Hur anpassas regleringen kring redovisning?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur anpassas regleringen kring redovisning?"

Transkript

1 Från planekonomi till marknadsekonomi: Hur anpassas regleringen kring redovisning? En studie om Estlands omvandling. SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA MAGISTERUPPSATS VT 2003 FÖRETAGSEKONOMI Författare: Johan Nilsson Handledare: Jan Sigfridsson

2 SUMMARY The purpose of this paper is to describe the process to transform Estonia from the socialist plan-economy to the west-based market economy, with focus on accounting. It is not an over wide description about Estonia s way to market economy, but an analysis about what has happened in accounting the last years since the Soviet occupy of Estonia stopped. The specific purpose of this paper is to describe how the laws, rules and standards on accounting is drawn up in Estonia, and how this have been made and changed during the ten years in freedom. The paper is written in the genre accounting history. The collection of empirical material has been carried out through three mainly ways. The first one is literature written about economy in Estonia and other science at the same theme as this paper. The second is Estonian laws, and the third is interviews with respondents having a central position working with accounting in Estonia. The author finds that Estonia has a very international perspective in its law and policies on accounting. The development have been gone in three big steps; at first the Soviet market economy reform in 1989, then the first accounting act in 1995 and now in January 2003 the new accounting act with very close connection to the IAS. The author of this paper can find that Estonia's economy have grown rapidly and flexible. The isolation during the occupation was of course miserable while it was going on, but since the freedom all forces have lift Estonia in one direction: into the fellowship in Europe. In some different respects, Estonia is one or some steps before Sweden in the international development. Nyckelord: redovisning, Estland, marknadsekonomi 2

3 SUMMARY... 2 FIGURFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Syfte Avgränsning Problem Uppsatsens struktur och disposition Uppsatsens inriktning och genre METOD Urval av land för vidare studier Kvantitativ och kvalitativ forskning Att arbeta vetenskapligt positivism och hermeneutik Induktion och deduktion Insamling av material Källor och källkritik TEORI Litteratur på området Mueller, Garnon och Meek Accounting : an international perspective Ahmed Riahi-Belkaoui Accounting theory Eldon S. Hendriksen & Michael F. van Breda Setting accounting policies IAS International accounting standards Tidigare forskning på området Toomas Haldma m.fl Accounting history EMPIRISKA STUDIER Geografi, historia och ekonomisk utveckling Forskning och akademiska artiklar samt böcker Ülo Ignats : Baltikum fem år i självständighet Centre for Co-operation with the economies in transition : Investment guide for Estonia Derek Bailey, Jaan Alver, Jonas Mackevicius och Vilma Paupa : Accounting law reforms in the Baltic states the initial steps

4 4.2.4 Toomas Haldma och Sander Karu Perspectives of accounting retraining for practicioners in Estonia Gällande rätt Accounting Act Accounting Act from Commercial code Taxation act Intervjuer Ruut Mägi Göran Tyréus Ago Vilu Ivar Kiigemägi Kort sammanfattning av empirin ANALYS SLUTSATSER Kommentar KÄLLFÖRTECKNING Böcker Tidskrifter Intervjuer Minnesanteckningar och övrigt SUMMARY IN ENGLISH

5 FIGURFÖRTECKNING 3.1 Sammanställning ur Hendriksen & van Breda sid Organisationsskiss över IASC och IASB sid Översyn av empirin sid Karta över Estlands geografiska läge sid Tabell över ekonomisk utveckling i Estland sid Schematisk bild över utvecklingen inom redovisning sid Sammanställning över institutioner på redovisningsområdet i Estland sid. 37 5

6 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund I slutet på 1980-talet föll den så kallade järnridån. Ett antal stater lyckades frigöra sig från det kommunistiska Sovjetunionen. Glädjen var stor bland invånarna eftersom de utlovade fördelarna med systemet låtit dröja och istället ersatts med stor fattigdom och isolering. Våra närmaste grannar - de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen - sägs ha förlorat sin självständighet i samband med en uppgörelse mellan nazistiska Tyskland och kommunistiska Sovjetunionen mitt under andra världskriget. Först ockuperades staterna av sovjetiska trupper, därefter av tyska, och slutligen av Sovjetunionen. Den senaste ockupationen började år 1941 och varade fram till år Femtio år av ockupation sätter givetvis sina spår i ett lands utveckling, i synnerhet när fria länder tvingas in i ett socialistiskt imperium med sträng planekonomi och hård styrning hur näringsverksamhet får bedrivas. Företagen i Sovjet var indelade i tre kategorier; 1 de centralt styrda företagen vilka lydde direkt under ministeriet i Moskva och utgjorde cirka 45 % av samtliga företag, de centralt och lokalt styrda företagen (också cirka 45 %) samt de lokalt styrda företagen. Förutom att det inte fanns några privatägda företag, så styrdes de flesta av de existerande företagen från Moskva och tjänade därmed inte bara imperiets utan även det kommunistiska partiets intressen. I slutet på 1980-talet började händelser inträffa i dels Sovjetunionen, men främst de baltiska länderna, vilket började få övermakten i gungning. Utan att fördjupa sig alltför mycket i historiska milstolpar, kan ändå nämnas att det var miljöfrågor som fick invånarna i Baltikum att allt mer ifrågasätta den rådande situationen. Tvångsarbete efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, fosforitutgrävning i Estland och byggnation av ett stort vattenkraftverk i Lettland var några aktuella frågor som blev grunden för den kommande revolutionen. Efter ett par års mycket omfattande demonstrationer, påtryckningar från omvärlden och kollaps för det kommunistiska partiet i Baltikum kunde Estland, Lettland och Litauen under hösten 1991 förklara sig självständiga och vid årsskiftet 1991/1992 hade de flesta av världens länder erkänt ländernas självständighet och suveränitet. Senare var det dags för flera av Sovjets delstater att förklara sig fria, och stormakten Sovjetunionen var ett minne blott. Nu återstod att nästan från början bygga upp nya länder, då man låg många år efter i utvecklingen inom såväl infrastruktur som köpkraft, boendestandard och andra välfärdsfrågor. Idag, år 2003, har det precis blivit klart att de tre baltiska länderna från och med år 2004 skall få bli medlemmar i den europeiska unionen (förutsatt att medborgarna röstar ja). Fler länder står och knackar på dörren till den europeiska gemenskapen. 1 Ignats, Ûlo (1992) 6

7 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva hur transformeringen från planekonomi till marknadsekonomi gått till väga, sett utifrån ett redovisningsperspektiv. Jag skall också granska hur transformeringen samt rådande lag och praxis utformats utifrån ett antal teoretiska modeller. 1.3 Avgränsning För att möjliggöra en mer ingående studie skall undersökningen endast omfatta en av de före detta sovjetstaterna. De övriga före detta östländerna kommer därför inte att ägnas något utrymme denna i uppsats. Någon övergripande analys över införandet av marknadsekonomi kommer inte att göras, utan studien fokuserar enbart på implementeringen av lag, praxis och kontroll inom bokföring och redovisning. En total redogörelse för alla principer och regelverk skall inte heller göras, utan mer en generell beskrivning med ett antal praktiska exempel. 1.4 Problem I denna uppsats vill jag försöka beskriva hur ett land under tio års tid har byggt upp ett fungerande system för fritt företagande. Inriktningen på arbetet skall vara regler kring bokföring och redovisning. I många av världens länder har regelverk på detta område varit något som byggts upp under många år, medan i de före detta sovjetstaterna har något helt nytt skapats på kort tid. Vad har man tagit intryck av, har man följt internationella rekommendationer och i så fall vilka samt vad för kontroll finns från myndigheternas håll, är några av de frågor som skall besvaras. Detta är speciellt intressant eftersom det nästintill kan jämföras med att bilda en ny stat. Vad och hur gör ett land som inte har några marknadsekonomiska erfarenheter? 1.5 Uppsatsens struktur och disposition Allra först kommer en beskrivning om vetenskapliga metoder och vilket tillvägagångssätt som jag kommer att använda. Därefter följer en teoridel med teorier kring området externredovisning. Redogörelse sker för den litteratur som ligger till grund för arbetet likväl som tidigare forskning som berör dessa frågor. Därefter är det dags för uppsatsens två huvuddelar; empiri och analys. I den första delen, empiri, kommer all fakta att presenteras det vill säga alla mina observationer i form av insamlat material och liknande. Därefter följer en analys av empirin, bland annat återkopplad till teoriavsnittet i uppsatsen. 1.6 Uppsatsens inriktning och genre Den här uppsatsen har en inriktning mot forskning kring redovisning och dess historia. Internationellt benämns genren för accounting history. Under den teoretiska referensramen kommer därför viss forskning inom detta område att presenteras. Min förhoppning är att denna uppsats kan ge ett bidrag till accounting history genom dess sammanställning över utvecklingen i Estland under tio års tid. 7

8 2. METOD Det finns de som menar att det finns lika många metoder att skriva en uppsats på, som det finns uppsatser. Detta något ironiska uttalande berättar att det finns många olika sätt att utforma sitt forskande och sitt uppsatsskrivande efter. Eriksson och Wiedersheim (1999) skriver att man måste arbeta kreativt och systematiskt för att kunna göra bra undersökningar, liksom bra rapporter och bedömningar. De menar också att författaren öppet skall redovisa arbetsmetoder, resultat och överväganden i arbetet och att denne också har en kritisk blick när material och slutsatser granskas. 2.1 Urval av land för vidare studier Bland de före detta staterna i Sovjetunionen väljer jag att följa utvecklingen i ett land. Eftersom de baltiska staterna ligger närmast Sverige, och vidare även var först att förklara sig självständiga, har dessa en längre transformering att beskriva. Av dessa länder har jag valt att beskriva utvecklingen i Estland. Detta främst med anledning av det är lättast att få tillgång till fakta om Estland samt att jag själv har störst egen erfarenhet av landet. Valet mellan de baltiska staterna kan därför klassificeras som ett bekvämlighetsurval. 2.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning Det är skillnad på kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Enligt Patel och Tebelius (1987) är det forskningsproblemet som avgör om det är en kvantitativ eller kvalitativ forskning som bedrivs. Det är emellertid svårt att bara dela in forskningen i två olika fack. Forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har många gånger kvalitativa inslag likväl som kvalitativt inriktad forskning använder sig av kvantitativ information. Eriksson och Wiedersheim (1999) beskriver de båda inriktningarna som att välja mellan kvantitativa (ofta kallade hårda) data till exempel vinst i kronor, antal sålda enheter och så vidare samt kvalitativa (ofta kallade mjuka) data exempelvis arbetstrivsel och god funktion. För att ta två exempel kan sägas att en undersökning där man mäter medellöner i en kommunal förvaltning är kvantitativ medan en undersökning om människors reaktion och syn på olika annonser är kvalitativ (även om den skulle kunna utformas och översättas till ett kvantitativt vis). Den undersökning som jag skall göra är definitivt kvalitativ. Ett fåtal objekt skall studeras djupgående för att besvara uppsatsens syfte. Därför kommer efterföljande metodmoment att vara inriktade på den kvalitativa undersökningsmetoden. 2.3 Att arbeta vetenskapligt positivism och hermeneutik Den nutida forskningens två pelare kan sägas vara hermeneutik och positivism. Positivism växte fram ur naturvetenskapen och dennes sökande efter absolut sanning. En positivist söker efter lagar som förklarar varför saker inträffar. Kännetecknande 8

9 forskningsobjekt för positivismen är observerbara, mätbara företeelser i den fysiskt materiella verkligheten. 2 Ett mer samhällsvetenskapligt synsätt är hermeneutik. Inom hermeneutiken söks istället efter lagar snarare än efter förståelse. Man försöker tolka och sätta sig in i avsikten med inträffade händelser. Kännetecknande forskningsobjekt för hermeneutiken är människors upplevelser och erfarenheter förmedlade genom språk och livsyttringar. 3 Min uppgift är att genom studerande av konkreta lagtexter, regelverk och liknande ta reda på hur någonting ligger till. Detta skulle helt klart kunna sägas vara den positivistiska ansatsen. Men i analysdelen har jag för avsikt att förklara varför det har blivit som det blivit och vad man har tagit intryck av, vilket tillsammans med mina egna värderingar gör att uppsatsen blir av hermeneutisk karaktär. 2.4 Induktion och deduktion De slutsatser som dras i arbetet kan framställas på två olika sätt; antingen genom induktion eller genom deduktion. Induktion bygger på empiri, det vill säga att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Ett exempel kan enligt Thurén (1991) vara Alla människor vi känner till genom världshistorien har dött. Slutsatsen blir då Alltså är alla människor, inklusive jag, dödliga. Man kan aldrig vara helt säker på en induktiv slutledning eftersom den härleds ur empiriskt material, vilket inte behöver vara fel men ändå sällan är fullkomligt. Deduktiv är den slutledning där man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Patel och Tebelius (1987) skriver att om man exempelvis med teorin som utgångspunkt gör ett antagande om hur relationen mellan olika fenomen i verkligheten skall vara har man gjort en deduktion. I denna uppsats är det aktuellt att dra induktiva slutsatser. Utifrån det empiriska material som jag samlat in kommer jag att dra allmänna, generella, slutsatser. 2.5 Insamling av material För att få en första inblick i det ämnesområde jag har valt har jag gjort en förstudie eller en pilotstudie, vilket innebär att jag har försökt att få en första översikt i ämnesområdet och gjort inledande försök att finna var problemen ligger. 4 I förstudien har jag främst via Internet sökt information om Estlands finansiella struktur och utvecklingen i landet sedan frigörelsen När jag sedan konkretiserat mitt problemområde samlade jag in information från de institutioner i Estland som kan besvara mina frågeställningar. Det är dels lagrum, författningstexter, litteratur och annan forskning på området. Därefter har fyra intervjuer genomförts med personer som har goda kunskaper inom området. Dessa personer är subjektivt utvalda eftersom jag anser att de är bäst lämpade att ge sin syn på det område som uppsatsen behandlar. 2 Patel, Runa och Davidsson, Bo (1991) 3 Patel, Runa och Davidsson, Bo (1991) 4 Eriksson, Lars och Wiedersheim, Finn (1999) 9

10 2.6 Källor och källkritik Källor kan delas upp i primära och sekundära. Till de primära hör lagtexter, författningar och annan direkt fakta. Till de sekundära hör intervjuer, studielitteratur, myndigheters information, annan forskning på området med mera. Anledningen till denna indelning är att exempelvis en lagtext i sig själv är en primär källa, medan en respondent som beskriver lagtextens innehåll är i detta hänseende en sekundär källa. Jag kommer under arbetets gång att använda mig av såväl primära som sekundära källor. Som främsta hjälp vad gäller källkritik använder jag mig av Torsten Thuréns bok Källkritik. Vid bedömning av källors validitet är det fyra kriterier jag utgår ifrån. Äkthet. Att ta reda på om källan är autentisk. Tidssamband. Hur lång tid har förflutit sedan källan skrevs ned, är källan aktuell? Oberoende. Är källan en förstahands- eller andrahandskälla? Tendensfrihet. Finns det anledning att misstänka att den aktuella källan återspeglar en manipulerad bild av verkligheten, på grund av andra intressen? 5 Eftersom utvecklingen inom redovisning sker relativt snabbt är ett genomsyrande mål att granska så aktuell information som möjligt. Tyvärr gör den språkliga barriären att lagar och andra texter skrivna på estniska måste granskas översatta, antingen till engelska eller till svenska. Här finns risk för språkliga fel även om de är marginella eftersom mycket information samlas in på flera olika håll. De respondenter som intervjuas företräder alla olika multinationella redovisningsbyråer, vilket kan prägla deras åsikter och synsätt i en mer anglosaxisk riktning, vilket jag är medveten om i mitt skrivande. 3. TEORI 3.1 Litteratur på området För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och besvara dess problemformuleringar när det gäller införandet av redovisningssystem i Estland kommer uppsatsen att utgå ifrån ett antal teorier. Inledningsvis vill jag framföra att det har varit svårt att hitta övergripande generell litteratur som beskriver redovisning som helhet, globalt, eller indelat på olika regioner och kulturer i världen. Största delen av litteraturen kommer ifrån väst främst USA och England och fast den kallas för teorier kring redovisning så behandlar den sällan mer än just de stora västländernas olika teorier och idéer. Syftet är inte att studera införandet av det politiska systemet i allmänhet utan enbart området kring redovisning. Några teorier kring olika makroekonomiska system presenteras därför inte. Först vill jag lyfta bort alla klassiska företagsekonomiska aspekter och inleda med lite Statsvetenskap och Ekonomisk historia. Nathan Rosenberg och L.E. Birdzell jr har givit ut boken Västvärldens väg till välstånd som är en presentation av västvärldens 5 Thurén, Torsten (1997) 10

11 ekonomiska historia. Beskrivningen börjar på medeltiden och löper fram till idag. Något av det författarna beskriver återges nedan. Under 1600-talet uppkom ett behov av att kunna skapa ett ekonomiskt företag som var skiljt från familjen. Vid den här tiden var det i många fall så att familjens och företagets medlemmar var samma personer och finanserna var, likväl som lokalerna, blandade. Behovet bestod i något mer avancerat än att bara förteckna företagets tillgångar vid sidan om de privata aktörernas egna tillgångar. Vidare sågs det som nödvändigt att företagets framgångar registreras som en ökning av dess tillgångar, medan dess misslyckanden som minskning. Därav infördes den dubbla bokföringen. Det mest uppenbara skälet till att affärsmännen ville införa systemet var att det gav kontroll av att varje transaktion hade blivit korrekt noterad. Genom att debetsidan skall omfatta såväl skulder till tredje person och företagets skuld till sina ägare för att kunna bli lika med kreditsidan hade företagets ekonomi skiljts från den enskilda ägarens. Förutom att skilja företaget från dess ägare så var det också nödvändigt att komma underfund med ett system för att få fram en rapport om företagets tillgångar och transaktioner utifrån ett långt större perspektiv. Det var nämligen nödvändigt i samband med det ökande bruket av krediter att hitta en objektiv, kvantitativ metod för beräkning av firmans ekonomiska status och framtidsutsikter. Den metod som efterfrågades utvecklades därför så småningom ur den dubbla bokföringen som en uppsättning av regler för hur alla ekonomiska transaktioner kan uttryckas i numeriska termer. Enligt Rosenberg och Birdzell jr utvecklades detta till en överenskommen procedur för att ange alla ekonomiska händelser på ett mätbart och därmed kalkylerbart sätt. Den stimulans detta nya system gav gjorde det därmed lättare att bedöma ett företags kreditvärdighet med utgångspunkt från balansräkningen och dess verksamhet med utgångspunkt från resultaträkningen, det vill säga vinst eller förlust. Allt sedan dess har utvecklingen gått framåt. Inte konsekvent i en enda riktning, utan med stora skillnader och syner på saker som tillgångars värde och kapitalets betydelse beroende på var i världen och i vilka ekonomiska tendenser och förutsättningar man befinner sig Mueller, Garnon och Meek Accounting : an international perspective Mueller, Gernon och Meek (1997) menar att bokföring och redovisning påverkas av den miljö de verkar i. De menar alltså att bland annat kulturen ger prägel åt på vilket sätt redovisningspraxis skapas. Historiskt sett har också de olika juridiska systemen haft påverkan på hur redovisningssystemet utformats. Därför nämner författarna att det ofta görs en indelning av länderna där det på ena sidan finns de som har en del lagar, men också mycket frivillig praxis (exempel Sverige) och på andra sidan länder där praxis även är lag (exempel USA). Även förekomsten av inflation kommenteras eftersom många länder tillämpar redovisning till historiskt anskaffningsvärde, vilket är till problem i regioner med hög inflation. Två länder kan inte ha identisk finansiell praxis utan det finns och förekommer alltid skillnader. Författarna menar dock att det går att generalisera och dela in världen i fyra dominerande områden. Varje område ger uttryck för en särskild modell. De fyra modellerna är den Brittisk-amerikanska modellen, den kontinentala modellen, den 11

12 sydamerikanska modellen och den blandade modellen. Författarna beskriver de olika modellerna enligt följande. Den brittisk-amerikanska modellen, eller den anglosaxiska, tillämpas i hela det brittiska och amerikanska väldet, en del afrikanska stater och i Nederländerna. Trendsättare för modellen är USA, England och Nederländerna. Här finns mycket kapital på aktiemarknaderna, och redovisningen är baserad på den information som investerare och kreditgivare behöver. Många av världens största företag har sina säten i något av dessa länder, exempelvis Philips, Unilever och Microsoft. Den kontinentala modellen förekommer i stort sett i hela Kontinentaleuropa, Japan och de fransktalande länderna i Afrika. Här är företagen väldigt starkt knutna till sina banker vilka förser företagen med det kapital de behöver. Vidare är dessa aktörer starkt konservativa i sin redovisningspraxis och redovisningen är inte i första hand anpassad för att tillgodose investerarnas behov av information utan snarare staten och dess intresse av redovisningen som underlag för beskattning. Den sydamerikanska modellen är precis som det låter, den modell som i det mesta förekommer i Sydamerika. En gemensam nämnare för alla länder, med undantag från Brasilien, är att samtliga länder är spansktalande. I kontrast till den brittisk-amerikanska och den kontinentala modellen har man i Sydamerika i allt vidare utsträckning anpassat redovisningen med hänsyn till inflation. I övrigt uppfyller redovisningen staternas intressen snarare än investerarnas. Den blandade modellen uppkom åren genom de politiska omvälvningarna i östra Europa och forna Sovjetunionen. Generellt anser författarna att denna modell bygger på en blandning av centralstyrd ekonomiplanering och kontroll tillsammans med allt mera marknadsorienterade inslag. I dessa länder förekommer två varianter av system, den ena där redovisningen är till för att förse ledare med information byggd på det äldre samhällssystemet där det viktiga är att se till budgetering och planering snarare än aktuell finansiell information. Den andra varianten är mer kapitalistiskt orienterad och har försökt ta intryck av den brittisk-amerikanska modellen. Länderna i öst är dock många och de egna varianterna kan variera. Författarna nämner ingen särskild indelning i vilka regioner de olika varianterna är mer eller mindre vanliga Ahmed Riahi-Belkaoui Accounting theory Ahmed Riahi Belkaoui (2000) har givit ut en omfattande bok om teorier kring redovisning. I boken görs många hänvisningar och kopplingar till andra böcker och företagsekonomer. Författaren börjar med att göra en koppling mellan redovisning och kapitalism och menar att de hänger samman, och har hängt samman, ända sedan den dubbla bokföringens introduktion. Författaren påtalar också argument för att så inte nödvändigtvis måste vara fallet, men kan ändå konstatera att det utan kapitalismen skulle finnas ett mindre utpräglat behov av redovisningsteorier. Riahi Balkaoui skriver också att kännedom om redovisningens historia är nödvändig för att förstå redovisningens pedagogik, policy och tillämpning. Riahi Balkaoui vill beskriva redovisning (accounting) på samma sätt som The Committee on Terminology of the American Institute of Certifed Public Accountants gör. 12

13 Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant number and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of a financial character, and interpreting the results thereof. American accounting association (AAA) beskriver redovisning (accounting) enligt följande: The process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. Riahi Balkaoui anför några olika perspektiv på redovisningen: Redovisningen som en ideologi. Redovisningen har uppfattats som ett ideologiskt fenomen där den används som ett instrument för att uppnå ekonomisk rationalitet och ett verktyg för det kapitalistiska systemet. Redovisningen som ett språk. Redovisningen är affärsvärldens språk, ett sätt att kommunicera i affärssammanhang vilket syns i såväl rapporter som lagar och nyhetsrapporteringar. Redovisningen som historisk dokumentation. Redovisningen fungerar som en återspegling av utvecklingen i en organisation, som visar historien av ledarens förvaltning av företagets resurser. Redovisningen som aktuell ekonomisk situation. Redovisningen skall (enligt vissa) spegla den rådande ekonomiska verkligheten där både balansräkningar och resultaträkningar baseras på nuvärden snarare än historiska anskaffningsvärden. Redovisningen som ett informationssystem. Redovisningen fungerar för att förmedla information mellan sändare (företaget) och mottagare (utomstående intressenter). Redovisningen som en produkt (av något). Redovisningen visas som ett resultat av en ekonomisk aktivitet. Den finns till därför att specifik information efterfrågas och den som arbetar med redovisningen har förmågan att ta fram denna information. Riahi Balkaoui finner två traditionella vägar att gå för att utforma en teori kring redovisning. Den ena vägen är den icke-teoretiska, praktiska, pragmatiska. Här skapas teorier, regler och praxis utifrån verkligheten och utformningen av regelverket skall vara baserat på att det är användbart för de som behöver informationen, som skall fatta beslut och liknande. Den andra vägen är den teoretiska som består av momenten deduktion, induktion, etik, sociologi, ekonomi och själva formuleringen av teorin. De olika momenten i den teoretiska varianten kan beskrivas kort enligt följande: Deduktion. Att genom slutledning pröva de framtagna teorierna kring redovisning mot verkligheten för att se hur de kan leva upp till det praktiska arbetet. 13

14 Induktion. Består i att härleda från kända fakta för att få fram principer. I detta sammanhang innebär det att konstruerandet av en teori måste börja med observationer och mätningar av generella slutsatser. Etik. Att formulera sin teori utifrån rättvisa, riktighet, sedvana och sanning. Sociologi. Att ta hänsyn till sociala effekter av redovisningen, exempelvis social välfärd. Vilka effekter får redovisningens tillämpning på de olika grupperna i samhället. Ekonomi. Med ekonomi menas här makroekonomiska effekter av redovisningen. Om sociologin hänvisade till social välfärd, menas med ekonomi den hela, generella, ekonomiska välfärden. Formulering av teorin. Vanligtvis formuleras ekonomiska teorier inom redovisningsprinciper utifrån en kombination av perspektiv (enligt de ovanstående) snarare än bara ur en synvinkel Eldon S. Hendriksen & Michael F. van Breda Setting accounting policies Hendriksen och van Breda har i sin bok Accounting Theory ett kapitel som särskilt behandlar hur riktlinjer för redovisning utformas (setting accounting policies). Författarna menar att uttrycket accounting policy är ett övergripande ord och utgörs av redovisningsstandard, åsikter, tolkningar, regler och regleringar som används av företagen i sin finansiella rapportering. Att ta fram policys kan dels göras inom företaget, men mest intressant för denna uppsats är det som sker på en högre nivå ovanför näringslivet. Hendriksen och van Breda nämner de sociala och ekonomiska konsekvenserna av den policy inom redovisning som fastställs. De framhäver att alla beslut rörande policy för redovisning har ekonomiska konsekvenser, för om så inte vore fallet skulle ju ingen policy behöva finnas. Konsekvenserna kan röra sig om informationsflödet till investerare. Detta i sin tur kan påverka investerarnas placeringar av kapital vilket givetvis kan ha stor påverkan på det enskilda företaget och de som står i dess närhet, exempelvis dess anställda. Konsekvenserna kan givetvis också vara avsiktliga från samhällets sida för att exempelvis inbringa skattepengar. Figur 3.1 Sammanställning ur Hendriksen & van Breda. 14

15 IAS International accounting standards International accounting standards board är en fristående privatfinansierad organisation som har till syfte att ta fram olika standardlösningar på redovisningstekniska frågeställningar. Organisationen är lokaliserad till London, och har medlemsföretag från nio olika länder, och verkar under International accounting standards committee foundation (IASB) belägen i USA. Se bifogad skiss. IASB grundades i juni 1973 som ett resultat av en överenskommelse mellan redovisningsråden (motsvarande) i Australien, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Mexico, Nederländerna, Storbritannien, Irland och USA. Syftet var att genom detta samarbete harmonisera redovisningsprinciperna länderna emellan. De rekommendationer, eller standards, som finns uppdateras ständigt efter nya strömningar, idéer och problemställningar som med tiden kommer fram. Fler och fler länder tar till sig och ändrar i sin lagstiftning för att följa de internationella överenskommelserna. IAS är internationellt erkänd och senast 2001 beslutade Europakommissionen att alla bolag med säte i unionen senast år 2005 skall följa standards från IAS. De har också en väl etablerad dialog med G8-samarbetet och många av världens fondbörser kräver redovisning i enlighet med IAS för att företagens aktier skall få handlas på börserna. Figur 3.2 Organisationsskiss över IASC och IASB 6. 6 Hämtad från organisationens hemsida. (www.iasc.org.uk) 15

Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40 i noterade företag

Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40 i noterade företag KANDIDATUPPSATS (41-60P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007: KF36 Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40 i noterade företag Maliza Matovu Sara

Läs mer

RÄTTVISANDE BILD Engelsk titel: "True and fair view"

RÄTTVISANDE BILD Engelsk titel: True and fair view RÄTTVISANDE BILD Engelsk titel: "True and fair view" LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Företagsekonomi Kandidatuppsats Våren 2004 Författare: Saman Abdoka Haidar Sahib Mikael Sundell Handledare:

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska Institutionen Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper En fallstudie av TeliaSonera AB Magisteruppsats i företagsekonomi

Läs mer

Årsredovisningen - jakten på nyckeltal

Årsredovisningen - jakten på nyckeltal Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 hp VT 2008 Årsredovisningen - jakten på nyckeltal Författare: Ann-Britt Westdahl Handledare: Paula Liukkonen Setareh Moradi Elin

Läs mer

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan C-uppsats, 15 p Handledare: Ann Wetterlind Dörner Examinator: Lars-Göran Thornell HT 2008 Krediter En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Läs mer

Är K3 en svensk version av IFRS?

Är K3 en svensk version av IFRS? Är K3 en svensk version av IFRS? En jämförelse mellan IFRS och K3 Angelica Andréasson Ellen Andersson Kandidatuppsats externredovisning Handledare: Märta Hammarström Handelshögskolan Göteborg VT 2013 1

Läs mer

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar C-UPPSATS 2005:081 IAS 41 Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin? ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

Redovisning av fotbollsspelare

Redovisning av fotbollsspelare Företagsekonomiska institutionen Redovisning av fotbollsspelare Hur gör man och hur bör man? Magisteruppsats i Företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2005 Handledare: Mari Paananen Författare: Andreas

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Rättvisande bild. En begreppslig analys av

Rättvisande bild. En begreppslig analys av En begreppslig analys av Rättvisande bild C- Uppsats i Redovisning, Hösten 2008 Högskolan Väst Institutionen för ekonomi och informatik Författare: Pethra Axelsson Handledare: Hossein Pashang 0 Sammanfattning

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF21 Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB Malin Allgöwer Camilla Björklund Alexandra Nilson

Läs mer

Magisteruppsats FEKP01. Att gå över gränsen Om professionella tjänsteföretags etablering utanför Sverige

Magisteruppsats FEKP01. Att gå över gränsen Om professionella tjänsteföretags etablering utanför Sverige Magisteruppsats FEKP01 Att gå över gränsen Om professionella tjänsteföretags etablering utanför Sverige Författare: Margareta Eek Handledare: Per-Hugo Skärvad 1 Sammanfattning Uppsatsens titel: Att gå

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

OMBILDNING FRÅN ENSKILD

OMBILDNING FRÅN ENSKILD OMBILDNING FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG VILKA BLIR DE REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTERNA? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Maria Andersson Zenita Johansson VT 2014:CE29

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i?

Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Södertörns Högskola Företagsekonomi Kandidatuppsats VT2001 Handledare: Hans Hyrenius Eron Oxing Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Marijus Sabalas Johan

Läs mer

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN?

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Hygren Maria 890329-5668 Mothi Ameneh 890524-1660 VT 2012:CE05 Svensk

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Goodwill. - Efterföljande värderingsproblematik. Företagsekonomiska institutionen Examensarbete kandidatnivå FEKK01 15 hp Vt 2011

Goodwill. - Efterföljande värderingsproblematik. Företagsekonomiska institutionen Examensarbete kandidatnivå FEKK01 15 hp Vt 2011 Företagsekonomiska institutionen Examensarbete kandidatnivå FEKK01 15 hp Vt 2011 Goodwill - Efterföljande värderingsproblematik Författare: Christopher Andersson Mathias Andersson Johan Wirén Handledare:

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för Företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

Klassificering och värdering av finansiella instrument

Klassificering och värdering av finansiella instrument Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats Handledare: Hans Englund Examinator: Sven Helin HT 2011 Klassificering och värdering av finansiella instrument - Ett tillförlitlighetsperspektiv Svante Engquist

Läs mer

K1-REGELVERKET ETT KOMPLICERAT FÖRENKLINGSPROJEKT

K1-REGELVERKET ETT KOMPLICERAT FÖRENKLINGSPROJEKT K1-REGELVERKET ETT KOMPLICERAT FÖRENKLINGSPROJEKT Kandidatuppsats i Företagsekonomi Bulduk Akdemir Carolina Mattsson Marie Östman VT 2008KF28 Förord Vi hade i uppsatsprocessen inte klarat oss utan de informanter

Läs mer

IFRS 9 FAS 2 EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Jingmark Christian Lojek

IFRS 9 FAS 2 EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Jingmark Christian Lojek IFRS 9 FAS 2 EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Jingmark Christian Lojek VT2011:CE09 Förord Vi vill tacka vår handledare Kjell

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10

REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10 REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10 Svensk titel: Redovisning i K1 - Hur upplevs de nya

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och beskattning. frågan om en frikoppling och dess institutionella struktur. Camilla Karlsson och Carin Svanberg

Sambandet mellan redovisning och beskattning. frågan om en frikoppling och dess institutionella struktur. Camilla Karlsson och Carin Svanberg Sambandet mellan redovisning och beskattning frågan om en frikoppling och dess institutionella struktur Camilla Karlsson och Carin Svanberg Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen

Läs mer