Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun."

Transkript

1 Taxa, förenklad version fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2015, 178 och gäller från och med 1 januari

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT FASTIGHETSTYPER SMÅHUSFASTIGHET ÖVRIG BOSTADSFASTIGHET ANNAN FASTIGHET OBEBYGGD FASTIGHET ÖVRIGA TAXEPARAMETRAR AVGIFTSBELAGDA VATTENTJÄNSTER ANLÄGGNINGSAVGIFTER AVGIFTER NÄR SAMTLIGA VATTENTJÄNSTER ANSLUTS AVGIFTER NÄR SAMTLIGA VATTENTJÄNSTER INTE ANSLUTS BERÄKNING AV ANLÄGGNINGSAVGIFT SMÅHUSFASTIGHET OCH BOSTADSFASTIGHET ANNAN FASTIGHET OBEBYGGD BOSTADSFASTIGHET OBEBYGGD ANNAN FASTIGHET TOMTYTE-BEGRÄNSNINGSREGELN SMÅHUS ELLER ÖVRIG BOSTADSFASTIGHET ANNAN FASTIGHET OBEBYGGD FASTIGHET BRUKNINGSAVGIFTER BRUKNINGSAVGIFTER FÖR BEBYGGD FASTIGHET

3 1. ALLMÄNT För att täcka nödvändiga kostnader för Trollhättans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt fastställd taxa. Avgifterna skall betalas till Trollhättan Energi AB, affärsområde Vatten, som är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Trollhättan. Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 2. FASTIGHETSTYPER 2.1 SMÅHUSFASTIGHET Småhusfastighet är en fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller tvåfamiljshus. 2.2 ÖVRIG BOSTADSFASTIGHET Bostadsfastighet är en fastighet som är bebyggd eller avses bebyggas för boende eller andra ändamål där lokalytan är det viktigaste ur användarsynpunkt. Exempel på övrig bostadsfastighet Kontor Butiker Hotell Småindustri Utställningslokaler Restauranger Förvaltning Sjukvård Stormarknader 2.3 ANNAN FASTIGHET Annan fastighet är en fastighet som inte jämställs med småhusfastighet eller övrig bostadsfastighet enligt ovan, och där marken är viktigare för fastighetsägaren jämfört med den eventuella byggnad som finns på fastigheten. Exempel på annan fastighet Skrotupplag Båtuppställning Gästhamn 3

4 2.4 OBEBYGGD FASTIGHET Obebyggd fastighet är en fastighet som är avsedd för bebyggande men som ännu inte bebyggts. Obebyggda fastigheter skall betala avgift eftersom de är kopplade till den allmänna anläggningen och därmed genererar kostnader. 2.5 ÖVRIGA TAXEPARAMETRAR Lägenhet är ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende anses bilda en enhet. Det betyder att det ska vara ett eller flera rum som går att hyra ut. Lägenheter i flerfamiljshus, enfamiljshus och fritidshus är exempel på detta. Även uthus eller extrahus som har både toalett och kokmöjligheter räknas som en lägenhet. Någon eller några ska kunna bo självständigt i ett eller flera rum utan att tillgång behövs till ett annat hus för toa och/eller kokmöjligheter. I de byggnader där man inte kan räkna ett antal lägenheter som människor bor i, exempelvis lägenheter i flerfamiljshus, får man istället ta total byggyta enligt den standard som står i taxan och dela med 150 m 2. Då fås ett visst antal lägenheter som fastighetsägaren ska betala för. Exempel på detta är butikslokaler, kontor, sjukhus, industri där verksamheten till huvuddel bedrivs i lokaler och inte ute på fastigheten, m.fl. Exempel: En byggnad som har en byggnadsyta om 1700 m 2 ska betala 1700/150=12 lägenhetsavgifter, eftersom regeln säger att fastighetsägaren betalar en avgift per påbörjad 150-tal m 2. Allmän platsmark är mark som enligt detaljplan redovisas som allmän plats eller som i övrigt motsvarar sådan mark. Finns det mark utanför detaljplanelagt område som avvattnas av kommun och som är att likna vid allmän platsmark, så ska den ses som allmän platsmark. 3. AVGIFTSBELAGDA VATTENTJÄNSTER Följande vattentjänster är avgiftsbelagda enligt VA-taxan Vattenförsörjning (V) Spillvattenavlopp (S) Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Dag- och dränvattenavlopp från gata och annan allmän platsmark (Dg) 4

5 När huvudmannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om dess läge är fastigheten avgiftsskyldig. Avgift skall beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet inträder. Alla kommunala gator, parker och torg är att anse som allmän platsmark. En del av kostnaden ska fastighetsägarna stå för och en del av kostnaden ska den som iordningställer den allmänna platsmarken betala för. Dg är den avgift för dagvattenavledning från gator och torg som fastighetsägarna ska betala. Den är en del av lägenhetsavgiften och tomtyteavgiften för anläggningsavgifterna och en del av dagvattenavgiften per m 2 tomtyta. 4. ANLÄGGNINGSAVGIFTER 4.1 AVGIFTER NÄR SAMTLIGA VATTENTJÄNSTER ANSLUTS För småhusfastighet, övrig bostadsfastighet och annan fastighet skall anläggningsavgift erläggas, med följande belopp; Exkl moms Inkl moms Servisavgift kr kr Förbindelsepunktsavgift (Fp-avg) kr/fgh kr/fgh Lägenhetsavgift (Lgh-avg) kr/lgh kr/lgh Tomtyteavgift (Ty-avg) Bostadsfastigheter 51,40 kr/m 2 64,25 kr/m 2 Annan fastighet 80,29 kr/m 2 100,36 kr/m 2 Df-avgift* kr kr * En grundavgift för bortledande av dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df), om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df har upprättats. 5

6 4.2 AVGIFTER NÄR SAMTLIGA VATTENTJÄNSTER INTE ANSLUTS Servisavgift Exkl moms Inkl moms 1 ledning, 70 procent av avgift kr kr 2 ledningar, 85 procent av avgift kr kr Förbindelsepunktsavgift (Fp) Vattenförsörjning (V), 30% av Fp kr kr Spillvattenavlopp (S), 50% av Fp kr kr V + S, 80% av Fp kr kr Df, 20% av Fp kr kr Lägenhetsavgift (Lgh-avg) Vattenförsörjning (V), 30% av Lgh kr kr Spillvattenavlopp (S), 50% av Lgh kr kr V + S, 80% av Lgh kr kr Dg, 20% av Lgh kr kr Tomtyteavgift för bostadsfastigheter (Ty) Vattenförsörjning (V), 30% av Ty 15,42 kr/m 2 19,28 kr/m 2 Spillvattenavlopp (S), 50% av Ty 25,70 kr/m 2 32,13 kr/m 2 V + S, 80% av Ty 41,12 kr/m 2 51,40 kr/m 2 Dg, 20% av Ty 10,28 kr/m 2 12,85 kr/m 2 Tomtyteavgift för annan fastighet (Ty) Vattenförsörjning (V), 30% av Ty 24,09 kr/m 2 30,11 kr/m 2 Spillvattenavlopp (S), 50% av Ty 40,15 kr/m 2 50,18 kr/m 2 V + S, 80% av Fp 64,23 kr/m 2 80,29 kr/m 2 Dg, 20% av Ty 16,06 kr/m 2 20,07 kr/m 2 6

7 Dagvattenavgift för allmän platsmark Exkl moms Inkl moms Väghållare 114,30 kr/m 2 142,88 kr/m 2 Ej väghållare 32,00 kr/m 2 40,00 kr/m 2 5. BERÄKNING AV ANLÄGGNINGSAVGIFT Nedan framgår hur man räknar fram den totala anläggningsavgiften för anslutande fastigheter med förbindelsepunkt, med ett antal räkneexempel. 5.1 SMÅHUSFASTIGHET OCH BOSTADSFASTIGHET Servisavgift Förbindelsepunktsavgift Lägenhetsavgift per lägenhet Tomtyteavgift x tomtyta = Total anläggningsavgift småhus- och bostadsfastighet Några räkneexempel 7

8 5.2 ANNAN FASTIGHET Servisavgift Förbindelsepunktavgift Tomtyteavgift x tomtyta = Total anläggningsavgift annan fastighet 8

9 Exempel 5.3 OBEBYGGD BOSTADSFASTIGHET Servisavgift Förbindelseavgift Tomtyteavgift x tomtyta = Total anläggningsavgift obebyggd bostadsfastighet När obebyggd bostadsfastighet bebyggs, skall lägenhetsavgift erläggas. Exempel 9

10 5.4 OBEBYGGD ANNAN FASTIGHET Servisavgift Förbindelsepunktsavgift Tomtyteavgift x tomtyta x 70 % = Total anläggningsavgift obebyggd annan fastighet När obebyggd annan fastighet bebyggs, skall resterande 30 % av tomtyteavgiften erläggas. 6. TOMTYTE-BEGRÄNSNINGSREGELN Enligt avgöranden från Statens VA-nämnd anses det inte rättvist och skäligt om stora fastigheter belastas med en alltför stor tomtyteavgift. En stor tomtyta påverkar nyttan för fastighetsägaren marginellt trots att den ger en ökning av kommunens anläggningskostnader. För att hålla en balans mellan de nyttorelaterade och kostnadsrelaterade avgifterna har Svenskt Vattens basförslag en begränsningsregel. Regeln innebär att andelen tomtyteavgift inte får överstiga summan av övriga avgifter. Servisavgift + Förbindelsepunktsavgift + Lägenhetsavgift = Maximal tomtyteavgift Beroende på hur många vattentjänster som ansluts, slår tomtytebegränsningsregeln in vid olika tomtytor. Nedan följer några exempel. 10

11 6.1 SMÅHUS ELLER ÖVRIG BOSTADSFASTIGHET Småhus eller övrig bostadsfastighet inkl moms Vattentjänster V, S D V, S V S Servisavgift FP avgift Lgh avg Ty avg/ m2 64,25 51,40 19,28 32,13 (Servisavgift + FP avgift + Lgh avg) / Ty avg = Max avgiftsbelagd tomtyta enligt begränsningsregeln Ty begränsning slår in, m ANNAN FASTIGHET Tomtytebegränsningsregeln gäller inte för dessa eftersom tomtyteavgiften för annan fastighet är en kombinerad nytto- och kostnadsavgift. 6.3 OBEBYGGD FASTIGHET Obebyggd småhusfastighet eller övrig bostadsfastighet inkl moms Vattentjänster V, S D V, S V S Servisavgift FP avgift Ty avg 64,25 51,40 19,28 32,13 (Servisavgift + FP avgift ) / Ty avg = Max avgiftsbelagd tomtyta enligt begränsningsregeln Ty begränsning slår in, m Resterande tomtyteavgift kan tas ut när fastigheten bebyggs och lägenhetsavgift betalas. 11

12 7. BRUKNINGSAVGIFTER För bebyggd fastighet ska erläggas en brukningsavgift. Den består av tre delar ett fastpris, en förbrukningsavgift och en dagvattenavgift. Avgiften debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Debiterad avgift baseras på uppmätt förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, erläggs dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Motsvarande avläsning bör också göras, på fastighetsägarens begäran, i samband med fastighetsöverlåtelse. 7.1 BRUKNINGSAVGIFTER FÖR BEBYGGD FASTIGHET Brukningsavgifter för bebyggd fastighet Summa Uppdelat per vattentjänst (kr inkl moms) V S Df Dg Kapacitetsavgift (en avgift per år och mätarkombination) Småhus x 2,5 qn x 2,5 qn x 2,5 qn x 2,5 qn x 6 qn x 6 qn x 6 qn

13 4 x 6 qn x 10 qn x 10 qn x 10 qn Kubikmeteravgift 20,43 9,19 11, (kostnad per m 3 levererat vatten) Dagvattenavgift Småhus (per fastighet och år) Ej småhus 1, ,19 0,26 (en avgift per år och varje påbörjad m 2 tomtyta) 13

VA-taxa. För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning. Gäller fr.o.m och tills vidare

VA-taxa. För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning. Gäller fr.o.m och tills vidare VA-taxa För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Gäller fr.o.m. 2019-01-01 och tills vidare Innehåll VA-TAXA 2019... 1 Anläggningsavgifter ( 5 12)... 3 Brukningsavgifter ( 13 21)... 8 VA-TAXA för

Läs mer

för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m

för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m TAXA för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller fr o m 2019-01-01 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Karlshamn Energi Vatten AB Avgifter enligt denna

Läs mer

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus.

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus. FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Gäller från: 2016 03 15 Antagen: KF 4, 2016 02 15 TAXA för Karlshamns kommuns allmänna

Läs mer

TAXA för Stöten Vatten ABs vatten- och avloppsanläggning.

TAXA för Stöten Vatten ABs vatten- och avloppsanläggning. TAXA för Stöten Vatten ABs vatten- och avloppsanläggning. 1 (5) Antagen vid styrelsemöte den 20 maj 2016. Huvudman för vatten- och avloppsanläggningen är Stöten Vatten AB. 1 För att täcka nödvändiga kostnader

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 VA-Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 2 (15) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). VA-TAXA 2016 Taxa för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). VA-TAXA 2019 Taxa för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

Bilaga 2 (Dnr TN 2018/223) Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019

Bilaga 2 (Dnr TN 2018/223) Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 Förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 TAXA för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2018-12-05 Huvudman

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige att träda i kraft från och med 2019-01-01 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kramfors

Läs mer

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014.

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. VA-TAXA för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. Antagen av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 4:e december 2013. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2017-10-30 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Antagen av: Dokumentkategori: Dokumenttyp: Kommunfullmäktige 2017-11-29, 104, Dnr KS 2017/157 Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige den 5 februari 2015 Gäller fr.o.m. 1 februari 2015 KFS 2015:1 Ersätter KFS 2014:1 Innehållsförteckning

Läs mer

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gällande från 1 januari år 2016 Antagen av kommunfullmäktige den 27-10 år 2015 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Taxa för Nykvarns

Läs mer

Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av Kommunfullmäktige den 8 februari 2017, Kf 5 Sida 1 av 15 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

VA-taxa för Älvsbyns Kommun

VA-taxa för Älvsbyns Kommun VA-taxa för Älvsbyns Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 Reviderad 2016-01-01 ( 56 Styrelse Älvsbyns Energi AB 2015-12-18) Älvsbyns Energi AB TAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

VA-taxa Torsås kommun

VA-taxa Torsås kommun VA-taxa Torsås kommun TAXA för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24, 40. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Torsås kommun.

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunfullmäktige Att gälla från och med

VA-TAXA. Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunfullmäktige Att gälla från och med VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2010-02-15 Att gälla från och med 2010-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVGIFTSSKYLDIGHET OCH TAXANS KONSTRUKTION (

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2017-11-27 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2018-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxor VA-taxor (12)

VA-taxor VA-taxor (12) VA-taxor 2016 1 (12) VA-taxor 2016 Inledande bestämmelser... 2 1. Avgiftsskyldig... 2 2.. Avgiftstyper... 2 3. Definitioner... 2 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet... 3 5. Särtaxa

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from

VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from Antagen 2008-12-17, Kf 110 Senast reviderad 2014-12-17, Kf 150 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2015-01-01 1 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med Antagen av kommunfullmäktige

VA-taxa. För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med Antagen av kommunfullmäktige VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2018-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-18 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

VA-TAXA. för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. att gälla från och med Antagen av kommunfullmäktige , 170

VA-TAXA. för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. att gälla från och med Antagen av kommunfullmäktige , 170 SVAB Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, 170 VA-TAXA för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01 SVAB Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-13)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

VA-taxa. för Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2013 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

TAXA. fr o m för Forshaga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA. fr o m för Forshaga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA fr o m 2017-01-01 för Forshaga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Forshaga kommunfullmäktige 2011-08-30 84 Reviderad av Forshaga kommunfullmäktige 2016-06-21 74 Huvudman för

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2018 TAXA för Bengtsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2017-11-27. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är

Läs mer

VA-taxa. för Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 VA-taxa För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

Bilaga 1 (Dnr 2017/S277) Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018

Bilaga 1 (Dnr 2017/S277) Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018 Reviderat förslag till taxor och avgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018 TAXA för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2017-12-06

Läs mer

VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 2013-06-27 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tingsryds kommun. Avgifter

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 1(11) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB.

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 1 (12) VA-TAXA 2017 Taxa för Sala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa Fö r Vä nersbörg kömmuns ällmä nnä VA-änlä ggning

VA-taxa Fö r Vä nersbörg kömmuns ällmä nnä VA-änlä ggning VA-taxa 2018 Fö r Vä nersbörg kömmuns ällmä nnä VA-änlä ggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2 Avgiftstyper... 3

Läs mer

VA-taxa För vatten- och avloppsanläggning tillhörig Härnösand Energi & Miljö AB

VA-taxa För vatten- och avloppsanläggning tillhörig Härnösand Energi & Miljö AB VA-taxa 2017 För vatten- och avloppsanläggning tillhörig Härnösand Energi & Miljö AB Innehållsförteckning Generella bestämmelser, definitioner ( 1-4) 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa. För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018

VA-taxa. För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018 VA-taxa För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

Taxa Ks 2018:260/0031. Kf till

Taxa Ks 2018:260/0031. Kf till Dokumentnamn TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks 2018:260/0031 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Teknikavdelningen

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2016 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23 gäller från 2016-01-01. 1 VA-Taxa 2016 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

Taxa Ks 2017:94/0031. Kf till

Taxa Ks 2017:94/0031. Kf till Dokumentnamn TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks :94/0031 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Teknikavdelningen

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA FÖR LIDKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA FÖR LIDKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA FÖR LIDKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lidköpings kommun, Teknisk Service, Vatten-Avlopp. Avgifter enligt denna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

Taxa för Sorsele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018

Taxa för Sorsele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018 Taxa för Sorsele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, 53 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunen. Avgifter enligt denna

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA

FÖRESKRIFTER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖRESKRIFTER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA I Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016. Gäller från och med den 1 januari 2017. FÖRESKRIFTER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA I SUNDBYBERGS

Läs mer

VA-taxa Rapport. Tekniska förvaltningen VA-avdelningen. Kungsgatan 49, 4 tr. Sida 1(18) Datum E-post

VA-taxa Rapport. Tekniska förvaltningen VA-avdelningen. Kungsgatan 49, 4 tr. Sida 1(18) Datum E-post Rapport 1(18) Tekniska förvaltningen VA-avdelningen VA-taxa 2018 Bodens kommun www.boden.se E-post teknisk_forvaltning@boden.se Organisationsnr 212000-2767 Postadress 961 86 Boden Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2016

VA-taxa Hällefors kommun 2016 VA-taxa Hällefors kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Taxor och avgifter för vatten och avlopp VA-taxa 2019 1(10) Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings Kommun. Förvaltning sker under Servicenämnden. Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m

Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2018 01-01 1 INNEHÅLL sida Taxa för Robertsfors allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 Avgiftsskyldighet 2 2 Avgifterna

Läs mer

VA-TAXA Gäller från KIL.SE

VA-TAXA Gäller från KIL.SE VA-TAXA 2017 Gäller från 2017-01-01 KIL.SE TAXA FÖR KILS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-17. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö kommun.

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 1(12) TAXA för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 18 februari 2008. Huvudman för den allmänna anläggningen är Solna Vatten AB. Avgifter enligt denna

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019 TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB. Avgifter

Läs mer

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 VA-TAXA 2015 För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman.

Läs mer

PRISER FRÅN OCH MED Vatten

PRISER FRÅN OCH MED Vatten PRISER FRÅN OCH MED 180101 Vatten 2018 www.malarenergi.se 1 år 2018 VA-taxa 2018 För Västerås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxans konstruktion antagen av kommunfullmäktige den 21

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2019 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2017-**-** KF ** KS ** TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2018 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2017-**-** KF ** KS ** TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

VA-taxa TAXA. Teknisk affärsverksamhet M:\Protokoll\Kommunfullmäktige\2018\181127\VA-taxa - författningstext from docx.

VA-taxa TAXA. Teknisk affärsverksamhet M:\Protokoll\Kommunfullmäktige\2018\181127\VA-taxa - författningstext from docx. Teknisk affärsverksamhet TAXA Beslutande Kommunfullmäktige 273 2018-11-27 1(12) Dnr 2018/001444-346 Beteckning MBLAFS 2018:20 Handbok Giltighetstid 2019-01-01 Aktualitetsprövning/revidering senast Årligen

Läs mer