E U : s S T R U K T U R F O N D E R utveckla sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige"

Transkript

1 E U : s S T R U K T U R F O N D E R utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R

2

3 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsstatern a och minska de regionala obalanserna. I Sverige har strukturfonderna redan etablerat sig som en bra möjlighet att främja den regionala utvecklingen. E rf a re n h e t e rna från förra programperioden ( ) visade att stru k t u rf o n d e rna var ett viktigt komplement till de nationella regional- och arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Tu s e n t a l s g e n o m f ö rda projekt under perioden delfinansierades av stru k- turfonderna. Viktiga men mindre iögonfallande resultat var ökad samverkan mellan olika aktörer. Generellt har de olika strukturfondsprojekten ökat samordningen och aktiviteten i regioner och kommuner. De har bidragit till att andra projekt genomförts tidigare, och att helt nya projekt skapats och genomförts i synergi med strukturfondsprojekten. Strukturfonderna ska stimulera förändrings- och förnyelsearbete. Resurserna ska användas på kreativa och innovativa sätt. Möjligheterna ges till det enskilda företaget, org a n i s a t i o n- en eller myndigheten att genomföra satsningar inom en rad områden. Gränserna för vad som kan uppnås sätts på det lokala planet. Det är viktigt att stödet verkligen kommer till bästa möjliga användning och påskyndar en positiv utveckling. Därför uppmuntras särskilt nytänkande och otraditionella projekt som kan utgöra förebilder för andra. Denna broschyr ger en inblick i strukturfondernas olika program och initiativ i Sverige. Materialet sammanställdes hösten 2001 då programperioden redan påbörjats. Till de flesta program finns alltjämt möjlighet att ansöka om projektmedel. Uppgifter om var det finns mer detaljerad information hittar du i broschyren. U TVE CK LA SV ERI GE 3

4 EUROPEISKA UNIONENS STRUKTURFONDER utgörs av regionalfonden,socialfonden,jordbruksfonden och fiskefonden. Totalt satsar EU cirka miljarder kronor* (213 miljarder euro) på stru k t u r- politiken under perioden ,vilket är ungefär en tredjedel av EU:s totala budget. Sve rige tilldelas cirka 19 miljarder kronor (2,19 miljarder euro ) ur strukturfonderna för åren EU:s strukturfonder fördelas på tre mål och fyra gemenskapsinitiativ. Mål 1 och Mål 2 är knutna till geog rafiskt avgränsade områden medan Mål 3 avs e r hela landet. Gemenskapsinitiativen utgörs av Interreg III, Leader+, Equal och Urban II. *Alla summor som anges i broschyren är beräknade på 1 euro=8,50 kronor. mål 1 Att främja utveckling och strukturell anpassning i områden som släpar efter i utvecklingen. 7 mål 2 Att stödja ekonomisk och social omställning i områden med strukturella svårigheter (industri,landsbygd, städer och fiske). 10 mål 3 Att stödja anpassning och modernisering av utbildningssystemen och främja sysselsättningen. 14 s t ru k t u r å tg ä rd e r inom f i s ke ri n ä ri n g e n i n n e h å 4 UTV ECKL A S VE RIG E Särskilda insatser finns för utveckling av fiskerinäringen. Dessa syftar till att uppnå en varaktig balans mellan fiskeresurser och utnyttjandet av dessa. 37

5 EU:s g e m e n s ka p s i n i t i at i v EU:s gemenskapsinitiativ kompletterar målprogrammen och berör sociala och ekonomiska frågor som är gemensamma för flera europeiska regioner. interreg III Gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ska stimulera en harmonisk och balanserad regional utveckling i hela EU. 16 leader+ Landsbygdsutveckling genom integrerade utvecklingsprogram och samarbete med lokala aktionsgrupper. 32 equal Transnationellt samarbete för att finna nya metoder som motverkar alla former av diskriminering och orättvisor på arbetsmarknaden. 30 urban II Ekonomisk och social upprustning av städer och stadsområden med problem i syfte att främja en hållbar utveckling i städerna. 35 i n n ovat i va åtg ä rd e r å l l UTVE De innovativa åtgärderna ska främja nyskapande metoder och insatser för att förbättra genomförandet av målprogrammen. 38 CK L A S VERI GE 5

6 6 U TV EC KLA SVE RIGE

7 EU:s Strukturfonder MÅL 1 MÅL 1 I SVERIGE SKA STÄRKA OCH UTVECKLA TILLVÄXTEN I N Ä R I N G S L I V E T. P rogrammen syftar till att öka re g i o n e rnas dragningskraft så att nya företag etableras, tillväxten i näringslivet utvecklas och utflyttning motverkas. Mål 1 i Sverige avser de mest glesbefolkade regionerna i landet och är uppdelat i två program: Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen. Varje Mål 1-program omfattar totalt över 8,5 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro), varav EU:s bidrag utgörs av cirka 3 miljarder kronor (350 miljoner euro). De två p rogrammen innehåller en kust- och en inlandsdel. Sammanlagt berör Mål 1 i Sverige 51 kommuner med cirka invånare. Mål 1 ersätter det tidigare Mål 6 och de nordligaste Mål 2 och Mål 5b programmen från föregående programperiod. Mål 1 Norra Norrland P rogrammets övergripande mål är att utveckla Norra Norrland så att näringslivets tillväxt blir jämförbar med tillväxten i andra framgångsrika regioner i Sverige och E u ropa. Målet är att programmet ska bidra till att skapa eller bevara arbetstillfällen, skapa nya företag och att personer deltar i utbildningsinsatser. Totalt ska 8,8 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro) investeras i Norra Norrlands utveckling, varav EU bidrar med 3,3 miljarder kronor (391 miljoner euro). Berörda områden Norrbottens och Västerbottens län. Insatsområden Utveckling av infrastru k t u re n genom förstärkning av transportväsendet och förbättring av överföringskapacitet för data och kommersiell utveckling av datateknik samt forsknings- och utvecklingsmiljöer. Näringslivsutveckling avser bland annat samverkan och nätverksbyggande, produktutveckling samt stöd till företagstjänster, särskilt i fråga om företagsledning, marknadsstudier och U TVE CKL A SV ER I GE 7

8 marknadsundersökningar samt uppmuntran av tjänster som är gemensamma för flera företag liksom uppfinnings- och innovationsverksamhet i övrigt. Kompetensutveckling och sysselsättning genom åtgärder som v i d a reutvecklar kunskaperna hos såväl arbetslösa som anställda. Insatsen har också till syfte att utjämna regionala och könsmässiga skillnader samt förstärka den högre utbildningen. L a n d s b y g d s u t v e c k l i n gmed insatser som utvecklar ett konkurrenskraftigt lantbruk genom startstöd, investeringar, marknadsföring, miljöåtgärder, kompetenshöjning, lokal utveckling och anpassning av fiskerinäringen samt miljöåtgärder i skogs- och vattenbruk. N a t u r, kultur och livsmiljö för att vårda och utveckla kunskaper inom miljövård, livsmiljö och kulturliv. Samisk utveckling för att stärka och bevara samernas näring och skapa nya verksamheter inom samisk kultur och samhällsliv. Information & Ansökan L ä n s s t y relsen i Norrbottens län: tel , www. b d. l s t. s e Länsstyrelsen i Västerbottens län: tel , Information och ansökningsblanketter finns även på Mål 1:s gemensamma webbplats: För information om det samiska insatsområdet, kontakta Sametinget Mål 1 Sápmi Norra: tel , Mål 1 Södra Skogslänsregionen Huvudmålet för Södra Skogslänsregionen är stärkt utvecklingskraft och kunskapsdriven tillväxt i näringslivet. Totalt ska cirka 8,6 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro) investeras i Södra Skogslänsregionens utveckling, varav EU bidrar med cirka 3 miljarder kronor (356 miljoner euro). Insatserna fokuseras på utveckling av de privata små och medelstora företagen genom ökad kunskap, forskning och samverkan. Det ska öka regionens attraktivitet för såväl människor som företag. Målet är att programmet ska bidra till att skapa eller 8 UTV EC KL A S VE RIG E

9 bevara arbetstillfällen, skapa nya företag och att personer deltar i utbildningsinsatser. Be r ö rda områden Hela Jämtlands och Västernorrlands län. D a l a rnas län: Malung, Orsa, Va n s b ro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun. Gävleborgs län: Ljusdals kommun. Värmlands län: Torsby kommun. I n s at s o m r å d e n N ä r i n g s l i v s u t v e c k l i n gav mindre och medelstora företag genom affärsutvecklande insatser och samverkan mellan företag. Livslångt lärande och utveckling av mänskliga resurser i arbetsl i v e t genom kompetensutveckling, integration, mångfald och jämställdhet inom utbildning och arbetsliv. Utveckling av jord- och skogsbruk samt fiskenäringen och landsbygdsutveckling med insatser såsom startstöd, investeringar, marknadsföring av jordbruksprodukter, miljöåtgärder och kompetenshöjning. Utveckling av livsmiljö samt infrastru k t u rför att skapa attraktiva regioner så att unga människor vill bo kvar eller flytta till regionen. Samiskt program för att stärka och bevara samernas näring och skapa nya verksamheter inom samisk kultur och samhällsliv. I n fo rm ation & An s ö ka n Länsstyrelsen i Jämtlands län: tel , Länsstyrelsen i Västernorrlands län: tel , Länsstyrelsen i Dalarnas län: tel , L ä n s s t y relsen i Gävleborgs län: tel , www. x. l s t. s e Länsstyrelsen i Värmlands län: tel , Information och ansökningsblanketter finns även på Mål 1:s gemensamma webbplats: Information om det samiska insatsområdet finns hos Sametinget Mål 1 Sápmi Södra: tel , U TVE CK LA S VERI GE 9

10 EU:s Strukturfonder MÅL 2 MÅL 2 SYFTAR TILL ATT STIMULERA NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN I UTSATTA INDUSTRI- OCH LANDSBYGDSREGIONER. I Sverige finns fyra Mål 2-områden: Norra, Västra, Södra och Öarna. Mål 2-programmen omfattar totalt cirka 12,6 miljarder kronor (cirka 1,48 miljarder euro), varav EU:s strukturfonder bidrar med cirka 3,6 miljarder kronor (423 miljoner euro). Sammanlagt berör Mål 2 cirka invånare och förväntas skapa närmare nya och bevarade arbetstillfällen samt skapa nya företag. Mål 2 i Sverige motsvarar i stort sett tidigare Mål 2 och Mål 5b programmen. Mål 2 Norra Mål 2 Norra omfattar 31 kommuner i Dalarn a s, G ä v l e b o rgs och Västmanlands län. Målsättningen med programmet är att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och konkurrenskraft för att på så sätt främja sysselsättning och tillväxt i regionen. Programmet beräknas bland annat bidra till nya och bevarade arbetstillfällen samt skapa nya företag. P rogrammet omfattar totalt 5,3 miljarder kronor (629 milj oner euro), varav EU bidrar med 1,6 miljarder kronor (185 miljoner euro). Berörda områden Dalarnas län: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora (utom Mål 1-delen), Rättvik, Smedjebacken och Säter. Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvall, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn och Gävle*. Västmanlands län: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby, K u n g s ö r, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås (endast Skultuna församling). * vissa bostadsområden är undantagna. 10 U TVEC KLA S VE RIGE

11 Insatsområden N ä r i n g s l i v s u t v e c k l i n gska stärka företagsutvecklingen och skapa förutsättningar för ett gynnsamt näringslivsklimat. Några av m å l s ä t t n i n g a rna är att öka andelen sysselsatta inom den privata tjänstesektorn, öka potentialen att skapa nya företag och nya p rodukter samt öka tillgängligheten och skapa nya infrastru k- t u re r inom IT. Kunskapsdriven utveckling ska bidra till ökad kompetensförsörjning och höjd kvalitet i utbildningsinsatserna. Antalet övergångar mellan gymnasieskola och högre utbildningar ska öka liksom samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsendet. Information & Ansökan Länsstyrelsen i Dalarnas län: tel , L ä n s s t y relsen i Gävleborgs län: tel , www. x. l s t. s e L ä n s s t y relsen i Västmanlands län: tel , www. u. l s t. s e Information finns även på webbplatsen Mål 2 Västra Mål 2 Västra omfattar 34 kommuner i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Målet med programmet är att skapa och bidra till nya näringsstrukturer som ersättning och komplement till industritraditionen. Programmet beräknas bland annat bidra till nya och bevarade arbetstillfällen samt skapa nya företag. Programmet omfattar totalt 3,7 miljarder kronor (431 miljoner euro), varav EU bidrar med 1 miljard kronor (125 miljoner euro). Be r ö rda områden V ä rmlands län: Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle och Årjäng. Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Gullspång, Karlsborg, Mariestad*, Mellerud, Töreboda och Åmål. Örebro län: Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg*, Ljusnarsberg och Nora*. Stöd under en övergångsperiod till och med år 2005: Västra Götalands län: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. * vissa bostadsområden är undantagna. UT VEC KLA SV ERI GE 11

12 I n s at s o m r å d e n Utveckling av näringslivsmiljö och företagsklimat ska öka förmågan till förnyelse, samverkan och kreativitet inom näringslivet. Målet är att kunna utveckla strategiska kompetensmiljöer inom ny teknik och innovation, förädla regionala pro d u k t i o n s- miljöer och skapa ett positivt företagsklimat för befintliga och nya företag. Samverkan mellan utbildning och näringsliv ska anpassa kraven på kunskap och kompetens utifrån det lokala och regionala näringslivets behov. I n fo rm ation & An s ö ka n Länsstyrelsen i Örebro län: tel , Mål 2 Södra Mål 2 Södra omfattar 24 kommuner i fem län. Målet är att skapa en attraktiv region med kunniga människor och ett k o n k u rrenskraftigt och framtidsinriktat näringsliv. Pro g r a m m e t f ö rväntas bidra till att nya eller bevarade arbetstillfällen skapas. Antalet nya företag uppskattas till 800. P rogrammet omfattar totalt 2,7 miljarder kronor (320 miljoner e u ro), varav EU bidrar med 0,7 miljarder kronor (84 miljoner euro). Berörda områden Jönköpings län: Sävsjö, Vetlanda*, Aneby, Nässjö*, Eksjö* och Tranås*. Kalmar län: Borgholm, Hultsfred, Vimmerby*, Västervik*, Högsby och Mörbylånga*. Kronobergs län: Uppvidinge* och Lessebo*. Ö s t e rgötlands län: Boxholm, Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög. Stöd under en övergångsperiod till och med år 2005: Blekinge län: Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Kronobergs län: Tingsryd. Östergötlands län: Kinda. * vissa bostadsområden är undantagna. Insatsområden Attraktiv livsmiljö och utveckling av näringslivet ska öka områdets attraktionskraft och medverka till förnyelsen av näringslivet. Detta bland annat genom att stärka identiteten och till- 12 U TVEC KLA SV E RIGE

13 varata invånarnas engagemang, förbättra infrastru k t u ren, öka samverkan mellan näringsliv, högskolor och aktörer inom forskning och utveckling samt öka internationaliseringen. Utveckling av mänskliga resurser ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna att re k rytera personal med rätt kompetens för att på så sätt stärka konkurrenskraften. Information & Ansökan Länsstyrelsen i Jönköpings län: tel , Mål 2 Öarna Mål 2 Öarna berör cirka invånare i 56 kommuner i 15 län. Målsättningen med programmet är att förstärka de berörda öarna som ett attraktivt område att leva och verka i året om. Programmet förväntas bidra till 700 nya och 700 bevarade arbetstillfällen samt skapa 100 nya företag. P rogrammet omfattar totalt 859 miljoner kronor (101 miljoner e u ro), varav EU bidrar med 255 miljoner kronor (30 miljoner euro). Berörda områden Hela Gotlands län. Delar av 14 län: Cirka 300 bebodda skärgårdsöar utan fast landförbindelse längs hela kusten (utom Norrlandskusten) och öar i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Insatsområden Livsmiljö med syfte att stärka områdets attraktionskraft för ungdomar samt utveckla och upprätthålla regionens naturoch kulturvärden. Utveckling av mänskliga resurser genom stärkt kompetens i näringslivet och höjd utbildningsnivå samt ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv inom forskning och utveckling. Näringsliv och infrastruktur ska förbättras och utvecklas genom exempelvis produkt-, kvalitet- och marknadsutveckling samt satsningar på småskaliga transport l ö s n i n g a r, fysisk infrastruktur och IT. Information & Ansökan Länsstyrelsen i Jönköpings län: tel , U TVEC KLA SV ERIGE 13

14 EU:s Strukturfonder VÄXTKRAFT MÅL 3 VÄXTKRAFT MÅL 3 HAR TILL UPPGIFT ATT STÄRKA INDIVIDENS STÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN genom bland annat kompetensutveckling för att därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Programmet ger möjligheter att satsa på förändringsarbete, kompetensutveckling och kompetensförsörjning i arbetslivet. Detta gäller såväl anställda i företag, offentlig sektor, organisationer och ensamföretagare som arbetslösa. Insatserna riktar sig särskilt till små och medelstora företag och arbetsplatser. Växtkraft Mål 3 ska ge människor chans att utveckla sin kompetens för att kunna motsvara de krav som uppstår i arbetslivet eller göra det möjligt för människor utan arbete att stärka sin kompetens så att de har en chans att få jobb alternativt kan starta eget företag. Gemensamt för alla insatser i programmet är att individens delaktighet i processen står i centrum. Oavsett om det rör sig om anställda, arbetslösa eller ensamföretagare krävs eget engagemang i sin kompetensutveckling. Det svenska Växtkraft Mål 3-programmet omfattar totalt cirka 24 miljarder kronor (cirka 2,8 miljarder euro), varav EU bidrar med cirka 6,4 miljarder kronor (748 miljoner euro). v ä xt kra f 14 U T VEC KLA SVE RIGE

15 Be r ö rda områden Växtkraft Mål 3 berör hela landet. Mål 3 i Mål 1: Mål 3-insatser som berör Mål 1-området finns inlagda som en del i Mål 1-programmen. Mer information finns hos respektive länsstyrelse inom Mål 1-området. I n s at s o m r å d e n Kompetensutveckling för anställda och ensamföretagare ska stimulera anställda till kompetensutveckling och få företag att utveckla såväl de anställdas kompetens som arbetsorganisationen. Insatsområdet omfattar stöd till analyser inom org a- nisationsutveckling och kompetensutveckling. Ökad anställbarhet och före t a g a r a n d agenom att stärka gru pp e r som långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen eller andra som står långt från arbetsmarknaden med utbildning, jobbrotation eller hjälp med att starta eget. Integration, mångfald och jämställdhet omfattar personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade tillika jämställdhet mellan män och kvinnor. Insatserna kan omfatta nya eller kompletterande angreppssätt för företagens kompetens- och verksamhetsanalyser samt handlingsplaner som leder till uthålliga resultat. Lokal utveckling syftar till att ge stöd till mindre projekt av lokal karaktär som överensstämmer med programmets inriktning. Insatsområdet är ett komplement till övriga delar i programmet och ska inte begränsa möjligheterna att söka stöd inom övriga insatsområden. I n fo rm ation & An s ö ka n Svenska ESF-rådet: tel , Frågor om ansökan ställs till de regionala ESF-kontoren. De fattar också beslut om stöd. ra ft mål3 UTV EC K LA SV ERIG E 15

16 EU:s Strukturfonder INTERREG III INTERREG HANDLAR OM ATT UTVECKLA SAMARBETE ÖVER NATIONSGRÄNSERNA och är det största gemenskapsinitiativet. Det övergripande målet är att se till så att nationella gränser inte utgör hinder för balanserad utveckling och integration i Europa. Interreg III består av tre delar: Interreg IIIA Gränsregionalt samarbete Interreg IIIB Transnationellt samarbete Interreg IIIC Interregionalt samarbete Interreg finansieras ur regionalfonden. Totalt tilldelas Sverige cirka 1,4 miljarder kronor (163,7 miljoner euro) till Interregp rogrammen. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nation e l l offentlig och privat finansiering från de medverkande länderna. i nte rreg I I I A Interreg IIIA Interreg IIIA i Sverige omfattas i stort av samma gränsområden som förra programperiodens Interreg IIA och inriktas på att utveckla det gränsregionala samarbetet såväl inom EU som mellan medlemsstaterna och deras grannar. Syftet är att genom gränsregionalt samarbete inom det ekonomiska och sociala området undanröja eller minska de hinder och prob l e m som uppstår på grund av gränserna och det ofta perifera läget. Sverige berörs av fem Interreg IIIA-program: Öresund, Sverige-Norge, Skärgården, Kvarken-MittSkandia och Nord. Totalt bidrar EU med cirka 1,2 miljarder kronor (142 miljoner euro) till Interreg IIIA-programmen som berör Sverige. Sverige fördelar cirka 776 miljoner kronor (91,3 miljoner euro) av de svenska EU-medlen för Interreg till Interreg IIIAprogrammen. 16 U TVEC KLA S VE RIGE

17 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA ÖRESUND GENOM FÖRSTÄRKT SAMARBETE OCH INTEGRATION MELLAN DEN DANSKA OCH SVENSKA SIDAN AV ÖRESUND ska bättre möjligheter skapas för ekonomisk och social tillväxt i området. Visionen är att Öresundsområdet ska utvecklas till en av Europas mest integrerade och funktionella regioner. Det ska vara enkelt att attrahera arbetskraft och studera på den motsatta sidan av nationsgränsen. Sammanlagt ingår 33 svenska och 100 danska kommuner i programmet. I n t e rreg IIIA Öresund har tilldelats cirka 260 miljoner kro n o r (30,8 miljoner euro) från EU. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de båda länderna. Be r ö rda områden Hovedstadsregionen (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns amt, Frederiksborg amt och Roskilde amt) och B o rnholm i Danmark samt Skåne län i Sverige. Vestsjællands amt och Storstrøms amt i Danmark ingår som angränsande områden. I n s at s o m r å d e n Utveckling och förbättring av administrativa och fysiska stru k t u rer syftar till att utveckla möjligheterna för interaktion mellan gränserna. Målet är att skapa strukturer, institutioner, nätverk och gemensamma faciliteter som bidrar till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i regionen. Utveckling och förbättring av en ekonomisk och social f u n ktionell region så att områdets samlade utbildnings- och arbetsmarknadsutbud ska fungera och ses som gemensamt för hela Öresundsregionen. Utveckling av samhörighet och attraktionskraft ska bidra till den mentala och sociala integrationen. En grundsten är att främja medvetenheten om Öresundsregionen, dess kulturarv och miljö, både hos invånare och turister inom och utom området. I n fo rm ation & An s ö ka n Öresundskomiteen, Danmark: tel , ö i re nte rreg s IIIA u n d UTVEC KLA SV ERIGE 17

18 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA SVERIGE-NORGE P RO G RAMMET SKA INITIERA,U TV E C K LA OCH STÄRKA DE SVENSK- NORSKA KONTAKTERNA. Ett övergripande budskap är att det finns något att vinna med ett utökat samarbete över riksgränsen Sverige-Norge. Visionen är att utveckla en attraktiv gränsregion i syfte att attrahera boende, besökande och näringsliv. I n t e rreg IIIA Sverige-Norge omfattar cirka 272 miljoner kro n o r (32 miljoner euro) i EU-finansiering. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de båda länderna. i n s ve ri g e 18 U TVEC KLA SVE RIG E

19 Berörda områden Programmet utgörs av fyra delområden: Gränslöst Samarbete: Västra Götalands län (Fyrbodal-området: Fyrstad, Bohuslän och Dalsland) och delar av Östfold fylke i Norge. Inre Skandinavien: Värmlands län och delar av Dalarnas län samt Hedmarks fylke och delar av Östfold och Akershus fylken i Norge. Nordens Gröna Bälte: Jämtlands län och Nord- och Sör- Tröndelags fylken i Norge. Åarjelsaemien Dajve (sydsamiskt område): Jämtlands län och I d re nya sameby i Dalarnas län samt Nord- och Sör- Tr ö n d e l a g s fylken och Elgå renbetesdistrikt i Hedmarks fylke i Norge. Enligt särskilda bestämmelser kan projektaktiviteter bedrivas i vissa angränsande områden. Insatsområden Näringsliv och kompetensutveckling syftar till att höja kompetensen i gränsregionens många små och lokala arbetsmarknadsregioner och göra dem starka och konkurrenskraftiga genom att öka samarbetet mellan näringsliv och samhällets olika utbildningsorgan i gränsregionen. Livsmiljö och samhällsutveckling ska ta tillvara gränsre g i o n e n s särdrag för att med fokus på befolkningens välbefinnande skapa en sund och attraktiv region att bo i, att verka inom och att besöka. Information & Ansökan Gränslöst samarbete: EU-kontoret i Västra Götalandsregionen: tel Inre Skandinavien: Länsstyrelsen i Värmlands län: tel Nordens Gröna Bälte: Länsstyrelsen i Jämtlands län: tel Åarjelsaeminen Dajve: Sametinget: tel Information och ansökan finns även på den gemensamma i nte webbplatsen IIIA g e n o g re UT VEC KLA SV ER IGE 19

20 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA SKÄRGÅRDEN PROGRAMMET SPÄNNER ÖVER SVEALANDSKUSTENS OCH ÅLANDS SKÄRGÅRDAR SAMT EGENTLIGA FINLANDS OCH VÄSTRA NYLANDS S K Ä RG Å R D. S k ä rg å rden som består av flera olika regioner och länder med egna särdrag ska på sikt utvecklas till en region med egen pro f i l samtidigt som delregionernas särdrag består. Visionen är att skärg å rden ska bli en lika känd och attraktiv gränsöverskridande re g i o n som Alperna. Den aktiva och bofasta befolkningen i skärgården ska bibehållas och näringslivet ska anpassas till de regionala styrkor som finns. Målsättningen är att skapa totalt 150 nya eller bevarade arbetstillfällen i regionen och att utöka antalet gäster med i regionen under högsäsong. Viktiga kvalitativa målsättningar med p rogrammet är att öka aktöre rnas uppfattning av det merv ä rde som det gränsregionala samarbetet tillför regionen, att öka kunskapen utanför Skärgården om regionen och dess profil samt att programmets betydelse för miljön i regionen ska anses betydelsefull. Interreg IIIA Skärgården omfattar cirka 73 miljoner kronor (8,6 miljoner euro) i EUfinansiering. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de båda länderna. Berörda områden S k ä rg å rd s d e l a rna av Stockholms, Uppsala och S ö d e rmanlands län samt hela Åland, skärg å rd s- kommunerna i Egentliga Finland och skärgårdsdelarna av Västra Nyland i Finland. Insatsområden N ä r i n g s l i v e t är kärnan i programmet kring vilket olika kompletterande och stödjande åtgärder byggs upp. Det största gränsöverskridande mervärdet bedöms finnas i kvalitetssäkring av krogar, råvaru p roduktion, hantverk och turism där projekt ska startas som knyter ihop företag och samhälle. Näringslivsutvecklingen omfattar även kompetenshöjande insatser samt profilering och marknadsföring av regionen. Miljö och samhälle är avgörande faktorer för den regionala utvecklingen. Regionens miljö ska därför förbättras genom åtgärder som bevarar och utvecklar goda naturmiljöer och minskar nuvarande utsläpp. Information & Ansökan Interreg IIIA sekretariatet på Åland: tel , i nte rreg IIIA s k ä rg å rd e n 20 U T VECK LA SVE RIG E

21 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA KVARKEN-MITTSKANDIA VISIONEN ÄR ATT KVARKEN OCH MITTSKANDIA TILLSAMMANS S KA BILDA EN REGION med goda kommunikationer, aktiv samverkan och stor samhörighet. Genom samarbete ska en hög tillväxt uppnås och hindren för gränsöverskridande verksamhet minska. Det ska vara lika naturligt för företag, organisationer och kommuner att söka samarbete på andra sidan gränsen som i det egna landet. Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia finansieras av EU med cirka 203 miljoner kronor (23,9 miljoner euro). Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de medverkande länderna. Berörda områden Västerbottens län och Örnsköldsvik kommun i Sverige, landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten i Finland samt Helgeland, den södra delen av Nordlands fylke i Norge. Insatsområden Gemensamma funktioner berör infrastruktur och kommunikationer samt kompetens och marknad. Fungerande infrastru k t u r året om är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla samarbetet, kontakterna och kommunikationerna i regionen. Å t g ä rden omfattar även aktiviteter för IT-samverkan och överföring av energi mellan länderna. Kompetens och marknad gäller verksamheter som berör högskolor och näringsliv för att utveckla utbildnings- och forskningssamverkan, höja kompetensen i regionen och stärka näringslivets konkurre n s f ö rm å g a. Även turism och samarbete kring förnybar energi ingår i denna åtgärd. Gemensamma värden ska göra att gränsernas betydelse minskar och att verksamhet som tar tillvara gemensamma naturoch kulturvärden ökar. Information & Ansökan L ä n s s t y relsen i Västerbottens län: tel , www. a c. l s t. s e Kvarkenrådets sekretariat i Umeå: tel Kvarkenrådets sekretariat i Vasa, Finland: tel MittSkandia c/o Tärna Samservice: tel MidtSkandia c/o Rana Utviklingsselskap, Norge: tel I I I A Information finns även på webbplatsen Ansökan skickas till länsstyrelsen i Västerbottens län. i nte rreg IIIA k va rke n - m i t UTVEC t s KLA ka SV ERIG n E 21 d i a

22 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA NORD PROGRAMMET BESTÅR AV TRE DELPROGRAM. Delprogrammet för Nordkalotten stöder gränsöverskridande samarbete inom Nordkalotten medan Kolarctic-programmet stöder samarbete mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland. Därtill finns d e l p rogrammet Sápmi som handlar om samisk utveckling inom hela programområdet. Samarbetets karaktär och innehåll är delvis olika i de tre delprogrammen. Programmets överg r i p a n d e mål är att genom gränsöverskridande samarbete stärka levnadsbetingelser och sammanhållning i hela programområdet. Ett viktigt mål är också att stärka EU:s Nordliga Dimension. Interreg IIIA Nord omfattar cirka 401 miljoner kronor (47,2 miljoner euro) i EU-finansiering. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de medverkande länderna. Berörda områden Programmets tre delområden berör: Nordkalotten: Norrbottens län i Sverige, Lappland i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge. Kolartic: Nordkalott-området och de ryska regionerna Murmansk, Arkangelsk och Nenetsien. Totalt omfattar området cirka en miljon kvadratkilometer och är därmed det största I n t e rreg III A programområdet i EU. Därtill har Västerbottens län i Sverige och landskapet Norra Österbotten i Finland definierats som angränsande områden. Dessutom kan part n e r s från Karelska republiken, Leningrad regionen och S:t Petersburg delta i samarbetsprojekt för företag. Sápmi: Omfattar alla samer inom hela programområdet. i n 22 U T VEC KLA SVE RIGE

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer