RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Börje Hansson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Ulla Kullman, assistent Lars Svensson, kommunsekreterare Sverker Carlgren, stadsarkitekt, delvis Bert-Owe Håkansson, verksamhetschef, delvis Kenneth Karlsson, verksamhetschef, delvis Anita Holtne, personalsekreterare, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 107 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Yxnarum 1:17 Ronneby Trånhem 1:3 Listerby 7:7 och 7:8 Dödsboet efter Thure Lermark/Matti Maripuu hälften och Sara Maripuu hälften Sune Gustafsson hälften och Inga Holmung hälften/anders Ottesen Sture Möller/Tomas Rydén och Kristina Rydén : : :- Hasselstad 5:65 Inga Pettersson/Rolf Pettersson :- Ronneby Hjorthålan 1:13 och 1:6 Arvid Svenssons dödsbo/dieter Dinkel :- Liatorp 5:13 Ronneby Gummagölsmåla 1:29 Arbetsutskottets beslut Claes Karlsson hälften och Helen Isaksson hälften/ Bengt Tilosius hälften och Pernilla Svensson hälften Gummagölsmåla 1:29 Jaktlag/Peter Oscarsson : :- - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 108 Dnr Förhandsbesked i förköpsärende, Ronneby Segelbåten 2 Riber Folie AB har i skrivelse anhållit om kommunens förhandsbesked huruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt beträffande fastigheten Ronneby Segelbåten 2. Riber Folie AB avser att överlåta fastigheten till AB Grundstenen under föreslagen namnändring till Riflex Film AB. Överlåtelsen är ett led i divisionaliseringen av Riber-koncernens verksamhet. Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked får Ronneby kommun härmed meddela Riber Folie AB att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Ronneby Segelbåten 2. Exp: Archibald Advokatbyrå Att: Lars Lövgren Box GÖTEBORG

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 109 Dnr Förhandsbesked i förköpsärende, del av Kalleberga 30:1 Lennartssons Redovisningsbyrå har i skrivelse anhållit om kommunens förhandsbesked huruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt beträffande försäljning av del av Kalleberga 30:1 (bostadshus med tomt och uthus). Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked får Ronneby kommun härmed meddela Lennartssons Redovisningsbyrå att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende del av fastigheten Kalleberga 30:1. Exp: Lennartssons Redovisningsbyrå Birgitta Kihlström

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 110 Dnr Förhandsbesked i förköpsärende, Ronneby 25:21 m fl Studentbostadshus i Ronneby AB har i skrivelse anhållit om kommunens förhandsbesked huruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt beträffande försäljning av Ronneby 25:21, 25:19, 25:22, 25:23, 25:36, 25:37 samt Rönnbäret 2. Av strukturella och bolagsorganisatoriska skäl, avser Studentbostadshus i Ronneby AB att införsälja samtliga fastigheter till GP-Gruppen AB. Detta bolag är moderbolag för koncernen GP-Gruppen AB. De båda bolagen ägs till 100 % av samma ägare. Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked får Ronneby kommun härmed meddela Studentbostadshus i Ronneby AB att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheterna Ronneby 25:21, 25:19, 25:22, 25:23, 25:36, 25:37 samt Rönnbäret 2. Exp: Studentbostadshus i Ronneby AB

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 111 Dnr Byggnadsnämndens utställningsförslag till detaljplan för Bökenäs 1:8 m fl Stadsarkitekt Sverker Carlgren redovisar förslag till detaljplan för Bökenäs 1:8 m fl. Planen är utställd under tiden 6 april 27 april Byggnadsnämnden har behandlat förslaget under 115/2001. Planförslaget har efter samrådstiden bearbetats. Planområdet har minskats, strandängarna i söder (Paddeskär) har tagits ur planförslaget. Område för skyddszoner har kompletterats. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla en på platsen befintlig campingoch fritidsanläggning så att den får större bärkraft. Planen bedöms som förenlig med Miljöbalken, 1-3 kap, då platsen redan är ianspråktagen för ändamålet samt är upptagen i kommunens översiktsplan. Planområdet är beläget på Galtanäs vid och kring vägen genom Bökenäs mot Torkö. I norr och öster gränsar området mot vatten, i nordost mot befintligt bostadshusområde, i söder och väster mot skog och betesängar samt i nordväst mot befintligt bostadshusområde. I debatten deltar ledamöterna Thomas Håkansson, c, och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har i avvaktan på utställningsresultatet inget att erinra mot förslaget.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 112 Dnr Tekniska nämndens förslag om upplåtelse av allmänna parkeringsplatser vid Espedalen och Brunnsvallen under Tosia Bonnadagarna till Föreningsalliansen Verksamhetschef Kenneth Karlsson redovisar att kultur- och fritidsnämnden under 31/2001 uttalat sig positiv till upplåtelse av Knut Hahnsskolans parkering under Tosia Bonnadagarna. Förslag om upplåtelse av de allmänna parkeringsplatserna vid Espedalen och Brunnsvallen till Föreningsalliansen under Tosia Bonnadagarna år 2001 har inte fattats av kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden har under 46/2001 tillstyrkt att Föreningsalliansen får disponera de allmänna parkeringsplatserna på Espedalen och Brunnsvallen under Tosia Bonnadagarna. Föreningsalliansen vill ta ut en avgift för de som parkerar på de allmänna parkeringsplatserna. Kommunfullmäktigebeslut erfordras om avgifter ska tas ut. I debatten deltar JanAnders Palmqvist, s, Margareta Yngveson, s, Ronny Pettersson, v, Astrid Adholm, m och Thomas Håkansson, c. Yrkande Kommunalrådet JanAnders Palmqvist yrkar avslag på Föreningsalliansens framställan med hänvisning till att allmänna parkeringar och parkeringar som uppfattas som sådana ska vara avgiftsfria. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med JanAnders Palmqvists yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Föreningsalliansens framställan om att få disponera de allmänna parkeringsplatserna vid Brunnsvallen och Espedalen med hänvisning till att allmänna parkeringar och parkeringar som uppfattas som sådana och idag är avgiftsfria ska vara avgiftsfria även under Tosia Bonnadagarna.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 113 Dnr Tekniska nämndens anhållan om tilläggsanslag för Kungsgatan Verksamhetschef Bert-Owe Håkansson redovisar tekniska nämndens 45/2001 med framställning om tilläggsanslag på kronor för en fullständig utbyggnad av Kungsgatan Under kommunstyrelsens 354/1999 anvisades kronor för en ombyggnad av Kungsgatan mellan Stadshusbron och K-marknaden. I budget för ombyggnaden finns endat kronor upptagna. Av tekniska nämndens beslut framgår bl a följande: Från det att kostnadsberäkningen och beslutet togs, och till dags dato har det skett en kostnadsökning inom anläggning, speciellt på sten/plattsättning, varför anvisade medel ej räcker för ombyggnad från Stadshusbron till K-marknaden. Vidare är det problem med att få fram den typ av plattor som är till hjälp för synskadade som käppar. För att ej försena ombyggnaden har delen mellan Rosengatan K-marknaden beställts. Denna delutbyggnad ryms inom budgeterade medel och kan vara avslutad till semestern om inget oförutsett inträffar. För en fortsatt utbyggnad av Kungsgatan delen Rosengatan Stadshusbron erfordras det ett tilläggsanslag om kr. Bert-Owe Håkansson redovisar följande kostnadskalkyl. KUNGSGATAN Kostnadssammanställning Hela sträckan Från Rosengatan Anbud : :- Projektering och kontroll : :- Vägmärken : :- Ersättning från Miljöteknik : :- Diverse o oförutsett : : : :- Belysning : :- Totalt : :-

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 113 Ledamoten Astrid Adholm, m, med instämmande av JanAnders Palmqvist, s, och Thomas Håkansson, c, yrkar att belysningen iordningställs senare och att äskandet om kronor för detta ändamål prövas i samband med investeringsbudgeten för 2002 samt att kommunfullmäktige anvisar kronor ut eget kapital för Kungsgatans ombyggnad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framstä llda yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller Astrid Adholms, m, yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital kronor för ombyggnad av Kungsgatan. Tekniska nämnden får i samband med 2002 års investeringsbudget återkomma med investeringsäskande för iordningställande av gatubelysning på Kungsgatan och delar av innerstaden

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 114 Dnr Anvisning av anslag för inköp av nytt flaggspel till Ronneby centrum T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar framställning om anslag för inköp av nytt flaggspel till Ronneby centrum. Under kommunstyrelsens 100/2000 togs kronor upp för inköp och montering av nytt flaggspel på Kungsgatan m m. Det anvisade anslaget har förts över till tekniska nämnden efter det att kommunen tillsammans med Centrumföreningen gjort viss förbeställning av såväl material som arbete. Flaggspelen ska ersätta de befintliga som sattes upp Montering beräknas kunna ske så snart Kungsgatans ombyggnad är klar. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar anvisa kronor ur anslaget för försköning av stadsmiljön.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 115 Dnr Förslag till Friskvårdspolicy för Ronneby kommun Personalsekreterare Anita Holtne redovisar förslag till Friskvårdspolicy för Ronneby kommun. Av förslaget framgår bl a följande: FRISKVÅRD RONNEBY KOMMUN Uppdrag: Centrala samverkansgruppen gav vid möte , 5, en arbetsgrupp i uppgift att arbeta fram policyprogram m m för en förbättrad personalfriskvård bland kommunens anställda. Arbetsgruppen har bestått av följande personer: Anita Holtne (Personal & Löneenheten), Marona Ahlm (kommunal sekt 7), Christina Pettersson (kommunal sekt 6), Ronald Ringtun (SKTF), Gert Fischer (LR), Kaj Johansson (Lärarförbundet) och Lennart Svensson (kommunledningskontoret). Gruppen har ansett det som viktigt att tidigt i utredningen få någon form av dialog med arbetstagarna för att få inblick i deras verksamhet och arbetssituationer samt få en bild av vilka behov och önskemål de har för att utveckla friskvårdsaktiviteter. En skriftlig enkät har därför gjorts och fortlöpande kontakter har tagits med olika kategorier arbetstagare. Resultatet av enkäten redovisas separat. Se bilaga! I vårt arbete har vi också haft kontakter med andra kommuner och med landstinget för att inhämta information från deras verksamheter som i en del fall kommit mycket långt. Vi har också hämtat en del fakta från böckerna Lönsam friskvård effektivare företag skriven av doktorerna i med vetenskap Gunnar Andersson och Sture Malmgren, som bägge har lång erfarenhet av friskvårdsarbete. Vi har diskuterat oss fram till olika grundtankar - ramar och faktainhämtande innan vi kommit fram till vårt förslag om hur vi tror en kommunal friskvårdssatsning kan läggas upp.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 115 Friskvård en lönsam investering Investeringar i friskvård ger mångfalt igen mot vad det kostar. Det kostar mer att inte göra någonting alls. Att satsa på tidiga friskvårdsåtgärder, hälsoinsatser framför sena rehabiliteringsinsatser borde vara självklart eftersom det ur alla synpunkter är betydligt mer lönsamt. Tyvärr får man inte tillbaka pengarna omgående, de pengar man får tillbaka kan inte direkt kopplas till insatsen, men inom en ganska snar framtid kan kommunen se vinster på sitt konto. Kostnader för sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, rehabilitering, stress, otrivsel, ineffektivitet, etc kostar Ronneby kommun stora summor pengar varje år. Under utredningens gång har det framkommit att man på flera håll mår dåligt. Man känner sig stressad, gemensamhetskänslan har blivit mindre, arbetsglöden håller på att falna, sjukfrånvaron ökar. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är hög. SJUKFRÅNVARO Sjukdagar per anställd och år (tillsvidareanställda) Område Kommunen 23,99 26,64 31,35 31,03 Omsorgen 30,62 33,61 35,34 35,07 Barnomsorg 21,97 27,81 34,69 31,28 Skola (lärare) 12,43 14,49 24,18 25,08 Städverksamhet (17,67) Sjukdagar i % av totalt antal anställningsdagar (tillsvidareanställda) Område Kommunen 6,63 7,24 8,59 8,50 Omsorgen 8,47 9,14 9,68 9,60 Barnomsorg 6,06 7,57 9,50 8,50 Skola (lärare) 3,44 3,94 6,62 6,90 Städverksamhet (9,80)

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 115 Vad är hälsa? Begreppet hälsa välbefinnande trivsel är ett mycket stort och komplext begrepp som har olika innebörd beroende på vem man talar med. Detta har framgått både av den generella enkäten och vid alla de dagliga samtal som förts med anställda från olika verksamheter. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Kan man mäta hälsan? Hälsan är ett abstrakt och diffust begrepp. Det är svårare att beskriva hälsa än ohälsa. Hälsan tiger still. Hälsan uppskattas först när den fattas. Man kan tala om två sorters hälsa; Kroppslig hälsa Upplevd hälsa Den kroppsliga hälsan kan man mäta (sjukfrånvaro konditionsvärde etc) Den upplevda hälsan samspelet mellan psykisk och fysisk hälsa är svår att mäta. Kroppen gör ont när själen ropar på hjälp. Intervjuer enkäter kan leda fram till vissa klarläggande. Syfte Mål Det vägledande målet som vi genom en ökad friskvård önskar uppnå är: Att skapa möjligheter till ökat individuellt ansvar för sin hälsa fysiskt psykiskt och socialt. Att skapa det goda arbetet där individen kan och ges möjlighet att utveckla god hälsa. Att höja den interna kvalitén vilken i sin tur påverkar den externa kvalitén. Med nöjda och positiva kunder kommuninvånare. Att Ronneby kommun skall bli den goda arbetsplatsen. Hur når vi målen? Vi måste därför arbeta med friskvård hälsoarbete i kommunen och skapa bra förutsättningar för det goda arbetet där kommunen ses som den gode arbetsgivaren hos vilken individen kan utvecklas och må bra.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 115 Genom att arbeta med en långsiktig och genomtänkt strategi kring hälsa friskvård på arbetsplatsen skapar kommunen goda förutsättningar för att bli en framtidskommun. Investeringarna, som görs på friskvård är mycket lönsamma för kommunen för de anställda och för kunderna = kommuninvånarna. Varför skall Ronneby kommun satsa på friskvård? För att uppnå intentionerna i Arbetsmiljölagen För att skapa mera Vi-känsla Underlätta nyrekrytering En hög förändringstakt med snabb utvecklingsprocess, ökar kraven på arbetstagare och på organisationen. Ambitionen att bli en framtidskommun. Ekonomisk lönsamhet. Stimulera individens livskvalité och välbefinnande. Gruppen har efter genomgång och analys vid mötena enats om att till Centrala Samverkansgruppen överlämna följande förslag till Policy, mål och åtgärder för det fortsatta friskvårdsarbete i Ronneby kommun. Friskvårdspolicy för Ronneby kommun MÅL Att utveckla ett hälsomedvetande bland personalen genom att befrämja hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa Att stimulera personalen till egna friskvårdsaktiviteter Att verka för en bättre arbetsmiljö genom att ge möjligheter till större gemenskap och ett ökat engagemang bland personalen Att skapa förutsättningar för att personalen skall må bra och känna trivsel och på så sätt höja arbetskvalitén såväl som livskvalitén.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 115 Att minska sjukfrånvaron. Att minska rehabiliteringsfallen. ANSVAR Varje verksamhet och bolag avgör vilken insats som är bra för dem. Insatserna skall planeras, budgeteras och följas upp. Varje chef/arbetsledare har ansvar för friskvårdsverksamheten inom det egna ansvarsområdet. Varje anställd skall inspireras och motiveras till ansvarstagande för den egna hälsan. Det övergripande friskvårdsarbetet skall kännetecknas av att: Chef/arbetsledare ser friskvårdsarbetet som en långsiktig investering Chef/arbetsledare stöder och stimulerar initiativ av friskvårdskaraktär. Chef/arbetsledare agera aktivt inom friskvårdsarbetet. Tillvarata friskvårdsombudens kompetens och engagemang på bästa sätt. Utbildning i personalhälsofrågor för chefer/arbetsledare genomföres så att dessa, genom sin påverkan och attityd, kan främja hälsoaspekter i arbetssituationer. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I en långsiktig och målinriktad personalutveckling och i ett hälsobefrämjande perspektiv, bör ansvaret för friskvårdsaktiviteter ligga på utvalda nyckelpersoner. Det är dessa som har störst kännedom om verksamhetens behov och möjligheter.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 115 Anställning av en friskvårdskonsulent, som skall arbeta förebyggande ute i verksamheterna. Vara en resurs för arbetsgivaren och arbetstagaren. En resurs som hjälper till att uppfylla de krav som arbetsmiljölagen ställer så arbetet ses och upplevs av individen som det goda arbetet. I arbetet skall ingå att: vägleda, planera, informera, samordna, inspirera igångsätta och utbilda. Spindeln i nätet. Samordnare för friskvårdsombuden. Samverkan med bl a Företagshälsovården, fritidsenheten, olika former av gym, föreningsverksamhet m fl. Utse friskvårdsombud på arbetsplatserna, som kommer att arbeta aktivt med friskvårdsfrågor samt göra en kartläggning över sin arbetsplats behov av hälsobefrämjande insatser. Ombudet skall vara en resurs till chef/arbetsledare i hälsoarbetet. Inspirera och motivera sina arbetskamrater. Erhålla utbildning, information och annan kunskapstillförsel kring ämnet hälsa. Erbjuda utbildningsdagar, föreläsningar, studiebesök m m på betald arbetstid. Om individen tillägnar sig kunskap och ökar sin medvetenhet om vad som påverkar hälsan i positiv och negativ inriktning, så har han/hon större möjligheter att själv avgöra hur hon skall handla och bete sig i olika situationer i livet. Pengar bör avsättas centralt för ändamålet. Anordna aktiviteter som syftar till gemenskap, trivsel, motion, friluftsliv, kultur och upplevelser ex trivselkvällar, teaterresor, utflykter. Att erbjuda anställda möjlighet att på arbetstid få utöva friskvård en timme i veckan på tider som är lämpliga vad gäller arbetets karaktär och belastning. - Friskvårdstimmen kan inte sparas. Den skall vara planerad på förhand och överenskommen med arbetsledningen. - Friskvårdstimmen är ingen arbetstidsförkortning. - Aktiviteten bör utövas i grupp om minst två personer. - Motion är huvudsysselsättning men kan bytas mot annan aktivitet i överenskommelse med arbetsledning. - Friskvårdstimmen kan ersättas mot subventionering av entré till motions lokal eller motsvarande för aktiviteter utövad på fritid. Erbjuda regelbundna hälsoprofilsundersökningar (HPB) till vår personal.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 HPB är en utprövad metod för kartläggning av friskvårdsbehov samt uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser. AU 115 Åtgärder och policy förs samman till ett dokument. I den följande debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvists, Margareta Yngveson, s, Ronny Pettersson, v, Astrid Adholm, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets beslut Arbetsgruppen får i uppdrag att inarbeta de framförda synpunkterna i förslaget Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 116 Dnr Skrivelse från Gilbert Nilsson angående bussförbindelse till Älgbackens vändplats Gilbert Nilsson har i skrivelse framfört önskemål att busslinje 215 ansluts till Älgbackens vändplats från och med tidtabellsskiftet den 17 juni Ärendet har varit remitterat till BlekingeTrafiken för synpunkter. Dessa har i skrivelse meddelat att det inte är aktuellt med en förlängning av linje 215 med hänvisning till de svårigheter med framkomlighet, som finns. Dessa svårigheter är nu större då linjen trafikeras av normalstor buss jämfört med en mindre buss tidigare. Kommunledningskontoret har i sitt yttrande uttalat följande: Efter att ha tagit del av skrivelsen har besök gjorts på platsen. Härvid konstateras efter mätning att framkomligheten är mycket begränsad redan vad gäller en liten buss. Då linjen numera trafikeras av normalstor buss blir det näst intill omöjligt att ta sig fram på platsen. BlekingeTrafiken har i den kontakt som tagits också tagit fram framkomligheten som ett stort problem, men också angett att den föreslagna ändringen inte är kommersiellt intressant. Det finns dessutom ingen tidsmässig möjlighet att förlänga linjen. Med konstaterande av ovanstående samt BlekingeTrafikens svar är det inte aktuellt att kunna genomföra en förlängning av linje 215 till Älgbackens vändplats. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar redovisningen till protokollet.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 117 Dnr Skrivelse från SRF Ronneby angående minskad tillgänglighet till böcker och information för synskadade SRF i Ronneby har i skrivelse hemställt om att kommunen säkerställer synskadades tillgång till böcker och information i enlighet med av omsorgsnämnden antagna riktlinjer för ökad tillgänglighet till information. Handikappkonsulenten har i sitt yttrande informerat om att de brister som påtalats i skrivelsen nu har åtgärdats. Vidare redovisas kulturchefens yttrande där bl a följande noteras: Talbokshanteringen ger de synskadade samma möjligheter att få service som tidigare. Arbetslaget bjuder in sig till SRF i Ronnebys möten för att informera om nyheter när det gäller talböcker, taltidning och IT-tekniken. Arbetslaget har erbjudit introduktion för synskadade till den nya IT-tekniken men inte fått någon respons från SRF. All personal på biblioteket är medvetna om uppgiften att ge särskild service vad gäller tekniken till besökare med synskada eller dyslexi. Elinor Ohlsson och Inger Magnusson kommer under våren att få en heldagsutbildning vid talboksredaktionen i Växjö - en professionell redaktion som producerar flera olika taltidningar i regionen - för att kunna göra Ronnebys taltidning ännu bättre än vad den är idag. Där det återstår att göra mycket mer i framtiden är den särskilda service som måste ges till skolelever med dyslexibesvär. Här måste vi hitta en bra metod tillsammans med skolan. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 118 Dnr Skrivelse från PRO m fl angående insyn och påverkansmöjligheter i budgetarbete PRO Blekinge styrelsen, PRO Blekinge kommunalpolitiska kommittén och PRO samorganisation i Ronneby kommun har i skrivelse uttalat önskemål om att få insyn och påverkansmöjligheter i budgetarbetet. Ekonomichef Jörn Wahlroth föreslår i skrivelse att följande svar avges: Yttrande med anledning av skrivelse från Blekinge PRO m fl angående insyn och påverkansmöjlighet i budgetarbetet. De av kommuninvånarna utsedda representanter i kommunfullmäktige fattar beslut om budgetramarna. Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ingår i budgetberedningen. Insyn innan ramarna fastställs erhålls enligt offentlighetsprincipen i samband med att kommunstyrelsen erhåller budgethandlingar. Budgetramarna för 2002 behandlas i kommunstyrelsen den 15 maj och fastställs i kommunfullmäktige den 14 juni. Slutlig budget för 2002 behandlas i kommunstyrelsen den 13 november och i kommunfullmäktige den 29 november. Föreningar och organisationer har möjlighet att föra dialog med de folkvalda politikerna och därigenom påverka resurstilldelning till de kommunala verksamheterna. En dialog mellan kommunens medborgare, direkt eller via föreningar och organisationer, och de folkvalda politikerna är en nödvändighet för en väl fungerande kommun. Någon formell delaktighet i själva beredningsprocessen ser undertecknad ej någon möjlighet till, utan hänvisar till det forum i form av pensionärsråd som redan finns. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar ekonomichefens yttrande som svar på PRO:s skrivelse.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 119 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets ledamöter medges att deltaga i Länsstyrelsens, Region Blekinges och Blekinge Tekniska Högskolas konferens den 16/ Strand och vatten resurs för tillväxt i Blekinge.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 120 Dnr Delgivningsärenden Länsrätten, beslut angående avtal med syfte att åstadkomma en samsyn på och överensstämmelse mellan landsbygdsfastigheters belägenhetsadress och utdelningsadress i postadressen Länsstyrelsen, ansökan om förvärvstillstånd Länsstyrelsen, tillstånd att beträda fågelskyddsområden i Blekinges skärgård Länsstyrelsen, ändring av detaljplan för kv Pionen 2 Länsstyrelsen, yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område i Karlskrona och Ronneby kommuner i Blekinge län (samt Emmaboda kommun i Kalmar län) Länsstyrelsen, Blekinge läns författningssamling, föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån Länsstyrelsen, ändring av detaljplan för Spjälkö 1:39 m fl Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:33, 2001:36-39, 2001:41-44 Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, nu lanserar vi utblick Europa BlekingeTrafiken, yttrande över skrivelse angående bussförbindelse till Älgbacken BlekingeTrafiken, angående fortsättning av tilläggstrafik på linjerna 201 och 173 BlekingeTrafiken, marknadsplan BlekingeTrafiken, infrastrukturplanering för kollektivtrafiken Svenska arbetsgivarföreningen, diskussionsunderlag till kommundialogen, det lokala företagsklimatet

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 120 Karlskrona kommun, folkmängd Livsmedelsverket, nyhetsbrev till kommunen Skolverket, statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem Skolsköterskorna i Ronneby kommun, angående hur skolsköterskorna ser på de besparingskrav som våra rektorsområden genomgår Knut Hahnsskolan, angående arbetsmiljöinspektionen i Växjös syfte att kontrollera gymnasiets arbete med internkontrollen Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, beslut gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet Riksskatteverket, antal röstberättigade den 1 mars 2001 Naturvårdsverket, redovisning av förslag till ytterligare områden till Natura 2000 Överstyrelsen för civil beredskap, framtida inriktning av ledningsresurser inom det civila försvaret Ronneby kommun, revisorerna, revision av förskole- och grundskolenämndens verksamhet Protokoll Förskole- och grundskolenämnden , Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsnämnden Landstinget Blekinge Omsorgsnämnden , AB Ronnebyhus Socialnämnden ,

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 120 Socialnämndens arbetsutskott Tekniska nämnden Tack Stavanger kommun, ordförande Leif Johan Sevland

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 09-13 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.50 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(63) 2012-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.05 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer