Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell."

Transkript

1 Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 23 januari 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell. Frånvarande: Marlene Erlandsson. 1. Sven Boman gick igenom föregående protokoll. 2. Årsmöte planeras till lördagen den 2 februari 2013 kl i aulan vid Folkhögskolan i Fårösund. Sven ser till att annonser publiceras i gotlandstidningarna. Sven mejlar annonstexten till oss för affischering på flera platser i Fårösund. 3. Årsmötet ska välja styrelse och en medlemsavgift ska fastslås, förslagsvis 200 kr. Årsmötet ska också diskutera om vi behöver betala en del av anslutningsavgiften redan i samband med tecknandet av bindande anmälan för anslutning i syfte att kunna ge ersättning till grävare m.m., förslagsvis kr, senast ett visst datum. 4. BRS-networks kommer med offert vid årsmötet. 5. Formulär för ansökan om medlemskap till föreningen ska tillhandahållas vid årsmötet. 6. Arne Eklund inväntar svar från kommunen angående anslutning av deras olika fastigheter till Bunge fiber. Vid protokollet Justeras Gullbritt Thorsell Sven Boman

2 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 22 oktober 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Marianne Hammarstedt, Mikael Hamstedt, Kristina Hedberg, Mats Larsson, Gullbritt Thorsell, och Hans Åkermark. Adjungerade: Göran Karlsson och Leif Pettersson Frånvarande: Mats Widgren och Anders Widgren, 1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet. 2. Till sekreterare för mötet valdes Gullbritt Thorsell. 3. Till justeringsperson för dagens protokoll jämte ordföranden valdes Mikael Hamstedt. 4. Protokollet från senaste styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna. 5. Kvarvarande punkter att åtgärda: - Kontroll med Tofta/Eskelhem innan vi skriver upphandlingsunderlag. - Mats Larsson avrapportering angående kontakter med officiella myndigheter såsom Länsstyrelsen, GEAB, Trafikverket, Lantmäteriet m.fl. Vilka åtgärder behöver föreningen göra? Vilka kostnader åsamkas oss? Behöver vi skaffa kartor, till vilken kostnad? Vad gäller gentemot Region Gotland angående anmälan om påbörjad process för fiberdragning? - Momsplikt eller inte? Beslut i denna fråga kvarstår tills vi beslutat vilket fiberalternativ vi ska välja (kalkyl och avtal ska finnas med vid eventuell ansökan om momsplikt). - Mats Widgren undersöker vilka markägare som berörs vid fiberdragningen. - Föreslagen text till fastighetsavtal ska diskuteras. - Förslag till text på de Markägareavtal vi ska använda bearbetas av Mats Widgren från den mall som finns på Bredband Gotland och skickas ut till alla i styrelsen för synpunkter. - Kristina Hedberg håller kontakt med Per Widerström Gotlands Länsmuseum angående Fornminneslagen. Föreningen lämnar förslag på ledningsdragning och skickar till Länsmuseet som bedömer och ger tillstånd beträffande naturvärden och fornminnen. 6. Ekonomiskt saldo i föreningen ligger idag på kronor. 198 betalande medlemmar. 7. Dagsläget angående fiberanslutning: 244 st. fastighetsägare (och 40 st. företag) har sagt Ja till anslutning. 8. Styrelsemötet föregicks av möte med Tommy Andersson, representant för IP-only, då frågetecken rätades ut, information lämnades och en konkret diskussion fördes kring anbudet.

3 Styrelsemedlemmarna resonerade nu kring anbudets olika delar och jämförde med Skanovas lämnade anbud. Styrelsen beslutade att enhälligt förorda anbudet från IP-only vid kommande medlemsmöte/stormöte då beslut om val av operatör ska fattas. 9. Öppet medlemsmöte/stormöte ska hållas torsdagen den 7 november 2013 kl Lokal meddelas senare. 10. Kallelse till mötet ska ske via e-post till samtliga medlemmar. Sven Boman skriver text till annons för mötet att införas i Gotlands tidningar och på Hemsidan. Annonsen ska också anslås i samhället; Biblioteket, Statoil, Idrottshallen, anslagstavlor vid busshållplatsen och Bungehallen. 11. Agenda för mötet ska tas fram vid nästa styrelsemöte. Hans Åkermark och Göran Karlsson har börjat arbeta med en presentation i Power Point av förutsättningar och ställningstagande för styrelsearbetet. 12. Göran Karlsson informerade att Anders Nyström, Bungehallen erbjudit sig bjuda på kaffe och wienerbröd i i Bungehallens fikahörna om styrelsen önskar få ett tillfälle till information kring Bunge Fiber. Styrelsen tackar för erbjudandet och överenskommer om tid med Anders Nyström efter det att stormötet hållits. 13. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 29 oktober kl i Träffpunktens lokaler. 14. Sven Boman avslutade dagens styrelsemöte. Vid protokollet Gullbritt Thorsell Justeras Sven Boman Mikael Hamstedt

4 Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 21 november 2012 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Arne Eklund, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Esso Ericsson. Adjungerade: Bertil Smitterberg, Kristina Hedberg, Hasse Åkermark, Gullbritt Thorsell, Börje Ekman. Särskilt inbjudna: Sven-Erik Åkerlund, Eva Fohlström och Lennart K Persson från Fibernät Gotland (deltog del av mötet). Frånvarande: Marlene Erlandsson. 1. Göran Karlsson valdes att leda mötet. 2. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 3. Läget just nu. 222 fastighetsägare har anmält intresse, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39 %. Vi behöver fler Ja-svar. Ca 40 % av alla fastighetsägare har ännu inte svarat alls. Vi behöver gå på dessa. 4. Vi vill kunna få info av Telia angående sommarboende m.m. 5. Esso informerade om att Trafikverket har godkänt fräsning i dikeskanten. En specialmaskin för detta kommer inom kort till Gotland. 6. Lennart K Persson, ordförande i Fibernät Gotland och kassör i Hejnum/Bäl fiberförening hälsades välkommen. Han informerade att 25 socknar på ön nu är klara med sina fibernät. Ytterligare 30 socknar är på gång kronor är medeltalet på anslutningsavgiften hittills. Ytterligare information från Lennart K Persson: - Telias erbjudande för TV-delen motsvarar deras kanalpaket Lagom. Extrakanaler kostar och dessutom tillkommer en krypteringskostnad.

5 - Har en fastighetsägare flera hus kan man skriva flygelavtal som innebär 1 hel kostnad för huvudfastigheten samt eventuellt en halvering för flygeln. - Tele 2 och Bredbandsbolaget är intresserade att gå in som leverantörer. - Telia säger att det kommer att kosta ca kr om någon vill gräva enskilt till sin fastighet efter det att föreningen avslutat grävningarna. - Grävdjupet vid kanalisationen blir 80 cm. - Back up vid strömavbrott behövs i växeln och vid fastigheten. - Kom ihåg att det behövs kapacitet i fibern för fastigheter som tillkommer. - Skriftliga Markägaravtal som berör flera fastigheter är viktigt. Ledningsrätter skrivs in av Lantmäteriet och kostar ca kr. - Kvartalsfakturering rekommenderas framför månadsfakturering. Information om vad Hejnum/Bäls förening beslutat gällande deras förening: Ordförande och kassören arvoderas av föreningen idag. För varje medlem kostar det förutom anslutningsavgift och abonnemangskostnad också en medlemsavgift i deras förening på 200 kronor. Föreningen begär in skriftlig bekräftelse på att de lämnat information till en fastighetsägare om ja eller nej till fiber. Detta för att vederbörande inte ska komma i efterhand och säga att man inte fått informationen. Beträffande hyresfastigheter belastar huvudanslutningsavgiften själva fastigheten. Sedan blir det en kostnad på ca 50 % av anslutningsavgiften för varje lägenhet. Små företag betraktas som personer. Större företag får svart fiber, vilket innebär en tom fiber och företagaren får förhandla med fiberbolag.

6 Sommarboende som ansluter sig, men inte abonnerar direkt, kommer att få betala några tusen första gången de vill börja abonnera. 7. Arne Eklund ska kontakta Anne Stål Moussa angående alla kommunala fastigheter som finns i vårt område. Ska de omfattas av fibernätet eller inte? 8. Sockenföreningens Hemsida och Bunge Fibers flik där bör få en bättre struktur. Arne Eklund, Margareta Smitterberg och Sussi Johansson fick i uppdrag att diskutera hur det ska göras. 9. Bestämdes att interimsstyrelsen för Bunge Fiber ska hålla ett Planeringsmöte torsdagen den 6/12 kl för att kalla till ett årsmöte med alla anmälda intresserade. En valberedning ska tillsättas vid detta möte. Föreslogs att årsmötet beslutar om ett insatskapital/medlemsavgift på 100 kr. Vid årsmötet ska stadgar för föreningen fastställas. Vid protokollet Justeras Gullbritt Thorsell Göran Karlsson

7 Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 20 september 2012 Närvarande styrelseledamöter: Göran Karlsson, AnnBritt Lantz, Mats Larsson. Adjungerade: Börje Ekman, Hasse Åkermark, Gullbritt Thorsell, Marianne Hammarstedt. Frånvarande: Sven Boman, Arne Eklund, Esso Ericsson, Marlene Erlandsson. 1. Göran Karlsson valdes att leda mötet. 2. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 3. Var är protokollen från tidigare möten? Alla protokoll bör läggas ut under fliken Bunge fiber på Sockenföreningens hemsida. Dessutom bör annan information läggas ut där som visar att vi håller på och jobbar och hur långt vi kommit. 4. Områdesansvariga för var sitt särskilda område är: Sven Boman, Arne Eklund, Mats Larsson, Gullbritt Thorsell, Bertil Smitterberg, Ann-Britt Lantz, Marlene Erlandsson, Börje Ekman, Marianne Hammarstedt, Kristina Hedberg för Ahr-Hau? (och Carina Lundqvist Källström för Kustparken). De vid mötet närvarande områdesansvariga redovisade läget just nu beträffande intresseanmälningar och nedlagt arbete sedan förra mötet. Det totala antalet JA-anmälningar idag är 172 st., vilket motsvarar 28% av antalet fastighetsägare. Vi fortsätter arbetet med att få in flera intresseanmälningar genom personliga kontakter, telefonsamtal, brev, eller att lägga intresseanmälningslappar i postlådorna gärna med en hänvisning till områdesansvarig. Beslutades att vi kallar alla områdesansvariga till varje möte. 5. Göran Karlsson ansvarar för originallistan som visar hur många JA- och NEJanmälningar och eventuella frågetecken som kommit in. Samtliga områdesansvariga mailar sina svar till Göran genom notering av namn och fastighetsbeteckning samt även telefonnummer och e-postadress där så finns.

8 6. Gullbritt Thorsell väntar på svar från BRS-network angående fastighetsbeteckningar som saknar fastighetsägarens namn. 7. Fakturor lämnas till Sven Boman, för t.ex. kopieringskostnad, porto, kuvert m.m. 8. Vi har fått ca i anslag från Leader att användas till och med september månad. Vi har förbrukat ca Sven Boman kontaktar Region Gotland om att vi får förlängd utnyttjandetid året ut. 9. Av Görans originallista framgår vilka som sagt sig vilja hjälpa till i någon form. Vi plockar var och en själva fram de som tillhör vårt område och kontaktar dessa om vi behöver hjälp med något. 10. Kontakt tas med Handelsbanken om möjligheten att låna pengar till anslutningsavgiften. 11. Information vi kan lämna till fastighetsägare: I anslutningen ingår att Bunge Fiber gräver fram till husväggen, där det sätts upp ett fiberuttag innehållande 20 m kabel och övrig utrustning. Fastighetsägarens ansvar är att ta hål i väggen och installera kabel. Övrig utrustning ingår i abonnemanget: Modem, IP-telefoni, 2 boxar ingår till TV och tillgång till 19 kanaler i dagsläget. 3 arbetsdagar ideellt arbete förutsätts att varje fastighetsägare bidrar med. Tidsåtgången från det vi börjar gräva beräknas till ca 10 veckor. Hemsidor vi kan rekommendera intresserade att ta del av är Bunge.se/Bungefiber och Bredbandgotland.se. 12. Nästa möte blir den 4/10 kl i Kupan. Hasse har med sig nyckel. Göran beställer fika/kanelbulle gm kupan/röda korset. Göran tackade de närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Gullbritt Thorsell Göran Karlsson

9 PROTOKOLL FRÅN FIBERFÖRENINGENS MÖTEN Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 20 september 2012 Närvarande styrelseledamöter: Göran Karlsson, AnnBritt Lantz, Mats Larsson. Adjungerade: Börje Ekman, Hasse Åkermark, Gullbritt Thorsell, Marianne Hammarstedt. Frånvarande: Sven Boman, Arne Eklund, Esso Ericsson, Marlene Erlandsson. 1. Göran Karlsson valdes att leda mötet. 2. Gullbritt Thorsell valdes till sekreterare för mötet. 3. Var är protokollen från tidigare möten? Alla protokoll bör läggas ut under fliken Bunge fiber på Sockenföreningens hemsida. Dessutom bör annan information läggas ut där som visar att vi håller på och jobbar och hur långt vi kommit. 4. Områdesansvariga för var sitt särskilda område är: Sven Boman, Arne Eklund, Mats Larsson, Gullbritt Thorsell, Bertil Smitterberg, Ann-Britt Lantz, Marlene Erlandsson, Börje Ekman, Marianne Hammarstedt, Kristina Hedberg för Ahr-Hau? (och Carina Lundqvist Källström för Kustparken). De vid mötet närvarande områdesansvariga redovisade läget just nu beträffande intresseanmälningar och nedlagt arbete sedan förra mötet. Det totala antalet JA-anmälningar idag är 172 st., vilket motsvarar 28% av antalet fastighetsägare. Vi fortsätter arbetet med att få in flera intresseanmälningar genom personliga kontakter, telefonsamtal, brev, eller att lägga intresseanmälningslappar i postlådorna gärna med en hänvisning till områdesansvarig. Beslutades att vi kallar alla områdesansvariga till varje möte. 5. Göran Karlsson ansvarar för originallistan som visar hur många JA- och NEJ-anmälningar och eventuella frågetecken som kommit in. Samtliga områdesansvariga mailar sina svar till Göran genom notering av namn och fastighetsbeteckning samt även telefonnummer och e- postadress där så finns. 6. Gullbritt Thorsell väntar på svar från BRS-network angående fastighetsbeteckningar som saknar fastighetsägarens namn. 7. Fakturor lämnas till Sven Boman, för t.ex. kopieringskostnad, porto, kuvert m.m.

10 8. Vi har fått ca i anslag från Leader att användas till och med september månad. Vi har förbrukat ca Sven Boman kontaktar Region Gotland om att vi får förlängd utnyttjandetid året ut. 9. Av Görans originallista framgår vilka som sagt sig vilja hjälpa till i någon form. Vi plockar var och en själva fram de som tillhör vårt område och kontaktar dessa om vi behöver hjälp med något. 10. Kontakt tas med Handelsbanken om möjligheten att låna pengar till anslutningsavgiften. 11. Information vi kan lämna till fastighetsägare: I anslutningen ingår att Bunge Fiber gräver fram till husväggen, där det sätts upp ett fiberuttag innehållande 20 m kabel och övrig utrustning. Fastighetsägarens ansvar är att ta hål i väggen och installera kabel. Övrig utrustning ingår i abonnemanget: Modem, IP-telefoni, 2 boxar ingår till TV och tillgång till 19 kanaler i dagsläget. 3 arbetsdagar ideellt arbete förutsätts att varje fastighetsägare bidrar med. Tidsåtgången från det vi börjar gräva beräknas till ca 10 veckor. Hemsidor vi kan rekommendera intresserade att ta del av är Bunge.se/Bungefiber och Bredbandgotland.se. 12. Nästa möte blir den 4/10 kl i Kupan. Hasse har med sig nyckel. Göran beställer fika/kanelbulle gm kupan/röda korset. Göran tackade de närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Gullbritt Thorsell Göran Karlsson

11 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den19 juni 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Marianne Hammarstedt, Mikael Hamstedt, Kristina Hedberg, Mats Larsson, Gullbritt Thorsell, Mats Widgren och Hans Åkermark. Adjungerad: Göran Karlsson Frånvarande: Anders Widgren. 1. Ordförande Sven Boman öppnade mötet. 2. Till sekreterare för mötet valdes Gullbritt Thorsell. 3. Till justeringsperson för dagens protokoll jämte ordföranden valdes Kristina Hedberg. 4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 5. Svar har kommit från Bolagsverket. Med anledning av att de önskar komplettering på några punkter senast den 5 juli 2013 beslutar vi att: - Protokoll från medlemsmöte som visar att vi beslutat att anta föreningens stadgar, valt styrelse och revisor ska skickas in. - Med ändring av beslut om firmateckning beslutar styrelsen att firmateckning ska ske av Sven Boman och Marianne Hammarstedt båda i förening. - Med hänvisning till 6 i stadgarna och 8 i årsmöte beslutar styrelsen att förtydliga att insatsbeloppet är kronor och betalas via bankgiro. Beloppet är en delbetalning av en anslutningsavgift som kommer att ligga mellan och kronor. 6. Marianne Hammarstedt har kollat vad som gäller för skyldigheten för vår förening att redovisa moms. Svaret blev att föreningen inte är redovisningsskyldig för moms. 7. Göran Karlsson och Hans Åkermark presenterade förslag till struktur på vår nya Hemsida. Arbetar vidare och redovisar vid nästa möte. 8. Mikael Hamstedt kontaktar Joachim Kyulenstjerna angående fiberanslutning för fastigheterna i området Bungenäs. 9. Diskussion kring förslag från IP-only. Vi inväntar kontakt från Telia och jämför båda förslagen.

12 10. Fortsatt diskussion om textförslag till informationsblad och särskild svarsblankett att skicka till de fastighetsägare som ännu inte svarat om de är intresserade av fiberanslutning eller inte. 11. Bunge fiber skall marknadsföra sig vid Bungehallen fredagarna den 5, 12 och 19 juli kl samt på Fårösunds marknad den 27 juli. 12. Nästa styrelsemöte den 25 juni kl i Träffpunktens lokaler. 13. Sven Boman avslutade dagens möte. Vid protokollet Gullbritt Thorsell Sekreterare Justeras Sven Boman Ordförande Kristina Hedberg Ledamot

13 Protokoll fört vid allmänt informationsmöte den 10 januari 2013 inför kommande årsmöte med Bunge Fiber ekonomiska förening Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund. Övriga närvarande: Gullbritt Thorsell, Jonas Ekelöf, Lennart Larsson, Nils Andersson, Rose-Marie Wilk Andersson, Göran Öhlund, Nisse Karlström, Wiveka Norman, Tommy Fohlin, Anders Thorsell, Håkan Linder, Bengt Horn, Sven-Eric Åkerlund, Angelica Åberg, Tommy Mattsson, Gustaf Svedjemo. Frånvarande styrelseledamöter: Esso Ericsson, Marlene Erlandsson. 1.Sven Boman hälsade alla välkomna och berättade om interimsstyrelsens arbete så här långt med att samla in intresseanmälningar till fiberanslutning från fastighetsägare i vårt område, Bunge-Fårösund- Fleringe, och informerade om innehållet i det erbjudande Telia svarar för. En viktig fråga gäller de fritidsboendes villkor. Flera alternativ kan tänkas, t.ex. vilande abonnemang (och då en något högre anslutningsavgift), 3- månaders abonnemang per år (och då en högre abonnemangsavgift än 350 kr) eller flytt av gällande abonnemang under vistelsen i Bunge, vilka alla ska diskuteras och fastställas av kommande styrelse. 2. Göran Karlsson informerade om kontakter med BRS-networks, vilket indikerar en anslutningsavgift som är lägre än vi tidigare talat om, baserat på de ca 250 fastighetsägare som nu anmält sitt positiva intresse för fiberanslutning. Föreningen skulle behöva ytterligare ett antal anslutna. Ett sista datum för anslutning bör fastställas. 3.Redovisning av erhållna Leaderpengar ska ske senast 31 januari Syftet med dagens möte är att få fram tänkbara namn som styrelseledamöter inför kommande årsmöte. Flera namn föreslogs. Alla närvarande uppmanas tänka vidare och maila till Göran Karlsson ytterligare tänkbara namn. Sven kontaktar föreslagna namn som dykt upp idag. 5.Årsmöte ska hållas lördagen den 2 februari 2013 kl i aulan vid Folkhögskolan. Styrelse ska då väljas och en medlemsavgift ska fastslås, förslagsvis 200 kr. Årsmötet ska också diskutera om vi behöver betala en del av anslutningsavgiften redan i samband med tecknandet av bindande anmälan för anslutning till föreningen i syfte att kunna ge ersättning till grävare m.fl. 6.Interimsstyrelsen träffas nästa gång onsdagen den 23 januari 2013 kl i Kupan. Vid protokollet Gullbritt Thorsell Justeras Sven Boman

14 STADGAR FÖR BUNGE FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde FIRMA Föreningens namn är Bunge Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 3 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Gotlands kommun. 4 MEDLEMSKAP Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Bunge socken med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen. 6 MEDLEMSINSATS Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på xxxx kronor. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 lag ( ) om ekonomiska föreningar återbetalas en insatts inte. 7 ÅRSAVGIFT Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 300 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 8 ÖVRIGA AVGIFTER För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen. 9 UTESLUTNING En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 10 AVGÅNG Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. 11 STYRELSE Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. 1 (2)

15 12 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. 13 REVISORER På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 14 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 15 ÅRSREDOVISNING Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordningen. 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 10. Budget. 11. Medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant. 15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 17 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt 6 dock maximalt 10 röster. 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media kan ordinarie postgång användas. 19 VINSTFÖRDELNING Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i Lag 1987:667 (10 kap, 6 ) föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 20 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt STADGEÄNDRING Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. 23 ÖVRIGT Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger. 2 (2)

16 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 19 november 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Marianne Hammarstedt (delvis), Mikael Hamstedt, Kristina Hedberg, Mats Larsson, Gullbritt Thorsell och Hans Åkermark. Adjungerade: Göran Karlsson och Leif Pettersson Frånvarande: Mats Widgren och Anders Widgren 1. Vice ordförande Hans Åkermark öppnade mötet. 2. Till sekreterare för mötet valdes Gullbritt Thorsell. 3. Till justeringsperson för dagens protokoll jämte ordföranden valdes Mikael Hamstedt. 4. Protokollet från senaste styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna. 5. Kvarvarande punkter att åtgärda: - Kontroll med Tofta/Eskelhem innan vi skriver upphandlingsunderlag. - Mats Larsson avrapportering angående kontakter med officiella myndigheter såsom Länsstyrelsen, GEAB, Trafikverket, Lantmäteriet m.fl. Vilka åtgärder behöver föreningen göra? Vilka kostnader åsamkas oss? Behöver vi skaffa kartor, till vilken kostnad? Vad gäller gentemot Region Gotland angående anmälan om påbörjad process för fiberdragning? - Momsplikt eller inte? Beslut i denna fråga kvarstår tills vi beslutat vilket fiberalternativ vi ska välja (kalkyl och avtal ska finnas med vid eventuell ansökan om momsplikt). - Mats Widgren undersöker vilka markägare som berörs vid fiberdragningen. - Föreslagen text till fastighetsavtal ska diskuteras. - Kristina Hedberg håller kontakt med Per Widerström Gotlands Länsmuseum angående Fornminneslagen. Föreningen lämnar förslag på ledningsdragning och skickar till Länsmuseet som bedömer och ger tillstånd beträffande naturvärden och fornminnen. - Göran Karlsson överenskommer om tid med Anders Nyström, Bungehallen, efter det att stormötet hållits, för ett informationstillfälle för Bunge Fiber i Bungehallens fikahörna då Bungehallen bjuder på kaffe och wienerbröd. - Mats Widgrens textförslag till Markägareavtal kommer att användas som underlag och jämförelse när vi får avtalstexten från kommunikatören. - De villkor för tjänsteleverantörer som Kristina Hedberg kollat ska vi diskutera djupare när avtalet med kommunikatören är klart. - Vad gäller faktureringen ska vi i avtalet med Payex skriva in en paragraf om att abonnent som säger upp avtalet ska iaktta en viss uppsägningstid om t.ex. 3 eller 6 månader. Vi ska också ha en diskussion om vilken dröjsmålsränta som ska gälla vid utebliven betalning inom fastställd tidpunkt samt vilken administrationskostnad utöver abonnemangskostnaden vi ska lägga till för varje abonnent.

17 6. Ekonomiskt saldo i föreningen ligger idag på kronor, varav kronor i medlemsavgifter. 7. Marianne Hammarstedt har kollat med banken angående återbetalning av de redan inbetalade kronor som delbetalning i kommande anslutningsavgift. Banken kan inte återbetala pengarna med mindre än att alla meddelar kontouppgifter där de vill ha pengarna insatta. Styrelsen anser det vara en onödig arbetsuppgift nu och beslutar därför att inte återbetala pengarna. Sven Boman och Marianne Hammarstedt avtalar med banken om låsning av pengarna viss period på särskilt konto till viss överenskommen ränta. 8. Fastighetsägare som sagt JA till anslutning, men ännu inte betalat medlemsavgiften på 200 kronor, ska tillskrivas och avkrävas inbetalning snarast via e-post/vanlig post. 9. Dagsläget angående fiberanslutning: 257 st. fastighetsägare (och ca 30 st. företag) har sagt Ja till anslutning. 10. Ardre/Ljugarn socken har skrivit avtal med IP-only. Hans Åkermark har kollat med deras kontaktperson bl.a. angående bidraget från region Gotland om kr. Möjligheten att samarbeta kring en begäran om att få ut bidraget får diskuteras vidare i ett senare skede. 11. Annonsering/affischering klart inför kommande informationsmöte den 26 november 2013, då IP-only och ComHem deltar. Information via e-post kommer att sändas ut. 12. Tommy Andersson har skickat oss texter till överenskommelse och till markägareavtal, vilka diskuterades vid mötet. Vi vill göra vissa ändringar och kommer att diskutera dessa med Tommy Andersson den 26 november innan informationsmötet. Vi kommer också att låta en jurist granska texterna. Vi vill t.ex. få med en paragraf om att när anslutningsavgiften är betalad är nätet slutbetalat och att inga övriga avgifter kommer att krävas från föreningen eller den enskilde. 13. Text till Fastighetsavtal inväntas från IP-only. 14. Arbetet med adressuppdateringar av listorna är klart. 15. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 26 november 2013 kl i Folkhögskolans aula, innan informationsmötet som startar kl Hans Åkermark avslutade dagens styrelsemöte. Vid protokollet Gullbritt Thorsell Justeras Hans Åkermark Mikael Hamstedt

18 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Bunge Fiber ekonomisk förening den 12 november 2013 Närvarande styrelseledamöter: Marianne Hammarstedt, Mikael Hamstedt, Kristina Hedberg, Mats Larsson, Gullbritt Thorsell, Mats Widgren och Hans Åkermark. Adjungerade: Göran Karlsson och Leif Pettersson Övriga: Esso Eriksson, revisorsuppleant. Frånvarande: Sven Boman och Anders Widgren 1. Vice ordförande Hans Åkermark öppnade mötet. 2. Till sekreterare för mötet valdes Gullbritt Thorsell. 3. Till justeringsperson för dagens protokoll jämte ordföranden valdes Marianne Hammarstedt. 4. Protokollet från senaste styrelsemötet gicks igenom och lades till handlingarna. 5. Kvarvarande punkter att åtgärda: - Kontroll med Tofta/Eskelhem innan vi skriver upphandlingsunderlag. - Mats Larsson avrapportering angående kontakter med officiella myndigheter såsom Länsstyrelsen, GEAB, Trafikverket, Lantmäteriet m.fl. Vilka åtgärder behöver föreningen göra? Vilka kostnader åsamkas oss? Behöver vi skaffa kartor, till vilken kostnad? Vad gäller gentemot Region Gotland angående anmälan om påbörjad process för fiberdragning? - Momsplikt eller inte? Beslut i denna fråga kvarstår tills vi beslutat vilket fiberalternativ vi ska välja (kalkyl och avtal ska finnas med vid eventuell ansökan om momsplikt). - Mats Widgren undersöker vilka markägare som berörs vid fiberdragningen. - Föreslagen text till fastighetsavtal ska diskuteras. - Kristina Hedberg håller kontakt med Per Widerström Gotlands Länsmuseum angående Fornminneslagen. Föreningen lämnar förslag på ledningsdragning och skickar till Länsmuseet som bedömer och ger tillstånd beträffande naturvärden och fornminnen. - Göran Karlsson överenskommer om tid med Anders Nyström, Bungehallen, efter det att stormötet hållits, för ett informationstillfälle för Bunge Fiber i Bungehallens fikahörna då Bungehallen bjuder på kaffe och wienerbröd. - Mats Widgrens textförslag till Markägareavtal kommer att användas som underlag och jämförelse när vi får avtalstexten från kommunikatören. - De villkor för tjänsteleverantörer som Kristina Hedberg kollat ska vi diskutera djupare när avtalet med kommunikatören är klart. - Vad gäller faktureringen ska vi i avtalet med Payex skriva in en paragraf om att abonnent som säger upp avtalet ska iaktta en viss uppsägningstid om t.ex. 3 eller 6

19 månader. Vi ska också ha en diskussion om vilken dröjsmålsränta som ska gälla vid utebliven betalning inom fastställd tidpunkt samt vilken administrationskostnad utöver abonnemangskostnaden vi ska lägga till för varje abonnent. 6. Ekonomiskt saldo i föreningen ligger idag på kronor. 202 fastighetsägare har betalat medlemsavgift. 7. Dagsläget angående fiberanslutning: 255 st. fastighetsägare (och ca 40 st. företag) har sagt Ja till anslutning. 8. Fastighetsägare som sagt JA till anslutning, men ännu inte betalat medlemsavgiften på 200 kronor, ska tillskrivas och avkrävas inbetalning snarast. 9. Den 7 november 2013 hade vi ett mycket välbesökt stormöte/medlemsmöte där vi informerade om styrelsens arbete hittills och att styrelsen förordar en lösning för Bunge Fiber med s.k. Öppen fiber där företaget IP-only blir generalentreprenör, kommunikatör och nätägare för en kostnad av per fastighetsägare med möjlighet till gruppavtal med Comhem som tjänsteleverantör. Mötet gav styrelsen enhälligt stöd för att fortsätta diskussionerna med IP-only. Valda delar av mötesnoteringarna från stormötet ska publiceras på Hemsidan, frågorna för sig. 10. Hans Åkermark har kontaktat kontaktpersonen för IP-only, Tommy Andersson, och informerat om mötets beslut. Tommy Andersson kommer att sända oss text till avtal/överenskommelse och text till fastighetsavtal den 14/11 eller 15/11. Vi vill få med en paragraf om att när anslutningsavgiften är betalad är nätet slutbetalat och att inga övriga avgifter kommer att krävas från föreningen eller den enskilde. 11. Nytt allmänt möte ska hållas tisdagen den 26 november 2013 kl i Folkhögskolans aula. Då kommer IP-only och Comhem att närvara för att informera mera konkret om innehållet i deras erbjudande. Tommy Andersson ombeds ta med sig och visa olika delar av den utrustning som kommer att behövas. Kallelse ska gå ut via Hemsidan, e-post och affischer i samhället, (samma ansvariga som vid förra mötet). 12. IP-onlys krav på oss nu inför deras arbete med att skriva anslutningsavtal: - Vi ska kolla att alla hemadresser till fastighetsägarna stämmer. Kristina Hedberg gör jobbet (med hjälp av någon annan i styrelsen om det behövs). - Gullbritt Thorsell kollar företagen och övriga udda fastighetsägare.

20 - Göran skickar oss aktuell lista uppdelad på Ja, Nej, Ej svarat m.m. - Esso Eriksson kontaktar IP-only gällande Företagarföreningen. Bör vara klart till nästa styrelsemöte på tisdag. 13. Styrelsen beslutade att de kronor som en del redan betalat in som delbetalning i kommande anslutningsavgift ska återbetalas till dessa. Marianne kollar med banken att det är möjligt, vad det kostar och när det kan ske. 14. Ardre socken har skrivit avtal med IP-only. Hasse kollar med deras kontaktperson bl.a. angående bidraget från region Gotland om kr. Möjligt att samarbeta kring en begäran om att få ut bidraget, trots att vi fått nej vid förfrågan? 15. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 19 november 2013 kl i Träffpunktens lokaler. 16. Hans Åkermark avslutade dagens styrelsemöte. Vid protokollet Gullbritt Thorsell Justeras Hans Åkermark Marianne Hammarstedt

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är Wist Fiber Ekonomisk Förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening.

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Antagna av föreningens årsstämma 2015-02-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Sexdrega fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Snöveltorp byalag inbjuder till

Snöveltorp byalag inbjuder till Snöveltorp byalag inbjuder till Fiber i Snövelstorp Hej kära granne! Vi är nu klara med insamlingen av intresseanmälningar och upphandling! Intresset har varit mycket stort och vi är nu i dagsläget 117

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber Bredbandsutbyggnad Bråta med omnejd 2017-03-01 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bråta fiber Datum och tid: tisdagen den 4 april 2017, kl. 18.30 Plats: fullmäktigesalen, kommunhuset i Hova Vi hälsar

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening (nedan benämnd Föreningen). 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening 2 Ändamål och

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening (antagna första gången 9 april 2014) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Strädelängan Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen är en politiskt

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan -

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program

AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program AKFibers ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Program - Föreningsstämma - Anslutningar, medlemmar läget i dag - Arbetsläge. Tidsplan - Dragning av IP-Onlys kanalisation - Arbete för att återställa marken

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften.

Tillhörighet Styrelsen äger rätt att ansluta sig till organisationer som främjar föreningens syften. 6075-13 STADGAR FÖR DALNET EK. FÖR. 1 FIRMA Föreningens namn är DALNET EK. FÖR. med org.nr. 769625-8685 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ 1 Firma Föreningens firma är Tengene Föräldrakooperativ ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma Program - Om Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening, AKFiber - Föreningsstämma - Intresseanmälningar, medlemsantal - läget i dag - Avtal om grävning, kanalisation, blåsning. Grov tidsplan - Uppskattning

Läs mer

Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011

Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011 STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING. Fastställda vid Extrastämmor i Skruvs Folkets Hus torsdagen den 24 mars och söndagen den 10 april 2011 1 FIRMA Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. 1 Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. (Reviderat inlägg av Björn Gate) Stadgarma skall beslutas om på extra stämman den 13 dec 2012 1 Firma Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

ybolagsverket Dagerus, Kenth Einar Torsvi Slaktebo Enkoping Org.nr: Firma: Torsvi fiber ekonomisk forening /2014

ybolagsverket Dagerus, Kenth Einar Torsvi Slaktebo Enkoping Org.nr: Firma: Torsvi fiber ekonomisk forening /2014 ybolagsverket Arendenummer 456978/2014 Registreringsdatum 851 81 Sundsvall,._.,._. Tfn: 0771-670 670 07:40 bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se Dagerus, Kenth Einar Torsvi Slaktebo 13 745

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 1 Föreningens firma Föreningens firma är Förskolan Sjöelefanten ekonomisk förening 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Org.nr: 716421-4517 Datum: 2014-03-06 STADGAR 1 FIRMA Föreningens frma är Föräldrakooperativet Kuben, ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening

Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Stadgar för Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Firma 1 Föreningens firma namn är Sparnäs Skola och Fritidshem Ekonomisk Förening Ändamål 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m 2015--) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016 Lärbro Fleringe Fiber Årsmöte 2016 Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

F Ö R S L A G STADGEFÖRÄNDRING INFÖR EXTRASTÄMMA

F Ö R S L A G STADGEFÖRÄNDRING INFÖR EXTRASTÄMMA STADGAR FÖR Ljuders Byanät EKONOMISK FÖRENING. 1 FIRMA Föreningens namn är Ljuders Byanät ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Montessoriförskolan i Lund Ekonomisk förening

Stadgar för Montessoriförskolan i Lund Ekonomisk förening 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund. Föreningens säte är i Lund. Föreningen har till ändamål att driva föräldrakooperativ förskola enligt Montessoripedagogiken

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Rosa Tornet. Föreningens säte är. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva föråldrakooperativ förskola enligt

Läs mer

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY Ekonomisk förening Organisationsnummer: 716408-0256 HALMSTAD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

o förbereda och genomföra uppbyggnaden av fibernät för högkvalitativt bredband för

o förbereda och genomföra uppbyggnaden av fibernät för högkvalitativt bredband för Version 1.3 Tjurkhult den 29 april 2015 Stadgar för Tjurkhult lnfrastruktur Ekonomisk förening S 1 Föreningens Namn Föreningens namn är Tjurkhult lnfrastruktur Ekonomisk förening $ 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer