Bollebygds Kommun Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollebygds Kommun. 2012 Årsredovisning"

Transkript

1 Bollebygds Kommun 2012 Årsredovisning

2 Introduktion och översikt Innehåll Block 1 Introduktion och översikt Sidan 32 Bollebygds kommuns organisation Händelser under året Kommunstyrelsens ordförande har ordet Block 2 Förvaltningsberättelse Sidan 45 Styrmodell Omvärlden Finansiell profil Välfärdsbokslut Resultaträkning, Finansieringsanalys Balansräkning Noter Redovisningsmodell Redovisningsprinciper Driftsredovisning Investeringsredovisning Finansiell analys Personalredovisning Block 3 Kommunens verksamhet Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Block 4 Bollebo Förvaltningsberättelse Bollebo Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Block 5 Sammanställd redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning, finansieringsanalys Balansräkning Block 6 Övrigt grafisk form/produktion: Hatech - Digital grafisk produktion tel: , e-post: tryck: foto omslagets framsida: Emelie Larsson Tioårsöversikt Begreppsförklaring

3 Introduktion och översikt Bollebygds kommuns organisation Kommunfullmäktige Ordförande: David Brorsson (M) Förste vice ordförande: Paul Orrestrand (S) Andre vice ordförande: Keijo Laine (KD) Revisionen Ordförande: Jan-Åke Andersson (S) Vice ordförande: Nils-Bertil Andersson (C) Kommunstyrelse Ordförande: Christer Johansson (M) Vice ordförande: Peter Rosholm (S) Valnämnd Ordförande: Roland Parneving (M) Vice ordförande: Barbro Orrestrand (S) Kommunkansli Kommunchef: Lennie Johansson Anställda: 71 st. Överförmyndare Ann-Marie Nilsson Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Fredrik Olofsson (C) Vice ordförande: Rolf Söderlund (S) Omsorgsnämnd Ordförande: Bente Johansson (M) Vice ordförande: Lars-Erik Olsson (S) Byggnads- och miljönämnd Ordförande: Bengt Classon (M) Vice ordförande: Otto Andreasson (S) Barn- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef: Annelie Fischer Anställda: 271 st. Omsorgsförvaltning Förvaltningschef: John Henriksson Maria Degerman Anställda: 174 st. 3

4 Introduktion och översikt Händelser under året Hösten 2012 kom ett mycket efterlängtat beslut från regeringen då man fastslog att arbetet med den i många år omtalade Götalandsbanan skall påbörjas. Bland de första etapperna finns då bandelen Bollebygd Mölnlycke med färdigställande till Under året har kommunen haft invigning av nya fräscha lokaler på Eriksgårdens förskola, Krokdals förskola och ny matsal på Bollebygdskolan. Bollebygdsskolan har mycket goda resultat i årskurs 9. Bollebygdskolan är en av de unika skolorna i Sverige som har 100 procent behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram, estetiska programmet, ekonomi, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmet. Betygen är ett resultat av det arbete som pedagogerna i Bollebygd genomfört på ett bra sätt från förskolan och upp genom grundskolan. För första gången (på länge) har det satts betyg i årskurs 6 och 7. Det har föregåtts av ett arbete med betyg och bedömning bland lärarna i deras kompetensutveckling. Lokalprogram för Bollebygdskolan F-6 och för Öreslundsskolan är framtaget och arbetet är genomfört i god samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen. Bollebygdskolan 7-9 har deltagit i Commeniusprojektet "The salty sweetness of the sea pouring in similar diversity to our clothing and nutrition through the time". Förutom Bollebygdskolan deltar skolor från Grekland, Portugal, Italien, Spanien och Turkiet. Det är både lärare, rektorer och framför allt elever inblandade i projektet som sträcker sig fram till och med Kommunen har 2012 invigt sin första gruppbostad inom Lss. Detta har medfört att kommunen har kunnat erbjuda personer med större funktionsnedsättningar egen bostad i sin hemkommun. Ny filial för daglig verksamhet har startats i lokaler på Bollegården. Volymökningar har ägt rum inom område funktionsnedsättning avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Även inom daglig verksamhet har volymökningar skett. Året som gått har präglats av stora volymökningar främst inom äldreomsorgen. Antalet äldre totalt, men också äldre med mer omfattande insatser, ökar. Fr o m november 2012 har personal inom äldreomsorgen rätt till heltid. Det innebär att de är heltidsanställda med möjlighet att arbeta deltid. Genom att erbjuda rätt till heltid blir Bollebygds kommun en mer attraktiv arbetsgivare, något som är centralt då det framtida behovet av utbildade undersköterskor kommer att öka samtidigt som allt färre väljer att utbilda sig inom omsorgsyrken. Kulturskolans verksamhet, som sker i samarbete med Härryda kommun, startade vid höstterminen och kurser erbjöds i gitarr, bas, piano, dans och drama. Cirka 150 barn anmälde sitt intresse och ca 70 kunde erbjudas en plats. Arbetet med omläggning av VA-ledningar i Hultafors har pågått under året. Arbetet med utredning av reservvattenförsörjning i Bollebygd och Olsfors/Hultafors och nytt vattenverk i Töllsjö har påbörjats. Arbetena med förskolorna Krokdal och Eriksgården har, som nämnts ovan, färdigställts under året. Detsamma gäller den nya gruppbostaden på Hembygdsvägen och Söråns förskola i Olsfors. Oförutsedda kostnader uppstod i samband med avetablering av tillfälliga lokaler. Arbetet med att konvertera uppvärmningssystemet vid Örelundsskolan från olja till bergvärme har påbörjats. Köket på Odensgårdens förskola har renoverats. En lekplats har iordningställts vid Bäckaparken i Töllsjö. Bostadsbyggandet har varit intensivt i kommunen och drygt 100 nya bostäder i hyresrätt har färdigställts av olika exploatörer. Efterfrågan på hyresrätter har konstaterats vara stor. Årets resultat uppgick till 3,2 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Överskottet möjliggjordes genom att skatteintäkterna uppvisade ett överskott jämfört med budget samt genom en engångsintäkt i form av återbetalda premier för avtalsförsäkring. Vid den av kommunen arrangerade drogfria skolavslutningen School s out uppträdde 2012 Kapten Röd. FOTOGRAF: MARIA LUNNERYD 4

5 Introduktion och översikt Kommunstyrelsens ordförande COPYRIGHT STENS FOTO AB BJÖRN GUSTAVSSON Bollebygds kommun fortsätter att utvecklas i positiv riktning även under Med en befolkningsökning på 151 personer (1,8 procent) är vi en av de snabbast växande kommunerna i hela landet och vi kan än en gång konstatera att vårt geografiska läge gynnar oss i hög utsträckning. Vi var, vid årets slut, invånare. Befolkningsökningen är, till stor del, en konsekvens av den utbyggnad av hyreslägenheter som skett under året. Mer än 100 lägenheter tillkom och det måste beskrivas som en mycket kraftig utbyggnad. Glädjande nog har det inte verkat vara något problem att få alla dessa lägenheter uthyrda, vilket också förstärker bilden av Bollbygd som en attraktiv boendekommun. Samtidigt är denna expansion en stor utmaning. En växande befolkning medför ökade krav på kommunal service. Av slutförda investeringar 2012 kan nämnas nya förskolor (Eriksgården och Krokdal), ny matsal/samlingssal för Bollebygdskolan samt kommunens första gruppboende inom LSS. En renovering av Bollebygdsskolan, i första hand lokalerna för F-6-verksamheten, är det som nu planeras. För en liten kommun som Bollebygd, med ett begränsat investeringsutrymme, medför detta stora ekonomiska påfrestningar då en stor del av gjorda investeringar i bl.a. nya förskolor och skollokaler finansierats genom ökad upplåning. En av många utmaningar de följande åren blir att finna en långsiktigt hållbar modell för finansiering av kommande investeringar. Det omfattande arbetet med vision 2025 och därmed följande modell för ledning och styrning som genomförts under året har än en gång slagit fast att Bollebygds kommun har mycket goda förutsättningar att erbjuda ett bra boendealternativ i konkurrens med övriga kommuner. En kommun med god kommunal och kommersiell service, extremt bra läge med närhet till stora arbetsmarknader och en internationell flygplats och en fantastisk natur är också den bild vi fortsättningsvis vill ge av Bollebygds kommun. I årsredovisningen finns en gedigen beskrivning av den verksamhet vi tillhandahåller. Det samlade intrycket är att vi på många områden utmärker oss mycket positivt. Det faktum att vi, för andra året i rad, rankas på fjärde plats av landets 290 kommuner i den undersökning som årligen mäter invånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet, eller att Bollebygdskolan är en av ytterst få skolor i hela landet där samtliga (100 procent) av eleverna är behöriga att söka vidare till gymnasieskola, är bara några exempel som är värda att lyftas fram bland många andra. Det ekonomiska resultatet före avsättning uppgick 2012 till 8,2 mkr, vilket motsvarar det ekonomiska mål som fastställts av kommunfullmäktige. Därefter har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 5,0 mkr till Detta medför att vi efter avsättning redovisar ett resultat på 3,2 mkr Att ett växande antal invånare ser Bollebygd som en bra boendekommun med god kommunal service är ingen självklarhet det är ett resultat av allt det arbete som dagligen utförs av kommunens engagerade och professionella medarbetare. Jag vill därför avsluta med att rikta ett stort tack till alla dem som bidragit till ännu ett framgångsrikt år för Bollebygds kommun. Christer Johansson Ordförande i kommunstyrelsen 5

6 Förvaltningsberättelse Styrmodell Ny styrmodell Under våren 2012 genomfördes ett visions- och styrnings/ ledningsarbete med deltagande av ledande politiker och tjänstemän samt med processtöd från PwC. Arbetet skedde i huvudsak i seminarieform vid vilka grunderna till en ny styrmodell togs fram. Materialet kompletterades under hösten och beslut om ny styrmodell i kommunen togs av Kommunfullmäktige i november Styrmodellen beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc. Den gäller för hela kommunen och omfattar alla nivåer från kommunfullmäktige till enskild medarbetare. Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad transperens i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Modellen bygger på en vision, ett fåtal övergripande mål, strategier för att nå de övergripande målen, mål på nämndsnivå samt nyckeltal. Visionen ska visa en bild av framtida önskvärt tillstånd. De övergripande målen ska beskriva vilka områden kommunen ska fokusera på och strategierna det som krävs eller är av avgörande betydelse för att uppnå de övergripande målen. Visionen tar sikte på år 2025 och övergripande mål har satts för åren Med de övergripande målen som grund har mål på nämndsnivå formulerats och fastställts av fullmäktige. Styrelse och nämnder har i verksamhetsplan för år 2013 angett hur man tar sig an arbetet med att uppfylla de av fullmäktige angivna nämndsmålen, vilken metod/arbetssätt som kommer att användas, hur man avser att mäta måluppfyllelsen samt vad som skall ha uppnåtts för att målet skall betraktas som uppfyllt. För att kommunfullmäktige ska få en samlad bild av måluppfyllelsen använder styrelse och nämnder en gemensam analysmodell samt mallar för rapportering. Styrelse och nämnder återrapporterar till kommunfullmäktige avseende måluppfyllelse, nyckeltalens utveckling, utveckling av verksamhetens volym samt ekonomiskt utfall och årsprognos. Rapporteringen till fullmäktige sker i form av delårsrapporter per april och augusti, samt årsredovisning. Visionen kan revideras i samband med ny mandatperiod. Beslut om övergripande mål, övergripande strategier gäller i tre år. Beslut om nämndsmål och nyckeltal gäller i ett år. Vision Bollebygd kommunen där vi bor bra och lever länge Bollebygd med invånare är en ovanlig kommun. I Bollebygd är människor trygga, stolta, självständiga men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den charmiga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetters flygplats och Göteborgs hamn gör Bollebygd till en plats nära världen. Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd. I Bollebygd har invånarna en sällsynt närhet till kommunens förtroendevalda och har alla möjligheter att vara delaktiga och påverka bygdens utveckling. Närheten till naturen erbjuder rofylld rekreation och hälsosamma aktiviteter. Ett aktivt föreningsliv bidrar till att fylla behovet av de flesta fritidsintressen. Övergripande mål l Bra vård, skola och omsorg l Hållbar utveckling och härlig livsmiljö l Tillgänglighet och goda kommunikationer 6

7 Förvaltningsberättelse Omvärlden Samhällsekonomisk situation och utveckling Världsekonomin utvecklades oväntat svagt under slutet av I flera europeiska länder, däribland Sverige, backade BNP. Även i USA var utvecklingen förvånansvärt svag. Den mycket svaga tillväxten i Europa innebär att också tillväxtländernas ekonomier vuxit långsammare Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar dock med att denna svacka blir begränsad. De tre första kvartalen 2012 kunde tillväxten i svensk ekonomi betecknas som relativt god. Få länder i Europa kunde under motsvarande period uppvisa en tillväxt på dryga 2 procent. Under fjärde kvartalet hann problemen i omvärlden upp svensk ekonomi och BNP backade något. Exporten och produktionen inom industrin föll tillbaka ett par procent och även hushållens konsumtion utvecklades svagt. Samtidigt som denna uppbromsning skedde försköts hushållens och företagens framtidsförväntningar i negativ riktning. Stämningsläget i slutet av 2012 var överlag att beteckna som mycket mörkt. Efter årsskiftet har utsikterna överlag ljusnat. Olika förtroendeindikatorer, som t.ex. inköpschefsindex för industri och tjänstesektor har förbättrats påtagligt, även om nivåerna är fortsatt låga i flera länder och då inte minst i Sydeuropa. SKL tolkar dessa signaler som att farhågorna och riskerna för en djupare recession har dämpats. Den kinesiska ekonomin beräknas växa med runt 8 procent 2013, bättre än 2012 men betydligt långsammare än genomsnittet hittills under 2000-talet. Återhämtningen i USA kantas av betydande osäkerhet. Förväntningarna på den närmaste framtiden är splittrade bland företagen. En viktig faktor är den stabilisering som skett på bostadsmarknaden. En betydande osäkerhet råder dock fortsatt kring finanspolitikens inriktning. Kommunernas ekonomi Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat på sammanlagt 15 miljarder kronor i Återbetalda premier från afa Försäkring påverkar resultatet positivt med 8 miljarder. Engångsintäkterna innebär att endast ett fåtal kommuner väntas ha underskott i år vilket ger en välkommen andningspaus för många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. Kommunernas sammanlagda resultat har varit starkt under de senaste åren. Det finns emellertid ett antal kommuner som har bekymmer att få ekonomin att gå ihop. Av samtliga 290 kommuner har 18 haft ett negativt resultat räknat som genomsnitt under åren 2009 till Kommunernas kostnader ökar först och främst till följd av löneoch prisökningar. Utöver dessa innebär också demografiska förändringar, det vill säga en ökad befolkning och förskjutningar mellan olika åldrar, att kommunernas kostnader kontinuerligt växer. Totalt sett har demografiska krav för kommunerna ökat årligen med cirka 0,5 procent. Utöver pris- och löneökningar samt demografiskt betingade kostnadsökningar har kostnaderna i genomsnitt ökat med ytterligare 0,7 procent per år under 2000-talet. Reformer och lagstiftning driver på kostnadsutvecklingen Förutom förändrad befolkningssammansättning och riktade satsningar som kan öka eller minska kostnaderna inom olika verksamheter finns det annat som kan påverka kommunernas kostnadsutveckling. När lagstiftning med ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader (till exempel rättighetslagstiftningen inom lss), får det inledningsvis konsekvenser för den nämnd som är ansvarig för verksamheten, men sedermera också för hela den kommunala ekonomin. Trots att de reala skatteintäkterna ökar relativt snabbt framöver saknar inte kommunerna utmaningar. Enligt en befolkningsprognos som SKL publicerade i maj kommer befolkningen öka betydligt mer än vad som tidigare angetts. Förändringarna handlar främst om antagande om ökad invandring, men även högre fertilitet och ökad livslängd spelar roll. Under 2000-talet har demografiska behov motsvarat cirka 0,5 procent i ökade kostnader per år. Med den nya befolkningsprognosen ökar behoven med drygt 1 procent per år från Detta ställer högre krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter till förändrade behov Den nya skatteunderlagsprognosen ger också ett större skatteunderlag. Den effekten är dock betydligt mindre än effekten på kostnaderna. SKL visar i rapporten Kommunernas ekonomi (oktober 2012) de konsekvenser som den samhällsekonomiska utvecklingen kan tänkas få på kommunernas ekonomi på några års sikt växer de reala skatteintäkterna relativt starkt. Åren därefter fortsätter däremot indragningen för gymnasiereformen som planerat med 1,4 miljarder 2014 och med 1,9 miljarder från och med Skatteunderlagets goda tillväxt tillsammans med tillfälligt förstärkta intäkter från afa Försäkring gör det möjligt att kommunernas kost nader växer i stort sett enligt genomsnittet under 2000-talet. Kraftigt ökade behov i förskolan och grundskolan samtidigt som elevkullarna minskar i gymnasieskolan ställer höga krav på kommunerna att anpassa sina verksamheter. I enkätsvar från ekonomicheferna har ett tiotal angett att det är sannolikt att skattesatsen kommer att höjas i samband med budgeten för Enligt samma enkät kommer många kommuner genomföra besparingar och andra åtgärder i samband med budget Av 188 svarande anger 49 procent att riktade besparingar kommer att genomföras. Avgiftshöjningar planeras i en av fem kommuner. Främst planeras avgiftshöjningar inom vatten och avlopp, men även inom kärnverksamheter som äldreomsorgen. Källa: Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten oktober 2012, Makronytt 1/2013 Ekonomisk utjämning mellan kommuner För att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets olika kommuner att bedriva sin verksamhet tillämpas ett s.k. utjämningssystem. Utjämningssystemet består av fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsavgift. Utöver detta finns ett särskilt utjämningssystem avseende LSS-kostnader. Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella behovs- och kostnadsskillnader t.ex. andelen äldre av kommunens totala befolkning. Som en följd av att Bollebygd har goda förutsättningar inom en rad områden är kommunen nettobetalare till kostnadsutjämnings-systemet. Kommunen bidrog 2012 med 22,7 mkr till kostnadsutjämningen. I april 2011 överlämnades betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (sou 2011:39) till regeringen. Översynen syftar till att utjämningen bättre ska spegla nuvarande behovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna. Trots att politisk enighet rådde mellan samtliga försenades genomförandet genom att finansdepartementet betraktade förslaget som tillväxthämmande. I december presenterade regeringen slutligen sitt förslag till förändringar i utjämningssystemet. I en promemoria föreslås att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs. För Bollebygds kommun skulle förslaget innebära minskad avgift till kostnadsutjäm- 7

8 Förvaltningsberättelse Omvärlden Bollebygds kommun i ett sjuhäradsperspektiv I detta avsnitt redovisas jämförande statistik ur olika aspekter för kommunerna i Sjuhärad. Befolkningsutveckling senaste femårsperioden 5 år Borås 3,7 % Bollebygd 3,5 % Ulricehamn 2,3 % Vårgårda 0,6 % Mark 0,3 % Herrljunga 0,0 % Tranemo -1,6 % Svenljunga -1,8 % Källa: SCB Skattesats 2012 Tranemo 20,57 Ulricehamn 21,05 Borås 21,06 Vårgårda 21,21 Mark 21,21 Svenljunga 21,27 Bollebygd 21,59 Herrljunga 22,16 Riksgenomsnitt 20,59 Källa: SCB Skattekraft i procent av riksgenomsnitt 2011 Bollebygd 102 Borås 94 Tranemo 91 Ulricehamn 91 Herrljunga 90 Mark 90 Vårgårda 89 Svenljunga 87 Källa: SCB ningssystemet med cirka 16 mkr. Det nya systemet föreslogs i promemorian införas fr. o. m Befolkningsutveckling Svenskt Näringslivs kommunranking 2012 Vårgårda 11 Herrljunga 29 Bollebygd 32 Borås 44 Ulricehamn 103 Svenljunga 144 Tranemo 147 Mark 220 Källa: Svenskt Näringsliv Arbetslöshet, december 2012 Bollebygd 2,5 Tranemo 2,7 Vårgårda 2,7 Svenljunga 2,8 Mark 3,0 Ulricehamn 3,0 Herrljunga 3,2 Borås 3,7 Riksgenomsnitt 3,6 Källa: AMS Allmännyttiga bostadsföretag, hyresnivåer 2012 kr/kvm Tranemo 787 Herrljunga 787 Svenljunga 831 Vårgårda 845 Mark 853 Ulricehamn 858 Borås 873 Bollebygd 904 Riksgenomsnitt 915 Källa: SABO Befolkningen i kommunen ökade 2012 med 151 personer till invånare. Ökningen motsvarar 1,8 procent. I kommunens vision ingår en årlig befolkningsökning motsvarande cirka en procent. Under året har det i kommunen färdigställts drygt 100 hyreslägenheter vilket medverkat till ökningen. Ökningen får anses som kraftig jämfört med föregående år då kommunens befolkning ökade med 19 invånare. Tabell: Förändring mellan år Nyfödda Avlidna Inflyttningar Utflyttningar Förskola, antal inskrivna barn per årsarbetare läsåret 11/12 HHerrljunga 5,1 Svenljunga 5,3 Ulricehamn 5,4 Tranemo 5,5 Bollebygd 5,5 Vårgårda 5,6 Mark 5,6 Borås 5,6 Riksgenomsnitt 5,3 Källa: Skolverket Antal lärare per 100 elever i grundskolan läsåret 11/12 Tranemo 8,9 Herrljunga 8,9 Ulricehamn 8,5 Mark 8,5 Borås 8,4 Vårgårda 8,3 Svenljunga 8,2 Bollebygd 8,0 Riksgenomsnitt 8,3 Källa: Skolverket Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan läsåret 11/12 Bollebygd 97 Vårgårda 89 Borås 88 Mark 88 Herrljunga 88 Ulricehamn 83 Svenljunga 82 Tranemo 77 Riksgenomsnitt 88 Källa: Skolverket Näringsliv Andel (%) gymnasieelever som fullföljde utbildningen inom fyra år, exklusive IV läsåret 11/12 Tranemo 92 Bollebygd 90 Borås 88 Herrljunga 87 Ulricehamn 87 Svenljunga 85 Vårgårda 84 Mark 82 Riksgenomsnitt 83 Källa: Skolverket Andel av 65-w år med omsorg i särskilt boende 2011 procent Tranemo 6,3 Mark 5,6 Svenljunga 5,0 Vårgårda 4,9 Ulricehamn 4,9 Bollebygd 4,5 Borås 4,4 Herrljunga 4,3 Riksgenomsnitt 5,1 Källa: Kolada Andel av 65-w år med omsorg i ordinärt boende 2011 procent Borås 14,7 Mark 14,3 Ulricehamn 12,7 Vårgårda 12,5 Tranemo 11,1 Svenljunga 10,2 Bollebygd 9,7 Herrljunga 9,5 Riksgenomsnitt 11,5 Källa: Kolada Kommunen deltar i näringslivssamarbetet Business Region Borås (BRB). BRB är ett partnerskap mellan kommunerna inom Sjuhärad som ska främja den gemensamma visionen kring hållbar tillväxt (ekonomisk, social och ekologisk) i regionen. Samarbetet drivs som ett projekt mellan åren De lokala näringslivsorganisationerna kommer att finnas kvar, men inom de områden där det krävs större resurser kommer BRB att agera för hela regionen. BRB arbetar tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) arbeta för en stark arbetsmarknadsregion i Västsverige. Bollebygds kommun och Nyföretagarcentrum arrangerade tillsammans två starta-eget utbildningar. I dessa medverkade lokala banker och redovisningsbyråer, Almi, Länsförsäkringar och Nyföretagarcentrum. Svenskt Näringsliv undersöker varje år företagsklimatet i kommunerna. Bollebygds kommun placerade sig 2012 på 32:e plats vilket är en rejäl förbättring jämfört med 2011 (17:e plats). 8

9 Förvaltningsberättelse Omvärlden Bostadsmarknad Tillgången till mark för byggande och en långsiktig planering för nya bostäder är en strategisk fråga för kommunen. Bollebygds attraktivitet både som boendeort och etableringsort för verksamheter har under senare år medfört stigande prisnivåer. Det finns också ett behov av flera hyresrätter vilket delvis tillfredställdes i o m att cirka 100 hyreslägenheter färdigställdes Arbete med detaljplaner för bostäder pågår avseende Malmgården, Lyckebo och Skattegården i centrala Bollebygd. Arbetsmarknad Arbetslösheten i kommunen har ökat marginellt under året från 2,42 procent 2011 till 2,45 procent Bollebygd har således fortsatt en lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket och länet, som vid utgången av 2012 var 3,7 procent respektive 3,5 procent. Kommunen erbjuder arbetslösa och sjukskrivna coaching, arbetsstöd samt jobbsökar- och hälsoaktiviteter. Verksamheten finansieras av medel från Sjuhärads samordningsförbund och Europeiska socialfonden (KRUT-projektet). Inom KRUT arbetar coacher med att hitta de metoder och stöd som ger mest resultat för den enskilde. Kommunen har också berett åtgärder för samtliga anmälda arbets - sökande från Arbetsförmedlingen. De åtgärder som har erbjudits är praktik, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsprövningar och anställningar i form av lönebidrag, trygghetsanställningar och nystartsjobb. Flera av de arbetssökande har efter avslutad åtgärd erbjudits jobb inom kommunen i form av timanställningar. Det är dock färre personer än tidigare år som har erbjudits timanställningar, vilket kan vara en följd av projektet Rätt till heltid. Genom sitt läge mellan Borås och Göteborg har Bollebygd ett från arbetsmarknadssynpunkt fördelaktigt läge. Av de förvärvsarbetande pendlar ca personer ut från kommunen. Det kan jämföras med inpendlare över kommungräns. Arbetsmarknadsregionen växer då allt fler är beredda att bo längre ifrån arbetsplatsen. Bollebygd har i detta sammanhang goda förutsättningar att erbjuda ett attraktivt boende och god pendlingsmöjligheter. BoHäM-samarbetet Samarbetet inom BoHäM har fortsatt fyra möten mellan KS presidier och chefstjänstemän har genomförts. Ett gemensamt kommunfullmäktige genomfördes på Landvetter flygplats. Då antogs en gemensam vision. KS presidier har också fått till uppgift att ta fram en handlingsplan. Under hösten genomfördes en gemensam samling med kommunernas ledningsgrupper för att börja titta på åtgärder för att förverkliga visionen och ta fram handlingsplaner. 9

10 Förvaltningsberättelse Finansiell profil Finansiell profil för Bollebygd Den finansiella profil i form av ett s k spindeldiagram som visas nedan har tagits fram av KommunForskning i Västsverige (KFI). Syftet med analysen är att redovisa var Bollebygds kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen utvecklats under perioden i förhållande till övriga kommuner i Västra Götalands län. Den finansiella profilens uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos kommunen. Den heldragna linjen visar Bollebygds poäng för varje enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar genomsnittet i Västra Götaland. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet och omvänt. Bollebygd försämrade under perioden poängen i den finansiella profilen för samtliga fyra perspektiv. Förklaringen till detta var att poängen för nyckeltalen budgetföljsamhet, genomsnittligt resultat under de tre senaste åren, skattefinansieringsgraden av investeringarna och finansiella nettotillgångar minskade samtidigt som övriga fyra nyckeltal förblev oförändrade. Bollebygd uppvisade en något försämrad resultatnivå under perioden. Kommunens resultat låg 2011 på en sådan nivå att det inte kan anses uppfylla grundläggande krav på god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv. Bollebygd bör förstärka resultatnivån under de kommande åren för att därigenom stärka sin soliditet. Den är, jämfört med snittet i länen och riket, för svag för att ge ett tryggt finansiellt handlingsutrymme inför framtiden. Många kommuner står inför stora investeringar de närmaste åren. De större investeringar som gjordes under och 1970-talen i infrastruktur och lokaler måste nu refinansieras. Dessutom måste många fastigheter och anläggningar anpassas till nya driftsmetoder som utvecklats för att bedriva verksamheten effektivt. Detta bör även gälla för Bollebygd och bör beaktas när framtida ekonomisk planering genomförs. Finansiella profiler för Bollebygds kommun i förhållande till Västra Götalands läns kommuner:

11 Förvaltningsberättelse Välfärdsbokslut Välfärdsbokslut 2012 är det andra som sammanställts för Bollebygds kommun och ska ses som ett sätt att samla de målområden och indikatorer, vilka nämnder/styrelser har beslutat arbeta med. På sikt kan ett uthålligt och gemensamt arbete mellan förvaltningar och nämnder/styrelser vad gäller välfärdsbokslut möjliggöra jämförelser mellan befolkningens hälsa ur olika perspektiv. Välfärdsbokslutet ska fungera som ett beslutsunderlag för politikernas val av förbättringsområden och komplettera övriga ekonomiska mått i bokslut. Välfärdsbokslut 2012 som här redovisas är en sammanfattning av resultat och analyser ifrån nämndernas redovisning av valda målområden och tillhörande indikatorer för att följa välfärd och hälsa. Det finns samband mellan en god folkhälsa, folkhälsopolitiska målområden, bestämningsfaktorer och samlade indikatorer. Några av dessa samband sammanfattas här. Det kompletta välfärdsbokslutet finns tillgängligt på: bollebygd.se/hälsaochmiljö/folkhälsa. Delaktighet och inflytande Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kommunstyrelsen analyserar till välfärdsbokslut 2012 följande indikator: l Andelen elever i år 8 som upplever att de alltid/nästan alltid, har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna Tillgängligt sifferunderlag utgörs av de senaste fyra årens elevenkät ( ). Det gäller elevernas upplevelse av att ha möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna. Siffrorna visar ingen tydlig upp eller nedgång de senaste åren utan skiftar med några procentenheter och få personer om man räknar antal. Hälften av flickorna upplever i 2012 års undersökning att de alltid/nästan alltid har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna. Detta har set ut på samma sätt tidigare år. Arbetet med en ständigt pågående dialog med barn och unga i samband med kommunens besluts och planeringsprocesser pågår men behöver ständigt utvecklas och förstärkas. Vår psykiska hälsa har ett starkt samband med hur vi upplever vår känsla av delaktighet och inflytande. Ekonomiska och sociala förutsättningar Det finns tydliga samband mellan god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa och leder till ojämlikhet i hälsa. Kommunstyrelsen analyserar till välfärdsbokslut 2011 följande indikator: l Antal arbetslösa i kommunen upp till 24 år Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet arbetslösa upp till 24 år i kommunen har ökat något under de senare kvartalen mellan 2011 och Under tredje kvartalet 2011 var 29 personer upp till 24 år öppet arbetslösa jämfört med 38 personer tredje kvartalet Det är svårt att säga något om ökningen mer än att det finns fler personer i åldersgruppen i år än föregående år och att de unga arbetslösa kan drabbas då det finns mindre möjligheter till timanställningar både i kommunen och i den privata sektorn. Att siffrorna trots detta ser relativt bra ut för Bollebygd handlar om en god arbetsmarknad i kommunen och bra pendlingsavstånd till andra kommuner. För att förbättra arbetsmarknaden för utsatta grupper i syfte att uppnå en jämlik hälsa så skulle kommunen genomföra olika åtgärder. Grupper som avses kan vara: invandrare utan arbete, ungdomar med ofullständiga betyg/ej klar utbildning och personer med funktionsnedsättning. Åtgärderna skulle kunna handla om att utarbeta en plan och strategi för att underlätta för kommunens verksamheter att ta emot personer ur dessa grupper Arbetslöshet påverkar hela hälsopanoramat. Arbetslöshet medför ofta att det psykiska välbefinnandet försämras, sjukvårds- utnyttjande och läkemedelskonsumtionen ökar vilket också bidrar till sociala olikheter i hälsa. Barn och ungas uppväxtvillkor Barn som lever i social mindre gynnade familjer har i allmänhet sämre hälsa. Inte sällan har också socialt utsatta familjer också sämre ekonomi. Därför ligger det nära till hands att tänka sig att den dåliga ekonomin bidrar till att försämra barnens hälsa. Studier visar att när familjer hade små kontantmarginaler var det vanligare att barnen hade ont i huvudet, ont i magen och att de hade sömnsvårigheter. Omsorgsnämnden analyserar till välfärdsbokslut 2011 följande indikator: Omsorgsnämnden analyserar i välfärdsbokslut 2011 följande indikator: l Antal barn och ungdomar som ingår i ett hushåll som inte erhållit försörjningstöd I statistiken från Statistiska centralbyrån kan man utläsa för 2012 att 97 procent av kommunens barn levde i familjer som inte erhållit försörjningstöd. Siffran var densamma avseende Omsorgsförvaltningen samarbetar med arbetsförmedlingen och avser fortsätta arbeta enligt gällande riktlinjer. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården har en stor betydelse för den långsiktiga hälso - utvecklingen genom sin specifika kompetens och stora kontaktyta gentemot befolkningen. Omsorgsnämnden analyserar till välfärdsbokslut 2012 följande indikator: l Antalet utförda vaccinationer mot säsonginfluensa utförda inom hemsjukvården Under 2012 gavs 59 procent av de inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård vaccination mot säsonginfluensa jämfört med 54 procent under För att minska komplikationer och öka överlevnaden erbjuds årligen samtliga äldre inskrivna i hemsjukvården vaccination mot säsonginfluensa. Erbjudandet kommer att ges fortsatt. Sexualitet och reproduktiv hälsa Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om områden som sex- och samlevnadsundervisning. En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Barn- och utbildningsnämnden analyserar till välfärdsbokslut 2012 följande indikator: 11

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2014 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 3 4 5 6 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT Kommunens organisation Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2013 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 2 3 4 6 Introduktion och översikt Kommunens organisation Detta hände 2013 Kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer