Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180"

Transkript

1 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: Behörighetskrav: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap att gälla studenter antagna till programmet från och med ht Svenska och engelska Grundnivå Generell kandidatexamen Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) med undantag för matematik eller - områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A) med undantag för matematik. För valfria kurser inom programmet kan andra behörighetskrav tillkomma under utbildningen.

2 2 (7) Inledning Turismprogrammet är ett treårigt program på grundnivå som leder till kandidatexamen i huvudområdet Turismvetenskap. Turismvetenskap är ett mångvetenskapligt ämne som sätter turismen som både samhällsfenomen och näring i centrum. Ämnet studerar turismens olika förutsättningar, villkor och effekter på olika platser och destinationer, liksom hur resande och upplevelser idag på olika sätt präglar vårt vardagsliv, samhälle och kultur. I programmet ingår även kurser som hämtar sin kärna från kulturgeografi och företagsekonomi, utifrån teman såsom globalisering, regional utveckling, marknadsföring, ekonomisk kalkylering och företagsutveckling. Projektledning ingår även som en kurs under termin 4. Under en fri termin har studenten t.ex. möjlighet att studera utomlands eller göra praktik inom turismnäringen. I utbildningen ges kunskap för olika kvalificerade arbetsuppgifter inom turismnäringen vad gäller strategisk planering och utveckling av resande, boende och aktiviteter inom kommuner, länsstyrelser, olika turismorganisationer eller inom den privata turismnäringen. Programmet förbereder även för arbeten där ekonomifrågor, såsom företags- och produktutveckling, försäljning och marknadsföring, inom såväl privata som offentliga verksamheter är i fokus. Utbildningens mål Utbildningens mål utgörs dels av de nationella målen för en kandidatexamen på grundnivå vilka finns angivna i Högskolelagen respektive Högskoleförordningen, dels av lokala mål för Turismprogrammet vid Karlstads universitet. Nationella mål I Högskolelagen (SFS 1992:1434) anges följande nationella mål: Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. I Högskoleförordningen (SFS 2006:1053) anges följande nationella mål som skall uppnås för en kandidatexamen: Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

3 3 (7) Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Utbildningens lokala mål Utöver ovanstående gäller följande lokala mål för turismutbildningen vid Karlstads universitet: För kandidatexamen skall studenten kunna analysera de turismrelaterade verksamheternas roll i samhället, redogöra för turismens roll i utvecklingen av ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, identifiera och analysera turismens utvecklings- och planeringsstrategier från lokalt till globalt perspektiv, definiera grunderna i företagande, marknadsföring och näringslivsutveckling inom turism, förklara grundläggande tekniker och modeller för projektledning samt planera och genomföra projekt. Utbildningens uppläggning Programmet omfattar tre års studier (180 högskolepoäng). Termin 1 och 2 ägnas åt grundläggande studier inom huvudområdet turismvetenskap och avslutas med ett vetenskapligt arbete. Termin 3 och 4 innehåller kurser i företagande och näringslivsutveckling, lokalisering, marknadsföring, innovationer, tjänstekvalitet och projektledning med anknytning till turism. Under utbildningsprogrammets termin 5 väljer studenten valfria kurser och får därmed möjligheten att ge sin utbildning en egen profil utifrån egna intressen och mål. Kurser kan väljas både vid Karlstads universitet och vid andra lärosäten i Sverige. Studier vid utländska universitet kan tillgodoräknas efter godkännande. Studenten har även möjlighet att ägna hela (30 hp) eller halva (15 hp) den fria

4 4 (7) terminen åt verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och ansvarar i så fall själv för att hitta en praktikplats som kan godkännas av ansvarig lärare. Programmet avslutas termin 6 med fördjupade studier inom huvudområdet turismvetenskap där också ett examensarbete omfattande 15 hp ingår. Efter genomgången utbildning ska den studerande ha förvärvat 90 hp inom ämnet turismvetenskap, som är utbildningens huvudområde. Programmets undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner och självständiga arbeten. Studenten har möjlighet att knyta kontakter med det kommande arbetslivet genom gästföreläsningar, studiebesök/exkursioner, eventuell praktik under termin 5 och genom de kontakter studenten förväntas ta i samband med vissa examinationsuppgifter. I samband med exkursioner kan extra kostnader tillkomma för studenten. Utbildningens innehåll Programmets studiegång. Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra namn samt ges i en annan följd än vad som anges här. Termin 1 Turismvetenskap I Turism och samhällsutveckling, 7.5 hp* Turismens natur- och kulturresurser, 15 hp* Produktion och konsumtion av turism, 7.5 hp* Termin 3 Lokalisering och företagande Turismnäringens geografier, 15 hp Företags- och näringslivsutveckling, 15 hp Termin 5 Fri termin Valfria kurser, 30 hp T. ex Verksamhetsförlagd utbildning inom turism 15/30 hp Termin 2 Turismvetenskap II Turistiska trender, marknader och symboler, 7.5 hp* Turismens framtida hot och möjligheter, 7.5 hp* Turismvetenskapliga metoder och studie, 15 hp* Termin 4 Marknadsföring och projektledning Att marknadsföra och kommunicera turism, 7.5 hp Turismupplevelser och innovation, 7.5 hp Projektledning, 15 hp Termin 6 Turismvetenskap III Turismvetenskap med examensarbete, 30 hp* * Ingår i huvudområdet Turismvetenskap och utgör obligatoriska kurser för fil. kand. examen i Turismvetenskap. Angivna kurser beskrivs nedan: Turism och samhällsutveckling, 7.5 hp Kursen innehåller definitioner, begrepp och avgränsningar av turism och närliggande begrepp samt statistik för turism. Turismens historiska framväxt och dess betydelse som samhällsfenomen och näring behandlas liksom turismvetenskap som akademiskt ämne. I kursen ges en introduktion till vetenskapligt skrivande som metod samt forskningsprocessens grunder. Turismens natur- och kulturresurser, 15 hp Kursen tar sin utgångspunkt i turismens produktionsförutsättningar i form av en destinations natur- och kulturresurser. Studenten tränar på att identifiera, samla information om och redogöra för olika platsers materiella och immateriella resurser för turism genom övningar i vetenskapligt skrivande och metod. Etiska och samhälleliga aspekter av utvecklingen av turism tas upp utifrån begreppet hållbar turism liksom balansen mellan natur- och kulturresursernas förvaltande och varugörande. Ekoturismens förhållande till kultur- och naturresurser samt dess roll för lokal ut-

5 5 (7) veckling och naturvårdsarbete behandlas. Produktion och konsumtion av turism, 7.5 hp Kursen behandlar produktion och konsumtion av turism ur ett samhälleligt, kulturellt, ekonomiskt och genusperspektiv. Studenten lär sig förstå att turismen både är en konsekvens av men också en pådrivande faktor i samhällsutvecklingen. Kursen belyser arbete och företagande inom turismnäringen. Vidare belyser kursen varugörandets process, till exempel hur den svenska naturoch kulturmiljön kan kommersialiseras för att säljas på en turismmarknad. Turistiska trender, marknader och symboler, 7,5 hp I kursen diskuteras hur platsers identitet och image utvecklas och hur olika symboler kan användas för att bygga upp och marknadsföra turism. Genom att studera internationella artiklar utvecklar studenten en förståelse för hur den internationella turismen påverkar samhällsutvecklingen både nationellt, regionalt och lokalt. I kursen ingår också att studenten självständigt analyserar ett problem som rör lokalisering, marknad eller symboler för turistiska produkter och presenterar resultatet för gruppen. Turismens framtida hot och möjligheter, 7.5 hp Kursen belyser samhälleliga och miljömässiga förändringar som formar ramarna för dagens och morgondagens turism. Faktorer som sätts i fokus är klimat, politik, teknik och ekonomi. Kursen berör aktuella teman såsom hur klimatförändringar påverkar utvecklingen och planeringen av turism liksom säkerhet och riskhantering inom resandet. Studenterna övas i att söka, sammanställa och tolka olika statistiska data och modeller för turism som används i olika former av strategi- och prognosarbete. Turismvetenskapliga metoder och studier, 15 hp Kursen inleds med en genomgång av vetenskapliga idétraditioner, forskningsprocessens olika delar samt metoder för insamling och bearbetning av data. I seminarieform diskuteras kopplingen mellan problemformulering och val av metod för datainsamling. I en egen studie tränar studenten på att självständigt planera, genomföra och redovisa en turismvetenskaplig undersökning. Studien skall baseras på vetenskapliga publikationer och eget insamlat material. I kursen ingår också att studenten kritiskt granskar en annan students arbete. Turismnäringens geografier, 15 hp Kursen ger en introduktion till kulturgeografiska begrepp och teorier såsom plats, rum, landskap, region, territorium, skala och hur de används inom turismforskningen. Turismnäringens organisering och (ojämna) utveckling diskuteras, från det globala till det lokala, i nutid och historiskt. Studenternas övas även i att tillämpa grundläggande kulturgeografiska analysmetoder. Regionen, som en allt viktigare politisk och administrativ nivå behandlas i förhållande till mål om hållbar regional tillväxt och planering av turism i Sverige och inom EU. Muntlig presentationsteknik ingår som moment i kursen och studenterna får i uppgift att granska och värdera regionala utvecklings- och tillväxtprogram. Företags- och näringslivsutveckling, 15 hp Kursen introducerar företagsekonomiska begrepp och teorier med koppling till företags- och näringslivsutveckling såsom organisation, styrning, budgetering, kalkylering och ledarskap. Olika platsers, individers och kulturers förutsättningar att utveckla turismrelaterat näringsliv diskuteras.

6 6 (7) Kursen lyfter fram företagandets betydelse vid utvecklandet av turismdestinationer liksom vilka villkor och förutsättningar för företagande i allmänhet och turismföretag i synnerhet. Studenterna övas i att upprätta och värdera en affärsplan för en turismrelaterad verksamhet. Att marknadsföra och kommunicera turism, 7.5 hp Kursen introducerar marknadsföringens begrepp och verktyg i teori och praktik med utgångspunkt i tjänste- och turismverksamheter. I kursen analyseras även hur platser och turismattraktioner lyfts fram och behandlas i form av bild och text inom webbaserad destinatonsmarknadsföring. Vidare betonas etiska och rättsliga perspektiv inom marknadsföring av turism. Turismupplevelser och innovation, 7.5 hp Kursen tar sin utgångspunkt i konsumentens upplevelse av en turismtjänst. Studenten får erfarenheter av hur man tar hänsyn till människors individuella förutsättningar och sociala behov vid utvecklandet av nya turismtjänster. Studenterna lär sig gestaltning, drama och narrativa- och pedagogiska metoder som kan användas vid paketeringen och marknadsföringen av turismtjänster. Projektledning, 15 hp Fokus i kursen är det enskilda projektet: hur det enskilda projektet leds och hur individer och grupper utvecklas under ett enskilt projekt. Kursen innehåller två spår som genomförs parallellt: projektledningsmetodik respektive individers och gruppers utveckling under projektarbete. Båda spåren bygger på att studenterna tillägnar sig en referensram och en gemensam terminologi för att beskriva en organisations projektmiljö vad gäller generella projektroller och projektmodeller. Verksamhetsförlagd utbildning inom turism, 15/30 hp Under kursen övas studenterna i att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt arbete inom turismnäringen. Studenten tar aktivt del i allmänt förekommande arbetsuppgifter på praktikplatsen, i syfte att nå kunskap om turismnäringens varierade arbetsområden, t ex inom planering, utveckling och marknadsföring. Student och fälthandledare upprättar tillsammans en plan för praktiken där arbetsuppgifterna preciseras tids- och innehållsmässigt. Kursen examineras genom olika praktikrelaterade uppgifter och ett självständigt vetenskapligt arbete. Praktiken sker på helfart (30hp) eller halvfart (15hp) under en hel termin och är en valbar kurs under programmets termin 5. Studenten ansvarar själv för att skaffa en praktikplats. Turismvetenskap med examensarbete, 30.0 hp Kursen innehåller en fördjupning inom ämnet turismvetenskap utifrån aktuell forskning, teoriutveckling och metoder. Kursen avslutas med ett vetenskapligt arbete (15 hp) där studenterna tränas i att självständigt planera, genomföra och redovisa en turismvetenskaplig undersökning. Arbetet redovisas i form av en uppsats som seminariebehandlas. Examensbenämning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Turismvetenskap Degree of Bachelor of Social Science Major: Tourism studies

7 7 (7) Tillgodoräknande av kurs Student har rätt att begära tillgodoräknade av tidigare studier vid svensk högskola eller studier utomlands. Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av respektive examinator. Beslut om tillgodoräknande av hel kurs eller av generella högskolepoäng fattas av personal på Studentservice. Övrigt Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. Tidigare version av utbildningsplanen är fastställd: , dnr FAK3 2009/266, att gälla från och med ht 2010

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING

GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING GODA EXEMPEL PÅ HÅLLBAR UTVECKLING I HÖGRE UTBILDNING RÅDET FÖR HÖGRE UTBILDNING COUNCIL FOR THE RENEWAL OF HIGHER EDUCATION Box 7285, SE-103 89 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting Address: Luntmakargatan

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer