Bollebygds Kommun Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning"

Transkript

1 Bollebygds Kommun 2012 Årsredovisning

2 Introduktion och översikt Innehåll Block 1 Introduktion och översikt Sidan 32 Bollebygds kommuns organisation Händelser under året Kommunstyrelsens ordförande har ordet Block 2 Förvaltningsberättelse Sidan 45 Styrmodell Omvärlden Finansiell profil Välfärdsbokslut Resultaträkning, Finansieringsanalys Balansräkning Noter Redovisningsmodell Redovisningsprinciper Driftsredovisning Investeringsredovisning Finansiell analys Personalredovisning Block 3 Kommunens verksamhet Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Block 4 Bollebo Förvaltningsberättelse Bollebo Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Block 5 Sammanställd redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning, finansieringsanalys Balansräkning Block 6 Övrigt grafisk form/produktion: Hatech - Digital grafisk produktion tel: , e-post: tryck: foto omslagets framsida: Emelie Larsson Tioårsöversikt Begreppsförklaring

3 Introduktion och översikt Bollebygds kommuns organisation Kommunfullmäktige Ordförande: David Brorsson (M) Förste vice ordförande: Paul Orrestrand (S) Andre vice ordförande: Keijo Laine (KD) Revisionen Ordförande: Jan-Åke Andersson (S) Vice ordförande: Nils-Bertil Andersson (C) Kommunstyrelse Ordförande: Christer Johansson (M) Vice ordförande: Peter Rosholm (S) Valnämnd Ordförande: Roland Parneving (M) Vice ordförande: Barbro Orrestrand (S) Kommunkansli Kommunchef: Lennie Johansson Anställda: 71 st. Överförmyndare Ann-Marie Nilsson Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Fredrik Olofsson (C) Vice ordförande: Rolf Söderlund (S) Omsorgsnämnd Ordförande: Bente Johansson (M) Vice ordförande: Lars-Erik Olsson (S) Byggnads- och miljönämnd Ordförande: Bengt Classon (M) Vice ordförande: Otto Andreasson (S) Barn- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef: Annelie Fischer Anställda: 271 st. Omsorgsförvaltning Förvaltningschef: John Henriksson Maria Degerman Anställda: 174 st. 3

4 Introduktion och översikt Händelser under året Hösten 2012 kom ett mycket efterlängtat beslut från regeringen då man fastslog att arbetet med den i många år omtalade Götalandsbanan skall påbörjas. Bland de första etapperna finns då bandelen Bollebygd Mölnlycke med färdigställande till Under året har kommunen haft invigning av nya fräscha lokaler på Eriksgårdens förskola, Krokdals förskola och ny matsal på Bollebygdskolan. Bollebygdsskolan har mycket goda resultat i årskurs 9. Bollebygdskolan är en av de unika skolorna i Sverige som har 100 procent behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram, estetiska programmet, ekonomi, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmet. Betygen är ett resultat av det arbete som pedagogerna i Bollebygd genomfört på ett bra sätt från förskolan och upp genom grundskolan. För första gången (på länge) har det satts betyg i årskurs 6 och 7. Det har föregåtts av ett arbete med betyg och bedömning bland lärarna i deras kompetensutveckling. Lokalprogram för Bollebygdskolan F-6 och för Öreslundsskolan är framtaget och arbetet är genomfört i god samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen. Bollebygdskolan 7-9 har deltagit i Commeniusprojektet "The salty sweetness of the sea pouring in similar diversity to our clothing and nutrition through the time". Förutom Bollebygdskolan deltar skolor från Grekland, Portugal, Italien, Spanien och Turkiet. Det är både lärare, rektorer och framför allt elever inblandade i projektet som sträcker sig fram till och med Kommunen har 2012 invigt sin första gruppbostad inom Lss. Detta har medfört att kommunen har kunnat erbjuda personer med större funktionsnedsättningar egen bostad i sin hemkommun. Ny filial för daglig verksamhet har startats i lokaler på Bollegården. Volymökningar har ägt rum inom område funktionsnedsättning avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Även inom daglig verksamhet har volymökningar skett. Året som gått har präglats av stora volymökningar främst inom äldreomsorgen. Antalet äldre totalt, men också äldre med mer omfattande insatser, ökar. Fr o m november 2012 har personal inom äldreomsorgen rätt till heltid. Det innebär att de är heltidsanställda med möjlighet att arbeta deltid. Genom att erbjuda rätt till heltid blir Bollebygds kommun en mer attraktiv arbetsgivare, något som är centralt då det framtida behovet av utbildade undersköterskor kommer att öka samtidigt som allt färre väljer att utbilda sig inom omsorgsyrken. Kulturskolans verksamhet, som sker i samarbete med Härryda kommun, startade vid höstterminen och kurser erbjöds i gitarr, bas, piano, dans och drama. Cirka 150 barn anmälde sitt intresse och ca 70 kunde erbjudas en plats. Arbetet med omläggning av VA-ledningar i Hultafors har pågått under året. Arbetet med utredning av reservvattenförsörjning i Bollebygd och Olsfors/Hultafors och nytt vattenverk i Töllsjö har påbörjats. Arbetena med förskolorna Krokdal och Eriksgården har, som nämnts ovan, färdigställts under året. Detsamma gäller den nya gruppbostaden på Hembygdsvägen och Söråns förskola i Olsfors. Oförutsedda kostnader uppstod i samband med avetablering av tillfälliga lokaler. Arbetet med att konvertera uppvärmningssystemet vid Örelundsskolan från olja till bergvärme har påbörjats. Köket på Odensgårdens förskola har renoverats. En lekplats har iordningställts vid Bäckaparken i Töllsjö. Bostadsbyggandet har varit intensivt i kommunen och drygt 100 nya bostäder i hyresrätt har färdigställts av olika exploatörer. Efterfrågan på hyresrätter har konstaterats vara stor. Årets resultat uppgick till 3,2 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Överskottet möjliggjordes genom att skatteintäkterna uppvisade ett överskott jämfört med budget samt genom en engångsintäkt i form av återbetalda premier för avtalsförsäkring. Vid den av kommunen arrangerade drogfria skolavslutningen School s out uppträdde 2012 Kapten Röd. FOTOGRAF: MARIA LUNNERYD 4

5 Introduktion och översikt Kommunstyrelsens ordförande COPYRIGHT STENS FOTO AB BJÖRN GUSTAVSSON Bollebygds kommun fortsätter att utvecklas i positiv riktning även under Med en befolkningsökning på 151 personer (1,8 procent) är vi en av de snabbast växande kommunerna i hela landet och vi kan än en gång konstatera att vårt geografiska läge gynnar oss i hög utsträckning. Vi var, vid årets slut, invånare. Befolkningsökningen är, till stor del, en konsekvens av den utbyggnad av hyreslägenheter som skett under året. Mer än 100 lägenheter tillkom och det måste beskrivas som en mycket kraftig utbyggnad. Glädjande nog har det inte verkat vara något problem att få alla dessa lägenheter uthyrda, vilket också förstärker bilden av Bollbygd som en attraktiv boendekommun. Samtidigt är denna expansion en stor utmaning. En växande befolkning medför ökade krav på kommunal service. Av slutförda investeringar 2012 kan nämnas nya förskolor (Eriksgården och Krokdal), ny matsal/samlingssal för Bollebygdskolan samt kommunens första gruppboende inom LSS. En renovering av Bollebygdsskolan, i första hand lokalerna för F-6-verksamheten, är det som nu planeras. För en liten kommun som Bollebygd, med ett begränsat investeringsutrymme, medför detta stora ekonomiska påfrestningar då en stor del av gjorda investeringar i bl.a. nya förskolor och skollokaler finansierats genom ökad upplåning. En av många utmaningar de följande åren blir att finna en långsiktigt hållbar modell för finansiering av kommande investeringar. Det omfattande arbetet med vision 2025 och därmed följande modell för ledning och styrning som genomförts under året har än en gång slagit fast att Bollebygds kommun har mycket goda förutsättningar att erbjuda ett bra boendealternativ i konkurrens med övriga kommuner. En kommun med god kommunal och kommersiell service, extremt bra läge med närhet till stora arbetsmarknader och en internationell flygplats och en fantastisk natur är också den bild vi fortsättningsvis vill ge av Bollebygds kommun. I årsredovisningen finns en gedigen beskrivning av den verksamhet vi tillhandahåller. Det samlade intrycket är att vi på många områden utmärker oss mycket positivt. Det faktum att vi, för andra året i rad, rankas på fjärde plats av landets 290 kommuner i den undersökning som årligen mäter invånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet, eller att Bollebygdskolan är en av ytterst få skolor i hela landet där samtliga (100 procent) av eleverna är behöriga att söka vidare till gymnasieskola, är bara några exempel som är värda att lyftas fram bland många andra. Det ekonomiska resultatet före avsättning uppgick 2012 till 8,2 mkr, vilket motsvarar det ekonomiska mål som fastställts av kommunfullmäktige. Därefter har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 5,0 mkr till Detta medför att vi efter avsättning redovisar ett resultat på 3,2 mkr Att ett växande antal invånare ser Bollebygd som en bra boendekommun med god kommunal service är ingen självklarhet det är ett resultat av allt det arbete som dagligen utförs av kommunens engagerade och professionella medarbetare. Jag vill därför avsluta med att rikta ett stort tack till alla dem som bidragit till ännu ett framgångsrikt år för Bollebygds kommun. Christer Johansson Ordförande i kommunstyrelsen 5

6 Förvaltningsberättelse Styrmodell Ny styrmodell Under våren 2012 genomfördes ett visions- och styrnings/ ledningsarbete med deltagande av ledande politiker och tjänstemän samt med processtöd från PwC. Arbetet skedde i huvudsak i seminarieform vid vilka grunderna till en ny styrmodell togs fram. Materialet kompletterades under hösten och beslut om ny styrmodell i kommunen togs av Kommunfullmäktige i november Styrmodellen beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc. Den gäller för hela kommunen och omfattar alla nivåer från kommunfullmäktige till enskild medarbetare. Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad transperens i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Modellen bygger på en vision, ett fåtal övergripande mål, strategier för att nå de övergripande målen, mål på nämndsnivå samt nyckeltal. Visionen ska visa en bild av framtida önskvärt tillstånd. De övergripande målen ska beskriva vilka områden kommunen ska fokusera på och strategierna det som krävs eller är av avgörande betydelse för att uppnå de övergripande målen. Visionen tar sikte på år 2025 och övergripande mål har satts för åren Med de övergripande målen som grund har mål på nämndsnivå formulerats och fastställts av fullmäktige. Styrelse och nämnder har i verksamhetsplan för år 2013 angett hur man tar sig an arbetet med att uppfylla de av fullmäktige angivna nämndsmålen, vilken metod/arbetssätt som kommer att användas, hur man avser att mäta måluppfyllelsen samt vad som skall ha uppnåtts för att målet skall betraktas som uppfyllt. För att kommunfullmäktige ska få en samlad bild av måluppfyllelsen använder styrelse och nämnder en gemensam analysmodell samt mallar för rapportering. Styrelse och nämnder återrapporterar till kommunfullmäktige avseende måluppfyllelse, nyckeltalens utveckling, utveckling av verksamhetens volym samt ekonomiskt utfall och årsprognos. Rapporteringen till fullmäktige sker i form av delårsrapporter per april och augusti, samt årsredovisning. Visionen kan revideras i samband med ny mandatperiod. Beslut om övergripande mål, övergripande strategier gäller i tre år. Beslut om nämndsmål och nyckeltal gäller i ett år. Vision Bollebygd kommunen där vi bor bra och lever länge Bollebygd med invånare är en ovanlig kommun. I Bollebygd är människor trygga, stolta, självständiga men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den charmiga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetters flygplats och Göteborgs hamn gör Bollebygd till en plats nära världen. Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd. I Bollebygd har invånarna en sällsynt närhet till kommunens förtroendevalda och har alla möjligheter att vara delaktiga och påverka bygdens utveckling. Närheten till naturen erbjuder rofylld rekreation och hälsosamma aktiviteter. Ett aktivt föreningsliv bidrar till att fylla behovet av de flesta fritidsintressen. Övergripande mål l Bra vård, skola och omsorg l Hållbar utveckling och härlig livsmiljö l Tillgänglighet och goda kommunikationer 6

7 Förvaltningsberättelse Omvärlden Samhällsekonomisk situation och utveckling Världsekonomin utvecklades oväntat svagt under slutet av I flera europeiska länder, däribland Sverige, backade BNP. Även i USA var utvecklingen förvånansvärt svag. Den mycket svaga tillväxten i Europa innebär att också tillväxtländernas ekonomier vuxit långsammare Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar dock med att denna svacka blir begränsad. De tre första kvartalen 2012 kunde tillväxten i svensk ekonomi betecknas som relativt god. Få länder i Europa kunde under motsvarande period uppvisa en tillväxt på dryga 2 procent. Under fjärde kvartalet hann problemen i omvärlden upp svensk ekonomi och BNP backade något. Exporten och produktionen inom industrin föll tillbaka ett par procent och även hushållens konsumtion utvecklades svagt. Samtidigt som denna uppbromsning skedde försköts hushållens och företagens framtidsförväntningar i negativ riktning. Stämningsläget i slutet av 2012 var överlag att beteckna som mycket mörkt. Efter årsskiftet har utsikterna överlag ljusnat. Olika förtroendeindikatorer, som t.ex. inköpschefsindex för industri och tjänstesektor har förbättrats påtagligt, även om nivåerna är fortsatt låga i flera länder och då inte minst i Sydeuropa. SKL tolkar dessa signaler som att farhågorna och riskerna för en djupare recession har dämpats. Den kinesiska ekonomin beräknas växa med runt 8 procent 2013, bättre än 2012 men betydligt långsammare än genomsnittet hittills under 2000-talet. Återhämtningen i USA kantas av betydande osäkerhet. Förväntningarna på den närmaste framtiden är splittrade bland företagen. En viktig faktor är den stabilisering som skett på bostadsmarknaden. En betydande osäkerhet råder dock fortsatt kring finanspolitikens inriktning. Kommunernas ekonomi Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat på sammanlagt 15 miljarder kronor i Återbetalda premier från afa Försäkring påverkar resultatet positivt med 8 miljarder. Engångsintäkterna innebär att endast ett fåtal kommuner väntas ha underskott i år vilket ger en välkommen andningspaus för många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. Kommunernas sammanlagda resultat har varit starkt under de senaste åren. Det finns emellertid ett antal kommuner som har bekymmer att få ekonomin att gå ihop. Av samtliga 290 kommuner har 18 haft ett negativt resultat räknat som genomsnitt under åren 2009 till Kommunernas kostnader ökar först och främst till följd av löneoch prisökningar. Utöver dessa innebär också demografiska förändringar, det vill säga en ökad befolkning och förskjutningar mellan olika åldrar, att kommunernas kostnader kontinuerligt växer. Totalt sett har demografiska krav för kommunerna ökat årligen med cirka 0,5 procent. Utöver pris- och löneökningar samt demografiskt betingade kostnadsökningar har kostnaderna i genomsnitt ökat med ytterligare 0,7 procent per år under 2000-talet. Reformer och lagstiftning driver på kostnadsutvecklingen Förutom förändrad befolkningssammansättning och riktade satsningar som kan öka eller minska kostnaderna inom olika verksamheter finns det annat som kan påverka kommunernas kostnadsutveckling. När lagstiftning med ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader (till exempel rättighetslagstiftningen inom lss), får det inledningsvis konsekvenser för den nämnd som är ansvarig för verksamheten, men sedermera också för hela den kommunala ekonomin. Trots att de reala skatteintäkterna ökar relativt snabbt framöver saknar inte kommunerna utmaningar. Enligt en befolkningsprognos som SKL publicerade i maj kommer befolkningen öka betydligt mer än vad som tidigare angetts. Förändringarna handlar främst om antagande om ökad invandring, men även högre fertilitet och ökad livslängd spelar roll. Under 2000-talet har demografiska behov motsvarat cirka 0,5 procent i ökade kostnader per år. Med den nya befolkningsprognosen ökar behoven med drygt 1 procent per år från Detta ställer högre krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter till förändrade behov Den nya skatteunderlagsprognosen ger också ett större skatteunderlag. Den effekten är dock betydligt mindre än effekten på kostnaderna. SKL visar i rapporten Kommunernas ekonomi (oktober 2012) de konsekvenser som den samhällsekonomiska utvecklingen kan tänkas få på kommunernas ekonomi på några års sikt växer de reala skatteintäkterna relativt starkt. Åren därefter fortsätter däremot indragningen för gymnasiereformen som planerat med 1,4 miljarder 2014 och med 1,9 miljarder från och med Skatteunderlagets goda tillväxt tillsammans med tillfälligt förstärkta intäkter från afa Försäkring gör det möjligt att kommunernas kost nader växer i stort sett enligt genomsnittet under 2000-talet. Kraftigt ökade behov i förskolan och grundskolan samtidigt som elevkullarna minskar i gymnasieskolan ställer höga krav på kommunerna att anpassa sina verksamheter. I enkätsvar från ekonomicheferna har ett tiotal angett att det är sannolikt att skattesatsen kommer att höjas i samband med budgeten för Enligt samma enkät kommer många kommuner genomföra besparingar och andra åtgärder i samband med budget Av 188 svarande anger 49 procent att riktade besparingar kommer att genomföras. Avgiftshöjningar planeras i en av fem kommuner. Främst planeras avgiftshöjningar inom vatten och avlopp, men även inom kärnverksamheter som äldreomsorgen. Källa: Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten oktober 2012, Makronytt 1/2013 Ekonomisk utjämning mellan kommuner För att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets olika kommuner att bedriva sin verksamhet tillämpas ett s.k. utjämningssystem. Utjämningssystemet består av fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsavgift. Utöver detta finns ett särskilt utjämningssystem avseende LSS-kostnader. Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella behovs- och kostnadsskillnader t.ex. andelen äldre av kommunens totala befolkning. Som en följd av att Bollebygd har goda förutsättningar inom en rad områden är kommunen nettobetalare till kostnadsutjämnings-systemet. Kommunen bidrog 2012 med 22,7 mkr till kostnadsutjämningen. I april 2011 överlämnades betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (sou 2011:39) till regeringen. Översynen syftar till att utjämningen bättre ska spegla nuvarande behovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna. Trots att politisk enighet rådde mellan samtliga försenades genomförandet genom att finansdepartementet betraktade förslaget som tillväxthämmande. I december presenterade regeringen slutligen sitt förslag till förändringar i utjämningssystemet. I en promemoria föreslås att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs. För Bollebygds kommun skulle förslaget innebära minskad avgift till kostnadsutjäm- 7

8 Förvaltningsberättelse Omvärlden Bollebygds kommun i ett sjuhäradsperspektiv I detta avsnitt redovisas jämförande statistik ur olika aspekter för kommunerna i Sjuhärad. Befolkningsutveckling senaste femårsperioden 5 år Borås 3,7 % Bollebygd 3,5 % Ulricehamn 2,3 % Vårgårda 0,6 % Mark 0,3 % Herrljunga 0,0 % Tranemo -1,6 % Svenljunga -1,8 % Källa: SCB Skattesats 2012 Tranemo 20,57 Ulricehamn 21,05 Borås 21,06 Vårgårda 21,21 Mark 21,21 Svenljunga 21,27 Bollebygd 21,59 Herrljunga 22,16 Riksgenomsnitt 20,59 Källa: SCB Skattekraft i procent av riksgenomsnitt 2011 Bollebygd 102 Borås 94 Tranemo 91 Ulricehamn 91 Herrljunga 90 Mark 90 Vårgårda 89 Svenljunga 87 Källa: SCB ningssystemet med cirka 16 mkr. Det nya systemet föreslogs i promemorian införas fr. o. m Befolkningsutveckling Svenskt Näringslivs kommunranking 2012 Vårgårda 11 Herrljunga 29 Bollebygd 32 Borås 44 Ulricehamn 103 Svenljunga 144 Tranemo 147 Mark 220 Källa: Svenskt Näringsliv Arbetslöshet, december 2012 Bollebygd 2,5 Tranemo 2,7 Vårgårda 2,7 Svenljunga 2,8 Mark 3,0 Ulricehamn 3,0 Herrljunga 3,2 Borås 3,7 Riksgenomsnitt 3,6 Källa: AMS Allmännyttiga bostadsföretag, hyresnivåer 2012 kr/kvm Tranemo 787 Herrljunga 787 Svenljunga 831 Vårgårda 845 Mark 853 Ulricehamn 858 Borås 873 Bollebygd 904 Riksgenomsnitt 915 Källa: SABO Befolkningen i kommunen ökade 2012 med 151 personer till invånare. Ökningen motsvarar 1,8 procent. I kommunens vision ingår en årlig befolkningsökning motsvarande cirka en procent. Under året har det i kommunen färdigställts drygt 100 hyreslägenheter vilket medverkat till ökningen. Ökningen får anses som kraftig jämfört med föregående år då kommunens befolkning ökade med 19 invånare. Tabell: Förändring mellan år Nyfödda Avlidna Inflyttningar Utflyttningar Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare läsåret 11/12 HHerrljunga 5,1 Svenljunga 5,3 Ulricehamn 5,4 Tranemo 5,5 Bollebygd 5,5 Vårgårda 5,6 Mark 5,6 Borås 5,6 Riksgenomsnitt 5,3 Källa: Skolverket Antal lärare per 100 elever i grundskolan läsåret 11/12 Tranemo 8,9 Herrljunga 8,9 Ulricehamn 8,5 Mark 8,5 Borås 8,4 Vårgårda 8,3 Svenljunga 8,2 Bollebygd 8,0 Riksgenomsnitt 8,3 Källa: Skolverket Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan läsåret 11/12 Bollebygd 97 Vårgårda 89 Borås 88 Mark 88 Herrljunga 88 Ulricehamn 83 Svenljunga 82 Tranemo 77 Riksgenomsnitt 88 Källa: Skolverket Näringsliv Andel (%) gymnasieelever som fullföljde utbildningen inom fyra år, exklusive IV läsåret 11/12 Tranemo 92 Bollebygd 90 Borås 88 Herrljunga 87 Ulricehamn 87 Svenljunga 85 Vårgårda 84 Mark 82 Riksgenomsnitt 83 Källa: Skolverket Andel av 65-w år med omsorg i särskilt boende 2011 procent Tranemo 6,3 Mark 5,6 Svenljunga 5,0 Vårgårda 4,9 Ulricehamn 4,9 Bollebygd 4,5 Borås 4,4 Herrljunga 4,3 Riksgenomsnitt 5,1 Källa: Kolada Andel av 65-w år med omsorg i ordinärt boende 2011 procent Borås 14,7 Mark 14,3 Ulricehamn 12,7 Vårgårda 12,5 Tranemo 11,1 Svenljunga 10,2 Bollebygd 9,7 Herrljunga 9,5 Riksgenomsnitt 11,5 Källa: Kolada Kommunen deltar i näringslivssamarbetet Business Region Borås (BRB). BRB är ett partnerskap mellan kommunerna inom Sjuhärad som ska främja den gemensamma visionen kring hållbar tillväxt (ekonomisk, social och ekologisk) i regionen. Samarbetet drivs som ett projekt mellan åren De lokala näringslivsorganisationerna kommer att finnas kvar, men inom de områden där det krävs större resurser kommer BRB att agera för hela regionen. BRB arbetar tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) arbeta för en stark arbetsmarknadsregion i Västsverige. Bollebygds kommun och Nyföretagarcentrum arrangerade tillsammans två starta-eget utbildningar. I dessa medverkade lokala banker och redovisningsbyråer, Almi, Länsförsäkringar och Nyföretagarcentrum. Svenskt Näringsliv undersöker varje år företagsklimatet i kommunerna. Bollebygds kommun placerade sig 2012 på 32:e plats vilket är en rejäl förbättring jämfört med 2011 (17:e plats). 8

9 Förvaltningsberättelse Omvärlden Bostadsmarknad Tillgången till mark för byggande och en långsiktig planering för nya bostäder är en strategisk fråga för kommunen. Bollebygds attraktivitet både som boendeort och etableringsort för verksamheter har under senare år medfört stigande prisnivåer. Det finns också ett behov av flera hyresrätter vilket delvis tillfredställdes i o m att cirka 100 hyreslägenheter färdigställdes Arbete med detaljplaner för bostäder pågår avseende Malmgården, Lyckebo och Skattegården i centrala Bollebygd. Arbetsmarknad Arbetslösheten i kommunen har ökat marginellt under året från 2,42 procent 2011 till 2,45 procent Bollebygd har således fortsatt en lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket och länet, som vid utgången av 2012 var 3,7 procent respektive 3,5 procent. Kommunen erbjuder arbetslösa och sjukskrivna coaching, arbetsstöd samt jobbsökar- och hälsoaktiviteter. Verksamheten finansieras av medel från Sjuhärads samordningsförbund och Europeiska socialfonden (KRUT-projektet). Inom KRUT arbetar coacher med att hitta de metoder och stöd som ger mest resultat för den enskilde. Kommunen har också berett åtgärder för samtliga anmälda arbets - sökande från Arbetsförmedlingen. De åtgärder som har erbjudits är praktik, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsprövningar och anställningar i form av lönebidrag, trygghetsanställningar och nystartsjobb. Flera av de arbetssökande har efter avslutad åtgärd erbjudits jobb inom kommunen i form av timanställningar. Det är dock färre personer än tidigare år som har erbjudits timanställningar, vilket kan vara en följd av projektet Rätt till heltid. Genom sitt läge mellan Borås och Göteborg har Bollebygd ett från arbetsmarknadssynpunkt fördelaktigt läge. Av de förvärvsarbetande pendlar ca personer ut från kommunen. Det kan jämföras med inpendlare över kommungräns. Arbetsmarknadsregionen växer då allt fler är beredda att bo längre ifrån arbetsplatsen. Bollebygd har i detta sammanhang goda förutsättningar att erbjuda ett attraktivt boende och god pendlingsmöjligheter. BoHäM-samarbetet Samarbetet inom BoHäM har fortsatt fyra möten mellan KS presidier och chefstjänstemän har genomförts. Ett gemensamt kommunfullmäktige genomfördes på Landvetter flygplats. Då antogs en gemensam vision. KS presidier har också fått till uppgift att ta fram en handlingsplan. Under hösten genomfördes en gemensam samling med kommunernas ledningsgrupper för att börja titta på åtgärder för att förverkliga visionen och ta fram handlingsplaner. 9

10 Förvaltningsberättelse Finansiell profil Finansiell profil för Bollebygd Den finansiella profil i form av ett s k spindeldiagram som visas nedan har tagits fram av KommunForskning i Västsverige (KFI). Syftet med analysen är att redovisa var Bollebygds kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen utvecklats under perioden i förhållande till övriga kommuner i Västra Götalands län. Den finansiella profilens uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos kommunen. Den heldragna linjen visar Bollebygds poäng för varje enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar genomsnittet i Västra Götaland. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet och omvänt. Bollebygd försämrade under perioden poängen i den finansiella profilen för samtliga fyra perspektiv. Förklaringen till detta var att poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, genomsnittligt resultat under de tre senaste åren, skattefinansieringsgraden av investeringarna och finansiella nettotillgångar minskade samtidigt som övriga fyra nyckeltal förblev oförändrade. Bollebygd uppvisade en något försämrad resultatnivå under perioden. Kommunens resultat låg 2011 på en sådan nivå att det inte kan anses uppfylla grundläggande krav på god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv. Bollebygd bör förstärka resultatnivån under de kommande åren för att därigenom stärka sin soliditet. Den är, jämfört med snittet i länen och riket, för svag för att ge ett tryggt finansiellt handlingsutrymme inför framtiden. Många kommuner står inför stora investeringar de närmaste åren. De större investeringar som gjordes under och 1970-talen i infrastruktur och lokaler måste nu refinansieras. Dessutom måste många fastigheter och anläggningar anpassas till nya driftsmetoder som utvecklats för att bedriva verksamheten effektivt. Detta bör även gälla för Bollebygd och bör beaktas när framtida ekonomisk planering genomförs. Finansiella profiler för Bollebygds kommun i förhållande till Västra Götalands läns kommuner:

11 Förvaltningsberättelse Välfärdsbokslut Välfärdsbokslut 2012 är det andra som sammanställts för Bollebygds kommun och ska ses som ett sätt att samla de målområden och indikatorer, vilka nämnder/styrelser har beslutat arbeta med. På sikt kan ett uthålligt och gemensamt arbete mellan förvaltningar och nämnder/styrelser vad gäller välfärdsbokslut möjliggöra jämförelser mellan befolkningens hälsa ur olika perspektiv. Välfärdsbokslutet ska fungera som ett beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden och komplettera övriga ekonomiska mått i bokslut. Välfärdsbokslut 2012 som här redovisas är en sammanfattning av resultat och analyser ifrån nämndernas redovisning av valda målområden och tillhörande indikatorer för att följa välfärd och hälsa. Det finns samband mellan en god folkhälsa, folkhälsopolitiska målområden, bestämningsfaktorer och samlade indikatorer. Några av dessa samband sammanfattas här. Det kompletta välfärdsbokslutet finns tillgängligt på: bollebygd.se/hälsaochmiljö/folkhälsa. Delaktighet och inflytande Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kommunstyrelsen analyserar till välfärdsbokslut 2012 följande indikator: l Andelen elever i år 8 som upplever att de alltid/nästan alltid, har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna Tillgängligt sifferunderlag utgörs av de senaste fyra årens elevenkät ( ). Det gäller elevernas upplevelse av att ha möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna. Siffrorna visar ingen tydlig upp eller nedgång de senaste åren utan skiftar med några procentenheter och få personer om man räknar antal. Hälften av flickorna upplever i 2012 års undersökning att de alltid/nästan alltid har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna. Detta har set ut på samma sätt tidigare år. Arbetet med en ständigt pågående dialog med barn och unga i samband med kommunens besluts och planeringsprocesser pågår men behöver ständigt utvecklas och förstärkas. Vår psykiska hälsa har ett starkt samband med hur vi upplever vår känsla av delaktighet och inflytande. Ekonomiska och sociala förutsättningar Det finns tydliga samband mellan god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa och leder till ojämlikhet i hälsa. Kommunstyrelsen analyserar till välfärdsbokslut 2011 följande indikator: l Antal arbetslösa i kommunen upp till 24 år Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet arbetslösa upp till 24 år i kommunen har ökat något under de senare kvartalen mellan 2011 och Under tredje kvartalet 2011 var 29 personer upp till 24 år öppet arbetslösa jämfört med 38 personer tredje kvartalet Det är svårt att säga något om ökningen mer än att det finns fler personer i åldersgruppen i år än föregående år och att de unga arbetslösa kan drabbas då det finns mindre möjligheter till timanställningar både i kommunen och i den privata sektorn. Att siffrorna trots detta ser relativt bra ut för Bollebygd handlar om en god arbetsmarknad i kommunen och bra pendlingsavstånd till andra kommuner. För att förbättra arbetsmarknaden för utsatta grupper i syfte att uppnå en jämlik hälsa så skulle kommunen genomföra olika åtgärder. Grupper som avses kan vara: invandrare utan arbete, ungdomar med ofullständiga betyg/ej klar utbildning och personer med funktionsnedsättning. Åtgärderna skulle kunna handla om att utarbeta en plan och strategi för att underlätta för kommunens verksamheter att ta emot personer ur dessa grupper Arbetslöshet påverkar hela hälsopanoramat. Arbetslöshet medför ofta att det psykiska välbefinnandet försämras, sjukvårds- utnyttjande och läkemedelskonsumtionen ökar vilket också bidrar till sociala olikheter i hälsa. Barn och ungas uppväxtvillkor Barn som lever i social mindre gynnade familjer har i allmänhet sämre hälsa. Inte sällan har också socialt utsatta familjer också sämre ekonomi. Därför ligger det nära till hands att tänka sig att den dåliga ekonomin bidrar till att försämra barnens hälsa. Studier visar att när familjer hade små kontantmarginaler var det vanligare att barnen hade ont i huvudet, ont i magen och att de hade sömnsvårigheter. Omsorgsnämnden analyserar till välfärdsbokslut 2011 följande indikator: Omsorgsnämnden analyserar i välfärdsbokslut 2011 följande indikator: l Antal barn och ungdomar som ingår i ett hushåll som inte erhållit försörjningstöd I statistiken från Statistiska centralbyrån kan man utläsa för 2012 att 97 procent av kommunens barn levde i familjer som inte erhållit försörjningstöd. Siffran var densamma avseende Omsorgsförvaltningen samarbetar med arbetsförmedlingen och avser fortsätta arbeta enligt gällande riktlinjer. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården har en stor betydelse för den långsiktiga hälso - utvecklingen genom sin specifika kompetens och stora kontaktyta gentemot befolkningen. Omsorgsnämnden analyserar till välfärdsbokslut 2012 följande indikator: l Antalet utförda vaccinationer mot säsonginfluensa utförda inom hemsjukvården Under 2012 gavs 59 procent av de inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård vaccination mot säsonginfluensa jämfört med 54 procent under För att minska komplikationer och öka överlevnaden erbjuds årligen samtliga äldre inskrivna i hemsjukvården vaccination mot säsonginfluensa. Erbjudandet kommer att ges fortsatt. Sexualitet och reproduktiv hälsa Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om områden som sex- och samlevnadsundervisning. En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Barn- och utbildningsnämnden analyserar till välfärdsbokslut 2012 följande indikator: 11

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2013 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 2 3 4 6 Introduktion och översikt Kommunens organisation Detta hände 2013 Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010

ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 ÅRSREDOVISNING TANUMS KOMMUN 2010 Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden format oss som bor här. Skogarna, klipporna och havet ger livskraft och fungerar som inspiration

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00 00

Årsredovisning 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00 00 Årsredovisning 2013 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00 00 Innehåll Ordförande har ordet 3 Några händelser 2013 Några händelser 2012 4 5 Politisk organisation 7 Organisationsschema 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl. 17.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 INLEDNING

Läs mer