E U : s S T R U K T U R F O N D E R utveckla sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige"

Transkript

1 E U : s S T R U K T U R F O N D E R utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R

2

3 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsstatern a och minska de regionala obalanserna. I Sverige har strukturfonderna redan etablerat sig som en bra möjlighet att främja den regionala utvecklingen. E rf a re n h e t e rna från förra programperioden ( ) visade att stru k t u rf o n d e rna var ett viktigt komplement till de nationella regional- och arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Tu s e n t a l s g e n o m f ö rda projekt under perioden delfinansierades av stru k- turfonderna. Viktiga men mindre iögonfallande resultat var ökad samverkan mellan olika aktörer. Generellt har de olika strukturfondsprojekten ökat samordningen och aktiviteten i regioner och kommuner. De har bidragit till att andra projekt genomförts tidigare, och att helt nya projekt skapats och genomförts i synergi med strukturfondsprojekten. Strukturfonderna ska stimulera förändrings- och förnyelsearbete. Resurserna ska användas på kreativa och innovativa sätt. Möjligheterna ges till det enskilda företaget, org a n i s a t i o n- en eller myndigheten att genomföra satsningar inom en rad områden. Gränserna för vad som kan uppnås sätts på det lokala planet. Det är viktigt att stödet verkligen kommer till bästa möjliga användning och påskyndar en positiv utveckling. Därför uppmuntras särskilt nytänkande och otraditionella projekt som kan utgöra förebilder för andra. Denna broschyr ger en inblick i strukturfondernas olika program och initiativ i Sverige. Materialet sammanställdes hösten 2001 då programperioden redan påbörjats. Till de flesta program finns alltjämt möjlighet att ansöka om projektmedel. Uppgifter om var det finns mer detaljerad information hittar du i broschyren. U TVE CK LA SV ERI GE 3

4 EUROPEISKA UNIONENS STRUKTURFONDER utgörs av regionalfonden,socialfonden,jordbruksfonden och fiskefonden. Totalt satsar EU cirka miljarder kronor* (213 miljarder euro) på stru k t u r- politiken under perioden ,vilket är ungefär en tredjedel av EU:s totala budget. Sve rige tilldelas cirka 19 miljarder kronor (2,19 miljarder euro ) ur strukturfonderna för åren EU:s strukturfonder fördelas på tre mål och fyra gemenskapsinitiativ. Mål 1 och Mål 2 är knutna till geog rafiskt avgränsade områden medan Mål 3 avs e r hela landet. Gemenskapsinitiativen utgörs av Interreg III, Leader+, Equal och Urban II. *Alla summor som anges i broschyren är beräknade på 1 euro=8,50 kronor. mål 1 Att främja utveckling och strukturell anpassning i områden som släpar efter i utvecklingen. 7 mål 2 Att stödja ekonomisk och social omställning i områden med strukturella svårigheter (industri,landsbygd, städer och fiske). 10 mål 3 Att stödja anpassning och modernisering av utbildningssystemen och främja sysselsättningen. 14 s t ru k t u r å tg ä rd e r inom f i s ke ri n ä ri n g e n i n n e h å 4 UTV ECKL A S VE RIG E Särskilda insatser finns för utveckling av fiskerinäringen. Dessa syftar till att uppnå en varaktig balans mellan fiskeresurser och utnyttjandet av dessa. 37

5 EU:s g e m e n s ka p s i n i t i at i v EU:s gemenskapsinitiativ kompletterar målprogrammen och berör sociala och ekonomiska frågor som är gemensamma för flera europeiska regioner. interreg III Gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ska stimulera en harmonisk och balanserad regional utveckling i hela EU. 16 leader+ Landsbygdsutveckling genom integrerade utvecklingsprogram och samarbete med lokala aktionsgrupper. 32 equal Transnationellt samarbete för att finna nya metoder som motverkar alla former av diskriminering och orättvisor på arbetsmarknaden. 30 urban II Ekonomisk och social upprustning av städer och stadsområden med problem i syfte att främja en hållbar utveckling i städerna. 35 i n n ovat i va åtg ä rd e r å l l UTVE De innovativa åtgärderna ska främja nyskapande metoder och insatser för att förbättra genomförandet av målprogrammen. 38 CK L A S VERI GE 5

6 6 U TV EC KLA SVE RIGE

7 EU:s Strukturfonder MÅL 1 MÅL 1 I SVERIGE SKA STÄRKA OCH UTVECKLA TILLVÄXTEN I N Ä R I N G S L I V E T. P rogrammen syftar till att öka re g i o n e rnas dragningskraft så att nya företag etableras, tillväxten i näringslivet utvecklas och utflyttning motverkas. Mål 1 i Sverige avser de mest glesbefolkade regionerna i landet och är uppdelat i två program: Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen. Varje Mål 1-program omfattar totalt över 8,5 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro), varav EU:s bidrag utgörs av cirka 3 miljarder kronor (350 miljoner euro). De två p rogrammen innehåller en kust- och en inlandsdel. Sammanlagt berör Mål 1 i Sverige 51 kommuner med cirka invånare. Mål 1 ersätter det tidigare Mål 6 och de nordligaste Mål 2 och Mål 5b programmen från föregående programperiod. Mål 1 Norra Norrland P rogrammets övergripande mål är att utveckla Norra Norrland så att näringslivets tillväxt blir jämförbar med tillväxten i andra framgångsrika regioner i Sverige och E u ropa. Målet är att programmet ska bidra till att skapa eller bevara arbetstillfällen, skapa nya företag och att personer deltar i utbildningsinsatser. Totalt ska 8,8 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro) investeras i Norra Norrlands utveckling, varav EU bidrar med 3,3 miljarder kronor (391 miljoner euro). Berörda områden Norrbottens och Västerbottens län. Insatsområden Utveckling av infrastru k t u re n genom förstärkning av transportväsendet och förbättring av överföringskapacitet för data och kommersiell utveckling av datateknik samt forsknings- och utvecklingsmiljöer. Näringslivsutveckling avser bland annat samverkan och nätverksbyggande, produktutveckling samt stöd till företagstjänster, särskilt i fråga om företagsledning, marknadsstudier och U TVE CKL A SV ER I GE 7

8 marknadsundersökningar samt uppmuntran av tjänster som är gemensamma för flera företag liksom uppfinnings- och innovationsverksamhet i övrigt. Kompetensutveckling och sysselsättning genom åtgärder som v i d a reutvecklar kunskaperna hos såväl arbetslösa som anställda. Insatsen har också till syfte att utjämna regionala och könsmässiga skillnader samt förstärka den högre utbildningen. L a n d s b y g d s u t v e c k l i n gmed insatser som utvecklar ett konkurrenskraftigt lantbruk genom startstöd, investeringar, marknadsföring, miljöåtgärder, kompetenshöjning, lokal utveckling och anpassning av fiskerinäringen samt miljöåtgärder i skogs- och vattenbruk. N a t u r, kultur och livsmiljö för att vårda och utveckla kunskaper inom miljövård, livsmiljö och kulturliv. Samisk utveckling för att stärka och bevara samernas näring och skapa nya verksamheter inom samisk kultur och samhällsliv. Information & Ansökan L ä n s s t y relsen i Norrbottens län: tel , www. b d. l s t. s e Länsstyrelsen i Västerbottens län: tel , Information och ansökningsblanketter finns även på Mål 1:s gemensamma webbplats: För information om det samiska insatsområdet, kontakta Sametinget Mål 1 Sápmi Norra: tel , Mål 1 Södra Skogslänsregionen Huvudmålet för Södra Skogslänsregionen är stärkt utvecklingskraft och kunskapsdriven tillväxt i näringslivet. Totalt ska cirka 8,6 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro) investeras i Södra Skogslänsregionens utveckling, varav EU bidrar med cirka 3 miljarder kronor (356 miljoner euro). Insatserna fokuseras på utveckling av de privata små och medelstora företagen genom ökad kunskap, forskning och samverkan. Det ska öka regionens attraktivitet för såväl människor som företag. Målet är att programmet ska bidra till att skapa eller 8 UTV EC KL A S VE RIG E

9 bevara arbetstillfällen, skapa nya företag och att personer deltar i utbildningsinsatser. Be r ö rda områden Hela Jämtlands och Västernorrlands län. D a l a rnas län: Malung, Orsa, Va n s b ro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun. Gävleborgs län: Ljusdals kommun. Värmlands län: Torsby kommun. I n s at s o m r å d e n N ä r i n g s l i v s u t v e c k l i n gav mindre och medelstora företag genom affärsutvecklande insatser och samverkan mellan företag. Livslångt lärande och utveckling av mänskliga resurser i arbetsl i v e t genom kompetensutveckling, integration, mångfald och jämställdhet inom utbildning och arbetsliv. Utveckling av jord- och skogsbruk samt fiskenäringen och landsbygdsutveckling med insatser såsom startstöd, investeringar, marknadsföring av jordbruksprodukter, miljöåtgärder och kompetenshöjning. Utveckling av livsmiljö samt infrastru k t u rför att skapa attraktiva regioner så att unga människor vill bo kvar eller flytta till regionen. Samiskt program för att stärka och bevara samernas näring och skapa nya verksamheter inom samisk kultur och samhällsliv. I n fo rm ation & An s ö ka n Länsstyrelsen i Jämtlands län: tel , Länsstyrelsen i Västernorrlands län: tel , Länsstyrelsen i Dalarnas län: tel , L ä n s s t y relsen i Gävleborgs län: tel , www. x. l s t. s e Länsstyrelsen i Värmlands län: tel , Information och ansökningsblanketter finns även på Mål 1:s gemensamma webbplats: Information om det samiska insatsområdet finns hos Sametinget Mål 1 Sápmi Södra: tel , U TVE CK LA S VERI GE 9

10 EU:s Strukturfonder MÅL 2 MÅL 2 SYFTAR TILL ATT STIMULERA NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN I UTSATTA INDUSTRI- OCH LANDSBYGDSREGIONER. I Sverige finns fyra Mål 2-områden: Norra, Västra, Södra och Öarna. Mål 2-programmen omfattar totalt cirka 12,6 miljarder kronor (cirka 1,48 miljarder euro), varav EU:s strukturfonder bidrar med cirka 3,6 miljarder kronor (423 miljoner euro). Sammanlagt berör Mål 2 cirka invånare och förväntas skapa närmare nya och bevarade arbetstillfällen samt skapa nya företag. Mål 2 i Sverige motsvarar i stort sett tidigare Mål 2 och Mål 5b programmen. Mål 2 Norra Mål 2 Norra omfattar 31 kommuner i Dalarn a s, G ä v l e b o rgs och Västmanlands län. Målsättningen med programmet är att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och konkurrenskraft för att på så sätt främja sysselsättning och tillväxt i regionen. Programmet beräknas bland annat bidra till nya och bevarade arbetstillfällen samt skapa nya företag. P rogrammet omfattar totalt 5,3 miljarder kronor (629 milj oner euro), varav EU bidrar med 1,6 miljarder kronor (185 miljoner euro). Berörda områden Dalarnas län: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora (utom Mål 1-delen), Rättvik, Smedjebacken och Säter. Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvall, Hofors, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn och Gävle*. Västmanlands län: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby, K u n g s ö r, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås (endast Skultuna församling). * vissa bostadsområden är undantagna. 10 U TVEC KLA S VE RIGE

11 Insatsområden N ä r i n g s l i v s u t v e c k l i n gska stärka företagsutvecklingen och skapa förutsättningar för ett gynnsamt näringslivsklimat. Några av m å l s ä t t n i n g a rna är att öka andelen sysselsatta inom den privata tjänstesektorn, öka potentialen att skapa nya företag och nya p rodukter samt öka tillgängligheten och skapa nya infrastru k- t u re r inom IT. Kunskapsdriven utveckling ska bidra till ökad kompetensförsörjning och höjd kvalitet i utbildningsinsatserna. Antalet övergångar mellan gymnasieskola och högre utbildningar ska öka liksom samverkan mellan näringsliv och utbildningsväsendet. Information & Ansökan Länsstyrelsen i Dalarnas län: tel , L ä n s s t y relsen i Gävleborgs län: tel , www. x. l s t. s e L ä n s s t y relsen i Västmanlands län: tel , www. u. l s t. s e Information finns även på webbplatsen Mål 2 Västra Mål 2 Västra omfattar 34 kommuner i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Målet med programmet är att skapa och bidra till nya näringsstrukturer som ersättning och komplement till industritraditionen. Programmet beräknas bland annat bidra till nya och bevarade arbetstillfällen samt skapa nya företag. Programmet omfattar totalt 3,7 miljarder kronor (431 miljoner euro), varav EU bidrar med 1 miljard kronor (125 miljoner euro). Be r ö rda områden V ä rmlands län: Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle och Årjäng. Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Gullspång, Karlsborg, Mariestad*, Mellerud, Töreboda och Åmål. Örebro län: Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg*, Ljusnarsberg och Nora*. Stöd under en övergångsperiod till och med år 2005: Västra Götalands län: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. * vissa bostadsområden är undantagna. UT VEC KLA SV ERI GE 11

12 I n s at s o m r å d e n Utveckling av näringslivsmiljö och företagsklimat ska öka förmågan till förnyelse, samverkan och kreativitet inom näringslivet. Målet är att kunna utveckla strategiska kompetensmiljöer inom ny teknik och innovation, förädla regionala pro d u k t i o n s- miljöer och skapa ett positivt företagsklimat för befintliga och nya företag. Samverkan mellan utbildning och näringsliv ska anpassa kraven på kunskap och kompetens utifrån det lokala och regionala näringslivets behov. I n fo rm ation & An s ö ka n Länsstyrelsen i Örebro län: tel , Mål 2 Södra Mål 2 Södra omfattar 24 kommuner i fem län. Målet är att skapa en attraktiv region med kunniga människor och ett k o n k u rrenskraftigt och framtidsinriktat näringsliv. Pro g r a m m e t f ö rväntas bidra till att nya eller bevarade arbetstillfällen skapas. Antalet nya företag uppskattas till 800. P rogrammet omfattar totalt 2,7 miljarder kronor (320 miljoner e u ro), varav EU bidrar med 0,7 miljarder kronor (84 miljoner euro). Berörda områden Jönköpings län: Sävsjö, Vetlanda*, Aneby, Nässjö*, Eksjö* och Tranås*. Kalmar län: Borgholm, Hultsfred, Vimmerby*, Västervik*, Högsby och Mörbylånga*. Kronobergs län: Uppvidinge* och Lessebo*. Ö s t e rgötlands län: Boxholm, Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög. Stöd under en övergångsperiod till och med år 2005: Blekinge län: Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Kronobergs län: Tingsryd. Östergötlands län: Kinda. * vissa bostadsområden är undantagna. Insatsområden Attraktiv livsmiljö och utveckling av näringslivet ska öka områdets attraktionskraft och medverka till förnyelsen av näringslivet. Detta bland annat genom att stärka identiteten och till- 12 U TVEC KLA SV E RIGE

13 varata invånarnas engagemang, förbättra infrastru k t u ren, öka samverkan mellan näringsliv, högskolor och aktörer inom forskning och utveckling samt öka internationaliseringen. Utveckling av mänskliga resurser ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna att re k rytera personal med rätt kompetens för att på så sätt stärka konkurrenskraften. Information & Ansökan Länsstyrelsen i Jönköpings län: tel , Mål 2 Öarna Mål 2 Öarna berör cirka invånare i 56 kommuner i 15 län. Målsättningen med programmet är att förstärka de berörda öarna som ett attraktivt område att leva och verka i året om. Programmet förväntas bidra till 700 nya och 700 bevarade arbetstillfällen samt skapa 100 nya företag. P rogrammet omfattar totalt 859 miljoner kronor (101 miljoner e u ro), varav EU bidrar med 255 miljoner kronor (30 miljoner euro). Berörda områden Hela Gotlands län. Delar av 14 län: Cirka 300 bebodda skärgårdsöar utan fast landförbindelse längs hela kusten (utom Norrlandskusten) och öar i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Insatsområden Livsmiljö med syfte att stärka områdets attraktionskraft för ungdomar samt utveckla och upprätthålla regionens naturoch kulturvärden. Utveckling av mänskliga resurser genom stärkt kompetens i näringslivet och höjd utbildningsnivå samt ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv inom forskning och utveckling. Näringsliv och infrastruktur ska förbättras och utvecklas genom exempelvis produkt-, kvalitet- och marknadsutveckling samt satsningar på småskaliga transport l ö s n i n g a r, fysisk infrastruktur och IT. Information & Ansökan Länsstyrelsen i Jönköpings län: tel , U TVEC KLA SV ERIGE 13

14 EU:s Strukturfonder VÄXTKRAFT MÅL 3 VÄXTKRAFT MÅL 3 HAR TILL UPPGIFT ATT STÄRKA INDIVIDENS STÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN genom bland annat kompetensutveckling för att därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Programmet ger möjligheter att satsa på förändringsarbete, kompetensutveckling och kompetensförsörjning i arbetslivet. Detta gäller såväl anställda i företag, offentlig sektor, organisationer och ensamföretagare som arbetslösa. Insatserna riktar sig särskilt till små och medelstora företag och arbetsplatser. Växtkraft Mål 3 ska ge människor chans att utveckla sin kompetens för att kunna motsvara de krav som uppstår i arbetslivet eller göra det möjligt för människor utan arbete att stärka sin kompetens så att de har en chans att få jobb alternativt kan starta eget företag. Gemensamt för alla insatser i programmet är att individens delaktighet i processen står i centrum. Oavsett om det rör sig om anställda, arbetslösa eller ensamföretagare krävs eget engagemang i sin kompetensutveckling. Det svenska Växtkraft Mål 3-programmet omfattar totalt cirka 24 miljarder kronor (cirka 2,8 miljarder euro), varav EU bidrar med cirka 6,4 miljarder kronor (748 miljoner euro). v ä xt kra f 14 U T VEC KLA SVE RIGE

15 Be r ö rda områden Växtkraft Mål 3 berör hela landet. Mål 3 i Mål 1: Mål 3-insatser som berör Mål 1-området finns inlagda som en del i Mål 1-programmen. Mer information finns hos respektive länsstyrelse inom Mål 1-området. I n s at s o m r å d e n Kompetensutveckling för anställda och ensamföretagare ska stimulera anställda till kompetensutveckling och få företag att utveckla såväl de anställdas kompetens som arbetsorganisationen. Insatsområdet omfattar stöd till analyser inom org a- nisationsutveckling och kompetensutveckling. Ökad anställbarhet och före t a g a r a n d agenom att stärka gru pp e r som långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen eller andra som står långt från arbetsmarknaden med utbildning, jobbrotation eller hjälp med att starta eget. Integration, mångfald och jämställdhet omfattar personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade tillika jämställdhet mellan män och kvinnor. Insatserna kan omfatta nya eller kompletterande angreppssätt för företagens kompetens- och verksamhetsanalyser samt handlingsplaner som leder till uthålliga resultat. Lokal utveckling syftar till att ge stöd till mindre projekt av lokal karaktär som överensstämmer med programmets inriktning. Insatsområdet är ett komplement till övriga delar i programmet och ska inte begränsa möjligheterna att söka stöd inom övriga insatsområden. I n fo rm ation & An s ö ka n Svenska ESF-rådet: tel , Frågor om ansökan ställs till de regionala ESF-kontoren. De fattar också beslut om stöd. ra ft mål3 UTV EC K LA SV ERIG E 15

16 EU:s Strukturfonder INTERREG III INTERREG HANDLAR OM ATT UTVECKLA SAMARBETE ÖVER NATIONSGRÄNSERNA och är det största gemenskapsinitiativet. Det övergripande målet är att se till så att nationella gränser inte utgör hinder för balanserad utveckling och integration i Europa. Interreg III består av tre delar: Interreg IIIA Gränsregionalt samarbete Interreg IIIB Transnationellt samarbete Interreg IIIC Interregionalt samarbete Interreg finansieras ur regionalfonden. Totalt tilldelas Sverige cirka 1,4 miljarder kronor (163,7 miljoner euro) till Interregp rogrammen. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nation e l l offentlig och privat finansiering från de medverkande länderna. i nte rreg I I I A Interreg IIIA Interreg IIIA i Sverige omfattas i stort av samma gränsområden som förra programperiodens Interreg IIA och inriktas på att utveckla det gränsregionala samarbetet såväl inom EU som mellan medlemsstaterna och deras grannar. Syftet är att genom gränsregionalt samarbete inom det ekonomiska och sociala området undanröja eller minska de hinder och prob l e m som uppstår på grund av gränserna och det ofta perifera läget. Sverige berörs av fem Interreg IIIA-program: Öresund, Sverige-Norge, Skärgården, Kvarken-MittSkandia och Nord. Totalt bidrar EU med cirka 1,2 miljarder kronor (142 miljoner euro) till Interreg IIIA-programmen som berör Sverige. Sverige fördelar cirka 776 miljoner kronor (91,3 miljoner euro) av de svenska EU-medlen för Interreg till Interreg IIIAprogrammen. 16 U TVEC KLA S VE RIGE

17 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA ÖRESUND GENOM FÖRSTÄRKT SAMARBETE OCH INTEGRATION MELLAN DEN DANSKA OCH SVENSKA SIDAN AV ÖRESUND ska bättre möjligheter skapas för ekonomisk och social tillväxt i området. Visionen är att Öresundsområdet ska utvecklas till en av Europas mest integrerade och funktionella regioner. Det ska vara enkelt att attrahera arbetskraft och studera på den motsatta sidan av nationsgränsen. Sammanlagt ingår 33 svenska och 100 danska kommuner i programmet. I n t e rreg IIIA Öresund har tilldelats cirka 260 miljoner kro n o r (30,8 miljoner euro) från EU. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de båda länderna. Be r ö rda områden Hovedstadsregionen (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns amt, Frederiksborg amt och Roskilde amt) och B o rnholm i Danmark samt Skåne län i Sverige. Vestsjællands amt och Storstrøms amt i Danmark ingår som angränsande områden. I n s at s o m r å d e n Utveckling och förbättring av administrativa och fysiska stru k t u rer syftar till att utveckla möjligheterna för interaktion mellan gränserna. Målet är att skapa strukturer, institutioner, nätverk och gemensamma faciliteter som bidrar till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i regionen. Utveckling och förbättring av en ekonomisk och social f u n ktionell region så att områdets samlade utbildnings- och arbetsmarknadsutbud ska fungera och ses som gemensamt för hela Öresundsregionen. Utveckling av samhörighet och attraktionskraft ska bidra till den mentala och sociala integrationen. En grundsten är att främja medvetenheten om Öresundsregionen, dess kulturarv och miljö, både hos invånare och turister inom och utom området. I n fo rm ation & An s ö ka n Öresundskomiteen, Danmark: tel , ö i re nte rreg s IIIA u n d UTVEC KLA SV ERIGE 17

18 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA SVERIGE-NORGE P RO G RAMMET SKA INITIERA,U TV E C K LA OCH STÄRKA DE SVENSK- NORSKA KONTAKTERNA. Ett övergripande budskap är att det finns något att vinna med ett utökat samarbete över riksgränsen Sverige-Norge. Visionen är att utveckla en attraktiv gränsregion i syfte att attrahera boende, besökande och näringsliv. I n t e rreg IIIA Sverige-Norge omfattar cirka 272 miljoner kro n o r (32 miljoner euro) i EU-finansiering. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de båda länderna. i n s ve ri g e 18 U TVEC KLA SVE RIG E

19 Berörda områden Programmet utgörs av fyra delområden: Gränslöst Samarbete: Västra Götalands län (Fyrbodal-området: Fyrstad, Bohuslän och Dalsland) och delar av Östfold fylke i Norge. Inre Skandinavien: Värmlands län och delar av Dalarnas län samt Hedmarks fylke och delar av Östfold och Akershus fylken i Norge. Nordens Gröna Bälte: Jämtlands län och Nord- och Sör- Tröndelags fylken i Norge. Åarjelsaemien Dajve (sydsamiskt område): Jämtlands län och I d re nya sameby i Dalarnas län samt Nord- och Sör- Tr ö n d e l a g s fylken och Elgå renbetesdistrikt i Hedmarks fylke i Norge. Enligt särskilda bestämmelser kan projektaktiviteter bedrivas i vissa angränsande områden. Insatsområden Näringsliv och kompetensutveckling syftar till att höja kompetensen i gränsregionens många små och lokala arbetsmarknadsregioner och göra dem starka och konkurrenskraftiga genom att öka samarbetet mellan näringsliv och samhällets olika utbildningsorgan i gränsregionen. Livsmiljö och samhällsutveckling ska ta tillvara gränsre g i o n e n s särdrag för att med fokus på befolkningens välbefinnande skapa en sund och attraktiv region att bo i, att verka inom och att besöka. Information & Ansökan Gränslöst samarbete: EU-kontoret i Västra Götalandsregionen: tel Inre Skandinavien: Länsstyrelsen i Värmlands län: tel Nordens Gröna Bälte: Länsstyrelsen i Jämtlands län: tel Åarjelsaeminen Dajve: Sametinget: tel Information och ansökan finns även på den gemensamma i nte webbplatsen IIIA g e n o g re UT VEC KLA SV ER IGE 19

20 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA SKÄRGÅRDEN PROGRAMMET SPÄNNER ÖVER SVEALANDSKUSTENS OCH ÅLANDS SKÄRGÅRDAR SAMT EGENTLIGA FINLANDS OCH VÄSTRA NYLANDS S K Ä RG Å R D. S k ä rg å rden som består av flera olika regioner och länder med egna särdrag ska på sikt utvecklas till en region med egen pro f i l samtidigt som delregionernas särdrag består. Visionen är att skärg å rden ska bli en lika känd och attraktiv gränsöverskridande re g i o n som Alperna. Den aktiva och bofasta befolkningen i skärgården ska bibehållas och näringslivet ska anpassas till de regionala styrkor som finns. Målsättningen är att skapa totalt 150 nya eller bevarade arbetstillfällen i regionen och att utöka antalet gäster med i regionen under högsäsong. Viktiga kvalitativa målsättningar med p rogrammet är att öka aktöre rnas uppfattning av det merv ä rde som det gränsregionala samarbetet tillför regionen, att öka kunskapen utanför Skärgården om regionen och dess profil samt att programmets betydelse för miljön i regionen ska anses betydelsefull. Interreg IIIA Skärgården omfattar cirka 73 miljoner kronor (8,6 miljoner euro) i EUfinansiering. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de båda länderna. Berörda områden S k ä rg å rd s d e l a rna av Stockholms, Uppsala och S ö d e rmanlands län samt hela Åland, skärg å rd s- kommunerna i Egentliga Finland och skärgårdsdelarna av Västra Nyland i Finland. Insatsområden N ä r i n g s l i v e t är kärnan i programmet kring vilket olika kompletterande och stödjande åtgärder byggs upp. Det största gränsöverskridande mervärdet bedöms finnas i kvalitetssäkring av krogar, råvaru p roduktion, hantverk och turism där projekt ska startas som knyter ihop företag och samhälle. Näringslivsutvecklingen omfattar även kompetenshöjande insatser samt profilering och marknadsföring av regionen. Miljö och samhälle är avgörande faktorer för den regionala utvecklingen. Regionens miljö ska därför förbättras genom åtgärder som bevarar och utvecklar goda naturmiljöer och minskar nuvarande utsläpp. Information & Ansökan Interreg IIIA sekretariatet på Åland: tel , i nte rreg IIIA s k ä rg å rd e n 20 U T VECK LA SVE RIG E

21 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA KVARKEN-MITTSKANDIA VISIONEN ÄR ATT KVARKEN OCH MITTSKANDIA TILLSAMMANS S KA BILDA EN REGION med goda kommunikationer, aktiv samverkan och stor samhörighet. Genom samarbete ska en hög tillväxt uppnås och hindren för gränsöverskridande verksamhet minska. Det ska vara lika naturligt för företag, organisationer och kommuner att söka samarbete på andra sidan gränsen som i det egna landet. Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia finansieras av EU med cirka 203 miljoner kronor (23,9 miljoner euro). Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de medverkande länderna. Berörda områden Västerbottens län och Örnsköldsvik kommun i Sverige, landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten i Finland samt Helgeland, den södra delen av Nordlands fylke i Norge. Insatsområden Gemensamma funktioner berör infrastruktur och kommunikationer samt kompetens och marknad. Fungerande infrastru k t u r året om är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla samarbetet, kontakterna och kommunikationerna i regionen. Å t g ä rden omfattar även aktiviteter för IT-samverkan och överföring av energi mellan länderna. Kompetens och marknad gäller verksamheter som berör högskolor och näringsliv för att utveckla utbildnings- och forskningssamverkan, höja kompetensen i regionen och stärka näringslivets konkurre n s f ö rm å g a. Även turism och samarbete kring förnybar energi ingår i denna åtgärd. Gemensamma värden ska göra att gränsernas betydelse minskar och att verksamhet som tar tillvara gemensamma naturoch kulturvärden ökar. Information & Ansökan L ä n s s t y relsen i Västerbottens län: tel , www. a c. l s t. s e Kvarkenrådets sekretariat i Umeå: tel Kvarkenrådets sekretariat i Vasa, Finland: tel MittSkandia c/o Tärna Samservice: tel MidtSkandia c/o Rana Utviklingsselskap, Norge: tel I I I A Information finns även på webbplatsen Ansökan skickas till länsstyrelsen i Västerbottens län. i nte rreg IIIA k va rke n - m i t UTVEC t s KLA ka SV ERIG n E 21 d i a

22 EU:s Strukturfonder INTERREG IIIA NORD PROGRAMMET BESTÅR AV TRE DELPROGRAM. Delprogrammet för Nordkalotten stöder gränsöverskridande samarbete inom Nordkalotten medan Kolarctic-programmet stöder samarbete mellan Nordkalotten och nordvästra Ryssland. Därtill finns d e l p rogrammet Sápmi som handlar om samisk utveckling inom hela programområdet. Samarbetets karaktär och innehåll är delvis olika i de tre delprogrammen. Programmets överg r i p a n d e mål är att genom gränsöverskridande samarbete stärka levnadsbetingelser och sammanhållning i hela programområdet. Ett viktigt mål är också att stärka EU:s Nordliga Dimension. Interreg IIIA Nord omfattar cirka 401 miljoner kronor (47,2 miljoner euro) i EU-finansiering. Dessutom tillkommer minst lika mycket i nationell offentlig och privat finansiering från de medverkande länderna. Berörda områden Programmets tre delområden berör: Nordkalotten: Norrbottens län i Sverige, Lappland i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge. Kolartic: Nordkalott-området och de ryska regionerna Murmansk, Arkangelsk och Nenetsien. Totalt omfattar området cirka en miljon kvadratkilometer och är därmed det största I n t e rreg III A programområdet i EU. Därtill har Västerbottens län i Sverige och landskapet Norra Österbotten i Finland definierats som angränsande områden. Dessutom kan part n e r s från Karelska republiken, Leningrad regionen och S:t Petersburg delta i samarbetsprojekt för företag. Sápmi: Omfattar alla samer inom hela programområdet. i n 22 U T VEC KLA SVE RIGE

KOMMISSIONEN (2000/220/EG) över de områden som omfattas av mål 2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i den förordningen.

KOMMISSIONEN (2000/220/EG) över de områden som omfattas av mål 2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i den förordningen. L 69/54 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 2000 om upprättande av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Sverige för perioden 2000 2006 [delgivet med nr K(2000)

Läs mer

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20 INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1 2000 2006 Europeiska Unionen 20 SAMARBETET MELLAN OSS FORSKARE OCH FÖRETAG GER NYA SÄTT ATT TÄNKA MÅL 1 SKA GE MÖJLIGHET FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling Cirkulärnr: 2000:89 Diarienr: 2000/1973 P-cirknr: 2000:20 Nyckelord: Växtkraft mål 3 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis Datum: 2000-08-18 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittförklaring med anledning

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 9 Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Antal med skuld hos Kronofogden 18-25 år, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 6 BLEKINGE KARLSHAMN 124 2 469 992 120 2 419 773 126 2 605 844 124 2 855 103 121 2 479 298 115 2 961 303 87 2 688 487

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer