Offentligt entreprenörskap. Tekniska verken Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentligt entreprenörskap. Tekniska verken Linköping"

Transkript

1 RAPPORT NR 187 Teknikprogrammet Offentligt entreprenörskap Tekniska verken Linköping Fallstudierapport December 2008 Elin Smith Högskolan i Kristianstad

2 Fallpresentationen av Teknisk Verken i Linköping, TVL, är baserad på sekundär information ifrån årsredovisningar, tidningsartiklar, hemsidor och annat informationsmaterial, samt intervju med vice VD Ingvar Carlsson. Fallet presenterar först kort TVL och ger sedan en mer detaljerad beskrivning av marknad, strategi, styrelse, ledningsgrupp, belöningssystem, rekrytering, samarbete om utbildning, kommunalt bolag med privat karaktär?, politik, media och prestation. Introduktion till TVL Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun och beslutat att bedriva viss verksamhet i bolagsform. Moderbolaget, Linköpings Stadshus AB, har 11 dotterbolag varav TVL är ett. TVL registrerades 1903 i namnet Linköpings elektriska kraft och belysningsaktiebolag och hade då främst rollen som en lokal vattenkraftsproducent och eldistributör. Idag har det växt till att vara en stor regional aktör främst inom energi och miljö där man erbjuder produkter och tjänster inom el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband, biogas och parkering. Något som kommunen prioriterar starkt är att skapa en av Sveriges miljövänligaste kommuner och speciellt med biogassatsningen inom TVL har man drivit miljöarbetet långt. TVL är vidare Europas största producent av biogas för fordonsbränsle och världsledande inom avfallsförbränning. Under 1998 påbörjas ett arbete med att få till en anpassad marknadsorienterad organisation. Huvudorganisationen med Produktion, Nät och Marknad där den sistnämnda är en samlad kanal för information, kundservice och försäljning (årsredovisning, 1999) etablerades. Arbetet med organisationsförändring fortskred under det kommande året (1999) och verksamheten inordnas då i sju affärsområden (Energi, Vatten, Avfall o Återvinning, Kommunikations-teknik, Elnät, Elhandel, Stadsmiljö o Teknik) och fyra stödfunktioner. Redan här poängterar man att samarbete inom och utom koncernen är av stor betydelse. 2

3 Stödfunktionernas uppgifter innefattar: ekonomi, personal, information, kundservice, anpassa och utveckla tjänster för affärsområdena och på så sätt tillföra bredare och djupare kompetens, säkra tvärkompetens och idéutbyte, samt vara stöd i projekt och affärsutvecklingsfrågor. (Årsredovisning, 1999; 2000) Så här långt har man haft en lokal fokusering, men 2000 tas ett strategiskt beslut om breddning av samtliga verksamhetsområden mot en regional marknad. Samtliga har hitintills haft en mer lokal verksamhet, undantaget Östkraft AB. Strategin ska uppfyllas genom förvärv av verksamheter samt genom att skapa samarbeten och allianser med intressanta parter. Detta gäller specifikt för energioch avfallssidan. (Årsredovisning, 2001) De senaste 8 åren har man således haft en expansiv strategi, både för den lokala så väl som den regionala marknaden. Under 2007 arbetar man fram en ny organisationsskiss som introduceras i början av Nu är TVL organiserad i sex divisioner och ett antal dotterbolag. Divisionerna är: Energi och Avfall fjärrvärme, fjärrkyla, el vilket säljs på den nordiska marknaden. Produktionen sker främst i Gärstadverket och Kraftvärmeverket. Man har även två fjärrkylenät. Utöver Linköpings kommun så levereras fjärrvärme till Mjölby, Borensberg, Skärblacka, Kisa och Åtvidaberg. För privatpersoner finns 3 återvinningscentraler. Vatten distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt utveckling av processer. Tre vattenverk och ett avloppsreningsverk. Ett laboratorium är ackrediterat och tar emot uppdrag från externa kunder. Service inkluderar flera viktiga servicefunktioner, t ex kundservice, ITavdelning, projekt- och utveckling, mätteknik och fastighetsservice, kommunikationstjänster, entreprenad-, underhålls- och konsulttjänster. Nya Marknader arbetar bland annat med affärsutveckling, fordonskonvertering, reningsfilter för fordonstvättar, biogas och export av kunskap kring avfallsförbränning. Basen i satsningen på svensk biogas 3

4 ligger i Linköping Biogas AB startat 1996 tillsammans med Swedish Meats och LRF. Dotterbolaget Usitall AB är bildat för att exportera Tekniska Verkens mer än 50 åriga erfarenhet av avfallsförbränning till andra länder Nät - drivs i bolaget Utsikt Nät AB, ett helägt dotterbolag, som är specialister på nät och förser regionen med el- och bredbandsnät samt kvalificerade helhetslösningar för utomhusbelysning. Elhandel - drivs av Östkraft AB, Sveriges fjärde största energibolag grundat 1997 och ägs av TVL tillsammans med flera andra energiföretag i Syd- och Västsverige. Den division som inte finns kvar som egen division efter omorganisationen är Stadspartner som haft till uppgift att ta hand om själva stadsstommen inkluderande teknisk infrastruktur och stadsmiljö. Dock finns bolaget Stadspartner kvar inom koncernen. Hel- eller delägda dotterbolagen enligt årsredovisningen st. (Katrineholm Energi AB, Linköping Kraftnät AB, Ljusfors Kraft AB, Parkeringsaktiebolaget AB Dukaten, Stadspartner AB, Stadspartner markteknik AB, Svensk Biogas AB, Usitall AB, Utsikt Nät AB, Västerviks Kraft Elhandel AB, Åtvidabergs Fjärrvärme AB, Östkraft AB, AB Östgas, Mätarteknik Öst AB, Business Link). Målet för 2008 är att minska antalet juridiska enheter i drift till 10. Tekniska Verkens har således en bred kompetens och anläggningar inom reningsverk, reningsanläggning, vattenkraftverk, kraftvärmeverk och avfallsanläggningar. Kontinuerligt utvärderas och testas de olika enheterna för att bibehålla sin effektivitet, ha rätt bemanning samt uppfylla de olika miljökrav som ställs. Marknad 4

5 För att klara de krav som ställts ifrån ägarna om ökad utdelning, samtidigt som man måste hålla sig väl framme i konkurrensen på en marknad som hela tiden utvecklas, krävs stora materiella och immateriella investeringar. För att få utdelning på sina investeringar krävs att man är effektiv, något man säger sig vara då jämförelser gjorts. För att då få utdelning behövs en större marknad än den som Linköpingsborna utgör. De senaste 8 åren har man därför successivt expanderat utanför kommunens gränser och man riktar sig idag till Idag producerar man el och fjärrvärme i 2 verk i Linköping, fjärrvärme i Borensberg, Skärblacka och Kisa. Fjärrkyla i Linköping. Man har el i 38 vattenkraftstationer i Östergötland, Södermanland och norra Småland. Vattenproduktion i Linköping. Distribution av fjärrvärme finns i Linköping, Borensberg, Skärblacka och Kisa. Distribution av el, fjärrkyla, vatten och avlopp görs till Linköping. Ägare av elnät är man i större delen av Linköpings kommun samt delar av Mjölby kommun och större delen av Katrineholms kommun. Elhandel bedrivs i Östergötland, Södermanland, Småland, Västra Götaland, och på andra håll i landet. Kommunerna runt om tycker enligt TVL att det är bra att de sköter deras produktion. En anledning att respektive kommun slipper tunga investeringar i område som annars kräver mycket kunskap, något som kan vara svårt i mindre kommuner. Om TVL tar på sig uppdraget eller annan aktör spelar ingen roll. Norrköping har t ex sålt ut sitt energibolag till Eon. TVL har även vunnit i upphandling för Åtvidaberg och deras vattensystem. TVL poängterar att det är den regionala marknaden som är viktig. Strategi TVL har under åren haft en framgångsrik strategi där det som kommunägt företag klarat sig bra från uppköpsförslag från stora energiföretag. Man menar själv att man anammat den strategi som stora företag har, dvs. att själva förvärva verksamheter från andra mindre och större företag. För att minska 5

6 transaktionskostnader har man de senaste åren även jobbat för att minska antalet dotterbolag. Dock inte för att sälja ut något område. Under åren har man gjort diverse tunga investeringar. En stor investering och utbyggnad som skett de senare åren är Gärstadverket, ca 1,2 miljarder kronor, som syftar till att trygga energiförsörjningen samt erbjuda lösningar för avfallshanteringen i ett stort antal kommuner. Verket har även fått internationell uppmärksamhet. Under 2007 blev vattenlaboratoriet ackrediterat för analyser av vatten- och slamprover som är en garanti för att analyserna genomförs opartiskt enligt fastlagda standarder. Ett lite annorlunda projekt skedde under sommaren 2006 då det blev mycket varmt och plötsligt var det många kunder som efterfrågade poolvatten levererat med tankbil. Man hade tankbilar för krissituationer som nu tillfälligt kunde utnyttjas. Varje division driver således sina enskilda utvecklingsprojekt och det verkar vara småsaker på gång överallt. Initiativ till dessa kommer dels från organisationen själv som ser nya och bättre lösningar, dels från kunder som efterfrågar tjänster och produkter, dels pga av regler, framförallt miljökrav, som gör att man ständigt känner behov av förbättring. Del i strategin är att det som TVL engagerar sig i ska finnas någorlunda nära Linköping, detta då man vill för att ha en effektiv koncernledning ifrån Linköping. Man önskar också att folket ute på fältet ska ha tillräckligt nära till huvudkontoret. Organisation Ägaren initierade under 2005 en bolagsöversyn med inriktning mot att renodla vissa verksamheter. Arbetet fortsatte under 2006 och ledde till att vissa fastigheter överläts till annat bolag med densamme ägaren. Koncernen gjorde samtidigt en 6

7 kärnverksamhetsutredning där man utgick ifrån kundperspektivet och hur verksamheterna bästa sätt kan möta deras krav. Resultatet av detta blev en organisationsutveckling som skulle genomföras under Under sommaren började en arbetsgrupp dra upp huvudlinjerna för den nya organisationen, man ville skapa tydligare strategier och mål, effektivare ledning och styrning, färre affärssystem i verksamheten. Man önskar minska omkostnaderna med 10 % (100 miljoner kr). Samtidigt utsågs nya divisionschefer som fick i uppdrag att formera sina organisationer, utifrån uppsatta mål. Under hösten fortsatte arbetet med att få rätt medarbetare på rätt plats. I början av 2008 blev förhandlingarna och den nya organisationen trädde i kraft. Man menar att avsikten med förändringen är att bättre fokusera på kundkrav, effektivisera kundgränssnitt och sammanföra mindre enheter för att rationalisera och nå synergier inom respektive divisionsorganisation. I den nya organisationen fick nästan alla operativa chefer nya positioner. Det ligger på respektive chef att göra organisationsöversyn Divisionschef/VD Kommentar Affärsområde Vatten Affärsområde Avfall o Återvinning Anders Moritz Stellan Jacobsson Affärsområde Energi Ingvar Carlsson From 2008 koncernens vice VD Suttit i koncernledningen sedan 2003 (tidigare?) Ledamot i Svensk Biogas sedan 1999 (tidigare?) VD i Svensk Biogas 2000 Ledamot i Utsikt Nät AB 2007 Affärsområde Markteknik (i början av året omvandlat till bolaget Stadspartner) Elhandel Östkraft AB Nät - Utsikt AB Svensk Biogas VD Roger Nilsson VD Anders Jonsson VD Stefan Harrysson VD Christer Setterdahl 2008 Divisionschef

8 Vatten Anna Lövsén Suttit i koncernledningen 2007 Energi & Avfall Anders Jonsson Tidigare divisionschef Nya Marknader Stellan Jacobsson Tidigare divisionschef Support och Service Anders Moritz Tidigare divisionschef Elhandel Östkraft AB Tom Istgren Suttit i koncernledningen sedan 2003 (tidigare?) VD i Östkraft AB sedan 2007 Ledamot i Svensk Biogas 2007 Ledamot i Utsikt Nät AB 2007 Ledamot i Usitall AB 2007 El- och Stadsnät Mikael Lindner VD i Utsikt Nät AB sedan 2002 Koncernledning sedan 2003 Tidigare sju divisioner har nu blivit sex. Av dessa 7 personer återfinns tre som divisionschefer i den nya organisationen from 2008, dock med annan inriktning än tidigare. De övriga 3 divisionscheferna har samtliga tidigare erfarenhet av koncernen, antingen via koncernledningen eller som vd för något av koncernens bolag. En av de tidigare divisionscheferna är from 2008 vvd för koncernen. Styrelse Styrelsen för hela koncernen utses av Linköpings kommun. Ledamöter och suppleanter är samtliga politiker och deras mandatperiod följer de allmänna valen, dvs. den senaste styrelsen tillträdde vid bolagsstämman Under 2007 sammanträdde styrelsen 11 gånger. Under dessa sammanträden tar man bland annat del av rapporter om koncernens och bolagens löpande resultatutveckling samt rapporter avseende verksamheternas utveckling i övrigt. Styrelsen tog på en övergripande nivå beslut om koncernens och koncernbolagens budgetar avseende resultat- och balansräkningar, kassaflöden, investeringar och personal. Måltal fastställdes för avkastning och soliditet i enlighet med ägarens krav. Parallellt med vd-instruktionen fastställer styrelsen årligen arbetsordning, rapportinstruktion och attestinstruktion. 8

9 Tittar man på styrelsekompositionen sedan 1999 så är det ringa omsättning, dock störst vid valen, men inte heller där byts hela styrelsen ut tillträder 2 nya ledamöter samtidigt som 2 lämnar tillträder 1 ny ledamot och 2 lämnar, 2007 tillträder 4 nya ledamöter och 3 lämnar. Man har haft samma kvinnliga ordförande , 2007 tillträdde en manlig ordförande VAL VAL 2007 Omsättning ,2 0 0,1 0 0,36 Antal styrelseledamöter Antal kvinnor Ordförande L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) G.G. m (c) VD S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m Linköpings kommun utser vanligtvis också ledamöterna i dotterbolag och delägda bolag (dock kan bolagen själva föreslå kandidater). I de helägda dotterbolagen sitter endast tjänstemän från koncernen, detta enligt beslut från ägarna från och med 2007 års stämmor. I delägda dotter- och övriga bolag väljs övriga ledamöter och suppleanter på bolagsstämman. Det råder stor personunion i styrelserna i dotterbolagen, vilket gör att ett fåtal personer har mycket övergripande insyn i koncernen. Nedan 6 bolag har granskats vad gäller styrelsekomposition. Anledning till dessa 6 bolag, det finns fler, är att företaget själv listar dem som betydelsefulla Utsikt nät AB antal ledamöter omsättning 0 0,17 0,33 0 0,17 0 0,5 andel kvinnor 0 0 0,02 0,06 0 0,03 0 0,08 Ordf Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd S-E. K. m S-E. K. m M.L. m M.L. m M.L. m M.L. m M.L. m M.L. m Parkerings AB Dukaten antal ledamöter omsättning 0 0,1 0,5 0 0,1 0,1 0,6 andel kvinnor 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 Ordf L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k G.G. m Vd Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Stadspartner 9

10 AB antal ledamöter omsättning 0 0 0, ,75 andel kvinnor 0,33 0,33 0,33 0,5 0,5 0,5 0,5 0 Ordf Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m R.N. m Östkraft AB antal ledamöter omsättning 1 0 0, ,5 andel kvinnor 0 0,09 0 0,02 0, ,13 Ordf Konc. VD L.B. k L.B. k L.B. k Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd A.J. m Konc. VD Konc. VD Konc. VD A.J. m A.J. m A.J. m T.I. m Svensk Biogas AB antal ledamöter omsättning 0,25 0,14 0 0, ,5 andel kvinnor Ordf Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd I.C. m A. M. m A. M. m A. M. m C.L. m C.L. m C.L. m C.S. m Usitall AB endast 2007 antal ledamöter 5 omsättning andel kvinnor 0 Ordf Konc. VD Vd S.J. m Antalet styrelsemedlemmar för ovan listade dotterbolagen var för år 2007 mellan 4 och 6. I fyra av bolagen är detta en minskning jämfört med tidigare år då vissa haft upp till 10 ledamöter. I ett fall är det en ökning från 4 till 6 och i fallet Usitall AB så är det första noteringen 2007, med 5 st ledamöter. Även omsättningen i styrelserna är störst för 2007, till viss del då man minskat många styrelser, men även då beslut nu fattats om att samtliga ledamöter ska vara tjänstemän från bolagen och inte politiker. Inga styrelser har kvinnlig majoritet, dock har Stadspartner AB jämn könsfördelning för åren 2003 till Även Parkerings AB Dukaten har en relativt jämn könsfördelning med 40% kvinnor för åren 2000 till 2002, samt

11 Enligt ägarna själva vill man sedan att ledamöterna i respektive bolag har övergripande insikt för hela koncernen. I de ovan 6 bolagen så sitter VD för koncernen som ordförande i 5 av bolagen. I det sjätte är han VD. Ledningsgruppen Efter omorganisationen består koncernledningen av en liten ledningsgrupp bestående av vd, vvd samt funktionscheferna för Information, Personal och Ekonomi. Hela koncernledningen inkluderar dessutom cheferna från respektive division. Totalt har koncernledningen år medlemmar varav 4 är kvinnor. Året efter omorganisationen har man minskat och till den lilla ledningsgruppen adderat de 6 affärsenhetscheferna. Omsättningen är högst för detta år, 0,45, främst beroende på att 5 st lämnat ledningsgruppen. Det är dock inga nya som valts. Anledning till data från 2003 är att tidigare årsredovisningar inte visat hela koncernledningen antal medlemmar antal kvinnor VD Stig Holm Stig Holm Stig Holm Stig Holm Stig Holm Stig Holm omsättning 0,33 0,07 0,14 0,25 0,45 VD VD Stig Holm, född 1951, är en viktig person för hela koncernen och sitter på viktiga positioner. Han tillträdde 2000 och har aktivt drivit företaget framåt. Den ökande omsättningen och vinsten förklaras av en mycket kompetent företagsledare. Belöningssystem Något som har diskuterats i media är TVLs VD lön och bonus (Corren.se) VD har högst grundlön av samtliga direktörer som leder bolag ägda av Linköpings kommun. Medan övriga VDar ligger mellan och kr i månaden har Tekniska Verkens VD en grundlön på kr. Utöver detta finns ett 11

12 förmånligt bonussystem som ger 25 % av lönen för varje tio miljoner som företaget överskrider budgetresultatet erhölls en bonus på kr. Endast en till av de övriga vd:arna inom Linköpings kommun har rätt till bonus. Flera av vd:arna har förmånliga pensionsavtal, dock förmånligast för Tekniska Verkens VD. Politikers förklaring till ersättningen är Tekniska Verkens höga omsättning (ca 5 miljarder 2007) vilket är mycket högre än kommunens övriga bolag. Jämfört med övriga kommuners bolag är dock lönen fortfarande hög. Till exempel kan sägas Göteborgs energi (ägs av Göteborgs stad) och Öresundskraft (ägs av Helsingsborgs stad) som båda 2007 hade en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor vars VDar knappt har hälften av Holms grundlön och mycket lägre pensionsavtal. I Helsingborgs fall förekommer en förmånsbil. En annan förklaring är den starka utvecklingen från det VD tillträdde 2000 med ökat vinst och omsättning. Personal Antalet anställda för hela koncernen för respektive år listas nedan. Man kan notera att det skett en ökning under åren, samt att majoriteten är män. Antal anställda Varav män % För att relatera till ovan diskussion om de stora skillnaderna i löner för VD i tre bolag kan man även titta på löner för anställda för att se om TVL generellt ligger högre. Vid en jämförelse som tar hänsyn till totalt antal anställda delat med löner och ersättningar är det inga större skillnader mellan Öresundskraft och Tekniska Verken. Dock ligger Öresundskraft något högre för

13 Rekrytering Tekniska Verken Öresundskraft ,34 0, ,35 0,4 TVL anser sig vara en attraktiv arbetsplats och har lätt för att få kompetent personal. Genom samarbete med olika universitet blir studenter tidigt intresserade av en möjligt arbetsgivare. Man föredrar intern rekrytering och för att säkra framtidens ledarskap drev man under 2007 ett program för ledarskapsutveckling. Här behandlas frågor kring ledarskap, ekonomi, praktiskt chefskap, utvecklings- och lönesamtal, samt presentationsteknik. Utbildningen sköttes av konsulter och var främst avsedd för de yngre potentiella chefer. För respektive bolag är det koncernstyrelsen som utser VD. VD-tillsättning inom koncernen får sägas att till stor utsträckning genom intern rekrytering, antingen från annan position, eller att man byter en VD i ett bolag blir VD i ett annat. T ex VD för Stadspartner blir VD för Svensk Biogas. En stimulans för medarbete är att se att kunskaperna de innehar är värdefulla. Via utbyte och genom möte förvaltas och fördjupas denna kunskap. För att få till stånd detta i en kommunalägd verksamhet har man bildat företaget Usitall AB för kompetens- och konceptförsäljning inom avfall, energi och miljö. TVL samarbetar med ett par institutionen på Linköpings Universitet bl a vad gäller energi, gas och vattenfrågor. Man har även medverkat till delfinansiering av driftteknikerutbildning. Ifrån denna utbildning är man sedan intresserad av att anställa. Det finns även en idékommitté där anställda (ej ledningsgrupp) lämnar in förslag på diverse nya lösningar. Om det är bra belönas de och projekten genomförs. För 2007 delades cirka kronor ut i prispengar, det största enskilda var på kronor. En värdering av de inkomna idéerna är gjord till runt kronor. 13

14 Samarbete om utbildning TVL ställer krav på omgivningen om att utbilda experter i behövda områden. Till exempel vad gäller energi- och miljö där de som ska arbeta med bl a energieffektivisering ute på företag behöver specifik kompetens. Man är själv engagerad i specifik kunskap och under 2007 fattades ett beslut om att satsa 30 miljoner kronor över tio år för att finansiera en ny professur vid Linköpings universitet inom området industriell ekologi, som kombinerar miljöoch energiteknik. Ett populärt studiebesök för både företagare och studenter är Gärstadverket och dess anläggning. De som kommer får ta del av avfallsteknik i praktiken. Man har även ett museum som är öppet för besökande. Kommunalt bolag med privat karaktär? Det har funnits debatt om TVL som är en kommunägd koncern säljer kommersiella produkter och tjänster utanför Linköping, något som strider mot kommunallagen. Ett exempel på detta är Usitall, det kunskapsföretaget som syftar till att exportera kommunala bolagets kunskap om förvandling av sopor och avfall till värme och el. Dock önskar man sälja ut bolaget så att kommunen inte är i majoritet, något som till viss del genomförts under 2008 då SAAB from 20 december, 2008 äger 30%. Detta samägande hoppas gynna utvecklingen ytterligare då det innebär tillgång till internationell erfarenhet och kontaktvägar på många marknader. Avsikten är dock att minska kommunala ägandet och man vill i början av detta år (2009) presentera en ny delägare. Ett annat företag som uppmärksammats är Swedish Biogas International, grundat 2007 som ett privat bolag av Tekniska Verkens VD. Anledning till grundandet är att kommunallagen hindrar Tekniska Verkets dotterbolag Svensk Biogas AB att 14

15 verka utanför regionen. Något man mycket gärna skulle vilja då det finns mycket kunskap och erfarenhet inom biogasområdet. Innan Swedish Biogas International grundades sökte man om undantag från lagen, vilket avslogs. Lösningen blev alltså ett nytt bolag, dock privat, och grundat av Tekniska Verkens VD. Företaget ska främst bedriva verksamhet rörande biogas och dess produktion, med målet att exportera. Genom dess start har man kommit runt lagen och man får på så sätt möjligheten att sprida miljötekniska kunskapen utomlands samt får tillbaka på de satsningar man gjort de senaste 15 åren på bioteknik. Politik TVL definierar i skrift i årsredovisningen politiska risker som den affärsrisk som kan uppstå till följd av politiska beslut. Det handlar främst om förändringar i de regelverk som rör energibranschen, till exempel förändrade skatter, miljöavgifter och förändringar av hur naturliga monopol regleras. Dock menar man att det varit en stor politisk enighet och att det inte haft någon direkt inverkan på bolaget. Majoriteten har varierat, för 2008 är den borgerlig, förra valperioden var det socialdemokratisk understödd av centern. Vidare har strategin om regional satsning varit förankrad i både oppositionen och majoriteten. Något mera motsättning i de borgerliga kretsarna där man hållit hårdare på kommunallagen och att kommunen inte ska konkurrera med fria företagsamheten. Media TVL har granskats kritiskt av framförallt den lokala tidningen Corren.se där man kritiserat löner och brott mot kommunallagen. Prestation 15

16 Nettoomsättning per rörelsegren för koncernen visas i nedan tabell och den största är elhandel men även energi, avfall och elnät är stora. Den gren som har ökat mest om man jämför över åren är kommunikationsteknik och avfall och återvinning Förändring Energi ,2 Vatten ,5 Avfall o Återvinning ,8 Kommunikationsteknik ,6 Biogas ,8 Elnät ,6 Entreprenad Elhandel ,4 Stadsmiljö o Teknik ,1 Källa: årsredovisningar Resultat för hela koncernen visas i nedan tabell, som man ser så har det varit en stabil utveckling över åren där resultat ökat. (Mnkr) Omsättning Årets resultat efter fin poster Årets resultat Avk. totalt kapital, % Avk. eget kapital, % Soliditet, % nettoinvesteringar Slutord Med bas i ovan presentation kan vissa nyckelaspekter fokuseras på som av betydelse för TVL. En förutsättning är den strategi om regional satsning som tagits av styrelsen där man sätter spelreglerna för hela verksamheten och öppnar upp för expansiva satsningar utanför kommungränserna. En dynamisk och drivande företagsledare som bl a presenterat idén om två olika bolag med syfte att exportera den kunskap TVL erhållit under åren. Drivs företagsledaren av den höga lön och bonus, eller av viljan att utveckla? 16

17 En omorganisation, initierad av styrelsen, som syftar att renodla verksamheterna, första året i denna organisation är precis avslutat. Intern tillsättning av chefer där övergripande kunskap om koncernen premieras. Ett gott samarbete med olika universitet som underlättar rekrytering av kompetent/rätt personal. Ett gott rykte som gör det lätt att få sökande. Stor kunskap inom ett brett område. 17

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Multikommunalteknik i praktiken

Multikommunalteknik i praktiken RAPPORT NR 169 Multikommunalteknik i praktiken - Erfarenheter från tre kommunala bolag - Hösten 2005 Mattias Haraldsson Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 1 PÅ RÄTT VÄG TILLSAMMANS 2 På rätt väg tillsammans Profilkampanj hösten 2014 Tillsammans med kunderna förverkligar Tekniska verken visionen

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS

ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS ÅRSREDOVISNING LINKÖPINGS STADSHUS Produktion ARIOM REKLAMBYRÅ Foto DAVID EINAR, OSKAR LÜRÉN, JAN TORBJÖRNSSON OCH RESPEKTIVE BOLAGS BILDBANKER Tryck LARSSON OFFSETTRYCK INNEHÅLL 10 Wahlbecks Företagspark

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Framgångsrika kommunaltekniska organisationer

Framgångsrika kommunaltekniska organisationer RAPPORT NR 153 Framgångsrika kommunaltekniska organisationer Våren 2005 Anders Isaksson Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING VA-FORSK OCH INSTITUTET FÖR

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer