1(39) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg"

Transkript

1 1(39) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg

2 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är framtagen för att främja landsbygdsutveckling i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Strategin skall ligga till grund för LAG, den lokala aktionsgruppen, i sitt arbete att bevilja projekt. Leaderområdet Östra Skaraborg kommer att arbeta med projekt inom Landsbygds-, Regional och Socialfonden utifrån fyra övergripande mål: - Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare - Kompetensutveckling för att möta framtidens krav - Ökat entreprenörskap och underlätta övergången mellan hobby och verksamhet - Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Till dessa övergripande mål har tre insatsområden tagits fram för att tydliggöra strategins inriktning: Lokal attraktiv utveckling, Boende- och besöksnäringsutveckling och Hållbart energisystem. Lokal attraktiv utveckling handlar om att skapa ett konkurrenskraftigt område för människor att bo och verka i. Boende- och besöksnäringsutveckling syftar till att stärka områdets besöksnäring och att utveckla de produkter som profilerar vårt område. Hållbart energisystem skall medverka till att minska energianvändandet i vårt område och på så sätt bidra till ett hållbart klimat. LAG för Leader Östra Skaraborg kommer att bestå av tre personer från varje kommun, en från offentlig sektor, en från ideell sektor och en från det privata näringslivet. I processen att bevilja projekt kommer LAG att utgå ifrån ett antal urvalskriterier och indikatorer såsom antal nyskapade arbetstillfällen, antal nya företag och antal organisationer som fått stöd.

3 3(39) Innehållsförteckning Sammanfattning Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Strategins framtagning Utvecklingsområdet Områdesbeskrivning Behov och utvecklingsmöjligheter På vilket sätt är strategin innovativ? Vision Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området Insatsområden Handlingsplan Urvalsprocess Mål och urvalskriterier Finansieringsplan Organisation Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Partnerskapet och föreningen LAG den lokala aktionsgruppen Samverkan mellan fonder och med andra aktörer Samverkan mellan fonder Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar Jämställdhet och icke-diskriminering Kommunikation Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Bilagor Bilaga 1: SWOT-analys Bilaga 2: Omvärldsanalys Bilaga 3: Motivering Bilaga 4: Excel-fil Bilaga 5: Komplett uppställning av utvecklingsområdet uppdelat per kommun... 36

4 4(39) 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna. Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter. 3. Strategins framtagning Strategin är framtagen av Leader Östra Skaraborg tillsammans med kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Processen har också involverat näringslivet, föreningar, organisationer och invånare från vårt område. Arbetet har drivits på genom workshops, möten och samtal med alla parter ur trepartnerskapet. Invånare i området har också givits chans att bidra med sina tankar och idéer via en specialgjord hemsida. Internationella, nationella, regionala och lokala planer och strategier har ställts mot varandra, dels för att hitta de röda trådarna men framförallt för att säkerställa att denna strategi både följer och kompletterar dessa strategier. Detta arbetssätt har varit viktigt för alla inblandade i strategiprocessen. Vad vill andra och vad vill vi, var kan vi göra mest nytta både för oss själva, för regionen, för Sverige och för EU.

5 5(39) 4. Utvecklingsområdet Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive tätorter > invånare. Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter > invånare. Områdets totalstorlek i km 2, inklusive tätorter > invånare. Områdets storlek i km 2 utanför tätorter > invånare personer personer 3768 km km 2 Antal invånare per km 2, inklusive tätorter. 35,82 invånare per km 2 Antal invånare per km 2, exklusive tätorter. 26,78 invånare per km 2 Kommuner som omfattas av strategin. Landskapstyper och landmärken Större tätorter och utvecklingscentra Befolkningsförändring för åren Flyttnetto Födelsenetto Arbetslöshet i procent 5,9 % Arbetslöshet bland unga (15 24 år) i procent 7,5 % Andel invånare med utländsk bakgrund i procent Antal företag per invånare Antal nystartade företag per invånare Mullsjö, Habo, Tidaholm, Tibro, Skövde, Hjo och Falköping Området består av ett ålderdomligt landskap med platåberg och jordbruksbygd. Området avgränsas i öster av Vättern. Andra landmärken är Billingen, Mösseberg, Hökensås naturreservat, Hornborgasjön. Skövde är den största tätorten följt av Falköping. De övriga tätorterna är mindre men fungerar dock som utvecklingscentra i respektive kommun. Flyttnetto: Födelsenetto: ,5% 106,7 st 7,8 st Andel av befolkningen i procent år - 12,1 % Övrigt nämnvärt som har betydelse för områdets utveckling? år - 23,7 % år - 25,3 % 65- år - 20,6 %

6 6(39) 4.1 Områdesbeskrivning Området gränsar i öster till Vättern, i söder av Jönköpings kommun och Ulricehamns kommun. I väster gränsar området till de tre kommunerna Herrljunga, Vara och Skara. I norr slutligen av Mariestad, Töreboda och Karlsborg. Kännetecknande för hela området är närheten till natur och kultur, både nutid och forntid. Hela området består också av ett ålderdomligt landskap i gränslandet till slättlandskapet i väster. Det goda livet och människors nöjdhet med sitt liv präglar området. I den SOMmätning som gjordes av Göteborgs Universitet avseende år 2012, får Skaraborg högt betyg på hur nöjda människor i området är med sitt liv. Naturen med exempelvis Vättern som är känd för sitt klara, kalla vatten, de stora skogarna på Hökensås urbergsrygg samt det genombrutna sjölandskapet med Hornborgasjön är stora tillgångar för området. Detta tillsammans med forntidskulturen med exempelvis fler än hälften av Sveriges megalitgravar ger bra förutsättningar för natur- och kulturturism. Området ligger relativt strategiskt mellan landets två största centra och dessutom korsas det av västra stambanan. Skövde är en stor på- och avstigningsplats och även Falköping är en betydande knutpunkt i vårt järnvägsnät. Jönköpingsbanan mellan Nässjö och Falköping är också en viktig tillgång för området. Även närheten till Jönköping och dess mycket expansiva region är en styrka för området, inte minst för de två grannkommunerna Habo och Mullsjö. Området utgör också större delen av f.d. Skaraborg, där alla kommunerna utom Skövde är jordbrukskommuner med större eller mindre inslag av industriföretagande. Under senare år har även handels- och servicesektorn vuxit kraftigt. Det är god tillgång på daglig service i tätorterna, men på ren landsbygd försvinner fler och fler serviceställen. Antalet nystartade företag har också vuxit i ungefär samma storleksordning som i övriga riket. Andelen enmansföretag är dock så stor som c:a 2/3. Det gör att det finns en stor potential för nyanställningar i området. Förutsättningar för utveckling och rådgivning finns bland annat genom Gothia Science Park som flera aktiva nyföretagarcentra i de olika kommunerna. Föreningslivet är starkt förankrat i området och präglas av stor bredd och många ungdomar. Den ideella viljan är stor och många människor medverkar aktivt i föreningsliv och andra lokala gemenskaper så som byalag och bygdegårdar. Infrastrukturen i området är klart dominerad av vägnätet. De flesta persontransporter lokalt och regionalt sker med bil. Kollektivtrafiken fungerar mellan större befolkningscentra, men saknas ibland helt mellan mindre orter och samhällen. Detta kan ha olika betydelse för kvinnor och män och i en undersökning genomför av EDCS, resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland visade det sig att majoriteten av de 500 kvinnor som deltog att

7 7(39) de ville prioritera en utbyggd kollektivtrafik. Den digitala infrastrukturen fungerar väl i tätorter men på landsbygden är tillgängligheten betydligt sämre. Ett antal fiberföreningar har dock startats under den senaste perioden, främst i Falköpings och Skövde kommuner. Området växer kraftigt inom besöksnäringen och här finns betydande utvecklingsmöjligheter. Småskaligheten, den relativt stora andelen av lokalproducerat och närheten till natur och människor ger goda förutsättningar för framtida ökningar inom denna sektor. Övernattningsmöjligheter finns inom olika prissegment men med ökat utbud och olika inriktningar kan antalet övernattningar ökas ytterligare. Mångfalden av miljöer med allt från pittoreska småstäder till livliga torg och marknader, till båtliv och gästhamnar, shopping och stenåldersgravar, vandringsleder, sju golfbanor, fiske, svamp och bär, ja, allt detta ger goda möjligheter till utveckling. Den lokala andan präglas av stolthet över området, av nyfikenhet på andra människor och av gästfrihet. Dessutom är den dokumenterade småföretagarandan påtaglig och ständigt närvarande. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter Östra Skaraborg är ett område som näringslivsmässigt domineras av tillverkningsindustri. Andelen anställda inom denna näringsgren är bland de högsta i landet. Även inom lant- och skogsbruk med tillhörande industri är andelen sysselsatta i topp i landet. Detta är tillsammans med områdets naturtillgångar basen för dagens näringsliv, men också för de utvecklingsmöjligheter som finns. Inom området finns goda möjligheter till fortsatt utveckling av besöksnäring. Områdets öppna natur lockar många såväl internationella som nationella besökare. Närheten till vatten är en extra tillgång för regionen. Leaderområdet Östra Skaraborg har behov av fler verksamheter för att möjliggöra för människor att försörja sig, leva och bo i området. De traditionella näringarna är starkt mansdominerade och det finns ett behov av verksamheter som breddar möjligheterna för både kvinnor och män att utveckla sina idéer och verksamheter. Effektivisering och ökad internationell konkurrens gör det allt tuffare för vårt traditionella näringsliv, och därför krävs möjligheter för nya näringar och arbeten. Områdets strategiska läge i norra Europa, centralpunkt mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn samt med närhet till Göteborg är en god utgångspunkt för utveckling. Såväl vad det gäller befintlig verksamhet som nyetableringar. Utveckling av handel via internet ger våra befintliga verksamheter en möjlig till utökad försäljning. Internethandeln ger små företag förutsättningar att nå en större marknad och kan vara en förutsättning för ett landsbygds- eller småstadsföretags överlevnad.

8 8(39) Det geografiska läge och attraktiva boendemiljöer är en förutsättning som området hittills inte lyckats nyttja till fullo. Detsamma gäller utvecklingen av besöksnäringen, som varit alltför fokuserad på enskilda objekt istället för marknadsföring av ett större geografiskt område. Det råder dessutom brist på attraktiva boendemöjligheter av högre klass. I samverkan mellan Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs Kommunalförbund görs en satsning för att öka antalet attraktiva boenden i området. Man ser just bristen på sådana som ett orosmoment för utvecklingen av besöksnäringen i området. I Leader Östra Skaraborgs arbete kan denna satsning, som också innehåller analys av behov och förutsättning, vara ett bra komplement vid projekt inom detta specifika område. Turister söker sig ofta till Sverige för att få naturupplevelser. Vad det gäller boende önskar man en god standard. Även i det stora fiskeprojekt som genomfördes under förra programperioden har bristen på attraktiva boenden var en av de saker som lyfts fram för att kunna öka antalet fisketurister ytterligare. Rent generellt krävs att entreprenörer och näringsidkare vågar ta betalt för sina produkter inom besöksnäringen. Detta gäller såväl konkreta saker som boende och guidning som rena upplevelser. Utökad verksamhet vid högskolorna i Jönköping och Skövde har gett såväl områdets egna ungdomar utökade bildningsmöjligheter som lockat studerande från andra delar av landet och en ambition finns att dessa efter genomförda studier ska stanna kvar i området. De Science parks som också har byggts upp runt de båda högskolorna har gett mycket bra möjligheter för utveckling och innovationer som vårt område behöver. Det lokala näringslivet har behov av högre utbildad personal för att kunna möta framtidens utmaningar och här spelar de båda högskolorna viktiga roller. Idag ligger utbildningsnivån i regionen alldeles för lågt särskilt vad gäller unga män. Möjligheten till högre utbildning är också en förutsättning för att få ungdomar att bo kvar. Allt för många ungdomar lämnar idag Östra Skaraborg för studier och arbete på annat håll. Det är sedan svårt att få dem att flytta tillbaka till regionen. Attraktionskraft måste höjas både vad det gäller möjlighet till stimulerande arbete som bra boende för att på allvar vara ett alternativ för dem. Industrins minskande arbetskraftsbehov samtidigt som man ställer allt högre utbildningskrav på de man vill anställa gör också att många unga överväger möjligheten att bosätta sig och försörja sig på andra platser, såväl inom landet som utomlands. För området är således Högskolan i Skövde, och den till detta kopplade Gothia Science Park, en stor utvecklingsmöjlighet. Denna verksamhet har redan fått en rad avknoppningar, inte minst inom dataspelsbranschen. Med en utbyggnad av fibernäten på landsbygden, vilket Leader stöttat under föregående programperiod, möjliggörs företagande inom detta område och andra verksamheter där informationsteknologin och tillgången på denna infrastruktur är av väsentlig betydelse.

9 9(39) I flera av områdets kommuner finns en omfattande inflyttning från andra länder. Det är kvinnor och män med olika bakgrunder, som kan utgöra en stor utvecklingspotential för området, om man hittar effektiva integrationsmöjligheter. Många kommuner kämpar med en svag befolkningsutveckling eller i vissa fall vikande befolkningsunderlag och då kan dessa kvinnor och män som kommer hit med färdiga utbildningar skapa stora möjligheter för kommunerna. Det är angeläget att stärka arbetet med att skapa nya möteplatser och stärka viljan att arbeta med mångfald inom företag och organisationer. Genom det så kan alla människor i området använda sin fulla potential och känna sig som utvecklingsaktörer. Området har stora möjligheter att erbjuda ett urval av boendealternativ för den som är intresserad att bo i en lantlig miljö eller med närhet till friluftsliv. Här finns oförstörd miljö, närhet till vatten och en lättillgänglig natur. För att kunna marknadsföra och förverkliga idéer om boenden krävs ett mer marknadsanpassat sätt att presentera de möjligheter som finns. Det handlar om att kunna presentera koncept för presumtiva kunder och praktiskt påvisa de möjligheter som finns. Helt enkelt ett mer professionellt hanterande av de intressenter som besöker vårt område och som kan vara intresserade av att bosätta sig här. Varje kommun bör ha en plan för byggnation i de områden som anses vara attraktiva för människor som söker boende då det är ett av områdets allra största tillgångar. De relativt små kommunerna i området gör också att närheten till beslutsfattare är påtaglig, vilket ofta underlättar inte minst vid etableringar av verksamheter. Prisbilden på såväl boende, service som företag är också en fördel för området. Insikten om behovet av tillskott av såväl invånare som verksamheter gör att köptroheten vid etablering av verksamhet som är konsumentinriktad har potential att bli hög. Detta har varit förutsättningen för många av de lokalproducenter som redan finns är etablerade i området. Ett beteendemönster med fokus på lokalproducerat finns nu etablerat lokalt men också nationellt. Det finns en rad nätverk mellan lokalproducenterna runt om i Östra Skaraborg, detta gör att nya verksamheter snabbt kan bli en del av en större affärsmässig gemenskap. Dörrar kan öppnas och erfarenheter utbytas. Även om området kan uppfattas som lantligt som finns den stora överväganden delen av landets hela befolkning inom fyra timmars reseavstånd. Detta är också en möjlighet som måste utnyttjas till större grad. De stora öppna landskapsytor lämpar sig också väl för produktion av förnyelsebar energi, såväl vindkraft som odling av olika energigrödor. Dock finns det också stora möjligheter att minska energianvändningen i området med hjälp av ny teknik, innovativa sätt att mötas och energismarta sätt för kollektivt resande. Sammanfattning: Behov

10 10(39) - Fler arbetstillfällen - Bredare arbetsmarknad och ökade satsningar för att stärka tjänste- och servicesektorn då de traditionella näringarna kräver allt mindre personal - Högre utbildningsnivå och ökad kompetens - Fler boenden och boendealternativ med hög kvalitet för boende och besökare - Ökat affärsmannaskap inom lokalproducerat och besöksnäring - Ökad produktion av förnyelsebar energi Utvecklingsmöjligheter: - Attraktiva boenden för att möta besöksnäringens behov - Permanentboende genom bättre marknadsföring av befintliga resurser i form av attraktiva boendemiljöer - Fortsatt utveckling av högskolan i Skövde med inriktning på de förutsättningar vårt område har för framtida arbetsmarknad - Energieffektiva sätt att resa och mötas som tar hänsyn till människors hela livssituation. - Utnyttja potentialen av dagens tillgängliga teknik - En bra grogrund för fortsatt utveckling av besöksnäring, tjänstesektorn, kulturella näringar, kreativa näringar och lokalproducerat ger förutsättningar för utveckling med fler avlönade arbetstillfällen 5. På vilket sätt är strategin innovativ? Strategin för Östra Skaraborg genomsyras av framåtanda och hållbar utveckling. Genom att stärka nya företag och arbetsmetoder skapas nya jobb. Leader Östra Skaraborg ser alla kvinnor och män med olika bakgrund som en resurs i utvecklingsarbetet. Genom att se alla föreningar, företag, organisationer och branscher som lika viktiga och främja nya typer av samarbeten som bryter traditionella gränser mellan branscher och människor skapas nya innovativa utvecklingsmöjligheter. Innovation är ett brett begrepp och Leader Östra Skaraborg kan bidra till att skapa nya spännande möten som skapar synergieffekter, där idéer kan mötas och få stöd att utvecklas till affärsmässiga och sociala innovationer. Leader Östra Skaraborg vill binda ihop området och skapa mer av ett destinationstänk, även här blir samverkan och innovativa processer mellan branscher och över geografiska områden av yttersta vikt. Förutom att ge medel för Leaderprojekt, skall Leader Östra Skaraborg verka som en informatör för att hjälpa invånare och näringsidkare att hitta rätt bland de stöd och bidrag som ligger utanför Leader. Nytänkande samverkan med

11 11(39) andra instanser som har projektmedel skapar en större utvecklings potential i området. Den nya tekniken kommer att användas i största möjliga mån, den är ett sätt att jobba lokalt och verka globalt. Den är också en förutsättning och möjlighet för att sprida information och föra människor samman. 6. Vision Här utvecklas människor, idéer och företagande Leader Östra Skaraborg önskade att hitta en vision som lyfter fram möjligheterna att utvecklas genom Leader, en vision som inrymmer alla invånare i området oavsett kön, etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsvariationer och religion. Alla skall känna att de får plats och har möjlighet att ta del av det som Leader står för. 7. Insatsområden, mål och urvalskriterier 7.1 Övergripande mål för området Övergripande mål för hela strategin Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Ökat entreprenörskap och underlätta övergången mellan hobby och verksamhet Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg syftar till att stärka Leaderområdet och kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö. Strategin skall möta och fungera som ett komplement till de övergripande mål som satts både från EU, nationellt, regionalt och lokalt. För att skapa en attraktiv utveckling av området har fyra övergripande mål utkristalliserats, att stärka områdets attraktionskraft, kompetensutveckling, ökat entreprenörskap och en minskad energianvändning Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Leader Östra Skaraborg vill stärka områdes attraktionskraft för de som bor här, verkar här och för våra besökare. Sysselsättningen och företagande är katalysatorn i området och genom att fokusera på att öka den bidrar strategin till en hållbar och attraktiv utveckling av område. Detta tillsammans med ett varierat och attraktivt boendeutbud och en väl fungerande service möjliggör för ökad inflyttning, ökad handel, fler besökare, möjliggör för våra unga att stanna kvar och bidrar till att alla invånare kan vara inkluderade.

12 12(39) Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Det finns ett behov av kompetensutveckling inom olika branscher i området för att kunna åstadkomma ett livskraftigt, konkurrenskraftigt och långsiktigt näringsliv. Kompetensutveckling driver på verksamhetsutveckling och produktutveckling men ger också stora möjligheter att på individnivå utvecklas. Insatserna kan vara för redan arbetande men också för personer som står utanför arbetsmarknaden. Dessutom fungerar det som ett verktyg för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden Ökat entreprenörskap och underlätta övergången från hobby till verksamhet Den lokala initiativkraften i området måste ges utlopp och entreprenörskapet stärkas vad gäller att starta nya företag och verksamheter. Det finns så mycket drivkraft i området och de många idéerna måste bli verklighet och ges möjligheten att lyfta till sin fulla potential. Genom att främja entreprenörskap och innovation kan det skapas både nya företag och nya arbetstillfällen. Satsningen skall medverka till medborgarna möjlighet att vara aktiva på arbetsmarknaden och bryta segregerande mönster Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Leader Östra Skaraborg vill främja en minskad energianvändning i området och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. Den nya tekniken gör det möjligt att hitta nya innovativa lösningar som minskar åtgången av energi och som hjälper oss att bevara de naturliga resurser som finns i området, i Sverige och i världen. Det är ett mångfacetterat mål som sträcker sig från ny energisnål teknik till kollektivtrafik, samåkning och nya sätt att mötas Horisontella mål Övergripande horisontella mål för hela strategin Jämställdhet och icke-diskriminering Integration Ungas deltagande och involvering Hållbart nyttjande av natur och kulturresurser Indikatorer (fylls i efter att strategin blivit godkänd) Dessa övergripande horisontella mål skall genomsyra allt som görs inom Leader Östra Skaraborg. I den mån de är applicerbara skall de horisontella målen finnas med i grundstrukturen för varje projekt och för administrationen kring Leader Östra Skaraborg.

13 13(39) 7.2 Insatsområden I processen med framtagandet av denna strategi har tre insatsområden lyfts fram för att för att fortsätta arbetet med den positiva utveckling som följer leadermetoden Lokal attraktiv utveckling Östra Skaraborg har alla de ingredienser som behövs och alla möjligheter till attraktiv utveckling och tillväxt. Människor uppskattar närheten till naturen och det enkla livet som landsbygden kan erbjuda. Insatsområdet Lokal attraktiv utveckling är helt oberoende av bransch och syftar till att möta våra övergripande mål. I hela Leaderområdet skall insatser som utvecklar näringslivet och föreningslivet samt stärker civilsamhällets möjligheter att vara en aktör i utvecklingen av området främjas. Strategin ämnar skapa nya jobb, nya företag och bidra till att höja kompetensen. Allt för att möta marknadens krav och för att skapa konkurrenskraftiga företag på landsbygden. Med ett näringsliv på frammarsch tillsammans med attraktiva boendemiljöer, ökat antal möteplatser för företag och invånare läggs grunden för attraktiv utveckling. Väl fungerande kommunikationer både fysiska och digitala skapar ökad livskvalitet samtidigt som det ger företag och människor möjlighet att utvecklas och använda sina resurser på ett optimalt sätt. Den nya tekniken kommer att spela en stor roll i detta insatsområde, Leader Östra Skaraborg skall vara ett ledande område vad gäller att få näringsidkare och invånare på landsbygden att utnyttja möjligheterna som tekniska lösningar öppnar upp för. Ett öppet och välkomnande område där människor skapar förutsättningar för en ökad inflyttning, företagsetableringar, få de unga att stanna kvar och att komma in på arbetsmarknaden. I ett sådant område kommer också idéer, innovationer och entreprenörskap frodas, i enlighet med intentionerna i 7.1 Övergripande mål och 7.5 Mål och urvalskriterier Boende- och besöksnäringsutveckling Insatsområdet boende- och besöksnäringsutveckling syftar till att binda samman vårt område genom att skapa reseanledningar och utveckla de lokala produkterna. Innovativa lösningar och samarbeten för att locka besökare till området men också utveckla potentialen som finns med avseende på produktionen av lokala livsmedel och de naturresurser som finns i området. En del i detta är också att förbereda Östra Skaraborg på ökande strömmar av besökare, både dagsbesökare och övernattande gäster. Det finns möjligheter att utveckla nya produkter men också att förfina det utbud som finns för att möta gäster och besökares höga krav. Det finns en stor potential för att paketera olika etablerade produkter i området för att skapa mervärde åt både gäster, näringsidkare och invånare. Ett område som syns och är tillgängligt kommer också att utvecklas positivt i enlighet med intentionerna i 7.1 Övergripande mål och 7.5 Mål och urvalskriterier.

14 14(39) Hållbart energisystem I insatsområdet Hållbart energisystem ligger fokus på att effektivisera energianvändning i området. I klimatfrågan är det inom detta område Leader Östra Skaraborg kan göra mest nytta då projekt inom detta segment inte behöver vara så kapitalintensiva som exempelvis satsningar på förnyelsebar energi. Den nya tekniken bidrar till att göra detta möjligt inom en rad områden, allt ifrån energisnål teknik, till nya sätt att mötas och samordna transporter till ökat kollektivtrafiksutnyttjande. Ett område med en minskad energianvändning kommer att vara ett bra komplement i världens-, EUs- och regionens målsättningar att tillsammans skapa förutsättningar för ett hållbart klimat. Detta i enlighet med intentionerna i 7.1 Övergripande mål och 7.5 Mål och urvalskriterier. 7.3 Handlingsplan Leader Östra Skaraborg har en mycket klar idé om vad man önskar åstadkomma under nästa period. Medel från de olika fonderna skall användas på ett sådant sätt att hela området utvecklas på ett positivt sätt. Innevånare i området skall inspireras att ta del i, eller genomföra projekt i enlighet med de övergripande målen och insatsområden och på så sätt skapa utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. För att nå ut på så många sätt som möjligt och ha möjlighet att informera en så stor andel invånare som möjligt avser föreningen att sprida information genom egna inspirationsträffar i varje kommun, genom ett ännu större mått av samarbete med närliggande organisationer, samt inte minst via vår webbplats och sociala medier. De tänkta inspirationsträffarna skall genomföras i kansliets regi, och verksamhetsledaren och annan anställd kommer att genomföra detta och på så sätt bli ytterligare synliga och kända för allmänheten, allt för att ytterligare sprida Leader-idén. Leader Östra Skaraborg avser att arbeta med såväl paraplyprojekt av exempelvis karaktären nätverk för unga, men också kompetensutvecklingsprojekt där kansliet ska ha en central roll Fondernas avgränsningar - geografiskt och per insatsområde Europeiska Landsbygdsfonden kommer att tillämpas i hela området förutom centrala Skövde. Denna fond skall användas för att stärka konkurrenskraften och attraktionskraften hos företagen, organisationerna och föreningarna vårt område, den skall verka branschöverskridande och syfta till att lyfta den lokala initiativkraften. Fonden skall också bidra till att öka områdets attraktivitet för invånarna och bidra till ökad inflyttning. Europeiska regionalfonden kommer att ha fokus på att öka entreprenörskapet då detta är grundläggande för att vårt område skall utvecklas. Fler företag skapar arbetstillfällen, det skapar nya produkter och blir medverkande till att ta

15 15(39) tillvara på innovationerna. Denna fond kommer att vara geografiskt användbar i hela Leaderområdet inklusive centrala Skövde. Inom Europeiska socialfonden ligger fokus på att höja kompetensen i området, både för arbetslösa och redan arbetande för att möta arbetsmarknadens krav. Arbetet med fonden kommer också att fokusera på ungas etablering på arbetsmarknaden samt för att bryta utanförskap och öka integrationen. Denna fond kommer att vara geografiskt användbar i hela Leaderområdet inklusive centrala Skövde. Landsbygdsfonden och Regionalfonden kommer att verka inom samtliga insatsområden: Lokal attraktiv utveckling, Boende- och besöksnäringsutveckling samt Hållbart energisystem Fokusområden och målgrupper Leader Östra Skaraborgs insatsområden kommer att ha följande fokusområden och målgrupper. Lokal attraktiv utveckling kommer att ha fokus på följande områden: Produkt- och tjänsteutveckling för att skapa konkurrenskraftiga företag som utvecklas och bättre möter marknadens efterfrågan finns det behov av nya produkter och tjänster. Entreprenörskap ett ökat entreprenörskap i området bäddar för fler företag och fler arbetstillfällen på landsbygden. Högst på prioriteringslistan står unga kvinnors och mäns entreprenörskap. Även kvinnors möjligheter att driva företag och möjligheterna att gå från hobby till verksamhet är prioriterade områden. Nya mötesplatser behov av gränsöverskridande mötesplatser för boende, företag och besökare. Särskilt fokus på kulturmötesplatser och mötesplatser för unga. Affärsutveckling arbete med i första hand befintliga små företag och ideella föreningar för att stimulera deras utveckling och tillväxt. Nätverk och samverkan för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer. Kompetensutveckling aktivt arbete med kompetensutveckling för att säkerställa att det finns kompetens att tillgå. Särskilt fokus på att bryta utanförskap och att möjliggöra för unga kvinnor och män på arbetsmarknaden. Nya marknader För att få avsättning för både befintliga och nya produkter/tjänster krävs det ofta tillgång till nya marknader. Särskilt fokus på användandet av innovativa lösningar och internationella samarbeten för att nå nya marknader. Marknadsföring Det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och

16 16(39) målgruppsanpassade kanaler samt kompetenshöjande insatser för att utnyttja potentialen i dessa fullt ut. Målgruppen för lokal attraktiv utveckling är kvinnor och män med olika bakgrunder och förutsättningar, det lokala samhället, företag och föreningar. Boende- och besöksnäringsutveckling kommer att ha fokus på följande områden: Produkt- och tjänsteutveckling för att utvecklas och bättre möta efterfrågan på marknaden finns det behov av produkt- och tjänsteutveckling för nya potentiella kundgrupper. Paketering av produkter och tjänster särskilt fokus på att koppla samman enskilda produkter och tjänster till säljbara enheter. Entreprenörskap ett ökat entreprenörskap i området bäddar för fler företag och fler arbetstillfällen inom turistnäringen. En prioriterad grupp i detta fokusområde är unga kvinnor och män. Nya mötesplatser behov av mötesplatser för boende, företag och besökare. Särskilt fokus på kulturmötesplatser och årligt återkommande evenemang. Affärsutveckling stimulera små befintliga företag till utveckling och tillväxt genom kompetensutveckling och översyn av affärsplaner. Nätverk och samverkan - för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer inom branschen. Kompetensutveckling fokus på kompetensutveckling genom benchmarking och internationella utbyten. Marknadsföring det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och målgruppsanpassade kanaler samt sammarknadsföring. Målgruppen för boende och besöksnäring är: turistorganisationer, entreprenörer och företag inom besöksnäring samt de som bidrar till att profilera området med exempelvis lokalproducerad mat. Hållbart energisystem kommer att ha fokus på följande områden: Utveckling av befintliga produkter och tjänster med fokus på att minska energianvändandet. Nätverk och samverkan - främja samarbeten för att hitta nya vägar till en minskad energianvändning i området. Hållbara transporter både produkt- och personstransporter Målgruppen för Hållbara energisystem är: organisationer, allmänheten, föreningar, företag och offentlig sektor.

17 17(39) Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan är viktiga för arbetet med samtliga fonder och fundamental för att nå den lokala utveckling som Leader Östra Skaraborg strävar mot. Innovation och utveckling skall inte begränsas av kommungränser, regiongränser, landsgränser eller gränser mellan Leaderområden och därför önskar Leader Östra Skaraborg se samarbete mellan branscher, över kommunoch länsgränser, nationellt och internationellt. Att samverka med Leaderområden i vårt närområde, i hela Sverige och inom EU är av yttersta vikt. En spännande del av Leadertanken är möjligheten till transnationellt samarbete. Genom att uppmuntra det, samtidigt som man bär med sig vetskapen att de flesta projekt som får stöd kommer att vara lokala, lyfter man blicken. Verksamhetsledaren behöver och skall hålla sig uppdaterad på det Leaderarbete som sker på Europeisk nivå. 7.4 Urvalsprocess Varje steg i urvalsprocessen dokumenteras och sparas, oavsett om ansökan blir beviljad eller inte. 1. Sökande tar kontakt med kansliet som kan ge ett första besked om idén är tänkbar inom Leader i vårt område. 2. Kansliet överlämnar information gällande områdets strategi, effekter som vill uppnås med Leader, urvalskriterier, anvisningar från Jordbruksverket och ansökningsblanketter. 3. Kansliet skall uppmuntra den sökande till att skriva en så träffsäker ansökan som möjligt, detta sker helst vid ett personligt möte. 4. Ansökan kommer in till kansliet och med hjälp av urvalskriterierna görs en översiktlig granskning. Bedöms det nödvändigt att höja kvalitén eller på annat sätt omarbeta ansökan ger kansliet kompletterande råd till den sökande. Samtliga ansökningar som kommer in registreras i systemet med det datum som handlingarna mottogs. 5. Då kansliet bedömer att ansökan är komplett och uppfyller ställda krav och kriterier skickas handlingarna till AU. 6. AU gör sin bedömning av ansökan och kan i sin tur också begära in ytterligare kompletteringar eller föreslå andra ändringar vilka förmedlas till den sökande via kansliet. 7. När AU och kansliet bedömer att ansökan uppfyller de krav och kriterier som finns görs en sammanfattning av projektidén och ekonomin av kansliet. AU och kansliet lägger i detta skede inga värderingar gällande idén utan bedömer enbart utifrån uppställda urvalskriterier. 8. Sammanfattningen som gjorts av kansliet skickas nu till LAG och projektägaren där också ansökningshandlingarna bifogas som en bilaga. Detta sker senast 14 dagar före aktuellt LAG-möte. Projektägaren blir inbjuden att presentera sitt projekt på aktuellt LAG-möte.

18 18(39) 9. LAG har möte och startar med en gemensam diskussion kring projektet som skall presenteras. Syftet med den förberedande diskussionen är att säkerställa att rätt information kommer fram och rätt frågor ställs under presentationen. 10. Projektägaren presenterar sitt projekt för LAG inklusive den ekonomiska kalkylen. Presentation avslutas med en frågestund. 11. LAG har en avslutande diskussion och tar beslut om projektet skall avslås, kompletteras eller beviljas. 12. Vid avslag skall beslutet motiveras och meddelas den sökande senast 7 dagar efter mötet via kansliet eller den LAG utser. Ett avslag innebär att Leader ej ger något ekonomiskt stöd för uppkomna kostnader i samband med ansökan. 13. Vid kompletteringar från LAG börjar ansökningsprocessen om vid punkt Vid bifall meddelas den sökande senast 7 dagar efter mötet via kansliet eller den LAG utser. Vid bifall kan kostnader för projektet räknas från registreringsdatumet, dock ej för kostnaderna att upprätta ansökan. 7.5 Mål och urvalskriterier Insatsområde: Lokal attraktiv utveckling Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygds-fonden Ett attraktivt område att driva företag i - Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) - Antal skapade företag - Antal nya produkter/tjänster - Antal nya mötesplatser - Antal företag i samarbeten Ett attraktivt område att bo i - Antal nya fysiska och virtuella mötesplatser - Antal nya nätverk - Befolknings-, in- och utflyttnings utveckling - Antal nya fritids- och kulturverksamheter - Antal invånare som får tillgång till bredband Socialfonden Regionalfonden Att främja övergången till arbete genom kompetensutveckling och kompetensförsörjning Ett område som främjar entreprenörskap, innovationer och bildadet av nya företag - Antal deltagare - Totalt antal deltagare som utbildats - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal nya fysiska och virtuella mötesplatser - Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får

19 19(39) stöd - Antal nya företag - Antal nya produkter/tjänster Insatsområde: Boende- och besöksnäringsutveckling Fond Mål Indikator Målvärde Landbygds-fonden Att bidra till att skapa ett attraktivt område att - Antal nyskapade arbetstillfällen besöka - Antal nya gästnätter - Antal nya dagsbesökare - Antal nya fysiska mötesplatser - Antal nya produkter/tjänster - Antal nya paket Socialfonden Regionalfonden Att bidra till att skapa reseanledningar och nya produkter/tjänster Att bidra till en ökad lokal samverkan och byggandet av långsiktiga nätverk Att ge förutsättningar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden inom dessa näringar Att bidra till att stärka företags konkurrenskraft och främja nytänkande inom besöksnäringen - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal nya gästnätter - Antal nya dagsbesökare - Antal nya fysiska mötesplatser - Antal nya produkter/tjänster - Antal nya besöksanledningar - Antal nya paket - Antal nya företag - Antal nya nätverk - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal deltagare - Antal nya nätverk - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal nya företag - Antal nya produkter - Antal nya besöksanledningar - Antal nya paket Insatsområde: Hållbart energisysten Fond Mål Indikator Målvärde

20 20(39) Landbygds-fonden Regionalfonden Att bidra till minskad energianvändning Att bidra till lösningar för hållbara transporter Att bidra till innovativa lösningar för minskad energianvändning - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal investeringar i energieffektivitet - Antal nya lösningar - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal nya lösningar - Antal nya nätverk - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal nya lösningar 8. Finansieringsplan Finansieringsplanen kommer att presenteras då området strategi blivit godkänd. 9. Organisation 9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Leader Östra Skaraborgs kansli skall vara adekvat bemannat och ha tillräcklig kompetens och kapacitet för att möta medborgarnas, kommunernas och områdets krav och förväntningar. En verksamhetsledare med övergripande och utvecklingsansvar och ytterligare personal med rådgivande och administrativt ansvar. Dessa tjänster skall syfta till att vara stödjande och fungera som ett bollplank för projektägare, projektledare och projektsökanden. Då det gäller större LAG-ägda projekt såsom exempelvis paraplyprojekt skall projektledare anställas i projekten men ha sin bas på kansliet. På detta sätt skapas ett mer tillgängligt kansli som kan fungera både som ett administrativt, kompetent och kunskapsmässigt- och kreativt centra. Detta innebär också en bredd kompetensen ytterligare på kansliet samtidigt som en levande arbetsplats skapas för projektledarna. Leader Östra Skaraborg önskar samordna en ekonomifunktion med angränsade Leaderområden, då helst på en extern redovisningsbyrå. Detta på grund av att minimera risken för att tappa den ekonomiska kontrollen och alltid ha en backup funktion i händelse av sjukdom eller annat skäl som vi inte kan påverka. Kansliets kompetens säkerställs genom de anställdas tidigare erfarenheter och referenser samt ett stort fokus på fortbildning i periodens inledningsskede. Området önskar att stor kompetens finns på kansliet gällande de tre fonderna men även att möjligheten finns att stärka upp med särskild sakkunskap då det behövs. Denna förstärkning skall i största möljliga mån också göras i samverkan

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland Stadgar för föreningen Växtlust Värmland 1 Föreningens namn (firma) Föreningen Växtlust Värmland. 2 Föreningens vision Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social och ekologisk

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Mall för genomgång av urvalskriterier

Mall för genomgång av urvalskriterier Mall för genomgång av urvalskriterier Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder. Strategiskt område L 1 Strategiskt användning av fond/fonder Generella urvalskriterier

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Lokal strategi Leader Närheten 2014-2020. Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet för alla

Lokal strategi Leader Närheten 2014-2020. Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet för alla Lokal strategi 2014-2020 Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet för alla 2(40) Sammanfattning Strategin omfattar Karlstadsregionen vilket inkluderar Grums, Kils, Forshaga, Karlstads och Hammarö

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL

LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden Foto: Mark Thorpe Leader Sjö, Skog & Fjäll är initierat av: Bergs kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling!

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling! Välkommen till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling! Kursledare: Ola Svensson, Therese Karlsson, Tobias Kreuzpointner och Carin Alfredsson Stockholm den 17 och 18 juni 2014 Klicka på kartan

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 1 STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 SAMMANFATTNING Utvecklingsstrategin omfattar Nordvästra Skaraborg och syftet är att utveckla området utifrån Leader-metoden. Metoden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling

Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Sida 1 av 7 2015-06-01 Enheten för lokalt ledd utveckling Urvalskriterier för projekt inom lokalt ledd utveckling Dessa riktlinjer visar hur ni kan ta fram urvalskriterier för att prioritera mellan inkomna

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer