Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 28 april 2010, kl Plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 28 april 2010, kl. 8.15 Plats"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 28 april 2010, kl Plats KTS-salen, Vita Huset Sammanträdeshandlingar Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Svar på motion Vägrenar räddning för hotade arter 15 Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans 22 Svar på motion om att medge möjlighet att få ta med sitt husdjur till särskilt boende 26 Svar på motion om införande av vårdhund i äldre- och handikappomsorgen i Katrineholms kommun 30 Årsredovisning 2009 för Västra Sörmlands Räddningstjänst samt revisionsberättelse 60 Årsredovisning 2009 för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB 109 Årsredovisning 2009 för Regionförbundet Sörmland Sid Ärenden till kommunstyrelsen 145 Behov av utredning beträffande verksamhetsområde för Forsa bruk 150 Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholms kommun 152 Ansökan från Katrineholms Ryttarförening om extra bidrag 168 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande 169 Projektdirektiv för Heltid en rättighet och deltid en möjlighet i Katrineholms kommun Sammanträdeshandlingar till

2 miljöportiet de gröna Q/'=-'" MOTION i,-' :,,'d,_,',":"':", ".. -':',,;.'..., -,../ ""r_~~ ~_'~"~' ~r. ~'_,_'~~_'" """'C'_-" j K~\Jl~::L~~;;t\'~~~'I~~,:i)i~'X,,-jU:,) i 20nD --10" O :J ;j."'_.. ~_,.,.,J i~~~r"~:i,~fl,.,,i'd'~;m;cr:..: iv~\2q.a:5,lf\ i A 'Do, -,l~-i(=-~"--;~-="=,"...",_~,-" q,,,...-o_.. ""-'., Vägrenar räddningen för hotade arter Vägrenar, banvallar och kraftedningsgator har blivit en tillflyktsort för hotade arter från det garra jordbrukslandskapet. En studie gjord av Centrum för biologisk mångfald i Uppsala visar att betydelsen av dessa mänskoskapade biotoper är mycket större än vad som tidigare varit känt. De växter och insekter som hörde hemma i det garra brukade odlingslandskapet i Sverige har gradvis trängts undan när slåtterängar och gala betesmarker övergivits och vuxit igen eller ersatts med åkar och skogsplanteringar. Centrum för biologisk mångfald har analyserat förekomsten av rödlistade arter, framför all växter och insekter, knutna till det traditionella jordbrukslandskapet. Det visade sig att vägrenar, skjutfält, grustäkter och liknande mijöer idag hör til de allra viktigaste biotoperna för en stor del av dessa hotade arter. Studien visar att betydelsen av dessa biotoper hittlls har underskattats. Sverige har antagit målet att öka arealen hävdad ängsmark med 5000 ha fram till år Änu saknas ca 2000 ha, men med rätt skötsel kan de finaste vägrenarna och kraftledningsgatorna hjälpa til att komma närmare målet. Eftersom dessa biotoper är så betydelsefulla för många hotade arter är också rätt skötsel av dem en viktig angelägenhet för att bevara arterna. Här kan Vägverket och Banverket genom samverkan och rätt åtgärder göra en stor insats. De av riksdagen antagna miljömålen, där ett rör den biologiska mångfalden, angår även dessa verk och de har även de ett ansvar att förverkliga dem. Tyvärr sker en skövling av dessa biotoper idag. Som exempel kan nämnas de artrika vägkanterna i Lerbo, som denna sommar har slagits tre gånger. Här har til och med blommande orkidéer, som är fridlysta, mejats ner. Det gäller ett stort bestånd av fläckigt nyckelblomster och nattiol, arter som verkligen behöver skyddas om de ska finnas kvar för kommande generationer att glädjas åt. Men även andra arter som prästkrage och johannesört har slagits innan de hunnt gå i frö. På Gotland sparas vägrenarna på många håll. Det sker dels för att den biologiska mångfalden ska få en chans, men även för att skönhetsvärdet ses som en turistisk tillgång. På samma sätt borde vi resonera i denna kommun, som kallar sig Sveriges lustgård. Nermejade orkidéer borde inte höra hemma i den lustgården.

3 Det är hög tid att kommunen tillsammans med Vägverket diskuterar och konuer överens om på vilket sätt de blommande vägrenarna ska hanteras och skötas, Vi måste också ta reda på var de vägrenar finn, som har de högsta biologiska värdena. Alla vägar behöver inte heller skötas på saa sätt. Små vägar har ofta fler arter än de stora. Här kan blornterprakten få finns kvar längre så att växterna hinner fröa av sig. Katrineholm ka sedan använda småvägarna i tuistiskt syfte och locka männskor att köra vackra omvägar för att njuta av prakten - til fronua även för den biologiska mångfalden. Framför allt måste de hotade arterna som ovan nämda orkidéer skyddas! Att köra en midre väg med prästkagar, måor, johannesört, renfana och orkidéer på vägrenarna är en härlig skönhetsupplevelse - låt det bli ett signum för Sveriges lustgård Katrneholm. Miljöpartet de gröna föreslår att kommunen tillsamm med Vägverket ta fram skötselanvisnigar i syfte att bevara den biologika mågfalden och skapa skönhetsärden utmed vägrena i Katrneholms kommun. Lerbo den 9 oktober 2009 Gudrun Lindvall (m p)

4 _~ IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammsnlradesdat\i11 alad Miljö- och hälsoskyddsnämnden 20 i i g \A(RI!\EHClLMS i(oni!lunstyrelssl1 Dm HL 20JD i, 17.-i1'm9..n~n;mer i Handla gara ijbío; t:í~ l' " i ~:f1f/' DAj: Yttrande gällande motion "Vägrenar räddning hotade arter" Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämden antar miljöförvaltningens yttrande som sitt eget. Förslag til beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer i motionen. Motionen redovisas som bilaga till protokollet under beteckningen miljö- och hälsoskyddsnämndens handling nr 4/2010. Under nämndens överläggningar yttrar sig Jessica Ljunggren (s). Miljöförvaltningens skrivelse "Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har öyersänt en motion från Gudrun Lindvall, bila om att Katrineholms kommun tilsammans med Vägverket tar fram skötselanvisningar i syfte att bevara den biologiska mångfalden och skapa skönhetsvärden utmed vägrenarna i kommunen. Vägkanter är idag en av de artrikaste naturtyper som linns i Sverige. Här finns växter som är kulturgynnade eller direkt kulturberoende. Många arter som tidigare var vanliga i hagar och slåttermarker finns ofta i stor mängd längs vägkanterna som prästkrage, gul- och vitmåra, rödklint med flera. Vägverket har inventerat vägkanterna och det har visat sig att de är de sista reträttplatserna för 106 rödlistade arer. (Arter som riskerar att försvinna) Generellt fyller vägkanterna idag en viktig uppgift som refuger för dessa arter och de är viktiga spridningskorridorer för vissa arter. Vägkanterna kan fungera som en fröban som möj liggör att arerna kan sprida sig. Justerandes sign "(. ; U"~9'''~, l~~~ Vägverket driver sedan mitten av L 990-talet projektet "Artrika vägkanter" Ett antal särskilt arrika vägkanter har pekats ut. Metoder för att vårda vägkanterna på ett för arterna optimalt sätt har prövats fram. Det är i första hand genom slåtter som vägrenarna sköts.. i LJ-J.ò- ~ Protokollsuldraglill Kommunstyrelsen

5 ~ -M I(arrineholms kommun" SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanttadesdaium Blad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ett antal skötselråd har tagits fram. Beroende på vilken typ av växter som finns på den enskilda vägkanten kan skötseln variera. Brist på eller felaktig skötsel är inte det enda hotet mot växter på vägkanter, Dikning är en åtgärd som kan tà stora negativa konsekvenser på vägkantsfloran. i det översta jordlagret linns de flesta fröerna. Tas detta bort är risken stor att den naturliga tloran inte kan återkomma. Juridiska konsekvenser Det är väghållaren som har ansvaret för vägområden inklusive vägkanter. De miljömål som finns om den biologiska mångtàiden ansvarar alltså väghållaren för. i de flesta fall är Vägverket väghållaren. Vissa vägar ansvarar dock vägföreningar eller kommunen för. I dessa fall är det deras ansvar. Konuunen har inga formella möjligheter att ställa krav på Vägverket vad gäller skötsel av vägkanter. Verksamhetsmassiga konsekvenser Kompetensen för att ta fram skötselanvisningar bedöms finnas inom kommunen. Det kräver i sig inga större personalinsatser, att ta fram skötselanvisningar tillsammans med Vägverket, utan det kan troligen hanteras med belintlig personal. För att kunna göra relevanta skötselanvisningar behövs dock kunskap om hur förhållandena är på de olika vägkanterna dvs. vilka arer som växer där. Olika arer kräver nämligen olika skötsel. För detta krävs en större arbetsinsats. Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna vad gäller skötsel berör i första hand verksamhetsutövaren. i de fall kommunen är väghållare faller kostnaderna på kommunen för skötsel av vägkanter. ( övrigt är det personalkostnader. Bedömning Om motionen genomförs skulle det ha en positiv mångfalden." effekt på den biologiska Juslerafldessign Protokollsutdrag till ~fl N - )' / I j- """'''G''." " ~'lc~li.t. ' L /\..'\...

6 Artrika vägkanter Södermanlands län

7 VÄG 513 STRCKA'l N Ä VEKV ARN - KOPPARTORP Län: Södermanland Kommun: Nyköping Längd: 6 km Inventeringsår: 1995 DRIFToMRDE: NYKÖPINi= Vägbredd: 3,5-6 m Slitlager: asfalt/grs Kategori: I Upplõljningsår: 2002, 2004 Allmän beskrivning Denna mindre slingrande väg går genom hällmarker och torrbackar i Bråvikens närhet. Framförallt hyser de solexponerade torrbackarna och hällmarkerna, som på sina ställen innehåller kalk och en intressant flora. I vägkanten hittr man bland annat darrgräs och höskallra samt rikliga förekomster av solvända. I ett skogsbryn vid vägen til Dammtorp finns den fridlysta orkidén purpurknipprot. Vägens gamla sträckning och hävdgynnade flora gör att särskild hänsyn bör tas vid olika vägunderhållsinsatser. Motivering Hällmarks- och torrbacksflora av kalkpåverkad typ gör att riktade skötselåtgärder är motiverade. Övriga natur- och kulturmiljövärden i anslutning tii vägområdet Natur och kulturlandskapet runt Tunaberg är värdefullt både för naturvården och kulturmiljövården (80- L 04 respektive riksintresse K 59). Flera kalkhällar som kommer i dagen hyser en rik flora. En ängs- och hagmark med höga biologiska värden tangerar vägen. Hot Dikning och rätningar av vägen kan vara förödande för bevarad flora. BestäIl skötsel Slåtter ska ske från mitten tii slutet av augusti. Om så krävs för siktens skull kan slåtter av högvuxa områden ske även i början av sommaren. För att följa vegetationsperioden rekonuenderas även att hänsyn ska tas til klimatet, vid extremt varm sommar ska slåttern ske i den tidiga delen av given period och tvärtom vid extremt kall. Röjning ska ske vid behov, grovt material ska forslas bort från platsen. Vid dikningsföretag eller liknande ingrepp på vägkanten ska minsta möjliga intrång eftersträvas. Den vags/räcka som den riktade skötseln avser har markerats med rött och gr6nt på kartan. SlJrski/ värdefulla områden är markerade med grönt.

8 VÄG 534 OCH 539 I LANDSKAPET ÖSTER OMSTRÁNGSJÖ I STORA MALMS SOCKEN DRIFTOMRÁDE: NYKÖPING Län: Södermanlarrl Kommun: Katrineholm Längd: 29 km Inventeringsår: 1995 Vägbredd: 2,5-5,5 m Slitlager: 534 asfalt! 539 grus Kategori: i och 2 U pplõljningsår: 2002, 2004 Allmän beskrivning Väg 534 och 539 går genom det småbrutna odlingslandskapet i Stora Malms socken. Landskapet är här fortarande förhållandevis ålderdomligt. Längs vägen finner man därför rester av flora från tidigare traditionellt skötta dikesrenar bl.a. i form av svinrot mellan Sörgölsstugan och Sandvik, klasefibbla och jungfrulin i flera fårgir längs hagmarkerna vid Grindberga samt äldre trädgårdsväxter vid Finnängen. Skogsklocka, missgynnad enligt Ardatabankens rödlista, förekommer i några exemplar (nr L på kartn). Väg 534 är asfalterad medan väg 539 har grsbeläggning och är på några kort partier dikad i sen~re tid. Motivering Den ymniga förekomsten av ganual slåttergynnad flora ger området en särpräglad flora värd att bevara och sprida genom riktde skötselåtgärder. Väg 534 hyser en rödlistad art, skogsklocka. Övriga natur- och kulturmiljövärden i anslutning til vägområdet Väg 539 skär genom Kvarntorpshagen och Evighetsbacken vid Sörgölet (83-82,83) ett värdefullt område med flera rara växter. Dessutom kan dikning påverka vattenståndet i Pälltorpsmossen (83-87). Väg 534 tangerar förutom ett lundparti vid Brotorp (83-73) även Eriksbergsbygden (K9) som är riksintresse för kulturmiljövården. Fem ängs- och hagmarker med höga biologiska värden tangerar vägsträckorna. Hot Dikning, igenväxing med sly, rätning och skador i samband med åtgärder av vägbanan. BestälId skötsel Slåtter ska ske från mitten av juli til början av augusti i både inner- och yterslänter. Röjning ska ske vid behov, är vegetationen hög ska slaget material forslas bort. Vid dikning eller liknande åtgärder ska minsta möjliga intrång eftersträvas, fòlj rekommendationer och anvisningar. Den vägsträcka som den riktade skötseln avser har markerats med rött och gront på kar/an. Gröna områden ärsärskilt skyddsvärda '-~1;\,..,... '.

9 VÄG 787 STR:\CKA TROSA VÄGEN - S TENSUNDS FOLKHÖGSKOlA DRIFTOMRÂDE: NYKÖPING Län: Södermanland Längd: 6 km Kommun: Trosa Inventeringsår: 1995 Vägbredd: 4-5 m Slitlager: asfalt Kategori: L och 2 Uppfó1jningsår: 2002, 2004 Allmän beskrivning Vägen ner mot Stensunds folkhögskola följer kanten mellan den gamla åker- och betesmarken. I de solvända lövtädsbrynen håller sig en intressant flora kvar. Här påträffas bland annat typiskt hävdgynnade arter som darrgräs och brudbröd. Den hävdgynnade floran tilsammans med alla alléträden ger ett högt värde som kan bevaras och utvecklas genom en hänsynsfull skötsel av vägkanterna. Motivering Den kalkrka berggrnden tilsammans med Stensunds erkänt rika flora och närheten til flera artrika biotoper gör att riktd skötsel är befogad. Övriga natur- och kulturmiljövärden i anslutning til vägområdet De örtrika kullara Åsgård-Andersviken och Gastbacken-Mölnabacken ( resp ) ligger precis intil vägen. Vägen slutar i Stensunds erkänt botaniskt rika omgivningar. Trosaåns dalgång är riksintresse för kulturmiljövården (K 46). Hot Släntning och igenväxning med sly. Beställd skötsel Slåtter ska ske från mitten av juli til början av augusti i både inner- och yterslänter. Röjning ska ske vid behov, vid röjning av sly i allén måste försiktighet iakts så att alléträden ej skadas. Grovt material från röjningen ska forslas bort från platsen. Vid dikning eller liknande åtgärder ska minsta möjliga intrång eftersträvas, följ rekonuendationer och anvisningar. Den vägstrticka som den riktade skötseln avser har markerats med rött och grönt på kartan Särskilt värdefulla områden är markerade med grönt.

10 VÄG 824 OCH 826 GENOM RIPSA OCH LUDGO SOCKNAR Län: Södermanland Kommun: Nyköping Längd: 24 km Inventeringsår: 1995 DRlFTOMRÂE: NYKÖPING Vägbredd: 3-5,5 m Slitlager: grs/asfalt Kategori: 2 och 3 Uppfóljningsår: 2002,2004 Senast utfôrda åtgärd Väg 824 år 1995: dikning längs hela vägen Allmän beskrivning I mellersta Södermanland går vägarna 824 och 826 igenom ett småbrutet odlingslandskap i en äldre sträckning. Under L 995 dikades väg 824, på några inventerade lokaler har värdena spo lierats genom att schaktmassor lagts upp på yterslänten. Vägarna rar representera avsnitt med höga värden som genom olika skötselåtgärder har utvecklats åt olika håll. Längs väg 826 hittr man bl. a buskviol, svinrot, korskovall, klasefibbla och backsmörblomma samt ljungögontröst. Under återinventeringarna konstaterades att återkolonisation av vegetation har skett i de områden som tidigare utsattes för åtgärder. Motivering Likartde vägar som utsatt för olika åtgärder. Vägarna kan med mindre insatser tjäna som försöksobjekt (s k kategori 3 objekt). Väg 826 har själv tilräckliga kvaliteter för att motivera riktde skötselåtgärder. Övriga natur- och kulturmiljövärden i anslutning til vägområdet Väg 824 ligger delvis i Båvens intresseområde (80-4 l). Vägarna skär genom riksintresseområde CK 47) avsatt för odlingsbygden krng bl. a Ludgo. Fyra ängs- och hagmarker med stora biologiska värden tangerar vägen. Hot Diking, igenväxning med sly eller högväxt vegetation längs betade hagmarker. Beställd skötsel Slåtter ska ske från mitten av juli till början av augusti, både inner- och yterslänter ska slås. Röjning av sly ska ske årligen i både yter- och innerslänt, särskilt viktigt är dett vid väg 824. Är vegetationen hög ska det röjda materialet forslas bort. Vid dikning och liknande åtgärder ska minsta möjliga intrång eftersträvas. Följ rekonue ndationer och anvisningar som bl. a innebär att schaktmassor ej rar lä ggas ipp på yterslänten.

11 Den vägsträcka som den riktade skötseln avser har markerats med rött och grönt på kartan. Särskilt vtirdefulla områden är markerade med grönt.

12 Bilaga Medföljer som bilaga till skötselplanerna av samtliga sträckor i Region Mälardalen SKÖTSEL AV ARTRKA VÄGKATER Längs alla utnämnda "Arrika Vägkanter" finns växter som av olika anledningar är värda att värna om, det kan til exempel handla om sällsynta växter som är fridlysta eller ett område som har många olika arter samlade på en liten yt (stor biologisk mångfald!). Det unika med vägkanten är att den slåttras varje sommar vilket visat sig gynnsamt för många olika hotade arter. Betydelsen av att slå vid rätt tilfálle är stor, dädör har varje artrik vägkant en. individuell skötselplan speciellt anpassad för den längs vägkanten förekommande floran. Skötselplanen gäller istället för Vägve rkets ordinarie krav om skötsel av vägkanterna. Slåtter vid rätt tidpunkt Följden av slåtter vid olämplig tidpunk får oft snabba resultat i vägkanten. Då slåtter sker för tidigt Ìar växterna inget tilfálle att varken fröa av sig eller samla näring i sina upplagrngsorgan. Anueller (ettriga växter) måste sätt frö varje år, om frösättningen uteblir under ett år blir följden omedelbart ett minskat antal växter i ett bestånd. Perenner (fleråriga växter) har svårt att överleva om de inte hunnit samla nog med reservnäring för att överleva til nästa år. Om slåttertilfállet däremot blir för sent får buskvegetationen tilfálle att breda ut sig, då den tas bort uppkommer en oönskad röjgödslingseffekt (tilskott av näring som uppkommer då buskarnas rötter förmultnar). Alltför sen slåtter gynnar även många ogräs som t ex tistlar genom att de har god tid på sig att sätt frö. Eftersom skötselplanen för ett område oftst berör en längre del av vägen måste hänsyn tas til samtliga områden längs vägen, inte bara de små skyddsvärda lokalerna. Områden med mycket ogräs ska alltså inte slås sent. Slåttertilfállena är indelade i tre grpper beroende av vilken vegetation som finns i området, läs mer om dett nedan. I vari vilket datum som är lämpligt för slåtter av berörd sträcka. e skötselplan finns angivet Röjning vid behov Det är viktigt att det inte går för lång tid mellan tilfállena för röjning av siv. En oönskad röjgödslingseffekt kan uppkomma om tilväxten blivit för stor. För områden med mycket sly är lämplig skötsel röjning av sly varje år, helst under vinterhalvåret (under vinterhalvåret riskerar minst antal övriga arter ta skada). Vid varje skötselplan finns angivet när röjning är önskvärt. Oftst ska röjning ske då behov föreligger d v s sly och grövre vegetation har vuxit upp. Vid röjning ska alltid materialet forslas bort från vägkanten om det är grovt d v s sly och L iknande buskar. Generell hänsyn Förutom hänsyn til den skyddsvärda floran finns några andra faktorer som också måste beakts.. Säkerheten lings vägen kommer alltid i första hand. Vegetationen får inte skymma sikten eller vara en risk för trafiksäkerheten. Detta är speciellt viktigt vid större och mer trafikerade sträckor. Om slåtter sker tidigare p g a skymd sikt ska om möj ligt slåttern begränsas til att omfatta L -3m närmast vägbanan, resterande del av vägkanten/vägsträckan slås enligt den beställda skötseln.

13 . Slåttern ska alltid anpassas till att fålja de angivna tilfällena. L de fall slåttern omöjligen kan ske vid angivet datum är det ändå viktigt att slåttern inte vid något tilfälle sker fåre mitten av juli eller efter sista augusti. Slåttertilfällena är indelade i tre grupper l: Slåttertidpunk får de vägkanter som hyser en ängstlora: De flesta" Artrika Vägkanter" hyser en ängsflora, Dljaktligen kan skötseln anpassas til vad som är lämpligt får en äng. För samtliga "Arrika Vägkanter" med ängsflora ska slåtter ske från mitten av juli til början av augusti (mitten av juli innebär den 15/7 :t 2 dagar, början av augusti den 1/8 :t 2 dagar). En anpassning til de varierande vegetationsperioderna som fåljer klimatet bör vara genomfårbar och inte alltfår komplicerad, vid extremt varma somrar bör slåttern ske i den tidiga delen av ovanstående period medan slåttertilfället en extremt kall sommar flytas til den senare delen. Observera att det är viktigt att slåttertillfället aldrig infaller utanfår angiven period! 2: Slåtter får områden som innehar skyddsvärda (t ex fridlysta och rödlistade) arter: De speciella arter som avses är framfåralit orkidéer men även andra arter (kontrolleras av den person som inventerar vägkanterna). De lokaler som hyser växter av dessa slag bör får det mesta ha en mer senarelagd slåtter än vad som är lämpligt får ängsfloran. På de här utpekade sträckorna ska slåtter ske från mitten til slutet av augusti (från den L 5/8 :t 2 dagar til den 31/8 :t 2 dagar). Liksom ängen bör en viss hänsyn tas til klimatet och även här gäller att tidigarelägga om sommaren är extremt varm respektive senarelägga om extremt kall. 3: Slåtter får områden som hyser ogräsväxter eller rikligt av sly/buskvegetation: Exempel på platser som hyser denna vegetation kan vara vägkanter som nyligen utsatts får åtgärder som dikning, underhållsdikning, kantskärning eller liknande. I och med att åtgirden utfrt och den etablerade floran avlägsnats får ogräsväxter och sly en möjlighet att etableras. Även vägkanter som gränsar till åkermark och blötare vägdiken som p g a sitt dräneringsvatten får tillskott av gödslande ämnen kan hysa ogräs och sly. Vegetation av detta slag bör tas bort vid ett tidigt tilfälle under vegetationsperioden, främst får att den kan skymma sikten längs vägen men även får att de oönskade växterna inte ska ha möjlighet att sprida sig. Skötsel får sträckor av denna typ är slåtter runt midsommar samt eventuellt slåtter igen vid senare tilfälle under sommaren. Ingrepp som påverkar floran Rekommendationer och anvisningar ska fåljas då någon typ av åtgärd/ingrepp som påverkar vägkanten utfårs. Åtgärd/ingrepp inbegriper verksamhet som på något sätt påverkar vegetationen i vägkanten som exempelvis underhållsdikning, dikning, kantskärning eller kabelnedläggning. Många av åtgärderna innebär att floran i någon mån skrapas bort eller grävs upp. I vissa fall kan en åtgärd innebära positiva fårändringar får floran, t ex längs skogsvägar kan frön som legat i fröbanken plötsligt växa upp. I de flesta fall leder dock ingreppet til att en växtlighet av ogräs och sly uppkommer. Det är av stor vikt att entreprenören innan ingreppet är medveten om att vägen är speciellt skyddsvärd och att arbetet ska utfåras med hänsyn til områdets karaktr, t ex ska vissa lokaler som innehåller skyddsvärda växter i möjligaste mån skyddas. Följande punker gäller vid ingrepp på en artik vägkant.

14 F öre arbetets start:. Tag reda på fakt om vägen, vadör är just den här vägen klassad som artrik? Finns några utmärkta (särskilt skyddsvärda) lokaler? Fak om alla vägar finns att hämta i skriften" Arrika Vägkanter" samt hos miljö funionen i region Mälardalen.. Informera samtliga berörda som arbetar/kommer att arbeta med vägen om att vägen hyser en skyddsvärd och ömtålig flora. Under arbetet:. Om någon särskilt skyddsvärd lokal finns i området bör den! de undantas från åtgärd/ingrepp (t ex grönmarkerade sträckor på detaljkarta).. Dika inte mer än nödvändigt, i många fall kan åtminstone yterslänten vara kvar. Torrare områden som ej är i behov av avvattning ska inte heller dikas.. Placera inte schaktmassor i yterslänten om denna är orörd eller om området hyser särskilt värdefulla lokaler (t ex grönmarkerade sträckor på detaljkarta).. Lämna om möjligt "öar" av vegetation i inneslänten. Detta ger den etablerade vegetationen en chans att fortleva i konkurrens med inkommande ogräsarter.. Följ instruktioner och rekommendationer i Vägverkets skrift: Arrikare Vägkanter -en idéskrift (publ.nr. 1996:074, notera särskilt sid. 30 och 32) Efter arbetet: Det är av stor vikt att rapportera om de vägar som utpekats som Arika Vägkanter blivit utsatt för åtgärder av något slag. Ingreppen kan, beroende av sin omfattning, leda til ändrade skötselplaner för att möta den flora som uppkommer. I vissa fall kan det t ex vara aktellt att flyta slåttertidpunkten under några år til ett tidigare datum för att bekämpa ogräs. Meddela ansvarig projektledare och/eller miljösamordnare!

15 L '1';o~,,f,--~"""", o-c-"--",-"ì F O Ik pair Re to ~~clj~jj",_jrl t"",i '11' -,.='t~'' '=' ' 'ri Motion 20 L O - O - 'J' :iineholms KommunstyreIselI KOMMUN Z Motion om att äldre par ska få leva tilsammans Handläggare oi~1~' Många äldre makar har levt ett långt liv tilsammans, kanske ända sedan ungdomsåren, och har tänt leva tilsamans til livets slut. Men som bekant får/ kan inte alla äldre leva den sista tiden i det egna hemmet utan många behöver flytta til ett boende där de kan få vård och omsorg. Sedan 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor eller registrerade partner som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma boende, om de så vill. Det var en välkommen förändring, men inte tilräcklig, eftersom den inte gäller när bara ena parten har rätt til omsorg. Att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett liv innebär naturligtvis en stor påfrestning, inte minst genom den oro som det vållar att inte få vara nära den som är sjuk. Ofta ligger även boendet långt från makarnas ursprungliga, gemensamma hem, vilket kan försvåra möjligheten att besöka varandra. Ett fortsatt liv tilsammans kan ge många äldre en ökad trygghet och livskvalitet, men innebär även att den anhörige kan vara en resurs och underlätta personalens arbete genom sin närvaro. Vi anser att det är hög tid att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo med sin livskamrat, även i de fall då endast den ena maken har omfattande omsorgsbehov. Självklart kan det hända att makarna själva av olika skäl anser att det är den bästa lösningen att endast den ena i paret flytar til ett äldreboende. Det kan bero på många år av ett alltför stort omvårdnadsansvar eller att exempelvis demens gör det svårt att leva tillsammans. Det måste alltid vara ett frivilligt val. Lärdomar finns hämta från andra kommuner i landet där kommunala regler och riktlinjer ändrats för att ge äldre par möjlighet att fortsätta bo tilsammans i äldreboende även då endast den ene maken har omsorgsbehov. Ett sådant exempel är Göteborgs stad, där partierna efter framgångsrikt politiskt arbete av folkpartiet kunnat enas om nya riktlinjer och tydliga regler kring hur avgifter och besittningsskydd för den medflytande ska hanteras.

16 , ~ En möjlig invändning mot en parboendegaranti för äldre skulle kuna vara ekonomiska konsekvenser för kommunen i form av ökat behov av platser i äldreomsorgen. I Göteborgs stad bedömde dock förvaltningen att det handlar om relativt få par och att kostnaden därför skulle bli liten (färe än tio platser i hela Göteborg). Vår bedömning är därför att ändrade riktlinjer, som vore så värdefullt för det äldre par som inte vil skiljas åt, skulle innebära endast marginella kostnader för kommunen. Genom flexibilitet och mångfald i boendeformerna för äldre kan fler äldre par leva tilsamans också den sista tiden i livet. Det är angeläget att inventera vilka lägenheter i de äldreboenden som finns i kommunen som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. När nya äldreboenden planeras och byggs bör en del av dessa anpassas til äldre makar med olika behov. Folkpartiet Liberalerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar Att Vård och omsorgsnämnden Ìar i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, d v s att äldre par får bo tilsammans i särskilt boende även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov. Att Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. Att Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta behovet av parboende. ~~~ Ewa Callhammar Jan-Olof Blomster Kristina Malmnäs Folkpartiet Liberalerna Folkpartiet Liberalerna Folkpartiet Liberalerna

17 Ojusterat protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden , 59 Justering sker lMK Dnr VON/201O: Handläggare: Astrid Johansson Yttrande över motion om att äldre par ska få leva tilsammans Vård- och omsorgsnamndens beslut L. Vård. och omsorgsnämden ställer sig bakom förvaltningens förslag til ytrande över motionen och översänder det til kommunstyrelsen. 2. Vård- och omsorgsnämden föreslår att motion ska anses besvarad. Anita Karlsson (c) deltar inte i nämdens beslut. Särskil ytrande S1iskilt ytande från Carl Prick (mp) redovisas på sidan 35 i protokollet. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens förvaltning har översänt rubricerade motion från Ewa Callhamar (fp), Jan-Olof Blomster (fp) och Krstina Malmnäs (fp) för vård- och omsorgsnämdens ytrande senast den 9 april Vård. och omsorgsnämnden har begär och fått uppskov med svar til efter nämdens samanträde den 15 april Motionen föreslår. Att vård- och omsorgsnämden Ìar i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, dvs. att äldre par Ìar bo til. samans i särskilt boende även då den ena paren inte har eget omsorgsbehov.. Att vård- och omsorgsnämnden Ìar i uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som 1i eller kan göras lämpliga til parboende.. Att vård- och omsorgsnämnden Ìar i uppdrag att i den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta behovet av parboende. Äldreomsorgens vision A v visionen för äldreomsorgen framgår att äldre personer i vår kommun skall ges möjligheter att leva ett självständigt, innehållsrikt och meningsfullt liv. Det innebär att de äldre så långt det är möjligt skall kunna bo kvar i den egna bostaden och där få den vård och omsorg de behöver. Vid omfattande vårdbehov skall s1iskilt boende kunna beviljas. Detta gäller både för ensamstående och för makar.

18 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag til yttrande Alla som ansöker om särskilt boende gör det skrftligt på förtryckt ansöknngsblanett. I ansökan framgår det om det är båda eller om bara en av makama ansöker om särskilt boende. Biståndshandläggaren gör alltid ett hembesök hos makarna innan beslut fattas och tar vid besöket reda på makaras önskemål om lägenheter och vem det ska gälla för. I äldreomsorgens riktlinjer (Handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen) finns inga restrktioner om att makar inte ska få bo tilsamans även om bara en av makara har omvårdnads behov. Vid bedömning utgår bistådshandläggaren från makaras situation ur ett helhetsperspektiv. Redovisning av antalet befintliga lägenheter/antal makeparlkö idag Servicehus På Igelkotten finns 79 lägenheter. På Pantern finns det 2 L lägenheter. Flertalet av servicelägenheterna är på minst 2 r.o.k. och passa därför för makepar. Sex makepar bor idag på Igelkotten och ett makepar bor på Pantern. Vårdboende På Furuliden finns 50 lägenheter, varav fem kan bli dubbletter. På Yngaregården finns 21 lägenheter, varav två kan bli dubbletter. På Almgården finns 27 lägenheter, varav en kan bli dubblett. Två makepar bor på FuruIiden, inga makepar bor på Yngaregården eller Almgården. I det ombyggda Lövåsenkommer några av lägenheterna att vara anpassade för makepar. Antalet makepar som är beviljade och väntar på särskilt boende Ett makepar väntar på servicelägenhet. Inga makepar väntar på vårdboende. Förvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att dagens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen på ett tilräckligt sätt säkerställer möjligheten för makepar att kuna leva tilsamans. Behov av yterligare förtydligande finns inte då motionens förslag redan tilämpas idag. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag til beslut Vård- och omsorgsnämden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag til yttrande över motionen och översända det til kommunstyrelsen. Ärendets handlingar. Motion från Ewa Callhammar (fp), Jan-Olof Blomster (fp) och Kristina Malmnäs (fp)

19 Vård. och omsorgsnämndens överläggning Under vård. och omsorgsnämdens överläggning yttrar sig Monica Johansson (s), Joha Frondelius (kd), Carl Frick (mp), Glenn Rindhoff(v), Sid Jordán (m), Mariane Fältskog (tp) och Anita Karlsson (c) samt chefen för äldreomsorgens myndighetsfunktion Astrid Johansson. Yrkanden och förslag Carl Frick (mp) yrkar bifall til ordförandens förslag och önskar tà bifoga ett särskilt ytrande til protokollet. Maranne Fältskog (fp) yrkar att motionen ska tilstyrkas. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och Mariane Fältskogs (tp) yrkande att motionen skall tilstyrkas. Hon finner att nämden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på Carl Fricks (mp) yrkande om att tà läma ett särskilt ytrande til protokollet. Hon finner att nämden bifaller detta.

20 miljöpartiet de gröna i:~: vlrd- och oljlsorgsnäumden Särskil yttrande Nej til populistlslu motioner Ärende 1.5 yttande över motion iitt äldre par ska f& Reva tillsammaiis Folkpartet har motionerat om alt dr par.h fil leva tillsaii I motione" yil=- följande: att V fd-o\ omoogsnan1.i,dtif~r i uppdrag att ta fram ändrade rijifijer föl' lidl'rom'''fgen wm ímbli att en padiotndegaranti, dvs att äldre pa! fli bo tilsammans i ;ã..olcit bode även dll den ena parta-i inte hat.' eget omsorgsbehov~ att V fd- "ch omoogsilildm f M i uppdrag alt ir riimen för de iidrbomde" som îi i ",mii,men i",ventera vilka lägent"" som ai; eller km gölas, lämpliga paboo-ie. att Vllfd- och om~-ùgsilamndmf,~ i uppdrag att i denlllgsikiga plael'l1.gm för Iid''Eboede i koi:\ui1.en beakta beho,'.t av pliboende. F.kta Nedan (sid 2) n't,)\'í" hm dessa fl'lli,i'1' ;köls ikoiumim. Det k.l1. ldat kon.tateras att de, w!l fusl(a! pafbomde tllr det i Kiriiieholms k"lu!n'lrl Med.veten Jrl'"lislil Med ett iii1.ga dierf""luiing-,,bete borde Folkpartet ha ltoot ta reda ps hur del fó!'1lef mg, Jv1E:il dä våi uppiln(!1i~.n 1i""tl 11"lrre5!id:ni. Det VM.' vittigme VM att Jl.gga: ei"ll1:toùon r~om in,,eraf alt äldre KatrIDeb.olm ine kan fil p..bomde. Del bet~'d f ail den av F"lk ".riiei lagda l\0i;ooef Or rent púii;ttisk 0(11 i"t~ fyller nrgol vettigt p"ljjiskt ~yfj. Dd M att bo? kj.'ig.i~ Carl F' "k(n-pi L dai1:1,;it (lv V#i-d- Cl1i t:l):isorg::tlä:tìf'ilìe-j."l

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 april 2010, kl 8.15 KTS-salen, Vita Huset

Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 april 2010, kl 8.15 KTS-salen, Vita Huset KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2010-04-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 april 2010, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-11.40 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Lars-Eric Andersson (C) Kathy Överby Nilsson (S) ersättare för Birgitta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd

13 praktiska allmänna skötselråd 13 praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 1 av 17 Skötselråd -anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Ändringshistoria Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6519-2015 Datum Version Ändrad av Ändringar 2014 1 Anna Ingvarson Skapat dokument 2015-07-03 2 Mari Nilsson Beskrivning av objektet Syfte och mål Ny logga.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet KS 2013/132/1 1 (1) 2013-04-28 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet Per Tjärnströ m, har den 18 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag.

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar

Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar Vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Vår handläggare Lars Erik Backlund Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar Ärendebeskrivning

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410257 Stora Silpinge Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3 SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän Förskoleklass åk 3 Innehåll Innan besöket... 1 Notebook Smartboard... 1 Power point... 2 Under besöket... 2 Efter besöket... 2 Till läraren om sällskapsdjur...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

avseende förenings stöd och evenemangsbidrag samt revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag Telefon: 0150-570 15

avseende förenings stöd och evenemangsbidrag samt revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag Telefon: 0150-570 15 IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 17 januari 2011 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

SALA KOM~A. Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever. Ink. 2014-10- I 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOM~A. Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever. Ink. 2014-10- I 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1 (2) 2014-09-19 DIARIENR: 2014/570 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOM~A Kommunstyrelsensir" UN. orvattnlng Ink. 2014-10- I 4 Aktbilaga 3 Svar på motion om att införa meditationjmindfulness till elever

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-20 Tillkommande/kompletterande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24 Ärende Beteckning 1. Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare 1, - " e,_".' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-10-09 :(1" : S 'i\ ',; ULl :,ig 33 (40) 182 Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare Dnr 2014/60 INLEDNING

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Kl. 08.15-09.00. Solweig Ericsson-Kurg, nämndansvarig ÄHN. Paragrafer 26-34. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson

Kl. 08.15-09.00. Solweig Ericsson-Kurg, nämndansvarig ÄHN. Paragrafer 26-34. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson Plats och tid Stadshuset, Översikten Kl. 08.15-09.00 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Wailet Nilsson (kd), ers Gunvor Lundberg (s), ers Margareta Svensson, Nyköpings Demensförening

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ PERSONALUTSKOTTET 2012-06-13 1 Plats och lid Sammanträdesrum 606 i AVA-huset, klockan 14.00 15.10 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg (S) Beslutande ersättare Karin Frisk

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-14 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15-16 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Roger Ljunggren (S), ordförande,

Läs mer

Hund på recept. en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund

Hund på recept. en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund Hund på recept en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan biverkningar lindrade depressioner, ökade motivationen

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum VALNÄMNDEN :.:~~~~...~!e'f!f!~'.s.~~?~... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ~, ~`. `~~' l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN 2014-04-08 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15.00 16.00 BeS~~~a~de Roger Ljunggren (S), Christer Sundqvist (M), Björn Lindeberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Koi'iVW.Instyro **, Sen 23 Dnr Vo0.2010.0085 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: SÄRSKILT BOENDE TILL PERSONER SOM FYLLT 90 ÅR Förvaltningens utredning

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 14 Januari 2014, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, lokal Silvia Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar e ' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 15[36) 201 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80 INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om att införa meditationjmindfulness till elever

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om att införa meditationjmindfulness till elever l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 25 (36) 211 Motion om att införa meditationjmindfulness till elever Dnr 2014/570 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom den25mars

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Dilaga KS 2014/207/1 1 (2) 2014-09-21 DIARIENR: 2014/591 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-09-19 65 Plats och tid Garvaren, röd 13.15-16.35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med samordningsförbundsstyrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med samordningsförbundsstyrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Samordningsförbundet för PROTOKOLL rehabilitering i Södertälje Sammanträdesdatum 2005-12-13 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med samordningsförbundsstyrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i

Läs mer