Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen

2 Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets uppdrag Nya medlemmar ST ska tillgodose medlemmarnas krav och behov Nöjda medlemmar ST ska vara en stark och effektiv påverkansorganisation Engagerade förtroendevalda ST ska stärka det fackliga samarbetet inom intresseområdet ST ska stärka sin organisation Varje prioriterat område har fastlagda mål. Syftet med målen är att de ska vara riktmärken för vartåt förbundet strävar i ett antal viktiga frågor och ange riktningen på det lokalfackliga arbetet på arbetsplatserna. Förbundsstyrelsen valde för 2012 att lyfta fram tre huvuduppdrag: 1. Genomför servicemålen 2. Öka organisationsgraden 3. Genomför 2012 års avtal Mycket av avdelningsstyrelsens arbete hänger ihop och av den anledningen kan samma arbete beröras under flera rubriker men med olika vinklingar. Avdelningsstyrelsens uppdrag Avdelningsstyrelsens uppdrag under verksamhetsåret har varit att: skapa bra förutsättningar för sektioner, klubbar och arbetsplatsombud inom avdelningen i det fackliga arbetet omsätta förbundets politiska mål och prioriterade uppdrag i verksamheten, och vara ett stöd för sektionerna i deras arbete med uppdragen samt att skapa tydliga handlingsplaner för de övergripande målen Avdelningsstyrelsen har under året genomfört en organisationsförändring och anpassat medlemsorganisationen till arbetsgivarens organisation för att möta arbetsgivaren på rätt nivå. Allt för att öka inflytandet för medlemmarna. Vidare har avdelningsstyrelsen ökat informationsinsatserna för att sektioner, klubbar och arbetsplatsombud ska vara uppdaterade i det fackliga arbetet. Det har skett genom sektionsinformation, minnesanteckningar som sprids till fler fackligt förtroendevalda, fler medlemsbrev samt fler telefonmöten med sektionsordförande. Avdelningsstyrelsens uppdrag, gentemot arbetsgivaren, under verksamhetsåret har varit att: samverka och förhandla med myndighetens ledning, i områden som berör medlemmarnas anställningsvillkor och möjligheter till inflytande i den dagliga verksamheten stödja sektionerna i deras partsarbete, inom avdelningar och marknadsområden Avdelningsstyrelsen har samverkat och förhandlat med myndighetens ledning i form av myndighetssamverkan, i avtalsgruppen, i budgetgruppen, arbetsmiljögruppen samt grupper som hanterat lönekriterier, arbetsförmedlarrollen, jämställdhet och värdegrund. Anställningsvillkor Avdelningsstyrelsen bevakar medlemmarnas anställningsvillkor i olika, partsgemensamma forum. Det viktigaste forumet är myndighetssamverkan. Men det gäller också olika partsgrupper, som fungerar 2

3 som beredningsgrupp inför myndighetssamverkan. Exempel på partsgrupper är; avtalsgruppen, gruppen för omställningsarbetet, budgetgruppen, arbetsmiljögruppen, löneförhandlingsgruppen, jämställhetsgruppen, lönekartläggning. Till detta kommer de tillfällen då vi begär förhandlingar både för medlemmar men i huvudsak i avtals- och verksamhetsfrågor. Myndighetssamverkan Myndighetssamverkansgruppen (MSG) sammanträder varannan vecka med uppehåll under juli. MSG är tillika skyddskommitté. Avdelningsstyrelsen har tre representanter i MSG. Frågor som hanteras är myndighetsövergripande frågor. Avdelningsstyrelsen har drivit arbetsmiljöfrågorna som en prioriterad fråga under verksamhetsåret där hög arbetsbelastning, yttrandefriheten och förtroendefrågan har varit i fokus. En av de frågor som påverkat medlemmarna mest under året har varit effektiviseringsarbetet 3.0. I huvudsak har detta berört medlemmar som tillhör avdelningarna på huvudkontoret men det förändrade arbetssättet, styrningen och ledningen av verksamheten har haft stor påverkan på alla delar av organisationen. Vid flera tillfällen under året har arbetsgivaren haft synpunkter på hur olika frågor har drivits av avdelningsstyrelsen. Det har skapat hårda diskussioner då avdelningsstyrelsen anser att arbetsgivaren inte haft respekt för våra olika roller och uppdrag. Under verksamhetsåret fortsatte den stora rekryteringen av nya medarbetare. Då arbetsgivaren tidigare fattat ett ensidigt arbetsgivarbeslut utestängdes fackligt förtroendevalda från den processen. Avtalsgruppen Partsgruppen har under verksamhetsåret arbetat med flera olika villkorsavtal. De områden som har varit uppe för behandling under verksamhetsåret var; Arbetsmiljön och frågan om vem som har arbetsmiljöansvaret för personal som är placerad på strategiska orter, löneöversyn för Af Rådgivning med flera, nya lönekriterier, arbetstidsavtalet (som sades upp av arbetsgivaren), uppföljning av samverkansavtalet, arbetsledningsbeslut, tjänstereseavtalet, beredskapsavtal Servicedesk och presstaben, användningen av TSN-pengar, förtroendearbetstid för förtroendevalda, omställningsavtal, villkor för hanteringen av SAAB konkursen, villkor Pridefestivalen, avtal lokala chefskretsen och facklig tid. Omställningsarbetet De som berörts av så kallad omställning har varit personal, verksamhetscontrollers, som flyttats från huvudkontorets avdelningar till marknadsområden. Budgetgruppen Budgetgruppen är en arbetsgrupp underställd myndighetssamverkan (MSG) och all samverkan kring ekonomi sker i MSG. Budgetgruppen har träffats en gång i månaden, med uppehåll under sommaren, för genomgång av det ekonomiska läget, både förvaltnings- och programmedel. Förhandlingar En central förhandling som påbörjades 2011 slutfördes i början av Den gällde arbetsgivarens hantering vid införandet av nya rekryteringsrutiner. Förhandlingen slutade med att arbetsgivaren stod för en del kostnader i samband med en konferens för sektionsordförande. En annan förhandling, som skett under året, rörde ett uteblivet lönetillägg för en grupp medarbetare i ett projekt. En förhandling som ST, som ensam facklig organisation, lyckades leda fram till ett positivt resultat för medlemmarna. Andra lokala tvister som tagits upp av ST är att arbetsgivaren inte förhandlat förändringar eller tagna beslut som berör personalen. Arbetsförmedlarrollen Det partsgemensamma arbetet från 2011 fortsatte i början på året med arbetsförmedlarrollen. Arbetet resulterade inte i några större förändringar. Avdelningsstyrelsen har tagit upp detta i myndighetssamverkan under hösten om att utveckla arbetet ytterligare både vad gäller innehållet i rollen men också för att möta upp alla krav som ställs på rollen. Arbetsgivaren meddelade under hösten att något sådant arbete inte ska sättas igång. I protokollet, som tecknades i samband med Rals, finns en överenskommelse att följa utvecklingsarbetet kring roller och karriärvägar för arbetsförmedlare för att sedan kunna komma överens om hur utgångspunkterna ska se ut för arbetet med koppling till lönebildning. Arbetet har inte påbörjats. 3

4 Avdelningsstyrelsen har en intern arbetsgrupp för arbetsförmedlarrollen. Arbetet tog ny fart under hösten där arbetet fortgår i syfte att lägga fram förslag till styrelsen om hur rollen bör se ut för att sedan driva frågan hos arbetsgivaren. Arbetsmiljö Avdelningsstyrelsens interna arbetsmiljögrupp har haft frekventa möten under året. Gruppen arbetar på uppdrag av avdelningsstyrelsen. En fråga som den interna arbetsmiljögruppen arbetat med är arbetsmiljöenkäten som skickades ut under hösten. Svaren redovisades i rapporten En tyst myndighet. Vid STs Kongress i maj gick avdelningsstyrelsen fram med en motion om polisanmälningar vid hot och våldshändelser. Kongressen antog motionen. Motionen beskrev hur ST inom Arbetsförmedlingen vill att förbundet arbetar mot myndigheter och beslutsfattare när det gäller hot och våldsfrågor. Arbetsmiljögruppen/Riskpanel Den centrala arbetsmiljögruppen på myndighetsnivån har haft möten i stort sett månadsvis. Vid några tillfällen ställde arbetsgivaren, av olika skäl, in planerade möten. I slutet av året tog avdelningsstyrelsen initiativ till att centrala huvudskyddsombuden och övriga fackliga organisationer hade egna möten inför centrala arbetsmiljögruppens möten. Det har genomförts ett antal riskbedömningar under 2012 på myndighetsnivå. Riskbedömningar skall genomföras inför alla förändringar som skall ske i myndigheten. Svårigheten är att få till stånd riskbedömningen innan förändringen skall implementeras. Avdelningsstyrelsen lämnade ett förslag till arbetsgivaren hur en förenklad riskbedömning skulle kunna genomföras. Förslaget innebär i korthet att utnyttja den befintliga centrala arbetsmiljögruppen som en stående riskpanel som snabbt kan kallas in och göra en riskbedömning. STs förslag innebär att arbetsgivarens sakkunniga föredrar det aktuella ämnet för riskpanelen. På så sätt är det enkelt att en riskbedömning görs så snabbt som möjligt och innan förändringen införs. Arbetsgivaren har tagit till sig förslaget men har inte återkopplat. Antalet anmälda hotincidenter var fortsatt högt under 2012 men har dock minskat jämfört med tidigare år. Myndigheten informerade efter sommaren att man som myndighet skall stå för polisanmälningar vid allvarligare hot och våldsincidenter. Det är oklart hur hanteringen av detta skall ske. Medarbetarundersökningen genomfördes under slutet av året och resultaten presenteras efter årsskiftet. I den partsammansatta arbetsmiljögruppen gick man igenom vilka frågor som kunde vara aktuella. Från början var medarbetarundersökningen tänkt att genomföras under januari/februari månad under 2013 men flyttades till november Medlemsinflytande ST inom Arbetsförmedlingen är och ska vara det medlemsnära facket, som ger stort inflytande både på sin arbetssituation och i sitt fackliga medlemskap. Avdelningsstyrelsen har sedan flera år tillbaka utarbetat strategier kring information och kommunikation för att säkerställa att inflytandet blir stort och sker ändamålsenligt. Avdelningsstyrelsen interna arbetsgrupp medlemsinflytande har under året haft ett antal fysiska möten samt telefonmöten. Gruppen har lagt fram förslag till avdelningsstyrelsen om en reviderad programförklaring som beslutades i början av året. Gruppen har också arbetat fram en lathund till förtroendevalda under hösten för hur arbetsgivarens rekryteringsprocess ser ut. Avdelningen blev uttagen som en prioriterad avdelning i det förbundet kallar för Strategi+ vilket påbörjades i slutet av året. I arbetet med att utse representanter strävar alltid Avdelningsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och bred kompetens för att berika det arbetet så mycket som möjligt. Avdelningsstyrelsen har varit aktiv i arbetet med att få samverkansavtalet att fungera på alla nivåer i myndigheten både för våra fackligt förtroendevalda och gentemot arbetsgivaren. Före sommaren gjorde arbetsgivaren en enkät med frågor som berörde bland annat inflytande. Det visade sig att personalen upplever sig inte ha något stort inflytande. Diskussioner om samverkansavtalet påbörjades under slutet av året. I samband med detta har syftet med arbetsplatsträffar diskuterats. Att samverkan och arbetsplatsträffar fungerar är viktigt för såväl verksamheten som för våra medlemmars delaktighet i arbetet. 4

5 Politiska mål 1. Lönepolitik På arbetsplatserna ska lönesättningen utgå från de punkter som anges i förbundets och avdelningens lönepolitiska plattform. Lönesättningen av nyanställda ska medverka till en tydlig uppvärdering utifrån sakliga grunder av befattningar/arbeten inom vårt område. Avdelningen skall arbeta för att: utveckla och fördjupa politiken vad gäller övriga anställningsvillkor med den inriktning som förbundet anger medverka i arbetet för att utveckla och tillämpa ett systematiskt arbetssätt vad gäller lönepolitiken inklusive metoder för jämställdhetsintegrering på alla nivåer skapa en arbetsplatsanknuten lönepolitik som förtydligas, utvecklas och tillämpas i enlighet med den lönepolitiska plattformen delta i förberedelserna för avtal 2012 fokus i samband med det I november tecknade avdelningen ett nytt löneavtal (RALS) med arbetsgivaren. Avtalet blev återigen ett sifferlöst avtal med en oenighetsbilaga som skulle ge 2,6 % vid oenighet. I förhandlingsprotokollet till RALS tecknades om möjligheten, via lokalt kollektivavtal, för medlemmarna att teckna enskild överenskommelse. Överenskommelse har gjorts med arbetsgivaren att påbörja arbetet med ett mer processinriktat sätt att hantera lönebildningen i förhandlingsområdena. Under året påbörjades den lagstadgade lönekartläggningen. Avdelningens interna lönegrupp har träffats under våren för att arbeta med de nya lönekriterierna. 2. Jämställdhet 2. Jämställdhet Det jämställdhetsarbete Avdelningen bedriver ska synliggöra och bryta de strukturer som hindrar jämställdhet. Det innebär att frågorna om löneskillnader, karriärutveckling och möjligheten att kombinera yrkesliv och privatliv är fortsatt viktiga frågor. Avdelningen skall arbeta för att: det ska genomföras konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv jämställdhetsplaner tas fram och genomförs, med stor delaktighet från de anställda och som en integrerad del av verksamhetsprocessen lönekartläggningen och handlingsplanerna enligt diskrimineringslagen ska vara en del av en det lokala lönebildningsarbetet principen om lika lön för likvärdigt arbete ska råda samt att verka för en arbetsvärdering som klarar att jämföra arbetsuppgifter inom olika områden vedertagna metoder för ökad jämställdhet används som ledande princip i all verksamhet på våra medlemmars arbetsplatser arbets- och anställningsvillkoren gör det möjligt för män och kvinnor att kombinera yrkesliv och privatliv våra förhandlingsdelegationer är jämställda ST inom Arbetsförmedlingen har aktivt jobbat partsgemensamt med arbetsgivaren i det gemensamma jämställdhetsarbetet. Arbetsförmedlingens jämställdhetsuppdrag utgörs dels av ett externt arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, vars huvuduppgift är att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i förmedlings- och programverksamheten, och dels av ett internt personalpolitiskt uppdrag, som innebär att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån en jämställdhetsplan enligt diskrimineringslagen. Under verksamhetsåret har Arbetsförmedlingen genomlyst personalens lönesituation i en lönekartläggning. Avdelningsstyrelsen har deltagit i arbetet som fortsatte efter årsskiftet. 5

6 Trots det stora antalet nyanställda under året fortsätter statistiken att visa att Arbetsförmedlingen anställer för få män. Man kan också konstatera att småbarnsfäder inom Arbetsförmedlingen vabbar betydligt mindre (15 %) än andra yrkesutövande män i riket (24 %). En stor skillnad som avdelningsstyrelsen följer. Projektet Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet hur når vi dit? har bedrivits genom en förstudie. Projektet är tänkt att tydliggöra hur perspektiven ska integreras i verksamheten. Inom projektet har en web-utbildning producerats på VIS. Avdelningsstyrelsen har varit med i både styroch referensgrupp för denna utbildning. Syftet är att ge arbetsförmedlarna kunskap och möjlighet att pröva verktyg och metoder för att bevaka och behandla frågorna på sina respektive arbetsplatser. De ska även kunna vara ett stöd till chefen som ansvarar för att ett arbete kring jämställdhet och mångfald bedrivs. Ledarskap 3. Ledarskap Det är avdelningens uppfattning att ett bra chefs- och ledarskap påverkar och genomsyrar all verksamhet och är av avgörande betydelse för villkor, stämning, effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. Ledarskapet är ett styrinstrument för arbetsplatsens arbetsformer och utveckling. Inom arbetsförmedlingen fattar vi beslut som påverkar enskilda företag och individer. Därför är ledarskapet särskilt viktigt. I ledarskapet ingår bland annat att motivera och entusiasmera samt att kunna fokusera på helheten i stället för detaljerna. Chefer och ledare måste få ordentliga förutsättningar i form av tydliga uppdrag och mål, utbildning, delegering, ansvar och befogenheter, för att kunna utöva ett bra ledarskap. Alternativa karriärvägar måste skapas. Sammansättningen av chefer ska vara en spegling av hur befolkningen i samhället är sammansatt. Utnämningen av chefer ska vara såväl synlig som välmotiverad. Kompetenta chefer och medarbetare skapar tillsammans goda och kreativa arbetsmiljöer. Arbetsmiljöer och arbetsplatser måste också vara attraktiva för att kunna rekrytera kvalificerade medarbetare medarbetare som det kommer att råda hård konkurrens om i framtiden bland annat på grund av de stora pensionsavgångarna. Självklart har chefen ett ansvar för att skapa goda villkor för de anställda och en väl fungerande arbetsorganisation ett ansvar hon eller han aldrig kan avsäga sig. Avdelningen hävdar därför att chefer ska ha: goda villkor att utöva ledarskap kvalificerad chefs- och ledarskapsutbildning Avdelningen skall arbeta för att: det skapas förutsättningar för ett bra ledarskap - särskilt vad gäller ansvar, befogenheter, resurser, stöd och utveckling i sitt ledarskap, kompetensutveckling i ledarskap för chefer arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal kan genomföras för att uppnå delaktighet, inflytande, stöd, ansvarstagande samt individuella utvecklingsplaner för de anställda det inom ramen för det partsgemensamma arbetet formuleras hur behovet av ledarkompetens för anställda ska utvecklas bidra till att STs politik inom området förs ut Under flera år har det varit svårt att få gehör hos arbetsgivaren om frågor vad gäller ledarskap/chefskap. Avdelningsstyrelsens uppfattning är att ett större partsgemensamt arbete måste utvecklas kring ledarskapsfrågorna. Arbetsgivaren tog beslut om chefsinventering under hösten som ett led att utveckla kompetensutbildning för chefer. Inför beslutet diskuterades inte frågan på myndighetssamverkan i den utsträckning som hade varit nödvändigt. Många chefer kontaktade avdelningsstyrelsen som upplevde att informationen kring beslutet om kompetensinventeringen var bristfällig och även syftet vilket framfördes till arbetsgivaren. 6

7 Sammanfattningsvis behöver frågorna diskuteras i samverkan men uppfattningen är att det har blivit mycket svårare att få arbetsgivaren att tycka detsamma. 4. Mångfald Avdelningen vill ha diskrimineringsfria arbetsplatser. Utgångspunkten är alla människors lika värde. Det ska vara nolltolerans mot all diskriminering. Med begreppet mångfald menas att människor har olika bakgrund, religion, etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning, fysiska/psykiska funktionshinder och värderingar. På diskrimineringsfria och mångfaldsfrämjande arbetsplatser stärks medarbetarnas kompetens och skicklighet. Arbetsplatsen tar tillvara mångfaldens fördelar och förbättrar arbetsmiljön för samtliga anställda. Mötet mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter ger upphov till en rikedom av tankar och idéer samt nyskapande. Samspelet mellan olikheter inspirerar och utvecklar. Avdelningen skall arbeta för att: mångfaldsplaner tas fram och tillämpas inom avdelningens område öka medvetenheten om fördelarna med en arbetsplats som präglas av mångfald och att arbetet med detta syftar till att skapa ett arbetsliv för alla, oavsett bakgrund utveckla metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led arbeta för att kvalifikationskraven vid rekrytering är distinkta och skapade för att motverka diskriminering Arbetet med det interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet följer främst Arbetsförmedlingens Jämställdhets- och mångfaldsplan , vilken är partsgemensamt upprättad i enlighet med diskrimineringslagen. Det finns även en intern instruktion Likabehandling i Arbetsförmedlingens personalpolitik som understryker att Arbetsförmedlingen som arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och mångfald, samt att Arbetsförmedlingen ska vara en myndighet som förebygger och motverkar diskriminering samt tillvaratar kompetens och respekterar olikheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Detta har upprättats i samverkan med avdelningsstyrelsen. I det partsgemensamma värdegrundsarbetet har jämställdhets- och mångfaldsarbetet fortsatt att lyftas fram, och integrerats, i verksamheten. Avdelningsstyrelsen har varit delaktig i att jobba fram metoder och verktyg för att kunna fortsätta värdegrundsarbetet ute på kontoren. Avdelningsstyrelsen har välkomnat att myndigheten deltagit i Stockholm Pride-festival. Arbetsförmedlingen har även ett uppdrag om tillgänglighet och ett sektoransvar för arbetsmarknadspolitiska frågor som berör personer med funktionsnedsättning och har därför upprättat en Tillgänglighetsplan. Under verksamhetsåret har Avdelningsstyrelsen varit delaktig i TCOs remissvar om FunkAutredningen Sänkta trösklar. Där berörs arbetsvillkoren för våra kundgrupper med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. ST har även varit delaktiga i att utforma myndigheters ansvar att anordna praktikplatser för personer som tillhör denna grupp. Avdelningsstyrelsen välkomnar sökande med funktionshinder till Arbetsförmedlingen. 5. Arbetsmiljö Avdelningens uppfattning är att arbetsmiljön skall vara så utformad att våra medlemmar kan medverka till utvecklingen av sitt arbete. Våra arbetsplatser skall vara utformade så att ingen blir sjuk eller skadad på grund av arbetet. Avdelningen skall arbeta för att: hålla sig uppdaterad om vad som händer angående arbetsmiljön och vilka frågor som skall drivas på respektive nivå påverka de policys och riktlinjer som går ut i organisationen och fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vid förändringar i verksamheten vara med och bevaka att riskbedömningar sker på respektive nivå som krävs innan beslut fattas 7

8 arbetsgivaren tillhandahåller arbetsredskap och arbetsplatser som är anpassade utifrån individens behov och som säkerställer en god arbetsmiljö aktivt samarbeta med skyddsorganisationen och gemensamt driva aktuella arbetsmiljöfrågor på respektive nivå ta tillvara resultaten från förbundets arbetsmiljöundersökningar och arbetsgivarens medarbetarundersökningar på respektive nivå Avdelningsstyrelsens arbete under året har framförallt handlat om att lyfta medlemmarnas signaler om bristande arbetsmiljö i form av ökad arbetsbelastning, signaler om lågt i tak och direkt/detaljstyrning. Interna arbetsmiljögruppen har arbetat med frågor som delegerats av avdelningsstyrelsen. Kontaktnät finns mot alla sektioner genom de utsedda arbetsmiljöansvariga som får information om kommande möten i centrala arbetsmiljögruppen. Sektionerna har också möjlighet att skicka in frågor som behöver tas upp. Under 2012 ökade signalerna från både medlemmar och förtroendevalda till avdelningsstyrelsen. Signalerna bestod ibland annat hur klimatet förändrats till det sämre på arbetsplatserna. Cheferna beskrev hur beslut fattades av högsta ledningen utan möjlighet till påverkan. Fackligt förtroendevalda beskrev hur de fick svårt att genomföra sina uppdrag och flera beskrev hur de mer eller mindre kände sig hotade av arbetsgivaren i olika situationer. Avdelningsstyrelsen konstaterade samtidigt att många beslut fattades av högsta ledningen utan att fackliga parter blev informerade innan besluten. Allt sammantaget utmynnade i att avdelningsstyrelsen beslöt att skicka ut en enkät till alla medlemmar för att få en samlad bild av läget i myndigheten. Material som samlades in utmynnade i rapporten En tyst myndighet som lämnades över till högsta ledningen, personaldirektören och förhandlingschefen. Slutsatserna från rapporten var bland annat att det blivit just en tystare myndighet med en ökad centralstyrning utan möjlighet till medinflytande. Tyvärr har arbetsgivaren valt att inte kommentera rapporten utan valt att avvakta medarbetsundersökningen. Medieintresset för rapporten har varit stort. Inför besök till sektionerna, den så kallade sektionsturnén, tryckte avdelningsstyrelsen upp små visitkort som beskrev vikten av riskanalyser vid förändringar som delades ut till sektionsstyrelserna för vidare spridning. Initiativ har tagits av avdelningsstyrelsen för att ha möten med centrala huvudskyddsombuden och andra fackliga organisationer. Avdelningsstyrelsen har deltagit vid möten när centrala huvudskyddsombuden har kallat skyddsombud till nätverksträffar. 6. Myndigheten Avdelningens uppfattning är att det är viktigt att synliggöra värdet och betydelsen av den statliga arbetsförmedlingen. Samhällsutvecklingen kommer att ställa nya krav och avdelningen ska verka för en modern och långsiktig vision för den statliga arbetsförmedlingen. Servicen inom Arbetsförmedlingen ska ha en hög tillgänglighet för alla som behöver den. Oavsett var i Sverige man bor ska den som behöver kunna få kvalificerad och individuellt anpassad service. Det ska alltid kunna ske i form av ett personligt möte om omständigheterna kräver det. Avdelningsstyrelsen har vid olika tillfällen haft möjlighet att uttala sig om vikten av en statlig, nationell och sammanhållen arbetsförmedling. Exempelvis vid den så kallade Almedalsveckan i Visby då avdelningsstyrelsen anordnade ett seminarium med paneldebatt och Arbetsförmedlingens roll i framtiden. Tillsammans med förbundet är det framtaget ett program om STs ställningstagande om arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska vara öppen för och ta till sig ny teknik och nya lösningar i en ständigt lärande arbetsprocess. Utvecklingen går fort, inte minst finns en potential inom kommunikations- och informationsteknikens utveckling. Idag saknas en sammanhållen strategi för hur denna potential ska tas tillvara. En partsgemensam plan för framtiden behöver tas fram. Fokus ska vara på behovet av att förbättra servicen och underlätta arbetet. Arbetet av en partsgemensam plan har inte påbörjats. 8

9 Interna mål 1. Rekrytering Avdelningen skall arbeta för att: - följa upp handlingsplan för att öka organisationsgraden, antal rekryterade samt representativiteten - ta fram och fastställa mål för att årligen rekrytera x antal medlemmar särskilda stödinsatser tas fram när det gäller rekrytering av välutbildade och yngre - det finns rekryteringsansvariga på respektive nivå - aktivt delta vid genomförandet av projekt för att rekrytera nyanställda - aktivt rekrytera chefer som medlemmar Medlemsrekrytering har varit ett av de mest prioriterade områden för hela förbundet under året. Från att ha haft medlemstapp 2011 med 298 personer så ökar vi i år med 517 aktiva medlemmar. Bland avdelningarna har ST inom Arbetsförmedlingen ökat mest under Trots medlemsökningen har avdelningen tappat något i organisationsgrad. Avdelningen har under året genomfört en aktiv medlemsvärvarkampanj. Ett brev om erbjudande om medlemskap i ST gick ut till alla nyanställda inom Arbetsförmedlingen som inte var medlemmar inom ST. Kampanjen resulterade i cirka 130 nya medlemmar. Alla sektionsstyrelser har rekryteringsansvariga. Att arbeta med att fastställa mål och följa upp handlingsplanerna är påbörjat. För de sektioner som är rikstäckande ser avdelningsstyrelsen att det finns vissa svårigheter när det ska rekryteras. En översyn av STs organisation inom Arbetsförmedlingen har diskuterats i styrelsen för nästkommande år för att göra alla sektioner delaktiga i arbetet. 2. Servicemål för medlemskontakter och förtroendevaldastöd Servicemål för nya/presumtiva medlemmar är att: - inom en vecka ska en nyanställd välkomnas av lokala facket - inträdesansökan registreras inom 24 timmar - välkomstpaket skickas inom fem arbetsdagar - information om registrering och välkomstpaket meddelas lokala facket - en ny medlem välkomnas av lokala facket inom 14 dagar - en förteckning på nya medlemmar går till avdelningsstyrelsen en gång i månaden Servicemål för nyvalda förtroendevalda är att: - inom 14 dagar efter valet till uppdrag ska nya förtroendevaldauppgifter (FUPP) vara kansliet till handa - snarast, senast inom tre månader, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektion/klubb - inom sex månader ska nyvalda arbetsplatsombud erbjudas relevant utbildning för uppdraget - inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud ha genomgått utbildningen - inom tre månader ska en nyvald sektionsordförande ha kontaktats av sin avdelning Avdelningsstyrelsen har upparbetade rutiner vad gäller servicemålen. Servicen ska upprätthållas genom de valda styrelserna på lokal och lokal-lokal nivå, studieorganisatörer och arbetsplatsombud. Vid rekrytering och nyanställning ska sektioner och arbetsplatsombud följa rutinerna med välkomstbrev och introduktionsmappar. Avdelningsstyrelsen ska säkerställa att dessa följs vid uppföljningar med sektionerna. Någon uppföljning skedde inte under förra året. Nya sektionsordförande kallas till en ny ordförandeintroduktion, som avdelningsstyrelsen inbjuder till årligen i nära anslutning till de genomförda valen i sektionerna. För 2012 skedde introduktionen samtidigt som alla ordföranden kallades till konferens i april. 9

10 3. Facklig utbildning Avdelningen skall arbeta för att: - byggande av regionala nätverk, med uppgift att samordna facklig kompetensutveckling - prioritera funktionsutbildningar för: Kassörer, informatörer/webbredaktörer, medlemsrekryteringsansvariga, löneförhandlare, filansvariga ( siffernissar ) - motivera nyvalda förtroendevalda att genomgå förbundets Stegutbildningar - genomföra lokalt anpassade grundutbildningar för nyvalda förtroendevalda - genomföra lokala nätverksträffar för sina förtroendevalda - genomföra utbildningar för förtroendevalda och medlemmar i förbundets lönepolitik - erbjuda medlemsutbildningar Avdelningsstyrelsen har, under året, genomfört utbildningar riktade till sektionernas ansvariga inom flera områden. Förhandlings- och filansvariga samt sektionernas webbansvariga är några exempel. En sektionsturné genomfördes under hösten och alla sektioner besöktes av avdelningsstyrelsens kontaktpersoner. 4. Uppföljning och utvärdering Uppföljning av avdelningens uppdrag från förbundet sker vid tidpunkter så att förbundet kan ha resultaten i anslutning till förbundets ordförandekonferenser, verksamhetsdialoger och arbetet med verksamhetsplanering. På varje nivå ska verksamheten planeras, genomföras och följas upp så att de egna målen uppnås. Uppföljningen ska ske kontinuerligt i dialog mellan avdelningens olika nivåer. Avdelningen ska säkerställa, genom rutiner och dialog inom avdelningen, att verksamhetsprocessen följs och är känd bland medlemmarna. Delaktigheten i verksamhetsplaneringen ska öka. Under verksamhetsåret har avdelningsstyrelsen arbetat med uppföljning av sektionernas verksamhetsplaner och berättelser samt ekonomiska redovisning. Avdelningsstyrelsen har producerat mallar som stöd för detta arbete samt förtydligat prioriteringarna för kommande år. Inom avdelningsstyrelsen finns kontaktpersoner för samtliga sektioner. Det innebär att stöd och möjlighet till utvärdering kan ske kontinuerligt i verksamheten. Kontaktpersonerna besöker sin sektion under vårens representantskap på respektive ort. En sektionsturné genomförs på hösten där viktiga frågor i verksamheten följs upp och diskuteras. Vid behov kan avdelningsstyrelsen genomföra styrelseutbildningar för att stötta sektionerna och höja kvaliteten i sektionernas arbete, vilket var fallet vid något tillfälle under verksamhetsåret. Förutom kontaktmannaskapet kallar avdelningsstyrelsen till ordförandekonferens där samtliga sektioner deltar. Där förstärks uppföljning, kunskapsöverföring, dialog och delaktighet ytterligare. Allt för att tydliggöra avdelningens totala verksamhetsprocess och säkerställa att hela avdelningen utför de uppdrag som ska utföras för att gynna medlemmarna. 10

11 Övrigt Sektionskontakter/sektionsmedverkan Avdelningsstyrelsen har deltagit vid sektionernas representantskap under mars månad. Under hösten genomförde avdelningsstyrelsen en sektionsturné. Två från avdelningsstyrelsen besökte sektionsstyrelsen för information och dialog med styrelsen. Alla sektionsstyrelser besöktes under september-oktober. Vid enstaka tillfällen har ledamot från avdelningsstyrelsen besökt medlemsmöten. Under året har det genomförts tre konferenser med sektionsordföranden. Alfa-kassan Vid Alfakassan finns en riksklubb som lyder under avdelningsstyrelsen. Riksklubbens styrelse har bestått av arbetsplatsombuden vid Alfakassans orter Sundbyberg, Hemse, Borås och Ljusdal. Avdelningsstyrelsen har genomfört val bland medlemmarna när det gäller ordförande och vice ordförande. Riksklubben sköter den löpande verksamheten med förhandlingar, medlemsaktiviteter och medlemsvård. Glädjande är att det under verksamhetsåret har blivit fler ST-medlemmar i Alfakassan. En verksamhetsplan för riksklubben har processats fram i samråd med avdelningsstyrelsen. Information och kommunikation Avdelningen skall arbeta för att: avdelningens direktiv om information och kommunikation är känd och tillämpas förbundets grafiska riktlinjer är kända och tillämpas uppdragsbeskrivningar och delegationsordning, som fastställs av avdelningsstyrelsen, är kända och tillämpas på respektive nivå Under året hade avdelningsstyrelsen en aktiv kommunikation med sektionerna samt direkt till medlemmarna. Det var i form av medlemsbrev, ordförande- och sektionsinformation. Varumärket ST har synts som aldrig förr, främst under slutet av året. Orsaken var den uppmärksammade rapporten om arbetsmiljön i myndigheten En tyst myndighet. Rapporten fick ett mycket stort genomslag i media, bland annat som förstanyhet i såväl SvT: s Rapport som Aktuellt. Många tidningar har refererat till rapporten i otaliga artiklar. Flera av avdelningsstyrelsens ledamöter har även uttalat sig i såväl TV som i tidningar. Kommunikationen med sektionerna har skett till sektionsordförande. Den var dels inriktad på att informera om beslut tagna på central nivå i avtalsgrupp, på myndighetssamverkan och den centrala arbetsmiljögruppen. Dessutom informationer om Rals och aktuella avtal, STs arbetsmiljörapport och om mediakontakter. Avdelningsstyrelsen kommunicerade med sektionsstyrelserna både skriftligt via lösenordsskyddade dokument samt öppna informationer via telefonmöten och ordförandekonferenser. Den förändring i vår interna organisation, som trädde i kraft den 1 april, föranledde även den en hel del informationsinsatser. Det så kallade Pusseldokumentet, med STs organisation, omarbetades i samband med organisationsförändringen. Avdelningsstyrelsen tog även fram mallar för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till sektionerna. Under året skickade avdelningsstyrelsen ut elva sektionsinformationer. Syftet med sektionsinformationen är att ge sektionsstyrelsen stöd i informationsarbetet till förtroendevalda och medlemmar. Några medlemsinformationer skickades ut, via sektionsordförande. Det var två informationer om Rals samt två stycken om arbetsmiljö, kopplat till avdelningsstyrelsens rapport. På avdelningens sida på har uppdateringar skett löpande under året. Protokoll och nyheter har funnits tillgängliga för medlemmar samt för allmänheten. Avdelningens centrala Vis-sida har under året endast uppdaterats med information om ST som fackförbund samt sektionernas kontaktuppgifter. Information om lagar och avtal är tillgängligt via länkar. Nyheter har lagts ut i form av länkar till våra sidor på st.org. 11

12 Besöksfrekvensen på hemsidan st.org har ökat under året, med en topp i samband med publiceringen av STs rapport om arbetsmiljön i myndigheten. Direktiven för hur information och kommunikation ska ske i avdelningen har uppdaterats under året och kommunicerats ut till sektionerna via e-post och i samband med sektionsturnén. Uppdragsbeskrivningarna, vilka uppdaterades under året, finns tillgängliga på vår avdelningssida för förtroendevalda på st.org. Dessa och delegationsordningen kommer att behöva uppdateras efter årsskiftet då arbetsgivaren förändrar beslutsnivåerna i sin organisation. Medlemstidningen STyrkan Under verksamhetsåret 2012 utkom tidningen med sex nummer. Chefredaktören, som ansvarig utgivare, utses av avdelningsstyrelsen och ansvarade för att sammanställa produktionerna. Chefredaktör var även avdelningsstyrelsens informations- och kommunikationsansvarige. Någon redaktion har inte funnits under året. Flera i avdelningsstyrelsen har bidragit med material liksom i några fall medlemmar från några av sektionerna som bidragit med artiklar och insändare. STyrkan har under 2012 haft en inriktning av traditionellt fackliga frågor och det som rör oss alla i vardagsarbetet och försökt att spegla det som varit aktuellt för medlemmar och förtroendevalda. Störst fokus har varit på arbetsmiljön och myndighetens företrädare fattar beslut som påverkar STs medlemmar. Tidningen har, i enlighet med avdelningsstyrelsens beslut, skickats till beslutsfattare, fackpress, politiker, STs kanslier samt avdelningsordföranden i rikstäckande avdelningar. Distributionen av STyrkan sker genom e-postutskick till sektionsordförandena som i sin tur skickar tidningen vidare till arbetsplatsombud och därefter till samtliga medlemmar. Samtliga nummer av tidningen har funnits tillgängliga att ladda ned från STyrkan får mycket positiv feedback från olika håll och avdelningsstyrelsen menar att den fyller en mycket viktig funktion som både informationsspridare och PR-instrument. Almedalen Under den så kallade Almedalsveckan, första veckan i juli, deltog alla ordinarie från avdelningsstyrelsen samt en ersättare som ingått i arbetsgruppen för Almedalen. En mängd seminarier besöktes av ledamöterna från avdelningsstyrelsen, ca 50 seminarier som på något sätt hade anknytning till arbetsmarknadspolitiken. På onsdagen anordnade av- delningsstyrelsen ett seminarium med rubriken Ska staten ge upp arbetsmarknadspolitiken. Seminariet var välbesökt med cirka 80 deltagare i publiken. I panelen deltog Ylva Johansson (S), Annica Qarlsson (C), Stefan Fölster (Svenskt Näringsliv), Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef för TCO. Annette Carnhede, före detta förbundsordförande, var moderator. Studier och konferenser Redovisningen för de studier och konferenser som avdelningsstyrelsens anordnat; 3-4 april Ekonomiutbildning för kassörer april Ordförandekonferens maj Ordförandekonferens 25 maj Webbutbildning, del 1, för informationsansvariga i sektionerna 4 juli Avdelningsstyrelsens seminarium i Almedalen 5 september-25 oktober Sektionsturné 30 oktober Webbutbildning, del 2, för informationsansvariga i sektionerna 1 november Löneförhandlarutbildning för förhandlings- och filansvariga 7 november Ordförandekonferens 8 november Avdelningsråd Under året har avdelningsstyrelsen besökt olika seminarier, deltagit vid sammankomster som förbundet kallat till och även representerat vid inbjudningar till de nordiska systerorganisationerna. 12

13 Avdelningsråd 2012 Avdelningsrådet hölls den 8 november i OFR-huset i Stockholm. Avdelningsstyrelsen redovisade en intern rapport från Almedalen Ett förslag till reviderad budget för 2013 föreslogs och antogs av ombuden. Rådet gästades av Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST och OFR-S/P/O. Åsa talade om avtalsrörelsen och hur arbetet med att få fram ett nytt avtal hade löpt på. Arbetsförmedlingens stugförening Arbetsförmedlingens personals stugförening har till syfte att förvalta och utveckla verksamheten vid semesterstugor och lägenheter, ämnade för rekreation och vila, för inom myndigheten anställd personal. ST äger två stugor i Grövelsjön som förvaltas och hyrs ut av Stugföreningen. Under 2012 har stugorna i Grövelsjön utrustats med var sina luftvärmepumpar, för att öka komforten, höja standarden och sänka energiförbrukningen. Den ena luftvärmepumpen har finansierats av avdelningsstyrelsen och den andra av stugföreningen. ST har fyra platser i stugföreningens styrelse. Under året har varit representerade genom Kina Gustafsson ordförande, Susanne Rosander kassör, Åsa Öhman sekreterare och Mikael Sandberg ledamot. Avdelningen har också tre ersättare, en revisor och en revisorsersättare. Internationellt arbete Avdelningsstyrelsens internationella grupp har träffats och haft telefonmöten om hur vi ska få ut information till våra medlemmar om det internationella arbetet. Under året som gått har gruppen träffat Elin Moberg, internationell handläggare på förbundet, som har informerat om vilka projekt som pågår. Avdelningsstyrelsen har tagit beslut om att följa förbundets arbete och stödja dem i deras projekt och bevaka det internationella arbetet. Förbundets kongress maj 2012 Avdelningsstyrelsen skickade in fem motioner till förbundets kongress: Hot och våld mot anställda ett angrepp på demokratin. Förbundet ville anta två av tre yrkanden, men efter att kongressen röstat antogs även det tredje yrkandet. Vart tar pengarna vägen Både LOU och LOV måste förändras eller förtydligas. Förbundet besvarade två yrkanden och antog det tredje yrkandet. Förbundets rekryteringsarbete. Avdelningen ville behålla arbetet med det så kallade Nyanställdaprojektet. Förbundet besvarade alla tre yrkanden men blev tvungna att förklara ett av svaren kring Strategi +. Uppdatera nomenklaturen. Avdelningen ville ha en översyn av de klädda poster som ska väljas och ersätta studieorganisatör med arbetsmiljöansvarig. Ett yrkande blev besvarat, ett annat avslogs. 24-timmarsmyndigheten som blev e-förvaltning. Förbundet besvarade yrkandena. 13

14 Ekonomi Resultat- och balansräkning 1 januari 31 december 2012 Avdelningens anslag från förbundet är en fast summa per aktiv och betalande medlem. Avdelningen får förutom den fasta summan ett mängdtillägg för att avdelningen har fler än 400 medlemmar. Dessutom tillkommer ett geografiskt tillägg för att medlemmarna finns i hela riket. ST inom Arbetsförmedlingen, har utöver detta tagit ut en avdelningsavgift på 24 kronor per aktiv och betalande medlem varje månad. Avdelningen betalar ut ett sektionsanslag till alla sektioner som sammanlagt motsvarar 52 % av vad avdelningen får i ersättning från förbundet. Avdelningen hade för 2012 budgeterat ett nollresultat, men resultatet slutade med ett litet underskott; ,76 kronor. Orsaken till underskottet härrör sig i huvudsak från att vi under 2012 haft höga kostnader för avdelningsstyrelsens möten, sektionsavgiften, Almedalsveckan, ALFA-kassan och att vi tvingats arbeta mycket mer i våra interna arbetsgrupper under året. Avdelningsstyrelsen har även inom ramen för denna ekonomiska redovisning fonderat ekonomiska medel för kommande års verksamhet. Balansräkning ST inom Arbetsförmedlingen Räkenskapsår: Tillgångar Ingående balans Utgående balans Anläggningstillgångar Byggnader , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar , ,67 Kassa och bank Bank , ,86 Riksgäldskonto , ,11 Skattekonto 2 397, ,00 Summa , ,64 14

15 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående balans Utgående balans Eget kapital , ,27 Avsättning sektionsanslag Not ,18 Chefssektionen Not , ,00 Internationell solidaritet Not , ,19 Fonderade medel Not , ,00 Skulder Skulder , ,00 Skatteskuld ,00-0,00 Observationskonto skatt Not 5-0, ,00 Summa , ,64 Noter Balansräkningen Not 1 Not 2 Not 3 Innehållna sektionsanslag fonderade under tidigare år Chefssektionens tillgångar Avsätter varje år kronor till STs Solidaritetsfond Not 4 Fonderade medel som ska användas för verksamhet under 2013; Ombudsmötet, Almedalsveckan, sektionsturnén och internationell konferens i Köpenhamn Not 5 Observationskonto för gamla skatteskulder 15

16 Resultaträkning ST inom Arbetsförmedlingen Räkenskapsår: Intäkter Resultat 2011 Resultat 2012 Förbundsanslag , ,00 Lokal avdelningsavgift 1 340,00 0,00 Faktureringsavgifter 60,00 120,00 Övriga intäkter 0, ,00 Ränteintäkter , ,26 SUMMA , ,26 Kostnader Resultat 2011 Resultat 2012 Rörelsekostnader Styrelsemöten , ,27 Övriga styrelsekostnader Not , ,00 Sektionsanslag , ,00 Ordförandekonferens Not , ,00 Ombudsmöte/Avdelningsråd , ,00 Internationella konferenser Not , ,00 Utbildningar , ,00 Övriga konf./aktiviteter , ,00 Sektionsturné , ,00 Almedalsveckan , ,83 Arbetsmiljögrupp Not 9 0, ,00 Anställningsvillkorsgruppen Not 10 0, ,00 Medlemsinflytandegruppen , ,00 Ekonomi- och studiegrupp ,35 0,00 STyrkan ,00 0,00 Övriga tillfälliga arbetsgrupper , ,00 Internationella gruppen 0, ,00 ALFA-kassan Not , ,85 Valberedning , ,00 Lokala representantskap , ,00 Lokala medlemsmöten -250,00-332,00 Övrig lokal medverkan , ,00 Representation/Gåvor , ,00 Övriga externa kostnader Stugorna i Grövelsjön , ,00 Avdelningens lägenhet Not , ,00 Kansli, ST huset , ,00 Förbrukningsmaterial -634,00-249,00 16

17 Programvaror , ,25 Factoringavgift -498, ,82 Trycksaker 0, ,00 Bokföringskostnader Not , ,00 Öresutjämning -9,00 5,00 Bankkostnader , ,00 Personalkostnader Årsarvoden Not , ,00 Sociala avgifter , ,00 Avskrivningar Avskrivningar 0,00 0,00 Skatt Skatter , ,00 Beräknat resultat 784, ,76 Noter Resultaträkningen Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Kostnader som härrör till avdelningsstyrelsen, men är inte uppkomna i samband med styrelsemöten Under 2012 genomfördes fler ordförandekonferenser än tidigare år Kostnaden kommer av att medel fonderades för användning under 2013 Arbetsmiljögruppen har under 2012 arbetat med enkäter och rapporten En tyst myndighet Kostnader som härrör till arbetet med ett nytt arbetstidsavtal ALFA-kassan har genomfört styrelseutbildning och många medlemsaktiviteter under 2012 Kostnader för lägenheten innehåller hyra, el, TV-avgifter och förbrukningsmateriel. Dessutom ingår ersättning från arbetsgivaren, då de betalar övernattningar i samband med olika arbetsgivaraktiviteter Kontot innehåller kostnader för bokförings- och löneprogram, samt 50 % av ett inkomstbasbelopp som är kassörens arvode, som kompensation för att vi inte anlitar en redovisningsbyrå Årsarvoden beräknas som en funktion av styrelseledamöternas fackliga tid på ett inkomstbasbelopp Utöver detta har avdelningens ordförande ett funktionstillägg på 25 % av ett inkomstbasbelopp. Revisorerna har ett arvode på 15 % av ett inkomstbasbelopp Inkomstbasbeloppet 2012 var kronor 17

18 Organisation Sektioner och Riksklubbar Avdelningen bestod av tio geografiska sektioner samt HK, Kundtjänst och Chefssektion. Från den 1 april bildades nya sektioner för att harmonisera med arbetsgivarens organisation. Några sektioner, som HK, Kundtjänst och Chefssektionen, var intakta såväl till namn som till område. Alla andra fick nya namn. De flesta sektionerna fick ett helt nytt geografiskt verksamhetsområde. Riksklubbar under 2012: Kultur (Sektion Södra Götaland) Avdelningen Rehabilitering till arbete (Sektion Stockholm Gotland) Alfakassan (Avdelningsstyrelsen) Avdelningsstyrelse och revisorer Under perioden har avdelningsstyrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Norra Norrland 1e vice ordförande Meeri Wasberg Södra Mälardalen Östergötland Tjänstledig från augusti e vice ordförande Mats Hildingsson Södra Götaland Kassör Mikael Sandberg Västra Svealand Sekreterare Björn Brandt Stockholm Gotland Studieorganisatör Camilla Kjernald Nordvästra Götaland Övriga ledamöter Helena Perlerot Småland Fredrik Andersson Norra Mälardalen Monica Mörtzell Kundtjänst Ersättare, valda på position 1a ersättare Stefan Alenius Norra Norrland Ordinarie ledamot från augusti a ersättare Lotta Andersson Göteborg Halland 3e ersättare Camilla Eriksson Södra Mälardalen Östergötland 4e ersättare Staffan Persson Västra Svealand 5e ersättare Åsa Johansson Norra Norrland 6e ersättare Johan Eklund Västra Svealand Revisorer: Ingrid Hägg Västra Svealand Peter Rundström Göteborg Halland Ersättare revisorerna: Karin Sandström HK Lars-Göran Ståhl Södra Norrland Valberedningens ledamöter: Margareta Carlström-Nilsson Stockholm Gotland (sammankallande) Greger Johansson Göteborg Halland Birgitta Karlsson Södra Norrland Lars-Göran Ståhl Södra Norrland Marita Myrberg Västra Svealand Christer Hansson Västra Svealand Lena Henriksson Södra Mälardalen Östergötland Ersättare valberedning: Göran Carlsson Stockholm Gotland Martin Karlsson Norra Norrland Daniel Strömblad Norra Mälardalen Övriga uppdrag Personalföreträdare Arbetsförmedlingens styrelse och personalansvarsnämnden Ersättare personalföreträdare Arbetsförmedlingens styrelse och personalansvarsnämnden Meeri Wasberg till augusti 2012 Mats Hildingsson från augusti

19 Ombud vid kongressen Mats Hildingsson Mikael Sandberg Camilla Kjernald Björn Brandt Fredrik Andersson Monica Mörtzell Stefan Alenius Lotta Andersson Ledamot i förbundsstyrelsen Meeri Wasberg till augusti 2012 Mikael Sandberg från augusti 2012 Ersättare i förbundsstyrelsen Mikael Sandberg till augusti 2012 Ledamot i förbundets valberedning Ersättare i förbundets valberedning Björn Brandt Susanne Linde-Husbom till juni 2012 Sakområden Avdelningsstyrelsen har under verksamhetsperioden haft sakområdesansvar gentemot sektionerna. Förändringar har skett under året. Dessa sakområden fördelades enligt följande: Sakområde Arbetsmiljö Avtal/anställningsvillkor Samverkansavtal Medlemsvård/rekrytering Fackliga studier Information/kommunikation Yrkesmässiga kompetensfrågor Jämställdhet och mångfald Chefs- och ledarskapsfrågor Etik och moralfrågorna Omvärldsbevakning Pressansvar Trygghet och utveckling Kontaktmannaskap för sektionerna Kontaktperson Fredrik Andersson Presidiet gemensamt Stefan Alenius Camilla Kjernald Björn Brandt Meeri Wasberg/Helena Perlerot Camilla Kjernald Mats Hildingsson Camilla Kjernald Meeri Wasberg/ Avdelningsstyrelsen har under verksamhetsåret haft ett kontaktmannaskap mot sektionerna fördelat på avdelningsstyrelsens ordinarie ledamöter. Kontaktmannaskapet innebär att kontaktpersonen ska hålla en regelbunden dialog med sektionerna i aktuella frågor. 19

20 Interna kärnområdes- och arbetsgrupper/ansvarsområden verksamhetsåret 2012 (namn med fetstil har varit sammankallande) Avdelningsstyrelsens interna arbetsgrupper Grupperna innehåller de som vid olika tider deltagit. På flera ställen står fler namn som sammankallande vilket beror på byte av ansvarig. Byten beror i sin tur på de förändringar i styrelsen som gjordes under året. Arbetsmiljögrupp Syfte: Sätta arbetsmiljöfrågorna i fokus internt och mot arbetsgivaren samt att upprätthålla ett nätverk med huvudskyddsombuden Fredrik Andersson Mats Hildingsson Stefan Alenius Monica Mörtzell Anne Hall, Stockholm Gotland Medlemsinflytandegrupp Syfte: Stärka medlemmarnas inflytande och att arbeta för att stärka organisationsgraden Stefan Alenius Helena Perlerot Monica Mörtzell Johan Eklund Daniel Strömblad, Norra Mälardalen Marie Pettersson, Göteborg Halland Presidiet Syfte: Stöd för avdelningens ordförande, förbereda styrelsemöten Sköta politiska och mediakontakter Mats Hildingsson Meeri Wasberg/Helena Perlerot sekreterare eller kassör vid behov Studieutskott Syfte: Stöd för studieorganisatören, arbeta med program inför orförandekonferenser Camilla Kjernald Mikael Sandberg/Björn Brandt Camilla Eriksson Lönegrupp Syfte: Arbeta utifrån den lönepolitiska plattformen och ta fram riktlinjer för hur hela avdelningen ska arbeta samt bevaka olika yrkeskategorier i verksamhete Mats Hildingsson Fredrik Andersson Monica Mörtzell Mikael Sandberg Lotta Andersson Åsa Johansson Staffan Persson Peter Eriksson, HK adjungerad STyrkan Syfte: Att fristående från avdelningsstyrelsen synliggöra ST som den fackliga styrkan inom Arbetsförmedlingen Björn Brandt Björn kontaktar sektionerna för att de ska leverera lokala inslag från hela landet Arbetstidsgrupp Syfte: Arbeta med förberedelser inför arbetet med ett nytt arbetstidsavtal samt andra arbetstidsrelaterade avtal Mikael Sandberg Monica Mörtzell Åsa Johansson Martin Carlén, Nordvästra Götaland Internationell grupp Syfte: Driva fackligt solidaritetsarbete och sprida den svenska kollektivavtalsmodellen Monica Mörtzell Camilla Kjernald Åsa Johansson Johan Eklund Jens Palmér, Småland Meeri Wasberg (konsultativt) STs interna organisation VP och VB arbetet Syfte: Initialt bevaka utvecklingen av STs interna organisation samt löpande följa upp sektionernas arbete med VB & VP Meeri Wasberg/Helena Perlerot Mikael Sandberg Björn Brandt Stefan Alenius Ingrid Hägg, revisor Arbetsgrupp arbetsmarknadspolitik Syfte: Arbeta fram ett gemensamt materia med Nordiska länderna samt arbeta fram ett arbetsmarknadspolitiskt program tillsammans med förbundet (yrkesrollen) Jämställdhetsgrupp Mediagrupp Syfte: Arbeta för att behålla fokus på frågor om jämställdhet och mångfald inom ST och att förbereda det partsgemensamma arbete Camilla Kjernald Lotta Andersson Johan Eklund Arbetsgrupp Planering Nordisk konferens Syfte: Planera den konferens som Sverige ska anordna 2013 Helena Perlerot Mikael Sandberg Övriga i styrelsen vid behov Meeri Wasberg/Helena Perlerot (a-kassa) Mats Hildingsson (inflytande) Fredrik Andersson (arbetsmiljö) Mikael Sandberg/Stefan Alenius (privatisering) Arbetsgrupp Almedalen 2013 Syfte: Förbereda, genomföra och följa upp avdelningens seminarium under Almedalsveckan Mikael Sandberg/Camilla Kjernald Mats Hildingsson/Mikael Sandberg Björn Brandt Camilla Eriksson/Stefan Alenius Johan Eklund Syfte: Arbeta med översyn av mediastrategier och förhållningssätt till olika media, samt se över vilka utbildningsinsatser som behövs för avdelningsstyrelse och sektionsordförande Björn Brandt Camilla Kjernald Helena Perlerot Arbetsgrupp Arbetsförmedlarrollen Syfte: Arbeta med arbetsförmedlarrollen inför partsgemensamma möten Helena Perlerot Camilla Kjernald Åsa Johansson Tomas Jonsson, Norra Mälardalen 20

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer