Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen

2 Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets uppdrag Nya medlemmar ST ska tillgodose medlemmarnas krav och behov Nöjda medlemmar ST ska vara en stark och effektiv påverkansorganisation Engagerade förtroendevalda ST ska stärka det fackliga samarbetet inom intresseområdet ST ska stärka sin organisation Varje prioriterat område har fastlagda mål. Syftet med målen är att de ska vara riktmärken för vartåt förbundet strävar i ett antal viktiga frågor och ange riktningen på det lokalfackliga arbetet på arbetsplatserna. Förbundsstyrelsen valde för 2012 att lyfta fram tre huvuduppdrag: 1. Genomför servicemålen 2. Öka organisationsgraden 3. Genomför 2012 års avtal Mycket av avdelningsstyrelsens arbete hänger ihop och av den anledningen kan samma arbete beröras under flera rubriker men med olika vinklingar. Avdelningsstyrelsens uppdrag Avdelningsstyrelsens uppdrag under verksamhetsåret har varit att: skapa bra förutsättningar för sektioner, klubbar och arbetsplatsombud inom avdelningen i det fackliga arbetet omsätta förbundets politiska mål och prioriterade uppdrag i verksamheten, och vara ett stöd för sektionerna i deras arbete med uppdragen samt att skapa tydliga handlingsplaner för de övergripande målen Avdelningsstyrelsen har under året genomfört en organisationsförändring och anpassat medlemsorganisationen till arbetsgivarens organisation för att möta arbetsgivaren på rätt nivå. Allt för att öka inflytandet för medlemmarna. Vidare har avdelningsstyrelsen ökat informationsinsatserna för att sektioner, klubbar och arbetsplatsombud ska vara uppdaterade i det fackliga arbetet. Det har skett genom sektionsinformation, minnesanteckningar som sprids till fler fackligt förtroendevalda, fler medlemsbrev samt fler telefonmöten med sektionsordförande. Avdelningsstyrelsens uppdrag, gentemot arbetsgivaren, under verksamhetsåret har varit att: samverka och förhandla med myndighetens ledning, i områden som berör medlemmarnas anställningsvillkor och möjligheter till inflytande i den dagliga verksamheten stödja sektionerna i deras partsarbete, inom avdelningar och marknadsområden Avdelningsstyrelsen har samverkat och förhandlat med myndighetens ledning i form av myndighetssamverkan, i avtalsgruppen, i budgetgruppen, arbetsmiljögruppen samt grupper som hanterat lönekriterier, arbetsförmedlarrollen, jämställdhet och värdegrund. Anställningsvillkor Avdelningsstyrelsen bevakar medlemmarnas anställningsvillkor i olika, partsgemensamma forum. Det viktigaste forumet är myndighetssamverkan. Men det gäller också olika partsgrupper, som fungerar 2

3 som beredningsgrupp inför myndighetssamverkan. Exempel på partsgrupper är; avtalsgruppen, gruppen för omställningsarbetet, budgetgruppen, arbetsmiljögruppen, löneförhandlingsgruppen, jämställhetsgruppen, lönekartläggning. Till detta kommer de tillfällen då vi begär förhandlingar både för medlemmar men i huvudsak i avtals- och verksamhetsfrågor. Myndighetssamverkan Myndighetssamverkansgruppen (MSG) sammanträder varannan vecka med uppehåll under juli. MSG är tillika skyddskommitté. Avdelningsstyrelsen har tre representanter i MSG. Frågor som hanteras är myndighetsövergripande frågor. Avdelningsstyrelsen har drivit arbetsmiljöfrågorna som en prioriterad fråga under verksamhetsåret där hög arbetsbelastning, yttrandefriheten och förtroendefrågan har varit i fokus. En av de frågor som påverkat medlemmarna mest under året har varit effektiviseringsarbetet 3.0. I huvudsak har detta berört medlemmar som tillhör avdelningarna på huvudkontoret men det förändrade arbetssättet, styrningen och ledningen av verksamheten har haft stor påverkan på alla delar av organisationen. Vid flera tillfällen under året har arbetsgivaren haft synpunkter på hur olika frågor har drivits av avdelningsstyrelsen. Det har skapat hårda diskussioner då avdelningsstyrelsen anser att arbetsgivaren inte haft respekt för våra olika roller och uppdrag. Under verksamhetsåret fortsatte den stora rekryteringen av nya medarbetare. Då arbetsgivaren tidigare fattat ett ensidigt arbetsgivarbeslut utestängdes fackligt förtroendevalda från den processen. Avtalsgruppen Partsgruppen har under verksamhetsåret arbetat med flera olika villkorsavtal. De områden som har varit uppe för behandling under verksamhetsåret var; Arbetsmiljön och frågan om vem som har arbetsmiljöansvaret för personal som är placerad på strategiska orter, löneöversyn för Af Rådgivning med flera, nya lönekriterier, arbetstidsavtalet (som sades upp av arbetsgivaren), uppföljning av samverkansavtalet, arbetsledningsbeslut, tjänstereseavtalet, beredskapsavtal Servicedesk och presstaben, användningen av TSN-pengar, förtroendearbetstid för förtroendevalda, omställningsavtal, villkor för hanteringen av SAAB konkursen, villkor Pridefestivalen, avtal lokala chefskretsen och facklig tid. Omställningsarbetet De som berörts av så kallad omställning har varit personal, verksamhetscontrollers, som flyttats från huvudkontorets avdelningar till marknadsområden. Budgetgruppen Budgetgruppen är en arbetsgrupp underställd myndighetssamverkan (MSG) och all samverkan kring ekonomi sker i MSG. Budgetgruppen har träffats en gång i månaden, med uppehåll under sommaren, för genomgång av det ekonomiska läget, både förvaltnings- och programmedel. Förhandlingar En central förhandling som påbörjades 2011 slutfördes i början av Den gällde arbetsgivarens hantering vid införandet av nya rekryteringsrutiner. Förhandlingen slutade med att arbetsgivaren stod för en del kostnader i samband med en konferens för sektionsordförande. En annan förhandling, som skett under året, rörde ett uteblivet lönetillägg för en grupp medarbetare i ett projekt. En förhandling som ST, som ensam facklig organisation, lyckades leda fram till ett positivt resultat för medlemmarna. Andra lokala tvister som tagits upp av ST är att arbetsgivaren inte förhandlat förändringar eller tagna beslut som berör personalen. Arbetsförmedlarrollen Det partsgemensamma arbetet från 2011 fortsatte i början på året med arbetsförmedlarrollen. Arbetet resulterade inte i några större förändringar. Avdelningsstyrelsen har tagit upp detta i myndighetssamverkan under hösten om att utveckla arbetet ytterligare både vad gäller innehållet i rollen men också för att möta upp alla krav som ställs på rollen. Arbetsgivaren meddelade under hösten att något sådant arbete inte ska sättas igång. I protokollet, som tecknades i samband med Rals, finns en överenskommelse att följa utvecklingsarbetet kring roller och karriärvägar för arbetsförmedlare för att sedan kunna komma överens om hur utgångspunkterna ska se ut för arbetet med koppling till lönebildning. Arbetet har inte påbörjats. 3

4 Avdelningsstyrelsen har en intern arbetsgrupp för arbetsförmedlarrollen. Arbetet tog ny fart under hösten där arbetet fortgår i syfte att lägga fram förslag till styrelsen om hur rollen bör se ut för att sedan driva frågan hos arbetsgivaren. Arbetsmiljö Avdelningsstyrelsens interna arbetsmiljögrupp har haft frekventa möten under året. Gruppen arbetar på uppdrag av avdelningsstyrelsen. En fråga som den interna arbetsmiljögruppen arbetat med är arbetsmiljöenkäten som skickades ut under hösten. Svaren redovisades i rapporten En tyst myndighet. Vid STs Kongress i maj gick avdelningsstyrelsen fram med en motion om polisanmälningar vid hot och våldshändelser. Kongressen antog motionen. Motionen beskrev hur ST inom Arbetsförmedlingen vill att förbundet arbetar mot myndigheter och beslutsfattare när det gäller hot och våldsfrågor. Arbetsmiljögruppen/Riskpanel Den centrala arbetsmiljögruppen på myndighetsnivån har haft möten i stort sett månadsvis. Vid några tillfällen ställde arbetsgivaren, av olika skäl, in planerade möten. I slutet av året tog avdelningsstyrelsen initiativ till att centrala huvudskyddsombuden och övriga fackliga organisationer hade egna möten inför centrala arbetsmiljögruppens möten. Det har genomförts ett antal riskbedömningar under 2012 på myndighetsnivå. Riskbedömningar skall genomföras inför alla förändringar som skall ske i myndigheten. Svårigheten är att få till stånd riskbedömningen innan förändringen skall implementeras. Avdelningsstyrelsen lämnade ett förslag till arbetsgivaren hur en förenklad riskbedömning skulle kunna genomföras. Förslaget innebär i korthet att utnyttja den befintliga centrala arbetsmiljögruppen som en stående riskpanel som snabbt kan kallas in och göra en riskbedömning. STs förslag innebär att arbetsgivarens sakkunniga föredrar det aktuella ämnet för riskpanelen. På så sätt är det enkelt att en riskbedömning görs så snabbt som möjligt och innan förändringen införs. Arbetsgivaren har tagit till sig förslaget men har inte återkopplat. Antalet anmälda hotincidenter var fortsatt högt under 2012 men har dock minskat jämfört med tidigare år. Myndigheten informerade efter sommaren att man som myndighet skall stå för polisanmälningar vid allvarligare hot och våldsincidenter. Det är oklart hur hanteringen av detta skall ske. Medarbetarundersökningen genomfördes under slutet av året och resultaten presenteras efter årsskiftet. I den partsammansatta arbetsmiljögruppen gick man igenom vilka frågor som kunde vara aktuella. Från början var medarbetarundersökningen tänkt att genomföras under januari/februari månad under 2013 men flyttades till november Medlemsinflytande ST inom Arbetsförmedlingen är och ska vara det medlemsnära facket, som ger stort inflytande både på sin arbetssituation och i sitt fackliga medlemskap. Avdelningsstyrelsen har sedan flera år tillbaka utarbetat strategier kring information och kommunikation för att säkerställa att inflytandet blir stort och sker ändamålsenligt. Avdelningsstyrelsen interna arbetsgrupp medlemsinflytande har under året haft ett antal fysiska möten samt telefonmöten. Gruppen har lagt fram förslag till avdelningsstyrelsen om en reviderad programförklaring som beslutades i början av året. Gruppen har också arbetat fram en lathund till förtroendevalda under hösten för hur arbetsgivarens rekryteringsprocess ser ut. Avdelningen blev uttagen som en prioriterad avdelning i det förbundet kallar för Strategi+ vilket påbörjades i slutet av året. I arbetet med att utse representanter strävar alltid Avdelningsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och bred kompetens för att berika det arbetet så mycket som möjligt. Avdelningsstyrelsen har varit aktiv i arbetet med att få samverkansavtalet att fungera på alla nivåer i myndigheten både för våra fackligt förtroendevalda och gentemot arbetsgivaren. Före sommaren gjorde arbetsgivaren en enkät med frågor som berörde bland annat inflytande. Det visade sig att personalen upplever sig inte ha något stort inflytande. Diskussioner om samverkansavtalet påbörjades under slutet av året. I samband med detta har syftet med arbetsplatsträffar diskuterats. Att samverkan och arbetsplatsträffar fungerar är viktigt för såväl verksamheten som för våra medlemmars delaktighet i arbetet. 4

5 Politiska mål 1. Lönepolitik På arbetsplatserna ska lönesättningen utgå från de punkter som anges i förbundets och avdelningens lönepolitiska plattform. Lönesättningen av nyanställda ska medverka till en tydlig uppvärdering utifrån sakliga grunder av befattningar/arbeten inom vårt område. Avdelningen skall arbeta för att: utveckla och fördjupa politiken vad gäller övriga anställningsvillkor med den inriktning som förbundet anger medverka i arbetet för att utveckla och tillämpa ett systematiskt arbetssätt vad gäller lönepolitiken inklusive metoder för jämställdhetsintegrering på alla nivåer skapa en arbetsplatsanknuten lönepolitik som förtydligas, utvecklas och tillämpas i enlighet med den lönepolitiska plattformen delta i förberedelserna för avtal 2012 fokus i samband med det I november tecknade avdelningen ett nytt löneavtal (RALS) med arbetsgivaren. Avtalet blev återigen ett sifferlöst avtal med en oenighetsbilaga som skulle ge 2,6 % vid oenighet. I förhandlingsprotokollet till RALS tecknades om möjligheten, via lokalt kollektivavtal, för medlemmarna att teckna enskild överenskommelse. Överenskommelse har gjorts med arbetsgivaren att påbörja arbetet med ett mer processinriktat sätt att hantera lönebildningen i förhandlingsområdena. Under året påbörjades den lagstadgade lönekartläggningen. Avdelningens interna lönegrupp har träffats under våren för att arbeta med de nya lönekriterierna. 2. Jämställdhet 2. Jämställdhet Det jämställdhetsarbete Avdelningen bedriver ska synliggöra och bryta de strukturer som hindrar jämställdhet. Det innebär att frågorna om löneskillnader, karriärutveckling och möjligheten att kombinera yrkesliv och privatliv är fortsatt viktiga frågor. Avdelningen skall arbeta för att: det ska genomföras konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv jämställdhetsplaner tas fram och genomförs, med stor delaktighet från de anställda och som en integrerad del av verksamhetsprocessen lönekartläggningen och handlingsplanerna enligt diskrimineringslagen ska vara en del av en det lokala lönebildningsarbetet principen om lika lön för likvärdigt arbete ska råda samt att verka för en arbetsvärdering som klarar att jämföra arbetsuppgifter inom olika områden vedertagna metoder för ökad jämställdhet används som ledande princip i all verksamhet på våra medlemmars arbetsplatser arbets- och anställningsvillkoren gör det möjligt för män och kvinnor att kombinera yrkesliv och privatliv våra förhandlingsdelegationer är jämställda ST inom Arbetsförmedlingen har aktivt jobbat partsgemensamt med arbetsgivaren i det gemensamma jämställdhetsarbetet. Arbetsförmedlingens jämställdhetsuppdrag utgörs dels av ett externt arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, vars huvuduppgift är att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i förmedlings- och programverksamheten, och dels av ett internt personalpolitiskt uppdrag, som innebär att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen. Under verksamhetsåret har Arbetsförmedlingen genomlyst personalens lönesituation i en lönekartläggning. Avdelningsstyrelsen har deltagit i arbetet som fortsatte efter årsskiftet. 5

6 Trots det stora antalet nyanställda under året fortsätter statistiken att visa att Arbetsförmedlingen anställer för få män. Man kan också konstatera att småbarnsfäder inom Arbetsförmedlingen vabbar betydligt mindre (15 %) än andra yrkesutövande män i riket (24 %). En stor skillnad som avdelningsstyrelsen följer. Projektet Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet hur når vi dit? har bedrivits genom en förstudie. Projektet är tänkt att tydliggöra hur perspektiven ska integreras i verksamheten. Inom projektet har en web-utbildning producerats på VIS. Avdelningsstyrelsen har varit med i både styroch referensgrupp för denna utbildning. Syftet är att ge arbetsförmedlarna kunskap och möjlighet att pröva verktyg och metoder för att bevaka och behandla frågorna på sina respektive arbetsplatser. De ska även kunna vara ett stöd till chefen som ansvarar för att ett arbete kring jämställdhet och mångfald bedrivs. Ledarskap 3. Ledarskap Det är avdelningens uppfattning att ett bra chefs- och ledarskap påverkar och genomsyrar all verksamhet och är av avgörande betydelse för villkor, stämning, effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. Ledarskapet är ett styrinstrument för arbetsplatsens arbetsformer och utveckling. Inom arbetsförmedlingen fattar vi beslut som påverkar enskilda företag och individer. Därför är ledarskapet särskilt viktigt. I ledarskapet ingår bland annat att motivera och entusiasmera samt att kunna fokusera på helheten i stället för detaljerna. Chefer och ledare måste få ordentliga förutsättningar i form av tydliga uppdrag och mål, utbildning, delegering, ansvar och befogenheter, för att kunna utöva ett bra ledarskap. Alternativa karriärvägar måste skapas. Sammansättningen av chefer ska vara en spegling av hur befolkningen i samhället är sammansatt. Utnämningen av chefer ska vara såväl synlig som välmotiverad. Kompetenta chefer och medarbetare skapar tillsammans goda och kreativa arbetsmiljöer. Arbetsmiljöer och arbetsplatser måste också vara attraktiva för att kunna rekrytera kvalificerade medarbetare medarbetare som det kommer att råda hård konkurrens om i framtiden bland annat på grund av de stora pensionsavgångarna. Självklart har chefen ett ansvar för att skapa goda villkor för de anställda och en väl fungerande arbetsorganisation ett ansvar hon eller han aldrig kan avsäga sig. Avdelningen hävdar därför att chefer ska ha: goda villkor att utöva ledarskap kvalificerad chefs- och ledarskapsutbildning Avdelningen skall arbeta för att: det skapas förutsättningar för ett bra ledarskap - särskilt vad gäller ansvar, befogenheter, resurser, stöd och utveckling i sitt ledarskap, kompetensutveckling i ledarskap för chefer arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal kan genomföras för att uppnå delaktighet, inflytande, stöd, ansvarstagande samt individuella utvecklingsplaner för de anställda det inom ramen för det partsgemensamma arbetet formuleras hur behovet av ledarkompetens för anställda ska utvecklas bidra till att STs politik inom området förs ut Under flera år har det varit svårt att få gehör hos arbetsgivaren om frågor vad gäller ledarskap/chefskap. Avdelningsstyrelsens uppfattning är att ett större partsgemensamt arbete måste utvecklas kring ledarskapsfrågorna. Arbetsgivaren tog beslut om chefsinventering under hösten som ett led att utveckla kompetensutbildning för chefer. Inför beslutet diskuterades inte frågan på myndighetssamverkan i den utsträckning som hade varit nödvändigt. Många chefer kontaktade avdelningsstyrelsen som upplevde att informationen kring beslutet om kompetensinventeringen var bristfällig och även syftet vilket framfördes till arbetsgivaren. 6

7 Sammanfattningsvis behöver frågorna diskuteras i samverkan men uppfattningen är att det har blivit mycket svårare att få arbetsgivaren att tycka detsamma. 4. Mångfald Avdelningen vill ha diskrimineringsfria arbetsplatser. Utgångspunkten är alla människors lika värde. Det ska vara nolltolerans mot all diskriminering. Med begreppet mångfald menas att människor har olika bakgrund, religion, etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning, fysiska/psykiska funktionshinder och värderingar. På diskrimineringsfria och mångfaldsfrämjande arbetsplatser stärks medarbetarnas kompetens och skicklighet. Arbetsplatsen tar tillvara mångfaldens fördelar och förbättrar arbetsmiljön för samtliga anställda. Mötet mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter ger upphov till en rikedom av tankar och idéer samt nyskapande. Samspelet mellan olikheter inspirerar och utvecklar. Avdelningen skall arbeta för att: mångfaldsplaner tas fram och tillämpas inom avdelningens område öka medvetenheten om fördelarna med en arbetsplats som präglas av mångfald och att arbetet med detta syftar till att skapa ett arbetsliv för alla, oavsett bakgrund utveckla metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led arbeta för att kvalifikationskraven vid rekrytering är distinkta och skapade för att motverka diskriminering Arbetet med det interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet följer främst Arbetsförmedlingens Jämställdhets- och mångfaldsplan , vilken är partsgemensamt upprättad i enlighet med diskrimineringslagen. Det finns även en intern instruktion Likabehandling i Arbetsförmedlingens personalpolitik som understryker att Arbetsförmedlingen som arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och mångfald, samt att Arbetsförmedlingen ska vara en myndighet som förebygger och motverkar diskriminering samt tillvaratar kompetens och respekterar olikheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta har upprättats i samverkan med avdelningsstyrelsen. I det partsgemensamma värdegrundsarbetet har jämställdhets- och mångfaldsarbetet fortsatt att lyftas fram, och integrerats, i verksamheten. Avdelningsstyrelsen har varit delaktig i att jobba fram metoder och verktyg för att kunna fortsätta värdegrundsarbetet ute på kontoren. Avdelningsstyrelsen har välkomnat att myndigheten deltagit i Stockholm Pride-festival. Arbetsförmedlingen har även ett uppdrag om tillgänglighet och ett sektoransvar för arbetsmarknadspolitiska frågor som berör personer med funktionsnedsättning och har därför upprättat en Tillgänglighetsplan. Under verksamhetsåret har Avdelningsstyrelsen varit delaktig i TCOs remissvar om FunkAutredningen Sänkta trösklar. Där berörs arbetsvillkoren för våra kundgrupper med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. ST har även varit delaktiga i att utforma myndigheters ansvar att anordna praktikplatser för personer som tillhör denna grupp. Avdelningsstyrelsen välkomnar sökande med funktionshinder till Arbetsförmedlingen. 5. Arbetsmiljö Avdelningens uppfattning är att arbetsmiljön skall vara så utformad att våra medlemmar kan medverka till utvecklingen av sitt arbete. Våra arbetsplatser skall vara utformade så att ingen blir sjuk eller skadad på grund av arbetet. Avdelningen skall arbeta för att: hålla sig uppdaterad om vad som händer angående arbetsmiljön och vilka frågor som skall drivas på respektive nivå påverka de policys och riktlinjer som går ut i organisationen och fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vid förändringar i verksamheten vara med och bevaka att riskbedömningar sker på respektive nivå som krävs innan beslut fattas 7

8 arbetsgivaren tillhandahåller arbetsredskap och arbetsplatser som är anpassade utifrån individens behov och som säkerställer en god arbetsmiljö aktivt samarbeta med skyddsorganisationen och gemensamt driva aktuella arbetsmiljöfrågor på respektive nivå ta tillvara resultaten från förbundets arbetsmiljöundersökningar och arbetsgivarens medarbetarundersökningar på respektive nivå Avdelningsstyrelsens arbete under året har framförallt handlat om att lyfta medlemmarnas signaler om bristande arbetsmiljö i form av ökad arbetsbelastning, signaler om lågt i tak och direkt/detaljstyrning. Interna arbetsmiljögruppen har arbetat med frågor som delegerats av avdelningsstyrelsen. Kontaktnät finns mot alla sektioner genom de utsedda arbetsmiljöansvariga som får information om kommande möten i centrala arbetsmiljögruppen. Sektionerna har också möjlighet att skicka in frågor som behöver tas upp. Under 2012 ökade signalerna från både medlemmar och förtroendevalda till avdelningsstyrelsen. Signalerna bestod ibland annat hur klimatet förändrats till det sämre på arbetsplatserna. Cheferna beskrev hur beslut fattades av högsta ledningen utan möjlighet till påverkan. Fackligt förtroendevalda beskrev hur de fick svårt att genomföra sina uppdrag och flera beskrev hur de mer eller mindre kände sig hotade av arbetsgivaren i olika situationer. Avdelningsstyrelsen konstaterade samtidigt att många beslut fattades av högsta ledningen utan att fackliga parter blev informerade innan besluten. Allt sammantaget utmynnade i att avdelningsstyrelsen beslöt att skicka ut en enkät till alla medlemmar för att få en samlad bild av läget i myndigheten. Material som samlades in utmynnade i rapporten En tyst myndighet som lämnades över till högsta ledningen, personaldirektören och förhandlingschefen. Slutsatserna från rapporten var bland annat att det blivit just en tystare myndighet med en ökad centralstyrning utan möjlighet till medinflytande. Tyvärr har arbetsgivaren valt att inte kommentera rapporten utan valt att avvakta medarbetsundersökningen. Medieintresset för rapporten har varit stort. Inför besök till sektionerna, den så kallade sektionsturnén, tryckte avdelningsstyrelsen upp små visitkort som beskrev vikten av riskanalyser vid förändringar som delades ut till sektionsstyrelserna för vidare spridning. Initiativ har tagits av avdelningsstyrelsen för att ha möten med centrala huvudskyddsombuden och andra fackliga organisationer. Avdelningsstyrelsen har deltagit vid möten när centrala huvudskyddsombuden har kallat skyddsombud till nätverksträffar. 6. Myndigheten Avdelningens uppfattning är att det är viktigt att synliggöra värdet och betydelsen av den statliga arbetsförmedlingen. Samhällsutvecklingen kommer att ställa nya krav och avdelningen ska verka för en modern och långsiktig vision för den statliga arbetsförmedlingen. Servicen inom Arbetsförmedlingen ska ha en hög tillgänglighet för alla som behöver den. Oavsett var i Sverige man bor ska den som behöver kunna få kvalificerad och individuellt anpassad service. Det ska alltid kunna ske i form av ett personligt möte om omständigheterna kräver det. Avdelningsstyrelsen har vid olika tillfällen haft möjlighet att uttala sig om vikten av en statlig, nationell och sammanhållen arbetsförmedling. Exempelvis vid den så kallade Almedalsveckan i Visby då avdelningsstyrelsen anordnade ett seminarium med paneldebatt och Arbetsförmedlingens roll i framtiden. Tillsammans med förbundet är det framtaget ett program om STs ställningstagande om arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska vara öppen för och ta till sig ny teknik och nya lösningar i en ständigt lärande arbetsprocess. Utvecklingen går fort, inte minst finns en potential inom kommunikations- och informationsteknikens utveckling. Idag saknas en sammanhållen strategi för hur denna potential ska tas tillvara. En partsgemensam plan för framtiden behöver tas fram. Fokus ska vara på behovet av att förbättra servicen och underlätta arbetet. Arbetet av en partsgemensam plan har inte påbörjats. 8

9 Interna mål 1. Rekrytering Avdelningen skall arbeta för att: - följa upp handlingsplan för att öka organisationsgraden, antal rekryterade samt representativiteten - ta fram och fastställa mål för att årligen rekrytera x antal medlemmar särskilda stödinsatser tas fram när det gäller rekrytering av välutbildade och yngre - det finns rekryteringsansvariga på respektive nivå - aktivt delta vid genomförandet av projekt för att rekrytera nyanställda - aktivt rekrytera chefer som medlemmar Medlemsrekrytering har varit ett av de mest prioriterade områden för hela förbundet under året. Från att ha haft medlemstapp 2011 med 298 personer så ökar vi i år med 517 aktiva medlemmar. Bland avdelningarna har ST inom Arbetsförmedlingen ökat mest under Trots medlemsökningen har avdelningen tappat något i organisationsgrad. Avdelningen har under året genomfört en aktiv medlemsvärvarkampanj. Ett brev om erbjudande om medlemskap i ST gick ut till alla nyanställda inom Arbetsförmedlingen som inte var medlemmar inom ST. Kampanjen resulterade i cirka 130 nya medlemmar. Alla sektionsstyrelser har rekryteringsansvariga. Att arbeta med att fastställa mål och följa upp handlingsplanerna är påbörjat. För de sektioner som är rikstäckande ser avdelningsstyrelsen att det finns vissa svårigheter när det ska rekryteras. En översyn av STs organisation inom Arbetsförmedlingen har diskuterats i styrelsen för nästkommande år för att göra alla sektioner delaktiga i arbetet. 2. Servicemål för medlemskontakter och förtroendevaldastöd Servicemål för nya/presumtiva medlemmar är att: - inom en vecka ska en nyanställd välkomnas av lokala facket - inträdesansökan registreras inom 24 timmar - välkomstpaket skickas inom fem arbetsdagar - information om registrering och välkomstpaket meddelas lokala facket - en ny medlem välkomnas av lokala facket inom 14 dagar - en förteckning på nya medlemmar går till avdelningsstyrelsen en gång i månaden Servicemål för nyvalda förtroendevalda är att: - inom 14 dagar efter valet till uppdrag ska nya förtroendevaldauppgifter (FUPP) vara kansliet till handa - snarast, senast inom tre månader, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektion/klubb - inom sex månader ska nyvalda arbetsplatsombud erbjudas relevant utbildning för uppdraget - inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud ha genomgått utbildningen - inom tre månader ska en nyvald sektionsordförande ha kontaktats av sin avdelning Avdelningsstyrelsen har upparbetade rutiner vad gäller servicemålen. Servicen ska upprätthållas genom de valda styrelserna på lokal och lokal-lokal nivå, studieorganisatörer och arbetsplatsombud. Vid rekrytering och nyanställning ska sektioner och arbetsplatsombud följa rutinerna med välkomstbrev och introduktionsmappar. Avdelningsstyrelsen ska säkerställa att dessa följs vid uppföljningar med sektionerna. Någon uppföljning skedde inte under förra året. Nya sektionsordförande kallas till en ny ordförandeintroduktion, som avdelningsstyrelsen inbjuder till årligen i nära anslutning till de genomförda valen i sektionerna. För 2012 skedde introduktionen samtidigt som alla ordföranden kallades till konferens i april. 9

10 3. Facklig utbildning Avdelningen skall arbeta för att: - byggande av regionala nätverk, med uppgift att samordna facklig kompetensutveckling - prioritera funktionsutbildningar för: Kassörer, informatörer/webbredaktörer, medlemsrekryteringsansvariga, löneförhandlare, filansvariga ( siffernissar ) - motivera nyvalda förtroendevalda att genomgå förbundets Stegutbildningar - genomföra lokalt anpassade grundutbildningar för nyvalda förtroendevalda - genomföra lokala nätverksträffar för sina förtroendevalda - genomföra utbildningar för förtroendevalda och medlemmar i förbundets lönepolitik - erbjuda medlemsutbildningar Avdelningsstyrelsen har, under året, genomfört utbildningar riktade till sektionernas ansvariga inom flera områden. Förhandlings- och filansvariga samt sektionernas webbansvariga är några exempel. En sektionsturné genomfördes under hösten och alla sektioner besöktes av avdelningsstyrelsens kontaktpersoner. 4. Uppföljning och utvärdering Uppföljning av avdelningens uppdrag från förbundet sker vid tidpunkter så att förbundet kan ha resultaten i anslutning till förbundets ordförandekonferenser, verksamhetsdialoger och arbetet med verksamhetsplanering. På varje nivå ska verksamheten planeras, genomföras och följas upp så att de egna målen uppnås. Uppföljningen ska ske kontinuerligt i dialog mellan avdelningens olika nivåer. Avdelningen ska säkerställa, genom rutiner och dialog inom avdelningen, att verksamhetsprocessen följs och är känd bland medlemmarna. Delaktigheten i verksamhetsplaneringen ska öka. Under verksamhetsåret har avdelningsstyrelsen arbetat med uppföljning av sektionernas verksamhetsplaner och berättelser samt ekonomiska redovisning. Avdelningsstyrelsen har producerat mallar som stöd för detta arbete samt förtydligat prioriteringarna för kommande år. Inom avdelningsstyrelsen finns kontaktpersoner för samtliga sektioner. Det innebär att stöd och möjlighet till utvärdering kan ske kontinuerligt i verksamheten. Kontaktpersonerna besöker sin sektion under vårens representantskap på respektive ort. En sektionsturné genomförs på hösten där viktiga frågor i verksamheten följs upp och diskuteras. Vid behov kan avdelningsstyrelsen genomföra styrelseutbildningar för att stötta sektionerna och höja kvaliteten i sektionernas arbete, vilket var fallet vid något tillfälle under verksamhetsåret. Förutom kontaktmannaskapet kallar avdelningsstyrelsen till ordförandekonferens där samtliga sektioner deltar. Där förstärks uppföljning, kunskapsöverföring, dialog och delaktighet ytterligare. Allt för att tydliggöra avdelningens totala verksamhetsprocess och säkerställa att hela avdelningen utför de uppdrag som ska utföras för att gynna medlemmarna. 10

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT Representantskapet 2010 GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT 1 RAPPORT FRÅN GRANSKNINGSUTSKOTTET 2006 2010 Framtiden står framför oss! Roy Cederbäck, Förbundsområde Västmanland Marianne

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer