Resultatrapport för Assbergs förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport för Assbergs förskola"

Transkript

1 Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina Fridén Verksamhetens förutsättningar 1.1. Organisation Kommentar/Analys Hösten 2011 startade med att Margareta Nordin förskolechef gick i pension och jag ersatte henne from augusti. Fyra pedagoger varav tre förskollärare var på föräldraledighet. En ny avdelning 1-3 år hade startat under våren -11 och ytterligare en avdelning 3- startade i augusti -11. Rekrytering av ytterligare en förskollärare till den nystartade avdelningen 3- pågick under hösten utan framgång. På grund av att barnantalet inte ökade i den takt som vi antagit och med anställningsstoppet anställdes ingen barnskötare på vikariat under hösten. Konsekvensen av detta blev att med en förskollärare ensam på avdelningen och barn som hela tiden skolades in, kom inte avdelningen riktigt igång. Jag upplevde också att det fanns oklarheter i hur mycket pengar som fanns avsatta till nystart och vad som gällde för inköpsstopp. Det blev ingen en trygg miljö för barnen och mycket ensamarbete för pedagogen. Under vårterminen utökade barngruppen succesivt och barnskötare anställdes på vikariat. Vi såg snabbt förbättringar för både barn och personal. Avdelningen gick framåt och föräldrarna blev mer nöjda. De flesta som vikarierade under hösten saknade utbildning. I januari blev det återigen byte av personal på flera avdelningar. Vikariat avslutades och barnskötare på las-listan anställdes. Det blev återigen nya arbetslag som skulle hitta sina former. Hela året har präglats av att personal slutat och börjat och att barn skolats in och skolats ut. Arbetet under året har präglats av att hitta en gemensam plattform, gemensamma rutiner och strategier. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Anställningsstopp och inköpsstopp har påverkat verksamhetens förutsättningar i hög. Personalen har varit extremt flexibla och alltid försökt att se till barnens bästa. Att vi har behövt slå ihop avdelningar, barn och pedagoger över hela huset har skapat otrygghet hos både barn, föräldrar och pedagoger. Föräldrarna har varit osäkra på var deras barn ska lämnas eller hämtas från en dag till annan. På detta sätt har det tagit längre tid för de nyanställda pedagogerna lära känna barn, föräldrar och verksamhet. När höstterminen startade konstaterade vi nästan genast, att något behövde göras på två avdelningar. Vi ändrade gruppsammansättningen på två avdelningar. Barnen delades då in i 1-3år och 3-år. Vi fick snabbt ett positivt resultat. Barnen blev tryggare och gladare. Föräldrar och personal var nöjda med förändringen.

2 2 (10) 1.2. Personal Barn och personal Antal barn Antal barn per årsarbetare Andel med pedagogisk högskoleutbildning Andel med annan utbildning för arbete med barn 93 7,1 4,6% 42,9% 11,% Andel utan utbildning för arbete med barn. Översta siffrorna baseras på den officiella SCB-statistiken den 1 oktober. De nedre baseras på den 1 maj. Kommentar/Analys av ovanstående punkter: Formell kompetens: Under året har 3 förskollärare och en barnskötare varit föräldralediga och flera har ersatts av outbildade barnskötare. En vakant förskollärartjänst fanns till den nystartade avdelningen. Vårt försökt att rekrytera förskollärare var utan framgång. Den var vakant under hela hösten och ersattes sporadiskt under hösten av outbildad personal. En konsekvens av att flera saknat utbildning har varit att antalet ansvarsbarn har ökat för den ordinarie personalen. Inskolningar, utvecklingssamtal, dokumentation osv. Personaltäthet: Bland personalen finns flera småbarnsföräldrar vilket också har bidragit till en hög frånvaro. Vi har haft svårigheter med att rekrytera vikarier samtidigt som vi haft vikariestopp Jag ser tydligt hur detta påverkar kvalitén i verksamheten negativt. Under året har jag försökt att rekrytera förskollärare till de nya avdelningarna, utan framgång. Inga behöriga sökande. Omvärdsanalys: Det finns flera föräldrar som inte har Assbergs förskola som sitt första hands val. Det innebär att de endast har sina barn placerade här, tills det blir lediga platser på andra förskolor. Min uppfattning är att flera av valen är på grund av närhetsprincipen till andra förskolor. Givetvis kan även ett negativt rykte också påverka valet. I och med att barngrupperna ständigt förändras påverkar det barnens trygghet både för de som slutar och för de som är kvar och som ständigt får nya kamrater. Kompetensbehov/uppföljning av insatser Fördelningen på förskollärare och barnskötare var 31% förskollärare 69% barnskötare. Tre av de fyra pedagoger som varit föräldralediga under Ht-11 och vt-12 och som återgår i tjänst from ht-12 är förskollärare, vilket innebär att from hösten är fördelningen högre vad gäller förskollärare. Vi arbetar vi kontinuerligt med att öka kompetensen bland personalen. Kompetensutveckling sker inom flera områden vilket är av stor betydelse för kvalitén på förskolan. Vi erbjuder apu-studerande så varierade erfarenheter som möjligt och god handledning av erfarna och kvalificerade pedagoger. Under läsåret 12/13 utbildas en pedagog som handledare, som ytterligare ökar kvalitén på förskolans mottagning/handledning av elever. I vår organisation tas engagemang, intresse och kompetenser hos varje pedagog tillvara. Vi har genom utvecklingspedagog och arbetslagsutvecklare sett gott resultat och

3 3 (10) utveckling har skett inom flera områden. Vi kommer att arbeta på samma sätt nästa läsår. Ett gott exempel är att vi hade betydligt fler deltagare på föräldramötet. Personalens engagemang, att de var väl förberedda och med fokus på vårt uppdrag gjorde att föräldramötet genomfördes med nöjda föräldrar och pedagoger. Ett annat exempel är vårt fokus på organisation och gemensamma strategier. Det har inneburit att vi skapat en plattform för alla på förskolan att stå på. Framtagandet av en gemensam vision har inneburit samtal kring våra värderingar och vad som är väsentligt utifrån vårt uppdrag. Sammantaget ger det ökad måluppfyllesse inte minst i förhållningssätt och förståelse för uppdraget. För att säkerställa hög måluppfyllese, att utveckling sker måste uppdraget ständigt kommuniseras, förstås och analyseras. Genom dokumentation, pedagogiska forum, aftnar, lärande samtal, medmedarbetarsamtal och Apt synliggör vi denna process 1.3. Ekonomiska och materiella resurser (Egna prioriteringar) Kommentar/Analys: Med två nya avdelningar varav en som var tänkt som en tillfällig lösning och inköpsstopp har situationen för oss inte varit den bästa. Vi har saknat klara riktlinjer för hur mycket pengar vi har till förfogande. Jag upplever att det saknas basutrustning, både på de nya avdelningarna och på de gamla. Vi ligger hela tiden efter materialmässigt. Med sex avdelningar känns det tungt att inte ens befinna sig på en relevant basnivå. Vi har ändå lyckats vara kreativa, letat på vindar, lånat och ärvt stolar, bord, soffor. Konsekvens blir att kostnaden skjuts upp. Lånade saker ska återlämnas. Under året har jag som förskolechef inte haft någon bärbar dator. Det har varit en källa för stor frustration. Jag har inte på ett smidigt sätt kunnat använda mig av de digitala hjälpmedel som finns och som jag är beroende av. Anställnings, vikarie och inköpsstopp har i hög grad påverkat verksamheten negativt. Förskollärarnas planeringstid har varit få till antalet, vid vissa tider obefintliga. Det har blivit påtagligt negativt, inte minst vid det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation. En positiv konsekvens har varit att arbetslaget arbetar mer tillsammans och vissa strukturer har skapats för att underlätta samarbetet mellan avdelningarna. Morgonmöte. 2. Övergripande frågeställningar Vilka strategier/arbetssätt/metoder finns som pekar på att förskolan betraktar barns uttrycksformer som en helhet och stödjer och stimulerar alla sätt att uttrycka sig? Strategier: Att i arbetslaget tillsammans med barnen arbetar med kommunikation och samspel. Har rutiner som skapar trygghet Tillåtande och inbjudande miljö Tar tillvara på utemiljö och natur Systematiskt dokumenterar och analyserar vårt arbetssätt.

4 4 (10) Arbetssätt: Vi använder oss av en utvärderingsmall som hjälper oss att se hur och om vi behöver ändra vårt arbetssätt/förhållningssätt. Vi utmanar och uppmuntrar Vi arbetar tematiskt Vi blandar aktiviteter och material i samma rum. Metoder: Arbetet med massage har inneburit att barnen blivit mer lyhörda och ödmjuka inför varandra. Det visar sig i barnens lek och i deras konflikthantering. Barnens empatiska förmåga har stärkts. Genom pedagogernas närvaro/stöd i leken Förtydligar kommunikationen genom bilder (dagsschema) Förskolan arbetar gränsöverskridande mellan olika former som t ex språk, musik, rörelse, drama och bildskapande: 2 Förskolan ser barns skapande som ett sätt för barnet att uttrycka sig och som därför ska förstås snarare än bedömas som bra dåligt, rätt fel etc: 8 Vilka strategier finns för att stödja och stimulera barns strävan att genom egen aktivitet och eget utforskande öka förståelsen av sig själva och omvärlden liksom deras tilltro till sin egen förmåga att lära? Rutiner som skapar trygghet gör att barnen vågar pröva. Tillsammans med pedagoger vågar man pröva och tilltron till den egna förmågan ökar. Vi utvecklar vår kompetens bl.a. genom pedagogiskt forum och pedagogisk afton och Vi använder oss av en veckoplanering och vi har uppdelade ansvarsområden. På detta sätt kan vi lättare stödja barnen. Vi experimenterar och uppmuntrar barnen till eget utforskande. Använder oss av IKt som projektor, I-pad, kamera där barnen kan spegla sig själva och omvärden. När vi arbetar med massage ser vi att det ökar barnens empatiska förmåga, förståelse och tilltro för sig själva och sina kamrater. Våra samlingar är korta och med ett innehåll som fångar barnens uppmärksamhet och vilja att forska vidare. Grodan Oscar används som en symbol för att vi ska vara rädda om varandra och som skapar en vi-känsla för barnen. All personal diskuterar fortlöpande innebörden i begrepp som kunskap och lärande:

5 (10) Barnens ställs successivt inför nya utmaningar för att öka deras förståelse för och kunskap om sig själva och omvärlden genom att pröva, utforska och experimentera: Alla pedagoger är delaktiga i barnens sökande efter kunskap genom att stimulera till aktiviteter som leder till nya frågor, nytt forskande och nytt experimenterande: 3 Förskolan uppmuntrar barnen att ta initiativ och att ifrågasätta: 6 Hur arbetar förskolan för att uppmuntra barns förståelse och intresse för matematiska och naturvetenskapliga begrepp och samband, naturens kretslopp och människans inverkan på miljön? Öka pedagogernas kompetens genom fortbildning för samtlig personal på Navet och mattesatsningen. Vår medvetenhet/kunskap i naturvetenskapliga begrepp och matematik har ökat tack vare kompetensutvecklingen. Vi behöver bli bättre på att planera i det dagliga arbetet så att vi synliggör processerna i naturen. Vi har fångat barnens intressen genom att utforska närmiljön och naturen runt om förskolan. Arbetar med utomhuspedagogik som ett medel att implementera LPfö98/10 Alla på förskolan diskuterar och reflekterar fortlöpande över hur man ska ta tillvara och utveckla barns nyfikenhet och intresse för matematiska och naturvetenskapliga samband och begrepp, liksom för natur och miljö: 3 Barnen ges rikliga tillfällen att i vardagssituationer och i olika former av lek och skapande aktiviteter öka sina kunskaper om och förståelse för matematiska och naturvetenskapliga begrepp: Barnens intresse för djur och natur tas tillvara och utvecklas. De har under alla tider på året rikliga tillfällen till naturupplevelser som de bearbetar på många olika sätt: 6

6 6 (10) Vilka strategier finns för att stärka och stimulera barnens alla språk och deras språkutveckling? Vi använder oss av litteratur och sagoböcker. Bokpåsar till utlåning på olika språk. Matramsor som barnen tillsammans med en pedagog författar. Text Välkommen på alla språk finns synligt på förskolan. I vardagen ta alla tillfället i akt att sjunga, rimma, leka med nonsensord och gåtor. Är medvetna och benämner saker vid sina rätta namn. Vi förstärker språket med hjälp av tecken som stöd. Vi ser att barnen gärna använder sig av tecken. Handlingsplaner upprättas för de barn som har behov av särskilt stöd. Nära samarbete med elevhälsan. Förskolan lyckas ge alla barn tillräckligt med talutrymme: 6 Alla diskuterar fortlöpande hur förskolan ska kunna stödja och stimulera varje barns språkutveckling: 7 Barn med annat modersmål än svenska får modersmålsstöd: 1 Förskolan stimulerar och inspirerar barnen att läsa och skriva i till exempel lek, skapande verksamhet och temaarbete: Hur använder sig förskolan av kunskap om lekens grundläggande betydelse för barnens utveckling och lärande? Vi använder oss av litteratur och sagoböcker. Bokpåsar till utlåning på olika språk. Matramsor som barnen tillsammans med en pedagog författar. Text Välkommen på alla språk finns synligt på förskolan. I vardagen ta alla tillfället i akt att sjunga, rimma, leka med nonsensord och gåtor. Är medvetna och benämner saker vid sina rätta namn. Vi förstärker språket med hjälp av tecken som stöd. Vi ser att barnen gärna använder sig av tecken. Handlingsplaner upprättas för de barn som har behov av särskilt stöd. Nära samarbete med elevhälsan.

7 7 (10) Förskolan strävar fortlöpande efter att utveckla arbetssättet så att förskolan inbjuder till lek, skapande och lustfylld samvaro: 9 Alla på förskolan är medvetna om och reflekterar över sin egen betydelse för att utveckla barns lek: Pedagogerna tar en aktiv roll i leken: Vilka strategier finns för att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande? Alla barn har Digital portfolio och portfoliopärmar. Utvärderingsmall som utgår ifrån verksamhetens mål i LPFÖ98/10. Vårt utvecklingsarbete dokumenteras fortlöpande, bl.a. i syfte att medvetandegöra pedagogerna om vår barnsyn och vårt förhållningssätt och hur vårt förhållningssätt påverkar barns lärande och utveckling. Att pedagogerna inte haft möjlighet att utnyttja sin planeringstid har givetvis inneburit att dokumentation, följa upp och analysera varje barns lärande inte har genomförts i den som är önskvärt. Det finns tydliga rutiner för att dokumentera varje barns utveckling och lärande: 8 Dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområden i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med: Resultatet av dokumentationen används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande:

8 8 (10) Elevhälsan Hur stödjer elevhälsan enheten på organisations-, grupp- och individnivå? Vår specialpedagog har varit ett stort stöd och i hög grad bidragit på samtliga nivåer. Stöd genom: material, handledning, observationer och stöd till föräldrarna. Gott samarbete med pedagogerna som har ett stort förtroende för hennes kompetenser. Specialpedagog, förskolechef, pedagog och föräldrar arbetar mot samma mål. Det är då vi når ett gott resultat. Vi har vid vissa tillfällen haft behov av att konsultera en psykolog. I vilken stödjer elevhälsan barnens utveckling och lärande: 9 Anmälan till Skolinspektionen/BEO Har anmälan föranlett att åtgärder har vidtagits på organisationsnivå? Beskriv i så fall vilka och vilket eventuellt resultat som uppnåtts? Flera pedagoger har deltagit i utbildningen gällande föräldramöte i Navets regi. Pedagogerna var mycket nöjda med utbildningen och fick mycket matnyttigt med till höstens föräldramöten. Föräldramötet var ovanligt välbesökt detta läsår. Både föräldrar och personal var nöjda med mötet. Förfrågan har lämnats ut till föräldrar på våren om att delta i uppstaren av en samverkansgrupp på Assberg. Jag fick ingen respons och gör därför ett nytt försök att starta en samverksgrupp vid föräldramötet ht-12. På ledningsnivå har samtal mellan förskolechefer och rektorer intensifierats om hur vi ska underlätta för pedagogerna att mötas i samtal vad gäller övergångarna. Förskolorna i Skene och Parkskolan f-3 har en plan över hur samverkanska gå till. Planen följs, men dialogen mellan pedagogerna behöver utökas ytterligare. Vi arbetar för att förbättra likabehandlingsplanen. Värdegrund och barnsyn diskuteras regelbundet. Vi har skapat en gemensam vision som uttrycker vår värdegrund och vi kommer att formulera vår gemensamma barnsyn under ht-12

9 9 (10) 3. Brukarperspektiv Vårdnadshavarnas perspektiv (andel) Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp Förskolan uppmuntrar mitt barns nyfikenhet och lust att lära I förskolan stimuleras mitt barn att utvecklas språkligt I förskolan stimuleras mitt barn att utvecklas inom matematik och naturvetenskap Personalen på förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte Nöjd föräldraindex (Högsta värde=100) Svarsfrekvens 73 24% (2 svar) Analys av resultatet: Andelen svar var lågt. En anledning kan vara att vi har många föräldrar med annat språk än svenska. 12 olika språk finns representerade. Flera föräldrar har sitt andra eller tredjehandsval på Assbergs förskola. Detta kan vara en anledning till att intresset för att svara är lägre. Föräldrarna vet att barnet inte ska vara kvar till hösten. Vi erbjöd föräldrar att svara på datorer som fanns uppställda och enkäten delades även ut i pappersform. Index på nöjdhet är lägre än kommunen i helhet. En orsak kan vara att man faktiskt inte har fått sitt förstahandsval och därför inte känner sig nöjd. Två nystartade avdelningar, flera pedagoger på föräldraledighet, flera vikarier och ny förskolechef påverkar kvalitén i förskolan. I kommentarerna från föräldrar fanns både ris och ros. Min uppfattning är att där vi fått ris, kommer föräldrarna att se förbättringar redan under höstterminen 2012.

10 10 (10) 4. Helhetsbedömning Värdera hur enheten når upp till de nationella målen inom området Utveckling och lärande : Analys/Kommentar: Förskolan har starkt påverkats av tillkomsten av två nya avdelningar, nyanställda pedagoger, flera pedagoger på föräldraledighet och vikarier för dem och en ny förskolechef. Året har präglats av att skapa en gemensam plattform att stå på, gemensamma strategier och en gemensam vision. Var är vi? och vart ska vi? Är frågeställningar som genomsyrat verksamheten. Vi har skapat en organisation där utveckling och lärande är i fokus och strukturer där pedagogernas kompetensutveckling och dialogmöten kommit till stånd. Min uppfattning är att vi nått ett gott resultat, vi är på väg. Pedagogernas kompetens, intresse och engagemang är stort, vilket är en förutsättning för att vi ska nå hög måluppfyllelse. Vilka utvecklingsbehov ser du som ledare inom detta område? Vi kommer att arbeta vidare i pedagogiska forum, där pedagogerna regelbundet får input, reflekterar över sitt eget lärande och vad som ska åstadkommas i verksamheten. Som ett redskap i att öka pedagogernas förståelse använder vi oss av lärande samtal. I fokus blir vårt utvecklingsområde: utomhuspedagogik, som ett medel att implementera den nya läroplanen. Dokumentation, reflektion och analys kommer att vara i fokus. Vi kommer att arbeta lösningsinriktat- se förmågor och möjligheter framför hinder. Läsa: Uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan Återerövra yrkesrollen

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer