1(39) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg"

Transkript

1 1(39) Lokal utvecklingsstrategi LEADER Östra Skaraborg

2 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är framtagen för att främja landsbygdsutveckling i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Strategin skall ligga till grund för LAG, den lokala aktionsgruppen, i sitt arbete att bevilja projekt. Leaderområdet Östra Skaraborg kommer att arbeta med projekt inom Landsbygds-, Regional och Socialfonden utifrån fyra övergripande mål: - Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare - Kompetensutveckling för att möta framtidens krav - Ökat entreprenörskap och underlätta övergången mellan hobby och verksamhet - Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Till dessa övergripande mål har tre insatsområden tagits fram för att tydliggöra strategins inriktning: Lokal attraktiv utveckling, Boende- och besöksnäringsutveckling och Hållbart energisystem. Lokal attraktiv utveckling handlar om att skapa ett konkurrenskraftigt område för människor att bo och verka i. Boende- och besöksnäringsutveckling syftar till att stärka områdets besöksnäring och att utveckla de produkter som profilerar vårt område. Hållbart energisystem skall medverka till att minska energianvändandet i vårt område och på så sätt bidra till ett hållbart klimat. LAG för Leader Östra Skaraborg kommer att bestå av tre personer från varje kommun, en från offentlig sektor, en från ideell sektor och en från det privata näringslivet. I processen att bevilja projekt kommer LAG att utgå ifrån ett antal urvalskriterier och indikatorer såsom antal nyskapade arbetstillfällen, antal nya företag och antal organisationer som fått stöd.

3 3(39) Innehållsförteckning Sammanfattning Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Strategins framtagning Utvecklingsområdet Områdesbeskrivning Behov och utvecklingsmöjligheter På vilket sätt är strategin innovativ? Vision Insatsområden, mål och urvalskriterier Övergripande mål för området Insatsområden Handlingsplan Urvalsprocess Mål och urvalskriterier Finansieringsplan Organisation Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Partnerskapet och föreningen LAG den lokala aktionsgruppen Samverkan mellan fonder och med andra aktörer Samverkan mellan fonder Avstämning med andra aktörer med utvecklingsansvar Jämställdhet och icke-diskriminering Kommunikation Kommunikationsplan Uppföljning och revidering Bilagor Bilaga 1: SWOT-analys Bilaga 2: Omvärldsanalys Bilaga 3: Motivering Bilaga 4: Excel-fil Bilaga 5: Komplett uppställning av utvecklingsområdet uppdelat per kommun... 36

4 4(39) 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin Denna utvecklingsstrategi ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges mål Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020. Därför bygger alla mål och processen för projekturvalet i strategin på de mål som är satta i de inblandade operativa programmen för struktur- och investeringsfonderna. Analyser ligger till grund för en vision och utvecklingsbehov, som leder till insatsområden och specifika mål som kan mätas med hjälp av indikatorer. En handlingsplan visar hur målen i insatsområden ska omsättas i aktiviteter. 3. Strategins framtagning Strategin är framtagen av Leader Östra Skaraborg tillsammans med kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Processen har också involverat näringslivet, föreningar, organisationer och invånare från vårt område. Arbetet har drivits på genom workshops, möten och samtal med alla parter ur trepartnerskapet. Invånare i området har också givits chans att bidra med sina tankar och idéer via en specialgjord hemsida. Internationella, nationella, regionala och lokala planer och strategier har ställts mot varandra, dels för att hitta de röda trådarna men framförallt för att säkerställa att denna strategi både följer och kompletterar dessa strategier. Detta arbetssätt har varit viktigt för alla inblandade i strategiprocessen. Vad vill andra och vad vill vi, var kan vi göra mest nytta både för oss själva, för regionen, för Sverige och för EU.

5 5(39) 4. Utvecklingsområdet Totalt antal invånare i utvecklingsområdet, inklusive tätorter > invånare. Antal invånare i utvecklingsområdet, exklusive tätorter > invånare. Områdets totalstorlek i km 2, inklusive tätorter > invånare. Områdets storlek i km 2 utanför tätorter > invånare personer personer 3768 km km 2 Antal invånare per km 2, inklusive tätorter. 35,82 invånare per km 2 Antal invånare per km 2, exklusive tätorter. 26,78 invånare per km 2 Kommuner som omfattas av strategin. Landskapstyper och landmärken Större tätorter och utvecklingscentra Befolkningsförändring för åren Flyttnetto Födelsenetto Arbetslöshet i procent 5,9 % Arbetslöshet bland unga (15 24 år) i procent 7,5 % Andel invånare med utländsk bakgrund i procent Antal företag per invånare Antal nystartade företag per invånare Mullsjö, Habo, Tidaholm, Tibro, Skövde, Hjo och Falköping Området består av ett ålderdomligt landskap med platåberg och jordbruksbygd. Området avgränsas i öster av Vättern. Andra landmärken är Billingen, Mösseberg, Hökensås naturreservat, Hornborgasjön. Skövde är den största tätorten följt av Falköping. De övriga tätorterna är mindre men fungerar dock som utvecklingscentra i respektive kommun. Flyttnetto: Födelsenetto: ,5% 106,7 st 7,8 st Andel av befolkningen i procent år - 12,1 % Övrigt nämnvärt som har betydelse för områdets utveckling? år - 23,7 % år - 25,3 % 65- år - 20,6 %

6 6(39) 4.1 Områdesbeskrivning Området gränsar i öster till Vättern, i söder av Jönköpings kommun och Ulricehamns kommun. I väster gränsar området till de tre kommunerna Herrljunga, Vara och Skara. I norr slutligen av Mariestad, Töreboda och Karlsborg. Kännetecknande för hela området är närheten till natur och kultur, både nutid och forntid. Hela området består också av ett ålderdomligt landskap i gränslandet till slättlandskapet i väster. Det goda livet och människors nöjdhet med sitt liv präglar området. I den SOMmätning som gjordes av Göteborgs Universitet avseende år 2012, får Skaraborg högt betyg på hur nöjda människor i området är med sitt liv. Naturen med exempelvis Vättern som är känd för sitt klara, kalla vatten, de stora skogarna på Hökensås urbergsrygg samt det genombrutna sjölandskapet med Hornborgasjön är stora tillgångar för området. Detta tillsammans med forntidskulturen med exempelvis fler än hälften av Sveriges megalitgravar ger bra förutsättningar för natur- och kulturturism. Området ligger relativt strategiskt mellan landets två största centra och dessutom korsas det av västra stambanan. Skövde är en stor på- och avstigningsplats och även Falköping är en betydande knutpunkt i vårt järnvägsnät. Jönköpingsbanan mellan Nässjö och Falköping är också en viktig tillgång för området. Även närheten till Jönköping och dess mycket expansiva region är en styrka för området, inte minst för de två grannkommunerna Habo och Mullsjö. Området utgör också större delen av f.d. Skaraborg, där alla kommunerna utom Skövde är jordbrukskommuner med större eller mindre inslag av industriföretagande. Under senare år har även handels- och servicesektorn vuxit kraftigt. Det är god tillgång på daglig service i tätorterna, men på ren landsbygd försvinner fler och fler serviceställen. Antalet nystartade företag har också vuxit i ungefär samma storleksordning som i övriga riket. Andelen enmansföretag är dock så stor som c:a 2/3. Det gör att det finns en stor potential för nyanställningar i området. Förutsättningar för utveckling och rådgivning finns bland annat genom Gothia Science Park som flera aktiva nyföretagarcentra i de olika kommunerna. Föreningslivet är starkt förankrat i området och präglas av stor bredd och många ungdomar. Den ideella viljan är stor och många människor medverkar aktivt i föreningsliv och andra lokala gemenskaper så som byalag och bygdegårdar. Infrastrukturen i området är klart dominerad av vägnätet. De flesta persontransporter lokalt och regionalt sker med bil. Kollektivtrafiken fungerar mellan större befolkningscentra, men saknas ibland helt mellan mindre orter och samhällen. Detta kan ha olika betydelse för kvinnor och män och i en undersökning genomför av EDCS, resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland visade det sig att majoriteten av de 500 kvinnor som deltog att

7 7(39) de ville prioritera en utbyggd kollektivtrafik. Den digitala infrastrukturen fungerar väl i tätorter men på landsbygden är tillgängligheten betydligt sämre. Ett antal fiberföreningar har dock startats under den senaste perioden, främst i Falköpings och Skövde kommuner. Området växer kraftigt inom besöksnäringen och här finns betydande utvecklingsmöjligheter. Småskaligheten, den relativt stora andelen av lokalproducerat och närheten till natur och människor ger goda förutsättningar för framtida ökningar inom denna sektor. Övernattningsmöjligheter finns inom olika prissegment men med ökat utbud och olika inriktningar kan antalet övernattningar ökas ytterligare. Mångfalden av miljöer med allt från pittoreska småstäder till livliga torg och marknader, till båtliv och gästhamnar, shopping och stenåldersgravar, vandringsleder, sju golfbanor, fiske, svamp och bär, ja, allt detta ger goda möjligheter till utveckling. Den lokala andan präglas av stolthet över området, av nyfikenhet på andra människor och av gästfrihet. Dessutom är den dokumenterade småföretagarandan påtaglig och ständigt närvarande. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter Östra Skaraborg är ett område som näringslivsmässigt domineras av tillverkningsindustri. Andelen anställda inom denna näringsgren är bland de högsta i landet. Även inom lant- och skogsbruk med tillhörande industri är andelen sysselsatta i topp i landet. Detta är tillsammans med områdets naturtillgångar basen för dagens näringsliv, men också för de utvecklingsmöjligheter som finns. Inom området finns goda möjligheter till fortsatt utveckling av besöksnäring. Områdets öppna natur lockar många såväl internationella som nationella besökare. Närheten till vatten är en extra tillgång för regionen. Leaderområdet Östra Skaraborg har behov av fler verksamheter för att möjliggöra för människor att försörja sig, leva och bo i området. De traditionella näringarna är starkt mansdominerade och det finns ett behov av verksamheter som breddar möjligheterna för både kvinnor och män att utveckla sina idéer och verksamheter. Effektivisering och ökad internationell konkurrens gör det allt tuffare för vårt traditionella näringsliv, och därför krävs möjligheter för nya näringar och arbeten. Områdets strategiska läge i norra Europa, centralpunkt mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn samt med närhet till Göteborg är en god utgångspunkt för utveckling. Såväl vad det gäller befintlig verksamhet som nyetableringar. Utveckling av handel via internet ger våra befintliga verksamheter en möjlig till utökad försäljning. Internethandeln ger små företag förutsättningar att nå en större marknad och kan vara en förutsättning för ett landsbygds- eller småstadsföretags överlevnad.

8 8(39) Det geografiska läge och attraktiva boendemiljöer är en förutsättning som området hittills inte lyckats nyttja till fullo. Detsamma gäller utvecklingen av besöksnäringen, som varit alltför fokuserad på enskilda objekt istället för marknadsföring av ett större geografiskt område. Det råder dessutom brist på attraktiva boendemöjligheter av högre klass. I samverkan mellan Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs Kommunalförbund görs en satsning för att öka antalet attraktiva boenden i området. Man ser just bristen på sådana som ett orosmoment för utvecklingen av besöksnäringen i området. I Leader Östra Skaraborgs arbete kan denna satsning, som också innehåller analys av behov och förutsättning, vara ett bra komplement vid projekt inom detta specifika område. Turister söker sig ofta till Sverige för att få naturupplevelser. Vad det gäller boende önskar man en god standard. Även i det stora fiskeprojekt som genomfördes under förra programperioden har bristen på attraktiva boenden var en av de saker som lyfts fram för att kunna öka antalet fisketurister ytterligare. Rent generellt krävs att entreprenörer och näringsidkare vågar ta betalt för sina produkter inom besöksnäringen. Detta gäller såväl konkreta saker som boende och guidning som rena upplevelser. Utökad verksamhet vid högskolorna i Jönköping och Skövde har gett såväl områdets egna ungdomar utökade bildningsmöjligheter som lockat studerande från andra delar av landet och en ambition finns att dessa efter genomförda studier ska stanna kvar i området. De Science parks som också har byggts upp runt de båda högskolorna har gett mycket bra möjligheter för utveckling och innovationer som vårt område behöver. Det lokala näringslivet har behov av högre utbildad personal för att kunna möta framtidens utmaningar och här spelar de båda högskolorna viktiga roller. Idag ligger utbildningsnivån i regionen alldeles för lågt särskilt vad gäller unga män. Möjligheten till högre utbildning är också en förutsättning för att få ungdomar att bo kvar. Allt för många ungdomar lämnar idag Östra Skaraborg för studier och arbete på annat håll. Det är sedan svårt att få dem att flytta tillbaka till regionen. Attraktionskraft måste höjas både vad det gäller möjlighet till stimulerande arbete som bra boende för att på allvar vara ett alternativ för dem. Industrins minskande arbetskraftsbehov samtidigt som man ställer allt högre utbildningskrav på de man vill anställa gör också att många unga överväger möjligheten att bosätta sig och försörja sig på andra platser, såväl inom landet som utomlands. För området är således Högskolan i Skövde, och den till detta kopplade Gothia Science Park, en stor utvecklingsmöjlighet. Denna verksamhet har redan fått en rad avknoppningar, inte minst inom dataspelsbranschen. Med en utbyggnad av fibernäten på landsbygden, vilket Leader stöttat under föregående programperiod, möjliggörs företagande inom detta område och andra verksamheter där informationsteknologin och tillgången på denna infrastruktur är av väsentlig betydelse.

9 9(39) I flera av områdets kommuner finns en omfattande inflyttning från andra länder. Det är kvinnor och män med olika bakgrunder, som kan utgöra en stor utvecklingspotential för området, om man hittar effektiva integrationsmöjligheter. Många kommuner kämpar med en svag befolkningsutveckling eller i vissa fall vikande befolkningsunderlag och då kan dessa kvinnor och män som kommer hit med färdiga utbildningar skapa stora möjligheter för kommunerna. Det är angeläget att stärka arbetet med att skapa nya möteplatser och stärka viljan att arbeta med mångfald inom företag och organisationer. Genom det så kan alla människor i området använda sin fulla potential och känna sig som utvecklingsaktörer. Området har stora möjligheter att erbjuda ett urval av boendealternativ för den som är intresserad att bo i en lantlig miljö eller med närhet till friluftsliv. Här finns oförstörd miljö, närhet till vatten och en lättillgänglig natur. För att kunna marknadsföra och förverkliga idéer om boenden krävs ett mer marknadsanpassat sätt att presentera de möjligheter som finns. Det handlar om att kunna presentera koncept för presumtiva kunder och praktiskt påvisa de möjligheter som finns. Helt enkelt ett mer professionellt hanterande av de intressenter som besöker vårt område och som kan vara intresserade av att bosätta sig här. Varje kommun bör ha en plan för byggnation i de områden som anses vara attraktiva för människor som söker boende då det är ett av områdets allra största tillgångar. De relativt små kommunerna i området gör också att närheten till beslutsfattare är påtaglig, vilket ofta underlättar inte minst vid etableringar av verksamheter. Prisbilden på såväl boende, service som företag är också en fördel för området. Insikten om behovet av tillskott av såväl invånare som verksamheter gör att köptroheten vid etablering av verksamhet som är konsumentinriktad har potential att bli hög. Detta har varit förutsättningen för många av de lokalproducenter som redan finns är etablerade i området. Ett beteendemönster med fokus på lokalproducerat finns nu etablerat lokalt men också nationellt. Det finns en rad nätverk mellan lokalproducenterna runt om i Östra Skaraborg, detta gör att nya verksamheter snabbt kan bli en del av en större affärsmässig gemenskap. Dörrar kan öppnas och erfarenheter utbytas. Även om området kan uppfattas som lantligt som finns den stora överväganden delen av landets hela befolkning inom fyra timmars reseavstånd. Detta är också en möjlighet som måste utnyttjas till större grad. De stora öppna landskapsytor lämpar sig också väl för produktion av förnyelsebar energi, såväl vindkraft som odling av olika energigrödor. Dock finns det också stora möjligheter att minska energianvändningen i området med hjälp av ny teknik, innovativa sätt att mötas och energismarta sätt för kollektivt resande. Sammanfattning: Behov

10 10(39) - Fler arbetstillfällen - Bredare arbetsmarknad och ökade satsningar för att stärka tjänste- och servicesektorn då de traditionella näringarna kräver allt mindre personal - Högre utbildningsnivå och ökad kompetens - Fler boenden och boendealternativ med hög kvalitet för boende och besökare - Ökat affärsmannaskap inom lokalproducerat och besöksnäring - Ökad produktion av förnyelsebar energi Utvecklingsmöjligheter: - Attraktiva boenden för att möta besöksnäringens behov - Permanentboende genom bättre marknadsföring av befintliga resurser i form av attraktiva boendemiljöer - Fortsatt utveckling av högskolan i Skövde med inriktning på de förutsättningar vårt område har för framtida arbetsmarknad - Energieffektiva sätt att resa och mötas som tar hänsyn till människors hela livssituation. - Utnyttja potentialen av dagens tillgängliga teknik - En bra grogrund för fortsatt utveckling av besöksnäring, tjänstesektorn, kulturella näringar, kreativa näringar och lokalproducerat ger förutsättningar för utveckling med fler avlönade arbetstillfällen 5. På vilket sätt är strategin innovativ? Strategin för Östra Skaraborg genomsyras av framåtanda och hållbar utveckling. Genom att stärka nya företag och arbetsmetoder skapas nya jobb. Leader Östra Skaraborg ser alla kvinnor och män med olika bakgrund som en resurs i utvecklingsarbetet. Genom att se alla föreningar, företag, organisationer och branscher som lika viktiga och främja nya typer av samarbeten som bryter traditionella gränser mellan branscher och människor skapas nya innovativa utvecklingsmöjligheter. Innovation är ett brett begrepp och Leader Östra Skaraborg kan bidra till att skapa nya spännande möten som skapar synergieffekter, där idéer kan mötas och få stöd att utvecklas till affärsmässiga och sociala innovationer. Leader Östra Skaraborg vill binda ihop området och skapa mer av ett destinationstänk, även här blir samverkan och innovativa processer mellan branscher och över geografiska områden av yttersta vikt. Förutom att ge medel för Leaderprojekt, skall Leader Östra Skaraborg verka som en informatör för att hjälpa invånare och näringsidkare att hitta rätt bland de stöd och bidrag som ligger utanför Leader. Nytänkande samverkan med

11 11(39) andra instanser som har projektmedel skapar en större utvecklings potential i området. Den nya tekniken kommer att användas i största möjliga mån, den är ett sätt att jobba lokalt och verka globalt. Den är också en förutsättning och möjlighet för att sprida information och föra människor samman. 6. Vision Här utvecklas människor, idéer och företagande Leader Östra Skaraborg önskade att hitta en vision som lyfter fram möjligheterna att utvecklas genom Leader, en vision som inrymmer alla invånare i området oavsett kön, etnicitet, ålder, sexualitet, funktionsvariationer och religion. Alla skall känna att de får plats och har möjlighet att ta del av det som Leader står för. 7. Insatsområden, mål och urvalskriterier 7.1 Övergripande mål för området Övergripande mål för hela strategin Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Ökat entreprenörskap och underlätta övergången mellan hobby och verksamhet Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg syftar till att stärka Leaderområdet och kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö. Strategin skall möta och fungera som ett komplement till de övergripande mål som satts både från EU, nationellt, regionalt och lokalt. För att skapa en attraktiv utveckling av området har fyra övergripande mål utkristalliserats, att stärka områdets attraktionskraft, kompetensutveckling, ökat entreprenörskap och en minskad energianvändning Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare Leader Östra Skaraborg vill stärka områdes attraktionskraft för de som bor här, verkar här och för våra besökare. Sysselsättningen och företagande är katalysatorn i området och genom att fokusera på att öka den bidrar strategin till en hållbar och attraktiv utveckling av område. Detta tillsammans med ett varierat och attraktivt boendeutbud och en väl fungerande service möjliggör för ökad inflyttning, ökad handel, fler besökare, möjliggör för våra unga att stanna kvar och bidrar till att alla invånare kan vara inkluderade.

12 12(39) Kompetensutveckling för att möta framtidens krav Det finns ett behov av kompetensutveckling inom olika branscher i området för att kunna åstadkomma ett livskraftigt, konkurrenskraftigt och långsiktigt näringsliv. Kompetensutveckling driver på verksamhetsutveckling och produktutveckling men ger också stora möjligheter att på individnivå utvecklas. Insatserna kan vara för redan arbetande men också för personer som står utanför arbetsmarknaden. Dessutom fungerar det som ett verktyg för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden Ökat entreprenörskap och underlätta övergången från hobby till verksamhet Den lokala initiativkraften i området måste ges utlopp och entreprenörskapet stärkas vad gäller att starta nya företag och verksamheter. Det finns så mycket drivkraft i området och de många idéerna måste bli verklighet och ges möjligheten att lyfta till sin fulla potential. Genom att främja entreprenörskap och innovation kan det skapas både nya företag och nya arbetstillfällen. Satsningen skall medverka till medborgarna möjlighet att vara aktiva på arbetsmarknaden och bryta segregerande mönster Minskad energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat Leader Östra Skaraborg vill främja en minskad energianvändning i området och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. Den nya tekniken gör det möjligt att hitta nya innovativa lösningar som minskar åtgången av energi och som hjälper oss att bevara de naturliga resurser som finns i området, i Sverige och i världen. Det är ett mångfacetterat mål som sträcker sig från ny energisnål teknik till kollektivtrafik, samåkning och nya sätt att mötas Horisontella mål Övergripande horisontella mål för hela strategin Jämställdhet och icke-diskriminering Integration Ungas deltagande och involvering Hållbart nyttjande av natur och kulturresurser Indikatorer (fylls i efter att strategin blivit godkänd) Dessa övergripande horisontella mål skall genomsyra allt som görs inom Leader Östra Skaraborg. I den mån de är applicerbara skall de horisontella målen finnas med i grundstrukturen för varje projekt och för administrationen kring Leader Östra Skaraborg.

13 13(39) 7.2 Insatsområden I processen med framtagandet av denna strategi har tre insatsområden lyfts fram för att för att fortsätta arbetet med den positiva utveckling som följer leadermetoden Lokal attraktiv utveckling Östra Skaraborg har alla de ingredienser som behövs och alla möjligheter till attraktiv utveckling och tillväxt. Människor uppskattar närheten till naturen och det enkla livet som landsbygden kan erbjuda. Insatsområdet Lokal attraktiv utveckling är helt oberoende av bransch och syftar till att möta våra övergripande mål. I hela Leaderområdet skall insatser som utvecklar näringslivet och föreningslivet samt stärker civilsamhällets möjligheter att vara en aktör i utvecklingen av området främjas. Strategin ämnar skapa nya jobb, nya företag och bidra till att höja kompetensen. Allt för att möta marknadens krav och för att skapa konkurrenskraftiga företag på landsbygden. Med ett näringsliv på frammarsch tillsammans med attraktiva boendemiljöer, ökat antal möteplatser för företag och invånare läggs grunden för attraktiv utveckling. Väl fungerande kommunikationer både fysiska och digitala skapar ökad livskvalitet samtidigt som det ger företag och människor möjlighet att utvecklas och använda sina resurser på ett optimalt sätt. Den nya tekniken kommer att spela en stor roll i detta insatsområde, Leader Östra Skaraborg skall vara ett ledande område vad gäller att få näringsidkare och invånare på landsbygden att utnyttja möjligheterna som tekniska lösningar öppnar upp för. Ett öppet och välkomnande område där människor skapar förutsättningar för en ökad inflyttning, företagsetableringar, få de unga att stanna kvar och att komma in på arbetsmarknaden. I ett sådant område kommer också idéer, innovationer och entreprenörskap frodas, i enlighet med intentionerna i 7.1 Övergripande mål och 7.5 Mål och urvalskriterier Boende- och besöksnäringsutveckling Insatsområdet boende- och besöksnäringsutveckling syftar till att binda samman vårt område genom att skapa reseanledningar och utveckla de lokala produkterna. Innovativa lösningar och samarbeten för att locka besökare till området men också utveckla potentialen som finns med avseende på produktionen av lokala livsmedel och de naturresurser som finns i området. En del i detta är också att förbereda Östra Skaraborg på ökande strömmar av besökare, både dagsbesökare och övernattande gäster. Det finns möjligheter att utveckla nya produkter men också att förfina det utbud som finns för att möta gäster och besökares höga krav. Det finns en stor potential för att paketera olika etablerade produkter i området för att skapa mervärde åt både gäster, näringsidkare och invånare. Ett område som syns och är tillgängligt kommer också att utvecklas positivt i enlighet med intentionerna i 7.1 Övergripande mål och 7.5 Mål och urvalskriterier.

14 14(39) Hållbart energisystem I insatsområdet Hållbart energisystem ligger fokus på att effektivisera energianvändning i området. I klimatfrågan är det inom detta område Leader Östra Skaraborg kan göra mest nytta då projekt inom detta segment inte behöver vara så kapitalintensiva som exempelvis satsningar på förnyelsebar energi. Den nya tekniken bidrar till att göra detta möjligt inom en rad områden, allt ifrån energisnål teknik, till nya sätt att mötas och samordna transporter till ökat kollektivtrafiksutnyttjande. Ett område med en minskad energianvändning kommer att vara ett bra komplement i världens-, EUs- och regionens målsättningar att tillsammans skapa förutsättningar för ett hållbart klimat. Detta i enlighet med intentionerna i 7.1 Övergripande mål och 7.5 Mål och urvalskriterier. 7.3 Handlingsplan Leader Östra Skaraborg har en mycket klar idé om vad man önskar åstadkomma under nästa period. Medel från de olika fonderna skall användas på ett sådant sätt att hela området utvecklas på ett positivt sätt. Innevånare i området skall inspireras att ta del i, eller genomföra projekt i enlighet med de övergripande målen och insatsområden och på så sätt skapa utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. För att nå ut på så många sätt som möjligt och ha möjlighet att informera en så stor andel invånare som möjligt avser föreningen att sprida information genom egna inspirationsträffar i varje kommun, genom ett ännu större mått av samarbete med närliggande organisationer, samt inte minst via vår webbplats och sociala medier. De tänkta inspirationsträffarna skall genomföras i kansliets regi, och verksamhetsledaren och annan anställd kommer att genomföra detta och på så sätt bli ytterligare synliga och kända för allmänheten, allt för att ytterligare sprida Leader-idén. Leader Östra Skaraborg avser att arbeta med såväl paraplyprojekt av exempelvis karaktären nätverk för unga, men också kompetensutvecklingsprojekt där kansliet ska ha en central roll Fondernas avgränsningar - geografiskt och per insatsområde Europeiska Landsbygdsfonden kommer att tillämpas i hela området förutom centrala Skövde. Denna fond skall användas för att stärka konkurrenskraften och attraktionskraften hos företagen, organisationerna och föreningarna vårt område, den skall verka branschöverskridande och syfta till att lyfta den lokala initiativkraften. Fonden skall också bidra till att öka områdets attraktivitet för invånarna och bidra till ökad inflyttning. Europeiska regionalfonden kommer att ha fokus på att öka entreprenörskapet då detta är grundläggande för att vårt område skall utvecklas. Fler företag skapar arbetstillfällen, det skapar nya produkter och blir medverkande till att ta

15 15(39) tillvara på innovationerna. Denna fond kommer att vara geografiskt användbar i hela Leaderområdet inklusive centrala Skövde. Inom Europeiska socialfonden ligger fokus på att höja kompetensen i området, både för arbetslösa och redan arbetande för att möta arbetsmarknadens krav. Arbetet med fonden kommer också att fokusera på ungas etablering på arbetsmarknaden samt för att bryta utanförskap och öka integrationen. Denna fond kommer att vara geografiskt användbar i hela Leaderområdet inklusive centrala Skövde. Landsbygdsfonden och Regionalfonden kommer att verka inom samtliga insatsområden: Lokal attraktiv utveckling, Boende- och besöksnäringsutveckling samt Hållbart energisystem Fokusområden och målgrupper Leader Östra Skaraborgs insatsområden kommer att ha följande fokusområden och målgrupper. Lokal attraktiv utveckling kommer att ha fokus på följande områden: Produkt- och tjänsteutveckling för att skapa konkurrenskraftiga företag som utvecklas och bättre möter marknadens efterfrågan finns det behov av nya produkter och tjänster. Entreprenörskap ett ökat entreprenörskap i området bäddar för fler företag och fler arbetstillfällen på landsbygden. Högst på prioriteringslistan står unga kvinnors och mäns entreprenörskap. Även kvinnors möjligheter att driva företag och möjligheterna att gå från hobby till verksamhet är prioriterade områden. Nya mötesplatser behov av gränsöverskridande mötesplatser för boende, företag och besökare. Särskilt fokus på kulturmötesplatser och mötesplatser för unga. Affärsutveckling arbete med i första hand befintliga små företag och ideella föreningar för att stimulera deras utveckling och tillväxt. Nätverk och samverkan för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer. Kompetensutveckling aktivt arbete med kompetensutveckling för att säkerställa att det finns kompetens att tillgå. Särskilt fokus på att bryta utanförskap och att möjliggöra för unga kvinnor och män på arbetsmarknaden. Nya marknader För att få avsättning för både befintliga och nya produkter/tjänster krävs det ofta tillgång till nya marknader. Särskilt fokus på användandet av innovativa lösningar och internationella samarbeten för att nå nya marknader. Marknadsföring Det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och

16 16(39) målgruppsanpassade kanaler samt kompetenshöjande insatser för att utnyttja potentialen i dessa fullt ut. Målgruppen för lokal attraktiv utveckling är kvinnor och män med olika bakgrunder och förutsättningar, det lokala samhället, företag och föreningar. Boende- och besöksnäringsutveckling kommer att ha fokus på följande områden: Produkt- och tjänsteutveckling för att utvecklas och bättre möta efterfrågan på marknaden finns det behov av produkt- och tjänsteutveckling för nya potentiella kundgrupper. Paketering av produkter och tjänster särskilt fokus på att koppla samman enskilda produkter och tjänster till säljbara enheter. Entreprenörskap ett ökat entreprenörskap i området bäddar för fler företag och fler arbetstillfällen inom turistnäringen. En prioriterad grupp i detta fokusområde är unga kvinnor och män. Nya mötesplatser behov av mötesplatser för boende, företag och besökare. Särskilt fokus på kulturmötesplatser och årligt återkommande evenemang. Affärsutveckling stimulera små befintliga företag till utveckling och tillväxt genom kompetensutveckling och översyn av affärsplaner. Nätverk och samverkan - för att skapa synergieffekter och främja samarbeten mellan invånare, företag och organisationer. Syftet är att bygga upp varaktiga strukturer inom branschen. Kompetensutveckling fokus på kompetensutveckling genom benchmarking och internationella utbyten. Marknadsföring det finns behov av att marknadsföra sig för att sticka ut i det allt större mediebruset. Särskilt fokus på marknadsföring i nya och målgruppsanpassade kanaler samt sammarknadsföring. Målgruppen för boende och besöksnäring är: turistorganisationer, entreprenörer och företag inom besöksnäring samt de som bidrar till att profilera området med exempelvis lokalproducerad mat. Hållbart energisystem kommer att ha fokus på följande områden: Utveckling av befintliga produkter och tjänster med fokus på att minska energianvändandet. Nätverk och samverkan - främja samarbeten för att hitta nya vägar till en minskad energianvändning i området. Hållbara transporter både produkt- och personstransporter Målgruppen för Hållbara energisystem är: organisationer, allmänheten, föreningar, företag och offentlig sektor.

17 17(39) Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan är viktiga för arbetet med samtliga fonder och fundamental för att nå den lokala utveckling som Leader Östra Skaraborg strävar mot. Innovation och utveckling skall inte begränsas av kommungränser, regiongränser, landsgränser eller gränser mellan Leaderområden och därför önskar Leader Östra Skaraborg se samarbete mellan branscher, över kommunoch länsgränser, nationellt och internationellt. Att samverka med Leaderområden i vårt närområde, i hela Sverige och inom EU är av yttersta vikt. En spännande del av Leadertanken är möjligheten till transnationellt samarbete. Genom att uppmuntra det, samtidigt som man bär med sig vetskapen att de flesta projekt som får stöd kommer att vara lokala, lyfter man blicken. Verksamhetsledaren behöver och skall hålla sig uppdaterad på det Leaderarbete som sker på Europeisk nivå. 7.4 Urvalsprocess Varje steg i urvalsprocessen dokumenteras och sparas, oavsett om ansökan blir beviljad eller inte. 1. Sökande tar kontakt med kansliet som kan ge ett första besked om idén är tänkbar inom Leader i vårt område. 2. Kansliet överlämnar information gällande områdets strategi, effekter som vill uppnås med Leader, urvalskriterier, anvisningar från Jordbruksverket och ansökningsblanketter. 3. Kansliet skall uppmuntra den sökande till att skriva en så träffsäker ansökan som möjligt, detta sker helst vid ett personligt möte. 4. Ansökan kommer in till kansliet och med hjälp av urvalskriterierna görs en översiktlig granskning. Bedöms det nödvändigt att höja kvalitén eller på annat sätt omarbeta ansökan ger kansliet kompletterande råd till den sökande. Samtliga ansökningar som kommer in registreras i systemet med det datum som handlingarna mottogs. 5. Då kansliet bedömer att ansökan är komplett och uppfyller ställda krav och kriterier skickas handlingarna till AU. 6. AU gör sin bedömning av ansökan och kan i sin tur också begära in ytterligare kompletteringar eller föreslå andra ändringar vilka förmedlas till den sökande via kansliet. 7. När AU och kansliet bedömer att ansökan uppfyller de krav och kriterier som finns görs en sammanfattning av projektidén och ekonomin av kansliet. AU och kansliet lägger i detta skede inga värderingar gällande idén utan bedömer enbart utifrån uppställda urvalskriterier. 8. Sammanfattningen som gjorts av kansliet skickas nu till LAG och projektägaren där också ansökningshandlingarna bifogas som en bilaga. Detta sker senast 14 dagar före aktuellt LAG-möte. Projektägaren blir inbjuden att presentera sitt projekt på aktuellt LAG-möte.

18 18(39) 9. LAG har möte och startar med en gemensam diskussion kring projektet som skall presenteras. Syftet med den förberedande diskussionen är att säkerställa att rätt information kommer fram och rätt frågor ställs under presentationen. 10. Projektägaren presenterar sitt projekt för LAG inklusive den ekonomiska kalkylen. Presentation avslutas med en frågestund. 11. LAG har en avslutande diskussion och tar beslut om projektet skall avslås, kompletteras eller beviljas. 12. Vid avslag skall beslutet motiveras och meddelas den sökande senast 7 dagar efter mötet via kansliet eller den LAG utser. Ett avslag innebär att Leader ej ger något ekonomiskt stöd för uppkomna kostnader i samband med ansökan. 13. Vid kompletteringar från LAG börjar ansökningsprocessen om vid punkt Vid bifall meddelas den sökande senast 7 dagar efter mötet via kansliet eller den LAG utser. Vid bifall kan kostnader för projektet räknas från registreringsdatumet, dock ej för kostnaderna att upprätta ansökan. 7.5 Mål och urvalskriterier Insatsområde: Lokal attraktiv utveckling Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygds-fonden Ett attraktivt område att driva företag i - Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) - Antal skapade företag - Antal nya produkter/tjänster - Antal nya mötesplatser - Antal företag i samarbeten Ett attraktivt område att bo i - Antal nya fysiska och virtuella mötesplatser - Antal nya nätverk - Befolknings-, in- och utflyttnings utveckling - Antal nya fritids- och kulturverksamheter - Antal invånare som får tillgång till bredband Socialfonden Regionalfonden Att främja övergången till arbete genom kompetensutveckling och kompetensförsörjning Ett område som främjar entreprenörskap, innovationer och bildadet av nya företag - Antal deltagare - Totalt antal deltagare som utbildats - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal nya fysiska och virtuella mötesplatser - Antal nyskapande arbetstillfällen (årsarbetskrafter) - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får

19 19(39) stöd - Antal nya företag - Antal nya produkter/tjänster Insatsområde: Boende- och besöksnäringsutveckling Fond Mål Indikator Målvärde Landbygds-fonden Att bidra till att skapa ett attraktivt område att - Antal nyskapade arbetstillfällen besöka - Antal nya gästnätter - Antal nya dagsbesökare - Antal nya fysiska mötesplatser - Antal nya produkter/tjänster - Antal nya paket Socialfonden Regionalfonden Att bidra till att skapa reseanledningar och nya produkter/tjänster Att bidra till en ökad lokal samverkan och byggandet av långsiktiga nätverk Att ge förutsättningar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden inom dessa näringar Att bidra till att stärka företags konkurrenskraft och främja nytänkande inom besöksnäringen - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal nya gästnätter - Antal nya dagsbesökare - Antal nya fysiska mötesplatser - Antal nya produkter/tjänster - Antal nya besöksanledningar - Antal nya paket - Antal nya företag - Antal nya nätverk - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal deltagare - Antal nya nätverk - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal nya företag - Antal nya produkter - Antal nya besöksanledningar - Antal nya paket Insatsområde: Hållbart energisysten Fond Mål Indikator Målvärde

20 20(39) Landbygds-fonden Regionalfonden Att bidra till minskad energianvändning Att bidra till lösningar för hållbara transporter Att bidra till innovativa lösningar för minskad energianvändning - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal investeringar i energieffektivitet - Antal nya lösningar - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal nya lösningar - Antal nya nätverk - Antal nyskapade arbetstillfällen - Antal företag som får stöd - Antal organisationer som får stöd - Antal nya lösningar 8. Finansieringsplan Finansieringsplanen kommer att presenteras då området strategi blivit godkänd. 9. Organisation 9.1 Administrativ kapacitet och kansliets arbete (drift) Leader Östra Skaraborgs kansli skall vara adekvat bemannat och ha tillräcklig kompetens och kapacitet för att möta medborgarnas, kommunernas och områdets krav och förväntningar. En verksamhetsledare med övergripande och utvecklingsansvar och ytterligare personal med rådgivande och administrativt ansvar. Dessa tjänster skall syfta till att vara stödjande och fungera som ett bollplank för projektägare, projektledare och projektsökanden. Då det gäller större LAG-ägda projekt såsom exempelvis paraplyprojekt skall projektledare anställas i projekten men ha sin bas på kansliet. På detta sätt skapas ett mer tillgängligt kansli som kan fungera både som ett administrativt, kompetent och kunskapsmässigt- och kreativt centra. Detta innebär också en bredd kompetensen ytterligare på kansliet samtidigt som en levande arbetsplats skapas för projektledarna. Leader Östra Skaraborg önskar samordna en ekonomifunktion med angränsade Leaderområden, då helst på en extern redovisningsbyrå. Detta på grund av att minimera risken för att tappa den ekonomiska kontrollen och alltid ha en backup funktion i händelse av sjukdom eller annat skäl som vi inte kan påverka. Kansliets kompetens säkerställs genom de anställdas tidigare erfarenheter och referenser samt ett stort fokus på fortbildning i periodens inledningsskede. Området önskar att stor kompetens finns på kansliet gällande de tre fonderna men även att möjligheten finns att stärka upp med särskild sakkunskap då det behövs. Denna förstärkning skall i största möljliga mån också göras i samverkan

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Bilaga 1 Sammanfattning Sex kommuner EN hållbar landsbygd! URnära består av 6 kommuner i Västerbotten som tillsammans med Örnsköldsvik utgör Umeåregionen.

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Leader Bohuskust och gränsbygd

Leader Bohuskust och gränsbygd Bilaga 1 Leader Bohuskust och gränsbygd samverkan för hållbar framtid i hav, skärgård och inland Strategi för Leader-område Norra Bohuslän med utökat verksamhetsområde för Havs- och fiskerifonden (Södra

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN [T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-11-25 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-02 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer