Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225 Planing. Sofia Nilsson, 226 VD Lars Wennerholm 231 Utredare Anders Åbom, 238 Sekreterare Karin Boström Utses att justera László Gönczi (MP) Justeringens plats och tid Demokratiservice, torsdag 14 oktober 2010 kl 09:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Marit Holmstrand Justerande... László Gönczi Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Demokratiservice, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Vivian Högberg

2 Kommunstyrelsen 224 Ekonomisk information Administrativt verktyg för sjuk-/ och rehabiliteringshantering Områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 m fl, Fågelsjö Gammelgård med omnejd Nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Ljusdals kommun Förslag till nya avgifter och delegering av beslut om avgifter för torghandel Exploateringsavtal med Öjeberget AB gällande del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23: Detaljplaneändring Verkstadsskolevägen/Slottegatan Bolagsbildning Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB samt ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag Ansökan om medel till demofestival Kommunalt partnerskap Ljusdal-Mombasa-Kisumo (Milleniumkommun) Östernäs handels- och kontorsområde Ansökan om sponsring mellan Ljusdals Bandyklubb och Ljusdals kommun 2010/2011 och 2011/ Remissvar av nattågsutredning Information från Intraprenaden Hantverkargården om deltagande i integrerad sommar- och sportfestival för funktionshindrade i Tyskland Information om Nollvåldsprojektet Upphävande av del av detaljplan för Ämbarbo 2:1. Samråd Namnsättning av park vid Odd Fellow, del av Åkersta 29:1, Ljusdal Fastställande av skyddsområde för Los vattentäkt Omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2010 (SoL Äldreomsorgen) Omsorgsnämndens rappportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2010 (SoL Individ- och familjeomsorgen) Ej verkställda beslut enl 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS Motion från Amalia Löfgren och Laszlo Gönczi gällande Growyn som sökmotor Motion från Jan Hedlund (M) gällande förslag om förbättring av företagsklimat Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och Stig Andersson (V) om parkeringsplatser vid och omkring förvaltningshuset Motion från Helena Brink (C) och Peter Engdal (S) gällande köp av f d Statoilmarken framför förvaltningshuset Motion från Helena Brink och Maj-Britt Tönners (C) gällande Jämställdhetsavtal i Ljusdal kommun Motion från Lena Andersson (M) om policy gällande vuxnas kontakt med barn i sexuellt syfte Motion från Yvonne Oscarsson (V) gällande kvinnojouren i Ljusdal Motion från Roland Bäckman (S) gällande möjligheterna att förbättra belysningen vid övergångställen efter Hotellgatan Motion från Christina Embretsen (S) m fl gällande utbildning om barnkonventionen för kommunens förtroendevalda Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdal kommun Medborgarförslag gällande Postplan,Östernäs och Norra Järnvägsgatan Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag

3 Kommunstyrelsen 257 Ärenden för kommunstyrelsens kännedom Protokoll för kommunstyrelsens kännedom Övrig fråga

4 224 Ekonomisk information Kommunstyrelsen beslutar KS 0627/09 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Den ekonomiska diskussionen föranleder att allmänna utskottet får i uppdrag att undersöka om det är möjligt eller inte att använda delar av överskottet till punktinsatser inom nämnderna. Redovisning och beslut ska ske i kommunstyrelsen 28 oktober Utfallet för nämnderna per augusti visar på ett samlat överskott på 24,5 mkr (prognos för 2010 per juni 6,4 mkr). Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Bygg-, miljö- och räddningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Summa Utfall augusti tkr tkr tkr tkr tkr tkr Trots ett positivt utfall totalt för nämnderna per augusti finns stora minusposter. (Prognos för 2010 per juni inom parentes) 1. KS: skogsavverkning har ej kunnat ske enligt plan tkr (-2 550) 2. BUN: behov av elevassistenter inom barnomsorg och grundskola tkr (-1 050) 3. BUN: resursbehov gymnasieskolan tkr (-2 650) 4. IFO: ökat antal ärenden av ekonomiskt bistånd -800 tkr (-1 905) 5. IFO: ökat antal vårddygn institutionsvård vuxna tkr (-2 864) Det negativa utfallet för KS är i huvudsak orsakad av utebliven skogsavverkning, ej godkända upphandlingar i Stenegårdsprojektet samt ökad entreprenörsersättning och minskad intäkt skolkort för kollektivtrafiken. Störst bidragande orsak till samhällsbyggnadsnämndens överskott är centrala medel för oförutsedda utgifter, lägre kapitalkostnader p g a nedskrivning av fastigheter, ej upparbetad tilläggsbudget för asfaltering samt intäkter VA-anslutning. Forts 224 4

5 Kommunstyrelsen KS 0627/ forts Bygg-, miljö- och räddningsnämndens överskott består i huvudsak av bygglovsintäkter, tjänstledigheter och vakanser, avloppsintäkter samt färre utryckningar och ej full bemanning inom räddningstjänsten. BUN:s positiva utfall beror främst på interkommunala ersättningar, poängintäkter vuxenutbildningarna samt centrala konton för verksamhetsstöd. De största plusposterna i omsorgsnämndens utfall består av central ledning och administration, handikappboende för vuxna (Slottebacken, Öjebo och Höghammar), reserv hemtjänsten äldreomsorgen (ett ärende = 640 tkr) samt förseningen av genomförandet av Lagen om valfrihetssystem inom socialtjänsten (LOV). Beslutsexpediering Akt 5

6 225 KS 0351/10 Administrativt verktyg för sjuk-/ och rehabiliteringshantering Kommunstyrelsen beslutar 1. Administrativt verktyg för sjuk-/ och rehabiliteringshantering köps in och implementeras till en kostnad av kronor. 2. Medlen tas från investeringsbudgeten. 3. Verktyget ska tas i bruk senast när den nya organisationen sjösätts. Fokuseringen på sjukfrånvaro och rehabilitering kan sägas ha ökat utifrån den nya rehabiliteringskedjan som införts i sjukförsäkringen. I samband med detta har processen blivit tydligare, med fastställda intervall hur, när och på vilket sätt arbetsoförmåga ska bedömas. Detta innebär att kravet på snabbare rehabiliteringsprocesser samt krav på tydlig dokumentation ökar för arbetsgivaren. Det är av yttersta vikt att utredning, dokumentation och åtgärder är väl utförda och avslutade på ett korrekt sätt. En god dokumentation borgar för en hög kvalitet i varje enskilt ärende. För att på ett effektivt sätt hantera detta krävs ett webbaserat verktyg som innehåller det stöd som behövs för att underlätta och effektivisera rehabiliteringsarbetet och dess process samt i slutändan minska kommunens sjuk- och rehabiliteringskostnader. Verktyget ska även kunna användas för att få fram en mängd statistik som är värdefullt vid arbete med förebyggande insatser. Verktyget ska kunna kopplas samman med de flesta lönesystem. Verktyget ska kunna tillhandahålla det som en god arbetsgivare behöver i det dagliga rehabiliteringsarbetet. En hög kvalitetssäkring ska uppnås med dokumentation från ärendets början till slut och som följer den enskilde personen oavsett om handläggare som hanterar ärendet ändras. Kommunchefen och personalchefen föreslår i skrivelse 16 augusti 2010 att ett administrativt verktyg för sjuk- och rehabiliteringshantering köps in. Kostnaden beräknas uppgå till kronor. Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 144 i enlighet med förslaget. Forts 225 6

7 Kommunstyrelsen KS 0351/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 144 Se tjänsteskrivelse 16 augusti 2010 Yrkanden Maj-Britt Tönners (C) och Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Britt-Marie Andersson Nilsson för verkställande Uppdragslistan Ekonomienheten 7

8 226 KS 0334/10 Områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 m fl, Fågelsjö Gammelgård med omnejd Kommunstyrelsen beslutar 1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 med flera; Fågelsjö Gammelgård med omnejd. 2. Kommunstyrelsen vill ha en redovisning över arbetet med världsarvsansökan. Länsstyrelsen arbetar med en ny världsarvsansökan och kommer att välja ut nya Hälsingegårdar som kan ingå i denna ansökan. Fågelsjö Gammelgård är en av dessa. Gården skyddades som byggnadsminne 2004 och skyddsområdet omfattar hela den öppna marken runt gården. För att Gammelgården ska kunna nomineras till världsarv måste områdesbestämmelser göras för en buffer zone som omfattar hela udden som gården ligger på. Detta för att minska risken att närmiljön förvanskas via nybyggnationer eller andra ingrepp. Gården med tillhörande byggnader är mycket välbevarade och därför bör områdesbestämmelserna omfatta höjd bygglovsplikt som även rör gårdens ekonomibyggnader. Bestämmelsernas upprättas för att skydda världsarvet och dess bevarande i bygden. Marken i området ägs av Ljusdals kommun. Planberedningen föreslår 16 september 2010, 8 att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta områdesbestämmelser för del av Fågelsjö 1:1 med flera; Fågelsjö Gammelgård. Beslutsunderlag Se planberedningens protokoll 16 september 2010, 8 Se Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 8 september 2010 Forts 226 8

9 226 forts Yrkanden KS 0334/10 Sören Görgård (C), Maj-Britt Tönners (C), László Gönczi (MP), Tommy Borg (S), Harald Noréus (FP) och Leif Hansen (SRD): Bifall till planberedningens förslag. Beslutsexpediering Akt Samhällsbyggnadsnämnden för verkställande Uppdragsförteckningen 9

10 227 KS 123/10 Nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Ljusdals kommun Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. De nya lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Ljusdals kommun antas. 2. I 10 ska tilläggas att avfallet ska sorteras i enlighet med kommunens renhållningsordning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 23 juni 2010, 90 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de nya lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen återremitterade föreskrifterna 8 april 2010, 99 för en översyn. Ordningsföreskrifterna är nu reviderade med önskemålen om ändringar från kommunstyrelsen. Ljusdals kommun saknar gällande torghandelsföreskrifter för de två platser där torghandel bedrivs. Det är därför av stor vikt att nya föreskrifter antas i kommunfullmäktige för att torghandel ska kunna fortgå i Ljusdals centrum. Kommunens befogenhet att upplåta olika områden för torghandel grundar sig på den allmänna kompetensregeln i 2 kapitlet 1 kommunallagen (1991:900). Kommunerna kan alltså självständigt avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte. Upplåtelse av ett område till allmän försäljningsplats brukar ske genom att kommunen i lokal ordningsföreskrift anger vilken eller vilka platser som skall vara allmänna försäljningsplatser. Enligt 3 kapitlet 1 i ordningslagen (1993:1617OL) krävs polisens tillstånd för att en offentlig plats inom detaljplanelagt område ska få användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Det betyder att om kommunen har upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens tillstånd för torghandel där. Forts

11 Kommunstyrelsen KS 123/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 127 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 23 juni 2010, 90 Se nya reviderade torghandelsföreskrifter 22 juni 2010 Se kommunstyrelsens protokoll 8 april 2010, 99 Yrkanden László Gönczi (MP): I 10 ska tilläggas att avfallet ska sorteras i enlighet med kommunens renhållningsordning. Propositionsordning Ordföranden frågar först proposition om de nya föreskrifterna kan bifallas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 11

12 228 KS 0124/10 Förslag till nya avgifter och delegering av beslut om avgifter för torghandel Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. Avgift för enkel saluplats är 250 kronor/dag, kronor/månad. 2. Avgift för dubbel saluplats är 350 kronor/dag, kronor/månad. 3. Avgift för halv saluplats är 150 kronor/dag, 1050 kronor/månad. 4. Beslut om mindre höjning av avgiften (max 5 % per år) får tas av samhällsbyggnadsnämnden på delegation. I samband med framtagandet av nya torghandelsföreskrifter ska även beslut tas om vilka avgifter som ska gälla. Saluplatserna återfinns på Postplan samt längs S. Järnvägsgatan. Platserna varierar i storlek men eftersom efterfrågan är större på de mindre platserna sätts taxan till den samma. För att minska antalet beslut i kommunfullmäktige bör årliga uppdateringar av taxan skötas på delegation av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 24 februari 2010, 9 kommunfullmäktige besluta följande avgifter för torghandelsförsäljning i Ljusdal 1. Avgift för enkel saluplats är 250 kronor/dag, kronor/månad 2. Avgift för dubbel saluplats är 350 kronor/dag, kronor/månad 3. Avgift för halv saluplats är 150 kronor/dag, 1050 kronor/månad 4. Beslut om mindre höjning av avgiften (max 5 % per år) får tas av Samhällsbyggnadsnämnden på delegation. Allmänna utskottet föreslår 16 mars 2010, 54 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 mars 2010, 54 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 24 februari 2010, 9 Forts

13 228 forts Yrkanden KS 0124/10 Bengt Larsson (C) och Lars Molin (M): Ärendet ska återremitteras. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Bengt Larssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag till återremissen, Nej-röst för bifall till återremissen. Omröstningsresultat Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet om återremiss. Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag om avgifter och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 13

14 229 KS 0053/09 Exploateringsavtal med Öjeberget AB gällande del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23:4 Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunen tecknar exploateringsavtal med Öjeberget AB beträffande exploatering inom del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23:4 enligt bifogade avtalsförslag Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2009, 89, att under en tid av två år upplåta option till Öjeberget AB på del av Järvsö Kyrkby 23:2 och del av Järvsö Kyrkby 23:4. Områdena har planlagts på bolagets bekostnad och ska användas för tekniska anläggningar som ska försörja stugor och hotell på den mark som bolaget redan äger. Bolaget har kommit igång med etapp 1 som ligger på redan ägd mark och vill nu teckna exploateringsavtal för den kommunala mark som man har option på. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 6 augusti 2010 att kommunen ska teckna exploateringsavtal med Öjeberget AB beträffande exploatering inom del av Järvsö Kyrkby 23:2 och 23:4. Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 132 att kommunen tecknar exploateringsavtal i enlighet med förslaget. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 132 Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 augusti 2010 Se kommunstyrelsens protokoll 8 april 2009, 89 Yrkanden Sören Görgård (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Forts

15 229 forts Propositionsordning KS 0053/09 Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt Öjeberget AB Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställighet Uppdragsförteckningen 15

16 230 KS 249/08 Detaljplaneändring Verkstadsskolevägen/Slottegatan Kommunstyrelsen beslutar 1. Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag om planändring i området för den tidigare kraftledningsgatan vid Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan. 2. Planläggningen ska syfta till att tillmötesgå de önskemål om markförvärv som finns i området samt att bevara grönområdet vid Verkstadsskolevägen. 3. Markområdet vid Slottegatan/Stenhuggarvägen (fastigheten Slotte 5:22) och vid Lasarettsgatan (fastigheten Slotte 28:4) planeras för villatomter. Kommunstyrelsen beslutade 7 augusti 2008, 189, att en översyn ska göras av möjliga villatomter vid Verkstadsskolevägen och Slottegatan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 23 juni 2010, 84 att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att ändra detaljplanen i området för den tidigare kraftledningsgatan vid Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan. I området sydost om Delins på Gärdeåsen, längs Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan, har det tidigare funnits en kraftledning som har gjort att dessa områden inte har kunnat bebyggas. När nu kraftledningen är borttagen finns det ett antal grönområden där det eventuellt kan skapas attraktiva villatomter i centrala Ljusdal. Ett flertal personer har kontaktat kommunens markhandläggare och inkommit med framställan om markförvärv i syfte att utöka sina bostadstomter i det gamla kraftledningsområdet. En planändring skulle även möjliggöra en ökad byggrätt till befintliga bostäder i området Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 130 att samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag om planändring i området för den tidigare kraftledningsgatan vid Verkstadsskolevägen respektive Slottegatan. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 130 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 23 juni 2010, 84 Se kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2008,

17 Kommunstyrelsen KS 249/ forts Yrkanden Tommy Borg (S) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (MP) och Yvonne Oscarsson (V): Grönområdena vid Verkstadsskolevägen och Slottegatan ska bevaras. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Reservationer László Gönczi (MP), Yvonne Oscarsson (V) och Leif Hansen (SRD) Beslutsexpediering Akt Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet Uppdragsförteckningen 17

18 231 KS 389/10 Bolagsbildning Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB samt ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1. I enlighet med fullmäktiges beslut 21 juni 2010, 137 uppdras åt Ljusdal Energiföretag AB att bilda dotterbolagen Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. 2. Bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB godkänns. 3. Bolagsordning för Ljusdal Renhållning AB godkänns. 4. Bolagsordning för Ljusdal Vatten AB godkänns. 5. Ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag godkänns. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2010, 137, att verksamheterna Ljusdal Vatten och Renhållning ska bedrivas i bolagsform inom Ljusdal energikoncern föreslås att Ljusdal Energiföretag AB uppdras att bilda bolagen Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. I bolagsordningen för Ljusdal Energiföretag AB föreslås en ändring i 3 gällande verksamhet. I ägardirektivet föreslås förändringar i punkt 2 första stycket gällande verksamhet, men också i andra stycket gällande kommunens engagemang i bredbandsutvecklingen och att den inte ska vara konkurrenshämmande. I punkt 3 andra stycket föreslås en likadan skrivelse som gäller övriga kommunala bolag. Punkt 4 är ny och ett förtydligande av gällande speciallagstiftning för avfallshantering, vatten och avlopp. Förändringen i punkt 2 andra stycket och i punkt 3 är inte påkallade av den utökade verksamheten utan av laglighetsskäl respektive likställighetsskäl. Forts

19 231 forts KS 389/10 Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 148 att bolagsordningarna och ägardirektiven godkänns. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 27 september 2010 att Ljusdal Energiföretag AB får i uppdrag att bilda dotterbolagen Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB samt att bolagsordningarna och ägardirektiven godkänns. Beslutsunderlag Se tjänsteskrivelse 27 september 2010 Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 148 Se förslag till bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB samt ägardirektiv för Ljusdal Energiföretag AB Leif Sjögren anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Bodil Eriksson (FP) tjänstgör i hans ställe. Yrkanden Leif Hansen (SRD): Ägardirektiven och bolagsordningarna ska avslås. László Gönczi (MP): Under rubriken Ekonomi i ägardirektiven ska orden samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på insatt kapital strykas. Under rubriken Inhämtande av kommunens ställningstagande i ägardirektiven ska tillföras att bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande gällande nya kraftverk. 14 i bolagsordningarna ska lyda Denna bolagsordning ändras av kommunfullmäktige i Ljusdals kommun. Propositionsordning Ordföranden ställer först allmänna utskottets förslag mot Leif Hansens yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag. Reservation Leif Hansen (SRD) Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande gällande strykning av orden samt att kommunen som aktieägare kan få utdelning på insatt kapital. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Forts

20 Kommunstyrelsen KS 389/ forts Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande gällande nya kraftverk. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall. Omröstningsresultat Med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att bolagsordningarna ska ändras av kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta. 20

21 232 KS 0069/10 Ansökan om medel till demofestival Kommunstyrelsen beslutar 1. Ärendet ska återremitteras i syfte efterfråga intresse hos berörda instanser. Tillsammans med sökanden ska en dialog ske om vad ansökningshandlingarna ska innehålla. En ansökan om kronor till finansiering av demofestival i Ljusdal sommaren 2011 har inkommit till Ljusdals kommun. Bidraget är avsett att användas till marknadsföring av demofestivalen samt till kostnader för ljus, ljud, artister, lokaler och kontorsmaterial. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 9 augusti 2010 att ansökan avslås då ekonomiskt utrymme saknas. Allmänna utskottet föreslår 17 augusti 2010, 125 att ansökan avslås. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 17 augusti 2010, 125 Se kommunchefens tjänsteskrivelse 9 augusti 2010 Yrkanden László Gönczi (MP), Harald Noréus (FP), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD) och Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras i syfte att efterhöra med berörda instanser om intresse. Tillsammans med sökanden ska en dialog ske om vad ansökningshandlingarna ska innehålla. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. Beslutsexpediering Akt Allmänna utskottet Sökanden 21

22 233 KS 390/10 Kommunalt partnerskap Ljusdal-Mombasa-Kisumo (Milleniumkommun) Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för och inlämna ansökan om en förstudie för internationellt samarbete hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I mars 2009 utarbetade några ungdomar tillsammans med tjänstemän i kommunen fram ett antal åtgärder som rör ungdomar. En av dem var att alla ungdomar ska erbjudas studieresor till olika länder. Skolorna kan också ta emot elever från andra länder, samt att Ljusdals kommun kommer ut mer på den internationella arenan. Ungdomsstrategerna har undersökt möjligheter att hitta ekonomiska lösningar och organisationer att samarbeta med och kommit fram till en strategi att arbeta efter. I samband med World Water Week på Älvsjömässan i Stockholm träffade ungdomsstrategerna representanter från kommunerna Mombasa och Kisumo i Kenya. Syftet var att hitta beröringspunkter som stämmer överens och som alla tre kommuner kan lyfta fram i ansökan för förstudien. Förstudieansökan ska vara inlämnad till SKL 15 oktober Besked om ansökan är beviljad lämnas 1 januari Förstudien sker under tiden januari -juli Beröringspunkter för de tre kommunerna Ljusdal-Kisumo-Mombasa är: - Demokratiutveckling (processer och kunskap) - Jämställdhet - Miljöfrågor (sophantering, alternativa energikällor) - Entreprenörskap (förhållningssättet) kopplat till hög arbetslöshet - Turismutveckling - Stadsplanering - Klimathotet Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 165 att kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag för och inlämna ansökan om en förstudie för internationellt samarbete hos SKL Forts

23 Kommunstyrelsen KS 390/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 165 Se tjänsteskrivelse inkommen 16 september 2010 Yrkanden Sören Görgård (C), Christina Embretsen (S), Yvonne Oscarsson (V) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till allmänna utskottets förslag. Beslutsexpediering Akt Nicklas Bremefors Uppdragsförteckningen 23

24 234 KS 0244/10 Östernäs handels- och kontorsområde Kommunstyrelsen beslutar 1. Den genomförda markanvisningstävlingen medför inget tecknande av optionsavtal gällande Östernäs handels- och kontorsområde. 2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda och lämna förslag på tillvägagångssätt för utvecklingen av Östernäs handels- och kontorsområde. 3. Utredningen ska undersöka markföroreningarnas betydelse för de olika projekten. 3. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under Kommunstyrelsen beslutade 12 augusti 2010, 194 att återremittera ärendet Avtal mellan Ljusdals kommun och företaget Rico Estate Development avseende köpoption för Östernäs handels- och kontorsområde. Motivet till återremitteringen var att ytterligare parter visat intresse. Då endast ett företag lämnat in bidrag i den företagna markanvisningstävlingen och att nu fler visat sitt intresse är det rimligt att kommunen åter frågar marknaden om det finns fler som är intresserade. Ytterligare en faktor som kan öka intresset är att den byggnation som tidigare fanns på det aktuella området nu är riven och marken planerad. En möjlighet är då att gå ut med en ny tävling eller att finna nya vägar att nå ett större intresse. Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 15 september 2010 att den genomförda markanvisningstävlingen inte renderar i något avtal och att en utredning genomförs där alternativen till en markanvisningstävling belyses. Utredningen ska också lämna förslag på vilken väg, vilket tillvägagångssätt som kommunen bör välja för att utveckla Östernäs handels- och kontorsområde. Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 149 kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunchefens förslag. Forts

25 Kommunstyrelsen KS 0244/ forts Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 149 Se tjänsteskrivelse 15 september 2010 Yrkanden Lars Molin (M): Bifall till allmänna utskottets förslag. László Gönczi (MP): Utredningen ska undersöka markföroreningarnas betydelse för de olika projekten. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Beslutsexpediering Akt Rico Estate Develpement Nicklas Bremefors K-G Wikander Uppdragsförteckningen 25

26 235 KS 0297/10 Ansökan om sponsring mellan Ljusdals Bandyklubb och Ljusdals kommun 2010/2011 och 2011/2012 Kommunstyrelsen beslutar 1. Ljusdals kommun sponsrar Ljusdals Bandyklubb enligt alternativ 1. Totalt kr/säsong 2. Pengar tas från informationsenhetens konto 1015, sponsring. Ljusdals Bandyklubb erbjuder Ljusdals Kommun att under säsongerna 2010/11 och 2011/12 finnas representerad som Guldsponsor till LBK enligt nedan: 1. Dräktreklam på LBKs matchtröjor hemma, inkl LBK Guld kr/säsong 2. Dräktreklam på LBKs tränings-/uppvärmningströjor samt bortatröjor kr/säsong 3. Stor Matchvärd kr (en match) Sponsorgruppen ställer sig positiva till att sponsra Ljusdal Bandyklubb eftersom föreningen riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna. Gruppen tycker att det är angeläget att stödja all form av motion. Kommunen har funnits representerade på matchtröjorna de senaste åren. I motprestation förbinder Ljusdal Bandyklubb att marknadsföra Ljusdals kommuns logotyp genom annonsering av evenemanget på hemsidan och matchprogram. Ljusdal Bandyklubb uppfyller kommunens krav på alla punkter. Sponsringen ska täcka kostnader för tryck på tröjor. Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 164 att Ljusdals kommun sponsrar Ljusdals Bandyklubb med kronor per säsong. Beslutsunderlag Se allmänna utskottets protokoll 16 september 2010, 164 Se tjänsteskrivelse 14 juni 2010 Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Forts

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

PROTOKOLL. Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson personalchef, 14-16 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson personalchef, 14-16 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal, klockan 9:00-11:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S), ordförande Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Rolf Berg, Utvecklare Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 8:00-8:50 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-04-16. Ordförande... Roland Bäckman/Leif Hansen

PROTOKOLL. Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-04-16. Ordförande... Roland Bäckman/Leif Hansen Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 17:10 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf, ej 119 Markus Evensson (S) tjg ers istf Annelie Wallberg (S) 115-123 Kristina Michelsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Mats Sundell (M) Annelie Wallberg (S) Helena Brink (C) Kristina Michelsson (S) Maj-Britt Tönners (C) Leif Persson (S) Bodil

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordf Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) Kristina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Christina Embretsen (S), Rolf Paulsson (SRD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-03-01

Christina Embretsen (S), Rolf Paulsson (SRD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-03-01 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Se närvarolista Kommunchef Nicklas Bremefors Sekreterare Vivian Högberg Christina Embretsen (S), Rolf Paulsson (SRD)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer