskoleutbildning avses förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. Från och med 2013 tas inte uppgifter fram på stadsdelsnivå i Malmö. Låg födelsevikt Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Antal födda med en födelsevikt mindre än 2500 gram per 1000 födda. Statistiken redovisas som 3-årsmedelvärden. Risken att barn ska födas med låg födelsevikt är högre i socialt utsatta områden. Nämnaren har ändrats från och med års uppgifter och kommer fortsättningsvis från Socialstyrelsen (MFR) vilket innebär att tvillingar och dödfödda barn inte tas med i beräkningen. Behöriga till gymnasieskolan Källa: Skolverket Andelen behöriga till gymnasieskolan avser de som är behöriga till ett yrkesförberedande program. År 2011 ändrades reglerna för behörighet till gymnasieskolan. Från hösten 2011 krävs minst godkänt betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för att bli antagen till ett yrkesförberedande program samt ytterligare nio för att bli antagen till ett högskoleförberedande program. Tidigare krävdes minst betyget godkänd i 7

8 ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen beräknas av de elever i årskurs 9 som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår således). Betygen mäts före prövning. Från och med våren 2009 ingår alla skolor, inte bara kommunala utan också fristående skolor, internationella skolor och riksinternat. Barnfattigdomsindex Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Andel barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Med ekonomiskt utsatta menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med låg inkomst menas lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året. Med utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder. Måttet är ett absolut mått till skillnad från det relativa mått som också används ibland. Skolbarns psykiska hälsa Källa: Statens Folkhälsoinstitut, Nationella kartläggningen av barns och ungas psykiska hälsa Karläggning riktade sig till alla barn i grundskolans årskurs 6 och 9 och genomfördes på hösten Totalt deltog elever i årskurs 6 och 9 vilket innebär en svarsfrekvens om 83 procent. Kommuner med mindre än 50 elever i respektive årskurs redovisas ej som diagram. Mer information om undersökningen och en fördjupad förklaring till tolkning och användning av resultaten finns under följande länk: Målområde 4: Hälsa i arbetslivet Anmälda arbetsskador Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret samt SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Arbetsskador inkluderar både arbetsolycksfall och arbetssjukdomar och är miljöbetingade hälsoproblem. Statistiken avser antal anmälda arbetsskador per 1000 av alla förvärvsarbetande. Statistik som framställs utifrån ISA används som ett hjälpmedel för att förebygga arbetsskador och för att identifiera riskgrupper och arbetsmiljöproblem. 8

9 Registret bygger på arbetsskador som anmäls till Försäkringskassan enligt Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) och Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring. Celler där det sammanlagda antalet anställda understiger 200 redovisas inte. På grund av ändringar i registersystemet från och med 2002 är arbetsskador inte jämförbara med tidigare år. Ohälsotal Källa: Försäkringskassan Ohälsotalet beräknas under en 12-månadersperiod och är en summering av 12 månaders värden. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen per försäkrad. Alla dagar är omräknade till heldagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare. Observera att uppgifter för år 2002 och senare inte kan jämföras med tidigare uppgifter på grund av förändrat beräkningssätt. Extra information: SCB gör också beräkningar av ohälsotal. Försäkringskassans redovisning av ohälsotal skiljer sig från SCB:s redovisning vilket gör att de inte är jämförbara. Aktualiteten skiljer sig åt (ett respektive fem kvartal) liksom populationsavgränsningen (anslutna till F-kassan respektive folkbokförda). Vidare är åldersindelningen en annan (20-64 år) jämfört med Försäkringskassans indelning (16-64 år). För övrigt är definition och beräkning densamma. Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Funktionsnedsättning Långvarigt sjuka med nedsatt arbetsförmåga Läs om dessa variabler i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Målområde 5: Miljöer och produkter Skador och förgiftningar Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret Diagnoser: V01-Y89 enligt ICD 10 Antal döda från födelsen och framåt per invånare av medelfolkmängden per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas 9

10 som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen Självmord Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret Diagnoser: Gäller säkra suicider X60 X84 enligt ICD 10. Siffrorna avser antal döda per invånare av medelfolkmängden bland de som är 15 år och äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen. Fallolyckor Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret. Statistiken redovisas i två tabeller. Den ena avser vårdade per invånare och är fördelad på kön och åldersgrupper. Den redovisas som glidande treårsmedelvärden eftersom underlaget annars är för litet för att kunna redovisas på olika åldersgrupper. Den andra tabellen redovisar också vårdade per invånare men redovisas på årsbasis. Detta är möjligt eftersom den innehåller samtliga vårdade för fallskada i åldrarna 65 år och äldre vilket är de åldrar då de flesta fallskador sker. Målområde 6: Hälsofrämjande hälso-och sjukvård Ungdomsmottagningar Källa: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar För att kallas ungdomsmottagning (UM) enligt FSUM ska personalen bestå av minst barnmorska, läkare och kurator eller psykolog. Personalen ska också ha arbetstid särskilt avsatt för ungdomsmottagningen, vara delaktiga i verksamhetens utveckling och inte enbart vara personal som konsulteras vid behov. Flertalet, men inte alla av FSUMs medlemmar, uppfyller dessa kriterier. Förutom antal UM i kommunen anges också antalet ungdomar i åldersgruppen år. Uppdatering av registret sker kontinuerligt hos Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar men för Folkhälsodata sker uppdatering under första kvartalet respektive år. Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Tandläkarbesök 10

11 Kontakt med sjukvården Dålig hälsa Nedsatt psykiskt välbefinnande Bra hälsa Långvarig sjukdom Svåra besvär Dålig tandhälsa Läs om dessa variabler i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Målområde 7: Skydd mot smittspridning Barnvaccinationer Källa: Smittskyddsinstitutet Siffrorna för stelkramp och kikhosta avser andel (%) barn som fått tre injektioner innan januari tredje året. Siffrorna för MPR (mässling, påssjuka och röda hund) avser andel barn som fått en injektion med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innan januari tredje året. Uppsala och Örebro räknar vaccinationstäckningen på alla folkbokförda barn och inte bara på alla inskrivna barn och har därför något lägre täckning. Av storstäderna är det fr o m 2010 bara Stockholm som redovisar på stadsdelsnivå. Göteborg slutade redovisa på stadsdelsnivå 2009 och Malmö slutade redovisa på stadsdelsnivå Information om vaccinationer från kommunerna Jokkmokk, Pajala, Gällivare och Kiruna saknas för barn födda Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa Aborter efter ålder Källa: Socialstyrelsen Antal per kvinnor. Statistiken redovisas som 5- årsmedelvärden. Från och med redovisas även yngre än 15 år tillsammans med gruppen år. Inrapporteringen av abortstatistik återupptagen efter tillfälligt stopp. Under våren 2013 beslutade Socialstyrelsen att stoppa insamlingen av statistik över inducerade aborter för att undersöka huruvida den information som samlades in var för detaljerad. Från och med den 1 januari 2014 återupptogs datainsamlingen. För mer 11

12 information, se Socialstyrelsen. Statistik för åren ch 2013 redovisas därför inte i databasen. Klamydiainfektion Källa: Smittskyddsinstitutet Antal fall per inv. Klamydia finns inte tillgänglig på kommunal nivå. Målområde 9: Fysisk aktivitet Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Fysisk aktivitet Stillasittande fritid Läs om dessa variabler i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Målområde 10: Matvanor och livsmedel Amningsfrekvens Källa: Socialstyrelsen samt Barnavårdsenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö Andel (%) ammade, enbart eller delvis, vid olika antal månader efter barnets födelse. Bygger på frågeschema vid barnavårdscentralerna. En ändring av definitionen av enbart ammade har skett (i enlighet med WHO:s definition) för barn födda fr.o.m. 2004, varför en jämförelse med tidigare år ej är möjlig. Dödlighet i hjärt-/kärlsjukdom Källa: Socialstyrelsen/Dödsorsaksregistret Diagnos enligt ICD-10= I20-I25. Siffrorna avser antal döda per invånare av medelfolkmängden bland de som är 15 år och äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen. 12

13 Det finns ett starkt samband mellan höga kolesterolvärden och risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Det är också välkänt att det går att sänka höga kolesterolvärden genom hälsosam mat och livsstil. Dödlighet i diabetes Källa: Socialstyrelsen/Dödsorsaksregistret Diagnos enligt ICD-10:E11 avseende såväl underliggande som bidragande orsak. Siffrorna avser invånare av medelfolkmängden bland de som är 15 år och äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen. Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Frukt och grönt Övervikt Fetma Normalvikt Undervikt Läs om dessa variabler i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Målområde 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Rökande blivande mödrar Källa: Socialstyrelsen; Medicinska födelseregistret. Andel (%) av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral under perioden. Uppgifterna avser endast graviditeter som lett till förlossning. Missfall före vecka 28 samt aborter ingår inte. Rökande spädbarnsföräldrar Källa: Socialstyrelsen samt Barnavårdsenheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö Andel rökande mödrar, rökande fäder samt andel där åtminstone en person i hemmiljön röker när barnet är 1 4 veckor gammalt. Med rökare menas en person som minst en gång per dag drar i sig tobaksrök, även utomhus. Bygger på frågeschema hos barnavårdscentralerna. Uppgifter från fler tidpunkter finns i databasen. Rökvanor registreras hos mor och far även om föräldern inte bor med barnet vilket leder till att 13

14 andelen rökande pappor kan vara högre än andelen rökande i hushållet. Från och med 2006 presenteras inga uppgifter på stadsdelsnivå på grund för stora osäkerheter i materialet. Uppgifterna sträcker sig från barnets födelsedatum fram till det att barnet är 4 veckor men barnet är normalt inte hemma de första dagarna vilket gör att rubriken är satt till 1-4 veckor. Uppsala län har haft en instabil metod för insamling av data för någon i hushållet under åren 2010 och bakåt, vilket innebär att resultaten ska tolkas med stor försiktighet. Dödlighet i lungcancer Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret Lungcancerdiagnos (C34 enl. ICD-10). Antal döda beräknas per invånare av medelfolkmängden bland de som är 15 år och äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen. Rökningen är särskilt förknippad med lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt KOL. För lungcancer gäller att ca 85 procent är orsakad av rökning. Dödlighet i KOL Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret KOL-diagnos (J44 enl. ICD-10). Antal döda beräknas per invånare av medelfolkmängden bland de som är 15 år och äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen. KOL är ett sjukdomstillstånd som försvårar luftflödet till lungorna och så småningom förstör de små lungblåsorna. Man får svårt med andningen och orkar väldigt lite. I ett långt framskridet stadium av sjukdomen är dödligheten stor. I de flesta fall har KOL orsakats av långvarig rökning. Öppettider på Systembolaget Källa: Systembolaget Öppettider på Systembolaget, beräknats som timmar i veckan per invånare som är 15 år eller äldre. Systembolagets butiker får vara öppna som längst till klockan 20:00 måndag-fredag och till klockan 15:00 på lördagar. De flesta butikerna är öppna mellan klockan 10 och 18 under vardagar och 10 till 14 på lördagar. Större butiker har ofta öppet till klockan 19 eller 20 på vardagar och till klockan 15 på lördagar. Den totala öppettiden under en vecka kan variera över året och syftet är att visa en trend över tid. Presenterade uppgifter visar rådande förhållanden vid en viss tidpunkt (ej sommar) för enskilda år. Mellan år 2000 och 2002 infördes gradvis lördagsöppet i landets butiker. Uppgifter från och med 2006 är inte framtagna på exakt samma sätt som tidigare år och kan därför skilja 14

15 sig något. Uppgifter om butikernas öppettider kommer från Systembolaget, dessa har sedan räknats om av Statens folkhälsoinstitut. Realprisutveckling för vin, sprit och starköl för detaljhandel Källa: Statens Folkhälsoinstitutet Realprisindex = (Försäljning i kronor Aktuella året Försäljning i liter Aktuella året ) (Försäljning i kronor Basåret Försäljning i liter Basåret ) KPI Basåret ( ) 100 KPI Aktuella året Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner. Basår=1995 Serveringstillstånd Källa: Statens folkhälsoinstitut, Tillsyn Kommunen som prövar serveringstillstånd har skyldighet att rapportera sina beslut till Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna bygger på denna rapportering och avser situationen 31 december. Uppgifterna avser de restauranger som har rätt att servera alkoholdrycker till allmänheten. Serveringstillstånd med rätt att enbart servera i slutna sällskap är ej inkluderade. Statistiken avser antal serveringstillstånd per invånare bland de som är 15 år och äldre. Serveringstillstånd från och med 2006 och bakåt saknas på grund av osäker insamlingsmetod. Restaurangernas försäljning Källa: Statens folkhälsoinstitut Statistiken avser Restaurangernas försäljning under året. Försäljningsvolymerna för spritdrycker, vin och starköl är omräknade till liter 100 % alkohol (enligt systembolagets definition) och mängden 100 % alkohol är därefter beräknad per invånare som är 15 år och äldre. Systembolagets försäljning Källa: Systembolaget AB Statistiken avser Systembolaget AB:s försäljning i butiker inklusive ombud under året. Försäljningsvolymerna för spritdrycker, vin och starköl är omräknade till liter 100 % alkohol och mängden 100 % alkohol är därefter beräknad per invånare som är 15 år och äldre. I databasen ingår även alkoholförsäljning från restauranger. 15

16 Total alkoholkonsumtion fördelat på dryck och år (urvalsundersökning) Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning För att få en uppfattning om den totala konsumtionen av alkohol i Sverige genomfördes det så kallade KALK- projektet under åren I projektet försökte man med hjälp av telefonintervjuer få en bild av den faktiska konsumtionen så att försäljningsstatistiken kunde kompletteras med uppgifter om den icke registrerade konsumtionen. Slutsatserna från projektet lades till grund för de så kallade Monitormätningarna som påbörjades i juni år 2000 vid Stockholms universitet. Alltsedan dess har ytterligare beräkningar av den totala alkoholkonsumtionen gjorts. CAN övertog ansvaret för dessa mätningar år 2013 från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRad). När CAN övertog mätningarna genomfördes vissa förändringar i både undersökningen och i hanteringen av uppgifterna. Därför har också uppgifterna reviderats bakåt i tiden för att vara jämförbara med de uppgifter som publiceras efter övertagandet. Alkoholkonsumtion bland elever åk 9 (urvalsundersökning) Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen utifrån ett slumpmässigt urval. I 2011 års undersökning deltog sammanlagt elever från årskurs 9 och elever från gymnasiets år 2. Bortfallet uppgick då till 17 respektive 19 procent. CAN har gjort ett omfattande kvalitets- och revideringsarbete under 2012 och även räknat om bakåt i tiden. Generellt sett framkom små skillnader men volymen blev något större jämfört med förut. Vårdade unga på grund av alkoholförgiftning (15-19 år) Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret Vårdade för följande diagnoser: F10.0, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3 T51.8, T51.9 Vårdade i alkoholrelaterade sjukdomar Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret Vårdade för följande diagnoser: alkoholberoende, alkoholförgiftning och alkoholindex, narkotikaindex, totalt leversjukdomar samt, särredovisad, annan icke specificerad levercirros. Alkoholberoende: F10.2, F10.2A, F10.2B, F10.2X Alkoholrelaterade leversjukdomar: K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K74.6 Annan icke specificerad levercirros: K74.6 Alkoholförgiftning: F10.0, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3 T51.8, T51.9 Alkoholindex: E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K700-K709, K852, K860, O354, P043, Q860, T510-T519, Y901-Y909, Y911-Y919, Z502, Z714, Z721 16

17 Alkoholrelaterad dödlighet Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret Sjukdomar och dödsfall registreras enligt ICD-klassifikationssystemet ICD-10 (Injuries and Causes of Death). Diagnos enligt alkoholindex som underliggande eller bidragande dödsorsak omfattar diagnoser som alkoholpsykos, alkoholberoende, alkoholbetingad levercirros, alkoholförgiftning och olycksfall. Diagnoser (ICD-10): E244, F10, G312, G621, G721, I426, K292, K700-K709, K860, O354, P043, Q860, T510-T519, Y , Y , Z502, Z714, Z271 Alkoholrelaterade leversjukdomar: K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K74.6 Annan icke specificerad levercirros: K74.6 Alkoholförgiftning: F10.0, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9 Antal döda beräknas per invånare av medelfolkmängden bland de som är 15 år och äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden. Siffrorna redovisas som icke åldersstandardiserade för de olika åldersgrupperna medan totalpopulationen redovisas som åldersstandardiserad och påverkas därför inte av åldersstrukturen i länet, kommunen eller stadsdelen. Alkoholrelaterade brott Källa: BRÅ, Brottsförebyggande rådet Antal anmälda fall av misshandel (inklusive grov misshandel) per invånare. Misshandelsbrotten utgör majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige. Det finns ett stort mörkertal och man räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. Forskning och undersökningar visar att i cirka sju misshandelsfall av tio har gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller droger, och i cirka fyra fall av tio uppger den utsatta att han eller hon själv varit berusad (Brottsförebyggande rådet, 2011). Antal anmälda fall av rattfylleri (inklusive grovt rattfylleri) per invånare. Antal anmälda fall av övriga alkoholbrott (Alkoholbrott exklusive rattfylleri) per invånare. Med alkoholbrott menas brott mot alkohollagen. Till exempel olovlig tillverkning/försäljning/hantering/innehav av alkoholdrycker och sjöfylleri. Nattliga singelolyckor Källa: Transportstyrelsen, beräkning Folkhälsoinstitutet Det finns en överrepresentation av alkoholpåverkade förare vid singelolyckor och olyckor under natten. Data redovisar singelolycka med motorfordon mellan kl. 21:59 och 04:59. Från och med år 2000 ingår olyckor som medfört personskada. Innan dess gäller siffrorna även olyckor utan personskada. Dessutom infördes en ändrad kodningsrutin mellan 2002 och 2003 som innebär att även omkörning som resulterat i avåkning samt dikeskörning och voltning där föraren väjt för klövvilt kodas som singelolyckor. Dessa typer av olyckor kan ha bidragit till en ökning av antalet olyckor mellan 2002 och Uppgifterna gäller den region där olyckan inträffade. Med tanke på ovanstående 17

18 förändringar i definitioner (olycka med och utan personskada) och ändringar i kodningsrutiner bör data över tid tolkas med försiktighet. Data bygger på polisens rapportering om olycksplatsen. Prisutveckling (kr/g) för olika preparat Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Gatupriser i kronor per gram. KPI-justerade medianpriser. Sedan 1988 har polisen rapporterat in gatupriser för hasch, marijuana, amfetamin, kokain och heroin (sedan 1993 både vitt och brunt heroin) till CAN. Från år 2000 prisbevakas även de mer sällsynta narkotikasorterna ecstasy, LSD, GHB och kat. Med termen gatupris avses prisbilden vid försäljning av mindre mängder i konsumentledet (gramnivå). Tull- och polisbeslag av narkotika Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Narkotikakonsumtion bland elever i åk 9 (urvalsundersökning) Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vårdade enligt narkotikaindex Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret Diagnos enligt narkotikaindex som omfattar diagnoserna: F11-F16, F18-F19, O35.5, P04.4, T40, T43.6, Z50.3, Z71.5 Narkotikarelaterad dödlighet Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret Antal avlidna på grund av diagnos enligt narkotikaindex innebär avlidna på grund av narkotikarelaterad diagnos (angivet på dödsorsaksintyget), underliggande- eller bidragande dödsorsak. De diagnoser som ingår i narkotikaindex anges nedan, ICD-10 kod anges inom parentes. Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser (F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19). Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret orsakat av läkemedel (O35.5). Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern (P04.4). Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel (T40.0-T40.3, T40.5-T40.9). Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk (T43.6). Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare (Z50.3). Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk (Z71.5). Livsstilsproblem genom drogbruk (Z72.2). Data är åldersstandardiserad. Narkotikarelaterade brott Källa: BRÅ, Brottsförebyggande rådet 18

19 Antal anmälda fall av drograttfylleri per invånare. Drograttfylleribrott upptäcks främst genom polisens kontroller. Mörkertalet är således stort och de faktiska drograttfylleribrotten är betydligt fler än vad brottsstatistiken visar. Utvecklingen av anmälda drograttfylleribrott visar till stor del vilka resurser polisen sätter in för att bekämpa dessa brott. År med stora polisiära insatser på trafikområdet ger många anmälda drograttfylleribrott och vice versa. Rattfylleri under påverkan av narkotika infördes i lagstiftningen den 1 juli 1999 men kom inte att särredovisas i statistiken förrän år Antal anmälda fall av narkotikabrott (exklusive drograttfylleri) per invånare. Med narkotikabrott menas tillexempel innehav, eget bruk, överlåtelse, framställning, smuggling och brott mot kontroll av narkotika. Drograttfylleri är också ett narkotikabrott men ingår inte i dessa siffror utan redovisas separat. Narkotikabrott upptäcks i stor utsträckning genom polisens spaning. Utvecklingen av anmälda narkotikabrott avspeglar således i stor utsträckning vilka resurser polisen sätter in för att bekämpa dessa brott. Nationella folkhälsoenkäten (Urvalsundersökning, inklusive tilläggsurval i redovisningen på kommunnivå) Källa: Statens folkhälsoinstitut Rökning Snusning Tobak Passiv rökning inomhus Ej druckit alkohol Riskabla alkoholvanor Ej riskabla alkoholvanor Cannabisanvändning Riskabla spelvanor Läs om dessa variabler i denna länk: Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering. Nationella folkhälsoenkäten Nationella resultat på riket och län (Urvalsundersökning, Nationella enkäten, utan tilläggsurval) Källa: Statens folkhälsoinstitut Samtliga variabler som redovisas årsvis på riksnivå fördelas på kön samt ålder, utbildning, sysselsättning, socioekonomi, ekonomi och födelseland. Samtliga variabler som redovisas årsvis på län fördelas enbart på kön. 19

20 Se även avsnitten om konfidensintervall, 4-årsmedelvärden och åldersstandardisering Övrig information Regional indelning Statistikuppgifterna i Databas och Faktablad hänför sig till olika tidpunkter, där förändringar av den regionala indelningen behöver uppmärksammas. Den senaste förändringen med avseende på kommuner är Heby kommun som bytte län från och med 1/ från Västmanland till Uppsala. Den kommunala indelning som statistiken redovisas efter avser 1 januari, 2007 om inget annat anges. Stadsdelar har förändrats under årens lopp, den senaste berör stadsdelarna i Göteborgs stad slogs 18 stadsdelar i Stockholm ihop till 14 stadsdelar. Följande förändringar gjordes: Ny indelning (från och med januari 2007) Gammal indelning (till och med dec 2006) Rinkeby-Kista Rinkeby, Kista Södermalm Maria-Gamla stan, Katarina-Sofia Enskede-Årsta-Vantör Enskede-Årsta, Vantör Liljeholmen-Hägersten Liljeholmen, Hägersten Göteborgs stad bestod av 21 stadsdelar fram till 2011 då 10 nya stadsdelar inrättades. Följande ändringar gjordes: Ny indelning (från och med januari 2011) Gammal indelning (till och med dec 2010) Majorna-Linné Majorna, Linné Centrum Centrum Örgryte-Härlanda Örgryte, Härlanda Askim-Frölunda-Högsbo Askim, Frölunda, Högsbo Västra Göteborg S Skärgården, Tynnered, Älvsborg Västra Hisingen Biskopsgården, Torslanda Angerd Gunnared, Lärjedalen Östra Göteborg Bergsjön, Kortedala Lundby Lundby Norra Hisingen Backa, Kärra-Rödbo, Tuve-Säve Malmö stad bestod av 10 stadsdelar fram till 30 juni Från och med 1 juli 2013 inrättades 5 nya stadsdelar. Följande ändringar gjordes: Ny indelning (från och med juli 2013) Gammal indelning (till och med juni 2013) Norr Centrum, Kirseberg 20

Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll

Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas Innehåll Definitioner, kommentarer och källor Folkhälsodata och FolkhälsoAtlas... 1 Bakgrundsfakta... 4 Folkmängd 31 december... 4

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 616 90-94 36 415 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sk Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 353 90-94 9 358 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1

Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken. 2011-09-20 Sid 1 Kommunala Basfakta - paketresa till folkhälsostatistiken 2011-09-20 Sid 1 Folkhälsoinstitutets databaser: paketresor med all-inclusive till alla som vill njuta av tillvaron Varför paketresor? Vilka resmål

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad SÖDERTÄLJE Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2002 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 39 850 90-94 39 763 943 507 90-94 906 960 4 513 681 90-94

Läs mer

Arbetsskador Nationella folkhälsoenkäten Målområde 5: Miljöer och produkter Självmord Skador och förgiftningar...

Arbetsskador Nationella folkhälsoenkäten Målområde 5: Miljöer och produkter Självmord Skador och förgiftningar... Innehåll Folkhälsodata, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden... 5 Bakgrundsfakta... 5 Folkmängd... 5 Familjer efter familjestorlek... 5 Flyttningar... 5 Medellivslängd... 6 Invånare efter

Läs mer

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 76 9-94 5 754 217 824 9-94 22 24 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 833 90-94 12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 26 985 90-94 26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 355 90-94 3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 716 90-94 15 882 75 993 90-94 78 164 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 473 90-94 4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 800 90-94 28 455 28 800 90-94 28 455 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 746 90-94 45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 496 90-94 7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning 2006-04-04 Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 36 441 90-94 34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 25-44 år

Utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 25-44 år Folkhälsodata; Ekonomiska och sociala förutsättningar 1 Utbildningsnivå, eftergymnasial utbildning 25-44 år Andel i procent av befolkningen i åldersgruppen 25-44 år 21 37,13 31,3 31,64 27,9 22 38,65 32,26

Läs mer

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2010 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 687 90-94 5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 80-84 70-74 70-74 70-74 60-64

Läs mer

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014

Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 2014 Folkhälsoprofil samverkanskommunerna 6 K 214 DE NATIONELLA MÅLEN FOLKHÄLSOPROFIL 214 Riksdagen beslutade år 23 om en ny nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 höst MARIESTAD Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 911 90-94 11 888 786 976 90-94 782 482 4 691 668

Läs mer

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Mönsterås Mönsterås Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74

Läs mer

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006 Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 26 Underlag för folkhälsonämnderna FoUU-staben januari 26 U Janlert Innehållsförteckning Sidan Förklaringar 3 Spindeldiagram utan könsuppdelning 4

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Ve 2014-11-20 Årsrapport 2014 I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer. Rapporten har tagits fram av Miljöbarometern AB på uppdrag

Läs mer

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 SAMMANFATTNING Detta är Örkelljunga kommuns första sammanställda rapport över folkhälsoläget i kommunen. För att få en övergripande bild över folkhälsoläget i

Läs mer

FOLKHÄLSOPROFIL 2010

FOLKHÄLSOPROFIL 2010 FOLKHÄLSOPROFIL 2010 FOLKHÄLSOPROFIL 2010 Riksdagen beslutade år 2003 om en ny nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom

Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i Kalmar län Barn ungdom En sammanställning av hälsoindikatorer för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen

Läs mer

Folkhälsoprofil Söderåskommunerna 2011

Folkhälsoprofil Söderåskommunerna 2011 Folkhälsoprofil Söderåskommunerna 211 FOLKHÄLSOPROFIL 211 Riksdagen beslutade år 23 om en ny nationell folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Befolkningsmängd, 2011 Totalt Kvinnor Män 11 510 5 712 5 798 Befolkningsmängd efter ålder och kön Totalt Kvinnor Män 0-17

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Hälsan. i Kalmar län. 16-84 år

Hälsan. i Kalmar län. 16-84 år Hälsan i 16-84 år - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i 16-84 år En sammanställning av hälsoindikatorer uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen Befolkningsenkäten 2005 Hälsa på

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer