KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar Ks 128 Förslag till justering av va-taxan för 2007 avseende brukningstaxa Ks 129 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ks 130 Förslag till reglemente för överförmyndaren Ks 131 Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal Ks 132 Projekt Innovatum projektplattform Ks 133 Projekt ECOEX West Swedish Environmental Export Ks 134 Projekt - IFS Väst Fyrbodal Ks 135 Projekt - Automotive Sweden Ks 136 Projekt Affärsnätverket Business in West - BiW Ks 137 Projekt Styrelseutveckling Fyrbodal & entreprenörsutveckling Ks 138 Projekt Träkluster Fyrbodal Ks 139 Projekt Miljöbron Fyrbodal Ks 140 Ung företagsamhet Fyrbodal Ks 141 Nya företagsakuten Ks 142 Förslag till bildande av naturreservatet Tingvall i Tanums kommun Ks 143 Utställning Detaljplan för Lilla Anrås s: 1 och del av 1: Ks 144 Förslag Upphävande av tomtindelning för del av kv Barkassen, Barken, Briggen mfl på fjällbacka 163:1 Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(48) Ks 145 Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14: Ks 146 Programsamråd om detaljplan för del av Långegärde 1:23 m fl (Naturum Kosterhavet), Strömstads kommun Ks 147 Val av revisor och revisorsuppleant i Tanum Turist ekonomisk förening Ks 148 Reviderad verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Ks 149 Källarutrymme i Kulturhuset Futura Ks 150 Forum Folkhälsa Förnyad anmälan om medlemskap Ks 151 Räddningstjänsten i Strömstads kommun Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats Ks 152 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om kollektivtrafik Ks 153 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om anläggande av gång- och cykelvägar Ks 154 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt Ks 155 Ansökan från M & M Group AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Röde Orm Bryggrestaurang (inneservering) Ks 156 Ansökan från Patriks Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Mjölkeröds Golfrestaurang med tillhörande uteservering Ks 157 Förköpsprövning Tanum Knäm 4:8, hyresenhet 158 Anmälan av delegationsbeslut 159 Meddelande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(48) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare, Ulf Björkman, kanslichef, 130, 147 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 142 Maria Lejdebro, 143 Martin Kvarnbäck, plan- och bygglovschef, 144, 145 Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, 148, 149 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Siv Bergström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Siv Bergström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(48) Ks Ks Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar Erland Svensson (mvt) har den 17 oktober 2006 inkommit med motion om stopp för nya sjöbodar. Motionen bilaga. Motionären föreslår avslutningsvis att miljö- och byggnadsnämnden under de närmaste åren, förslagsvis under nästa mandatperiod inte beviljar bygglov för sjöbodar eller motsvarande förrådsbyggnader. För yrkesfiskare behövs med nuvarande bestämmelser inget bygglov. att miljö- och byggnadsnämnden under denna tid intensifierar sina kontroller av sjöbodars användning och därmed ser till att rättsordningen återställs. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2006, 125, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2007, 50, att överlämna motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och byggnadsnämndens hantering av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet 20 februari 2007, 58 och besvarar remissen enligt yttrande. I yttrandet framkommer att miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att motionen avseende stopp för nya sjöbodar avslås samt att ny sjöbodspolicy antas snarast. forts.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(48) Ks Ks Kommunstyrelsens behandling av ärendet Bengt Mattsson (fp) yrkar på avslag till motionen, Siv Bergström (mvt) yrkar på bifall till motionen, Rolf Hermansson (c) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på beredningsförslaget, bifallsyrkandet och avslagsyrkandet var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Mattssons avslagsyrkande. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(48) Ks Ks Förslag till justering av va-taxa för 2007 avseende brukningstaxa Kommunfullmäktige antog gällande va-taxa den 15 december 2003, 136, komplettering av 13.12, 18 och 20 den 28 juni 2004, 42 och komplettering av 5.1a och b, 6.1a och b samt 8.1 den 27 november 2006, 120. På grund av ny lag om vattentjänster samt ändrad kapitalkostnadsberäkningsmetod måste anpassning göras av taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Justering föreslås av brukningstaxan, som består av en fast årsavgift och en rörlig avgift, med en sänkning av den fasta avgiften med 6,5 %. Ändringen berör 13, punkterna , i gällande taxa för vatten och avlopp. För en normalvilla innebär justeringen följande: Nuvarande avgifter inkl moms Fast avgift: kr Rörlig avgift: 16,60 kr Efter ändring av avgifter inkl moms Fast avgift: kr Rörlig avgift: 16,60 kr Tekniska nämnden beslutade den 22 mars 2007, 54, föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till justering i gällande taxa 2007 avseende brukningsavgifter 13, punkterna , och att taxan skall gälla från och med 1 januari Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till justering i gällande taxa 2007 avseende brukningsavgifter 13, punkterna , och att taxan skall gälla från och med 1 januari 2007.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(48) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2006 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän har den 12 mars 2007 beslutat anta förvaltningsberättelse och årsredovisning Samordningsförbundet Norra Bohusläns revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 13 mars 2007 att samordningsförbundets verksamhet har granskats för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2006, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(48) Ks Ks Förslag till reglemente för överförmyndaren Överförmyndare har att förverkliga kommunens vision om kvalitet i verksamheten genom att verka för samverkan, ha allmänhetens förtroende, snabb och effektiv handläggning, rättssäker handläggning och rätt kompetens hos personal, gode män och förvaltare. Tanums kommun har en viss flyktingmottagning. Denna kan innebära insatser från överförmyndaren vad gäller ensamkommande flyktingbarn, men även myndiga flyktingar som behöver god man. Överförmyndaren har nu utarbetat ett förslag till reglemente, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda förslag till reglemente för överförmyndaren.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(48) Ks Ks Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal 2007 Nyföretagarcentrum Väst (NFC) har inkommit till kommunalförbundet Fyrbodal med begäran om medfinansiering. Nyföretagarcentrums huvudsakliga verksamhet är information, rådgivning till och utbildning av nyföretagare. Dessutom kommer man att fokusera ytterligare på generationsskiftesproblematiken. Mål Öka antalet företag i Fyrbodal (ca 125 nya företag per år) Underlätta för generationsskiften och ägarbyten Öka förståelsen och kunskapen om företagsamhet och att driva eget företag Öka överlevnadsgraden Öka samverkan företagare emellan avseende såväl etablerade som nystartade företag Bidra till ett gott företagsklimat Höja kompetensen hos nya företagare Stärka befintliga företag på orten genom att anlita deras tjänster som resursföretag genom projektet Arbeta utifrån ett praktiskt och vardagligt perspektiv och beakta den enskilde företagaren/företaget, varje orts särdrag, förutsättningar och behov Förmedla kunskap och utbildning om företagande/entreprenörskap och vara en del i det livslånga lärandet Genomföra aktiviteter enligt budgetförslag. Budget 2007 Kostnader Telefonrådgivningar 1600 st. Individuell rådgivning 900 st Informationsträffar 75 st Starta eget kurser 8 st Resursföretag 50 st Affärsutveckling 7 st Mentorer 34 st Uppföljning Projektledning, rapportering Administration, kontorsmaterial etc. Hyra Summa kostnader 600 tkr 450 tkr 590 tkr 200 tkr 60 tkr 175 tkr 51 tkr 130 tkr 324 tkr 384 tkr 36 tkr tkr forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(48) Ks Ks Finansiering Kommunerna Fyrbodal tkr Fyrbodals kommunalförbund tkr Sparbanksstiftelsen Väst/Föreningssparbanken 700 tkr Sparbanken Tanum 50 tkr Nordahls Härads Sparbank 50 tkr Näringslivet 200 tkr Summa finansiering tkr att medfinansiera projektet Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal med kronor i kontanta medel för 2007, att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel och att beslutet förutsätter beslut enligt projektansökan från samtliga finansiärer

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(48) Ks Ks Projekt Innovatum projektplattform 2007 Från Innovatum AB har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit ansökan om medfinansiering av projektet Innovatum Projektplattform Syfte: Övergripande syfte är att ge förutsättningar för såväl nya produkter, tjänster, system som företag och forskningsinriktningar. Mål: Målet är att ytterligare stärka och befästa Innovatum som en naturlig plattform i Västra Götaland för utveckling av projektidéer och entreprenörer inom Innovatums kärnområden. Projektbeskrivning: Bakgrund. Fyrstadsregionen med utlöpare mot Fyrbodal och Göteborgsregionen är av tradition ett starkt industriellt kluster som på senare år har kompletterats med ledande film- och medieproduktion genom satsningen på Film i Väst. Vid Högskolan Väst utvecklas undervisning och forskning som stödjer dessa inriktningar i det omgivande samhället. Stiftelsen Innovatum har skapats för att stödja samarbete och teknisk utveckling i regionen och därmed bidra till den fortsatta utvecklingen av innovationssystemet. Strategi: Etablera ett starkt och effektivt och långsiktigt hållbart innovationssystem baserat på en processplattform varifrån kvalificerade, komplexa delprojekt etableras Utveckla gränssnittet mellan verkstads- och medieindustrin Effektivisera och bredda befintlig näringslivsstruktur inom tre fokusområden, Produktionsteknik, Energi & Miljöteknik samt Audiovisuell teknik. Proaktivt arbete med att informera och engagera SME-företag i nationellt och internationellt finansierade projekt. Utveckla förutsättningar för ett FoU centrum där man svarar för att det finns en attraktiv miljö med tillgång till viss utrustning, kompetens och finansiella resurser. forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(48) Ks Ks Målgrupp: Såväl stora som små och medelstora företag i Fyrbodalsområdet. Projektet är en del i långsiktig satsning på plattformarna Open Arena Lindholmen och Innovatum Teknikpark enligt programmet Regionala Utvecklingsmiljöer i Västra Götaland Budget Kostnader Egen personal Köpta tjänster Lokaler Övrigt Summa kostnader Finansiering VGR Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal Nutek Projektintäkter Summa finansiering tkr tkr tkr 331 tkr tkr tkr 550 tkr 550 tkr 2 500tkr tkr tkr att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(48) Ks Ks Projekt ECOEX West Swedish Environmental Export Från Innovatum AB har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit med ansökan om medfinansiering av projektet ECOEX Syfte: Att skapa goda exportförutsättningar för västsvenska miljöföretag. ECOEX vänder sig till företag i Västra Götalandsregionen som har potential att exportera miljörelaterade produkter och tjänster. Genom att erbjuda rådgivning, spetskompetens och unika kontakter möjliggörs ökad lönsamhet. Mål: Målsättningen med projektet är att dess syfte skall bidra till ökad tillväxt genom export hos deltagande företag och att nya arbetstillfällen kan genereras i Västra Götalandsregionen. Aktiviteter: ECOEX kommer att arbeta vidare med de exportfrämjande aktiviteter i Frankrike, Polen och Sverige som hittills har utvecklats. Under de första verksamhetsåren har man främst arbetat med förtag som kan och vill exportera, men kommer alltmer att arbeta med att företag skall bli exportmogna. ECOEX kommer även att anordna exportutbildningar i samarbete med Exportrådet och Tillväxt 2000 (BRG). ECOEX avser att under projektåret 2007 anordna exportfrämjande aktiviteter i olika former i Frankrike, Polen, Norge, USA och även Sverige för utländska delegationer. Budget Kostnader Egen personal Köpta tjänster Resor Marknadsföring Övrigt Summa kostnader tkr tkr 145 tkr 485 tkr 123 tkr tkr forts.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(48) Ks Ks Finansiering VGR Green Market Sweden + Skaraborg Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal BRG Deltagande företag Summa finansiering tkr 481 tkr 241 tkr 241 tkr 776 tkr 800 tkr tkr att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(48) Ks Ks Projekt IFS Väst Fyrbodal Från IFS Väst, Göteborg har till Fyrbodals kommunalförbundet inkommit begäran om medfinansiering av projektet IFS Väst Fyrbodal. Projektets syfte: Projektet syftar till att, utifrån de regionala förutsättningarna, applicera en utvecklad och anpassad IFS-metod i Fyrbodal och på så vis skapa ökade möjligheter för kvinnor och män med annan etnisk bakgrund än svensk att starta och driva livskraftiga företag i regionen. Mål: att praktiskt stödja och utveckla personer med utländsk bakgrund på deras väg mot eget företagande och att stödja och utveckla invandrarägda företag på deras väg mot ett långsiktigt och lönsamt företagande. Sedan maj 2006 drivs IFS:verksamhet i västra Sverige i form av en ideell förening med stiftelsen IFS, Almi Väst, VG-regionen och Business Region Göteborg som grundare. Nu aktuell ansökan avser utvidgning av verksamheten till Fyrbodal. Verksamhet avser pågå under åren med en total budget på tkr Ansökan avser medfinansiering av Fyrbodals kommunalförbund med 200 tkr och kommunerna i Fyrbodal med 200 tkr. För Tanums kommun uppgår sökt belopp till kronor. att avslå ansökan med motiveringen att: Kommunen deltar i och medfinansierar nyföretagarverksamhet genom Nyföretagarcentrum, vars verksamhet står till förfogande för samtliga kommuninvånare.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(48) Ks Ks Projekt Automotive Sweden Automotive Sweden genom Business Region Göteborg har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit med begäran om medfinansiering för 2007 av projektet Automotive Sweden. Projektet Automotive Sweden har pågått sedan 2004 och omfattar hela VG-regionen samt delar av Värmland. Automotive definierat som fordons- och fordonsrelaterad verksamhet är en av Sveriges största och viktigaste näringsgrenar och av stor betydelse för den svenska handelsbalansen. I Sverige utgör Västra Götaland den helt dominerande automotiveregionen med Göteborg, Trollhättan/Uddevalla och Skövde som centra med de stora fordonsföretagen. Runt dessa och spridda över hela Västra Götaland finns underleverantörer i olika led. Beroendet av automotivenäringen är mycket stort med en tredjedel av alla industrisysselsatta. Mer än anställda. 50 % av dessa finns i Göteborgsregionen, 25 % i Fyrbodal, 15 % i Skaraborg och 10 % i Sjuhärad Syftet med verksamheten är att Automotive Sweden skall fungera som en kunskapsresurs för ägarna samt vara en samlingspunkt för den offentliga sektorns engagemang för fordonsindustrin. Det övergripande målet för Automotive Sweden är att Västsverige skall bli en långsiktig framgångsrik fordonsregion. Budget 2007 Kostnader: Personal Köpta tjänster Resor Marknadsföring Lokalkostnader Summa kostnader tkr 600 tkr 300 tkr tkr 350 tkr tkr forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(48) Ks Ks Finansiering VGR BRG Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Värmland Summa finansiering tkr tkr 300 tkr 300 tkr 400 tkr 200 tkr 300 tkr tkr att medverka i projektet Automotive Sweden, att anslå kronor i kontanta medel och att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(48) Ks Ks Projekt Affärsnätverket Business in West - BiW Från den ideella föreningen Business in West BiW har till kommunalförbundet Fyrbodal inkommit begäran om medfinansiering Bakgrund BiW är ett kvinnligt affärsnätverk som startade 2004 som ett projekt i kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Uddevalla. Syfte Syftet med BiW är att öka kvinnors företagsamhet och företagande så att de gör fler och bättre affärer och genom nätverk utökar sin geografiska marknad och hittar nya kunder, inom såväl som utanför nätverket. Målgrupp Projektet vänder sig i första hand till yrkesverksamma kvinnor, företagare och anställda som vill gå vidare i sin utveckling. Projektets mål Kvinnliga företagare och anställda inom företag i Fyrbodal och västra Värmland skall erbjudas möjlighet att bli medlemmar i Business in West BiW Geografiska delnätverk och tematiska marknadsgrupper byggs upp Arbetsmetoder för att på ett effektivt sätt knyta kontakter mellan kvinnor inom olika branscher och geografiska områden Kontakter med liknande nätverk i Norge och Danmark forts.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(48) Ks Ks Budget 2007 Kostnader Samordningstjänst Marknadsföring Administration, resor Verksamhets- Lokalkostnader Summa Finansiering Fyrbodal Kommunerna Medlemmarna Sponsorer Summa 320 tkr 39 tkr 78 tkr 27 tkr 450 tkr 124 tkr 126 tkr 150 tkr 50 tkr 450 tkr att medfinansiera projektet Affärsnätverket Business in West BiW i Fyrbodal med kronor i kontanta medel för 2007 och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel och att beslutet förutsätter beslut enligt projektansökan från samtliga finansiärer

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(48) Ks Ks Projekt Styrelseutveckling Fyrbodal & entreprenörsutveckling Från Styrelseutveckling Fyrbodal ideell förening har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit en begäran om medfinansiering av projektet för Projektet har drivits sedan 1998 med finansiering från EU och Region, och kommuner. Styrelseutveckling Fyrbodal verkar för att utveckla ledare och det strategiska samarbetet i styrelseformer med avsikt att skapa bättre tillväxtförmåga och förnyelse. Projektet vänder sig till små och medelstora företag som vill växa i Fyrbodal. Verksamhetens mål uppnås genom att erbjuda strategisk rådgivning, mötesplatser för nätverksutveckling, idéutveckling och spetsseminarier samt sammanföra företagare och andra nyckelpersoner för stimulering och utveckling av styrelsearbete eller styrelseliknande verksamhet. Styrelseutveckling Fyrbodal (SuF) inledde under 2006 samarbete med Styrutveckling Östfold (SuÖ). SuF och SuÖ vill fortsätta och fördjupa samarbetet genom att arrangera mötesplatser med olika teman för företag. Exempel på kvantitativa mål för 2007 är: 7 StyrelseCafe & Café Mini. Ca 330 ledare bedöms delta i projektet. Aktiviteter 2006, 28 personer i utbildning Aktivt styrelsearbete, 24 personer i Ekonomi för styrelsepersoner, 175 deltagare på StyrelseCafe, förmedling av externa styrelsepersoner i företag; 10 stycken. Budget: Norra Bohuslän Kostnader: Lokalkostnader och övrigt Projektledning och övriga externa tjänster SUMMA KOSTNADER Finansiering: Tanums kommun kontant Övriga kommuner Fyrbodal 207 tkr 783 tkr 990 tkr 10 tkr 170 tkr 170 tkr forts.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(48) Ks Ks Sparbanksstiftelsen Väst Företagen Övriga partners SUMMA FINANSIERING 150 tkr 150 tkr 107 tkt 990 tkr att medverka i projektet Styrelseutveckling FyrBoDal & entreprenörutveckling att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(48) Ks Ks Projekt Träkluster Fyrbodal Från den ideella föreningen Skog och Trä har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit begäran om medfinansiering av projektet för tiden till Den ideella föreningen Skog och Trä i Väst har under några år verkat för en utveckling av näringen i regionen. Genom olika projekt har man fått en bred kunskap om hur näringen ser ut främst i Dalsland och delar av Bohuslän. Projektets syfte, mål och målgrupp: Syftet med arbetet i den ideella föreningen är att skapa konkurrenskraftiga företag, genom långsiktigt arbete öka attraktionskraften inom näringen och skapa förutsättningar för företagen och träklustret som helhet att växa. Planerade aktiviteter för 2007 är: Kompetensutvecklingsinsatser i nätverk. Ökat samarbete med högskolor/universitet. Ökade gränsregionala kontakter med Danmark och Norge i den s.k. Skandinaviska triangeln. Gemensam marknadsföring, en digital marknadsplats, kontaktmässor. I Tanum finns identifierat 8 företag som kan få nytta och utbyte av projektet. Budget KOSTNADER Projektledning och administration Resor Övrigt Summa kostnader FINANSIERING Kommunalförbundet Fyrbodal Tanums kommun Övriga kommuner Fyrbodal VG-regionen Företagen Summa intäkter 875 tkr 50 tkr 275 tkr tkr 350 tkr 29 tkr 321 tkr 350 tkr 150 tkr tkr forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(48) Ks Ks att delta i projektet Träkluster Fyrbodal, att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 och kronor för år 2008, att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel och att en skriftlig slutrapport lämnas.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(48) Ks Ks Projekt Miljöbron Fyrbodal Miljöbron har inkommit till Fyrbodals kommunalförbund med begäran om medfinansiering för Miljöbron är en ideell organisation med syfte att hjälpa små och medelstora företag att påbörja och utveckla miljöarbetet samtidigt som studenter från högskolan och universiteten får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken, skapa kontakter och se verkligheten. Miljöbron har sedan 1997 bedrivit verksamhet i Göteborgsområdet och sedan 2004 i Fyrbodalsområdet Syfte: Att stödja små och medelstora företag i deras arbete mot en mer hållbar utveckling. Företagen får därvid kostnadsfri hjälp med sina frågor inom området. Syftet är även att hjälpa studenter att omsätta sina kunskaper i praktiken samt skapa värdefulla kontakter inför framtiden. Projektets totalkostnad uppgår till kr varav kr söks från Fyrbodal och kr från kommunerna. Tanums kommuns andel uppgår till kr för att medverka i projektet Miljöbron Fyrbodal att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(48) Ks Ks Ung Företagsamhet Fyrbodal 2007 Föreningen Ung Företagsamhet Fyrbodal har till Fyrbodals kommunalförbund inkommet med ansökan om medfinansiering för år Ung Företagsamhet är ett utbildningsprogram som riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 20 år. Eleverna startar och driver under ett läsår s.k. UF-företag. Verksamheten har pågått sedan 2000 med finansiering från EU Mål 2 Västra, region, kommuner. Tanums kommun har de senaste åren medfinansierat med kr per år. Budget 2007 Kostnader Personal, externa tjänster och läraraktiviteter Elevarrangemang Läraraktiviteter Mässor Övriga rörelsekostnader Summa kostnader 881 tkr 260 tkr 60 tkr 225 tkr 231 tkr tkr Intäkter Kommunerna Fyrbodal 360 tkr Bengtsfors kommun 67 tkr Svenskt Näringsliv 60 tkr Sparbanksstiftelsen Väst/Föreningssparbanken 300 tkr VGR 380 tkr Nutek 50 tkr Regionala partners 80 tkr Kommunförbundet Fyrbodal 360 tkr Summa intäkter tkr att medfinansiera Ung Företagsamhet med kronor i kontanta medel för år 2007, och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(48) Ks Ks Nya Företagsakuten 2007 Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med begäran om bidrag till Nya Företagsakuten för Företagsakuten påbörjade sin verksamhet i Uddevalla 1993 och utvidgades efterhand till en större region, i huvudsak bestående av kommunerna i norra och mellersta Bohuslän. Företagsakutens uppgift är att biträda små och medelstora företag med akuta ekonomiska problem. Vid behov ställer Akuten en konsult, ekonom eller jurist, till företagets förfogande när stor sannolikhet för konkurs föreligger. Företagsakuten har under 2006 satsat resurser på marknadsföring via broschyrer som sänts ut till alla redovisningsbyråer, revisorer etc. i området samt annonser i Focus Fyrstad under hela att anslå kronor i kontanta medel för Företagsakutens verksamhet under 2007, att infordra utvärdering på tidigare års verksamhet och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(48) Ks Ks Förslag till bildande av naturreservatet Tingvall i Tanums kommun Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsningar samt förslag till skötselplan för naturreservatet Tingvall. Tanums kommun bereds tillfälle att yttra sig om förslaget. Föreligger nu förslag till yttrande, bilaga. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , 140, att ställa sig bakom yttrandet med följande tillägg: Att det med hänsyn till de solitära ekarna inom skötselområde 2 bör införas en bestämmelse i föreskrifterna om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområde, att det även är förbjudet att kalka eller gödsla mark och vatten. att betona vikten av att länsstyrelsen avsätter erforderliga resurser för att förvalta området och att godkänna och till Länsstyrelsen översända bilagda yttrande inklusive miljöoch byggnadsnämndens tillägg enligt ovan.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(48) Ks Ks Utställning Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 har tidigare varit utställd Efter den utställningen har ytterligare samråd med Länsstyrelsen skett. Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 10 april 2007 att ett reviderat förslag till detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 har upprättats av Rådhusets arkitekter. Planområdet är beläget i Väddökilen, norr om Fjällbacka. Planen syftar till att utvidga befintlig hamn med ca 300 båtplatser samt ett tjugotal mindre förrådsbyggnader och parkering. Planen hålles utställd under tiden 13 april till och med 11 maj Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2005, 243, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade , 184, att ej erinra mot planförslaget. att ej erinra mot planförslaget.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(48) Ks Ks Förslag - Upphävande av tomtindelning för del av kv Barkassen, Barken, Briggen m fl på Fjällbacka 163:1 Miljö- och byggnadsnämnden avser att upphäva del av tomtindelningen för Fjällbacka 163:1, (avser Koljan 3, Fjällbacka). Upphävandet syftar till att möjliggöra förändringar i tomtindelningen. Handlingar i ärendet har upprättats av lantmäterimyndigheten i Strömstad. Upphävandet avses prövas genom enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 i planoch bygglagen. Detta innebär att förslaget inte kommer att ställas ut, utan att fastighetsägare, myndigheter m.fl. kommer att underrättas om att ett förslag föreligger. Miljö och byggnadsnämnden hemställer nu om yttrande från kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har inkommet med ett yttrande den 22 mars 2007 där det framgår att räddningstjänsten inte har något att erinra mot upphävandet. att ej erinra mot förslaget om upphävandet.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(48) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14:5 Michael Foberg, Bright Arkitekter AB i Strömstad, har den 8 februari 2007 inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14:5. Planändringen gäller utökad byggrätt för att möjliggöra ny garagebyggnad på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Planeringsarkitekten meddelar i yttrande inkommet 8 mars 2007 att ansökt område är lokaliserat inom översiktsplanens samhällsområde för Resö och inom byggnadsplan fastställd Byggnadsplanens bestämmelser har sedan upprättandet ändrats för att tillgodose dagens krav på utrymmesstandard i fritidshus och gäller tillsammans med den befintliga detaljplanen efter laga kraft Efter ändringen av utnyttjandegraden från 60 m 2 huvudbyggnad och 15 m 2 uthus, tillåts varje tomtplats en byggnadsarea om högst 135 m 2 fördelat fritt mellan huvudbyggnad och uthus. Fastigheten Resö 14:5 har efter beslut om bygglov medgivits avvikelse från plan och beviljats bygglov för byggnad om 160 m 2 för bostadsändamål. En byggnadsarea om 160 m 2 bör vara tillräcklig för att tillgodose både bostadsändamål och eventuellt garage vid både fritids- och helårsboende. En planändring för att ändra byggnadsarean för Resö 14:5 kan ge upphov till likartade intressen från grannfastigheterna. En planändring bör således omfatta hela den befintliga byggnadsplanen. En sådan planändring skedde dock år 1997 (se ovan). Lämpligheten och behovet av att utöka byggnadsarean för fastigheterna inom byggnadsplanområdet ytterligare ifrågasätts dock. Vid planläggning ska markens lämplighet prövas för dess ändamål. Resö avloppsreningsverk är lokaliserat c:a 60 m från fastigheten Resö 14:5. Rekommenderat skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och bostadsbebyggelse är enligt Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 300 m. Avloppsreningsverket tillkom efter byggnadsplanen. Efter dagens kunskap och reglementen kan lämpligheten av bostadsändamål på detta avstånd från reningsverket komma att ifrågasättas i en planprocess. Möjligheten att i framtiden utöka kapaciteten för reningsverket kan även reduceras med utökade byggrätter. forts.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer