RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Börje Hansson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Ulla Kullman, assistent Lars Svensson, kommunsekreterare Sverker Carlgren, stadsarkitekt, delvis Bert-Owe Håkansson, verksamhetschef, delvis Kenneth Karlsson, verksamhetschef, delvis Anita Holtne, personalsekreterare, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 107 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Yxnarum 1:17 Ronneby Trånhem 1:3 Listerby 7:7 och 7:8 Dödsboet efter Thure Lermark/Matti Maripuu hälften och Sara Maripuu hälften Sune Gustafsson hälften och Inga Holmung hälften/anders Ottesen Sture Möller/Tomas Rydén och Kristina Rydén : : :- Hasselstad 5:65 Inga Pettersson/Rolf Pettersson :- Ronneby Hjorthålan 1:13 och 1:6 Arvid Svenssons dödsbo/dieter Dinkel :- Liatorp 5:13 Ronneby Gummagölsmåla 1:29 Arbetsutskottets beslut Claes Karlsson hälften och Helen Isaksson hälften/ Bengt Tilosius hälften och Pernilla Svensson hälften Gummagölsmåla 1:29 Jaktlag/Peter Oscarsson : :- - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 108 Dnr Förhandsbesked i förköpsärende, Ronneby Segelbåten 2 Riber Folie AB har i skrivelse anhållit om kommunens förhandsbesked huruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt beträffande fastigheten Ronneby Segelbåten 2. Riber Folie AB avser att överlåta fastigheten till AB Grundstenen under föreslagen namnändring till Riflex Film AB. Överlåtelsen är ett led i divisionaliseringen av Riber-koncernens verksamhet. Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked får Ronneby kommun härmed meddela Riber Folie AB att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Ronneby Segelbåten 2. Exp: Archibald Advokatbyrå Att: Lars Lövgren Box GÖTEBORG

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 109 Dnr Förhandsbesked i förköpsärende, del av Kalleberga 30:1 Lennartssons Redovisningsbyrå har i skrivelse anhållit om kommunens förhandsbesked huruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt beträffande försäljning av del av Kalleberga 30:1 (bostadshus med tomt och uthus). Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked får Ronneby kommun härmed meddela Lennartssons Redovisningsbyrå att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende del av fastigheten Kalleberga 30:1. Exp: Lennartssons Redovisningsbyrå Birgitta Kihlström

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 110 Dnr Förhandsbesked i förköpsärende, Ronneby 25:21 m fl Studentbostadshus i Ronneby AB har i skrivelse anhållit om kommunens förhandsbesked huruvida kommunen avser att utnyttja sin förköpsrätt beträffande försäljning av Ronneby 25:21, 25:19, 25:22, 25:23, 25:36, 25:37 samt Rönnbäret 2. Av strukturella och bolagsorganisatoriska skäl, avser Studentbostadshus i Ronneby AB att införsälja samtliga fastigheter till GP-Gruppen AB. Detta bolag är moderbolag för koncernen GP-Gruppen AB. De båda bolagen ägs till 100 % av samma ägare. Arbetsutskottets beslut Som förhandsbesked får Ronneby kommun härmed meddela Studentbostadshus i Ronneby AB att kommunen inte har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheterna Ronneby 25:21, 25:19, 25:22, 25:23, 25:36, 25:37 samt Rönnbäret 2. Exp: Studentbostadshus i Ronneby AB

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 111 Dnr Byggnadsnämndens utställningsförslag till detaljplan för Bökenäs 1:8 m fl Stadsarkitekt Sverker Carlgren redovisar förslag till detaljplan för Bökenäs 1:8 m fl. Planen är utställd under tiden 6 april 27 april Byggnadsnämnden har behandlat förslaget under 115/2001. Planförslaget har efter samrådstiden bearbetats. Planområdet har minskats, strandängarna i söder (Paddeskär) har tagits ur planförslaget. Område för skyddszoner har kompletterats. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla en på platsen befintlig campingoch fritidsanläggning så att den får större bärkraft. Planen bedöms som förenlig med Miljöbalken, 1-3 kap, då platsen redan är ianspråktagen för ändamålet samt är upptagen i kommunens översiktsplan. Planområdet är beläget på Galtanäs vid och kring vägen genom Bökenäs mot Torkö. I norr och öster gränsar området mot vatten, i nordost mot befintligt bostadshusområde, i söder och väster mot skog och betesängar samt i nordväst mot befintligt bostadshusområde. I debatten deltar ledamöterna Thomas Håkansson, c, och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har i avvaktan på utställningsresultatet inget att erinra mot förslaget.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 112 Dnr Tekniska nämndens förslag om upplåtelse av allmänna parkeringsplatser vid Espedalen och Brunnsvallen under Tosia Bonnadagarna till Föreningsalliansen Verksamhetschef Kenneth Karlsson redovisar att kultur- och fritidsnämnden under 31/2001 uttalat sig positiv till upplåtelse av Knut Hahnsskolans parkering under Tosia Bonnadagarna. Förslag om upplåtelse av de allmänna parkeringsplatserna vid Espedalen och Brunnsvallen till Föreningsalliansen under Tosia Bonnadagarna år 2001 har inte fattats av kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden har under 46/2001 tillstyrkt att Föreningsalliansen får disponera de allmänna parkeringsplatserna på Espedalen och Brunnsvallen under Tosia Bonnadagarna. Föreningsalliansen vill ta ut en avgift för de som parkerar på de allmänna parkeringsplatserna. Kommunfullmäktigebeslut erfordras om avgifter ska tas ut. I debatten deltar JanAnders Palmqvist, s, Margareta Yngveson, s, Ronny Pettersson, v, Astrid Adholm, m och Thomas Håkansson, c. Yrkande Kommunalrådet JanAnders Palmqvist yrkar avslag på Föreningsalliansens framställan med hänvisning till att allmänna parkeringar och parkeringar som uppfattas som sådana ska vara avgiftsfria. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med JanAnders Palmqvists yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Föreningsalliansens framställan om att få disponera de allmänna parkeringsplatserna vid Brunnsvallen och Espedalen med hänvisning till att allmänna parkeringar och parkeringar som uppfattas som sådana och idag är avgiftsfria ska vara avgiftsfria även under Tosia Bonnadagarna.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 113 Dnr Tekniska nämndens anhållan om tilläggsanslag för Kungsgatan Verksamhetschef Bert-Owe Håkansson redovisar tekniska nämndens 45/2001 med framställning om tilläggsanslag på kronor för en fullständig utbyggnad av Kungsgatan Under kommunstyrelsens 354/1999 anvisades kronor för en ombyggnad av Kungsgatan mellan Stadshusbron och K-marknaden. I budget för ombyggnaden finns endat kronor upptagna. Av tekniska nämndens beslut framgår bl a följande: Från det att kostnadsberäkningen och beslutet togs, och till dags dato har det skett en kostnadsökning inom anläggning, speciellt på sten/plattsättning, varför anvisade medel ej räcker för ombyggnad från Stadshusbron till K-marknaden. Vidare är det problem med att få fram den typ av plattor som är till hjälp för synskadade som käppar. För att ej försena ombyggnaden har delen mellan Rosengatan K-marknaden beställts. Denna delutbyggnad ryms inom budgeterade medel och kan vara avslutad till semestern om inget oförutsett inträffar. För en fortsatt utbyggnad av Kungsgatan delen Rosengatan Stadshusbron erfordras det ett tilläggsanslag om kr. Bert-Owe Håkansson redovisar följande kostnadskalkyl. KUNGSGATAN Kostnadssammanställning Hela sträckan Från Rosengatan Anbud : :- Projektering och kontroll : :- Vägmärken : :- Ersättning från Miljöteknik : :- Diverse o oförutsett : : : :- Belysning : :- Totalt : :-

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 113 Ledamoten Astrid Adholm, m, med instämmande av JanAnders Palmqvist, s, och Thomas Håkansson, c, yrkar att belysningen iordningställs senare och att äskandet om kronor för detta ändamål prövas i samband med investeringsbudgeten för 2002 samt att kommunfullmäktige anvisar kronor ut eget kapital för Kungsgatans ombyggnad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det framstä llda yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller Astrid Adholms, m, yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar ur eget kapital kronor för ombyggnad av Kungsgatan. Tekniska nämnden får i samband med 2002 års investeringsbudget återkomma med investeringsäskande för iordningställande av gatubelysning på Kungsgatan och delar av innerstaden

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 114 Dnr Anvisning av anslag för inköp av nytt flaggspel till Ronneby centrum T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar framställning om anslag för inköp av nytt flaggspel till Ronneby centrum. Under kommunstyrelsens 100/2000 togs kronor upp för inköp och montering av nytt flaggspel på Kungsgatan m m. Det anvisade anslaget har förts över till tekniska nämnden efter det att kommunen tillsammans med Centrumföreningen gjort viss förbeställning av såväl material som arbete. Flaggspelen ska ersätta de befintliga som sattes upp Montering beräknas kunna ske så snart Kungsgatans ombyggnad är klar. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar anvisa kronor ur anslaget för försköning av stadsmiljön.

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 115 Dnr Förslag till Friskvårdspolicy för Ronneby kommun Personalsekreterare Anita Holtne redovisar förslag till Friskvårdspolicy för Ronneby kommun. Av förslaget framgår bl a följande: FRISKVÅRD RONNEBY KOMMUN Uppdrag: Centrala samverkansgruppen gav vid möte , 5, en arbetsgrupp i uppgift att arbeta fram policyprogram m m för en förbättrad personalfriskvård bland kommunens anställda. Arbetsgruppen har bestått av följande personer: Anita Holtne (Personal & Löneenheten), Marona Ahlm (kommunal sekt 7), Christina Pettersson (kommunal sekt 6), Ronald Ringtun (SKTF), Gert Fischer (LR), Kaj Johansson (Lärarförbundet) och Lennart Svensson (kommunledningskontoret). Gruppen har ansett det som viktigt att tidigt i utredningen få någon form av dialog med arbetstagarna för att få inblick i deras verksamhet och arbetssituationer samt få en bild av vilka behov och önskemål de har för att utveckla friskvårdsaktiviteter. En skriftlig enkät har därför gjorts och fortlöpande kontakter har tagits med olika kategorier arbetstagare. Resultatet av enkäten redovisas separat. Se bilaga! I vårt arbete har vi också haft kontakter med andra kommuner och med landstinget för att inhämta information från deras verksamheter som i en del fall kommit mycket långt. Vi har också hämtat en del fakta från böckerna Lönsam friskvård effektivare företag skriven av doktorerna i med vetenskap Gunnar Andersson och Sture Malmgren, som bägge har lång erfarenhet av friskvårdsarbete. Vi har diskuterat oss fram till olika grundtankar - ramar och faktainhämtande innan vi kommit fram till vårt förslag om hur vi tror en kommunal friskvårdssatsning kan läggas upp.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 115 Friskvård en lönsam investering Investeringar i friskvård ger mångfalt igen mot vad det kostar. Det kostar mer att inte göra någonting alls. Att satsa på tidiga friskvårdsåtgärder, hälsoinsatser framför sena rehabiliteringsinsatser borde vara självklart eftersom det ur alla synpunkter är betydligt mer lönsamt. Tyvärr får man inte tillbaka pengarna omgående, de pengar man får tillbaka kan inte direkt kopplas till insatsen, men inom en ganska snar framtid kan kommunen se vinster på sitt konto. Kostnader för sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, rehabilitering, stress, otrivsel, ineffektivitet, etc kostar Ronneby kommun stora summor pengar varje år. Under utredningens gång har det framkommit att man på flera håll mår dåligt. Man känner sig stressad, gemensamhetskänslan har blivit mindre, arbetsglöden håller på att falna, sjukfrånvaron ökar. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda är hög. SJUKFRÅNVARO Sjukdagar per anställd och år (tillsvidareanställda) Område Kommunen 23,99 26,64 31,35 31,03 Omsorgen 30,62 33,61 35,34 35,07 Barnomsorg 21,97 27,81 34,69 31,28 Skola (lärare) 12,43 14,49 24,18 25,08 Städverksamhet (17,67) Sjukdagar i % av totalt antal anställningsdagar (tillsvidareanställda) Område Kommunen 6,63 7,24 8,59 8,50 Omsorgen 8,47 9,14 9,68 9,60 Barnomsorg 6,06 7,57 9,50 8,50 Skola (lärare) 3,44 3,94 6,62 6,90 Städverksamhet (9,80)

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 115 Vad är hälsa? Begreppet hälsa välbefinnande trivsel är ett mycket stort och komplext begrepp som har olika innebörd beroende på vem man talar med. Detta har framgått både av den generella enkäten och vid alla de dagliga samtal som förts med anställda från olika verksamheter. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Kan man mäta hälsan? Hälsan är ett abstrakt och diffust begrepp. Det är svårare att beskriva hälsa än ohälsa. Hälsan tiger still. Hälsan uppskattas först när den fattas. Man kan tala om två sorters hälsa; Kroppslig hälsa Upplevd hälsa Den kroppsliga hälsan kan man mäta (sjukfrånvaro konditionsvärde etc) Den upplevda hälsan samspelet mellan psykisk och fysisk hälsa är svår att mäta. Kroppen gör ont när själen ropar på hjälp. Intervjuer enkäter kan leda fram till vissa klarläggande. Syfte Mål Det vägledande målet som vi genom en ökad friskvård önskar uppnå är: Att skapa möjligheter till ökat individuellt ansvar för sin hälsa fysiskt psykiskt och socialt. Att skapa det goda arbetet där individen kan och ges möjlighet att utveckla god hälsa. Att höja den interna kvalitén vilken i sin tur påverkar den externa kvalitén. Med nöjda och positiva kunder kommuninvånare. Att Ronneby kommun skall bli den goda arbetsplatsen. Hur når vi målen? Vi måste därför arbeta med friskvård hälsoarbete i kommunen och skapa bra förutsättningar för det goda arbetet där kommunen ses som den gode arbetsgivaren hos vilken individen kan utvecklas och må bra.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 115 Genom att arbeta med en långsiktig och genomtänkt strategi kring hälsa friskvård på arbetsplatsen skapar kommunen goda förutsättningar för att bli en framtidskommun. Investeringarna, som görs på friskvård är mycket lönsamma för kommunen för de anställda och för kunderna = kommuninvånarna. Varför skall Ronneby kommun satsa på friskvård? För att uppnå intentionerna i Arbetsmiljölagen För att skapa mera Vi-känsla Underlätta nyrekrytering En hög förändringstakt med snabb utvecklingsprocess, ökar kraven på arbetstagare och på organisationen. Ambitionen att bli en framtidskommun. Ekonomisk lönsamhet. Stimulera individens livskvalité och välbefinnande. Gruppen har efter genomgång och analys vid mötena enats om att till Centrala Samverkansgruppen överlämna följande förslag till Policy, mål och åtgärder för det fortsatta friskvårdsarbete i Ronneby kommun. Friskvårdspolicy för Ronneby kommun MÅL Att utveckla ett hälsomedvetande bland personalen genom att befrämja hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa Att stimulera personalen till egna friskvårdsaktiviteter Att verka för en bättre arbetsmiljö genom att ge möjligheter till större gemenskap och ett ökat engagemang bland personalen Att skapa förutsättningar för att personalen skall må bra och känna trivsel och på så sätt höja arbetskvalitén såväl som livskvalitén.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 115 Att minska sjukfrånvaron. Att minska rehabiliteringsfallen. ANSVAR Varje verksamhet och bolag avgör vilken insats som är bra för dem. Insatserna skall planeras, budgeteras och följas upp. Varje chef/arbetsledare har ansvar för friskvårdsverksamheten inom det egna ansvarsområdet. Varje anställd skall inspireras och motiveras till ansvarstagande för den egna hälsan. Det övergripande friskvårdsarbetet skall kännetecknas av att: Chef/arbetsledare ser friskvårdsarbetet som en långsiktig investering Chef/arbetsledare stöder och stimulerar initiativ av friskvårdskaraktär. Chef/arbetsledare agera aktivt inom friskvårdsarbetet. Tillvarata friskvårdsombudens kompetens och engagemang på bästa sätt. Utbildning i personalhälsofrågor för chefer/arbetsledare genomföres så att dessa, genom sin påverkan och attityd, kan främja hälsoaspekter i arbetssituationer. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I en långsiktig och målinriktad personalutveckling och i ett hälsobefrämjande perspektiv, bör ansvaret för friskvårdsaktiviteter ligga på utvalda nyckelpersoner. Det är dessa som har störst kännedom om verksamhetens behov och möjligheter.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 115 Anställning av en friskvårdskonsulent, som skall arbeta förebyggande ute i verksamheterna. Vara en resurs för arbetsgivaren och arbetstagaren. En resurs som hjälper till att uppfylla de krav som arbetsmiljölagen ställer så arbetet ses och upplevs av individen som det goda arbetet. I arbetet skall ingå att: vägleda, planera, informera, samordna, inspirera igångsätta och utbilda. Spindeln i nätet. Samordnare för friskvårdsombuden. Samverkan med bl a Företagshälsovården, fritidsenheten, olika former av gym, föreningsverksamhet m fl. Utse friskvårdsombud på arbetsplatserna, som kommer att arbeta aktivt med friskvårdsfrågor samt göra en kartläggning över sin arbetsplats behov av hälsobefrämjande insatser. Ombudet skall vara en resurs till chef/arbetsledare i hälsoarbetet. Inspirera och motivera sina arbetskamrater. Erhålla utbildning, information och annan kunskapstillförsel kring ämnet hälsa. Erbjuda utbildningsdagar, föreläsningar, studiebesök m m på betald arbetstid. Om individen tillägnar sig kunskap och ökar sin medvetenhet om vad som påverkar hälsan i positiv och negativ inriktning, så har han/hon större möjligheter att själv avgöra hur hon skall handla och bete sig i olika situationer i livet. Pengar bör avsättas centralt för ändamålet. Anordna aktiviteter som syftar till gemenskap, trivsel, motion, friluftsliv, kultur och upplevelser ex trivselkvällar, teaterresor, utflykter. Att erbjuda anställda möjlighet att på arbetstid få utöva friskvård en timme i veckan på tider som är lämpliga vad gäller arbetets karaktär och belastning. - Friskvårdstimmen kan inte sparas. Den skall vara planerad på förhand och överenskommen med arbetsledningen. - Friskvårdstimmen är ingen arbetstidsförkortning. - Aktiviteten bör utövas i grupp om minst två personer. - Motion är huvudsysselsättning men kan bytas mot annan aktivitet i överenskommelse med arbetsledning. - Friskvårdstimmen kan ersättas mot subventionering av entré till motions lokal eller motsvarande för aktiviteter utövad på fritid. Erbjuda regelbundna hälsoprofilsundersökningar (HPB) till vår personal.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 HPB är en utprövad metod för kartläggning av friskvårdsbehov samt uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser. AU 115 Åtgärder och policy förs samman till ett dokument. I den följande debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvists, Margareta Yngveson, s, Ronny Pettersson, v, Astrid Adholm, m och Thomas Håkansson, c. Arbetsutskottets beslut Arbetsgruppen får i uppdrag att inarbeta de framförda synpunkterna i förslaget Arbetsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 116 Dnr Skrivelse från Gilbert Nilsson angående bussförbindelse till Älgbackens vändplats Gilbert Nilsson har i skrivelse framfört önskemål att busslinje 215 ansluts till Älgbackens vändplats från och med tidtabellsskiftet den 17 juni Ärendet har varit remitterat till BlekingeTrafiken för synpunkter. Dessa har i skrivelse meddelat att det inte är aktuellt med en förlängning av linje 215 med hänvisning till de svårigheter med framkomlighet, som finns. Dessa svårigheter är nu större då linjen trafikeras av normalstor buss jämfört med en mindre buss tidigare. Kommunledningskontoret har i sitt yttrande uttalat följande: Efter att ha tagit del av skrivelsen har besök gjorts på platsen. Härvid konstateras efter mätning att framkomligheten är mycket begränsad redan vad gäller en liten buss. Då linjen numera trafikeras av normalstor buss blir det näst intill omöjligt att ta sig fram på platsen. BlekingeTrafiken har i den kontakt som tagits också tagit fram framkomligheten som ett stort problem, men också angett att den föreslagna ändringen inte är kommersiellt intressant. Det finns dessutom ingen tidsmässig möjlighet att förlänga linjen. Med konstaterande av ovanstående samt BlekingeTrafikens svar är det inte aktuellt att kunna genomföra en förlängning av linje 215 till Älgbackens vändplats. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar redovisningen till protokollet.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 117 Dnr Skrivelse från SRF Ronneby angående minskad tillgänglighet till böcker och information för synskadade SRF i Ronneby har i skrivelse hemställt om att kommunen säkerställer synskadades tillgång till böcker och information i enlighet med av omsorgsnämnden antagna riktlinjer för ökad tillgänglighet till information. Handikappkonsulenten har i sitt yttrande informerat om att de brister som påtalats i skrivelsen nu har åtgärdats. Vidare redovisas kulturchefens yttrande där bl a följande noteras: Talbokshanteringen ger de synskadade samma möjligheter att få service som tidigare. Arbetslaget bjuder in sig till SRF i Ronnebys möten för att informera om nyheter när det gäller talböcker, taltidning och IT-tekniken. Arbetslaget har erbjudit introduktion för synskadade till den nya IT-tekniken men inte fått någon respons från SRF. All personal på biblioteket är medvetna om uppgiften att ge särskild service vad gäller tekniken till besökare med synskada eller dyslexi. Elinor Ohlsson och Inger Magnusson kommer under våren att få en heldagsutbildning vid talboksredaktionen i Växjö - en professionell redaktion som producerar flera olika taltidningar i regionen - för att kunna göra Ronnebys taltidning ännu bättre än vad den är idag. Där det återstår att göra mycket mer i framtiden är den särskilda service som måste ges till skolelever med dyslexibesvär. Här måste vi hitta en bra metod tillsammans med skolan. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 118 Dnr Skrivelse från PRO m fl angående insyn och påverkansmöjligheter i budgetarbete PRO Blekinge styrelsen, PRO Blekinge kommunalpolitiska kommittén och PRO samorganisation i Ronneby kommun har i skrivelse uttalat önskemål om att få insyn och påverkansmöjligheter i budgetarbetet. Ekonomichef Jörn Wahlroth föreslår i skrivelse att följande svar avges: Yttrande med anledning av skrivelse från Blekinge PRO m fl angående insyn och påverkansmöjlighet i budgetarbetet. De av kommuninvånarna utsedda representanter i kommunfullmäktige fattar beslut om budgetramarna. Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ingår i budgetberedningen. Insyn innan ramarna fastställs erhålls enligt offentlighetsprincipen i samband med att kommunstyrelsen erhåller budgethandlingar. Budgetramarna för 2002 behandlas i kommunstyrelsen den 15 maj och fastställs i kommunfullmäktige den 14 juni. Slutlig budget för 2002 behandlas i kommunstyrelsen den 13 november och i kommunfullmäktige den 29 november. Föreningar och organisationer har möjlighet att föra dialog med de folkvalda politikerna och därigenom påverka resurstilldelning till de kommunala verksamheterna. En dialog mellan kommunens medborgare, direkt eller via föreningar och organisationer, och de folkvalda politikerna är en nödvändighet för en väl fungerande kommun. Någon formell delaktighet i själva beredningsprocessen ser undertecknad ej någon möjlighet till, utan hänvisar till det forum i form av pensionärsråd som redan finns. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar ekonomichefens yttrande som svar på PRO:s skrivelse.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 119 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets ledamöter medges att deltaga i Länsstyrelsens, Region Blekinges och Blekinge Tekniska Högskolas konferens den 16/ Strand och vatten resurs för tillväxt i Blekinge.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 120 Dnr Delgivningsärenden Länsrätten, beslut angående avtal med syfte att åstadkomma en samsyn på och överensstämmelse mellan landsbygdsfastigheters belägenhetsadress och utdelningsadress i postadressen Länsstyrelsen, ansökan om förvärvstillstånd Länsstyrelsen, tillstånd att beträda fågelskyddsområden i Blekinges skärgård Länsstyrelsen, ändring av detaljplan för kv Pionen 2 Länsstyrelsen, yttrande över ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för område i Karlskrona och Ronneby kommuner i Blekinge län (samt Emmaboda kommun i Kalmar län) Länsstyrelsen, Blekinge läns författningssamling, föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån Länsstyrelsen, ändring av detaljplan för Spjälkö 1:39 m fl Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:33, 2001:36-39, 2001:41-44 Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, nu lanserar vi utblick Europa BlekingeTrafiken, yttrande över skrivelse angående bussförbindelse till Älgbacken BlekingeTrafiken, angående fortsättning av tilläggstrafik på linjerna 201 och 173 BlekingeTrafiken, marknadsplan BlekingeTrafiken, infrastrukturplanering för kollektivtrafiken Svenska arbetsgivarföreningen, diskussionsunderlag till kommundialogen, det lokala företagsklimatet

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 120 Karlskrona kommun, folkmängd Livsmedelsverket, nyhetsbrev till kommunen Skolverket, statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem Skolsköterskorna i Ronneby kommun, angående hur skolsköterskorna ser på de besparingskrav som våra rektorsområden genomgår Knut Hahnsskolan, angående arbetsmiljöinspektionen i Växjös syfte att kontrollera gymnasiets arbete med internkontrollen Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, beslut gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet Riksskatteverket, antal röstberättigade den 1 mars 2001 Naturvårdsverket, redovisning av förslag till ytterligare områden till Natura 2000 Överstyrelsen för civil beredskap, framtida inriktning av ledningsresurser inom det civila försvaret Ronneby kommun, revisorerna, revision av förskole- och grundskolenämndens verksamhet Protokoll Förskole- och grundskolenämnden , Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsnämnden Landstinget Blekinge Omsorgsnämnden , AB Ronnebyhus Socialnämnden ,

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 120 Socialnämndens arbetsutskott Tekniska nämnden Tack Stavanger kommun, ordförande Leif Johan Sevland

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Omsorgsnämnden 2000-10-24

Omsorgsnämnden 2000-10-24 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17.30 Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Göran Andersson S Carin Nilsson MP Birgitta Persson S Karl-Erik Danielsson M Christer Falk, ers. S

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Rådet för FunktionsHinderfrågor (RFH) 2011-02-22 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Sophiagården, Söderåkra, kl 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewy Svensson, SN, ordförande Henrik Nilsson Bokor, SN Linda Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer