KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar Ks 128 Förslag till justering av va-taxan för 2007 avseende brukningstaxa Ks 129 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ks 130 Förslag till reglemente för överförmyndaren Ks 131 Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal Ks 132 Projekt Innovatum projektplattform Ks 133 Projekt ECOEX West Swedish Environmental Export Ks 134 Projekt - IFS Väst Fyrbodal Ks 135 Projekt - Automotive Sweden Ks 136 Projekt Affärsnätverket Business in West - BiW Ks 137 Projekt Styrelseutveckling Fyrbodal & entreprenörsutveckling Ks 138 Projekt Träkluster Fyrbodal Ks 139 Projekt Miljöbron Fyrbodal Ks 140 Ung företagsamhet Fyrbodal Ks 141 Nya företagsakuten Ks 142 Förslag till bildande av naturreservatet Tingvall i Tanums kommun Ks 143 Utställning Detaljplan för Lilla Anrås s: 1 och del av 1: Ks 144 Förslag Upphävande av tomtindelning för del av kv Barkassen, Barken, Briggen mfl på fjällbacka 163:1 Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(48) Ks 145 Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14: Ks 146 Programsamråd om detaljplan för del av Långegärde 1:23 m fl (Naturum Kosterhavet), Strömstads kommun Ks 147 Val av revisor och revisorsuppleant i Tanum Turist ekonomisk förening Ks 148 Reviderad verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Ks 149 Källarutrymme i Kulturhuset Futura Ks 150 Forum Folkhälsa Förnyad anmälan om medlemskap Ks 151 Räddningstjänsten i Strömstads kommun Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats Ks 152 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om kollektivtrafik Ks 153 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om anläggande av gång- och cykelvägar Ks 154 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt Ks 155 Ansökan från M & M Group AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Röde Orm Bryggrestaurang (inneservering) Ks 156 Ansökan från Patriks Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Mjölkeröds Golfrestaurang med tillhörande uteservering Ks 157 Förköpsprövning Tanum Knäm 4:8, hyresenhet 158 Anmälan av delegationsbeslut 159 Meddelande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(48) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare, Ulf Björkman, kanslichef, 130, 147 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 142 Maria Lejdebro, 143 Martin Kvarnbäck, plan- och bygglovschef, 144, 145 Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, 148, 149 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Siv Bergström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Siv Bergström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(48) Ks Ks Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar Erland Svensson (mvt) har den 17 oktober 2006 inkommit med motion om stopp för nya sjöbodar. Motionen bilaga. Motionären föreslår avslutningsvis att miljö- och byggnadsnämnden under de närmaste åren, förslagsvis under nästa mandatperiod inte beviljar bygglov för sjöbodar eller motsvarande förrådsbyggnader. För yrkesfiskare behövs med nuvarande bestämmelser inget bygglov. att miljö- och byggnadsnämnden under denna tid intensifierar sina kontroller av sjöbodars användning och därmed ser till att rättsordningen återställs. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2006, 125, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2007, 50, att överlämna motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och byggnadsnämndens hantering av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet 20 februari 2007, 58 och besvarar remissen enligt yttrande. I yttrandet framkommer att miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att motionen avseende stopp för nya sjöbodar avslås samt att ny sjöbodspolicy antas snarast. forts.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(48) Ks Ks Kommunstyrelsens behandling av ärendet Bengt Mattsson (fp) yrkar på avslag till motionen, Siv Bergström (mvt) yrkar på bifall till motionen, Rolf Hermansson (c) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på beredningsförslaget, bifallsyrkandet och avslagsyrkandet var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Mattssons avslagsyrkande. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(48) Ks Ks Förslag till justering av va-taxa för 2007 avseende brukningstaxa Kommunfullmäktige antog gällande va-taxa den 15 december 2003, 136, komplettering av 13.12, 18 och 20 den 28 juni 2004, 42 och komplettering av 5.1a och b, 6.1a och b samt 8.1 den 27 november 2006, 120. På grund av ny lag om vattentjänster samt ändrad kapitalkostnadsberäkningsmetod måste anpassning göras av taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Justering föreslås av brukningstaxan, som består av en fast årsavgift och en rörlig avgift, med en sänkning av den fasta avgiften med 6,5 %. Ändringen berör 13, punkterna , i gällande taxa för vatten och avlopp. För en normalvilla innebär justeringen följande: Nuvarande avgifter inkl moms Fast avgift: kr Rörlig avgift: 16,60 kr Efter ändring av avgifter inkl moms Fast avgift: kr Rörlig avgift: 16,60 kr Tekniska nämnden beslutade den 22 mars 2007, 54, föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till justering i gällande taxa 2007 avseende brukningsavgifter 13, punkterna , och att taxan skall gälla från och med 1 januari Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till justering i gällande taxa 2007 avseende brukningsavgifter 13, punkterna , och att taxan skall gälla från och med 1 januari 2007.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(48) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2006 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän har den 12 mars 2007 beslutat anta förvaltningsberättelse och årsredovisning Samordningsförbundet Norra Bohusläns revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 13 mars 2007 att samordningsförbundets verksamhet har granskats för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2006, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(48) Ks Ks Förslag till reglemente för överförmyndaren Överförmyndare har att förverkliga kommunens vision om kvalitet i verksamheten genom att verka för samverkan, ha allmänhetens förtroende, snabb och effektiv handläggning, rättssäker handläggning och rätt kompetens hos personal, gode män och förvaltare. Tanums kommun har en viss flyktingmottagning. Denna kan innebära insatser från överförmyndaren vad gäller ensamkommande flyktingbarn, men även myndiga flyktingar som behöver god man. Överförmyndaren har nu utarbetat ett förslag till reglemente, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda förslag till reglemente för överförmyndaren.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(48) Ks Ks Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal 2007 Nyföretagarcentrum Väst (NFC) har inkommit till kommunalförbundet Fyrbodal med begäran om medfinansiering. Nyföretagarcentrums huvudsakliga verksamhet är information, rådgivning till och utbildning av nyföretagare. Dessutom kommer man att fokusera ytterligare på generationsskiftesproblematiken. Mål Öka antalet företag i Fyrbodal (ca 125 nya företag per år) Underlätta för generationsskiften och ägarbyten Öka förståelsen och kunskapen om företagsamhet och att driva eget företag Öka överlevnadsgraden Öka samverkan företagare emellan avseende såväl etablerade som nystartade företag Bidra till ett gott företagsklimat Höja kompetensen hos nya företagare Stärka befintliga företag på orten genom att anlita deras tjänster som resursföretag genom projektet Arbeta utifrån ett praktiskt och vardagligt perspektiv och beakta den enskilde företagaren/företaget, varje orts särdrag, förutsättningar och behov Förmedla kunskap och utbildning om företagande/entreprenörskap och vara en del i det livslånga lärandet Genomföra aktiviteter enligt budgetförslag. Budget 2007 Kostnader Telefonrådgivningar 1600 st. Individuell rådgivning 900 st Informationsträffar 75 st Starta eget kurser 8 st Resursföretag 50 st Affärsutveckling 7 st Mentorer 34 st Uppföljning Projektledning, rapportering Administration, kontorsmaterial etc. Hyra Summa kostnader 600 tkr 450 tkr 590 tkr 200 tkr 60 tkr 175 tkr 51 tkr 130 tkr 324 tkr 384 tkr 36 tkr tkr forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(48) Ks Ks Finansiering Kommunerna Fyrbodal tkr Fyrbodals kommunalförbund tkr Sparbanksstiftelsen Väst/Föreningssparbanken 700 tkr Sparbanken Tanum 50 tkr Nordahls Härads Sparbank 50 tkr Näringslivet 200 tkr Summa finansiering tkr att medfinansiera projektet Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal med kronor i kontanta medel för 2007, att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel och att beslutet förutsätter beslut enligt projektansökan från samtliga finansiärer

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(48) Ks Ks Projekt Innovatum projektplattform 2007 Från Innovatum AB har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit ansökan om medfinansiering av projektet Innovatum Projektplattform Syfte: Övergripande syfte är att ge förutsättningar för såväl nya produkter, tjänster, system som företag och forskningsinriktningar. Mål: Målet är att ytterligare stärka och befästa Innovatum som en naturlig plattform i Västra Götaland för utveckling av projektidéer och entreprenörer inom Innovatums kärnområden. Projektbeskrivning: Bakgrund. Fyrstadsregionen med utlöpare mot Fyrbodal och Göteborgsregionen är av tradition ett starkt industriellt kluster som på senare år har kompletterats med ledande film- och medieproduktion genom satsningen på Film i Väst. Vid Högskolan Väst utvecklas undervisning och forskning som stödjer dessa inriktningar i det omgivande samhället. Stiftelsen Innovatum har skapats för att stödja samarbete och teknisk utveckling i regionen och därmed bidra till den fortsatta utvecklingen av innovationssystemet. Strategi: Etablera ett starkt och effektivt och långsiktigt hållbart innovationssystem baserat på en processplattform varifrån kvalificerade, komplexa delprojekt etableras Utveckla gränssnittet mellan verkstads- och medieindustrin Effektivisera och bredda befintlig näringslivsstruktur inom tre fokusområden, Produktionsteknik, Energi & Miljöteknik samt Audiovisuell teknik. Proaktivt arbete med att informera och engagera SME-företag i nationellt och internationellt finansierade projekt. Utveckla förutsättningar för ett FoU centrum där man svarar för att det finns en attraktiv miljö med tillgång till viss utrustning, kompetens och finansiella resurser. forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(48) Ks Ks Målgrupp: Såväl stora som små och medelstora företag i Fyrbodalsområdet. Projektet är en del i långsiktig satsning på plattformarna Open Arena Lindholmen och Innovatum Teknikpark enligt programmet Regionala Utvecklingsmiljöer i Västra Götaland Budget Kostnader Egen personal Köpta tjänster Lokaler Övrigt Summa kostnader Finansiering VGR Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal Nutek Projektintäkter Summa finansiering tkr tkr tkr 331 tkr tkr tkr 550 tkr 550 tkr 2 500tkr tkr tkr att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(48) Ks Ks Projekt ECOEX West Swedish Environmental Export Från Innovatum AB har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit med ansökan om medfinansiering av projektet ECOEX Syfte: Att skapa goda exportförutsättningar för västsvenska miljöföretag. ECOEX vänder sig till företag i Västra Götalandsregionen som har potential att exportera miljörelaterade produkter och tjänster. Genom att erbjuda rådgivning, spetskompetens och unika kontakter möjliggörs ökad lönsamhet. Mål: Målsättningen med projektet är att dess syfte skall bidra till ökad tillväxt genom export hos deltagande företag och att nya arbetstillfällen kan genereras i Västra Götalandsregionen. Aktiviteter: ECOEX kommer att arbeta vidare med de exportfrämjande aktiviteter i Frankrike, Polen och Sverige som hittills har utvecklats. Under de första verksamhetsåren har man främst arbetat med förtag som kan och vill exportera, men kommer alltmer att arbeta med att företag skall bli exportmogna. ECOEX kommer även att anordna exportutbildningar i samarbete med Exportrådet och Tillväxt 2000 (BRG). ECOEX avser att under projektåret 2007 anordna exportfrämjande aktiviteter i olika former i Frankrike, Polen, Norge, USA och även Sverige för utländska delegationer. Budget Kostnader Egen personal Köpta tjänster Resor Marknadsföring Övrigt Summa kostnader tkr tkr 145 tkr 485 tkr 123 tkr tkr forts.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(48) Ks Ks Finansiering VGR Green Market Sweden + Skaraborg Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal BRG Deltagande företag Summa finansiering tkr 481 tkr 241 tkr 241 tkr 776 tkr 800 tkr tkr att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(48) Ks Ks Projekt IFS Väst Fyrbodal Från IFS Väst, Göteborg har till Fyrbodals kommunalförbundet inkommit begäran om medfinansiering av projektet IFS Väst Fyrbodal. Projektets syfte: Projektet syftar till att, utifrån de regionala förutsättningarna, applicera en utvecklad och anpassad IFS-metod i Fyrbodal och på så vis skapa ökade möjligheter för kvinnor och män med annan etnisk bakgrund än svensk att starta och driva livskraftiga företag i regionen. Mål: att praktiskt stödja och utveckla personer med utländsk bakgrund på deras väg mot eget företagande och att stödja och utveckla invandrarägda företag på deras väg mot ett långsiktigt och lönsamt företagande. Sedan maj 2006 drivs IFS:verksamhet i västra Sverige i form av en ideell förening med stiftelsen IFS, Almi Väst, VG-regionen och Business Region Göteborg som grundare. Nu aktuell ansökan avser utvidgning av verksamheten till Fyrbodal. Verksamhet avser pågå under åren med en total budget på tkr Ansökan avser medfinansiering av Fyrbodals kommunalförbund med 200 tkr och kommunerna i Fyrbodal med 200 tkr. För Tanums kommun uppgår sökt belopp till kronor. att avslå ansökan med motiveringen att: Kommunen deltar i och medfinansierar nyföretagarverksamhet genom Nyföretagarcentrum, vars verksamhet står till förfogande för samtliga kommuninvånare.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(48) Ks Ks Projekt Automotive Sweden Automotive Sweden genom Business Region Göteborg har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit med begäran om medfinansiering för 2007 av projektet Automotive Sweden. Projektet Automotive Sweden har pågått sedan 2004 och omfattar hela VG-regionen samt delar av Värmland. Automotive definierat som fordons- och fordonsrelaterad verksamhet är en av Sveriges största och viktigaste näringsgrenar och av stor betydelse för den svenska handelsbalansen. I Sverige utgör Västra Götaland den helt dominerande automotiveregionen med Göteborg, Trollhättan/Uddevalla och Skövde som centra med de stora fordonsföretagen. Runt dessa och spridda över hela Västra Götaland finns underleverantörer i olika led. Beroendet av automotivenäringen är mycket stort med en tredjedel av alla industrisysselsatta. Mer än anställda. 50 % av dessa finns i Göteborgsregionen, 25 % i Fyrbodal, 15 % i Skaraborg och 10 % i Sjuhärad Syftet med verksamheten är att Automotive Sweden skall fungera som en kunskapsresurs för ägarna samt vara en samlingspunkt för den offentliga sektorns engagemang för fordonsindustrin. Det övergripande målet för Automotive Sweden är att Västsverige skall bli en långsiktig framgångsrik fordonsregion. Budget 2007 Kostnader: Personal Köpta tjänster Resor Marknadsföring Lokalkostnader Summa kostnader tkr 600 tkr 300 tkr tkr 350 tkr tkr forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(48) Ks Ks Finansiering VGR BRG Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Värmland Summa finansiering tkr tkr 300 tkr 300 tkr 400 tkr 200 tkr 300 tkr tkr att medverka i projektet Automotive Sweden, att anslå kronor i kontanta medel och att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(48) Ks Ks Projekt Affärsnätverket Business in West - BiW Från den ideella föreningen Business in West BiW har till kommunalförbundet Fyrbodal inkommit begäran om medfinansiering Bakgrund BiW är ett kvinnligt affärsnätverk som startade 2004 som ett projekt i kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Uddevalla. Syfte Syftet med BiW är att öka kvinnors företagsamhet och företagande så att de gör fler och bättre affärer och genom nätverk utökar sin geografiska marknad och hittar nya kunder, inom såväl som utanför nätverket. Målgrupp Projektet vänder sig i första hand till yrkesverksamma kvinnor, företagare och anställda som vill gå vidare i sin utveckling. Projektets mål Kvinnliga företagare och anställda inom företag i Fyrbodal och västra Värmland skall erbjudas möjlighet att bli medlemmar i Business in West BiW Geografiska delnätverk och tematiska marknadsgrupper byggs upp Arbetsmetoder för att på ett effektivt sätt knyta kontakter mellan kvinnor inom olika branscher och geografiska områden Kontakter med liknande nätverk i Norge och Danmark forts.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(48) Ks Ks Budget 2007 Kostnader Samordningstjänst Marknadsföring Administration, resor Verksamhets- Lokalkostnader Summa Finansiering Fyrbodal Kommunerna Medlemmarna Sponsorer Summa 320 tkr 39 tkr 78 tkr 27 tkr 450 tkr 124 tkr 126 tkr 150 tkr 50 tkr 450 tkr att medfinansiera projektet Affärsnätverket Business in West BiW i Fyrbodal med kronor i kontanta medel för 2007 och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel och att beslutet förutsätter beslut enligt projektansökan från samtliga finansiärer

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(48) Ks Ks Projekt Styrelseutveckling Fyrbodal & entreprenörsutveckling Från Styrelseutveckling Fyrbodal ideell förening har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit en begäran om medfinansiering av projektet för Projektet har drivits sedan 1998 med finansiering från EU och Region, och kommuner. Styrelseutveckling Fyrbodal verkar för att utveckla ledare och det strategiska samarbetet i styrelseformer med avsikt att skapa bättre tillväxtförmåga och förnyelse. Projektet vänder sig till små och medelstora företag som vill växa i Fyrbodal. Verksamhetens mål uppnås genom att erbjuda strategisk rådgivning, mötesplatser för nätverksutveckling, idéutveckling och spetsseminarier samt sammanföra företagare och andra nyckelpersoner för stimulering och utveckling av styrelsearbete eller styrelseliknande verksamhet. Styrelseutveckling Fyrbodal (SuF) inledde under 2006 samarbete med Styrutveckling Östfold (SuÖ). SuF och SuÖ vill fortsätta och fördjupa samarbetet genom att arrangera mötesplatser med olika teman för företag. Exempel på kvantitativa mål för 2007 är: 7 StyrelseCafe & Café Mini. Ca 330 ledare bedöms delta i projektet. Aktiviteter 2006, 28 personer i utbildning Aktivt styrelsearbete, 24 personer i Ekonomi för styrelsepersoner, 175 deltagare på StyrelseCafe, förmedling av externa styrelsepersoner i företag; 10 stycken. Budget: Norra Bohuslän Kostnader: Lokalkostnader och övrigt Projektledning och övriga externa tjänster SUMMA KOSTNADER Finansiering: Tanums kommun kontant Övriga kommuner Fyrbodal 207 tkr 783 tkr 990 tkr 10 tkr 170 tkr 170 tkr forts.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(48) Ks Ks Sparbanksstiftelsen Väst Företagen Övriga partners SUMMA FINANSIERING 150 tkr 150 tkr 107 tkt 990 tkr att medverka i projektet Styrelseutveckling FyrBoDal & entreprenörutveckling att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(48) Ks Ks Projekt Träkluster Fyrbodal Från den ideella föreningen Skog och Trä har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit begäran om medfinansiering av projektet för tiden till Den ideella föreningen Skog och Trä i Väst har under några år verkat för en utveckling av näringen i regionen. Genom olika projekt har man fått en bred kunskap om hur näringen ser ut främst i Dalsland och delar av Bohuslän. Projektets syfte, mål och målgrupp: Syftet med arbetet i den ideella föreningen är att skapa konkurrenskraftiga företag, genom långsiktigt arbete öka attraktionskraften inom näringen och skapa förutsättningar för företagen och träklustret som helhet att växa. Planerade aktiviteter för 2007 är: Kompetensutvecklingsinsatser i nätverk. Ökat samarbete med högskolor/universitet. Ökade gränsregionala kontakter med Danmark och Norge i den s.k. Skandinaviska triangeln. Gemensam marknadsföring, en digital marknadsplats, kontaktmässor. I Tanum finns identifierat 8 företag som kan få nytta och utbyte av projektet. Budget KOSTNADER Projektledning och administration Resor Övrigt Summa kostnader FINANSIERING Kommunalförbundet Fyrbodal Tanums kommun Övriga kommuner Fyrbodal VG-regionen Företagen Summa intäkter 875 tkr 50 tkr 275 tkr tkr 350 tkr 29 tkr 321 tkr 350 tkr 150 tkr tkr forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(48) Ks Ks att delta i projektet Träkluster Fyrbodal, att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 och kronor för år 2008, att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel och att en skriftlig slutrapport lämnas.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(48) Ks Ks Projekt Miljöbron Fyrbodal Miljöbron har inkommit till Fyrbodals kommunalförbund med begäran om medfinansiering för Miljöbron är en ideell organisation med syfte att hjälpa små och medelstora företag att påbörja och utveckla miljöarbetet samtidigt som studenter från högskolan och universiteten får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken, skapa kontakter och se verkligheten. Miljöbron har sedan 1997 bedrivit verksamhet i Göteborgsområdet och sedan 2004 i Fyrbodalsområdet Syfte: Att stödja små och medelstora företag i deras arbete mot en mer hållbar utveckling. Företagen får därvid kostnadsfri hjälp med sina frågor inom området. Syftet är även att hjälpa studenter att omsätta sina kunskaper i praktiken samt skapa värdefulla kontakter inför framtiden. Projektets totalkostnad uppgår till kr varav kr söks från Fyrbodal och kr från kommunerna. Tanums kommuns andel uppgår till kr för att medverka i projektet Miljöbron Fyrbodal att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(48) Ks Ks Ung Företagsamhet Fyrbodal 2007 Föreningen Ung Företagsamhet Fyrbodal har till Fyrbodals kommunalförbund inkommet med ansökan om medfinansiering för år Ung Företagsamhet är ett utbildningsprogram som riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 20 år. Eleverna startar och driver under ett läsår s.k. UF-företag. Verksamheten har pågått sedan 2000 med finansiering från EU Mål 2 Västra, region, kommuner. Tanums kommun har de senaste åren medfinansierat med kr per år. Budget 2007 Kostnader Personal, externa tjänster och läraraktiviteter Elevarrangemang Läraraktiviteter Mässor Övriga rörelsekostnader Summa kostnader 881 tkr 260 tkr 60 tkr 225 tkr 231 tkr tkr Intäkter Kommunerna Fyrbodal 360 tkr Bengtsfors kommun 67 tkr Svenskt Näringsliv 60 tkr Sparbanksstiftelsen Väst/Föreningssparbanken 300 tkr VGR 380 tkr Nutek 50 tkr Regionala partners 80 tkr Kommunförbundet Fyrbodal 360 tkr Summa intäkter tkr att medfinansiera Ung Företagsamhet med kronor i kontanta medel för år 2007, och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(48) Ks Ks Nya Företagsakuten 2007 Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med begäran om bidrag till Nya Företagsakuten för Företagsakuten påbörjade sin verksamhet i Uddevalla 1993 och utvidgades efterhand till en större region, i huvudsak bestående av kommunerna i norra och mellersta Bohuslän. Företagsakutens uppgift är att biträda små och medelstora företag med akuta ekonomiska problem. Vid behov ställer Akuten en konsult, ekonom eller jurist, till företagets förfogande när stor sannolikhet för konkurs föreligger. Företagsakuten har under 2006 satsat resurser på marknadsföring via broschyrer som sänts ut till alla redovisningsbyråer, revisorer etc. i området samt annonser i Focus Fyrstad under hela att anslå kronor i kontanta medel för Företagsakutens verksamhet under 2007, att infordra utvärdering på tidigare års verksamhet och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(48) Ks Ks Förslag till bildande av naturreservatet Tingvall i Tanums kommun Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsningar samt förslag till skötselplan för naturreservatet Tingvall. Tanums kommun bereds tillfälle att yttra sig om förslaget. Föreligger nu förslag till yttrande, bilaga. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , 140, att ställa sig bakom yttrandet med följande tillägg: Att det med hänsyn till de solitära ekarna inom skötselområde 2 bör införas en bestämmelse i föreskrifterna om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområde, att det även är förbjudet att kalka eller gödsla mark och vatten. att betona vikten av att länsstyrelsen avsätter erforderliga resurser för att förvalta området och att godkänna och till Länsstyrelsen översända bilagda yttrande inklusive miljöoch byggnadsnämndens tillägg enligt ovan.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(48) Ks Ks Utställning Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 har tidigare varit utställd Efter den utställningen har ytterligare samråd med Länsstyrelsen skett. Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 10 april 2007 att ett reviderat förslag till detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 har upprättats av Rådhusets arkitekter. Planområdet är beläget i Väddökilen, norr om Fjällbacka. Planen syftar till att utvidga befintlig hamn med ca 300 båtplatser samt ett tjugotal mindre förrådsbyggnader och parkering. Planen hålles utställd under tiden 13 april till och med 11 maj Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2005, 243, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade , 184, att ej erinra mot planförslaget. att ej erinra mot planförslaget.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(48) Ks Ks Förslag - Upphävande av tomtindelning för del av kv Barkassen, Barken, Briggen m fl på Fjällbacka 163:1 Miljö- och byggnadsnämnden avser att upphäva del av tomtindelningen för Fjällbacka 163:1, (avser Koljan 3, Fjällbacka). Upphävandet syftar till att möjliggöra förändringar i tomtindelningen. Handlingar i ärendet har upprättats av lantmäterimyndigheten i Strömstad. Upphävandet avses prövas genom enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 i planoch bygglagen. Detta innebär att förslaget inte kommer att ställas ut, utan att fastighetsägare, myndigheter m.fl. kommer att underrättas om att ett förslag föreligger. Miljö och byggnadsnämnden hemställer nu om yttrande från kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har inkommet med ett yttrande den 22 mars 2007 där det framgår att räddningstjänsten inte har något att erinra mot upphävandet. att ej erinra mot förslaget om upphävandet.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(48) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14:5 Michael Foberg, Bright Arkitekter AB i Strömstad, har den 8 februari 2007 inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14:5. Planändringen gäller utökad byggrätt för att möjliggöra ny garagebyggnad på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Planeringsarkitekten meddelar i yttrande inkommet 8 mars 2007 att ansökt område är lokaliserat inom översiktsplanens samhällsområde för Resö och inom byggnadsplan fastställd Byggnadsplanens bestämmelser har sedan upprättandet ändrats för att tillgodose dagens krav på utrymmesstandard i fritidshus och gäller tillsammans med den befintliga detaljplanen efter laga kraft Efter ändringen av utnyttjandegraden från 60 m 2 huvudbyggnad och 15 m 2 uthus, tillåts varje tomtplats en byggnadsarea om högst 135 m 2 fördelat fritt mellan huvudbyggnad och uthus. Fastigheten Resö 14:5 har efter beslut om bygglov medgivits avvikelse från plan och beviljats bygglov för byggnad om 160 m 2 för bostadsändamål. En byggnadsarea om 160 m 2 bör vara tillräcklig för att tillgodose både bostadsändamål och eventuellt garage vid både fritids- och helårsboende. En planändring för att ändra byggnadsarean för Resö 14:5 kan ge upphov till likartade intressen från grannfastigheterna. En planändring bör således omfatta hela den befintliga byggnadsplanen. En sådan planändring skedde dock år 1997 (se ovan). Lämpligheten och behovet av att utöka byggnadsarean för fastigheterna inom byggnadsplanområdet ytterligare ifrågasätts dock. Vid planläggning ska markens lämplighet prövas för dess ändamål. Resö avloppsreningsverk är lokaliserat c:a 60 m från fastigheten Resö 14:5. Rekommenderat skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och bostadsbebyggelse är enligt Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 300 m. Avloppsreningsverket tillkom efter byggnadsplanen. Efter dagens kunskap och reglementen kan lämpligheten av bostadsändamål på detta avstånd från reningsverket komma att ifrågasättas i en planprocess. Möjligheten att i framtiden utöka kapaciteten för reningsverket kan även reduceras med utökade byggrätter. forts.

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24

KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-06-24 2009.060-952 Ks 139 Svar på motion från Michael Halvardsson (MVT) om snabbstöd till föreningar 2009.318-736 Ks 140 Ändrat pris avseende

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 2008.462-175 Ks 80 Svar på - Medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll 2008.615-976 Ks 81 Årsredovisning och revisionsberättelse

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-30. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.15

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-05-30. Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-12.15 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Gunilla Svensson Sven Olsson Roger Hansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2005-06-29 67 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Sofia Pettersson (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende:

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: Miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07

KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-11-07 2007.772-923 Ks 319 Kommunal utdebitering för år 2008 2007.010-923 Ks 320 Förslag till driftbudget för år 2008 2007.776-260 Ks 321 Utredningsuppdrag

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 88-99 2 88 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Parkliden i Sollebrunn (PUL)...5 89 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd - Amvrosia (PUL)...6 90 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer