Å r s r e d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7"

Transkript

1 Å r s r e d o v i s n i n g Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

2 Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd 14 Hållbarhet 20 Finansiell översikt Finansiering 28 Risk- och känslighetsanalys 30 Tioårsöversikt 32 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Eget kapital 39 Kassaflödesanalyser 40 Noter 41 Vinstdisposition 55 Revisionsberättelse 56 Dotterbolag Ekonomisk översikt Dotterbolagsbeskrivningar 60 Koncernen Bolagsstyrningsrapport Styrelse och revisor 75 Koncernledning 77 Styrelsens rapport om internkontroll 78 Definitioner 79 Adresser 80 Rapporttillfällen 80 Styrelsen och verkställande direktören för Vasallen AB (publ), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 55 exklusive resultaträkningar, balansräkningar, eget kapital, kassaflödesanalyser och noter samt sidorna Omslagsbilden föreställer den före detta vaktbyggnaden på Rosenholm, Karlskrona. Visborg, Visby Vaxholm Rindö Hamn, Vaxholm Regementet, Borås

3 2007 i korthet Nettoomsättningen ökade till 220 (200) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 148 (276) Mkr medan resultat före skatt blev 159 (304) Mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 134 (236) Mkr. Resultatet per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till (2 360) kr. Marknadsvärde förvaltningsfastigheter uppgick till (1 048) Mkr och värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 185 (299) Mkr. Investeringarna i fastighetsbeståndet ökade till 303 (170) Mkr. Avkastningen på eget kapital blev 9,8 (10,9) procent Rindö Hamn, Vaxholm Planer för morgondagens bostadsområden Under året startade Vasallen arbetet med att planera och visualisera morgondagens bostadsområden i attraktiva lägen på fem orter i landet: Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås och Karlskrona. Totalt finns möjlighet att producera drygt bostäder inom denna del av Vasallens bestånd. I Strängnäs, Vaxholm och Borås genomfördes parallella uppdrag där flera olika arkitektbyråer utformade förslag och idéer till framtida bebyggelse och planering. Förslagen ligger nu till grund för kommande planering av områdena. Nu intensifieras planläggningen av områdena och under 2008 förväntas beslut om detaljplan kunna tas för den första etappen i Borås. Framgångsrik uthyrning 2007 Vasallen hade ett fortsatt gott år vad gäller nyuthyrning. Uthyrningsmålet om kvm lokalarea överträffades då kvm hyrdes ut. I Visby, till exempel, tecknade Vasallen kontrakt med Länsstyrelsen, Sida och Atheneskolan motsvarande totalt kvm. I Östersund togs det första steget i Certusprojektet (en samordning av utryckningsverksamheterna) då Polismyndigheten tecknade kontrakt på kvm. I Kristinehamn beslöt Räddningsverket att hyra kvm för kontor och riksförråd. Presterud, Kristinehamn Ekonomiska data Mkr Förändring, % Nettoomsättning Bruttovinst Resultat före skatt Årets resultat Resultat per aktie före och efter utspädning, kr Utdelning 67 1) Balansomslutning Eget kapital Årets kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Direktavkastning, % Soliditet, % Uthyrningsgrad, % Antal aktier ) Föreslagen utdelning.

4 Vasallen delade ut 471 Mkr Vid årsstämman 2007 delade Vasallen ut 471 Mkr till ägaren. Av dessa utgjorde 71 Mkr ordinarie utdelning medan 400 Mkr utgjorde extra utdelning. Den extra utdelningen genomfördes efter den översyn av kapitalbehovet som Vasallen genomförde Översynen visade att verksamheten inte längre krävde ett eget kapital av den storlek bolaget hade. De senaste årens lyckade utvecklingsarbete med efterföljande försäljningar visade att Vasallens verksamhet skapar värde och därför kan finansieras på marknaden. I och med denna utdelning har Vasallen delat ut totalt 2,3 miljarder kronor sedan bolaget bildades för 10 år sedan. Detta motsvarar hela det egna kapital som Vasallen försågs med vid starten. Rosenholm, Karlskrona Garnisonen, Linköping Prisad omvandling Vasallen kunde under hösten ta emot Östergötlands arkitekturpris för utvecklingen av Garnisonen i Linköping. Juryns motivering löd Den nya bebyggelsen samverkar på ett självklart sätt med de äldre militärbyggnaderna. Kasernområdet har genom kvaliteten på tillskotten såväl gällande byggnaderna som den yttre miljön bibehållit mycket av sin ursprungliga atmosfär. Vasallen sålde Garnisonen Jägarskolan, Kiruna Vasallen sålde Jägarskolan i Kiruna till LKAB I december sålde Vasallen Jägarskolan till LKAB:s fastighetsbolag FAB. Försäljningen omfattade kvm lokalyta och 39 hektar mark. Aktieöverlåtelsen baserades på ett fastighetsvärde om 82 Mkr. Vasallen köpte Jägarskolan, före detta I22, den 1 januari Sedan dess har det tidigare regementsområdet utvecklats till en ny stadsdel i Kiruna och hemvist för en mängd nya verksamheter. Uthyrningsgraden uppgick vid försäljningen till drygt 85 procent. Den fortsatta utvecklingen i Kiruna är tätt förknippad med LKAB och deras framtidsplaner. Vasallen har omvandlat det nedlagda regementet till en öppen och levande del av staden och nu är det dags för någon annan att ta vid. Med FAB som ägare kan Jägarskolan utvecklas vidare i takt med övriga Kiruna. Tilläggsköpeskilling för Riksten Under hösten avslutade Vasallen sitt engagemang i Riksten, Botkyrka. Vasallen utvecklade Riksten eller före detta F18 fram till 2004 då området såldes till Peab. Sedan dess har Vasallen deltagit i arbets- och styrgrupper för utveckling av bostäder på området. Enligt försäljningsavtalet hade Vasallen rätt till en tillläggsköpeskilling för vinst vid försäljning av byggrätter. När Vasallen nu avslutade sina intressen i Riksten kom parterna överens om en tilläggsköpeskilling om 40 Mkr. Nettoomsättning, MKR Investeringar, MKR Försäljningar, MKR Ökade entreprenadintäkter förbättrade nettoomsättningen Den framgångsrika uthyrningen 2006 och 2007 har resulterat i ökade investeringar Årets försäljningsintäkt kommer främst från försäljningen av Jägarskolan i Kiruna samt tilläggsköpeskilling för Riksten i Tullinge.

5 Kort om Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När omvandlingen är genomförd och områdena har fått nytt liv säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Fastighetsbestånd Utvecklade och sålda fastighetsbestånd Huvudkontor Historik Vasallen AB bildades 1 september Sedan starten har bolaget förvärvat 24 försvarsanläggningar på 19 orter. Av dessa är 13 anläggningar nu omvandlade och sålda. Vasallens sammanlagda investeringar i fastigheterna uppgår hittills till 3,2 miljarder kronor. Kiruna Fastigheter I dag utvecklar Vasallen fastigheter på 11 orter: Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Vasallens totala fastighetsbestånd omfattar cirka kvm lokalarea. En genomsnittlig anläggning omfattar cirka kvm lokalarea fördelat på flera olika lokaltyper, till exempel kontor och utbildning, verkstad och lättare industri samt förråd och lager. Boden Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på varje ort. På huvud kontoret i Örebro finns tekniska stödresurser samt administrativa förvaltningsresurser. Vasallen har 61 anställda. Östersund Sollefteå Härnösand Falun Kristinehamn Örebro Strängnäs Vaxholm rörelseresultat, MKR Tullinge Uddevalla 300 Linköping 225 Södertälje Fårösund Borås Visby Ängelholm 0 Karlskrona Årets resultat blev bättre än förväntat tack vare bra värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Kristianstad Ystad vasallens årsredovisning 2007

6 VD-kommentar Med avstamp i tio händelserika år 2007 fyllde Vasallen tio år. Under dessa år har vi samlat en stor kompetens inom utveckling av unika fastigheter. Vi har öppnat stängda områden och färglagt vita fläckar på kartan. Vi har tillfört liv och rörelse och nya rum på många orter runt om i landet. Vi har byggt upp en stark organisation med engagerade medarbetare samt mycket nöjda hyresgäster. Jubileumsåret har gett mig flera tillfällen att summera Vasallens första decennium och reflektera över bolagets framtid. Sedan starten 1997 har Vasallen: utvecklat och sålt 13 nya stadsdelar delat ut 2,3 miljarder till ägaren sysselsatt 215 personer inom koncernen samt ett oräkneligt antal konsulter, byggnadsarbetare med fler omvandlat och hyrt ut lokaler för nya ändamål. Vår samlade erfarenhet gör att vi känner oss säkra på att vi kan fortsätta en framgångsrik utveckling av vårt nuvarande bestånd såväl befintliga byggnader som nya byggrätter. Vi ser också att vi har kapacitet att ta oss an nya uppdrag och skapa fler affärsmöjligheter. Ett bra uthyrningsår Vasallen har haft ännu ett fantastiskt bra uthyrningsår. Målet om kvm i nyuthyrning uppfylldes med råge och ett flertal stora avtal tecknades. Bland de större avtalen finns Polismyndigheten på Fyrvalla i Östersund; Räddningsverket på Presterud i Kristinehamn och Länsstyrelsen på Visborg i Visby. Alla nya kontrakt har gett en god värdeökning. Fastighetsvärdet vid årsskiftet uppgick till (1 048) Mkr. Värdeökningen kompenserar ett lågt driftnetto vilket leder till att Vasallens resultat 2007 uppgår till 134 (236) Mkr. Det har varit spännande att följa utvecklingen i våra dotterbolag under året. På flertalet orter går omvandlingsarbetet fort och mycket bra. Vi har sett effekten av den goda konjunkturen i hela landet och gläds åt den positiva framtidstro och entreprenörsanda som finns i många av de kommuner där vi verkar. Vasallens medarbetare fortsätter att göra ett fantastiskt arbete runt om i landet. Och till min glädje uttrycker de också stor trivsel. Vid höstens medarbetarenkät svarade 100 procent av medarbetarna att de är nöjda med sina arbetsuppgifter i Vasallen och 98 procent tyckte att arbetet också är intressant och stimulerande. Det är ett bra bevis för att vår verksamhet engagerar. Jägarskolan i Kiruna såldes i slutet av 2007 till LKAB:s fastighetsbolag FAB. Vår bedömning är att all utveckling i Kiruna är tätt förknippad med LKAB och deras framtidsplaner. Därför upplever vi att FAB är den rätta aktören att ta över utvecklingen på Jägarskolan. Under december avslutade Vasallen sitt engagemang i Riksten, Tullinge. Enligt försäljningsavtalet, som tecknades med Peab då de förvärvade området 2004, hade Vasallen rätt till en tilläggsköpeskilling för vinst vid tillkommande byggrätter. Parterna enades i december om ett slutligt belopp om 40 Mkr. I samband med årsstämman i april delade Vasallen ut 471 Mkr vilket innebär att Vasallen totalt har delat ut 2,3 miljarder kronor till ägaren staten sedan bolaget startade. Det motsvarar hela det kapital som Vasallen försågs med vid starten. För den fortsatta finansieringen av verksamheten tecknades i juni ett tvåårigt låneavtal med Swedbank. Befintligt och nytt Vi har fortsatt stort fokus på utvecklingen av de befintliga byggnaderna på de före detta regementsområdena. Till exempel pågår arbetet med att skapa ett Campus på vårt område i Strängnäs, Eldsund. Under året kunde vi inviga den första etappen samtidigt som etapp två drog igång. Totalt omfattar Campus Strängnäs kvm lokalyta. Vi har också tagit de första stegen mot en etablering av Certus (samlokalisering av utryckningsverksamheterna) i Östersund när Polismyndigheten skrev kontrakt under hösten. Hela Certusprojektet beräknas omfatta totalt cirka kvm lokalyta. I Visby påbörjas omställningen av tre kaserner och ett kanslihus till Visbys nya kommunhus vilket omfattar kvm lokalyta. Investeringsvolymen i koncernen de närmaste två åren uppgår till cirka 900 Mkr. Vasallens andra fokus är att skapa nya byggrätter. I dagsläget planerar vi för drygt bostadsbyggrätter i Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås och Karlskrona. Under året genomförde vi parallella arkitektuppdrag i Strängnäs, Vaxholm och Borås för att visualisera de kommande stadsdelarna med bostäder och service. Arkitekterna presenterade mycket inspirerande förslag som stärker oss i vår bedömning att våra områden har utmärkta förutsättningar för attraktiva boendemiljöer. 2 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

7 I Vasallens affärsidé ligger att vi ska förvärva, utveckla och sälja fastigheter. Utifrån analys av dagens marknadsläge bedömer vi att den bästa försäljningsstrategin är att skapa en stor, attraktiv fastighetsportfölj av merparten av fastigheterna i koncernen. Prognos för kommande år Det goda uthyrningsåret betyder att vi kan avsluta 2007 med en stark kontraktsportfölj som innehåller många långa och säkra hyreskontrakt vilka kommer att skapa bra kassaflöden och driftnetton under lång tid. Men först står vi inför två år med stora investeringar innan hyresintäkterna successivt ökar under Det medför att även 2008 förväntas ge relativt låga driftnetton. Oron på kreditmarknaden som uppstod 2007 och accentuerades under hösten har medfört att bankerna kräver högre marginaler vilket innebär ökade finansieringskostnader. För Vasallens del har detta inte inneburit några svårigheter eller ökade kostnader. Intresset från kreditgivare att finansiera Vasallens verksamhet är fortsatt stort. Vasallens soliditet är hög och bolaget har som mål att soliditeten ska överstiga 50 procent vilket innebär att känsligheten för ränteförändringar är begränsad. Fastighetsmarknaden är fortfarande, i början av 2008, intressant för både inhemska och utländska investerare. Om den finansiella oron fortsätter och fördjupas kan det innebära minskad efterfrågan på både kommersiella fastigheter och bostäder vilket kan få en negativ effekt på värdeutvecklingen i Vasallens fastighetsbestånd. Vasallen har en god finansiell situation, en stark kontraktsportfölj, ytterligare utvecklingspotential i våra fastigheter samt en organisation med stor erfarenhet. Detta gör att jag ser Vasallen som en stark aktör på marknaden de kommande åren. Örebro i februari 2008 Håkan Steinbüchel VD v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

8 Strategisk inriktning Två utvecklingsfokus Under det närmaste året kommer Vasallen att arbeta för att skapa en stor, attraktiv fastighetsportfölj av merparten av det nuvarande beståndet. Detta sker genom två utvecklingsfokus: uthyrning av befintliga byggnader och utveckling av byggrätter. Vasallen startades den 1 september 1997 sedan riksdagen beslutat om bildande av ett statligt aktiebolag med syfte att äga eller tillfälligt inneha de av Försvarsmakten lämnade försvarsfastigheterna. Vasallens uppdrag blev att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor. Ägaren gjorde bedömningen att större värden skapades om fastigheterna utvecklades innan de såldes. Vasallens arbete under de gångna åren har visat att detta var en riktig bedömning. Sedan starten har Vasallen förvärvat 24 nedlagda försvarsanläggningar. I dag är 13 av dem utvecklade och sålda med ett gott resultat vilket genererat en vinst om 620 Mkr. Vasallen har under åren samlat en betydande kompetens när det gäller att skapa värden och vända nedläggning och tomma byggnader till nystart och levande miljöer. Vasallen är branschledande på att utveckla stora och varierade fastighetsbestånd. Under 2007 har Vasallen utrett och analyserat olika framtidsalternativ för bolaget och gjort bedömningen att det är mest lönsamt för ägaren att skapa en stor, attraktiv fastighetsportfölj av merparten av Vasallens nuvarande bestånd. Denna strategi medför att ägaren kan fortsätta dra nytta av varumärket och kompetensen i bolaget samt att Vasallen kan vara öppet för nya affärsmöjligheter. Verksamheten 2008 och framåt De närmaste åren kommer Vasallen att arbeta med två utvecklingsinriktningar. Huvudinriktningen är utveckling och uthyrning av det befintliga byggnadsbeståndet på de före detta regementsområdena. Den andra inriktningen är utveckling och försäljning av de byggrätter som finns på flera av Vasallens områden. Arbetet med att anpassa verksamheten efter större miljöhänsyn fortsätter under de kommande åren bland annat genom att kraftigt minska energiförbrukningen. Se mer i hållbarhetsavsnittet sid 22. För att öka värdet i bolaget fortsätter arbetet med att öka direktavkastningen. Uthyrningsarbetet fokuseras på att finna stabila hyresgäster på längre kontrakt. Generellt sker inga investeringar utan att det finns hyresavtal som bär kostnaderna. Vasallens årliga mätningar av kundnöjdheten visar på ett av branschens högsta nöjd-kund-index. En hög kundnöjdhet skapar lojala kunder vilket tillför värde till bolaget. Arbetet med att behålla nöjda kunder fortsätter under kommande år. I detta sammanhang är efterlevnaden av Vasallens gemensamma värderingar mycket viktig. Från och med 2007 har Vasallen valt att avstå från Fastighetsbarometerns mätning av kundnöjdhet för att enbart arbeta med koncernens egen mätmodell. Vasallens mätning ger ett tydligare underlag till förbättringsarbete och därmed på sikt ännu nöjdare kunder. Vasallens måluppfyllelse 2007 Vasallens koncernmål syftar till att skapa värden. Genom en målinriktad utveckling av fastighetsbeståndet skapas intressanta förvärvsobjekt för en kommersiell marknad. Vasallens mål för Soliditeten ska vara minst 50 procent. 3 Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. 3 Nyuthyrningen i koncernen ska uppgå till minst kvm lokalarea. 3 Den totala sjukfrånvaron i koncernen ska inte överstiga 3 procent. Efter tre års verksamhet ska ett positivt driftnetto i varje dotterbolag uppnås. Efter fem års verksamhet ska varje dotterbolag uppvisa ett positivt resultat efter finansiella poster. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till det investerade kapitalet. 3 Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshållning. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst Vasallens medarbetare ska trivas med sina arbetsuppgifter och med Vasallen som arbetsgivare. Minst 95 procent av medarbetarna ska uttrycka detta vid den årliga mätningen. Måluppfyllelsen kommenteras på sid = Mål uppnått = Mål ej uppnått 4 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

9 Regementet, Borås Vision Vasallen ska vara Sveriges främsta fastighetsutvecklare med fokus på omvandling av unika objekt till attraktiva fastigheter. Affärsidé Vasallen ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att kundorienterat utveckla och förädla försvarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt på en kommersiell marknad. Vasallens värdegrund Vasallens gemensamma värderingar kan sammanfattas i fyra värdeord: delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Avkastning till ägaren Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en tioårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 2,5 procent. Från och med 2007 har styrelsen, på grund av ändrad kapitalstruktur, beslutat att bolaget över en femårsperiod ska avkasta långa räntan plus fyra procent. En förädlingscykel motsvarar 5 10 år och definieras som den tid som det i genomsnitt tar att förvärva, utveckla och förädla samt sälja en före detta försvarsfastighet. Den riskfria räntan definieras som räntan på en femårig statsobligation vilket för närvarande ger ett avkastningskrav om cirka 8 procent. Avkastningsmålet är satt med hänsyn till att Vasallen arbetar med låg risk i förvaltning och i investeringsprojekt, där det i princip inte sker några investeringar utan att det finns ett bakomliggande hyreskontrakt som bär kostnaden. Under 2007 genererades en avkastning på 9,8 procent. I genomsnitt under perioden uppgår avkastningen till 9,2 procent, vilket är något bättre än det långsiktiga målet. Utdelningspolicy Vasallen ska ge en marknadsmässig utdelning till ägaren. Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till procent av resultatet efter skatt. För räkenskapsåret 2006 gjordes en ordinarie utdelning om 71 Mkr och en extra utdelning om 400 Mkr. För 2007 föreslås att 67 Mkr delas ut till ägaren vilket motsvarar cirka 50 procent av resultatet efter skatt. Koncernens avkastning på eget kapital, % ordinarie Utdelning per verksamhetsår, Mkr ) ) 1) 4) 2007 Bra värdetillväxt i fastighetsbeståndet i kombination med stor utdelning till ägaren gör att avkastningen blev god Vasallens ordinarie utdelning under har uppgått till i genomsnitt 50 procent av resultatet efter skatt. Även för 2007 föreslås en utdelning motsvarande 50 procent av resultatet efter skatt. 1) Föreslagen ordinarie utdelning. 2) Under 2003 gjordes en efterutdelning om 500 Mkr. 3) Under 2006 gjordes en efterutdelning om 700 Mkr. 4) Under 2007 gjordes dessutom en extrautdelning om 400 Mkr v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

10 Strategisk inriktning Mål för 2008 Utifrån strategin att samla verksamheten och öka värdet i bolaget gjorde Vasallen under 2007 en översyn av målen. Detta resulterade i omformulerade mål för 2008 som bygger på tre nivåer: mål för koncernen, mål för verksamheten samt specifika mål för respektive dotterbolag. Vasallens mål genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Mål för koncernen Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara den riskfria räntan plus 4 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Mål för verksamheten Vasallens dotterbolag ska efter tre års verksamhet uppnå ett positivt driftnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till investerat kapital. Nyuthyrningen i koncernen ska uppgå till minst kvm lokalarea. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst 80. Vasallens gemensamma värdegrund ska genomsyra allt arbete. 100 procent av Vasallens medarbetare ska ge betyget 4 5 på en femgradig skala vad gäller efterlevnad av de gemensamma värderingarna. Vasallens medarbetare ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshållning: Vasallen ska minska koldioxidutsläppen från driften av sina fastigheter med 5 procent årligen under den närmaste femårsperioden. Detta mäts på använd energi beroende av produktionssätt för uppvärmning och elförbrukning. Organisationsstruktur VASALLEN AB Vasallen Försvarsfastigheter Holding AB Vasallen Utvecklingsfastigheter Holding AB Vasallen Teknik och Projektering AB Dotterbolag I21 Vasallen AB, Sollefteå P10 Vasallen AB, Strängnäs KA1 Vasallen AB, Vaxholm Ing1 Vasallen AB, Södertälje I15 Vasallen AB, Borås Dotterbolag A8 Vasallen AB, Boden F4 Vasallen AB och FS Vasallen AB, Östersund A9 Vasallen AB, Kristinehamn P18 Vasallen AB, Visby KA2 Vasallen AB, Karlskrona Partima Norra AB, Falun Partima Södra AB, Ystad Partima Västra AB, Borås Bolagsstruktur Vasallens bolagsstruktur fördelar verksamheten mellan två holdingbolag. Vasallen Försvarsfastigheter Holding AB äger de fastighetsförvaltande bolagen medan Vasallen Utvecklingsfastigheter Holding AB äger bolag med fastigheter som är avsedda att säljas i olika exploateringslotter. Uppdelningen av verksamheten i olika holdingbolag innebär att några av Vasallens anläggningar juridiskt delas i två bolag. För dessa anläggningar redovisas det sammanlagda resultatet för båda bolagen i efterföljande diagram och kommentarer. Vasallen Teknik och Projektering AB ansvarar för större investeringsprojekt i koncernen samt uppdrag åt hyresgäster, kommuner där Vasallen verkar samt bolag som Vasallen sålt fastigheter till. All finansiering av dotterbolagens verksamhet och investeringar sker via moderbolaget Vasallen AB. 6 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

11 Strategisk inriktning Samtliga byggnader skall senast 2012 ha en energiförbrukning som är lägre än 100 kwh/kvm köpt energi per år. Målet för 2008 är att inget dotterbolag skall ligga på en högre förbrukning än 115 kwh/kvm. Samtliga uppvärmda byggnader skall energideklareras före utgången av I nästa steg bryts målen ned på dotterbolagsnivå med exakta siffror och procent för respektive bolag. processorienterad verksamhet För att uppnå målen och ta tillvara erfarenheterna från bolagets utvecklingsuppdrag har Vasallen utarbetat en processorienterad arbetsmodell. Arbetet med tydliga processer ger alla medarbetare i koncernen en gemensam syn på verksamheten. Processflöden, beslutsvägar och kritiska moment blir tydliga och förbättringsarbetet stimuleras. Medarbetarnas delaktighet är hög och kompetensen tas till vara bättre. Med utgångspunkt i affärsidén och verksamhetsmålen har Vasallen identifierat tre huvudprocesser: Förvärv, Förädling och Försäljning samt en stödjande process: Förvaltning. FÖRVÄRV FÖRÄDLING FÖRSÄLJNING FÖRVALTNING Älvbrinken, Boden v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

12 Marknad Ett år med stora transaktionsvolymer Hyresmarknaden i Sverige 2007 var ytterligare ett starkt år på fastighetsmarknaden. Den starka efterfrågan i storstadsregionerna har gett positiv effekt även på de mindre och medelstora orter där Vasallen verkar. Sveriges ekonomi var fortsatt stark under 2007 men 2006 års mycket höga BNP-tillväxt upprepades inte. Tillväxten blev för 2007 strax över 3 procent och förväntas för 2008 att hamna omkring 2,5 procent. Styrräntan höjdes fyra gånger under 2007 för att dämpa det ökande inflationstrycket. Resursutnyttjandet har de senaste åren ökat i en sådan grad att näringslivet börjat nyanställa igen. Jobbtillväxten har i sin tur påverkat hyresmarknaden med sjunkande vakansgrader och stigande hyror som följd. Hyresutvecklingen i Stockholms centrala delar var mycket positiv under 2007 med en hyrestillväxt på drygt 10 procent. Fortfarande är det främst moderna lokaler i bra lägen som ser de högsta hyresökningarna och utvecklingen under 2008 bedöms bli ännu starkare än förra året. Äldre och omoderna lokaler kommer att fortsätta vara svåruthyrda med mindre chanser till hyresökningar. Även Göteborg och Malmö har tagit del av den starka hyresmarknaden. Under 2007 har den positiva hyresutvecklingen fortsatt men i mindre utsträckning än för centrala Stockholm. Dock är trenden densamma med snabbare hyresökning för lokaler i attraktiva lägen. För Malmö gäller detta framförallt nyproducerade lokaler i Västra Hamnen och för Göteborg nyproducerade lokaler på Norra Älvstranden och ombyggda sekelskifteshus kring Avenyn och längs hamnkanalen. Renoveringstrenden som pågått under några år fortsatte även under Nybyggnadsprojekten har ökat i antal jämfört med för några år sedan. Dagens stora utbud av lokaler gör att fastighetsägare fortsatt måste erbjuda effektiva, flexibla och ändamålsenliga lokaler för att behålla nuvarande hyresgäster och attrahera nya. Hyresmarknaden i region- och universitetsstäder i Sverige har historiskt inte visat samma hyresmönster som Stockholm, se diagram. I Stockholm är hyresmarknaden mer rörlig jämfört med region- och universitetsstäder som haft en relativt stabil eller svagt stigande hyresutveckling under senare år. Dessa städer har inte haft en omfattande nyproduktion och drabbades heller inte i någon större utsträckning av den sjunkande sysselsättningen inom tjänstesektorerna IT, telekom och finans i början av decenniet. Investeringsmarknaden i Sverige Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit fortsatt stor under Den totala transaktionsvolymen nådde inte upp till föregående års rekordsiffra men är med 146 miljarder kronor, den näst högsta volymen någonsin. Oron på kreditmarknaden under hösten 2007 har inneburit att vi har en fastighetsmarknad med högre räntor och banker som kräver högre marginaler, vilket betyder högre finansieringskostnader. Börsen har svängt kraftigt och det råder fortfarande osäkerhet på finansmarknaden. Trots oron och det hårdare transaktionsklimatet är den svenska fastighetsmarknaden fortfarande intressant för inhemska och utländska investerare. Affärer görs och det är hård konkurrens om objekten men processerna tar något längre tid. De utländska investerarna utgjorde 2007 hela 59 procent av den totala transaktionsvolymen i landet. Framförallt de norska och brittiska investerarna utmärkte sig och stod för närmare 47 procent av den utländska andelen. Tillflödet av kapital till den svenska fastighetsmarknaden bedöms bli fortsatt stort. Många europeiska pensionsfonder och institutionella placerare är fortfarande underviktade på fastigheter och är nettoköpare. Dessa äger i nuläget i genomsnitt fastigheter för 280 miljarder euro, vilket motsvarar 6,5 procent av tillgångarna. Nu vill dessa placerare vikta om sina innehav och öka exponeringen mot fastigheter från dagens 6 7 procent till omkring 10 procent. Detta betyder att en enorm mängd kapital söker placering i fastigheter vilket förväntas skapa ett fortsatt tryck på den svenska marknaden. Senare års ökande intresse för svenska fastigheter har inte enbart gällt storstadsregionerna utan transaktionsvolymen har ökat i hela landet. Detta har bidragit till att direktavkastningskraven för samtliga fastighetstyper de senaste åren pressats nedåt i hela Sverige. Även skillnaden i direktavkastningskrav mellan innerstadsfastigheter och fastigheter kring region- och universitetsstäderna har under samma period varit minskande. Denna utveckling bedöms dock nu ha vänt och större skillnad kommer att göras mellan bra och mindre bra belägna fastigheter. hyra, kontor i bästa lägen Kr Stockholm Göteborg Malmö Övriga universitetsstäder: Luleå, Karlstad, Umeå. Övriga regionstäder: Falun, Visby, Gävle, Halmstad, Östersund, Kalmar, Kristianstad, Härnösand, Västerås. 8 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012 årsredovisning12 KLÖVERN I KORTHET Viktiga händelser 2012 Karlstad r Göteborg Halmstad MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Örebro Borås SYD Kalmar Uppsala psala Nyköping N p Norrköping k Linköping Härnösand/Sollefteå

Läs mer

Vasallen årsredovisning 2000

Vasallen årsredovisning 2000 Vasallen årsredovisning 2000 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Diös fastigheter ab årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Diös i korthet 6 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Affärsmodell 7 Historik 8 Diösaktien 9 Marknadsutblick

Läs mer

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4 årsredovisning 21 Vår projektportfölj ökade under 21 från 15 miljarder till nästan 18 miljarder SEK, vilket är en ökning med cirka 2 procent. När Kunskapssverige växer, byggs det som aldrig förr på svenska

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. årsredovisning 2007 Medarbetare i Klövern Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Medarbetare i Klövern innehåll 2007 Året i korthet...

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 HEMFOSA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehåll 2 Hemfosa i korthet 4 Kommentar från VD Verksamheten 6 Detta är Hemfosa 8 Fokus på samhällsfastigheter 14 Ansvar 16 Medarbetare Fastighetsbestånd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. * Sid 38 66 har varit föremål för revision av Klöverns revisor.

Innehåll. * Sid 38 66 har varit föremål för revision av Klöverns revisor. årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet... 1 Årsstämma 2006... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé, mål och strategier... 4 Aktien och ägarna... 6 Kunder... 9 Organisation och medarbetare... 10 Miljö...

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007.

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007. Vårt år i korthet Hyresintäkterna uppgick till 770 (778) MSEK, en minskning med 8 MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15 MSEK, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster.

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter www.naisvefa.se www.svenskfastighetsmarknad.se NAI Svefa Analys nr 3/2011 Stockholm Drottninggatan 78 Box 3316 103 66 Stockholm Tel: 08-441 15 50 malmö Södra Långgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning

Året i korthet. Kallelse till bolagsstämma. Årets resultat. Försäljningar och förvärv. Händelser efter årets utgång. Utdelning årsredovisning 2004 Innehåll Året i korthet...................................................... 1 Kallelse till bolagsstämma........................................ 1 VD har ordet.......................................................

Läs mer