KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar Ks 128 Förslag till justering av va-taxan för 2007 avseende brukningstaxa Ks 129 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ks 130 Förslag till reglemente för överförmyndaren Ks 131 Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal Ks 132 Projekt Innovatum projektplattform Ks 133 Projekt ECOEX West Swedish Environmental Export Ks 134 Projekt - IFS Väst Fyrbodal Ks 135 Projekt - Automotive Sweden Ks 136 Projekt Affärsnätverket Business in West - BiW Ks 137 Projekt Styrelseutveckling Fyrbodal & entreprenörsutveckling Ks 138 Projekt Träkluster Fyrbodal Ks 139 Projekt Miljöbron Fyrbodal Ks 140 Ung företagsamhet Fyrbodal Ks 141 Nya företagsakuten Ks 142 Förslag till bildande av naturreservatet Tingvall i Tanums kommun Ks 143 Utställning Detaljplan för Lilla Anrås s: 1 och del av 1: Ks 144 Förslag Upphävande av tomtindelning för del av kv Barkassen, Barken, Briggen mfl på fjällbacka 163:1 Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(48) Ks 145 Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14: Ks 146 Programsamråd om detaljplan för del av Långegärde 1:23 m fl (Naturum Kosterhavet), Strömstads kommun Ks 147 Val av revisor och revisorsuppleant i Tanum Turist ekonomisk förening Ks 148 Reviderad verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten Ks 149 Källarutrymme i Kulturhuset Futura Ks 150 Forum Folkhälsa Förnyad anmälan om medlemskap Ks 151 Räddningstjänsten i Strömstads kommun Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats Ks 152 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om kollektivtrafik Ks 153 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om anläggande av gång- och cykelvägar Ks 154 Beredningsdirektiv Medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt Ks 155 Ansökan från M & M Group AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Röde Orm Bryggrestaurang (inneservering) Ks 156 Ansökan från Patriks Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Mjölkeröds Golfrestaurang med tillhörande uteservering Ks 157 Förköpsprövning Tanum Knäm 4:8, hyresenhet 158 Anmälan av delegationsbeslut 159 Meddelande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(48) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare, Ulf Björkman, kanslichef, 130, 147 Ingvar Olofsson, kommunbiolog, 142 Maria Lejdebro, 143 Martin Kvarnbäck, plan- och bygglovschef, 144, 145 Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, 148, 149 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Siv Bergström Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Siv Bergström/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(48) Ks Ks Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar Erland Svensson (mvt) har den 17 oktober 2006 inkommit med motion om stopp för nya sjöbodar. Motionen bilaga. Motionären föreslår avslutningsvis att miljö- och byggnadsnämnden under de närmaste åren, förslagsvis under nästa mandatperiod inte beviljar bygglov för sjöbodar eller motsvarande förrådsbyggnader. För yrkesfiskare behövs med nuvarande bestämmelser inget bygglov. att miljö- och byggnadsnämnden under denna tid intensifierar sina kontroller av sjöbodars användning och därmed ser till att rättsordningen återställs. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2006, 125, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2007, 50, att överlämna motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och byggnadsnämndens hantering av ärendet Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet 20 februari 2007, 58 och besvarar remissen enligt yttrande. I yttrandet framkommer att miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att motionen avseende stopp för nya sjöbodar avslås samt att ny sjöbodspolicy antas snarast. forts.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(48) Ks Ks Kommunstyrelsens behandling av ärendet Bengt Mattsson (fp) yrkar på avslag till motionen, Siv Bergström (mvt) yrkar på bifall till motionen, Rolf Hermansson (c) yrkar på bifall till beredningsförslaget. Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på beredningsförslaget, bifallsyrkandet och avslagsyrkandet var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Mattssons avslagsyrkande. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(48) Ks Ks Förslag till justering av va-taxa för 2007 avseende brukningstaxa Kommunfullmäktige antog gällande va-taxa den 15 december 2003, 136, komplettering av 13.12, 18 och 20 den 28 juni 2004, 42 och komplettering av 5.1a och b, 6.1a och b samt 8.1 den 27 november 2006, 120. På grund av ny lag om vattentjänster samt ändrad kapitalkostnadsberäkningsmetod måste anpassning göras av taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Justering föreslås av brukningstaxan, som består av en fast årsavgift och en rörlig avgift, med en sänkning av den fasta avgiften med 6,5 %. Ändringen berör 13, punkterna , i gällande taxa för vatten och avlopp. För en normalvilla innebär justeringen följande: Nuvarande avgifter inkl moms Fast avgift: kr Rörlig avgift: 16,60 kr Efter ändring av avgifter inkl moms Fast avgift: kr Rörlig avgift: 16,60 kr Tekniska nämnden beslutade den 22 mars 2007, 54, föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till justering i gällande taxa 2007 avseende brukningsavgifter 13, punkterna , och att taxan skall gälla från och med 1 januari Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag till justering i gällande taxa 2007 avseende brukningsavgifter 13, punkterna , och att taxan skall gälla från och med 1 januari 2007.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(48) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2006 Samordningsförbundet Norra Bohuslän har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän har den 12 mars 2007 beslutat anta förvaltningsberättelse och årsredovisning Samordningsförbundet Norra Bohusläns revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 13 mars 2007 att samordningsförbundets verksamhet har granskats för år Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2006, och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(48) Ks Ks Förslag till reglemente för överförmyndaren Överförmyndare har att förverkliga kommunens vision om kvalitet i verksamheten genom att verka för samverkan, ha allmänhetens förtroende, snabb och effektiv handläggning, rättssäker handläggning och rätt kompetens hos personal, gode män och förvaltare. Tanums kommun har en viss flyktingmottagning. Denna kan innebära insatser från överförmyndaren vad gäller ensamkommande flyktingbarn, men även myndiga flyktingar som behöver god man. Överförmyndaren har nu utarbetat ett förslag till reglemente, bilaga. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda förslag till reglemente för överförmyndaren.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(48) Ks Ks Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal 2007 Nyföretagarcentrum Väst (NFC) har inkommit till kommunalförbundet Fyrbodal med begäran om medfinansiering. Nyföretagarcentrums huvudsakliga verksamhet är information, rådgivning till och utbildning av nyföretagare. Dessutom kommer man att fokusera ytterligare på generationsskiftesproblematiken. Mål Öka antalet företag i Fyrbodal (ca 125 nya företag per år) Underlätta för generationsskiften och ägarbyten Öka förståelsen och kunskapen om företagsamhet och att driva eget företag Öka överlevnadsgraden Öka samverkan företagare emellan avseende såväl etablerade som nystartade företag Bidra till ett gott företagsklimat Höja kompetensen hos nya företagare Stärka befintliga företag på orten genom att anlita deras tjänster som resursföretag genom projektet Arbeta utifrån ett praktiskt och vardagligt perspektiv och beakta den enskilde företagaren/företaget, varje orts särdrag, förutsättningar och behov Förmedla kunskap och utbildning om företagande/entreprenörskap och vara en del i det livslånga lärandet Genomföra aktiviteter enligt budgetförslag. Budget 2007 Kostnader Telefonrådgivningar 1600 st. Individuell rådgivning 900 st Informationsträffar 75 st Starta eget kurser 8 st Resursföretag 50 st Affärsutveckling 7 st Mentorer 34 st Uppföljning Projektledning, rapportering Administration, kontorsmaterial etc. Hyra Summa kostnader 600 tkr 450 tkr 590 tkr 200 tkr 60 tkr 175 tkr 51 tkr 130 tkr 324 tkr 384 tkr 36 tkr tkr forts.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(48) Ks Ks Finansiering Kommunerna Fyrbodal tkr Fyrbodals kommunalförbund tkr Sparbanksstiftelsen Väst/Föreningssparbanken 700 tkr Sparbanken Tanum 50 tkr Nordahls Härads Sparbank 50 tkr Näringslivet 200 tkr Summa finansiering tkr att medfinansiera projektet Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal med kronor i kontanta medel för 2007, att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel och att beslutet förutsätter beslut enligt projektansökan från samtliga finansiärer

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(48) Ks Ks Projekt Innovatum projektplattform 2007 Från Innovatum AB har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit ansökan om medfinansiering av projektet Innovatum Projektplattform Syfte: Övergripande syfte är att ge förutsättningar för såväl nya produkter, tjänster, system som företag och forskningsinriktningar. Mål: Målet är att ytterligare stärka och befästa Innovatum som en naturlig plattform i Västra Götaland för utveckling av projektidéer och entreprenörer inom Innovatums kärnområden. Projektbeskrivning: Bakgrund. Fyrstadsregionen med utlöpare mot Fyrbodal och Göteborgsregionen är av tradition ett starkt industriellt kluster som på senare år har kompletterats med ledande film- och medieproduktion genom satsningen på Film i Väst. Vid Högskolan Väst utvecklas undervisning och forskning som stödjer dessa inriktningar i det omgivande samhället. Stiftelsen Innovatum har skapats för att stödja samarbete och teknisk utveckling i regionen och därmed bidra till den fortsatta utvecklingen av innovationssystemet. Strategi: Etablera ett starkt och effektivt och långsiktigt hållbart innovationssystem baserat på en processplattform varifrån kvalificerade, komplexa delprojekt etableras Utveckla gränssnittet mellan verkstads- och medieindustrin Effektivisera och bredda befintlig näringslivsstruktur inom tre fokusområden, Produktionsteknik, Energi & Miljöteknik samt Audiovisuell teknik. Proaktivt arbete med att informera och engagera SME-företag i nationellt och internationellt finansierade projekt. Utveckla förutsättningar för ett FoU centrum där man svarar för att det finns en attraktiv miljö med tillgång till viss utrustning, kompetens och finansiella resurser. forts.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(48) Ks Ks Målgrupp: Såväl stora som små och medelstora företag i Fyrbodalsområdet. Projektet är en del i långsiktig satsning på plattformarna Open Arena Lindholmen och Innovatum Teknikpark enligt programmet Regionala Utvecklingsmiljöer i Västra Götaland Budget Kostnader Egen personal Köpta tjänster Lokaler Övrigt Summa kostnader Finansiering VGR Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal Nutek Projektintäkter Summa finansiering tkr tkr tkr 331 tkr tkr tkr 550 tkr 550 tkr 2 500tkr tkr tkr att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(48) Ks Ks Projekt ECOEX West Swedish Environmental Export Från Innovatum AB har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit med ansökan om medfinansiering av projektet ECOEX Syfte: Att skapa goda exportförutsättningar för västsvenska miljöföretag. ECOEX vänder sig till företag i Västra Götalandsregionen som har potential att exportera miljörelaterade produkter och tjänster. Genom att erbjuda rådgivning, spetskompetens och unika kontakter möjliggörs ökad lönsamhet. Mål: Målsättningen med projektet är att dess syfte skall bidra till ökad tillväxt genom export hos deltagande företag och att nya arbetstillfällen kan genereras i Västra Götalandsregionen. Aktiviteter: ECOEX kommer att arbeta vidare med de exportfrämjande aktiviteter i Frankrike, Polen och Sverige som hittills har utvecklats. Under de första verksamhetsåren har man främst arbetat med förtag som kan och vill exportera, men kommer alltmer att arbeta med att företag skall bli exportmogna. ECOEX kommer även att anordna exportutbildningar i samarbete med Exportrådet och Tillväxt 2000 (BRG). ECOEX avser att under projektåret 2007 anordna exportfrämjande aktiviteter i olika former i Frankrike, Polen, Norge, USA och även Sverige för utländska delegationer. Budget Kostnader Egen personal Köpta tjänster Resor Marknadsföring Övrigt Summa kostnader tkr tkr 145 tkr 485 tkr 123 tkr tkr forts.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(48) Ks Ks Finansiering VGR Green Market Sweden + Skaraborg Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal BRG Deltagande företag Summa finansiering tkr 481 tkr 241 tkr 241 tkr 776 tkr 800 tkr tkr att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(48) Ks Ks Projekt IFS Väst Fyrbodal Från IFS Väst, Göteborg har till Fyrbodals kommunalförbundet inkommit begäran om medfinansiering av projektet IFS Väst Fyrbodal. Projektets syfte: Projektet syftar till att, utifrån de regionala förutsättningarna, applicera en utvecklad och anpassad IFS-metod i Fyrbodal och på så vis skapa ökade möjligheter för kvinnor och män med annan etnisk bakgrund än svensk att starta och driva livskraftiga företag i regionen. Mål: att praktiskt stödja och utveckla personer med utländsk bakgrund på deras väg mot eget företagande och att stödja och utveckla invandrarägda företag på deras väg mot ett långsiktigt och lönsamt företagande. Sedan maj 2006 drivs IFS:verksamhet i västra Sverige i form av en ideell förening med stiftelsen IFS, Almi Väst, VG-regionen och Business Region Göteborg som grundare. Nu aktuell ansökan avser utvidgning av verksamheten till Fyrbodal. Verksamhet avser pågå under åren med en total budget på tkr Ansökan avser medfinansiering av Fyrbodals kommunalförbund med 200 tkr och kommunerna i Fyrbodal med 200 tkr. För Tanums kommun uppgår sökt belopp till kronor. att avslå ansökan med motiveringen att: Kommunen deltar i och medfinansierar nyföretagarverksamhet genom Nyföretagarcentrum, vars verksamhet står till förfogande för samtliga kommuninvånare.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(48) Ks Ks Projekt Automotive Sweden Automotive Sweden genom Business Region Göteborg har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit med begäran om medfinansiering för 2007 av projektet Automotive Sweden. Projektet Automotive Sweden har pågått sedan 2004 och omfattar hela VG-regionen samt delar av Värmland. Automotive definierat som fordons- och fordonsrelaterad verksamhet är en av Sveriges största och viktigaste näringsgrenar och av stor betydelse för den svenska handelsbalansen. I Sverige utgör Västra Götaland den helt dominerande automotiveregionen med Göteborg, Trollhättan/Uddevalla och Skövde som centra med de stora fordonsföretagen. Runt dessa och spridda över hela Västra Götaland finns underleverantörer i olika led. Beroendet av automotivenäringen är mycket stort med en tredjedel av alla industrisysselsatta. Mer än anställda. 50 % av dessa finns i Göteborgsregionen, 25 % i Fyrbodal, 15 % i Skaraborg och 10 % i Sjuhärad Syftet med verksamheten är att Automotive Sweden skall fungera som en kunskapsresurs för ägarna samt vara en samlingspunkt för den offentliga sektorns engagemang för fordonsindustrin. Det övergripande målet för Automotive Sweden är att Västsverige skall bli en långsiktig framgångsrik fordonsregion. Budget 2007 Kostnader: Personal Köpta tjänster Resor Marknadsföring Lokalkostnader Summa kostnader tkr 600 tkr 300 tkr tkr 350 tkr tkr forts.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(48) Ks Ks Finansiering VGR BRG Fyrbodal Kommunerna Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad Värmland Summa finansiering tkr tkr 300 tkr 300 tkr 400 tkr 200 tkr 300 tkr tkr att medverka i projektet Automotive Sweden, att anslå kronor i kontanta medel och att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(48) Ks Ks Projekt Affärsnätverket Business in West - BiW Från den ideella föreningen Business in West BiW har till kommunalförbundet Fyrbodal inkommit begäran om medfinansiering Bakgrund BiW är ett kvinnligt affärsnätverk som startade 2004 som ett projekt i kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Uddevalla. Syfte Syftet med BiW är att öka kvinnors företagsamhet och företagande så att de gör fler och bättre affärer och genom nätverk utökar sin geografiska marknad och hittar nya kunder, inom såväl som utanför nätverket. Målgrupp Projektet vänder sig i första hand till yrkesverksamma kvinnor, företagare och anställda som vill gå vidare i sin utveckling. Projektets mål Kvinnliga företagare och anställda inom företag i Fyrbodal och västra Värmland skall erbjudas möjlighet att bli medlemmar i Business in West BiW Geografiska delnätverk och tematiska marknadsgrupper byggs upp Arbetsmetoder för att på ett effektivt sätt knyta kontakter mellan kvinnor inom olika branscher och geografiska områden Kontakter med liknande nätverk i Norge och Danmark forts.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(48) Ks Ks Budget 2007 Kostnader Samordningstjänst Marknadsföring Administration, resor Verksamhets- Lokalkostnader Summa Finansiering Fyrbodal Kommunerna Medlemmarna Sponsorer Summa 320 tkr 39 tkr 78 tkr 27 tkr 450 tkr 124 tkr 126 tkr 150 tkr 50 tkr 450 tkr att medfinansiera projektet Affärsnätverket Business in West BiW i Fyrbodal med kronor i kontanta medel för 2007 och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel och att beslutet förutsätter beslut enligt projektansökan från samtliga finansiärer

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(48) Ks Ks Projekt Styrelseutveckling Fyrbodal & entreprenörsutveckling Från Styrelseutveckling Fyrbodal ideell förening har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit en begäran om medfinansiering av projektet för Projektet har drivits sedan 1998 med finansiering från EU och Region, och kommuner. Styrelseutveckling Fyrbodal verkar för att utveckla ledare och det strategiska samarbetet i styrelseformer med avsikt att skapa bättre tillväxtförmåga och förnyelse. Projektet vänder sig till små och medelstora företag som vill växa i Fyrbodal. Verksamhetens mål uppnås genom att erbjuda strategisk rådgivning, mötesplatser för nätverksutveckling, idéutveckling och spetsseminarier samt sammanföra företagare och andra nyckelpersoner för stimulering och utveckling av styrelsearbete eller styrelseliknande verksamhet. Styrelseutveckling Fyrbodal (SuF) inledde under 2006 samarbete med Styrutveckling Östfold (SuÖ). SuF och SuÖ vill fortsätta och fördjupa samarbetet genom att arrangera mötesplatser med olika teman för företag. Exempel på kvantitativa mål för 2007 är: 7 StyrelseCafe & Café Mini. Ca 330 ledare bedöms delta i projektet. Aktiviteter 2006, 28 personer i utbildning Aktivt styrelsearbete, 24 personer i Ekonomi för styrelsepersoner, 175 deltagare på StyrelseCafe, förmedling av externa styrelsepersoner i företag; 10 stycken. Budget: Norra Bohuslän Kostnader: Lokalkostnader och övrigt Projektledning och övriga externa tjänster SUMMA KOSTNADER Finansiering: Tanums kommun kontant Övriga kommuner Fyrbodal 207 tkr 783 tkr 990 tkr 10 tkr 170 tkr 170 tkr forts.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(48) Ks Ks Sparbanksstiftelsen Väst Företagen Övriga partners SUMMA FINANSIERING 150 tkr 150 tkr 107 tkt 990 tkr att medverka i projektet Styrelseutveckling FyrBoDal & entreprenörutveckling att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(48) Ks Ks Projekt Träkluster Fyrbodal Från den ideella föreningen Skog och Trä har till Fyrbodals kommunalförbund inkommit begäran om medfinansiering av projektet för tiden till Den ideella föreningen Skog och Trä i Väst har under några år verkat för en utveckling av näringen i regionen. Genom olika projekt har man fått en bred kunskap om hur näringen ser ut främst i Dalsland och delar av Bohuslän. Projektets syfte, mål och målgrupp: Syftet med arbetet i den ideella föreningen är att skapa konkurrenskraftiga företag, genom långsiktigt arbete öka attraktionskraften inom näringen och skapa förutsättningar för företagen och träklustret som helhet att växa. Planerade aktiviteter för 2007 är: Kompetensutvecklingsinsatser i nätverk. Ökat samarbete med högskolor/universitet. Ökade gränsregionala kontakter med Danmark och Norge i den s.k. Skandinaviska triangeln. Gemensam marknadsföring, en digital marknadsplats, kontaktmässor. I Tanum finns identifierat 8 företag som kan få nytta och utbyte av projektet. Budget KOSTNADER Projektledning och administration Resor Övrigt Summa kostnader FINANSIERING Kommunalförbundet Fyrbodal Tanums kommun Övriga kommuner Fyrbodal VG-regionen Företagen Summa intäkter 875 tkr 50 tkr 275 tkr tkr 350 tkr 29 tkr 321 tkr 350 tkr 150 tkr tkr forts.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(48) Ks Ks att delta i projektet Träkluster Fyrbodal, att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 och kronor för år 2008, att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel och att en skriftlig slutrapport lämnas.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(48) Ks Ks Projekt Miljöbron Fyrbodal Miljöbron har inkommit till Fyrbodals kommunalförbund med begäran om medfinansiering för Miljöbron är en ideell organisation med syfte att hjälpa små och medelstora företag att påbörja och utveckla miljöarbetet samtidigt som studenter från högskolan och universiteten får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken, skapa kontakter och se verkligheten. Miljöbron har sedan 1997 bedrivit verksamhet i Göteborgsområdet och sedan 2004 i Fyrbodalsområdet Syfte: Att stödja små och medelstora företag i deras arbete mot en mer hållbar utveckling. Företagen får därvid kostnadsfri hjälp med sina frågor inom området. Syftet är även att hjälpa studenter att omsätta sina kunskaper i praktiken samt skapa värdefulla kontakter inför framtiden. Projektets totalkostnad uppgår till kr varav kr söks från Fyrbodal och kr från kommunerna. Tanums kommuns andel uppgår till kr för att medverka i projektet Miljöbron Fyrbodal att under förutsättning av medverkan från övriga finansiärer anslå i kontanta medel kronor för år 2007 att beloppet finansieras från konto näringslivsåtgärder projektmedel.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(48) Ks Ks Ung Företagsamhet Fyrbodal 2007 Föreningen Ung Företagsamhet Fyrbodal har till Fyrbodals kommunalförbund inkommet med ansökan om medfinansiering för år Ung Företagsamhet är ett utbildningsprogram som riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 20 år. Eleverna startar och driver under ett läsår s.k. UF-företag. Verksamheten har pågått sedan 2000 med finansiering från EU Mål 2 Västra, region, kommuner. Tanums kommun har de senaste åren medfinansierat med kr per år. Budget 2007 Kostnader Personal, externa tjänster och läraraktiviteter Elevarrangemang Läraraktiviteter Mässor Övriga rörelsekostnader Summa kostnader 881 tkr 260 tkr 60 tkr 225 tkr 231 tkr tkr Intäkter Kommunerna Fyrbodal 360 tkr Bengtsfors kommun 67 tkr Svenskt Näringsliv 60 tkr Sparbanksstiftelsen Väst/Föreningssparbanken 300 tkr VGR 380 tkr Nutek 50 tkr Regionala partners 80 tkr Kommunförbundet Fyrbodal 360 tkr Summa intäkter tkr att medfinansiera Ung Företagsamhet med kronor i kontanta medel för år 2007, och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(48) Ks Ks Nya Företagsakuten 2007 Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med begäran om bidrag till Nya Företagsakuten för Företagsakuten påbörjade sin verksamhet i Uddevalla 1993 och utvidgades efterhand till en större region, i huvudsak bestående av kommunerna i norra och mellersta Bohuslän. Företagsakutens uppgift är att biträda små och medelstora företag med akuta ekonomiska problem. Vid behov ställer Akuten en konsult, ekonom eller jurist, till företagets förfogande när stor sannolikhet för konkurs föreligger. Företagsakuten har under 2006 satsat resurser på marknadsföring via broschyrer som sänts ut till alla redovisningsbyråer, revisorer etc. i området samt annonser i Focus Fyrstad under hela att anslå kronor i kontanta medel för Företagsakutens verksamhet under 2007, att infordra utvärdering på tidigare års verksamhet och att anslagna medel finansieras ur konto Näringslivsåtgärder projektmedel.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(48) Ks Ks Förslag till bildande av naturreservatet Tingvall i Tanums kommun Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsningar samt förslag till skötselplan för naturreservatet Tingvall. Tanums kommun bereds tillfälle att yttra sig om förslaget. Föreligger nu förslag till yttrande, bilaga. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , 140, att ställa sig bakom yttrandet med följande tillägg: Att det med hänsyn till de solitära ekarna inom skötselområde 2 bör införas en bestämmelse i föreskrifterna om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområde, att det även är förbjudet att kalka eller gödsla mark och vatten. att betona vikten av att länsstyrelsen avsätter erforderliga resurser för att förvalta området och att godkänna och till Länsstyrelsen översända bilagda yttrande inklusive miljöoch byggnadsnämndens tillägg enligt ovan.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(48) Ks Ks Utställning Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 har tidigare varit utställd Efter den utställningen har ytterligare samråd med Länsstyrelsen skett. Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 10 april 2007 att ett reviderat förslag till detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9 har upprättats av Rådhusets arkitekter. Planområdet är beläget i Väddökilen, norr om Fjällbacka. Planen syftar till att utvidga befintlig hamn med ca 300 båtplatser samt ett tjugotal mindre förrådsbyggnader och parkering. Planen hålles utställd under tiden 13 april till och med 11 maj Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2005, 243, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade , 184, att ej erinra mot planförslaget. att ej erinra mot planförslaget.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(48) Ks Ks Förslag - Upphävande av tomtindelning för del av kv Barkassen, Barken, Briggen m fl på Fjällbacka 163:1 Miljö- och byggnadsnämnden avser att upphäva del av tomtindelningen för Fjällbacka 163:1, (avser Koljan 3, Fjällbacka). Upphävandet syftar till att möjliggöra förändringar i tomtindelningen. Handlingar i ärendet har upprättats av lantmäterimyndigheten i Strömstad. Upphävandet avses prövas genom enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 i planoch bygglagen. Detta innebär att förslaget inte kommer att ställas ut, utan att fastighetsägare, myndigheter m.fl. kommer att underrättas om att ett förslag föreligger. Miljö och byggnadsnämnden hemställer nu om yttrande från kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har inkommet med ett yttrande den 22 mars 2007 där det framgår att räddningstjänsten inte har något att erinra mot upphävandet. att ej erinra mot förslaget om upphävandet.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(48) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14:5 Michael Foberg, Bright Arkitekter AB i Strömstad, har den 8 februari 2007 inkommit med anhållan om planprövningstillstånd för fastigheten Resö 14:5. Planändringen gäller utökad byggrätt för att möjliggöra ny garagebyggnad på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Planeringsarkitekten meddelar i yttrande inkommet 8 mars 2007 att ansökt område är lokaliserat inom översiktsplanens samhällsområde för Resö och inom byggnadsplan fastställd Byggnadsplanens bestämmelser har sedan upprättandet ändrats för att tillgodose dagens krav på utrymmesstandard i fritidshus och gäller tillsammans med den befintliga detaljplanen efter laga kraft Efter ändringen av utnyttjandegraden från 60 m 2 huvudbyggnad och 15 m 2 uthus, tillåts varje tomtplats en byggnadsarea om högst 135 m 2 fördelat fritt mellan huvudbyggnad och uthus. Fastigheten Resö 14:5 har efter beslut om bygglov medgivits avvikelse från plan och beviljats bygglov för byggnad om 160 m 2 för bostadsändamål. En byggnadsarea om 160 m 2 bör vara tillräcklig för att tillgodose både bostadsändamål och eventuellt garage vid både fritids- och helårsboende. En planändring för att ändra byggnadsarean för Resö 14:5 kan ge upphov till likartade intressen från grannfastigheterna. En planändring bör således omfatta hela den befintliga byggnadsplanen. En sådan planändring skedde dock år 1997 (se ovan). Lämpligheten och behovet av att utöka byggnadsarean för fastigheterna inom byggnadsplanområdet ytterligare ifrågasätts dock. Vid planläggning ska markens lämplighet prövas för dess ändamål. Resö avloppsreningsverk är lokaliserat c:a 60 m från fastigheten Resö 14:5. Rekommenderat skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och bostadsbebyggelse är enligt Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete 300 m. Avloppsreningsverket tillkom efter byggnadsplanen. Efter dagens kunskap och reglementen kan lämpligheten av bostadsändamål på detta avstånd från reningsverket komma att ifrågasättas i en planprocess. Möjligheten att i framtiden utöka kapaciteten för reningsverket kan även reduceras med utökade byggrätter. forts.

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 2008.462-175 Ks 80 Svar på - Medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll 2008.615-976 Ks 81 Årsredovisning och revisionsberättelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Dnr Ärenden 2007.012-923 Ks 100 Bokslut 2006 KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 2006.742-194 Ks 101 Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd 2007-2008 2007.021-949

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 13 december 2012, klockan 13:15. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer