Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225 Planing. Sofia Nilsson, 226 VD Lars Wennerholm 231 Utredare Anders Åbom, 238 Sekreterare Karin Boström Utses att justera László Gönczi (MP) Justeringens plats och tid Demokratiservice, torsdag 14 oktober 2010 kl 09:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Marit Holmstrand Justerande... László Gönczi Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Vivian Högberg

2 Kommunstyrelsen 224 Ekonomisk information Administrativt verktyg för sjuk-/ och rehabiliteringshantering Områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 m fl, Fågelsjö Gammelgård med omnejd Nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Ljusdals kommun Förslag till nya avgifter och delegering av beslut om avgifter för torghandel Exploateringsavtal med Öjeberget AB gällande del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23: Detaljplaneändring Verkstadsskolevägen/Slottegatan Bolagsbildning Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB samt ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag Ansökan om medel till demofestival Kommunalt partnerskap Ljusdal-Mombasa-Kisumo (Milleniumkommun) Östernäs handels- och kontorsområde Ansökan om sponsring mellan Ljusdals Bandyklubb och Ljusdals kommun 2010/2011 och 2011/ Remissvar av nattågsutredning Information från Intraprenaden Hantverkargården om deltagande i integrerad sommar- och sportfestival för funktionshindrade i Tyskland Information om Nollvåldsprojektet Upphävande av del av detaljplan för Ämbarbo 2:1. Samråd Namnsättning av park vid Odd Fellow, del av Åkersta 29:1, Ljusdal Fastställande av skyddsområde för Los vattentäkt Omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2010 (SoL Äldreomsorgen) Omsorgsnämndens rappportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2010 (SoL Individ- och familjeomsorgen) Ej verkställda beslut enl 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS Motion från Amalia Löfgren och Laszlo Gönczi gällande Growyn som sökmotor Motion från Jan Hedlund (M) gällande förslag om förbättring av företagsklimat Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och Stig Andersson (V) om parkeringsplatser vid och omkring förvaltningshuset Motion från Helena Brink (C) och Peter Engdal (S) gällande köp av f d Statoilmarken framför förvaltningshuset Motion från Helena Brink och Maj-Britt Tönners (C) gällande Jämställdhetsavtal i Ljusdal kommun Motion från Lena Andersson (M) om policy gällande vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte Motion från Yvonne Oscarsson (V) gällande kvinnojouren i Ljusdal Motion från Roland Bäckman (S) gällande möjligheterna att förbättra belysningen vid övergångställen efter Hotellgatan Motion från Christina Embretsen (S) m fl gällande utbildning om barnkonventionen för kommunens förtroendevalda Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdal kommun Medborgarförslag gällande Postplan,Östernäs och Norra Järnvägsgatan Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag

3 Kommunstyrelsen 257 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Övrig fråga

4 224 Ekonomisk information Kommunstyrelsen beslutar KS 0627/09 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Den ekonomiska diskussionen föranleder att allmänna utskottet får i uppdrag att undersöka om det är möjligt eller inte att använda delar av överskottet till punktinsatser inom nämnderna. Redovisning och beslut ska ske i kommunstyrelsen 28 oktober Utfallet för nämnderna per augusti visar på ett samlat överskott på 24,5 mkr (prognos för 2010 per juni 6,4 mkr). Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Bygg-, miljö- och räddningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Summa Utfall augusti tkr tkr tkr tkr tkr tkr Trots ett positivt utfall totalt för nämnderna per augusti finns stora minusposter. (Prognos för 2010 per juni inom parentes) 1. KS: skogsavverkning har ej kunnat ske enligt plan tkr (-2 550) 2. BUN: behov av elevassistenter inom barnomsorg och grundskola tkr (-1 050) 3. BUN: resursbehov gymnasieskolan tkr (-2 650) 4. IFO: ökat antal ärenden av ekonomiskt bistånd -800 tkr (-1 905) 5. IFO: ökat antal vårddygn institutionsvård vuxna tkr (-2 864) Det negativa utfallet för KS är i huvudsak orsakad av utebliven skogsavverkning, ej godkända upphandlingar i Stenegårdsprojektet samt ökad entreprenörsersättning och minskad intäkt skolkort för kollektivtrafiken. Störst bidragande orsak till samhällsbyggnadsnämndens överskott är centrala medel för oförutsedda utgifter, lägre kapitalkostnader p g a nedskrivning av fastigheter, ej upparbetad tilläggsbudget för asfaltering samt intäkter VA-anslutning. Forts 224 4

5 Kommunstyrelsen KS 0627/ forts Bygg-, miljö- och räddningsnämndens överskott består i huvudsak av bygglovsintäkter, tjänstledigheter och vakanser, avloppsintäkter samt färre utryckningar och ej full bemanning inom räddningstjänsten. BUN:s positiva utfall beror främst på interkommunala ersättningar, poängintäkter vuxenutbildningarna samt centrala konton för verksamhetsstöd. De största plusposterna i omsorgsnämndens utfall består av central ledning och administration, handikappboende för vuxna (Slottebacken, Öjebo och Höghammar), reserv hemtjänsten äldreomsorgen (ett ärende = 640 tkr) samt förseningen av genomförandet av Lagen om valfrihetssystem inom socialtjänsten (LOV). Beslutsexpediering Akt 5

6 225 KS 0351/10 Administrativt verktyg för sjuk-/ och rehabiliteringshantering Kommunstyrelsen beslutar 1. Administrativt verktyg för sjuk-/ och rehabiliteringshantering köps in och implementeras till en kostnad av kronor. 2. Medlen tas från investeringsbudgeten. 3. Verktyget ska tas i bruk senast när den nya organisationen sjösätts. Fokuseringen på sjukfrånvaro och rehabilitering kan sägas ha ökat utifrån den nya rehabiliteringskedjan som införts i sjukförsäkringen. I samband med detta har processen blivit tydligare, med fastställda intervall hur, när och på vilket sätt arbetsoförmåga ska bedömas. Detta innebär att kravet på snabbare rehabiliteringsprocesser samt krav på tydlig dokumentation ökar för arbetsgivaren. Det är av yttersta vikt att utredning, dokumentation och åtgärder är väl utförda och avslutade på ett korrekt sätt. En god dokumentation borgar för en hög kvalitet i varje enskilt ärende. För att på ett effektivt sätt hantera detta krävs ett webbaserat verktyg som innehåller det stöd som behövs för att underlätta och effektivisera rehabiliteringsarbetet och dess process samt i slutändan minska kommunens sjuk- och rehabiliteringskostnader. Verktyget ska även kunna användas för att få fram en mängd statistik som är värdefullt vid arbete med förebyggande insatser. Verktyget ska kunna kopplas samman med de flesta lönesystem. Verktyget ska kunna tillhandahålla det som en god arbetsgivare behöver i det dagliga rehabiliteringsarbetet. En hög kvalitetssäkring ska uppnås med dokumentation från ärendets början till slut och som följer den enskilde personen oavsett om handläggare som hanterar ärendet ändras. Kommunchefen och personalchefen föreslår i skrivelse 16 augusti 2010 att ett administrativt verktyg för sjuk- och rehabiliteringshantering köps in. Kostnaden beräknas uppgå till kronor. Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 144 i enlighet med förslaget. Forts 225 6

7 Kommunstyrelsen KS 0351/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 144 Se tjänsteskrivelse 16 augusti 2010 Yrkanden Maj-Britt Tönners (C) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Britt-Marie Andersson Nilsson för verkställande Uppdragslistan Ekonomienheten 7

8 226 KS 0334/10 Områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 m fl, Fågelsjö Gammelgård med omnejd Kommunstyrelsen beslutar 1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 med flera; Fågelsjö Gammelgård med omnejd. 2. Kommunstyrelsen vill ha en redovisning över arbetet med världsarvsansökan. Länsstyrelsen arbetar med en ny världsarvsansökan och kommer att välja ut nya Hälsingegårdar som kan ingå i denna ansökan. Fågelsjö Gammelgård är en av dessa. Gården skyddades som byggnadsminne 2004 och skyddsområdet omfattar hela den öppna marken runt gården. För att Gammelgården ska kunna nomineras till världsarv måste områdesbestämmelser göras för en buffer zone som omfattar hela udden som gården ligger på. Detta för att minska risken att närmiljön förvanskas via nybyggnationer eller andra ingrepp. Gården med tillhörande byggnader är mycket välbevarade och därför bör områdesbestämmelserna omfatta höjd bygglovsplikt som även rör gårdens ekonomibyggnader. Bestämmelsernas upprättas för att skydda världsarvet och dess bevarande i bygden. Marken i området ägs av Ljusdals kommun. Planberedningen föreslår 16 september 2010, 8 att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 med flera; Fågelsjö Gammelgård. Beslutsunderlag Se planberedningens protokoll 16 september 2010, 8 Se Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 8 september 2010 Forts 226 8

9 226 forts Yrkanden KS 0334/10 Sören Görgård (C), Maj-Britt Tönners (C), László Gönczi (MP), Tommy Borg (S), Harald Noréus (FP) och Leif Hansen (SRD): Bifall till planberedningens förslag. Beslutsexpediering Akt Samhällsbyggnadsnämnden för verkställande Uppdragsförteckningen 9

10 227 KS 123/10 Nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Ljusdals kommun Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. De nya lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Ljusdals kommun antas. 2. I 10 ska tilläggas att avfallet ska sorteras i enlighet med kommunens renhållningsordning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 23 juni 2010, 90 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de nya lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen återremitterade föreskrifterna 8 april 2010, 99 för en översyn. Ordningsföreskrifterna är nu reviderade med önskemålen om ändringar från kommunstyrelsen. Ljusdals kommun saknar gällande torghandelsföreskrifter för de två platser där torghandel bedrivs. Det är därför av stor vikt att nya föreskrifter antas i kommunfullmäktige för att torghandel ska kunna fortgå i Ljusdals centrum. Kommunens befogenhet att upplåta olika områden för torghandel grundar sig på den allmänna kompetensregeln i 2 kapitlet 1 kommunallagen (1991:900). Kommunerna kan alltså självständigt avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte. Upplåtelse av ett område till allmän försäljningsplats brukar ske genom att kommunen i lokal ordningsföreskrift anger vilken eller vilka platser som skall vara allmänna försäljningsplatser. Enligt 3 kapitlet 1 i ordningslagen (1993:1617OL) krävs polisens tillstånd för att en offentlig plats inom detaljplanelagt område ska få användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Det betyder att om kommunen har upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens tillstånd för torghandel där. Forts

11 Kommunstyrelsen KS 123/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 127 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 23 juni 2010, 90 Se nya reviderade torghandelsföreskrifter 22 juni 2010 Se kommunstyrelsens protokoll 8 april 2010, 99 Yrkanden László Gönczi (MP): I 10 ska tilläggas att avfallet ska sorteras i enlighet med kommunens renhållningsordning. Propositionsordning Ordföranden frågar först proposition om de nya föreskrifterna kan bifallas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 11

12 228 KS 0124/10 Förslag till nya avgifter och delegering av beslut om avgifter för torghandel Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Avgift för enkel saluplats är 250 kronor/dag, kronor/månad. 2. Avgift för dubbel saluplats är 350 kronor/dag, kronor/månad. 3. Avgift för halv saluplats är 150 kronor/dag, 1050 kronor/månad. 4. Beslut om mindre höjning av avgiften (max 5 % per år) får tas av samhällsbyggnadsnämnden på delegation. I samband med framtagandet av nya torghandelsföreskrifter ska även beslut tas om vilka avgifter som ska gälla. Saluplatserna återfinns på Postplan samt längs S. Järnvägsgatan. Platserna varierar i storlek men eftersom efterfrågan är större på de mindre platserna sätts taxan till den samma. För att minska antalet beslut i kommunfullmäktige bör årliga uppdateringar av taxan skötas på delegation av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 24 februari 2010, 9 kommunfullmäktige besluta följande avgifter för torghandelsförsäljning i Ljusdal 1. Avgift för enkel saluplats är 250 kronor/dag, kronor/månad 2. Avgift för dubbel saluplats är 350 kronor/dag, kronor/månad 3. Avgift för halv saluplats är 150 kronor/dag, 1050 kronor/månad 4. Beslut om mindre höjning av avgiften (max 5 % per år) får tas av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation. Allmänna utskottet föreslår 16 mars 2010, 54 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 mars 2010, 54 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 24 februari 2010, 9 Forts

13 228 forts Yrkanden KS 0124/10 Bengt Larsson (C) och Lars Molin (M): Ärendet ska återremitteras. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Bengt Larssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen. Omröstningsresultat Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet om återremiss. Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag om avgifter och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 13

14 229 KS 0053/09 Exploateringsavtal med Öjeberget AB gällande del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23:4 Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunen tecknar exploateringsavtal med Öjeberget AB beträffande exploatering inom del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23:4 enligt bifogade avtalsförslag Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2009, 89, att under en tid av två år upplåta option till Öjeberget AB på del av Järvsö Kyrkby 23:2 och del av Järvsö Kyrkby 23:4. Områdena har planlagts på bolagets bekostnad och ska användas för tekniska anläggningar som ska försörja stugor och hotell på den mark som bolaget redan äger. Bolaget har kommit igång med etapp 1 som ligger på redan ägd mark och vill nu teckna exploateringsavtal för den kommunala mark som man har option på. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 6 augusti 2010 att kommunen ska teckna exploateringsavtal med Öjeberget AB beträffande exploatering inom del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23:4. Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 132 att kommunen tecknar exploateringsavtal i enlighet med förslaget. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 132 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 augusti 2010 Se kommunstyrelsens protokoll 8 april 2009, 89 Yrkanden Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Forts

15 229 forts Propositionsordning KS 0053/09 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt Öjeberget AB Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet Uppdragsförteckningen 15

16 230 KS 249/08 Detaljplaneändring Verkstadsskolevägen/Slottegatan Kommunstyrelsen beslutar 1. Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag om planändring i området för den tidigare kraftledningsgatan vid Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan. 2. Planläggningen ska syfta till att tillmötesgå de önskemål om markförvärv som finns i området samt att bevara grönområdet vid Verkstadsskolevägen. 3. Markområdet vid Slottegatan/Stenhuggarvägen (fastigheten Slotte 5:22) och vid Lasarettsgatan (fastigheten Slotte 28:4) planeras för villatomter. Kommunstyrelsen beslutade 7 augusti 2008, 189, att en översyn ska göras av möjliga villatomter vid Verkstadsskolevägen och Slottegatan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 23 juni 2010, 84 att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att ändra detaljplanen i området för den tidigare kraftledningsgatan vid Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan. I området sydost om Delins på Gärdeåsen, längs Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan, har det tidigare funnits en kraftledning som har gjort att dessa områden inte har kunnat bebyggas. När nu kraftledningen är borttagen finns det ett antal grönområden där det eventuellt kan skapas attraktiva villatomter i centrala Ljusdal. Ett flertal personer har kontaktat kommunens markhandläggare och inkommit med framställan om markförvärv i syfte att utöka sina bostadstomter i det gamla kraftledningsområdet. En planändring skulle även möjliggöra en ökad byggrätt till befintliga bostäder i området Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 130 att samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag om planändring i området för den tidigare kraftledningsgatan vid Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 130 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 23 juni 2010, 84 Se kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2008,

17 Kommunstyrelsen KS 249/ forts Yrkanden Tommy Borg (S) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Grönområdena vid Verkstadsskolevägen och Slottegatan ska bevaras. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Reservationer László Gönczi (MP), Yvonne Oscarsson (V) och Leif Hansen (SRD) Beslutsexpediering Akt Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet Uppdragsförteckningen 17

18 231 KS 389/10 Bolagsbildning Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB samt ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. I enlighet med fullmäktiges beslut 21 juni 2010, 137 uppdras åt Ljusdal Energiföretag AB att bilda dotterbolagen Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. 2. Bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB godkänns. 3. Bolagsordning för Ljusdal Renhållning AB godkänns. 4. Bolagsordning för Ljusdal Vatten AB godkänns. 5. Ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag godkänns. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2010, 137, att verksamheterna Ljusdal Vatten och Renhållning ska bedrivas i bolagsform inom Ljusdal energikoncern föreslås att Ljusdal Energiföretag AB uppdras att bilda bolagen Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. I bolagsordningen för Ljusdal Energiföretag AB föreslås en ändring i 3 gällande verksamhet. I ägardirektivet föreslås förändringar i punkt 2 första stycket gällande verksamhet, men också i andra stycket gällande kommunens engagemang i bredbandsutvecklingen och att den inte ska vara konkurrenshämmande. I punkt 3 andra stycket föreslås en likadan skrivelse som gäller övriga kommunala bolag. Punkt 4 är ny och ett förtydligande av gällande speciallagstiftning för avfallshantering, vatten och avlopp. Förändringen i punkt 2 andra stycket och i punkt 3 är inte påkallade av den utökade verksamheten utan av laglighetsskäl respektive likställighetsskäl. Forts

19 231 forts KS 389/10 Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 148 att bolagsordningarna och ägardirektiven godkänns. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 27 september 2010 att Ljusdal Energiföretag AB får i uppdrag att bilda dotterbolagen Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB samt att bolagsordningarna och ägardirektiven godkänns. Beslutsunderlag Se tjänsteskrivelse 27 september 2010 Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 148 Se förslag till bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB samt ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB Leif Sjögren anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Bodil Eriksson (FP) tjänstgör i hans ställe. Yrkanden Leif Hansen (SRD): Ägardirektiven och bolagsordningarna ska avslås. László Gönczi (MP): Under rubriken Ekonomi i ägardirektiven ska orden samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på insatt kapital strykas. Under rubriken Inhämtande av kommunens ställningstagande i ägardirektiven ska tillföras att bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande gällande nya kraftverk. 14 i bolagsordningarna ska lyda Denna bolagsordning ändras av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun. Propositionsordning Ordföranden ställer först allmänna utskottets förslag mot Leif Hansens yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Reservation Leif Hansen (SRD) Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande gällande strykning av orden samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på insatt kapital. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Forts

20 Kommunstyrelsen KS 389/ forts Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande gällande nya kraftverk. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall. Omröstningsresultat Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att bolagsordningarna ska ändras av kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 20

21 232 KS 0069/10 Ansökan om medel till demofestival Kommunstyrelsen beslutar 1. Ärendet ska återremitteras i syfte efterfråga intresse hos berörda instanser. Tillsammans med sökanden ska en dialog ske om vad ansökningshandlingarna ska innehålla. En ansökan om kronor till finansiering av demofestival i Ljusdal sommaren 2011 har inkommit till Ljusdals kommun. Bidraget är avsett att användas till marknadsföring av demofestivalen samt till kostnader för ljus, ljud, artister, lokaler och kontorsmaterial. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 9 augusti 2010 att ansökan avslås då ekonomiskt utrymme saknas. Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 125 att ansökan avslås. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 125 Se kommunchefens tjänsteskrivelse 9 augusti 2010 Yrkanden László Gönczi (MP), Harald Noréus (FP), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD) och Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras i syfte att efterhöra med berörda instanser om intresse. Tillsammans med sökanden ska en dialog ske om vad ansökningshandlingarna ska innehålla. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. Beslutsexpediering Akt Allmänna utskottet Sökanden 21

22 233 KS 390/10 Kommunalt partnerskap Ljusdal-Mombasa-Kisumo (Milleniumkommun) Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för och inlämna ansökan om en förstudie för internationellt samarbete hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I mars 2009 utarbetade några ungdomar tillsammans med tjänstemän i kommunen fram ett antal åtgärder som rör ungdomar. En av dem var att alla ungdomar ska erbjudas studieresor till olika länder. Skolorna kan också ta emot elever från andra länder, samt att Ljusdals kommun kommer ut mer på den internationella arenan. Ungdomsstrategerna har undersökt möjligheter att hitta ekonomiska lösningar och organisationer att samarbeta med och kommit fram till en strategi att arbeta efter. I samband med World Water Week på Älvsjömässan i Stockholm träffade ungdomsstrategerna representanter från kommunerna Mombasa och Kisumo i Kenya. Syftet var att hitta beröringspunkter som stämmer överens och som alla tre kommuner kan lyfta fram i ansökan för förstudien. Förstudieansökan ska vara inlämnad till SKL 15 oktober Besked om ansökan är beviljad lämnas 1 januari Förstudien sker under tiden januari -juli Beröringspunkter för de tre kommunerna Ljusdal-Kisumo-Mombasa är: - Demokratiutveckling (processer och kunskap) - Jämställdhet - Miljöfrågor (sophantering, alternativa energikällor) - Entreprenörskap (förhållningssättet) kopplat till hög arbetslöshet - Turismutveckling - Stadsplanering - Klimathotet Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 165 att kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för och inlämna ansökan om en förstudie för internationellt samarbete hos SKL Forts

23 Kommunstyrelsen KS 390/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 165 Se tjänsteskrivelse inkommen 16 september 2010 Yrkanden Sören Görgård (C), Christina Embretsen (S), Yvonne Oscarsson (V) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Nicklas Bremefors Uppdragsförteckningen 23

24 234 KS 0244/10 Östernäs handels- och kontorsområde Kommunstyrelsen beslutar 1. Den genomförda markanvisningstävlingen medför inget tecknande av optionsavtal gällande Östernäs handels- och kontorsområde. 2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda och lämna förslag på tillvägagångssätt för utvecklingen av Östernäs handels- och kontorsområde. 3. Utredningen ska undersöka markföroreningarnas betydelse för de olika projekten. 3. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under Kommunstyrelsen beslutade 12 augusti 2010, 194 att återremittera ärendet Avtal mellan Ljusdals kommun och företaget Rico Estate Development avseende köpoption för Östernäs handels- och kontorsområde. Motivet till återremitteringen var att ytterligare parter visat intresse. Då endast ett företag lämnat in bidrag i den företagna markanvisningstävlingen och att nu fler visat sitt intresse är det rimligt att kommunen åter frågar marknaden om det finns fler som är intresserade. Ytterligare en faktor som kan öka intresset är att den byggnation som tidigare fanns på det aktuella området nu är riven och marken planerad. En möjlighet är då att gå ut med en ny tävling eller att finna nya vägar att nå ett större intresse. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 15 september 2010 att den genomförda markanvisningstävlingen inte renderar i något avtal och att en utredning genomförs där alternativen till en markanvisningstävling belyses. Utredningen ska också lämna förslag på vilken väg, vilket tillvägagångssätt som kommunen bör välja för att utveckla Östernäs handels- och kontorsområde. Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 149 kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunchefens förslag. Forts

25 Kommunstyrelsen KS 0244/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 149 Se tjänsteskrivelse 15 september 2010 Yrkanden Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (MP): Utredningen ska undersöka markföroreningarnas betydelse för de olika projekten. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt Rico Estate Develpement Nicklas Bremefors K-G Wikander Uppdragsförteckningen 25

26 235 KS 0297/10 Ansökan om sponsring mellan Ljusdals Bandyklubb och Ljusdals kommun 2010/2011 och 2011/2012 Kommunstyrelsen beslutar 1. Ljusdals kommun sponsrar Ljusdals Bandyklubb enligt alternativ 1. Totalt kr/säsong 2. Pengar tas från informationsenhetens konto 1015, sponsring. Ljusdals Bandyklubb erbjuder Ljusdals Kommun att under säsongerna 2010/11 och 2011/12 finnas representerad som Guldsponsor till LBK enligt nedan: 1. Dräktreklam på LBKs matchtröjor hemma, inkl LBK Guld kr/säsong 2. Dräktreklam på LBKs tränings-/uppvärmningströjor samt bortatröjor kr/säsong 3. Stor Matchvärd kr (en match) Sponsorgruppen ställer sig positiva till att sponsra Ljusdal Bandyklubb eftersom föreningen riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna. Gruppen tycker att det är angeläget att stödja all form av motion. Kommunen har funnits representerade på matchtröjorna de senaste åren. I motprestation förbinder Ljusdal Bandyklubb att marknadsföra Ljusdals kommuns logotyp genom annonsering av evenemanget på hemsidan och matchprogram. Ljusdal Bandyklubb uppfyller kommunens krav på alla punkter. Sponsringen ska täcka kostnader för tryck på tröjor. Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 164 att Ljusdals kommun sponsrar Ljusdals Bandyklubb med kronor per säsong. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 164 Se tjänsteskrivelse 14 juni 2010 Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Forts

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer