Å r s r e d o v i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7"

Transkript

1 Å r s r e d o v i s n i n g Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

2 Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd 14 Hållbarhet 20 Finansiell översikt Finansiering 28 Risk- och känslighetsanalys 30 Tioårsöversikt 32 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Eget kapital 39 Kassaflödesanalyser 40 Noter 41 Vinstdisposition 55 Revisionsberättelse 56 Dotterbolag Ekonomisk översikt Dotterbolagsbeskrivningar 60 Koncernen Bolagsstyrningsrapport Styrelse och revisor 75 Koncernledning 77 Styrelsens rapport om internkontroll 78 Definitioner 79 Adresser 80 Rapporttillfällen 80 Styrelsen och verkställande direktören för Vasallen AB (publ), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4 55 exklusive resultaträkningar, balansräkningar, eget kapital, kassaflödesanalyser och noter samt sidorna Omslagsbilden föreställer den före detta vaktbyggnaden på Rosenholm, Karlskrona. Visborg, Visby Vaxholm Rindö Hamn, Vaxholm Regementet, Borås

3 2007 i korthet Nettoomsättningen ökade till 220 (200) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 148 (276) Mkr medan resultat före skatt blev 159 (304) Mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 134 (236) Mkr. Resultatet per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till (2 360) kr. Marknadsvärde förvaltningsfastigheter uppgick till (1 048) Mkr och värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 185 (299) Mkr. Investeringarna i fastighetsbeståndet ökade till 303 (170) Mkr. Avkastningen på eget kapital blev 9,8 (10,9) procent Rindö Hamn, Vaxholm Planer för morgondagens bostadsområden Under året startade Vasallen arbetet med att planera och visualisera morgondagens bostadsområden i attraktiva lägen på fem orter i landet: Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås och Karlskrona. Totalt finns möjlighet att producera drygt bostäder inom denna del av Vasallens bestånd. I Strängnäs, Vaxholm och Borås genomfördes parallella uppdrag där flera olika arkitektbyråer utformade förslag och idéer till framtida bebyggelse och planering. Förslagen ligger nu till grund för kommande planering av områdena. Nu intensifieras planläggningen av områdena och under 2008 förväntas beslut om detaljplan kunna tas för den första etappen i Borås. Framgångsrik uthyrning 2007 Vasallen hade ett fortsatt gott år vad gäller nyuthyrning. Uthyrningsmålet om kvm lokalarea överträffades då kvm hyrdes ut. I Visby, till exempel, tecknade Vasallen kontrakt med Länsstyrelsen, Sida och Atheneskolan motsvarande totalt kvm. I Östersund togs det första steget i Certusprojektet (en samordning av utryckningsverksamheterna) då Polismyndigheten tecknade kontrakt på kvm. I Kristinehamn beslöt Räddningsverket att hyra kvm för kontor och riksförråd. Presterud, Kristinehamn Ekonomiska data Mkr Förändring, % Nettoomsättning Bruttovinst Resultat före skatt Årets resultat Resultat per aktie före och efter utspädning, kr Utdelning 67 1) Balansomslutning Eget kapital Årets kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Direktavkastning, % Soliditet, % Uthyrningsgrad, % Antal aktier ) Föreslagen utdelning.

4 Vasallen delade ut 471 Mkr Vid årsstämman 2007 delade Vasallen ut 471 Mkr till ägaren. Av dessa utgjorde 71 Mkr ordinarie utdelning medan 400 Mkr utgjorde extra utdelning. Den extra utdelningen genomfördes efter den översyn av kapitalbehovet som Vasallen genomförde Översynen visade att verksamheten inte längre krävde ett eget kapital av den storlek bolaget hade. De senaste årens lyckade utvecklingsarbete med efterföljande försäljningar visade att Vasallens verksamhet skapar värde och därför kan finansieras på marknaden. I och med denna utdelning har Vasallen delat ut totalt 2,3 miljarder kronor sedan bolaget bildades för 10 år sedan. Detta motsvarar hela det egna kapital som Vasallen försågs med vid starten. Rosenholm, Karlskrona Garnisonen, Linköping Prisad omvandling Vasallen kunde under hösten ta emot Östergötlands arkitekturpris för utvecklingen av Garnisonen i Linköping. Juryns motivering löd Den nya bebyggelsen samverkar på ett självklart sätt med de äldre militärbyggnaderna. Kasernområdet har genom kvaliteten på tillskotten såväl gällande byggnaderna som den yttre miljön bibehållit mycket av sin ursprungliga atmosfär. Vasallen sålde Garnisonen Jägarskolan, Kiruna Vasallen sålde Jägarskolan i Kiruna till LKAB I december sålde Vasallen Jägarskolan till LKAB:s fastighetsbolag FAB. Försäljningen omfattade kvm lokalyta och 39 hektar mark. Aktieöverlåtelsen baserades på ett fastighetsvärde om 82 Mkr. Vasallen köpte Jägarskolan, före detta I22, den 1 januari Sedan dess har det tidigare regementsområdet utvecklats till en ny stadsdel i Kiruna och hemvist för en mängd nya verksamheter. Uthyrningsgraden uppgick vid försäljningen till drygt 85 procent. Den fortsatta utvecklingen i Kiruna är tätt förknippad med LKAB och deras framtidsplaner. Vasallen har omvandlat det nedlagda regementet till en öppen och levande del av staden och nu är det dags för någon annan att ta vid. Med FAB som ägare kan Jägarskolan utvecklas vidare i takt med övriga Kiruna. Tilläggsköpeskilling för Riksten Under hösten avslutade Vasallen sitt engagemang i Riksten, Botkyrka. Vasallen utvecklade Riksten eller före detta F18 fram till 2004 då området såldes till Peab. Sedan dess har Vasallen deltagit i arbets- och styrgrupper för utveckling av bostäder på området. Enligt försäljningsavtalet hade Vasallen rätt till en tillläggsköpeskilling för vinst vid försäljning av byggrätter. När Vasallen nu avslutade sina intressen i Riksten kom parterna överens om en tilläggsköpeskilling om 40 Mkr. Nettoomsättning, MKR Investeringar, MKR Försäljningar, MKR Ökade entreprenadintäkter förbättrade nettoomsättningen Den framgångsrika uthyrningen 2006 och 2007 har resulterat i ökade investeringar Årets försäljningsintäkt kommer främst från försäljningen av Jägarskolan i Kiruna samt tilläggsköpeskilling för Riksten i Tullinge.

5 Kort om Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet. När omvandlingen är genomförd och områdena har fått nytt liv säljs fastigheterna på kommersiella villkor. Fastighetsbestånd Utvecklade och sålda fastighetsbestånd Huvudkontor Historik Vasallen AB bildades 1 september Sedan starten har bolaget förvärvat 24 försvarsanläggningar på 19 orter. Av dessa är 13 anläggningar nu omvandlade och sålda. Vasallens sammanlagda investeringar i fastigheterna uppgår hittills till 3,2 miljarder kronor. Kiruna Fastigheter I dag utvecklar Vasallen fastigheter på 11 orter: Boden, Östersund, Sollefteå, Falun, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Vasallens totala fastighetsbestånd omfattar cirka kvm lokalarea. En genomsnittlig anläggning omfattar cirka kvm lokalarea fördelat på flera olika lokaltyper, till exempel kontor och utbildning, verkstad och lättare industri samt förråd och lager. Boden Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på varje ort. På huvud kontoret i Örebro finns tekniska stödresurser samt administrativa förvaltningsresurser. Vasallen har 61 anställda. Östersund Sollefteå Härnösand Falun Kristinehamn Örebro Strängnäs Vaxholm rörelseresultat, MKR Tullinge Uddevalla 300 Linköping 225 Södertälje Fårösund Borås Visby Ängelholm 0 Karlskrona Årets resultat blev bättre än förväntat tack vare bra värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Kristianstad Ystad vasallens årsredovisning 2007

6 VD-kommentar Med avstamp i tio händelserika år 2007 fyllde Vasallen tio år. Under dessa år har vi samlat en stor kompetens inom utveckling av unika fastigheter. Vi har öppnat stängda områden och färglagt vita fläckar på kartan. Vi har tillfört liv och rörelse och nya rum på många orter runt om i landet. Vi har byggt upp en stark organisation med engagerade medarbetare samt mycket nöjda hyresgäster. Jubileumsåret har gett mig flera tillfällen att summera Vasallens första decennium och reflektera över bolagets framtid. Sedan starten 1997 har Vasallen: utvecklat och sålt 13 nya stadsdelar delat ut 2,3 miljarder till ägaren sysselsatt 215 personer inom koncernen samt ett oräkneligt antal konsulter, byggnadsarbetare med fler omvandlat och hyrt ut lokaler för nya ändamål. Vår samlade erfarenhet gör att vi känner oss säkra på att vi kan fortsätta en framgångsrik utveckling av vårt nuvarande bestånd såväl befintliga byggnader som nya byggrätter. Vi ser också att vi har kapacitet att ta oss an nya uppdrag och skapa fler affärsmöjligheter. Ett bra uthyrningsår Vasallen har haft ännu ett fantastiskt bra uthyrningsår. Målet om kvm i nyuthyrning uppfylldes med råge och ett flertal stora avtal tecknades. Bland de större avtalen finns Polismyndigheten på Fyrvalla i Östersund; Räddningsverket på Presterud i Kristinehamn och Länsstyrelsen på Visborg i Visby. Alla nya kontrakt har gett en god värdeökning. Fastighetsvärdet vid årsskiftet uppgick till (1 048) Mkr. Värdeökningen kompenserar ett lågt driftnetto vilket leder till att Vasallens resultat 2007 uppgår till 134 (236) Mkr. Det har varit spännande att följa utvecklingen i våra dotterbolag under året. På flertalet orter går omvandlingsarbetet fort och mycket bra. Vi har sett effekten av den goda konjunkturen i hela landet och gläds åt den positiva framtidstro och entreprenörsanda som finns i många av de kommuner där vi verkar. Vasallens medarbetare fortsätter att göra ett fantastiskt arbete runt om i landet. Och till min glädje uttrycker de också stor trivsel. Vid höstens medarbetarenkät svarade 100 procent av medarbetarna att de är nöjda med sina arbetsuppgifter i Vasallen och 98 procent tyckte att arbetet också är intressant och stimulerande. Det är ett bra bevis för att vår verksamhet engagerar. Jägarskolan i Kiruna såldes i slutet av 2007 till LKAB:s fastighetsbolag FAB. Vår bedömning är att all utveckling i Kiruna är tätt förknippad med LKAB och deras framtidsplaner. Därför upplever vi att FAB är den rätta aktören att ta över utvecklingen på Jägarskolan. Under december avslutade Vasallen sitt engagemang i Riksten, Tullinge. Enligt försäljningsavtalet, som tecknades med Peab då de förvärvade området 2004, hade Vasallen rätt till en tilläggsköpeskilling för vinst vid tillkommande byggrätter. Parterna enades i december om ett slutligt belopp om 40 Mkr. I samband med årsstämman i april delade Vasallen ut 471 Mkr vilket innebär att Vasallen totalt har delat ut 2,3 miljarder kronor till ägaren staten sedan bolaget startade. Det motsvarar hela det kapital som Vasallen försågs med vid starten. För den fortsatta finansieringen av verksamheten tecknades i juni ett tvåårigt låneavtal med Swedbank. Befintligt och nytt Vi har fortsatt stort fokus på utvecklingen av de befintliga byggnaderna på de före detta regementsområdena. Till exempel pågår arbetet med att skapa ett Campus på vårt område i Strängnäs, Eldsund. Under året kunde vi inviga den första etappen samtidigt som etapp två drog igång. Totalt omfattar Campus Strängnäs kvm lokalyta. Vi har också tagit de första stegen mot en etablering av Certus (samlokalisering av utryckningsverksamheterna) i Östersund när Polismyndigheten skrev kontrakt under hösten. Hela Certusprojektet beräknas omfatta totalt cirka kvm lokalyta. I Visby påbörjas omställningen av tre kaserner och ett kanslihus till Visbys nya kommunhus vilket omfattar kvm lokalyta. Investeringsvolymen i koncernen de närmaste två åren uppgår till cirka 900 Mkr. Vasallens andra fokus är att skapa nya byggrätter. I dagsläget planerar vi för drygt bostadsbyggrätter i Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås och Karlskrona. Under året genomförde vi parallella arkitektuppdrag i Strängnäs, Vaxholm och Borås för att visualisera de kommande stadsdelarna med bostäder och service. Arkitekterna presenterade mycket inspirerande förslag som stärker oss i vår bedömning att våra områden har utmärkta förutsättningar för attraktiva boendemiljöer. 2 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

7 I Vasallens affärsidé ligger att vi ska förvärva, utveckla och sälja fastigheter. Utifrån analys av dagens marknadsläge bedömer vi att den bästa försäljningsstrategin är att skapa en stor, attraktiv fastighetsportfölj av merparten av fastigheterna i koncernen. Prognos för kommande år Det goda uthyrningsåret betyder att vi kan avsluta 2007 med en stark kontraktsportfölj som innehåller många långa och säkra hyreskontrakt vilka kommer att skapa bra kassaflöden och driftnetton under lång tid. Men först står vi inför två år med stora investeringar innan hyresintäkterna successivt ökar under Det medför att även 2008 förväntas ge relativt låga driftnetton. Oron på kreditmarknaden som uppstod 2007 och accentuerades under hösten har medfört att bankerna kräver högre marginaler vilket innebär ökade finansieringskostnader. För Vasallens del har detta inte inneburit några svårigheter eller ökade kostnader. Intresset från kreditgivare att finansiera Vasallens verksamhet är fortsatt stort. Vasallens soliditet är hög och bolaget har som mål att soliditeten ska överstiga 50 procent vilket innebär att känsligheten för ränteförändringar är begränsad. Fastighetsmarknaden är fortfarande, i början av 2008, intressant för både inhemska och utländska investerare. Om den finansiella oron fortsätter och fördjupas kan det innebära minskad efterfrågan på både kommersiella fastigheter och bostäder vilket kan få en negativ effekt på värdeutvecklingen i Vasallens fastighetsbestånd. Vasallen har en god finansiell situation, en stark kontraktsportfölj, ytterligare utvecklingspotential i våra fastigheter samt en organisation med stor erfarenhet. Detta gör att jag ser Vasallen som en stark aktör på marknaden de kommande åren. Örebro i februari 2008 Håkan Steinbüchel VD v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

8 Strategisk inriktning Två utvecklingsfokus Under det närmaste året kommer Vasallen att arbeta för att skapa en stor, attraktiv fastighetsportfölj av merparten av det nuvarande beståndet. Detta sker genom två utvecklingsfokus: uthyrning av befintliga byggnader och utveckling av byggrätter. Vasallen startades den 1 september 1997 sedan riksdagen beslutat om bildande av ett statligt aktiebolag med syfte att äga eller tillfälligt inneha de av Försvarsmakten lämnade försvarsfastigheterna. Vasallens uppdrag blev att utveckla och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med kommuner och lokalt näringsliv för att slutligen sälja fastigheterna på kommersiella villkor. Ägaren gjorde bedömningen att större värden skapades om fastigheterna utvecklades innan de såldes. Vasallens arbete under de gångna åren har visat att detta var en riktig bedömning. Sedan starten har Vasallen förvärvat 24 nedlagda försvarsanläggningar. I dag är 13 av dem utvecklade och sålda med ett gott resultat vilket genererat en vinst om 620 Mkr. Vasallen har under åren samlat en betydande kompetens när det gäller att skapa värden och vända nedläggning och tomma byggnader till nystart och levande miljöer. Vasallen är branschledande på att utveckla stora och varierade fastighetsbestånd. Under 2007 har Vasallen utrett och analyserat olika framtidsalternativ för bolaget och gjort bedömningen att det är mest lönsamt för ägaren att skapa en stor, attraktiv fastighetsportfölj av merparten av Vasallens nuvarande bestånd. Denna strategi medför att ägaren kan fortsätta dra nytta av varumärket och kompetensen i bolaget samt att Vasallen kan vara öppet för nya affärsmöjligheter. Verksamheten 2008 och framåt De närmaste åren kommer Vasallen att arbeta med två utvecklingsinriktningar. Huvudinriktningen är utveckling och uthyrning av det befintliga byggnadsbeståndet på de före detta regementsområdena. Den andra inriktningen är utveckling och försäljning av de byggrätter som finns på flera av Vasallens områden. Arbetet med att anpassa verksamheten efter större miljöhänsyn fortsätter under de kommande åren bland annat genom att kraftigt minska energiförbrukningen. Se mer i hållbarhetsavsnittet sid 22. För att öka värdet i bolaget fortsätter arbetet med att öka direktavkastningen. Uthyrningsarbetet fokuseras på att finna stabila hyresgäster på längre kontrakt. Generellt sker inga investeringar utan att det finns hyresavtal som bär kostnaderna. Vasallens årliga mätningar av kundnöjdheten visar på ett av branschens högsta nöjd-kund-index. En hög kundnöjdhet skapar lojala kunder vilket tillför värde till bolaget. Arbetet med att behålla nöjda kunder fortsätter under kommande år. I detta sammanhang är efterlevnaden av Vasallens gemensamma värderingar mycket viktig. Från och med 2007 har Vasallen valt att avstå från Fastighetsbarometerns mätning av kundnöjdhet för att enbart arbeta med koncernens egen mätmodell. Vasallens mätning ger ett tydligare underlag till förbättringsarbete och därmed på sikt ännu nöjdare kunder. Vasallens måluppfyllelse 2007 Vasallens koncernmål syftar till att skapa värden. Genom en målinriktad utveckling av fastighetsbeståndet skapas intressanta förvärvsobjekt för en kommersiell marknad. Vasallens mål för Soliditeten ska vara minst 50 procent. 3 Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. 3 Nyuthyrningen i koncernen ska uppgå till minst kvm lokalarea. 3 Den totala sjukfrånvaron i koncernen ska inte överstiga 3 procent. Efter tre års verksamhet ska ett positivt driftnetto i varje dotterbolag uppnås. Efter fem års verksamhet ska varje dotterbolag uppvisa ett positivt resultat efter finansiella poster. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till det investerade kapitalet. 3 Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshållning. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst Vasallens medarbetare ska trivas med sina arbetsuppgifter och med Vasallen som arbetsgivare. Minst 95 procent av medarbetarna ska uttrycka detta vid den årliga mätningen. Måluppfyllelsen kommenteras på sid = Mål uppnått = Mål ej uppnått 4 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

9 Regementet, Borås Vision Vasallen ska vara Sveriges främsta fastighetsutvecklare med fokus på omvandling av unika objekt till attraktiva fastigheter. Affärsidé Vasallen ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att kundorienterat utveckla och förädla försvarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt på en kommersiell marknad. Vasallens värdegrund Vasallens gemensamma värderingar kan sammanfattas i fyra värdeord: delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Avkastning till ägaren Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en tioårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 2,5 procent. Från och med 2007 har styrelsen, på grund av ändrad kapitalstruktur, beslutat att bolaget över en femårsperiod ska avkasta långa räntan plus fyra procent. En förädlingscykel motsvarar 5 10 år och definieras som den tid som det i genomsnitt tar att förvärva, utveckla och förädla samt sälja en före detta försvarsfastighet. Den riskfria räntan definieras som räntan på en femårig statsobligation vilket för närvarande ger ett avkastningskrav om cirka 8 procent. Avkastningsmålet är satt med hänsyn till att Vasallen arbetar med låg risk i förvaltning och i investeringsprojekt, där det i princip inte sker några investeringar utan att det finns ett bakomliggande hyreskontrakt som bär kostnaden. Under 2007 genererades en avkastning på 9,8 procent. I genomsnitt under perioden uppgår avkastningen till 9,2 procent, vilket är något bättre än det långsiktiga målet. Utdelningspolicy Vasallen ska ge en marknadsmässig utdelning till ägaren. Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till procent av resultatet efter skatt. För räkenskapsåret 2006 gjordes en ordinarie utdelning om 71 Mkr och en extra utdelning om 400 Mkr. För 2007 föreslås att 67 Mkr delas ut till ägaren vilket motsvarar cirka 50 procent av resultatet efter skatt. Koncernens avkastning på eget kapital, % ordinarie Utdelning per verksamhetsår, Mkr ) ) 1) 4) 2007 Bra värdetillväxt i fastighetsbeståndet i kombination med stor utdelning till ägaren gör att avkastningen blev god Vasallens ordinarie utdelning under har uppgått till i genomsnitt 50 procent av resultatet efter skatt. Även för 2007 föreslås en utdelning motsvarande 50 procent av resultatet efter skatt. 1) Föreslagen ordinarie utdelning. 2) Under 2003 gjordes en efterutdelning om 500 Mkr. 3) Under 2006 gjordes en efterutdelning om 700 Mkr. 4) Under 2007 gjordes dessutom en extrautdelning om 400 Mkr v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

10 Strategisk inriktning Mål för 2008 Utifrån strategin att samla verksamheten och öka värdet i bolaget gjorde Vasallen under 2007 en översyn av målen. Detta resulterade i omformulerade mål för 2008 som bygger på tre nivåer: mål för koncernen, mål för verksamheten samt specifika mål för respektive dotterbolag. Vasallens mål genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Mål för koncernen Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara den riskfria räntan plus 4 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Mål för verksamheten Vasallens dotterbolag ska efter tre års verksamhet uppnå ett positivt driftnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till investerat kapital. Nyuthyrningen i koncernen ska uppgå till minst kvm lokalarea. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst 80. Vasallens gemensamma värdegrund ska genomsyra allt arbete. 100 procent av Vasallens medarbetare ska ge betyget 4 5 på en femgradig skala vad gäller efterlevnad av de gemensamma värderingarna. Vasallens medarbetare ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshållning: Vasallen ska minska koldioxidutsläppen från driften av sina fastigheter med 5 procent årligen under den närmaste femårsperioden. Detta mäts på använd energi beroende av produktionssätt för uppvärmning och elförbrukning. Organisationsstruktur VASALLEN AB Vasallen Försvarsfastigheter Holding AB Vasallen Utvecklingsfastigheter Holding AB Vasallen Teknik och Projektering AB Dotterbolag I21 Vasallen AB, Sollefteå P10 Vasallen AB, Strängnäs KA1 Vasallen AB, Vaxholm Ing1 Vasallen AB, Södertälje I15 Vasallen AB, Borås Dotterbolag A8 Vasallen AB, Boden F4 Vasallen AB och FS Vasallen AB, Östersund A9 Vasallen AB, Kristinehamn P18 Vasallen AB, Visby KA2 Vasallen AB, Karlskrona Partima Norra AB, Falun Partima Södra AB, Ystad Partima Västra AB, Borås Bolagsstruktur Vasallens bolagsstruktur fördelar verksamheten mellan två holdingbolag. Vasallen Försvarsfastigheter Holding AB äger de fastighetsförvaltande bolagen medan Vasallen Utvecklingsfastigheter Holding AB äger bolag med fastigheter som är avsedda att säljas i olika exploateringslotter. Uppdelningen av verksamheten i olika holdingbolag innebär att några av Vasallens anläggningar juridiskt delas i två bolag. För dessa anläggningar redovisas det sammanlagda resultatet för båda bolagen i efterföljande diagram och kommentarer. Vasallen Teknik och Projektering AB ansvarar för större investeringsprojekt i koncernen samt uppdrag åt hyresgäster, kommuner där Vasallen verkar samt bolag som Vasallen sålt fastigheter till. All finansiering av dotterbolagens verksamhet och investeringar sker via moderbolaget Vasallen AB. 6 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

11 Strategisk inriktning Samtliga byggnader skall senast 2012 ha en energiförbrukning som är lägre än 100 kwh/kvm köpt energi per år. Målet för 2008 är att inget dotterbolag skall ligga på en högre förbrukning än 115 kwh/kvm. Samtliga uppvärmda byggnader skall energideklareras före utgången av I nästa steg bryts målen ned på dotterbolagsnivå med exakta siffror och procent för respektive bolag. processorienterad verksamhet För att uppnå målen och ta tillvara erfarenheterna från bolagets utvecklingsuppdrag har Vasallen utarbetat en processorienterad arbetsmodell. Arbetet med tydliga processer ger alla medarbetare i koncernen en gemensam syn på verksamheten. Processflöden, beslutsvägar och kritiska moment blir tydliga och förbättringsarbetet stimuleras. Medarbetarnas delaktighet är hög och kompetensen tas till vara bättre. Med utgångspunkt i affärsidén och verksamhetsmålen har Vasallen identifierat tre huvudprocesser: Förvärv, Förädling och Försäljning samt en stödjande process: Förvaltning. FÖRVÄRV FÖRÄDLING FÖRSÄLJNING FÖRVALTNING Älvbrinken, Boden v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

12 Marknad Ett år med stora transaktionsvolymer Hyresmarknaden i Sverige 2007 var ytterligare ett starkt år på fastighetsmarknaden. Den starka efterfrågan i storstadsregionerna har gett positiv effekt även på de mindre och medelstora orter där Vasallen verkar. Sveriges ekonomi var fortsatt stark under 2007 men 2006 års mycket höga BNP-tillväxt upprepades inte. Tillväxten blev för 2007 strax över 3 procent och förväntas för 2008 att hamna omkring 2,5 procent. Styrräntan höjdes fyra gånger under 2007 för att dämpa det ökande inflationstrycket. Resursutnyttjandet har de senaste åren ökat i en sådan grad att näringslivet börjat nyanställa igen. Jobbtillväxten har i sin tur påverkat hyresmarknaden med sjunkande vakansgrader och stigande hyror som följd. Hyresutvecklingen i Stockholms centrala delar var mycket positiv under 2007 med en hyrestillväxt på drygt 10 procent. Fortfarande är det främst moderna lokaler i bra lägen som ser de högsta hyresökningarna och utvecklingen under 2008 bedöms bli ännu starkare än förra året. Äldre och omoderna lokaler kommer att fortsätta vara svåruthyrda med mindre chanser till hyresökningar. Även Göteborg och Malmö har tagit del av den starka hyresmarknaden. Under 2007 har den positiva hyresutvecklingen fortsatt men i mindre utsträckning än för centrala Stockholm. Dock är trenden densamma med snabbare hyresökning för lokaler i attraktiva lägen. För Malmö gäller detta framförallt nyproducerade lokaler i Västra Hamnen och för Göteborg nyproducerade lokaler på Norra Älvstranden och ombyggda sekelskifteshus kring Avenyn och längs hamnkanalen. Renoveringstrenden som pågått under några år fortsatte även under Nybyggnadsprojekten har ökat i antal jämfört med för några år sedan. Dagens stora utbud av lokaler gör att fastighetsägare fortsatt måste erbjuda effektiva, flexibla och ändamålsenliga lokaler för att behålla nuvarande hyresgäster och attrahera nya. Hyresmarknaden i region- och universitetsstäder i Sverige har historiskt inte visat samma hyresmönster som Stockholm, se diagram. I Stockholm är hyresmarknaden mer rörlig jämfört med region- och universitetsstäder som haft en relativt stabil eller svagt stigande hyresutveckling under senare år. Dessa städer har inte haft en omfattande nyproduktion och drabbades heller inte i någon större utsträckning av den sjunkande sysselsättningen inom tjänstesektorerna IT, telekom och finans i början av decenniet. Investeringsmarknaden i Sverige Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit fortsatt stor under Den totala transaktionsvolymen nådde inte upp till föregående års rekordsiffra men är med 146 miljarder kronor, den näst högsta volymen någonsin. Oron på kreditmarknaden under hösten 2007 har inneburit att vi har en fastighetsmarknad med högre räntor och banker som kräver högre marginaler, vilket betyder högre finansieringskostnader. Börsen har svängt kraftigt och det råder fortfarande osäkerhet på finansmarknaden. Trots oron och det hårdare transaktionsklimatet är den svenska fastighetsmarknaden fortfarande intressant för inhemska och utländska investerare. Affärer görs och det är hård konkurrens om objekten men processerna tar något längre tid. De utländska investerarna utgjorde 2007 hela 59 procent av den totala transaktionsvolymen i landet. Framförallt de norska och brittiska investerarna utmärkte sig och stod för närmare 47 procent av den utländska andelen. Tillflödet av kapital till den svenska fastighetsmarknaden bedöms bli fortsatt stort. Många europeiska pensionsfonder och institutionella placerare är fortfarande underviktade på fastigheter och är nettoköpare. Dessa äger i nuläget i genomsnitt fastigheter för 280 miljarder euro, vilket motsvarar 6,5 procent av tillgångarna. Nu vill dessa placerare vikta om sina innehav och öka exponeringen mot fastigheter från dagens 6 7 procent till omkring 10 procent. Detta betyder att en enorm mängd kapital söker placering i fastigheter vilket förväntas skapa ett fortsatt tryck på den svenska marknaden. Senare års ökande intresse för svenska fastigheter har inte enbart gällt storstadsregionerna utan transaktionsvolymen har ökat i hela landet. Detta har bidragit till att direktavkastningskraven för samtliga fastighetstyper de senaste åren pressats nedåt i hela Sverige. Även skillnaden i direktavkastningskrav mellan innerstadsfastigheter och fastigheter kring region- och universitetsstäderna har under samma period varit minskande. Denna utveckling bedöms dock nu ha vänt och större skillnad kommer att göras mellan bra och mindre bra belägna fastigheter. hyra, kontor i bästa lägen Kr Stockholm Göteborg Malmö Övriga universitetsstäder: Luleå, Karlstad, Umeå. Övriga regionstäder: Falun, Visby, Gävle, Halmstad, Östersund, Kalmar, Kristianstad, Härnösand, Västerås. 8 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

13 Eldsund, Strängnäs Vasallens lokala marknader Boden Boden bildar tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn fyrkanten vilket omfattar invånare. Bodens befolkning har minskat från år 1993 till hösten Bodens näringsliv är starkt präglat av en hög andel offentlig verksamhet och låg andel tillverkningsindustri. Den privata tjänstesektorn är av typen småföretag, med ett fåtal anställda, till övervägande inriktade på den lokala marknaden. Arbetslösheten är dock i nivå med riksgenomsnittet tack vare omfattande arbetspendling mellan Boden och Luleå. Boden har haft en besvärlig utveckling på fastighetsmarknaden i och med att sjukhuset, A8 och Ing3/AF1 lagts ned. Luleå Tekniska Universitet har flyttat sin verksamhet från Boden och åter koncentrerat sig till Luleå. I och med att befolkningen minskar ökar vakanserna i lägenhetsbeståndet. I Boden planeras därför fortsatta rivningar av flerbostadshus. Nya bostäder byggs i mycket begränsad omfattning och då som småhus på välbelägna tomter. Vakanserna för lokaler är också höga, uppåt procent både för kontors- och industrilokaler. Granne med Vasallens fastighet ska en multisportarena byggas, och det finns även planer på att komplettera anläggningen med en nöjespark inklusive ett magi- och mystikslott signerat Joe Labero. Östersund Östersunds kommun har sedan 2002 haft en positiv befolkningsutveckling och har 2007 uppnått invånare. Mycket av inflyttningen sker från övriga länet, som har minskat kraftigt i befolkning sedan mitten av 1990-talet. Stadens utbud av tjänster, butiker och nöjen är stort i förhållande till stadens storlek eftersom Östersund är en knutpunkt för hela Jämtlands län. Östersund har en intressant koppling till Åre vilket har en positiv inverkan på ortens fastighetsmarknad. Även närheten till Norge gynnar Östersund. Nedläggningen av ortens regementen ledde till utlokalisering av statliga verk till Östersund. I kombination med friställda försvarslokaler har detta inneburit att centrum har växt norrut åt Campus och Fyrvalla. Den senaste etableringen som förstärker den trenden är Polisens etablering på Fyrvalla våren Planen är att även verksamheter såsom till exempel Räddningstjänst, Ambulans och Tull med flera ska samlokaliseras med Polisen på Fyrvalla. Vakanserna i bostadsbeståndet är mycket låga medan det efter regementsnedläggningarna fortfarande finns en hel del vakanta lokaler. Fastighetsmarknaden är stabil med ett antal större Norrlandsaktörer såsom till exempel Norrvidden och Diös. Sollefteå Sollefteå kommun har invånare, varav knappt hälften i tätorten. Kommunen har de senaste åren haft en negativ befolkningstillväxt och sannolikt kommer den utvecklingen att fortsätta. Sollefteå tätort har däremot en stabil befolkningsmängd. I likhet med övriga mindre kommuner i Norrland har Sollefteå svårt att behålla den unga arbetskraften. Sollefteås näringsliv har sin bas inom energi, utbildning, vård, IT, samhällsskydd, skogsbruk, turism och friluftsliv. v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

14 Marknad Marknadsöversikt Älvbrinken, Boden Fyrvalla, Östersund F4, Östersund Hågesta, Sollefteå Marknadsläge Kontor/utbildning C A C C Verkstad/garage B A C A Förråd/lager B B C A Hyresnivå 1) Kontor/utbildning, kr Verkstad/garage, kr (avser kallhyra) Förråd/lager, kr (avser kallhyra) ) Källa: NAI Svefa Näringslivsstrukturen är starkt präglad av offentlig verksamhet och tillverkningssektorn är mycket liten. Sollefteå har stora naturtillgångar i form av att det är en av Sveriges skogrikaste kommuner och den näst största vattenkraftsproducenten. Från Sollefteå är det cirka 10 mil till Västernorrlands administrativa centrum Härnösand och cirka 12 mil till centralorten Sundsvall. Infrastrukturen är väl utbyggd med flyg, järnväg och goda vägförbindelser. Sollefteå har en relativt stabil fastighetsmarknad med ett antal större regionala aktörer. Hyresmarknaden dämpas av att det som alternativ till att hyra är relativt billigt att köpa fastigheter. De senaste åren har Sollefteå stärkt sin profil som arrangör av vintersporttävlingar, från och med 2009 är Sollefteå arrangörsort för Paralympic Winter World Cup. En annan nisch som det satsas på är utveckling av markområden för att testa gränserna för personbilar, terrängoch stridsfordon. Kristinehamn Kristinehamn har en lång kuststräcka och en rik skärgård i Vänern. Kristinehamns kommun har cirka invånare, varav cirka bor i tätorten. Orten drabbades hårt av nedläggningar i början på 1990-talet med påföljande utflyttning. De senaste åren har dock den negativa befolkningstrenden vänts till befolkningstillväxt. Kommunikationsläget är gott, inlandsvägen (riksväg 26) genomkorsar kommunen i nordsydlig riktning och E 18 samt stambanan Oslo-Stockholm i östvästlig riktning. Flygplatser finns i Karlstad och Örebro, cirka 6 mil till vardera. Den allmänna andan i staden har vänts från negativ till positiv. Kristinehamnaren är stolt över sin stad, företagsklimatet är bättre än på länge och handeln har utvecklats. Orten har ett fungerande näringsliv med små och stora företag. Här finns högteknologiska världsledande företag som Rolls-Royce. Men det finns också ett mångårigt kunnande inom den övriga metall-, kemi-, plast- och pappersindustrin. Flera nya företag har etablerat sig i kommunen och flera nya butiker har öppnat. En ny flerbruksarena invigdes under hösten Målmedvetna satsningar görs för att skapa attraktiva, strandnära boendemiljöer. Vakanserna för bostäder och industrilokaler har sjunkit till låga nivåer de senaste åren medan överskottet på kontorslokaler, främst i perifera lägen, fortfarande är stort. Fastighetsmarknaden domineras av lokala och regionala aktörer. Strängnäs Strängnäs, med sin breda exponering mot Mälaren, är en välmående kommun i den expansiva mälardalsregionen. Totalt bor invånare i kommunen och orten har de senaste åren haft en god befolkningstillväxt. Höga prisnivåer på bostäder i Stockholmsområdet i kombination med goda pendlingsmöjligheter talar för att befolkningstillväxten kommer att fortsätta. Infrastrukturen i Strängnäs är god med E 20 i östvästlig riktning och riksväg 55 i nordsydlig riktning samt Mälarbanan. De senaste åren har många arbetstillfällen skapats i nya eller inflyttade småföretag. Det finns potential att skapa många arbetstillfällen inom handelssektorn som är väldigt liten i förhållande till befolkningsunderlaget. Många Strängnäsbor gör därför sina shoppingrundor i Stockholm eller i det närbelägna Eskilstuna. Omsättningen av kommersiella fastigheter inklusive flerbostadshus är jämn och stabil i Strängnäs med ett antal större och mindre regionala och lokala aktörer på marknaden. Bostadsmarknaden i Strängnäs präglas av mycket låga vakanser och god efterfrågan, till exempel sker ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. Prisbilden för bostads- och äganderätt är på en sådan nivå att det finns goda möjligheter till en ökad exploatering, speciellt i attraktiva lägen nära Mälarens strand. För kontors- och industrilokaler är vakanserna, liksom hyresnivåerna, ganska låga, vilket hämmar möjligheterna till nyproduktion. Ambitionen är att Strängnäs folkmängd ska öka kraftigt till 2020, kommunen håller därför på med en fördjupad översiktsplan för att få fram exploaterbar mark på bland annat Eldsund, på Tosterön och i centrum. Exploatering av handel och logistik pågår i området Biskopskvarn vid E v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

15 Marknad Presterud, Kristinehamn Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Regementet, Borås Visborg, Visby Rosenholm, Karlskrona B A C D A A B C B C D B B B C B C D B B B Vaxholm Skärgårdsstaden Vaxholm är en del av norrort i Stor- Stockholm och gränsar bland annat till tillväxtkommunerna Lidingö, Värmdö och Österåker. Avståndet till Stockholms innerstad är 3 mil. Vaxholm är en attraktiv bostadsort med en charmig och småskalig stadskärna omgiven av vatten. Bebyggelsen utanför själva centrala Vaxön domineras av villabebyggelse eller fritidshus som successivt permanentas. Invånarantalet är nästan Av dessa bor på Rindö. Till Vaxholm tar man sig med bil, buss eller båt, kommunikationerna är något sämre än till merparten av Stockholms kranskommuner. Vaxholm har ett begränsat näringsliv med ett mycket stort inslag av småföretag. Handel och tjänsteproduktion hör till de viktigaste näringsgrenarna, och för dessa har turismen stor betydelse. Största arbetsgivare är kommunen och Vägverket. Vaxholm erbjuder attraktiva boendemiljöer. I tätorten är fastighetspriserna mycket höga. För småhusbebyggelse arbetar kommunen med fördjupade översiktsplaner som möjliggör förtätning och omvandling av tidigare fritidshusområden. Rindö och Skarpö är öar vars befolkning kommer att öka starkt. Det kommersiella fastighetsbeståndet i Vaxholm är, på grund av det begränsade näringslivet, förhållandevis litet. Omsättningen på fastigheter är också låg. Vakanserna i bostadsbeståndet är i stort sett obefintligt medan vakansen för lokaler är måttlig. Södertälje Södertälje har ett strategiskt läge med mycket goda kommunikationer, då två europavägar, E 4 och E 20, samt två stambanor, passerar genom staden och binder samman hela mälardalsregionen. Flygplatser finns i Skavsta 7,5 mil söderut och Arlanda 8 mil norrut. Södertälje Hamn är en modern allroundhamn med företrädesvis bilimport och containerhantering. Avståndet till Stockholm är 3 mil. Kommunen har invånare varav i tätorten. Befolkningsutvecklingen har sedan många år varit stadig i Södertälje. En mycket stor andel av bostadsbeståndet i Södertälje utgörs av flerbostadshus, och det råder därför brist på attraktiva egnahemsboenden. Södertälje är en modern stad med ett starkt företagarklimat och ett expanderande näringsliv med tillväxtföretag och världsledande storföretag. Många av stadens större fastighetsägare utgörs av företag som äger sina egna lokaler, som till exempel Scania och Astra Zeneca. Få av de större fastighetsbolagen ser Södertälje som en prioriterad marknad. Det pågår en genomgripande upprustning av stadens stadskärna och en sammanbindning av stadskärnan med området runt havsviken Maren. Detta syftar till att göra centrum trevligare och att skapa möjligheter för attraktivt boende. Dessutom byggs ett nytt kommunhus och ett nytt Campus för Kungliga Tekniska Högskolan. Borås Borås kommun har nästan invånare, varav i tätorten. Kommunen har haft en befolkningstillväxt sedan Borås har ett centralt läge i Västra Götaland och utgör en knutpunkt för fyra riksvägar och har järnväg i fyra riktningar. Avståndet till Göteborg är cirka sex mil. Närmaste flygplats är Landvetter som är belägen tre mil från Borås. Borås hyresmarknad präglas av en avvaktande inställning med relativt låg aktivitet. Det är ont om handelsytor och gott om kontorsytor. Det finns ett överutbud av lokaler i gamla textilbyggnader i Borås. Flera företag väljer att producera nytt istället för att bygga om före detta textillokaler i mer centrala lägen. De höga bostadspriserna i Göteborg har medfört att intresset för att bosätta sig i Borås har ökat. Vakanserna på bostadshyresmarknaden har minskat kraftigt och det råder bostadsbrist i hela kommunen. Någon bostadsproduktion i större omfattning har emellertid inte kommit igång vilket hämmar befolkningsutvecklingen. Borås har en lång tradition av handel och textil och är Skandinaviens postordercentrum, många rikstäckande kedjeföretag och agenturer har sina huvudkontor här. v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

16 Marknad Det har funnits ett behov av en mötesplats för dessa verksamheter i Borås. Under hösten öppnade därför Marketplace Borås, Borås nya arena för att sammanföra importörer och exportörer inom textil, handel och mode. Mötesplatsen är belägen i Simonsland, ett före detta fabriksområde som nu integreras i staden. Visby Gotlands kommun har invånare varav bor i Visby. Stadens folkmängd har under senare år ökat, främst genom ökad inflyttning från övriga Gotland. Sedan 10 år har Gotland en egen högskola, vilket har medfört nyetableringar inom kunskapsintensiva branscher. De största arbetsgivarna är bland annat kommunen, PayEx Finance AB, Destination Gotland med flera. Turism och jordbruk/livsmedelsindustri är viktiga näringar. En stor del av detaljhandeln på Gotland är centrerad till Visby. Handeln är överdimensionerad i förhållande till de fast bosatta på grund av den stora besöksnäringen. Gotland ligger mitt i Östersjön, 9 mil från den svenska kusten och 13 mil från den estniska. Kommunikationerna med fastlandet har förbättrats och det finns stora förväntningar om att besöksnäringen ska växa. I och med försvarets nedläggning frigörs byggbar mark. I förslaget till den kommande fördjupade översiktsplanen för Visby så är Vasallens fastighet och det intilliggande övningsfältet föreslagna för exploatering av bostäder, handel och utbildning. Fastighetsmarknaden för samtliga lokalslag bedöms i Visby som stabil med en ökande omsättning. Vakanserna är måttliga för de flesta lokalslag utom industrilokaler. Tendensen har de senaste åren varit stigande hyresnivåer på framförallt kontors- och butikslokaler. Det senaste året har tre större byggprojekt startats för hyresgäster som Riksantikvarieämbetet/Riksutställningar, Svenska Spel och Landsarkivet. Karlskrona Karlskrona kommun har drygt invånare, varav i tätorten. Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit positiv och så många Karlskronabor som det finns just nu har det inte funnits sedan Staden kan erbjuda ett gott läge i den expansiva Östersjöregionen och attraktiva boendemiljöer. Kommunikationerna med väg, järnväg och flyg är goda. Karlskrona är Blekinges residensstad och har en starkt expanderande högskola. Telecom-sektorn har en mycket stark ställning på orten. Karlskronas centrala delar är belägna på öar nära kustbandet. En fortsatt exploatering och utvidgning av staden kan därför i huvudsak ske mot och längs E 22. Karlskrona har flera stora arbetsgivare där den offentliga sektorn dominerar genom arbetsgivare som kommun, landsting och Försvarsmakten. Bland de större privata arbetsgivarna kan nämnas ABB, Flextronics, Ericsson och Karlskronavarvet. Fastighetsmarknaden i kommunen är stabil med både lokala, nationella och internationella aktörer. Hyresmarknaden för kontor är svag medan hyresmarknaden för industrilokaler är god. Hyresmarknaden avseende bostäder i centrala Karlskrona präglas av mycket låga vakanser och god efterfrågan. Kommunen planerar upp till 600 nya villatomter samtidigt som arbetet pågår med detaljplaner som kan innebära en snar byggstart om upp till 400 lägenheter i flerbostadshus, koncentrerade till Trossö som är stadens mest attraktiva område för bostäder. Konkurrenter Vasallen ägde under 2007 fastigheter i elva mindre till mellanstora orter spridda över hela Sverige. Endast ett begränsat antal andra rikstäckande fastighetsbolag finns representerade på samtliga Vasallens orter till exempel NCC, Peab och Skanska men desto fler finns representerade på enstaka orter där Vasallen verkar, bland andra ICA Fastigheter, Akelius, GE Real Estate, Landic Property, Jernhusen samt Kilenkrysset. Dessa utgör tillsammans med lokala aktörer den största konkurrensen. Konkurrensfördelar Konkurrensen är hård på de flesta hyresmarknader som Vasallen verkar på, men de gamla försvarsanläggningarna erbjuder många möjligheter och konkurrensfördelar. De stora volymerna, ofta med större sammanhängande ytor, innebär stora möjligheter att erbjuda även större hyresgäster en passande lokal. Hyresgästerna upplever också denna flexibilitet som positiv då den ger möjlighet att finnas kvar på området vid förändrad verksamhetsomfattning. Vasallens finansiella styrka i kombination med kompetens för att genomföra hyresgästanpassningar är ytterligare en stor konkurrensfördel. Försvarsanläggningarna innehåller lokalslag med flera olika användningsområden vilket ger Vasallen möjlighet att attrahera olika typer av hyresgäster eller hyresgäster som efterfrågar en mix av till exempel kontor och lager. Vasallens lokaler tilltalar de allra flesta verksamheter och att områdena fylls med olika typer av verksamheter är viktigt för att uppnå visionen om en levande stadsdel. Kaserner passar bra att bygga om till utbildning, hotell eller bostäder. Kontorsoch utbildningslokaler kan återanvändas efter hyresgästanpassningar. Verkstäder, förråd och garage kräver oftast inga eller måttliga anpassningar för att kunna hyras ut. Flertalet av anläggningarna är strategiskt belägna på respektive ort. Avståndet till centrum är ofta tillräckligt kort för att attrahera kontorshyresgäster som kräver närhet till 12 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

17 Marknad service och restauranger. Samtidigt passar anläggningarna ofta lager/logistikhyresgäster som behöver god tillgänglighet för sin verksamhet. Vasallens lokala förvaltningsorganisationer och deras kontinuerliga kundvårdsarbete har två år i rad gjort att företaget har Sveriges mest nöjda kontorshyresgäster. Det finns även gott om mark för vidare exploatering som Vasallen drar nytta av tack vare sin goda kompetens inom fastighetsutveckling och i planfrågor. Vasallens kunder Vasallen har mycket kreditvärdiga kunder; 61 procent av hyresintäkterna kommer från offentlig sektor och 35 procent kommer från aktiebolag. Andelen hyresintäkter från privatpersoner, föreningar etc är cirka 4 procent. Trots en överrepresentation av offentlig sektor i kundstocken så begränsas risken genom att kontraktsparterna i den offentliga sektorn är diversifierade mellan Försvarsmakten, tio olika kommuner, Försäkringskassan, Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Vägverket med flera. Det är eftersträvansvärt att ha hyresgäster från de flesta branscher som förekommer i näringslivet för att uppnå god riskspridning. Uthyrningar som medför en ökad diversifiering av de branscher som finns representerade i hyresgäststocken är därför önskvärda. De branscher som dominerar i Vasallen, utöver offentlig sektor, är industrivaror och tjänster följt av sällanköpsvaroroch tjänster samt finans och fastighet. För att öka diversifieringen i hyresgäststocken eftersträvas uthyrning till företag i branscher såsom energi, material, hälsovård, dagligvaror, IT och telekom. Hågesta, Sollefteå v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

18 Fastighetsbestånd Framgångsrik nyuthyrning och stora investeringar Under 2007 har stora investeringar gjorts som en följd av den stora mängd nya hyresavtal som tecknades under föregående år. Parallellt med investeringar i kommersiella lokaler har stort fokus legat på att skapa förutsättningar för bostadsexploatering på ett flertal orter. Fastighetsbeståndets omfattning Vasallens totala fastighetsbestånd i Sverige uppgick per till cirka kvm lokalarea. Fastigheterna finns i Boden, Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Därutöver finns markinnehav i Falun samt i mindre omfattning i Ystad. Vasallen äger dessutom en kontorsfastighet i Hannover, Tyskland. De före detta försvarsfastigheterna har generellt en hög standard där goda tekniska förutsättningar finns för anpassning till nya verksamheter. Vissa enkla eller omoderna byggnader rivs dock för att möjliggöra nyexploatering. Exploatering sker också på mark som är obebyggd sedan tidigare. Potentialen för nyproduktion i Vasallens nuvarande bestånd bedöms överstiga kvm bruttoarea. Vasallens fastighetsbestånd är väl diversifierat både i användning och i geografisk spridning. Fastigheterna indelas såväl geografiskt som per lokaltyp. Den geografiska indelningen är Norra Sverige (Boden, Östersund, Sollefteå, Falun), Mälardalen (Strängnäs, Vaxholm, Södertälje) och Södra Sverige (Kristinehamn, Borås, Visby och Karlskrona). Alla byggnader är kategoriserade efter nuvarande eller framtida bedömd användning i lokaltyperna: kontor och utbildning, verkstad och garage, förråd och lager samt kategorin övrigt vilken bland annat innehåller restauranger, idrottshallar etc. Norra Sverige utgör 36 procent av beståndet sett till yta medan Mälardalen och Södra Sverige utgör 31 respektive 33 procent. Beståndet är fördelat på cirka 47 procent kontor och utbildning, cirka 20 procent verkstad och garage, cirka 19 procent förråd och lager samt cirka 14 procent kategorin övrigt. Dock innehåller beståndet nästan uteslutande kommersiella lokaler; andelen bostäder understiger en halv procent av den uthyrbara ytan. En genomsnittlig fastighet i Vasallens bestånd består av hektar mark bebyggd med byggnader som är byggda under cirka 50 år på 1900-talet och med en lokalarea om kvm. Ofta är såväl arkitekturen som läget på orten attraktivt. Flera byggnader, främst verkstads- och lagerlokaler, är ofta byggda med en standard som överträffar den civila marknadens. Kontraktsportföljen Efter de stora uthyrningar som gjordes under 2006 då många stora etableringar säkerställdes har 2007 varit fortsatt framgångsrikt om än i något mindre omfattning. Större förhyrningar har bland annat gjorts i Östersund till Polismyndigheten, i Södertälje till BCA, i Visby till Länsstyrelsen, Sida och Atheneskolan, i Karlskrona till Karlskrona kommun, i Borås till Kunskapsskolan etc. Trots försäljning av dotterbolaget i Kiruna samt mindre försäljningar i Karlskrona och Boden ökade kontraktsportföljen under Kontraktsportföljen har dock till skillnad från förra året endast påverkats marginellt av Försvarsmaktens avflyttningar. Koncernen hade vid årsskiftet en uthyrningsgrad på 57 (50) procent med en volym av cirka 642 (604) kontrakt och en kontrakterad årshyra om cirka 224 (204) Mkr. Hyreskontrakt motsvarande 36 procent, sett till andel hyra, löper på långa avtal som omförhandlas först efter Nyuthyrning Inför 2007 sattes uthyrningsmålet för koncernen till minst kvm nyuthyrd lokalarea. Endast förhyrningar på minst ett år räknas. Genom några stora och många mindre förhyrningar har målet uppnåtts, under året har cirka ( kvm) nyuthyrts. Hyresvärdet för de nyuthyrda lokalerna uppgår till cirka 59 Mkr vilket ger en genomsnittlig hyresnivå på knappt 600 kr/kvm. Den måttliga hyres- genomsnittshyra per lokaltyp, kr/kvm loa Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Almäs, Södertälje 14 v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g Diagrammet illustrerar de genomsnittliga hyresnivåerna för olika lokaltyper per Hyresnivåerna är högst för kontors- och utbildningslokaler, eftersom det är i dessa typer av lokaler som Vasallen har investerat mest. Under 2007 steg genomsnittshyran för kontor och utbildning medan den sjönk för kategorierna verkstad och övrigt.

19 Sammanställning av Vasallens förvärv lokal- Mark- Köpe- Köpeskilling Ort område tillträde area, kvm areal, ha skilling, Mkr kr/kvm Såldes Fastighetsbestånd per 31/ Boden Älvbrinken ,0 111 Östersund Fyrvalla ,0 43 Östersund F ,5 50 Sollefteå Hågesta ,9 419 Kristinehamn Presterud ,0 88 Strängnäs Eldsund ,0 833 Vaxholm Rindö Hamn , Södertälje Almnäs ,4 336 Borås Regementet ,0 260 Visby Visborg ,0 571 Karlskrona Rosenholm ,0 396 Summa ,8 405 Sålda fastigheter per 31/ Kiruna Jägarskolan , Östersund Campus , Östersund I , Sollefteå Nipan , Härnösand Kusthöjden , Falun Dalregementet , ) Botkyrka Tullinge Riksten , Uddevalla I17-Parken , Linköping Garnisonen , ) Fårösund Kustparken , Ängelholm Valhall Park , Kristianstad Östra Kasern , Ystad Regementet , Summa , ) Vasallen äger fortfarande del av det före detta verkstadsområdet som till större delen består av mark för exploatering. 2) Verkstadsområdet såldes Under Vasallens utvecklingsarbete sker vanligen förändringar i såväl lokalarea som markareal på anläggningarna varför ovan angivna ytor vid förvärvet inte alltid överensstämmer med de som sedan säljs. nivån beror på att en majoritet av lokalerna som har hyrts ut avser lager och verkstäder med mera. Nettouthyrning Nettouthyrningen har under varierat mellan minus och plus kvm lokalarea. Under 2007 var nettouthyrningen plus kvm tack vare god nyuthyrning i kombination med begränsad avflyttning. Beloppsmässigt uppgick nettouthyrningen till plus 45 (plus 25) Mkr. Återstående kontraktsvärde Det återstående kontraktsvärdet för koncernens fastighetsbestånd är cirka (1 260) Mkr. Av detta utgör kontorsoch utbildningslokaler (1 100) Mkr. Dessa avtal har de längsta löptiderna och de största investeringarna. Vasallenkoncernens kontraktsportfölj per Hyresavtal årshyra, Andel, med löptid t o m mkr % Antal kvm LOA , , , , , , , , , , ff 81, Bostäder etc 0, Totalt 224, totalt återstående kontraktsvärde per lokaltyp, mkr nettouthyrning, tusental kvm LOA Kontor Utbildning Verkstad/Lager Övrigt Bostäder Diagrammet illustrerar en ögonblicksbild av kontraktsvärdet per lokaltyp beräknat såsom respektive avtals årshyra i Mkr multiplicerat med återstående kontraktstid. Under 2007 ökade det återstående kontraktsvärdet med drygt 20 procent. Diagrammet illustrerar förändring av uthyrningsvolymen, från ett år till ett annat uttryckt i kvm LOA. Under 2007 var nettouthyrningen den högsta på fem år, cirka kvm, tack vare god nyuthyrning och måttlig avflyttning. v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

20 Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd i översikt Älvbrinken, Boden Fyrvalla, Östersund F4, Östersund Hågesta, Sollefteå Presterud, Kristinehamn Eldsund, Strängnäs Genomsnittshyra per lokaltyp Kontor/Utbildning, kr/kvm Verkstad/lager m m, kr/kvm Total uthyrbar lokalarea, kvm varav Kontor/utbildning, kvm varav Verkstad/lager m m, kvm Uthyrningsgrad, % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad, kvm Kontrakterad årshyra,tkr andel av koncernen, % Drift- och underhållskostnader Fastigheternas driftkostnader uppgick till 134 (128) Mkr, fördelat på total uthyrbar area 209 (200) kr/kvm. Den enskilt största posten utgörs av energikostnaden, vilken uppgick till 61 (62) Mkr, motsvarande 94 (97) kr/kvm. Driftkostnaderna ökade något under Normalt avviker driftkostnaderna från vad som bedöms vara marknadsmässiga nivåer de första åren efter förvärvet. Skälen till detta är bland annat följande: I de fall Försvarsmakten är kvar i lokalerna är driften optimerad till deras verksamhet och därmed inte anpassad för kommersiell verksamhet. Under utvecklingsfasen, där de flesta av Vasallens dotterbolag befinner sig, genomförs stora investeringar i byggnader och i infrastruktur. Driftkostnaderna i utvecklingsfasen är inte jämförbara med kostnaderna i ett förvaltningsbestånd. Bemanningen är anpassad för förädlings- och utvecklingsarbete och kan inte jämföras med en traditionell förvaltningsorganisation. Efter att Vasallens utvecklingsarbete pågått en tid sänks driftkostnaderna till marknadsmässiga nivåer och fastigheterna går in i ett mer stabilt förvaltningsskede. Fastigheterna har varit i ett relativt gott skick vid förvärven och löpande underhållskostnader kan därför hållas låga. Större kostnader kommer i samband med ombyggnadsprojekt. Under året har 17 Mkr, vilket motsvarar 27 kr/kvm, lagts ned på underhåll, varav 11 Mkr i samband med ombyggnadsprojekt. Investeringar Sedan starten 1997 har Vasallen investerat sammantaget cirka 3,2 miljarder kronor på utvecklingen av fastigheterna. Många av Vasallens dotterbolag befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, vilket avspeglas i investeringsvolymen. Under 2007 uppgick investeringarna till 303 (170) Mkr. Ansvaret för projektens utförande ligger hos ett särskilt dotterbolag, Vasallen Teknik och Projektering, som ska säkerställa kvalitet, leverans och ekonomi. Aktiviteten på flera av de nya områdena är hög och investeringsvolymen blir betydande även under de kommande åren. Återstående investeringsvolym i pågående projekt uppgick vid årsskiftet till cirka 586 Mkr. Projekt 2007 På området Eldsund i Strängnäs har första etappen av Campus färdigställts. Andra etappen har påbörjats och ombyggnationen kommer att omfatta bland annat en kasern, en gymnastikbyggnad samt verkstadslokaler. Etapp två färdigställs till höstterminsstarten På Fyrvalla i Östersund har under året lokaler för Försäkringskassans etablering färdigställts. I och med att hyresavtal nu har tecknats med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kan första etappen av Certus starta. Ombyggnationen åt Polismyndigheten startar under våren 2008 med en beräknad inflyttning i början av Gotlands kommun har beslutat att samlokalisera stora delar av den kommunala förvaltningen till Visborg. Ombyggnationen av kanslihus och tre kaserner kommer att starta i början av 2008 och första inflyttning sker under våren På Visborg har även hyresavtal tecknats med Länsstyrelsen och Sida. För dessa båda hyresgäster bygger Vasallen om stabsbyggnaden och inflyttning sker under våren På Regementet i Borås har i slutet av året en ombyggnation åt Kunskapsskolan påbörjats i en kasern. Ombyggnationen ska vara klar till terminsstart hösten v a s a l l e n s å r s r e d o v i s n i n g

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2006. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

Å RSREDOVISNING 2006. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Å RSREDOVISNING 2006 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll VD-kommentar 2 KONCERNEN Strategisk inriktning 4 Marknad 9 Fastighetsbestånd 16 Samhälle och miljö 22 Medarbetare

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Innehåll VD-kommentar 2 Kommentar tillträdande VD 4 KONCERNEN Affärsidé, vision, mål och strategi 6 Vasallens processer 8

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

D e l å r s r a p p o r t

D e l å r s r a p p o r t D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2 0 0 8 Nettoomsättningen uppgick till 53 (42) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 8 ( 12) Mkr medan resultat före skatt blev 7 ( 5) Mkr. Resultatet efter

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 0 A B Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7 Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19 Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 2010 Förvaltningsr apport

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna ökade till 13 (11) Fastigheternas driftnetto ökade till 2 (1) Intäkter projektutveckling uppgick till 3 (168), medan resultatet blev 2 (0) De orealiserade värdeförändringarna

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna minskade till 11 (20), till följd av fastighetsförsäljningar under Fastigheternas driftnetto minskade till 1 (10) Intäkter projektutveckling ökade till 168 (

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2011

Delårsrapport Januari Mars 2011 Delårsrapport Januari Mars Hyresintäkterna uppgick till 32 (62) Fastigheternas driftnetto uppgick till 4 (27) Intäkter projektutveckling uppgick till 10 (0), medan resultatet blev 0 (0) De orealiserade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Vasallens09 årsredovisning. och hållbarhetsredovisning

Vasallens09 årsredovisning. och hållbarhetsredovisning Vasallens09 årsredovisning och hållbarhetsredovisning Karlskrona Flera av Vasallens fastigheter är nu färdigutvecklade och redo för försäljning. Under 2010 kommer Vasallen att påbörja försäljning av bestånd

Läs mer