Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007"

Transkript

1 Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007 FORTSATT STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Stabilt resultat för första kvartalet 2007 jämfört med fjärde kvartalet 2006 Periodens resultat uppgick till mkr (2 913) Resultat per aktie var oförändrat och uppgick till 5,65 kronor (5,65) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,9 procent (19,8) K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,52) Räntenettot ökade med 5 procent till mkr (4 303) Rörelseresultatet uppgick till mkr (3 887) Kreditförlusterna uppgick till 49 mkr (-72). Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 6,8 procent (6,5 procent den 31 december 2006 enligt äldre regelverk) Periodens resultat ökade med 28 procent jämfört med första kvartalet 2006 Periodens resultat ökade med 28 procent till mkr (2 270) Resultat per aktie ökade till 5,65 kronor (4,41) Räntabilitet på eget kapital ökade till 18,9 procent (16,6) K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,56) Räntenettot ökade med 28 procent till mkr (3 506) Rörelseresultatet ökade med 34 procent till mkr (2 843) Kreditförlusterna var oförändrade och uppgick till 49 mkr (50). VD kommenterar första kvartalet 2007 har börjat positivt för Swedbank. Räntenettot ökade för fjärde kvartalet i rad samtidigt som provisionsnettot var fortsatt starkt. Svensk bankrörelse, Baltisk bankrörelse och Swedbank Markets utvecklas alla positivt vilket ger en god stabilitet i resultatet. Oron för en överhettad ekonomi i Baltikum under första kvartalet har bidragit till en ökad medvetenhet bland både beslutsfattare och allmänhet. Detta har inneburit att vi kan skönja en avmattning av lånetillväxten i regionen. Vår bedömning av utvecklingen i Baltikum är fortsatt positiv. Förberedelserna för att avsluta förvärvet av TAS-Kommerzbank fortskrider enligt plan både vad gäller myndighetsgodkännande och operativa förberedelser. Vi förväntar oss att affären fullbordas under tredje kvartalet i år. Swedbank Robur har genom ett avtal som innebär att de övertar Folksams kapitalförvaltning om cirka 170 mdkr stärkt sin ställning som en av Nordens ledande inom området. Swedbank Roburs goda förvaltningsresultat, som nyligen getts utmärkelser av bland annat Morningstar, har varit en viktig faktor för att vinna affären. Under året kommer vi fortsätta vår resa för att bli ledande på service. Flera nya spännande initiativ är på gång, inte minst inom sparandeområdet, till fördel för våra kunder. Swedbank, delårsrapport kv (34)

2 Sammanfattning, koncernen Förändr Förändr mkr Kv1 Kv4 % Kv1 % He lår Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Sw edbanks aktieägare Nyckeltal Kv1 Kv4 Kv1 Helår Räntabilitet på eget kapital, % 18,9 19,8 16,6 19,3 Resultat per aktie, kronor 1) 5,65 5,65 4,41 21,11 Eget kapital per aktie, kronor 2) 122,84 116,37 108,66 116,37 K/I-tal, före kreditförluster 0,51 0,52 0,56 0,52 Primärkapitalrelation, % 6,8 6,5 6,5 6,5 Kapitaltäckningsgrad, % 10,0 9,8 9,7 9,8 Kreditförlustnivå netto, % 0,02-0,02 0,02-0,02 Andel osäkra fordringar, % 0,07 0,07 0,09 0,07 Total reserveringsgrad, % ) antalet aktier specificeras på sidan 33. Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank. Balansräkningsdata Förändr Förändr. mdkr 31 mars 31 dec % 31 mars % Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar äldre regelverk Riskvägda tillgångar nytt regelverk 601 Riskvägda tillgångar övergångsregler 713 Swedbank, delårsrapport kv (34)

3 Resultatutveckling i koncernen, Kv jämfört med Kv Stabilt resultat Periodens resultat uppgick till mkr (2 913) Resultat per aktie var oförändrat 5,65 kronor Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,9 procent (19,8) Rörelseresultatet uppgick till mkr (3 887) Intäkterna uppgick till mkr (7 912) Räntenettot ökade med 5 procent till mkr (4 303) Provisionsnettot uppgick till mkr (2 309) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade till 530 mkr (908) Kostnaderna minskade med 4 procent till mkr (4 097) K/I-talet förbättrades till 0,51 (0,52) Kreditförlusterna uppgick till 49 mkr (-72) Skattebelastningen minskade till 22 procent (24). Stabil intäktsnivå Intäkterna minskade något till mkr (7 912), huvudsakligen genom lägre nettoresultat från finansiella poster. Räntenettot ökade med 5 procent till mkr (4 303). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 25 mkr trots fortsatt marginalpress. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 183 mkr på grund av såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet minskade med 10 mkr. Provisionsnettot var stabilt och uppgick till mkr (2 309). Aktiemarknadsrelaterade provisioner ökade medan provisionerna från betalningsförmedling säsongsmässigt minskade något. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade till 530 mkr (908). Tradingintäkterna fjärde kvartalet 2006 var mycket höga. Försäkringsnettot uppgick till 79 mkr (80). Andelen av intresseföretags resultat ökade till 119 mkr (-26). Resultatförbättringen förklaras bland annat av högre resultat i intressebolagen i Svensk bankrörelse. Under fjärde kvartalet 2006 belastades resultatet även negativt av nedskrivning i Värdepapperscentralen, VPC. Övriga intäkter minskade till 275 mkr (338) bland annat genom något lägre intäkter från administrativa tjänster till svenska sparbanker. I fjärde kvartalet ingick även intäkter från Upplysningscentralen, UC. Minskade kostnader Koncernens kostnader minskade med 4 procent eller 160 mkr till mkr (4 097). Personalkostnaderna ökade med 7 procent till mkr (2 180). Resultatbaserade personalkostnader ökade med 88 mkr främst genom återföring av reserver för resultatandelssystem i den svenska verksamheten i fjärde kvartalet I Baltisk bankrörelse ökade personalkostnaderna genom ökat antal anställda och löneökningar. Övriga kostnader minskade med 16 procent till mkr (1 917). Minskningen förklaras främst av lägre kostnader för varumärkesbytet och säsongsmässiga variationer. Låg kreditförlustnivå Kreditförlusterna uppgick netto till 49 mkr (-72). Kreditkvaliteten är fortsatt mycket god. Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Minskad skattekostnad Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 887) och skattekostnaden till 851 mkr (928), vilket motsvarade en skattebelastning på 22 procent (24). Resultatutveckling i koncernen, Kv jämfört med Kv Kvartalsresultatet ökade 28 procent Periodens resultat ökade med 28 procent till mkr (2 270) Resultat per aktie ökade till 5,65 kronor (4,41) Räntabilitet på eget kapital ökade till 18,9 procent (16,6) Rörelseresultatet ökade med 34 procent till mkr (2 843) Intäkterna ökade med 19 procent till mkr (6 543) Räntenettot ökade med 28 procent till mkr (3 506) Provisionsnettot ökade med 9 procent till mkr (2 098) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde var oförändrat och uppgick till 530 mkr (531) Kostnaderna ökade med 8 procent till mkr (3 650) K/I-talet förbättrades och uppgick till 0,51 (0,56) Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 49 mkr (50). Skattebelastningen ökade till 22 procent (19). Intäkterna ökade Intäkterna ökade med 19 procent till mkr (6 543), framför allt genom högre räntenetto. Räntenettot ökade med 28 procent till (3 506). Räntenettot från utlåningsportföljen ökade med 269 mkr trots fortsatt marginalpress. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 576 mkr på grund av såväl volymökning som förbättrade räntemarginaler. Räntenettot från övrig verksamhet ökade med 150 mkr. Provisionsnettot ökade med 9 procent till mkr (2 098). Det förklaras främst av högre aktiemarknadsrelaterade intäkter samt från betalningsförmedling och Corporate Finance. Swedbank, delårsrapport kv (34)

4 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde låg på stabil nivå och uppgick till 530 mkr (531). Försäkringsnettot ökade till 79 mkr (17) främst genom förbättrat produktutbud och ökad försäljning i såväl den svenska som baltiska verksamheten. Under första kvartalet 2006 gjordes också vissa avsättningar till försäkringstekniska reserver i Lettland, som negativt påverkade intäktsnivån. Andelen av intresseföretags resultat uppgick till 119 mkr (137). Minskningen förklaras främst av den vinst vid fastighetsförsäljning, som redovisades i Bankgirocentralen, BGC, första kvartalet Övriga intäkter ökade med 8 procent till 275 mkr (254) främst genom intäkter från operationell leasing. Kostnaderna ökade Kostnaderna ökade med 8 procent till mkr (3 650). Kostnadsökning var främst hänförlig till den expansiva baltiska bankrörelsen. Personalkostnaderna ökade med 218 mkr eller med 10 procent till mkr (2 104). Av kostnadsökningen var 123 mkr hänförlig till Baltisk bankrörelse och 43 mkr till First Securities inom Swedbank Markets. Övriga kostnader ökade med 69 mkr eller med 4 procent till mkr (1 546). Av kostnadsökningen var 46 mkr hänförligt till Baltisk bankrörelse. Låga kreditförluster Kreditförlusterna uppgick netto till 49 mkr (50). Ökad skattesats Resultatet före skatt uppgick till mkr (2 843) och skattekostnaden uppgick till 851 mkr (539), vilket motsvarar en skattebelastning på 22 procent (19). Den lägre skattesatsen första kvartalet 2006 berodde främst på återvinning av skatt från tidigare år. Ränterisk En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 31 mars 2007 ha medfört en minskning av värdet av koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med mkr (1 623). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på mellan 2 och 3 år. Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till mkr (1 608) och positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 202 mkr (15). Jämförelsetalen avser 31 december Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 31 mars 2007 ha minskat med 180 mkr (207). Nya kapitaltäckningsregler Basel II Ett nytt regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar, Basel II, gäller i Sverige från den 1 februari Enligt de nya reglerna kommer kapitalkravet, i högre grad än tidigare, att kopplas till institutens riskprofil. Utöver kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker införs också ett kapitalkrav för operativa risker. Eftersom det är fråga om stora förändringar sker implementeringen stegvis under en treårsperiod fram till och med För Swedbank minskar successivt kapitalkravet, då de nya kapitaltäckningsreglerna bättre speglar den låga risken i kreditportföljen. Full effekt av det minskade kapitalkravet nås först Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick enligt det nya regelverket den 31 mars 2007 till 10,0 procent (9,8 den 31 december 2006 enligt äldre regler), varav primärkapitalrelationen var 6,8 procent (6,5 den 31 december 2006 enligt äldre regler). Primärkapitalet inkluderar periodens resultat efter avdrag för beräknad utdelning. En specifikation över kapitaltäckningen och en sammanfattning av det nya regelverket återfinns på sidan 23. Utlåning Koncernens utlåning till allmänheten ökade under kvartalet med 5 procent och uppgick vid periodens slut till 962 mdkr (919). Sedan motsvarande period föregående år ökade utlåningen 17 procent. En specifikation över utlåningen återfinns på sid 28. Sparande och placeringar Kundernas totala sparande och placeringar i Swedbank ökade under kvartalet med 5 procent till 880 mdkr (838). Sedan motsvarande period 2006 ökade sparandet 14 procent. Kundernas inlåning, exklusive återköpsavtal (repor), ökade med 6 procent eller 21 mdkr till 398 mdkr (377). Sedan den 31 mars 2006 ökade inlåningen med 20 procent. En specifikation över sparande och placeringar återfinns på sid 28. Bolagsstämma och utdelning Swedbanks årsstämma 2007 hålls i Stockholm den 27 april. Bankens styrelse föreslår årsstämman att besluta om en kontant utdelning av 8,25 kronor per aktie (7,50), vilket motsvarar mkr och en utdelningsgrad på 39 procent. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2006 föreslås den 3 maj Sista dagen för handel med bankens aktie med rätt till utdelning blir därmed den 27 april Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas kontantutdelningen komma att utbetalas genom VPC:s försorg den 8 maj Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34. Moderbolaget upprättar som tidigare sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter samt Redovisningsrådets (från och med 1 april 2007 ersatt av Rådet för finansiell rapportering) rekommendation RR 32:06. Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen för 2006, förutom att ränteintäkter och kostnader avseende tradingtillgångar och skulder nu redovisas i räntenettot även i koncernredovisningen. Tidigare redovisades dessa i nettoresultatet av finansiella poster Swedbank, delårsrapport kv (34)

5 till verkligt värde i koncernredovisningen. Jämförande värden för 2006 och 2005 har räknats om. Under första kvartalet 2007 gjordes vissa finansiella transaktioner i syfte att säkra exponeringen för variationer av framtida kassaflöden. Dessa säkringsredovisas som kassaflödessäkringar, vilket innebär att värdeförändringen på säkringsinstrumenten redovisats direkt i eget kapital. Koncernen använder valet att oåterkalleligt värdera avskilda portföljer av utlåning och inlåning till verkligt värde, då de tillsammans med derivat i allt väsentlig eliminerar portföljens sammantagna ränterisk. Från 2007 har även moderbolaget valt att använda värderingsmöjligheten. Jämförelsetal har omräknats, varför ingående eget kapital 2006 har justerats. Rating S&P Moody's Fitch Mars 2007 Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Swedbank A-1 A+ P-1 Aa1 B F1 A+ Swedbank Hypotek A-1 P-1 Aa1 F1+ AA- Hansabank P-1 Aa2 C+ F1 A * Bank Financial Strength Ratings Under kvartalet höjde Moody s Swedbanks och Swedbank Hypoteks långa rating från Aa3 till Aa1. Swedbanks aktie SWED A 31 mars 31 dec Händelser efter 31 mars 2007 Försäljning av norska grundfondsbevis Swedbank avyttrade i mitten av april 2007 sitt resterande innehav av grundfondsbevis i norska sparbanker. Försäljningen får ingen resultateffekt. Säkerställda obligationer Swedbank Hypotek har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att emittera säkerställda obligationer. En preliminär bedömning av Moody s visar att Swedbank Hypotek har goda möjligheter att erhålla det högsta kreditbetyget, AAA, på sina säkerställda obligationer. Samarbetsavtal med Folksam I slutet av april 2007 undertecknades det samarbetsavtal med Folksam, vars innehåll redovisas på sidan 17. Filial i Shanghai De kinesiska myndigheterna har i april lämnat sitt godkännande till Swedbanks ansökan om att uppgradera representationskontoret i Shanghai till en filial. Senast betalt, kr 244,50 248,50 Antal utestående aktier Börsvärde, mkr Swedbanks aktie, kortnamn SWED A, är noterad på OMX Nordic Exchange. Swedbank, delårsrapport kv (34)

6 Rörelsegrensredovisning Baltisk bankrörelse Baltisk Kapital- Gemensam 2007 Kv1 Svensk affärs- bankrörelse Swedbank förvaltning och ny mkr bankrörelse verksamhet investering M arkets och försäkring verksamhet Elimineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andel i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Swedbank AB Minoriteten Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 25,5 31,1 31,8 51,2 neg. 18,9 K/I-tal före kreditförluster 0,50 0,40 0,51 0,39 1,32 0,51 Heltidstjänster Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning. Vissa jämförelsesiffror för föregående perioder har räknats om beroende på mindre organisationsförändringar. Affärsverksamheten inom Baltisk bankrörelse särredovisas från de koncernmässiga effekterna av Swedbanks ägande och förvärv av Hansabank. På detta sätt möjliggörs en tydligare analys av hur den baltiska affärsverksamheten utvecklas. Kommentarerna om Baltisk bankrörelse i denna bokslutskommuniké avser affärsverksamheten om inte annat anges. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna, medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas inte. Koncernens eget kapital tillhörande aktieägarna allokeras till respektive rörelsegren baserat på kapitaltäckningsreglerna och bedömt ianspråktaget kapital. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel i relation till allokerat eget kapital. Swedbank, delårsrapport kv (34)

7 Svensk bankrörelse Svensk bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. Här ingår det egna kontorsnätet med 472 kontor organiserade i 41 rörelseområden fördelade på fem regioner. Genom samarbetet med sparbankerna och de delägda bankerna tillkommer ytterligare 264 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 172 Bank i Butik. Genom avtalet med ICA Banken har kunderna möjlighet att göra kontantuttag i cirka ICA-butiker. Bankkontoren eller särskilda företagsenheter inom regionerna har kundansvaret för samtliga svenska kunder, med undantag för finansiella institutioner. Av rörelsegrenens cirka heltidstjänster återfinns ungefär i de fem regionerna. I rörelsegrenen ingår vidare Telefonbanken och Internetbanken samt dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Babs vilkas produkter säljs genom Swedbank och de samverkande sparbankernas distributionsnät. Dotterbolagen Swedbank Fastighetsbyrå, Swedbank Juristbyrå och Swedbank Företagsförmedling bedrivs enligt franchisekoncept. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Till Svensk bankrörelse räknas även den private bankingverksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Swedbank Luxemburg, vars kunder huvudsakligen är utlandsboende svenskar, samt det samägda kortföretaget EnterCard med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Swedbank Robur med verksamhet inom fond- och kapitalförvaltning, pension och försäkring är i rörelsegrensredovisningen särredovisad från Svensk bankrörelse. Resultatutveckling mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 25,5 21,8 22,1 23,9 21,5 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Swedbank, delårsrapport kv (34)

8 Fortsatt högkonjunktur i Sverige Sveriges ekonomi utvecklades fortsatt starkt under första kvartalet. Inom byggsektorn, IT och vissa delar av industrin märktes svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft för att möta en ökad efterfrågan. Hushållens disponibla inkomst ökade, bl a efter skattesänkningar efter nyår. Sysselsättningen ökade snabbt. Hushållens optimism var stor. Riksbanken höjde styrräntan med 25 räntepunkter till 3,25 procent den 21 februari. I genomsnitt var styrräntan 3,11 procent under första kvartalet, vilket kan jämföras med 1,78 procent första kvartalet 2006 samt 2,69 procent fjärde kvartalet Stockholmsbörsens OMX S-index ökade med 6 procent under första kvartalet Organisationsförändringar och förvärv Som ett led i den fortsatta satsningen på private banking och kapitalförvaltningstjänster inom Svensk bankrörelse överfördes ansvaret för lokala aktiebord med cirka 50 aktiemäklare från Swedbank Markets till Svensk bankrörelse vid årsskiftet. De historiska jämförelsetalen har omräknats så att aktieborden ingår i Svensk bankrörelse även Swedbank förvärvade under första kvartalet 2007 resterande 60 procent av aktierna i Söderhamns Sparbank av Sparbanksstiftelsen Söderhamn. Köpeskillingen uppgick till 117 mkr. Vid förvärvstillfället uppgick det nya dotterföretagets redovisade tillgångar till mkr och redovisade skulder till mkr. Skillnaden mellan köpeskilling och förvärvat eget kapital enligt dotterföretagets redovisning har i allt väsentligt allokerats till tillgångar som kommer att skrivas av via resultaträkningen. Avsikten är att Söderhamns Sparbank ska fusioneras med Swedbank och verksamheten ska bli en del av den norra regionen inom Svensk bankrörelse. Söderhamns Sparbank har två kontor och 25 anställda. Avtal om försäljning av CEK AB Tillsammans med övriga delägare i kortinlösenföretaget CEK AB avtalade Swedbank under kvartalet att avyttra sitt aktieinnehav till EDB Business Partner. Transaktionen förutsätter myndighetstillstånd och väntas genomföras under andra kvartalet Försäljningen medför en realisationsvinst uppgående till drygt 40 mkr. Hög aktivitetsnivå Kvartalet kännetecknades av hög aktivitetsnivå och fortsatt ökade affärsvolymer. Varumärkesbytet till Swedbank samt målsättningen att bli ledande inom service genom att vara tillgänglig, okomplicerad och proaktiv har uppfattats positivt av de svenska kunderna. Ökade utlåningsvolymer Utlåningen ökade med 20 mdkr under kvartalet, varav 1 mdkr genom förvärvet av Söderhamns Sparbank. Detta kan jämföras med utlåningsökningen på 13 mdkr under första kvartalet och 17 mdkr under fjärde kvartalet Den totala utlåningsvolymen uppgick till 782 mdkr vid utgången av kvartalet, vilket var en ökning med 12 procent på ett år. Hypoteksutlåningen till privatkunder ökade med 10 mdkr under kvartalet, vilket kan jämföras med 7 mdkr under första kvartalet och 12 mdkr under fjärde kvartalet På ett år har hypoteksutlåningen till privatkunder ökat med 12 procent till 390 mdkr. Bankutlåningen till företagskunder ökade med 6 mdkr under kvartalet, vilket kan jämföras med 9 mdkr under första kvartalet och 4 mdkr under fjärde kvartalet På ett år har bankutlåningen till företagskunder ökat med 19 procent till 181 mdkr. Ökade sparande- och placeringsvolymer Sparande- och placeringsvolymerna, exklusive innehav i kundernas värdepappersdepåer, ökade med 19 mdkr under första kvartalet, varav 1 mdkr genom förvävet av Söderhamns Sparbank. Detta kan jämföras med volymökningen på 17 mdkr första kvartalet och 22 mdkr under fjärde kvartalet Den totala sparande- och placeringsvolymen uppgick till 565 mdkr vid utgången av kvartalet, vilket var en ökning med 12 procent på ett år. Av volymökningen under första kvartalet svarade hushållsinlåning för 7,1 mdkr (7,3 första kvartalet 2006), företagsinlåning för -0,3 mdkr (-6,1), fond- och försäkringsvolymer för 10 mdkr (15) samt aktieindexobligationer för 1,7 mdkr (1,8). Ökningen av fond- och försäkringsvolymerna berodde på ökade marknadsvärden. Uttagen ur fonderna, förmedlade genom Svensk bankrörelse, översteg insättningarna med 1,5 mdkr under första kvartalet (0,9 i insättningsöverskott första kvartalet 2006). Ökade betalningsvolymer Antalet bankkort utgivna av Swedbank uppgick till 3,4 miljoner (3,3) vid utgången av kvartalet. Under kvartalet ökade antalet kortköp med 18 procent och antalet av banken inlösta korttransaktioner med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Positiv marknadsandelsutveckling * Marknadsandelen för hypoteksutlåning till hushåll ökade till 38 procent (28) av nyförsäljningen under kvartalet. Motsvarande stockmarknadsandel var 31 procent (31). För bankutlåning till företagskunder ökade stockmarknadsandelen till 19 procent (18) vid kvartalets slut. Marknadsandelen för hushållens nysparande i bankinlåning ökade till 30 procent (24) under kvartalet, att jämföra med stockmarknadsandelen som var 26 procent (26) vid kvartalets utgång. Marknadsandelen för nettoförsäljningen av fonder var negativ (10), medan stockmarknadsandelen var 26 procent (26). Stockmarknadsandelen avseende noterade aktieindexobligationer uppgick till 30 procent (31). Swedbanks marknadsandel för totalt nysparande från hushåll via egen försäljningsorganisation i Sverige ökade till 21 procent (15). * Marknadsandelar första kvartalet 2007 avser februari 2007 Lägre utnyttjat eget kapital Genomsnittligt allokerat eget kapital var mkr för kvartalet, vilket kan jämföras med mkr första kvartalet 2006 och fjärde kvartalet Den lägre kapitalallokeringen 2007 beror på det lägre kapitalkrav som de nya interna riskklassificeringsmetoderna ger vid handen. Det är framför allt hushållsexponeringar som enligt IRKmetoden har betydligt lägre kapitalkrav. Resultatutveckling kv jämfört med kv Periodens resultat uppgick till mkr (1 628). Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 25,5 procent (21,8). K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,53). Swedbank, delårsrapport kv (34)

9 Intäkterna var i nivå med föregående kvartal mkr (4 417). Räntenettot var oförändrat mkr (2 949). Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 64 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 3 räntepunkter till 0,92 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 58 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 5 räntepunkter till 1,25 procent, främst tack vare en högre reporänta, vilket påverkade räntenettot positivt med 32 mkr. Hedge- och övriga effekter var 36 mkr lägre. Provisionsnettot minskade med 38 mkr till mkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre betalningsprovisioner samt en engångsavräkning av mellanbanksersättning under fjärde kvartalet. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde minskade med 7 mkr till 134 mkr. Andel av intresseföretags resultat ökade med 69 mkr till 92 mkr. Högre resultat i delägda sparbanker, EnterCard samt Bankgirocentralen, BGC, var förklaringen. Övriga intäkter minskade med 34 mkr till 150 mkr, bland annat på grund av intäkter från Upplysningscentralen, UC, under fjärde kvartalet. Kostnaderna minskade med 146 mkr eller 6 procent till mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, minskade med 48 mkr eller 5 procent, främst på grund lägre personalomställningskostnader, semesterersättning samt utbildningskostnader. Resultatbaserade ersättningar ökade med 73 mkr till 62 mkr. I fjärde kvartalet återfördes 78 mkr, då avsättningen till det generella vinstandelssystemet Kopparmyntet reducerades. Övriga kostnader minskade med 171 mkr eller 13 procent. Dessa kostnader var säsongsmässigt höga det fjärde kvartalet. Antalet heltidstjänster ökade med 33 till 6 326, varav 25 från Söderhamns Sparbank. Återvinningarna översteg kreditförlusterna med netto 67 mkr (158). Resultatutveckling kv jämfört med kv Periodens resultat ökade med 197 mkr eller 14 procent till Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 25,5 procent (21,5). K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,52). Intäkterna ökade med 264 mkr eller 6 procent till mkr. Räntenettot ökade med 198 mkr eller 7 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 317 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 13 räntepunkter till 0,92 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 249 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 32 räntepunkter till 1,25 procent, främst tack vare en högre reporänta, vilket påverkade räntenettot positivt med 222 mkr. Hedge- och övriga effekter var 92 mkr lägre. Provisionsnettot ökade med 9 mkr eller 1 procent till mkr. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 87 mkr till 134 mkr, främst på grund av värderingseffekter enligt verkligt värde optionen i Swedbank Hypotek. Andel av intresseföretags resultat minskade med 31 mkr. Minskningen var i allt väsentligt hänförlig till Bankgirocentralen, BGC, vars resultat 2006 var påverkat av engångseffekter från en fastighetsförsäljning. Övriga intäkter var oförändrade. Kostnaderna ökade med 48 mkr eller 2 procent till mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 35 mkr eller 4 procent, främst på grund av avtalsenliga löneökningar. Resultatbaserade ersättningar minskade med 8 mkr. Övriga kostnader ökade med 21 mkr eller 2 procent. Antalet heltidstjänster ökade med 72 till 6 326, varav 25 från Söderhamns Sparbank. Återvinningarna översteg kreditförlusterna som uppgick till 67 mkr (6). Sveriges mest attraktiva bank att arbeta på I årets Företagsbarometer, som presenteras av Universum Communication, rankas Swedbank som den mest attraktiva banken att arbeta på. Totalt är Swedbank den fjärde mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige bland ekonomistudenter. Swedbank, delårsrapport kv (34)

10 Baltisk bankrörelse Affärsverksamheten Baltisk bankrörelse definieras som dotterkoncernen Hansabank, med den justeringen att ett något lägre eget kapital allokeras till verksamheten utifrån bedömt riskkapitalbehov än det kapital som de facto finns i dotterkoncernen. Detta innebär även en justering av räntenettot jämfört med vad som redovisas i dotterkoncernen. Hansabank bedriver affärsverksamhet i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Baltisk bankrörelse investering redovisas effekterna av Swedbanks ägande i Hansabank i form av bland annat koncernmässig goodwill, avdrag för minoritetens andel av vinsten och eget kapital under de perioder då bolaget inte var helägt samt koncernmässiga avskrivningar på övervärden i utlånings- och inlåningsportföljen identifierade vid förvärvet Baltisk bankrörelse Affärsverksamhet Resultatutveckling mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 31,1 32,1 33,1 23,8 28,7 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Makroekonomisk utveckling Baltikum behåller sin position som den snabbast växande regionen i EU redovisade både Estland och Lettland rekordhög BNP-tillväxt på 11,4 respektive 11,9 procent, medan BNP-tillväxten var 7,5 procent i Litauen. Samtidigt har inflationen stigit till högre nivåer än den som krävs för att möjliggöra ett inträde i EMU. I mars var inflationssiffrorna 4,6 procent i Litauen, 5,7 procent i Estland och 8,5 procent i Lettland. I Lettland fick devalveringsrykten i februari den lettiska valutan att tillfälligt försvagas, samtidigt som de inhemska räntorna steg kraftigt. RIGIBOR 30 dagar ökade från 3,5 procent under fjärde kvartalet till 9,25 procent under första kvartalet. Centralbanken och regeringen i Lettland har vidtagit en rad åtgärder för att undvika överhettning i ekonomin. De baltiska ekonomierna står inför flera utmaningar, inte minst på grund av ökande arbetskraftskostnader. Grundscenariot är dock en fortsatt god ekonomisk utveckling, om än med lägre tillväxttakt. Den viktiga räntebasen Euribor 90 dagar passerade nivån 4 procent under kvartalet. På ett år har den stigit Swedbank, delårsrapport kv (34)

11 med 130 räntepunkter. Euribor 90 dagar var i genomsnitt 3,8 procent under kvartalet, vilket kan jämföras med 2,6 första kvartalet och 3,5 fjärde kvartalet Affärsvolymernas utveckling Utlåningen ökade till 150 mdkr (98), vilket är en ökning med 53 procent sedan föregående år. Utlåningen i Estland ökade med 45 procent till 60 mdkr, i Lettland med 74 procent till 46 mdkr, i Litauen med 46 procent till 37 mdkr och i Ryssland med 48 procent till 7 mdkr. Utlåningen till privatpersoner ökade med 68 procent till 62 mdkr och utlåningen till företag ökade med 44 procent till 88 mdkr. Inlåningen ökade med 25 procent till 90 mdkr (72), varav i Estland med 24 procent till 39 mdkr, i Lettland med 27 procent till 21 mdkr och i Litauen med 26 procent till 29 mdkr. Antalet utfärdade kort uppgick till 3,1 miljoner, vilket är en ökning med 14 procent sedan föregående år. Marknadsandelsutveckling* Stockmarknadsandelen för bankutlåning ökade till 45 procent (44) i Estland och 27 procent (24) i Lettland men minskade till 21 procent (22) i Litauen. Marknadsandelen för nyutlåning uppgick till 41 procent i Estland, 30 procent i Lettland och 15 procent i Litauen. Stockmarknadsandelen för hypoteksutlåning till hushåll uppgick till 49 procent (50) i Estland, 30 procent (28) i Lettland och 30 procent (30) i Litauen. Stockmarknadsandelen uppgick för hushållsinlåning till 62 procent (63) i Estland, 29 procent (29) i Lettland och 39 procent (39) i Litauen. * Marknadsandelar första kvartalet 2007 avser februari 2007 Resultatutveckling kv jämfört med kv Periodens resultat uppgick till 995 mkr (925). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 31,1 procent (32,1). K/I-talet förbättrades till 0,40 (0,44). Intäkterna ökade med 4 procent till mkr (1 955). Räntenettot ökade med 103 mkr eller 8 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 73 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 3 räntepunkter till 2,45 procent, vilket minskade räntenettot med 11 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 55 räntepunkter till 1,98 procent, främst tack vare en högre styrränta, vilket påverkade räntenettot positivt med 119 mkr. Övriga effekter påverkade räntenettot negativt med 78 mkr. Provisionsnettot uppgick till 432 mkr (426). Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde uppgick till 209 mkr (225). Intäkterna från aktiehandeln var ovanligt höga fjärde kvartalet föregående år. Övriga intäkter minskade med 12 mkr till 69 mkr. Intäkterna fjärde kvartalet 2006 påverkades av en realisationsvinst från aktieförsäljning i Mastercard. Kostnaderna minskade med 5 procent till 820 mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 21 mkr eller 6 procent, på grund av ökat antal anställda och löneökningar. Resultatbaserade ersättningar minskade med 17 mkr till 120 mkr. Övriga kostnader minskade med 50 mkr eller 13 procent. Dessa kostnader är säsongsmässigt höga det fjärde kvartalet. Antalet heltidstjänster ökade med 432 till 8 874, varav med 123 i Estland, 146 i Lettland, 132 i Litauen och 31 i Ryssland. Nyanställningarna avser framför allt kontorsrörelsen. Kreditförlusterna uppgick till 120 mkr, en ökning med 36 mkr. Ökningen föranleddes av en avsättning i Lettland för ett engagemang avseende exportfinansiering. Kvaliteten i kreditportföljen är fortsatt hög. Kreditförlustnivån var 0,35 procent (0,27). Resultatutveckling kv jämfört med kv Periodens resultat ökade med 398 mkr eller 67 procent till 995 mkr (597). Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 31,1 procent (28,7) och K/I-talet till 0,40 (0,48). Intäkterna ökade med 50 procent till mkr (1 359). Räntenettot ökade med 471 mkr eller med 55 procent till mkr. Den fortsatta volymökningen av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 360 mkr. Utlåningsmarginalen minskade med 16 räntepunkter till 2,45 procent, vilket påverkade räntenettot negativt med 33 mkr. På inlåningssidan förbättrades räntemarginalen med 97 räntepunkter till 1,98 procent, främst tack vare en högre styrränta, vilket påverkade räntenettot positivt med 206 mkr. Övriga effekter minskade räntenettot med 62 mkr. Provisionsnettot ökade med 80 mkr till 432 mkr, främst på grund av ökade kort- och betalningsprovisioner. Även värdepappers- och låneprovisioner ökade. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 93 mkr till 209 mkr, främst på grund av ökade tradingintäkter. Övriga intäkter ökade med 31 mkr till 69 mkr. Ökningen återfinns främst inom försäkringsrörelsen, där intäkterna netto var låga föregående år på grund av ändrade antaganden vid reservavsättningar. Kostnaderna ökade med 26 procent till 820 mkr. Personalkostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, ökade med 78 mkr eller 28 procent, till följd av såväl fler antal anställda som högre löner. Resultatbaserade ersättningar ökade med 45 mkr till 120 mkr. Övriga kostnader ökade med 46 mkr eller 15 procent, främst på grund av ökade affärsvolymer. Antalet heltidstjänster ökade med till 8 874, varav med 408 i Estland, 459 i Lettland, 440 i Litauen och 108 i Ryssland. Det senaste året har 15 nya kontor öppnats. Kreditförlusterna uppgick till 120 mkr, en ökning med 63 mkr. Ökningen föranleddes främst av en avsättning i Lettland för ett engagemang avseende exportfinansiering. Kreditförlustnivån var 0,35 procent (0,26). Estland Estland är den dominerande enheten i Baltisk bankrörelse med drygt hälften av affärsområdets resultat. Estland svarar för 40 procent (42) av utlåningen och 43 procent (44) av inlåningen i affärsområdet. Periodens resultat ökade med 179 mkr eller 53 procent från föregående år till 514 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 39,9 procent (41,8) och K/I-talet till 0,36 (0,39). Swedbank, delårsrapport kv (34)

12 Lettland Lettland är den näst största enheten i Baltisk bankrörelse. Lettland svarar för 31 procent (27) av utlåningen och 23 procent (22) av inlåningen. Periodens resultat ökade med 54 mkr eller 30 procent till 232 mkr. Före kreditförluster och skatt ökade resultatet med 51 procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 27,9 procent (36,5) och K/I-talet till 0,41 (0,43). Litauen Litauen svarar för 25 procent (26) av utlåningen och 32 procent (32) av inlåningen i affärsområdet. Periodens resultat ökade med 93 mkr eller 82 procent till 206 mkr. Intäkterna ökade med 202 mkr eller 66 procent. Räntabliteten på eget kapital uppgick till 30,7 procent (24,4) och K/I-talet till 0,47 (0,60). Ryssland Ryssland svarar för 5 procent (4) av utlåningen och 1 procent (1) av inlåningen i affärsområdet. Periodens resultat ökade med 54 mkr till 47 mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 27,9 procent (neg) och K/I-talet till 0,42 (0,77). Valutakurseffekter De lokala valutorna i Estland, Lettland och Litauen är knutna till euron. Den svenska kronan försvagades mot euron med 3 procent under första kvartalet. Av utlåningsökningen på 16 mdkr eller 12 procent uttryckt i svenska kronor förklaras 5 mdkr eller 3 procentenheter av valutakurseffekten. På 12 månader har kronan förstärkts med 1 procent. I lokal valuta var utlåningsökningen 54 procent det senaste året. Valutakurseffekten vid omräkning till svenska kronor påverkade periodens resultat negativt med 10 mkr eller 1 procent jämfört med första kvartalet Swedbank, delårsrapport kv (34)

13 Baltisk bankrörelse, Affärsverksamhet och Investering Resultatutveckling mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 17,4 17,1 16,7 10,3 11,6 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Swedbank, delårsrapport kv (34)

14 Swedbank Markets Swedbank Markets omfattar kapitalmarknadsprodukter och olika typer av projekt- och företagsfinansieringar. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen dotterbolagen First Securities i Norge och First Securities LLC i New York, verksamhet i filialen i Norge, filialen i New York samt ett representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 150 nordiska bolag. För privata placerare erbjuder Swedbank Markets aktiehandel och breddmarknadsprodukter, som exempelvis aktieindexobligationer. Försäljningen av dessa produkter sker genom koncernens kontorsnät i Sverige, genom sparbanker och delägda banker, samt genom Internetbanken och Telefonbanken. Resultatutveckling mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 31,8 31,0 20,6 34,6 22,8 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Riskvägda tillgångar äldre regelverk Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Marknadsförutsättningar Inom ränte- och valutahandeln bjöd första kvartalet på tvära kast i förväntningsbilden för både ränteutvecklingen och värdet på den svenska kronan. Trots dessa marknadsförutsättningar utvecklades handeln inom ränte- och valutahandeln resultatmässigt väl. Värdepappersmarknaden visade under första kvartalet hög aktivitet och positiv utveckling, vilket främst berodde på en fortsatt positiv konjunkturutveckling med fortsatt tillväxt om än i något lägre takt. Omsättningen på Stockholmsbörsen steg med 24 procent kvartal ett 2007 jämfört med samma period förra året. Antalet avslut ökade ännu snabbare. Positiv utveckling av affärer och marknadsandelar Swedbank Markets lyckades under första kvartalet 2007 utnyttja en positiv marknadsutveckling med fortsatt hög aktivitetsnivå i hela verksamheten. Ränte- & Valutahandel är det största produktområdet inom Swedbank Markets och ansvarar Swedbank, delårsrapport kv (34)

15 för samtliga kundrelaterade ränte- och valutaaffärer. Produktfloran består av allt från enkla placeringslösningar till strukturerade placerings- eller finansieringslösningar i utländsk valuta speciellt anpassade för kundens behov. Marknadsandelen av kundomsättningen i andrahandsmarknaden för stats- och bostadsobligationer steg under första kvartalet och uppgick till knappt 15 procent. Affärsområdet fortsätter att befästa sin starka position inom handeln i statsskuldväxlar och företagscertifikat med en marknadsandel som väl överstiger 20 procent. Aktiviteten inom kreditobligationsmarknaden var hög och Swedbank Markets har en fortsatt stark position som en av de två största aktörerna i den svenska och norska kreditobligationsmarknaden sammantaget. Den sammanlagda emissionsvolymen uppgick till knappt 17 mdkr, vilket motsvarar en marknadsandel om cirka 17 procent. FX Trade är Swedbanks valutahandelstjänst på Internet. Under årets första kvartal ökade antalet företagskunder anslutna till FX-Trade med knappt 30 procent och uppgår till drygt 600. Med ökningen av antalet kunder har följt en ännu kraftigare tillväxt i volym. Swedbank Markets har avancerat till andra plats i Prosperas kundundersökning på derivatmarknaden. Aktieverksamheten inom Swedbank Markets har förutom sitt ansvar för den institutionella aktiehandeln också en viktig roll som affärssupport till Swedbanks kontorsnät. Utgångspunkten för affären är en nordisk analysprodukt kombinerat med en kompetent riskhantering. Swedbanks andel av handeln på Stockholmsbörsen ökade under kvartalet från 4,0 procent samma kvartal föregående år till 4,3 procent. Marknadsandelen för handel i warranter ökade från 9,2 till 14,8 procent samt market making indexoptioner från 15 till 20 procent. Swedbank Markets har under perioden befäst samt förbättrat sin ranking bland institutionella kunder. Swedbank är en av de två största emittenterna på marknaden av strukturerade produkter. Produktkategorin består främst av olika former av aktieindexobligationer, SPAX. Försäljningsökningen av strukturerade produkter fortsatte under början av 2007, och emissionsvolymen uppgick till drygt 4 mdkr, en ökning med cirka 24 procent jämfört med första kvartalet Swedbanks utestående volym på strukturerade produkter uppgår till 25,4 mdkr. Ökningen uppstod främst i januari och februari, medan de oroliga marknaderna skapade något lägre ökningstakt i mars. Under fjärde kvartalet föregående år och första kvartalet 2007 gav en satsning på företagskunder samt en renodling av utbudet en försäljningstakt, som var väsentligen högre än tidigare. Swedbank har fokuserat på aktiva index, en metod som uppnår en effektivare exponering till de marknader vi erbjuder kunderna. Project & Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning till företag som rör eget och främmande kapital. Produktområdet bildades 2004 och resultatet har utvecklats väl sedan starten. Den positiva resultatutvecklingen fortsatte under första kvartalet och aktivitetsnivån var fortsatt hög inom främst Corporate Finance och förvärvsfinansiering. Affärsområdet Group Transaction Services, som består av verksamhet inom Custody, global payments och trade finance, visade under första kvartalet ökade volymer inom alla områden jämfört med föregående år. På grund av en gynnsam marknadssituation med större förvarade volymer samt högre transaktionsvolymer ökade Custodys bruttodepåintäkt. Global payments fortsätter sina framgångar i den internationella ankommande betalningsaffären och fick under första kvartalet ett antal nya kunder. Trade Finance volymer ökade kraftigt under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. På exportsidan var Kina/Hong Kong och Ryssland de främsta marknaderna. First Securities är en ledande fondkommissionär på den norska marknaden. Utvecklingen på den norska börsen var turbulent under perioden. First Securities var framgångsrikt inom såväl aktieområdet som Corporate Finance. Resultatutveckling kv jämfört med kv Periodens resultat ökade med 42 mkr eller 15 procent till 313 mkr. Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 31,8 procent (31,0) och K/I-talet till 0,51 (0,56). Den största resultatförbättringen återfanns inom ränte- och valutahandeln. Intäkterna ökade med 54 mkr eller 6 procent till mkr, varav intäkterna i norska First Securities ökade med 11 mkr eller 3 procent till 329 mkr. Kostnaderna minskade med 18 mkr eller 3 procent till 517 mkr. I First Securities var kostnaderna i huvudsak oförändrade och uppgick till 197 mkr (194). Resultatutveckling kv jämfört med kv Periodens resultat ökade med 107 mkr eller 52 procent till 313 mkr. Räntabiliteten på eget kapital förbättrades till 31,8 procent (22,8) och K/I-talet till 0,51 (0,57). Intäkterna ökade med 246 mkr eller 32 procent till mkr. Ränte- och valutahandeln stod för merparten av intäktsökningen. Intäkterna i First Securities ökade med 89 mkr eller 37 procent. Avtalsenliga löneökningar, högre resultatbaserade ersättningar kopplade till intäktsökningen samt etableringskostnader i Shanghai och New York bidrog till kostnadsökningen med 80 mkr eller 18 procent till 517 mkr. Kostnaderna i First Securties ökade med 46 mkr eller 30 procent. Swedbank, delårsrapport kv (34)

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008 Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008 Periodens resultat för första kvartalet 2008 i nivå med första kvartalet Periodens resultat uppgick till 2 900 mkr (2 910) Resultat

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sammanfattning, koncernen

Sammanfattning, koncernen Delårsrapport för Swedbank Januari - september 2008 Stockholm den 22 oktober 2008 Periodens resultat ökade med 1 procent jämfört med de tre första kvartalen 2007 Periodens resultat uppgick till 8 972 mkr

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sveriges största bank

Sveriges största bank Svensk bankrörelse Sveriges största bank 7 blev ännu ett framgångsrikt år i Sverige för Swedbank. I två olika undersökningar utsågs Swedbank till den mest attraktiva arbetsgivaren på den svenska finansmarknaden.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Sveriges största bank

Sveriges största bank Svensk bankrörelse Sveriges största bank 16 Swedbank tilldelades utmärkelsen Bank of the Year in Sweden 26 av den ansedda brittiska tidskriften The Banker. Anledningen var bland annat att Swedbank lyckats

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer