Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden"

Transkript

1 Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04135

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG TRITA-NA-E04135 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för datateknik respektive Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2004 Handledare var Christopher Rosenqvist, Handelshögskolan i Stockholm Examinator var Nils Enlund

3 Sammanfattning Idag äger så gott som alla svenskar en mobiltelefon och dess betydelse för våra liv blir allt större. Det faktum att den är personlig och att vi alltid bär med den gör den till en mycket speciell kanal för media och information. Tekniken har på senare år gjort det möjligt att mobiltelefonen kan användas för allt fler ändamål. I kombination med den stora betalningsvilja många människor har när det gäller mobiltelefoni blir kanalen allt mer intressant för flera aktörer, t.ex. innehållsleverantörer. Ringsignaler omsatte drygt 600 miljoner kr under 2002 i Sverige vilket har banat väg för nya former av produkter och musiktjänster. Detta examensarbete beskriver den framväxande svenska mobila musikmarknaden med avseende på marknadsförutsättningar, aktörer, användare och tjänsteutbud. Vi identifierar värdekedjan och de viktiga aktörerna samt studerar deras relationer till varandra. Rapportens mål är att analysera vilka tjänster som har en potentiell framgång på den svenska marknaden samt att titta på hur marknaden måste förändras för att en hållbar utveckling av mobil musik ska vara möjlig. För detta ändamål har vi identifierat ett stort antal problem och barriärer som vi beskriver och sedan analyserar hur vida de är betydande barriärer idag. Vi går sedan igenom hur dessa barriärer ska överkommas och vad aktörerna måste förändra för att möjliggöra detta. Det finns stora barriärer idag men det är inte de tekniska barriärerna som dominerar. Problemen är främst den låga efterfrågan på mobila tjänster från användare, avsaknaden av fungerande affärsmodeller samt relationsproblem mellan de viktiga aktörerna. De viktiga aktörerna för den mobila musikmarknaden är operatörer och skivbolag. Rapporten tittar på de olika tjänster som finns runt om i världen idag, främst mobila men även tjänster för Internet. Anledningen till det är att steget från att använda en tjänst via Internet till mobiltelefonen tekniskt sett är mycket litet. Dessutom har utvecklingen på Internettjänster nått mycket längre och uppvisar även en rikare variation av affärs- och betalningsmodeller. Tjänster vi tittar närmare på är Internettjänsten itunes som på ett år sålt 50 miljoner digitalt distribuerade låtar, vilket gör att tjänsten inom en snar framtid har chans att tangera den totala CD-singelförsäljningen i USA. Vi tittar även på tjänster som hanterar Mastertones, som är nästa generations ringsignaler som bygger på originalinspelningen av en låt. Avslutningsvis ges konkreta förslag på hur förändringar ska komma till stånd och hur aktörerna måste förändra sig. Vi presenterar också vilka tjänster vi tror har en framtid på den svenska marknaden och ger även förslag på hur dessa måste anpassas för att klara övergången från utländska marknader till den svenska.

4 Abstract Today almost anyone in Sweden got a mobile phone, which is becoming more and more important in every day life. The mobile phone has turned into a personalized terminal for managing media and information due to technological changes during the last years. Consumer willingness to pay for mobile value-added services is growing which create new business opportunities for several players in the field, for example content providers. The turnover for ringtones was 600 million SEK in Sweden during 2002 and the future for new value-added services looks promising. The focus on this research is going to be on the growing market for mobile music, according to current market conditions, players, consumers and services. The value chain for mobile music will be identified as well as the relationship between players. The major goal is to identify potential mobile music services for the Swedish market and suggest changes the market has to achieve in order to become successful. For this purpose, we have identified several barriers, which we later on analyze to estimate their importance of today and how they could be solved. The dominating barriers are not the technological ones, the problem seem to be a low consumer demand, lack of good business models and struggling relationships between important players. These players are record companies and mobile operators. This research evaluates existing mobile music services but also some services for the Internet, as the technological difference in between is small in some areas. Moreover, services for the Internet are far more developed and the variety of both services and payment solutions are much better. itunes for example, reached 50 million downloaded tunes during the first year, which is almost comparable with the sales of CD singles. We also analyze services involving Mastertones, the next generation mobile ringtone that consists of the real tune. Finally, suggestions are made according to how the market and players must change in order to get a stable market. We also suggest which services we think would be successful for the Swedish market and how these services need to adapt to the current market conditions.

5 Förord Detta examensarbete har utförts för medieteknik vid institutionen NADA på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Arbetet har genomförts efter en idé och på uppdrag av Ericsson i Kista. Vi vill framför allt tacka vår handledare vid HHS, professor Christopher Rosenqvist, samt våra kontaktpersoner på Ericsson; Sara Karlsson och Marcus Lannerbro. Tack till alla som har läst rapporten och bidragit med feedback och kommentarer. Slutligen vill vi tacka alla som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att diskutera mobil musik, dessa synpunkter har varit ovärderliga för det här arbetet. Ett särskilt tack till de representanter för musikindustrin som trots fulltecknade kalendrar lät oss ta flera timmar av deras tid i anspråk. Om någon läsare har frågor eller funderingar kan författarna kontaktas via nedanstående e-postadresser. Stockholm, maj Daniel Myrbäck Jenny Nyberg

6 Läsanvisning Den läsare som är intresserad av ämnet och vill få en större förståelse för resultaten och den bakgrund som ligger till grund för dessa, rekommenderas att läsa arbetet i dess helhet. Den läsare som har en klar bild av de befintliga marknader som ligger till grund för den framväxande mobila musikmarknaden och de aktörer som verkar på den, rekommenderas att börja läsa vid Användarna, kapitel 6. Kapitel 5-9 kan alla läsas som fristående kapitel. Kapitel 5 beskriver de industrier och olika aktörerna som verkar på den mobila musikmarknaden och kapitel 6 beskriver användarna och deras inställning till mobil musik. Kapitel 7 behandlar mobila musiktjänster och de två resterade kapitlen diskuterar betalningslösningar och juridiska aspekter. Läsaren kan avstå att läsa de kapitel där informationen är bekant. Den läsare som huvudsakligen är intresserad av analys och resultat rekommenderas att ta vid läsningen vid kapitel 10. Är det av vikt att veta vilka modeller och teoretiska analysverktyg som ligger till grund för analysen, finns dessa beskrivna i kapitel 3, Teori. Den läsare som endast är intresserad av rapportens resultat och förslag till förbättringar kan läsa kapitel 11, 12, 13, 14 och 15. Den läsare som avstår att läsa vissa kapitel rekommenderas att se över begreppsförklaringen för att undvika missförstånd. Begreppen är sorterade i alfabetisk ordning för att läsaren enkelt ska kunna finna förklaringar till de begrepp som har varit oklara. Begreppen finns på nästa sida då de anses vara för centrala för att ha i appendix. 1

7 Begreppsförklaring Album Ett album är en samling med låtar som ligger på en bärare, t.ex. en CD. Vår användning av ordet album inkluderar istället endast låtmaterialet och inte den fysiska bäraren. Bluetooth Bluetooth är en teknik för att trådlöst kunna överföra data mellan två enheter, t.ex. mobiltelefon till mobiltelefon. CD CD betyder Compact Disc vilket är den skiva eller bärare av musik som är vanligast idag. Med CD avses endast den fysiska skivan och inte innehållet. CD-album Ett CD-album är en CD innehållande ett album. CD-singel En CD-singel är en CD innehållande enstaka låtar, ofta en eller två, samt remixer på dessa. Fanpack Se mobil singel. GPRS GPRS är en vidareutveckling av GSM som förenklar för mobila datatjänster i och med högre överföringshastigheter och en ständig uppkoppling. GSM GSM eller 2G, är den teknik som näst intill uteslutande används i näten för mobiltelefonkommunikation i Sverige idag. Låt, sång Med dessa begrepp avses ett musikaliskt stycke, med fokus på ljudinnehållet. En låt bildar i kombination med en video en musikvideo. Mastertones Nästa generations ringsignal som bygger på originalinspelningen. Kan även kallas Truetones. MMS MMS kan ses som nästa generations SMS och kan förut text även hantera bilder och ljud. Mobil singel Grunden till en mobil singel är en Mastertone som skickas med ett MMS. Till detta läggs sedan fler produkter och bildar tillsammans ett produktpaket som kallas mobil singel. Övriga produkter i paketet kan t.ex. vara bilder, polyfonisk ringsignal, skärmsläckare m.m. M-RBT, Mobile music ringbacktone M-RBT (sv. återkopplingston) är en tjänst där användaren kan byta den ton som hörs då en person ringer till användaren, innan han svarat. Musikvideo Musikvideo är en låt med tillhörande video. 2

8 SMS SMS är ett kort textmeddelande som kan skickas från och tas emot via en mobiltelefon. Används både för kommunikation mellan människor men även för att överföra mobila produkter men även för beställning och betalning. StarMMS Ett StarMMS är M-USE variant av mobil singel, se även mobil singel. 3G 3G är den nya generationens mobilnät som medför högre överföringshastigheter än dagens teknik. Med 3G kommer även nya tjänster som videotelefoni bli en realitet i större utsträckning jämfört med idag. Truetones Se Mastertones. Återkopplingston Återkopplingston är en tjänst där användaren kan byta den ton som hörs då en person ringer till användaren, innan han svarat. 3

9 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VAL AV UPPSATSÄMNE BAKGRUND SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR UPPSATSENS UPPLÄGG Inledning Metod Teori och analysverktyg Empiri och bakgrundsinformation Analys Resultat ARBETSFÖRDELNING Rapportstrukturen Rapportdesignen METOD UNDERSÖKNINGSPLAN DATAINSAMLING Primärdata Sekundär data INTERVJUER Urval FOKUSGRUPP Urval METODBEDÖMNING Reliabilitet Validitet TEORI INNOVATIONER Rädsla för innovationer Utöka befintliga marknader Strategiska nätverk ANVÄNDARNA Segmentering Adoption curve VÄRDESKAPANDE PROCESSER Värdekedjan Värdekonstellationer Värde UTVÄRDERINGSMODELL Kriterier Vikter MOBILA MUSIKMARKNADEN INLEDNING

10 4.1.1 Mobil media TRE MARKNADER TAR FORM VAD ÄR MOBIL MUSIK? Två aspekter av värde Utvecklingen idag DEN MOBILA MUSIKMARKNADEN Värdekedjan Värdenätverket Aktörsroller Värdenätverk i Sverige Relationer Marknadens storlek Trender Barriärer och problem INDUSTRIER & AKTÖRER MUSIKINDUSTRIN Inledning Värdekedjan Kommentarer till värdekedjan Intresseorganisationer Fördelning av pengar i värdekedjan CD-priser Trender SKIVBOLAG SKIVBOLAG Marknaden Aktörerna Marknadssituationen Internet Mobil Musik Relationer till andra aktörer TELECOMINDUSTRIN Inledning Aktörer Utvecklingen Trender OPERATÖRERNA Marknaden Aktörerna Marknadssituation Mobila tjänster Mobil musik Relation till andra aktörer MOBILTELEFONTILLVERKARNA Marknaden Aktörerna Marknadssituation Mobil musik Relationer till övriga aktörer INFRASTRUKTURTILLVERKARE Vad är infrastruktur? Marknad Aktörer

11 5.6.4 Marknadssituation Mobil musik Tjänsteutveckling DEN FRAMVÄXANDE INDUSTRIN Inledning TJÄNSTETILLVERKARNA Marknad Värdekedjan Tjänster Affärsmodeller Betalningslösningar DSP Aktörer ENABLER Aktörer ANVÄNDARNA UNGDOMAR OCH MUSIKEN Vad betyder musiken? När lyssnar de på musik? Källor för musik Datorn och gratis nedladdning Skvaller Ringsignaler Hitta ny musik Betalningsvilja ANVÄNDARNA OCH MOBILTELEFONER Mobiltelefonens egenskaper Musik i mobilen Synen på mobil media UNGDOMAR OCH DERAS KÖPBETEENDE Ungdomsmarknaden MUSIKTJÄNSTER DEFINITION AV MOBIL MUSIKTJÄNST Definition av tjänst Definition av mobil tjänst Definition av mobil musik Definition av mobil musiktjänst ASPEKTER AV MOBILA MUSIKTJÄNSTER Streaming vs Download Trafikgenerering MUSIKTJÄNSTERNAS FUNKTIONALITET Ringsignaler Ringbacktones Musiknyheter, communitys m.m Mastertone & mobil singel Fullängdmusik Musikigenkänning Radio Spel Karaoke Tävlingar, lekar & frågesporter MUSIKTJÄNSTER

12 7.4.1 M-USE itunes Mobilehits B! Vitaminic Shazam Melody Call Service (M-RBT) T-Mobile s Caller tones s Musiktjänster inklusive MTV Rhapsody Upoc Fame Factory Sony Music Chaku-uta O2 Music BETALNINGSLÖSNINGAR VAD ÄR EN BETALNINGSLÖSNING? MOBILTELEFONENS FÖRDEL AFFÄRSMODELLER BETALNINGSMODELLER PRISSÄTTNINGSMODELLER PRISSÄTTNING VANLIGA BETALNINGSLÖSNINGAR Klicka-och-betala PremiumSMS JURIDIK INLEDNING UPPHOVSRÄTTEN KONSEKVENSER AV UPPHOVSRÄTTEN Fildelningsprogram Ringsignaler Bilder DRM Standarder Bristande DRM ANALYS: POTENTIALEN FÖR MOBIL MUSIK AKTÖRERNAS DRIVKRAFT Anledningar att äntra marknaden Anledningarnas betydelse MOBILA MEDIETS FÖR- OCH NACKDELAR Fördelar Nackdelar HUR KAN MUSIK UTNYTTJA MOBILA MEDIETS FÖR- OCH NACKDELAR? Omedelbarhet Personlig Storlek Sammanfattning ANVÄNDARNAS INSTÄLLNING TILL MOBIL MUSIK POTENTIALEN FÖR OLIKA AKTÖRER Skivbolag Operatörer

13 Tjänsteleverantörer Infrastrukturleverantörer ÄR DET MOTIVERAT ATT SATSA PÅ MOBIL MUSIK? ANALYS & UTVÄRDERING: TJÄNSTER INLEDNING URVAL TJÄNSTERNA itunes Mobilehits Shazam :s musikvideos M-USE M-RBT samt Caller tones ANALYS: AKTÖRERNAS STRATEGIER ANALYS AV BESKRIVNA PROBLEM Inledning Problemen HUR SER SATSNINGEN UT? Skivbolagen Operatörernas satsning FÖRVÄNTAD STRATEGI I VIKTIGA FRÅGOR Inledning Egoistisk strategi Betydelsen för aktörerna att äntra marknaden Fullängdsmusik via GPRS Tjänsteutveckling Ta hänsyn till användarnas behov DRM UTVÄRDERING AV AKTÖRERNAS SATSNINGAR Inledning Skivbolagen Operatörer VARFÖR SER SATSNINGEN UT SOM DEN GÖR? Stora koncerner och konglomerat Vertikal integrering IT-bubblan och åtstramningar Den mobila hypen? RESULTAT: FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR DE ÅTERSTÅENDE PROBLEMEN SKAPA VÄRDE FÖR ANVÄNDARNA EFTERFRÅGAN Vikten av rätt värde Prissänkning Licenser Paket Spridning Prenumerationer Personalisering PRIS Ta ett steg tillbaka Sänka trafikavgiften

14 Värdebaserad prissättning Minska kostnaderna för kontantkort Kan skivbolagen tänka om? VÄRDEKEDJA & AFFÄRSMODELLER Mobilen som betalningslösning Ta ansvar för utvecklingen Inställning till och intresse för mobil musik Samarbete Användarna i fokus DRM Kopieringsskydd för CD Spridning och kopiering för digital musik MARKNADSFÖRING OCH PROMOTION Eventerbjudande Crossmarketing Exklusivitet Reklam AVRUNDNING MER LEK, MER KREATIVITET RESULTAT: TJÄNSTER MED POTENTIELL FRAMGÅNG I SVERIGE MUSIKIGENKÄNNING Beskrivning Vad tillför den utvecklingen för mobil musik? Tjänsten och barriärerna Aktörerna Vidareutveckling Slutsats DISKUSSION ARBETSGÅNG FÖRBÄTTRINGAR AV ARBETET VIDARE FORSKNING SLUTORD KÄLLFÖRTECKNING Litteratur Artiklar Internet Intervjuer APPENDIX 1: BESKRIVNING AV SEGMENTEN

15 Figurförteckning Bilderna i denna rapport är fria att användas för skrifter eller arbeten med akademiska syften samt för intern användning inom Ericsson, under förutsättning att de enligt god sed hänvisar till källan. För övrig användning krävs att vårt tillstånd inhämtas. Figur 1: Figur 2: Figur 3: Figur 4: Figur 5: Figur 6: Figur 7: Figur 8: Figur 9: Figur 10: Figur 11: Kategoriseringen av de 5 segmenten i förhållande till två dimensioner Illustration av de nio olika segmentgrupperna Diagram över de olika segmentens inträde på marknaden Utvärderingsmodell för tjänster Tre industrier integreras och bildar tre nya marknader. Värdekedjan för distribution av mobil musik Värdenätverket för mobil underhållning eller mobil musik Sammansatta värdekedjor Aktörernas förhållande till varandra Värdekedjan för distribution av CD Vinstfördelningen från försäljning av CD-album Figur 12: Totala skivförsäljningen i Sverige Figur 13: Figur 14: Figur 15: Figur 16: Figur 17: Figur 18: Figur 19: Figur 20: Figur 21: Figur 22: Totala försäljningen av singlar Illustration av infrastrukturen bakom ett mobiltelefonsamtal Användningen av ringbacktones i Syd Korea De tre affärsmodellerna för mobila tjänster Prissättningsmodeller Fördelning av inkomsterna från en tjänst som använder PremiumSMS Fördelning av inkomsterna från en fotbollsmåltjänst via MMS Utvärderingsdiagram för itunes Utvärderingsdiagram för Mobilehits Utvärderingsdiagram för Shazam Figur 23: Utvärderingsdiagram för 3 Figur 24: Figur 25: Figur 26: Figur 27: Figur 28: Figur 29: Utvärderingsdiagram för M-USE Utvärderingsdiagram för Caller tones Illustration av hur förhållandet mellan tjänster och operatörer kan se ut Tjänster med olika värden Ericssons positioner i värdekedjan Möjlig värdekedja för en svensk musikigenkänningstjänst 10

16 1. Inledning Det inledande kapitlet avser att ge läsaren en snabb inblick i vad rapporten handlar om. Vi redogör bland annat för valet av uppsatsämne, bakgrund, syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med rapportens upplägg. 1.1 Val av uppsatsämne Under våren 2003 började vi diskutera ett möjligt examensarbete inom mobil media tillsammans med Helene Birknert, ansvarig för Mobile Media Marketing Program på Ericsson, som är ett projekt med syfte att väcka operatörernas och mediabolagens intresse för mobila underhållningstjänster. Underhållning förutspås bli en mycket viktig beståndsdel av framtidens mobila innehåll och något som alla kommer att förvänta sig ska finnas tillgängligt via mobilen. Flera undersökningar har gjorts för att få kunskap om vilken sorts underhållning användarna föredrar i mobilen och de tre mest populära ämnesområdena är sport, nyheter och musik. Mobil musik var vid arbetets början ett relativt outforskat område varav vår uppgift blev att undersöka den mobila musikmarknaden och ta reda på vilka mobila musiktjänster som skulle kunna vara framgångsrika på den svenska marknaden. 1.2 Bakgrund Förutsättningarna för mobila underhållningstjänster ändras ständigt i och med att marknaden utvecklas vilket har lett till att fler aktörer sett vinning i att ta del av den potentiella marknaden. Det stora intresset tros ha flera orsaker: De flesta är idag ägare till en mobiltelefon och dess roll och betydelse blir allt större och den har blivit en personlig tillhörighet vi inte gärna vill vara utan. Att bredda användningsområdet för just mobiltelefonen har flera fördelar men den kanske viktigaste anledningen är på grund av den maktposition mobiltelefonen har genom sin unika egenskap att förmedla kommunikation. Människan har ett inbyggt behov av att kunna kommunicera och finns underhållningstjänster att tillgå i en mobiltelefon som uppfyller detta behov finns ingen anledning att tro att den inte kommer att ge upphov till användning. Dessutom har den tekniska utvecklingen haft en avgörande roll, mobiltelefonerna och näten blir ständigt bättre och klarar av att hantera större datamängder vilket möjliggör att skicka bilder, ljud och att ladda ner avancerat innehåll. Operatören 3 har under det senaste året visat användarna vad som är möjligt att göra med mobilen, vilket på sikt tros skapa en efterfrågan, om än omedveten, på att få tillgång till ännu mer i mobilen. Utvecklingen av mobila musiktjänster har även visat sig vara mycket framgångsrik i andra länder, i Japan slår försäljningen av ringsignaler alla rekord. 1 Även i Sverige har det gjorts stora vinster på mobila musiktjänster genom framgången med ringsignaler. Detta har lett till att intresset för att hitta andra framgångsrika mobila musiktjänster har ökat. 1 Lee, K J & Takeishi, A 11

17 Musik i sig är även något som har stor betydelse för de allra flesta människor och som många bär med sig redan idag i en MP3-spelare, MD, portabel CD-spelare eller bärbar radio. Nyttan med musik är att den påverkar människors känslor, när kommunikation med människor inte är möjlig kan musiken fylla den luckan. Att integrera dessa två nyttor anses vara en framgångsrik lösning för alla inblandade parter och ger spännande utvecklingsmöjligheter. För skivbolag och andra innehållsleverantörer innebär den mobila utvecklingen en möjlighet att distribuera sitt innehåll genom ännu en kanal. Då det redan håller på att ske en digitalisering av innehåll, framförallt för Internetanvändning, är steget till att erbjuda innehåll via mobiltelefonen relativt litet. 1.3 Syfte Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att finna mobila musiktjänster som har förutsättningar att lyckas på den svenska marknaden. Förutsättningarna anses bero på hur den mobila musikmarknaden ser ut idag, vilka trender och barriärer det finns och aktörernas inställning till varandra och till mobil musik. Användarnas åsikter anses även ha stor betydelse för hur väl en mobil musiktjänst kommer att lyckas. Det resonemang som har styrt detta arbete och som vi anser ligger till grund för den mobila musikmarknadens utveckling och för framgångsrika tjänster är följande: Att skapa en tjänst enbart för att det är tekniskt möjligt innebär inte att den kommer att attrahera användare. En tjänst skapar värde för användarna först när den uppfyller ett behov. Vilka behov har då användarna och vilken slags mobil musiktjänst kan uppfylla det behovet? För att överhuvudtaget kunna erbjuda en värdeskapande mobil musiktjänst krävs att det finns en värdekedja med väl fungerande aktörsrelationer. Vilka roller bör eller kan då aktörerna ta i värdekedjan för att en värdeskapande mobil musiktjänst ska bli verklighet? 1.4 Frågeställningar Frågeställningarna kan delas upp i flera nivåer. På den högsta nivån är det tre fristående frågeställningar som vi söker svar på: Vilka mobila musiktjänster anses ha potential på den svenska marknaden? Hur måste värdekedjan eller aktörerna förändras för att möjliggöra en mobil musikmarknad? Vilka möjligheter har Ericsson att vara en del av den mobila musikutvecklingen? Dessa tre frågor har sedan analyserats och återfinns i var sitt resultatkapitel. Analysen grundas i sin tur på följande frågor: Finns det en potential för mobil musik? Hur väl fungerar existerande tjänster idag och vad är faktorerna till en eventuell framgång? Hur ser de olika aktörernas strategier ut? 12

18 Dessa tre frågeställningar återfinns i var sitt analyskapitel. Till grunden för analysen ligger en omfattande beskrivning av marknaden och de viktiga faktorer som påverkar den. Till grund för beskrivningen ligger följande frågor: Hur ser den mobila musikmarknaden ut och vilka aktörer ingår i dess värdenätverk? Hur ser varje aktörs situation ut och vad är synen på mobil musik? Hur ser användarna ut och vad anser de om mobil musik? Vilka tjänster existerar eller är under utveckling idag? Vilka existerande faktorer har stor påverkan på den mobila musikmarknaden? De fyra första frågorna beskrivs i var sitt kapitel, medan faktorerna i den sista frågan delas upp på var sitt kapitel. 1.5 Avgränsningar Denna rapport har avgränsats till att spegla den svenska mobila musikmarknaden, dels på grund av områdets omfattning men även för att kunna göra en mer utförlig och trovärdig analys. Däremot har musiktjänster från andra länder studerats i ett jämförande syfte och för att få en ökad förståelse. En annan begränsning gäller de tekniska lösningarna kring en potentiell mobil musiktjänst, vilka med hänvisning till rapportens syfte inte kommer att diskuteras. Däremot kommer den teknik som anses nödvändig för förståelsen av rapporten att beskrivas i korthet. Av de tjänster som har identifierats har ett endast ett fåtal valts ut för analys. Urvalet grundar sig på vilken funktion den mobila musiktjänsten har vilket reducerar antalet analyser då flera tjänster med olika varumärken har samma funktion. Detta för att kunna göra mer exakta analyser av de olika typer av mobila musiktjänster som har varit framgångsrika. Insamlingen av information tog vid i början av oktober 2003 och upphörde i början av januari slutet av februari En del av de resultat som presenteras kan därför vara inaktuella då marknadssituation för mobil musik har förändrats sedan insamlingsarbetet upphörde. 13

19 1.6 Uppsatsens upplägg Rapporten är uppdelad i 15 kapitel som totalt fördelas på sex områden, Inledning, Metod, Teori och analysverktyg, Empiri och bakgrundsinformation, Analys och Resultat Inledning Det första kapitlet beskriver syftet och identifierar de frågeställningar som rapporten ska besvara. Vidare beskrivs rapportens upplägg Metod Kapitel två, Metod, beskriver rapportens tillvägagångssätt. Valda metoder med sina respektive för- och nackdelar presenteras för att kunna ge läsaren bättre möjligheter att bedöma resultaten Teori och analysverktyg Kapitel 3 diskuterar de teorier och analysverktyg som har använts som stöd i uppsatsen och ligger till grund för analys och resultat Empiri och bakgrundsinformation Detta område omfattar kapitel 4-9 vilka beskrivs i följande ordning; Mobila musikmarknaden, Industrin & aktörerna, Användarna, Musiktjänster, Betalningslösningar och Juridik. Dessa kapitel avser att skapa en allmän förståelse för mobila musiktjänster, hur marknaden med aktörer ser ut och vilka förutsättningar en mobil musiktjänst har för att bli framgångsrik på den svenska marknaden Analys Analysen består utav tre kapitel som diskuterar följande aspekter: Potentialen för mobil musik, analys och utvärdering av tjänster samt analys av aktörerna och deras strategier Resultat Baserat på analysen presenteras vad som måste förändras för att satsningen på mobil musik ska lyckas samt vilka mobila musiktjänster som anses ha möjlighet att bli framgångsrika på den svenska marknaden. 1.7 Arbetsfördelning Lejonparten av arbetet gick ut på att samla in information för att sedan tolka och bearbeta den. Detta arbete skedde gemensamt. Resultatet av detta fördes fortlöpande in i rapporten under hela arbetets gång, i olika delar beroende på vilken ny fakta vi för tillfället hade fått tillgång till. Detta arbetssätt i kombination med att alla delar är nära sammanknuta och direkt bygger på varandra gjorde det omöjligt att ha en strikt uppdelning. I slutändan tog vi ändå ansvar för att skriva ihop olika delar där innehållet till stor del var specificerat och denna uppdelning följer nedan. Det ska poängteras att ett mycket stort arbete låg sedan i att förena de olika delarna med varandra för att rapporten skulle följa en tydligare linje. Dessutom har stycken som den ena personen från början skrivit, i vissa fall flyttats till den andra personens del. 14

20 1.7.1 Rapportstrukturen Teori & Metod Kap 1,2 och 3 har utarbetats av Daniel och Jenny gemensamt. Kapitel 1 och 2 har skrivits av Jenny, kapitel 3 har skrivits av Daniel och Jenny. Sammanfattning är skriven av Daniel och översatt till engelska av Jenny Bakgrund Kapitel 4 har utarbetats och skrivits av Jenny Kapitel 5 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel och Jenny Kapitel 6 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel Kapitel 7,8 och 9 har utarbetats och skrivits av Daniel Analys Kapitel 10 har utarbetats gemensamt och skrivits av Jenny Kapitel 11 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel och Jenny Kapitel 12 har utarbetats och skrivits av Daniel Resultat Kapitel 13 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel Kapitel 14 har utarbetats gemensamt och skrivits av Jenny Kapitel 15 har utarbetats och skrivits gemensamt av Daniel och Jenny Kapitel 16 har utarbetats och skrivits gemensamt av Daniel och Jenny Rapportdesignen Daniel har ansvarat för layout och designat och ritat figurerna Jenny har ansvarat för det språkliga bruket i rapporten 15

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster Utvecklingen inom mobila innehållstjänster 15 Mobila tjänster konsumeras på tre sätt: Personifiering Underhållning Information 16 Personifiering Visar vem du är Ringsignaler, bakgrundsbilder, ibland spel

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Det blir aldrig något

Det blir aldrig något Per-Olof Persson Det blir aldrig något Det är rena snurren kring det nya europeiska digitala mobilsystemet GSM. Den så viktiga lanseringen på marknaden av ett nytt och dyrbart system liknar mest ett fiasko.

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old CONTENT IS KING old new Vad betyder det för min produktlansering? NIKLAS LOHMANN FÖRST 4.5 FRÅGOR TILL DIG Har det hänt att du tittat på Internet inför köp av en resa? Har det hänt att du byggt ett case

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. Vi Bilägare Maj 2013

En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB. Rapport. Vi Bilägare Maj 2013 En oberoende undersökning från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB Rapport VarumärkesBarometern Vi Bilägare Maj 2013 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Ett oberoende undersökningsinstitut Välkommen

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012

Välkommen! Det börjar snart. Framtidens kund - en omvärldsspaning. TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 - en omvärldsspaning Välkommen! Det börjar snart Bengt Wahlström Företag & Framtid AB TEK Verksamhet för framtiden Gullbranna 24 oktober2012 och omvärlden och omvärlden och omvärlden och omvärlden och

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 22 maj 2015 Robert Elm Det populäraste mediaföretaget. Skapar inget innehåll Uber Världens största taxiföretag. Äger inga fordon. Facebook Världens

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

IT i Sverige 2007-01-16 10:24:15 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens IT i Sverige 2007 24505 2058 6635 30 %

IT i Sverige 2007-01-16 10:24:15 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens IT i Sverige 2007 24505 2058 6635 30 % IT i Sverige 2007-01-16 10:24:15 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens IT i Sverige 2007 24505 2058 6635 30 % 1. I vilken bransch arbetar du? IT-branschen [1] 53,5% 3552 Tillverkande

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm

Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Dags för en check-up hos doktor affärsmodell? Stockholm den 23 januari 2015 Robert Elm Men hallå! Hur svårt kan det vara? Kraven och förväntningarna att snabbt kunna utveckla verksamheter har aldrig

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer