Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden"

Transkript

1 Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04135

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG TRITA-NA-E04135 Examensarbete i affärsutveckling och medieteknik om 20 poäng vid Programmet för datateknik respektive Programmet för elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2004 Handledare var Christopher Rosenqvist, Handelshögskolan i Stockholm Examinator var Nils Enlund

3 Sammanfattning Idag äger så gott som alla svenskar en mobiltelefon och dess betydelse för våra liv blir allt större. Det faktum att den är personlig och att vi alltid bär med den gör den till en mycket speciell kanal för media och information. Tekniken har på senare år gjort det möjligt att mobiltelefonen kan användas för allt fler ändamål. I kombination med den stora betalningsvilja många människor har när det gäller mobiltelefoni blir kanalen allt mer intressant för flera aktörer, t.ex. innehållsleverantörer. Ringsignaler omsatte drygt 600 miljoner kr under 2002 i Sverige vilket har banat väg för nya former av produkter och musiktjänster. Detta examensarbete beskriver den framväxande svenska mobila musikmarknaden med avseende på marknadsförutsättningar, aktörer, användare och tjänsteutbud. Vi identifierar värdekedjan och de viktiga aktörerna samt studerar deras relationer till varandra. Rapportens mål är att analysera vilka tjänster som har en potentiell framgång på den svenska marknaden samt att titta på hur marknaden måste förändras för att en hållbar utveckling av mobil musik ska vara möjlig. För detta ändamål har vi identifierat ett stort antal problem och barriärer som vi beskriver och sedan analyserar hur vida de är betydande barriärer idag. Vi går sedan igenom hur dessa barriärer ska överkommas och vad aktörerna måste förändra för att möjliggöra detta. Det finns stora barriärer idag men det är inte de tekniska barriärerna som dominerar. Problemen är främst den låga efterfrågan på mobila tjänster från användare, avsaknaden av fungerande affärsmodeller samt relationsproblem mellan de viktiga aktörerna. De viktiga aktörerna för den mobila musikmarknaden är operatörer och skivbolag. Rapporten tittar på de olika tjänster som finns runt om i världen idag, främst mobila men även tjänster för Internet. Anledningen till det är att steget från att använda en tjänst via Internet till mobiltelefonen tekniskt sett är mycket litet. Dessutom har utvecklingen på Internettjänster nått mycket längre och uppvisar även en rikare variation av affärs- och betalningsmodeller. Tjänster vi tittar närmare på är Internettjänsten itunes som på ett år sålt 50 miljoner digitalt distribuerade låtar, vilket gör att tjänsten inom en snar framtid har chans att tangera den totala CD-singelförsäljningen i USA. Vi tittar även på tjänster som hanterar Mastertones, som är nästa generations ringsignaler som bygger på originalinspelningen av en låt. Avslutningsvis ges konkreta förslag på hur förändringar ska komma till stånd och hur aktörerna måste förändra sig. Vi presenterar också vilka tjänster vi tror har en framtid på den svenska marknaden och ger även förslag på hur dessa måste anpassas för att klara övergången från utländska marknader till den svenska.

4 Abstract Today almost anyone in Sweden got a mobile phone, which is becoming more and more important in every day life. The mobile phone has turned into a personalized terminal for managing media and information due to technological changes during the last years. Consumer willingness to pay for mobile value-added services is growing which create new business opportunities for several players in the field, for example content providers. The turnover for ringtones was 600 million SEK in Sweden during 2002 and the future for new value-added services looks promising. The focus on this research is going to be on the growing market for mobile music, according to current market conditions, players, consumers and services. The value chain for mobile music will be identified as well as the relationship between players. The major goal is to identify potential mobile music services for the Swedish market and suggest changes the market has to achieve in order to become successful. For this purpose, we have identified several barriers, which we later on analyze to estimate their importance of today and how they could be solved. The dominating barriers are not the technological ones, the problem seem to be a low consumer demand, lack of good business models and struggling relationships between important players. These players are record companies and mobile operators. This research evaluates existing mobile music services but also some services for the Internet, as the technological difference in between is small in some areas. Moreover, services for the Internet are far more developed and the variety of both services and payment solutions are much better. itunes for example, reached 50 million downloaded tunes during the first year, which is almost comparable with the sales of CD singles. We also analyze services involving Mastertones, the next generation mobile ringtone that consists of the real tune. Finally, suggestions are made according to how the market and players must change in order to get a stable market. We also suggest which services we think would be successful for the Swedish market and how these services need to adapt to the current market conditions.

5 Förord Detta examensarbete har utförts för medieteknik vid institutionen NADA på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Arbetet har genomförts efter en idé och på uppdrag av Ericsson i Kista. Vi vill framför allt tacka vår handledare vid HHS, professor Christopher Rosenqvist, samt våra kontaktpersoner på Ericsson; Sara Karlsson och Marcus Lannerbro. Tack till alla som har läst rapporten och bidragit med feedback och kommentarer. Slutligen vill vi tacka alla som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att diskutera mobil musik, dessa synpunkter har varit ovärderliga för det här arbetet. Ett särskilt tack till de representanter för musikindustrin som trots fulltecknade kalendrar lät oss ta flera timmar av deras tid i anspråk. Om någon läsare har frågor eller funderingar kan författarna kontaktas via nedanstående e-postadresser. Stockholm, maj Daniel Myrbäck Jenny Nyberg

6 Läsanvisning Den läsare som är intresserad av ämnet och vill få en större förståelse för resultaten och den bakgrund som ligger till grund för dessa, rekommenderas att läsa arbetet i dess helhet. Den läsare som har en klar bild av de befintliga marknader som ligger till grund för den framväxande mobila musikmarknaden och de aktörer som verkar på den, rekommenderas att börja läsa vid Användarna, kapitel 6. Kapitel 5-9 kan alla läsas som fristående kapitel. Kapitel 5 beskriver de industrier och olika aktörerna som verkar på den mobila musikmarknaden och kapitel 6 beskriver användarna och deras inställning till mobil musik. Kapitel 7 behandlar mobila musiktjänster och de två resterade kapitlen diskuterar betalningslösningar och juridiska aspekter. Läsaren kan avstå att läsa de kapitel där informationen är bekant. Den läsare som huvudsakligen är intresserad av analys och resultat rekommenderas att ta vid läsningen vid kapitel 10. Är det av vikt att veta vilka modeller och teoretiska analysverktyg som ligger till grund för analysen, finns dessa beskrivna i kapitel 3, Teori. Den läsare som endast är intresserad av rapportens resultat och förslag till förbättringar kan läsa kapitel 11, 12, 13, 14 och 15. Den läsare som avstår att läsa vissa kapitel rekommenderas att se över begreppsförklaringen för att undvika missförstånd. Begreppen är sorterade i alfabetisk ordning för att läsaren enkelt ska kunna finna förklaringar till de begrepp som har varit oklara. Begreppen finns på nästa sida då de anses vara för centrala för att ha i appendix. 1

7 Begreppsförklaring Album Ett album är en samling med låtar som ligger på en bärare, t.ex. en CD. Vår användning av ordet album inkluderar istället endast låtmaterialet och inte den fysiska bäraren. Bluetooth Bluetooth är en teknik för att trådlöst kunna överföra data mellan två enheter, t.ex. mobiltelefon till mobiltelefon. CD CD betyder Compact Disc vilket är den skiva eller bärare av musik som är vanligast idag. Med CD avses endast den fysiska skivan och inte innehållet. CD-album Ett CD-album är en CD innehållande ett album. CD-singel En CD-singel är en CD innehållande enstaka låtar, ofta en eller två, samt remixer på dessa. Fanpack Se mobil singel. GPRS GPRS är en vidareutveckling av GSM som förenklar för mobila datatjänster i och med högre överföringshastigheter och en ständig uppkoppling. GSM GSM eller 2G, är den teknik som näst intill uteslutande används i näten för mobiltelefonkommunikation i Sverige idag. Låt, sång Med dessa begrepp avses ett musikaliskt stycke, med fokus på ljudinnehållet. En låt bildar i kombination med en video en musikvideo. Mastertones Nästa generations ringsignal som bygger på originalinspelningen. Kan även kallas Truetones. MMS MMS kan ses som nästa generations SMS och kan förut text även hantera bilder och ljud. Mobil singel Grunden till en mobil singel är en Mastertone som skickas med ett MMS. Till detta läggs sedan fler produkter och bildar tillsammans ett produktpaket som kallas mobil singel. Övriga produkter i paketet kan t.ex. vara bilder, polyfonisk ringsignal, skärmsläckare m.m. M-RBT, Mobile music ringbacktone M-RBT (sv. återkopplingston) är en tjänst där användaren kan byta den ton som hörs då en person ringer till användaren, innan han svarat. Musikvideo Musikvideo är en låt med tillhörande video. 2

8 SMS SMS är ett kort textmeddelande som kan skickas från och tas emot via en mobiltelefon. Används både för kommunikation mellan människor men även för att överföra mobila produkter men även för beställning och betalning. StarMMS Ett StarMMS är M-USE variant av mobil singel, se även mobil singel. 3G 3G är den nya generationens mobilnät som medför högre överföringshastigheter än dagens teknik. Med 3G kommer även nya tjänster som videotelefoni bli en realitet i större utsträckning jämfört med idag. Truetones Se Mastertones. Återkopplingston Återkopplingston är en tjänst där användaren kan byta den ton som hörs då en person ringer till användaren, innan han svarat. 3

9 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VAL AV UPPSATSÄMNE BAKGRUND SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR UPPSATSENS UPPLÄGG Inledning Metod Teori och analysverktyg Empiri och bakgrundsinformation Analys Resultat ARBETSFÖRDELNING Rapportstrukturen Rapportdesignen METOD UNDERSÖKNINGSPLAN DATAINSAMLING Primärdata Sekundär data INTERVJUER Urval FOKUSGRUPP Urval METODBEDÖMNING Reliabilitet Validitet TEORI INNOVATIONER Rädsla för innovationer Utöka befintliga marknader Strategiska nätverk ANVÄNDARNA Segmentering Adoption curve VÄRDESKAPANDE PROCESSER Värdekedjan Värdekonstellationer Värde UTVÄRDERINGSMODELL Kriterier Vikter MOBILA MUSIKMARKNADEN INLEDNING

10 4.1.1 Mobil media TRE MARKNADER TAR FORM VAD ÄR MOBIL MUSIK? Två aspekter av värde Utvecklingen idag DEN MOBILA MUSIKMARKNADEN Värdekedjan Värdenätverket Aktörsroller Värdenätverk i Sverige Relationer Marknadens storlek Trender Barriärer och problem INDUSTRIER & AKTÖRER MUSIKINDUSTRIN Inledning Värdekedjan Kommentarer till värdekedjan Intresseorganisationer Fördelning av pengar i värdekedjan CD-priser Trender SKIVBOLAG SKIVBOLAG Marknaden Aktörerna Marknadssituationen Internet Mobil Musik Relationer till andra aktörer TELECOMINDUSTRIN Inledning Aktörer Utvecklingen Trender OPERATÖRERNA Marknaden Aktörerna Marknadssituation Mobila tjänster Mobil musik Relation till andra aktörer MOBILTELEFONTILLVERKARNA Marknaden Aktörerna Marknadssituation Mobil musik Relationer till övriga aktörer INFRASTRUKTURTILLVERKARE Vad är infrastruktur? Marknad Aktörer

11 5.6.4 Marknadssituation Mobil musik Tjänsteutveckling DEN FRAMVÄXANDE INDUSTRIN Inledning TJÄNSTETILLVERKARNA Marknad Värdekedjan Tjänster Affärsmodeller Betalningslösningar DSP Aktörer ENABLER Aktörer ANVÄNDARNA UNGDOMAR OCH MUSIKEN Vad betyder musiken? När lyssnar de på musik? Källor för musik Datorn och gratis nedladdning Skvaller Ringsignaler Hitta ny musik Betalningsvilja ANVÄNDARNA OCH MOBILTELEFONER Mobiltelefonens egenskaper Musik i mobilen Synen på mobil media UNGDOMAR OCH DERAS KÖPBETEENDE Ungdomsmarknaden MUSIKTJÄNSTER DEFINITION AV MOBIL MUSIKTJÄNST Definition av tjänst Definition av mobil tjänst Definition av mobil musik Definition av mobil musiktjänst ASPEKTER AV MOBILA MUSIKTJÄNSTER Streaming vs Download Trafikgenerering MUSIKTJÄNSTERNAS FUNKTIONALITET Ringsignaler Ringbacktones Musiknyheter, communitys m.m Mastertone & mobil singel Fullängdmusik Musikigenkänning Radio Spel Karaoke Tävlingar, lekar & frågesporter MUSIKTJÄNSTER

12 7.4.1 M-USE itunes Mobilehits B! Vitaminic Shazam Melody Call Service (M-RBT) T-Mobile s Caller tones s Musiktjänster inklusive MTV Rhapsody Upoc Fame Factory Sony Music Chaku-uta O2 Music BETALNINGSLÖSNINGAR VAD ÄR EN BETALNINGSLÖSNING? MOBILTELEFONENS FÖRDEL AFFÄRSMODELLER BETALNINGSMODELLER PRISSÄTTNINGSMODELLER PRISSÄTTNING VANLIGA BETALNINGSLÖSNINGAR Klicka-och-betala PremiumSMS JURIDIK INLEDNING UPPHOVSRÄTTEN KONSEKVENSER AV UPPHOVSRÄTTEN Fildelningsprogram Ringsignaler Bilder DRM Standarder Bristande DRM ANALYS: POTENTIALEN FÖR MOBIL MUSIK AKTÖRERNAS DRIVKRAFT Anledningar att äntra marknaden Anledningarnas betydelse MOBILA MEDIETS FÖR- OCH NACKDELAR Fördelar Nackdelar HUR KAN MUSIK UTNYTTJA MOBILA MEDIETS FÖR- OCH NACKDELAR? Omedelbarhet Personlig Storlek Sammanfattning ANVÄNDARNAS INSTÄLLNING TILL MOBIL MUSIK POTENTIALEN FÖR OLIKA AKTÖRER Skivbolag Operatörer

13 Tjänsteleverantörer Infrastrukturleverantörer ÄR DET MOTIVERAT ATT SATSA PÅ MOBIL MUSIK? ANALYS & UTVÄRDERING: TJÄNSTER INLEDNING URVAL TJÄNSTERNA itunes Mobilehits Shazam :s musikvideos M-USE M-RBT samt Caller tones ANALYS: AKTÖRERNAS STRATEGIER ANALYS AV BESKRIVNA PROBLEM Inledning Problemen HUR SER SATSNINGEN UT? Skivbolagen Operatörernas satsning FÖRVÄNTAD STRATEGI I VIKTIGA FRÅGOR Inledning Egoistisk strategi Betydelsen för aktörerna att äntra marknaden Fullängdsmusik via GPRS Tjänsteutveckling Ta hänsyn till användarnas behov DRM UTVÄRDERING AV AKTÖRERNAS SATSNINGAR Inledning Skivbolagen Operatörer VARFÖR SER SATSNINGEN UT SOM DEN GÖR? Stora koncerner och konglomerat Vertikal integrering IT-bubblan och åtstramningar Den mobila hypen? RESULTAT: FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR DE ÅTERSTÅENDE PROBLEMEN SKAPA VÄRDE FÖR ANVÄNDARNA EFTERFRÅGAN Vikten av rätt värde Prissänkning Licenser Paket Spridning Prenumerationer Personalisering PRIS Ta ett steg tillbaka Sänka trafikavgiften

14 Värdebaserad prissättning Minska kostnaderna för kontantkort Kan skivbolagen tänka om? VÄRDEKEDJA & AFFÄRSMODELLER Mobilen som betalningslösning Ta ansvar för utvecklingen Inställning till och intresse för mobil musik Samarbete Användarna i fokus DRM Kopieringsskydd för CD Spridning och kopiering för digital musik MARKNADSFÖRING OCH PROMOTION Eventerbjudande Crossmarketing Exklusivitet Reklam AVRUNDNING MER LEK, MER KREATIVITET RESULTAT: TJÄNSTER MED POTENTIELL FRAMGÅNG I SVERIGE MUSIKIGENKÄNNING Beskrivning Vad tillför den utvecklingen för mobil musik? Tjänsten och barriärerna Aktörerna Vidareutveckling Slutsats DISKUSSION ARBETSGÅNG FÖRBÄTTRINGAR AV ARBETET VIDARE FORSKNING SLUTORD KÄLLFÖRTECKNING Litteratur Artiklar Internet Intervjuer APPENDIX 1: BESKRIVNING AV SEGMENTEN

15 Figurförteckning Bilderna i denna rapport är fria att användas för skrifter eller arbeten med akademiska syften samt för intern användning inom Ericsson, under förutsättning att de enligt god sed hänvisar till källan. För övrig användning krävs att vårt tillstånd inhämtas. Figur 1: Figur 2: Figur 3: Figur 4: Figur 5: Figur 6: Figur 7: Figur 8: Figur 9: Figur 10: Figur 11: Kategoriseringen av de 5 segmenten i förhållande till två dimensioner Illustration av de nio olika segmentgrupperna Diagram över de olika segmentens inträde på marknaden Utvärderingsmodell för tjänster Tre industrier integreras och bildar tre nya marknader. Värdekedjan för distribution av mobil musik Värdenätverket för mobil underhållning eller mobil musik Sammansatta värdekedjor Aktörernas förhållande till varandra Värdekedjan för distribution av CD Vinstfördelningen från försäljning av CD-album Figur 12: Totala skivförsäljningen i Sverige Figur 13: Figur 14: Figur 15: Figur 16: Figur 17: Figur 18: Figur 19: Figur 20: Figur 21: Figur 22: Totala försäljningen av singlar Illustration av infrastrukturen bakom ett mobiltelefonsamtal Användningen av ringbacktones i Syd Korea De tre affärsmodellerna för mobila tjänster Prissättningsmodeller Fördelning av inkomsterna från en tjänst som använder PremiumSMS Fördelning av inkomsterna från en fotbollsmåltjänst via MMS Utvärderingsdiagram för itunes Utvärderingsdiagram för Mobilehits Utvärderingsdiagram för Shazam Figur 23: Utvärderingsdiagram för 3 Figur 24: Figur 25: Figur 26: Figur 27: Figur 28: Figur 29: Utvärderingsdiagram för M-USE Utvärderingsdiagram för Caller tones Illustration av hur förhållandet mellan tjänster och operatörer kan se ut Tjänster med olika värden Ericssons positioner i värdekedjan Möjlig värdekedja för en svensk musikigenkänningstjänst 10

16 1. Inledning Det inledande kapitlet avser att ge läsaren en snabb inblick i vad rapporten handlar om. Vi redogör bland annat för valet av uppsatsämne, bakgrund, syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med rapportens upplägg. 1.1 Val av uppsatsämne Under våren 2003 började vi diskutera ett möjligt examensarbete inom mobil media tillsammans med Helene Birknert, ansvarig för Mobile Media Marketing Program på Ericsson, som är ett projekt med syfte att väcka operatörernas och mediabolagens intresse för mobila underhållningstjänster. Underhållning förutspås bli en mycket viktig beståndsdel av framtidens mobila innehåll och något som alla kommer att förvänta sig ska finnas tillgängligt via mobilen. Flera undersökningar har gjorts för att få kunskap om vilken sorts underhållning användarna föredrar i mobilen och de tre mest populära ämnesområdena är sport, nyheter och musik. Mobil musik var vid arbetets början ett relativt outforskat område varav vår uppgift blev att undersöka den mobila musikmarknaden och ta reda på vilka mobila musiktjänster som skulle kunna vara framgångsrika på den svenska marknaden. 1.2 Bakgrund Förutsättningarna för mobila underhållningstjänster ändras ständigt i och med att marknaden utvecklas vilket har lett till att fler aktörer sett vinning i att ta del av den potentiella marknaden. Det stora intresset tros ha flera orsaker: De flesta är idag ägare till en mobiltelefon och dess roll och betydelse blir allt större och den har blivit en personlig tillhörighet vi inte gärna vill vara utan. Att bredda användningsområdet för just mobiltelefonen har flera fördelar men den kanske viktigaste anledningen är på grund av den maktposition mobiltelefonen har genom sin unika egenskap att förmedla kommunikation. Människan har ett inbyggt behov av att kunna kommunicera och finns underhållningstjänster att tillgå i en mobiltelefon som uppfyller detta behov finns ingen anledning att tro att den inte kommer att ge upphov till användning. Dessutom har den tekniska utvecklingen haft en avgörande roll, mobiltelefonerna och näten blir ständigt bättre och klarar av att hantera större datamängder vilket möjliggör att skicka bilder, ljud och att ladda ner avancerat innehåll. Operatören 3 har under det senaste året visat användarna vad som är möjligt att göra med mobilen, vilket på sikt tros skapa en efterfrågan, om än omedveten, på att få tillgång till ännu mer i mobilen. Utvecklingen av mobila musiktjänster har även visat sig vara mycket framgångsrik i andra länder, i Japan slår försäljningen av ringsignaler alla rekord. 1 Även i Sverige har det gjorts stora vinster på mobila musiktjänster genom framgången med ringsignaler. Detta har lett till att intresset för att hitta andra framgångsrika mobila musiktjänster har ökat. 1 Lee, K J & Takeishi, A 11

17 Musik i sig är även något som har stor betydelse för de allra flesta människor och som många bär med sig redan idag i en MP3-spelare, MD, portabel CD-spelare eller bärbar radio. Nyttan med musik är att den påverkar människors känslor, när kommunikation med människor inte är möjlig kan musiken fylla den luckan. Att integrera dessa två nyttor anses vara en framgångsrik lösning för alla inblandade parter och ger spännande utvecklingsmöjligheter. För skivbolag och andra innehållsleverantörer innebär den mobila utvecklingen en möjlighet att distribuera sitt innehåll genom ännu en kanal. Då det redan håller på att ske en digitalisering av innehåll, framförallt för Internetanvändning, är steget till att erbjuda innehåll via mobiltelefonen relativt litet. 1.3 Syfte Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att finna mobila musiktjänster som har förutsättningar att lyckas på den svenska marknaden. Förutsättningarna anses bero på hur den mobila musikmarknaden ser ut idag, vilka trender och barriärer det finns och aktörernas inställning till varandra och till mobil musik. Användarnas åsikter anses även ha stor betydelse för hur väl en mobil musiktjänst kommer att lyckas. Det resonemang som har styrt detta arbete och som vi anser ligger till grund för den mobila musikmarknadens utveckling och för framgångsrika tjänster är följande: Att skapa en tjänst enbart för att det är tekniskt möjligt innebär inte att den kommer att attrahera användare. En tjänst skapar värde för användarna först när den uppfyller ett behov. Vilka behov har då användarna och vilken slags mobil musiktjänst kan uppfylla det behovet? För att överhuvudtaget kunna erbjuda en värdeskapande mobil musiktjänst krävs att det finns en värdekedja med väl fungerande aktörsrelationer. Vilka roller bör eller kan då aktörerna ta i värdekedjan för att en värdeskapande mobil musiktjänst ska bli verklighet? 1.4 Frågeställningar Frågeställningarna kan delas upp i flera nivåer. På den högsta nivån är det tre fristående frågeställningar som vi söker svar på: Vilka mobila musiktjänster anses ha potential på den svenska marknaden? Hur måste värdekedjan eller aktörerna förändras för att möjliggöra en mobil musikmarknad? Vilka möjligheter har Ericsson att vara en del av den mobila musikutvecklingen? Dessa tre frågor har sedan analyserats och återfinns i var sitt resultatkapitel. Analysen grundas i sin tur på följande frågor: Finns det en potential för mobil musik? Hur väl fungerar existerande tjänster idag och vad är faktorerna till en eventuell framgång? Hur ser de olika aktörernas strategier ut? 12

18 Dessa tre frågeställningar återfinns i var sitt analyskapitel. Till grunden för analysen ligger en omfattande beskrivning av marknaden och de viktiga faktorer som påverkar den. Till grund för beskrivningen ligger följande frågor: Hur ser den mobila musikmarknaden ut och vilka aktörer ingår i dess värdenätverk? Hur ser varje aktörs situation ut och vad är synen på mobil musik? Hur ser användarna ut och vad anser de om mobil musik? Vilka tjänster existerar eller är under utveckling idag? Vilka existerande faktorer har stor påverkan på den mobila musikmarknaden? De fyra första frågorna beskrivs i var sitt kapitel, medan faktorerna i den sista frågan delas upp på var sitt kapitel. 1.5 Avgränsningar Denna rapport har avgränsats till att spegla den svenska mobila musikmarknaden, dels på grund av områdets omfattning men även för att kunna göra en mer utförlig och trovärdig analys. Däremot har musiktjänster från andra länder studerats i ett jämförande syfte och för att få en ökad förståelse. En annan begränsning gäller de tekniska lösningarna kring en potentiell mobil musiktjänst, vilka med hänvisning till rapportens syfte inte kommer att diskuteras. Däremot kommer den teknik som anses nödvändig för förståelsen av rapporten att beskrivas i korthet. Av de tjänster som har identifierats har ett endast ett fåtal valts ut för analys. Urvalet grundar sig på vilken funktion den mobila musiktjänsten har vilket reducerar antalet analyser då flera tjänster med olika varumärken har samma funktion. Detta för att kunna göra mer exakta analyser av de olika typer av mobila musiktjänster som har varit framgångsrika. Insamlingen av information tog vid i början av oktober 2003 och upphörde i början av januari slutet av februari En del av de resultat som presenteras kan därför vara inaktuella då marknadssituation för mobil musik har förändrats sedan insamlingsarbetet upphörde. 13

19 1.6 Uppsatsens upplägg Rapporten är uppdelad i 15 kapitel som totalt fördelas på sex områden, Inledning, Metod, Teori och analysverktyg, Empiri och bakgrundsinformation, Analys och Resultat Inledning Det första kapitlet beskriver syftet och identifierar de frågeställningar som rapporten ska besvara. Vidare beskrivs rapportens upplägg Metod Kapitel två, Metod, beskriver rapportens tillvägagångssätt. Valda metoder med sina respektive för- och nackdelar presenteras för att kunna ge läsaren bättre möjligheter att bedöma resultaten Teori och analysverktyg Kapitel 3 diskuterar de teorier och analysverktyg som har använts som stöd i uppsatsen och ligger till grund för analys och resultat Empiri och bakgrundsinformation Detta område omfattar kapitel 4-9 vilka beskrivs i följande ordning; Mobila musikmarknaden, Industrin & aktörerna, Användarna, Musiktjänster, Betalningslösningar och Juridik. Dessa kapitel avser att skapa en allmän förståelse för mobila musiktjänster, hur marknaden med aktörer ser ut och vilka förutsättningar en mobil musiktjänst har för att bli framgångsrik på den svenska marknaden Analys Analysen består utav tre kapitel som diskuterar följande aspekter: Potentialen för mobil musik, analys och utvärdering av tjänster samt analys av aktörerna och deras strategier Resultat Baserat på analysen presenteras vad som måste förändras för att satsningen på mobil musik ska lyckas samt vilka mobila musiktjänster som anses ha möjlighet att bli framgångsrika på den svenska marknaden. 1.7 Arbetsfördelning Lejonparten av arbetet gick ut på att samla in information för att sedan tolka och bearbeta den. Detta arbete skedde gemensamt. Resultatet av detta fördes fortlöpande in i rapporten under hela arbetets gång, i olika delar beroende på vilken ny fakta vi för tillfället hade fått tillgång till. Detta arbetssätt i kombination med att alla delar är nära sammanknuta och direkt bygger på varandra gjorde det omöjligt att ha en strikt uppdelning. I slutändan tog vi ändå ansvar för att skriva ihop olika delar där innehållet till stor del var specificerat och denna uppdelning följer nedan. Det ska poängteras att ett mycket stort arbete låg sedan i att förena de olika delarna med varandra för att rapporten skulle följa en tydligare linje. Dessutom har stycken som den ena personen från början skrivit, i vissa fall flyttats till den andra personens del. 14

20 1.7.1 Rapportstrukturen Teori & Metod Kap 1,2 och 3 har utarbetats av Daniel och Jenny gemensamt. Kapitel 1 och 2 har skrivits av Jenny, kapitel 3 har skrivits av Daniel och Jenny. Sammanfattning är skriven av Daniel och översatt till engelska av Jenny Bakgrund Kapitel 4 har utarbetats och skrivits av Jenny Kapitel 5 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel och Jenny Kapitel 6 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel Kapitel 7,8 och 9 har utarbetats och skrivits av Daniel Analys Kapitel 10 har utarbetats gemensamt och skrivits av Jenny Kapitel 11 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel och Jenny Kapitel 12 har utarbetats och skrivits av Daniel Resultat Kapitel 13 har utarbetats gemensamt och skrivits av Daniel Kapitel 14 har utarbetats gemensamt och skrivits av Jenny Kapitel 15 har utarbetats och skrivits gemensamt av Daniel och Jenny Kapitel 16 har utarbetats och skrivits gemensamt av Daniel och Jenny Rapportdesignen Daniel har ansvarat för layout och designat och ritat figurerna Jenny har ansvarat för det språkliga bruket i rapporten 15

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster Utvecklingen inom mobila innehållstjänster 15 Mobila tjänster konsumeras på tre sätt: Personifiering Underhållning Information 16 Personifiering Visar vem du är Ringsignaler, bakgrundsbilder, ibland spel

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod Föreläsning kvalitativ metod, Jonas Axelsson Jag skall ha detta upplägg: - Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod - Exempel på olika kvalitativa metoder - Något

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Det blir aldrig något

Det blir aldrig något Per-Olof Persson Det blir aldrig något Det är rena snurren kring det nya europeiska digitala mobilsystemet GSM. Den så viktiga lanseringen på marknaden av ett nytt och dyrbart system liknar mest ett fiasko.

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Process- och metodreflektion Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Planeringen Redan från början av projektet bestämde vi oss i gruppen för att planera utförande

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier Gerd Ahlström, professor Bedömning av kvaliteten En välskriven artikel the EQUATOR Network website - the

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Trenger innovasjon ledelse?

Trenger innovasjon ledelse? Trenger innovasjon ledelse? Åpen arena, 14-16 januari Peter E Johansson, PhD, Universitetslektor innovationsteknik Akademin för innovation, design och teknik Mälardalens högskola Trenger innovasjon ledelse?

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon?

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Namn: Arsen gabro Klass: Te14a Datum: 2015-03-05 Abstract This essay is about the future of electric cars and the aim of this essay explain what the current

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2016 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer