Offentligt entreprenörskap. Tekniska verken Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentligt entreprenörskap. Tekniska verken Linköping"

Transkript

1 RAPPORT NR 187 Teknikprogrammet Offentligt entreprenörskap Tekniska verken Linköping Fallstudierapport December 2008 Elin Smith Högskolan i Kristianstad

2 Fallpresentationen av Teknisk Verken i Linköping, TVL, är baserad på sekundär information ifrån årsredovisningar, tidningsartiklar, hemsidor och annat informationsmaterial, samt intervju med vice VD Ingvar Carlsson. Fallet presenterar först kort TVL och ger sedan en mer detaljerad beskrivning av marknad, strategi, styrelse, ledningsgrupp, belöningssystem, rekrytering, samarbete om utbildning, kommunalt bolag med privat karaktär?, politik, media och prestation. Introduktion till TVL Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun och beslutat att bedriva viss verksamhet i bolagsform. Moderbolaget, Linköpings Stadshus AB, har 11 dotterbolag varav TVL är ett. TVL registrerades 1903 i namnet Linköpings elektriska kraft och belysningsaktiebolag och hade då främst rollen som en lokal vattenkraftsproducent och eldistributör. Idag har det växt till att vara en stor regional aktör främst inom energi och miljö där man erbjuder produkter och tjänster inom el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband, biogas och parkering. Något som kommunen prioriterar starkt är att skapa en av Sveriges miljövänligaste kommuner och speciellt med biogassatsningen inom TVL har man drivit miljöarbetet långt. TVL är vidare Europas största producent av biogas för fordonsbränsle och världsledande inom avfallsförbränning. Under 1998 påbörjas ett arbete med att få till en anpassad marknadsorienterad organisation. Huvudorganisationen med Produktion, Nät och Marknad där den sistnämnda är en samlad kanal för information, kundservice och försäljning (årsredovisning, 1999) etablerades. Arbetet med organisationsförändring fortskred under det kommande året (1999) och verksamheten inordnas då i sju affärsområden (Energi, Vatten, Avfall o Återvinning, Kommunikations-teknik, Elnät, Elhandel, Stadsmiljö o Teknik) och fyra stödfunktioner. Redan här poängterar man att samarbete inom och utom koncernen är av stor betydelse. 2

3 Stödfunktionernas uppgifter innefattar: ekonomi, personal, information, kundservice, anpassa och utveckla tjänster för affärsområdena och på så sätt tillföra bredare och djupare kompetens, säkra tvärkompetens och idéutbyte, samt vara stöd i projekt och affärsutvecklingsfrågor. (Årsredovisning, 1999; 2000) Så här långt har man haft en lokal fokusering, men 2000 tas ett strategiskt beslut om breddning av samtliga verksamhetsområden mot en regional marknad. Samtliga har hitintills haft en mer lokal verksamhet, undantaget Östkraft AB. Strategin ska uppfyllas genom förvärv av verksamheter samt genom att skapa samarbeten och allianser med intressanta parter. Detta gäller specifikt för energioch avfallssidan. (Årsredovisning, 2001) De senaste 8 åren har man således haft en expansiv strategi, både för den lokala så väl som den regionala marknaden. Under 2007 arbetar man fram en ny organisationsskiss som introduceras i början av Nu är TVL organiserad i sex divisioner och ett antal dotterbolag. Divisionerna är: Energi och Avfall fjärrvärme, fjärrkyla, el vilket säljs på den nordiska marknaden. Produktionen sker främst i Gärstadverket och Kraftvärmeverket. Man har även två fjärrkylenät. Utöver Linköpings kommun så levereras fjärrvärme till Mjölby, Borensberg, Skärblacka, Kisa och Åtvidaberg. För privatpersoner finns 3 återvinningscentraler. Vatten distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt utveckling av processer. Tre vattenverk och ett avloppsreningsverk. Ett laboratorium är ackrediterat och tar emot uppdrag från externa kunder. Service inkluderar flera viktiga servicefunktioner, t ex kundservice, ITavdelning, projekt- och utveckling, mätteknik och fastighetsservice, kommunikationstjänster, entreprenad-, underhålls- och konsulttjänster. Nya Marknader arbetar bland annat med affärsutveckling, fordonskonvertering, reningsfilter för fordonstvättar, biogas och export av kunskap kring avfallsförbränning. Basen i satsningen på svensk biogas 3

4 ligger i Linköping Biogas AB startat 1996 tillsammans med Swedish Meats och LRF. Dotterbolaget Usitall AB är bildat för att exportera Tekniska Verkens mer än 50 åriga erfarenhet av avfallsförbränning till andra länder Nät - drivs i bolaget Utsikt Nät AB, ett helägt dotterbolag, som är specialister på nät och förser regionen med el- och bredbandsnät samt kvalificerade helhetslösningar för utomhusbelysning. Elhandel - drivs av Östkraft AB, Sveriges fjärde största energibolag grundat 1997 och ägs av TVL tillsammans med flera andra energiföretag i Syd- och Västsverige. Den division som inte finns kvar som egen division efter omorganisationen är Stadspartner som haft till uppgift att ta hand om själva stadsstommen inkluderande teknisk infrastruktur och stadsmiljö. Dock finns bolaget Stadspartner kvar inom koncernen. Hel- eller delägda dotterbolagen enligt årsredovisningen st. (Katrineholm Energi AB, Linköping Kraftnät AB, Ljusfors Kraft AB, Parkeringsaktiebolaget AB Dukaten, Stadspartner AB, Stadspartner markteknik AB, Svensk Biogas AB, Usitall AB, Utsikt Nät AB, Västerviks Kraft Elhandel AB, Åtvidabergs Fjärrvärme AB, Östkraft AB, AB Östgas, Mätarteknik Öst AB, Business Link). Målet för 2008 är att minska antalet juridiska enheter i drift till 10. Tekniska Verkens har således en bred kompetens och anläggningar inom reningsverk, reningsanläggning, vattenkraftverk, kraftvärmeverk och avfallsanläggningar. Kontinuerligt utvärderas och testas de olika enheterna för att bibehålla sin effektivitet, ha rätt bemanning samt uppfylla de olika miljökrav som ställs. Marknad 4

5 För att klara de krav som ställts ifrån ägarna om ökad utdelning, samtidigt som man måste hålla sig väl framme i konkurrensen på en marknad som hela tiden utvecklas, krävs stora materiella och immateriella investeringar. För att få utdelning på sina investeringar krävs att man är effektiv, något man säger sig vara då jämförelser gjorts. För att då få utdelning behövs en större marknad än den som Linköpingsborna utgör. De senaste 8 åren har man därför successivt expanderat utanför kommunens gränser och man riktar sig idag till Idag producerar man el och fjärrvärme i 2 verk i Linköping, fjärrvärme i Borensberg, Skärblacka och Kisa. Fjärrkyla i Linköping. Man har el i 38 vattenkraftstationer i Östergötland, Södermanland och norra Småland. Vattenproduktion i Linköping. Distribution av fjärrvärme finns i Linköping, Borensberg, Skärblacka och Kisa. Distribution av el, fjärrkyla, vatten och avlopp görs till Linköping. Ägare av elnät är man i större delen av Linköpings kommun samt delar av Mjölby kommun och större delen av Katrineholms kommun. Elhandel bedrivs i Östergötland, Södermanland, Småland, Västra Götaland, och på andra håll i landet. Kommunerna runt om tycker enligt TVL att det är bra att de sköter deras produktion. En anledning att respektive kommun slipper tunga investeringar i område som annars kräver mycket kunskap, något som kan vara svårt i mindre kommuner. Om TVL tar på sig uppdraget eller annan aktör spelar ingen roll. Norrköping har t ex sålt ut sitt energibolag till Eon. TVL har även vunnit i upphandling för Åtvidaberg och deras vattensystem. TVL poängterar att det är den regionala marknaden som är viktig. Strategi TVL har under åren haft en framgångsrik strategi där det som kommunägt företag klarat sig bra från uppköpsförslag från stora energiföretag. Man menar själv att man anammat den strategi som stora företag har, dvs. att själva förvärva verksamheter från andra mindre och större företag. För att minska 5

6 transaktionskostnader har man de senaste åren även jobbat för att minska antalet dotterbolag. Dock inte för att sälja ut något område. Under åren har man gjort diverse tunga investeringar. En stor investering och utbyggnad som skett de senare åren är Gärstadverket, ca 1,2 miljarder kronor, som syftar till att trygga energiförsörjningen samt erbjuda lösningar för avfallshanteringen i ett stort antal kommuner. Verket har även fått internationell uppmärksamhet. Under 2007 blev vattenlaboratoriet ackrediterat för analyser av vatten- och slamprover som är en garanti för att analyserna genomförs opartiskt enligt fastlagda standarder. Ett lite annorlunda projekt skedde under sommaren 2006 då det blev mycket varmt och plötsligt var det många kunder som efterfrågade poolvatten levererat med tankbil. Man hade tankbilar för krissituationer som nu tillfälligt kunde utnyttjas. Varje division driver således sina enskilda utvecklingsprojekt och det verkar vara småsaker på gång överallt. Initiativ till dessa kommer dels från organisationen själv som ser nya och bättre lösningar, dels från kunder som efterfrågar tjänster och produkter, dels pga av regler, framförallt miljökrav, som gör att man ständigt känner behov av förbättring. Del i strategin är att det som TVL engagerar sig i ska finnas någorlunda nära Linköping, detta då man vill för att ha en effektiv koncernledning ifrån Linköping. Man önskar också att folket ute på fältet ska ha tillräckligt nära till huvudkontoret. Organisation Ägaren initierade under 2005 en bolagsöversyn med inriktning mot att renodla vissa verksamheter. Arbetet fortsatte under 2006 och ledde till att vissa fastigheter överläts till annat bolag med densamme ägaren. Koncernen gjorde samtidigt en 6

7 kärnverksamhetsutredning där man utgick ifrån kundperspektivet och hur verksamheterna bästa sätt kan möta deras krav. Resultatet av detta blev en organisationsutveckling som skulle genomföras under Under sommaren började en arbetsgrupp dra upp huvudlinjerna för den nya organisationen, man ville skapa tydligare strategier och mål, effektivare ledning och styrning, färre affärssystem i verksamheten. Man önskar minska omkostnaderna med 10 % (100 miljoner kr). Samtidigt utsågs nya divisionschefer som fick i uppdrag att formera sina organisationer, utifrån uppsatta mål. Under hösten fortsatte arbetet med att få rätt medarbetare på rätt plats. I början av 2008 blev förhandlingarna och den nya organisationen trädde i kraft. Man menar att avsikten med förändringen är att bättre fokusera på kundkrav, effektivisera kundgränssnitt och sammanföra mindre enheter för att rationalisera och nå synergier inom respektive divisionsorganisation. I den nya organisationen fick nästan alla operativa chefer nya positioner. Det ligger på respektive chef att göra organisationsöversyn Divisionschef/VD Kommentar Affärsområde Vatten Affärsområde Avfall o Återvinning Anders Moritz Stellan Jacobsson Affärsområde Energi Ingvar Carlsson From 2008 koncernens vice VD Suttit i koncernledningen sedan 2003 (tidigare?) Ledamot i Svensk Biogas sedan 1999 (tidigare?) VD i Svensk Biogas 2000 Ledamot i Utsikt Nät AB 2007 Affärsområde Markteknik (i början av året omvandlat till bolaget Stadspartner) Elhandel Östkraft AB Nät - Utsikt AB Svensk Biogas VD Roger Nilsson VD Anders Jonsson VD Stefan Harrysson VD Christer Setterdahl 2008 Divisionschef

8 Vatten Anna Lövsén Suttit i koncernledningen 2007 Energi & Avfall Anders Jonsson Tidigare divisionschef Nya Marknader Stellan Jacobsson Tidigare divisionschef Support och Service Anders Moritz Tidigare divisionschef Elhandel Östkraft AB Tom Istgren Suttit i koncernledningen sedan 2003 (tidigare?) VD i Östkraft AB sedan 2007 Ledamot i Svensk Biogas 2007 Ledamot i Utsikt Nät AB 2007 Ledamot i Usitall AB 2007 El- och Stadsnät Mikael Lindner VD i Utsikt Nät AB sedan 2002 Koncernledning sedan 2003 Tidigare sju divisioner har nu blivit sex. Av dessa 7 personer återfinns tre som divisionschefer i den nya organisationen from 2008, dock med annan inriktning än tidigare. De övriga 3 divisionscheferna har samtliga tidigare erfarenhet av koncernen, antingen via koncernledningen eller som vd för något av koncernens bolag. En av de tidigare divisionscheferna är from 2008 vvd för koncernen. Styrelse Styrelsen för hela koncernen utses av Linköpings kommun. Ledamöter och suppleanter är samtliga politiker och deras mandatperiod följer de allmänna valen, dvs. den senaste styrelsen tillträdde vid bolagsstämman Under 2007 sammanträdde styrelsen 11 gånger. Under dessa sammanträden tar man bland annat del av rapporter om koncernens och bolagens löpande resultatutveckling samt rapporter avseende verksamheternas utveckling i övrigt. Styrelsen tog på en övergripande nivå beslut om koncernens och koncernbolagens budgetar avseende resultat- och balansräkningar, kassaflöden, investeringar och personal. Måltal fastställdes för avkastning och soliditet i enlighet med ägarens krav. Parallellt med vd-instruktionen fastställer styrelsen årligen arbetsordning, rapportinstruktion och attestinstruktion. 8

9 Tittar man på styrelsekompositionen sedan 1999 så är det ringa omsättning, dock störst vid valen, men inte heller där byts hela styrelsen ut tillträder 2 nya ledamöter samtidigt som 2 lämnar tillträder 1 ny ledamot och 2 lämnar, 2007 tillträder 4 nya ledamöter och 3 lämnar. Man har haft samma kvinnliga ordförande , 2007 tillträdde en manlig ordförande VAL VAL 2007 Omsättning ,2 0 0,1 0 0,36 Antal styrelseledamöter Antal kvinnor Ordförande L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) L.B. k (s) G.G. m (c) VD S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m S.H. m Linköpings kommun utser vanligtvis också ledamöterna i dotterbolag och delägda bolag (dock kan bolagen själva föreslå kandidater). I de helägda dotterbolagen sitter endast tjänstemän från koncernen, detta enligt beslut från ägarna från och med 2007 års stämmor. I delägda dotter- och övriga bolag väljs övriga ledamöter och suppleanter på bolagsstämman. Det råder stor personunion i styrelserna i dotterbolagen, vilket gör att ett fåtal personer har mycket övergripande insyn i koncernen. Nedan 6 bolag har granskats vad gäller styrelsekomposition. Anledning till dessa 6 bolag, det finns fler, är att företaget själv listar dem som betydelsefulla Utsikt nät AB antal ledamöter omsättning 0 0,17 0,33 0 0,17 0 0,5 andel kvinnor 0 0 0,02 0,06 0 0,03 0 0,08 Ordf Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd S-E. K. m S-E. K. m M.L. m M.L. m M.L. m M.L. m M.L. m M.L. m Parkerings AB Dukaten antal ledamöter omsättning 0 0,1 0,5 0 0,1 0,1 0,6 andel kvinnor 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 Ordf L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k L.B. k G.G. m Vd Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Stadspartner 9

10 AB antal ledamöter omsättning 0 0 0, ,75 andel kvinnor 0,33 0,33 0,33 0,5 0,5 0,5 0,5 0 Ordf Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m C.S. m R.N. m Östkraft AB antal ledamöter omsättning 1 0 0, ,5 andel kvinnor 0 0,09 0 0,02 0, ,13 Ordf Konc. VD L.B. k L.B. k L.B. k Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd A.J. m Konc. VD Konc. VD Konc. VD A.J. m A.J. m A.J. m T.I. m Svensk Biogas AB antal ledamöter omsättning 0,25 0,14 0 0, ,5 andel kvinnor Ordf Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Konc. VD Vd I.C. m A. M. m A. M. m A. M. m C.L. m C.L. m C.L. m C.S. m Usitall AB endast 2007 antal ledamöter 5 omsättning andel kvinnor 0 Ordf Konc. VD Vd S.J. m Antalet styrelsemedlemmar för ovan listade dotterbolagen var för år 2007 mellan 4 och 6. I fyra av bolagen är detta en minskning jämfört med tidigare år då vissa haft upp till 10 ledamöter. I ett fall är det en ökning från 4 till 6 och i fallet Usitall AB så är det första noteringen 2007, med 5 st ledamöter. Även omsättningen i styrelserna är störst för 2007, till viss del då man minskat många styrelser, men även då beslut nu fattats om att samtliga ledamöter ska vara tjänstemän från bolagen och inte politiker. Inga styrelser har kvinnlig majoritet, dock har Stadspartner AB jämn könsfördelning för åren 2003 till Även Parkerings AB Dukaten har en relativt jämn könsfördelning med 40% kvinnor för åren 2000 till 2002, samt

11 Enligt ägarna själva vill man sedan att ledamöterna i respektive bolag har övergripande insikt för hela koncernen. I de ovan 6 bolagen så sitter VD för koncernen som ordförande i 5 av bolagen. I det sjätte är han VD. Ledningsgruppen Efter omorganisationen består koncernledningen av en liten ledningsgrupp bestående av vd, vvd samt funktionscheferna för Information, Personal och Ekonomi. Hela koncernledningen inkluderar dessutom cheferna från respektive division. Totalt har koncernledningen år medlemmar varav 4 är kvinnor. Året efter omorganisationen har man minskat och till den lilla ledningsgruppen adderat de 6 affärsenhetscheferna. Omsättningen är högst för detta år, 0,45, främst beroende på att 5 st lämnat ledningsgruppen. Det är dock inga nya som valts. Anledning till data från 2003 är att tidigare årsredovisningar inte visat hela koncernledningen antal medlemmar antal kvinnor VD Stig Holm Stig Holm Stig Holm Stig Holm Stig Holm Stig Holm omsättning 0,33 0,07 0,14 0,25 0,45 VD VD Stig Holm, född 1951, är en viktig person för hela koncernen och sitter på viktiga positioner. Han tillträdde 2000 och har aktivt drivit företaget framåt. Den ökande omsättningen och vinsten förklaras av en mycket kompetent företagsledare. Belöningssystem Något som har diskuterats i media är TVLs VD lön och bonus (Corren.se) VD har högst grundlön av samtliga direktörer som leder bolag ägda av Linköpings kommun. Medan övriga VDar ligger mellan och kr i månaden har Tekniska Verkens VD en grundlön på kr. Utöver detta finns ett 11

12 förmånligt bonussystem som ger 25 % av lönen för varje tio miljoner som företaget överskrider budgetresultatet erhölls en bonus på kr. Endast en till av de övriga vd:arna inom Linköpings kommun har rätt till bonus. Flera av vd:arna har förmånliga pensionsavtal, dock förmånligast för Tekniska Verkens VD. Politikers förklaring till ersättningen är Tekniska Verkens höga omsättning (ca 5 miljarder 2007) vilket är mycket högre än kommunens övriga bolag. Jämfört med övriga kommuners bolag är dock lönen fortfarande hög. Till exempel kan sägas Göteborgs energi (ägs av Göteborgs stad) och Öresundskraft (ägs av Helsingsborgs stad) som båda 2007 hade en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor vars VDar knappt har hälften av Holms grundlön och mycket lägre pensionsavtal. I Helsingborgs fall förekommer en förmånsbil. En annan förklaring är den starka utvecklingen från det VD tillträdde 2000 med ökat vinst och omsättning. Personal Antalet anställda för hela koncernen för respektive år listas nedan. Man kan notera att det skett en ökning under åren, samt att majoriteten är män. Antal anställda Varav män % För att relatera till ovan diskussion om de stora skillnaderna i löner för VD i tre bolag kan man även titta på löner för anställda för att se om TVL generellt ligger högre. Vid en jämförelse som tar hänsyn till totalt antal anställda delat med löner och ersättningar är det inga större skillnader mellan Öresundskraft och Tekniska Verken. Dock ligger Öresundskraft något högre för

13 Rekrytering Tekniska Verken Öresundskraft ,34 0, ,35 0,4 TVL anser sig vara en attraktiv arbetsplats och har lätt för att få kompetent personal. Genom samarbete med olika universitet blir studenter tidigt intresserade av en möjligt arbetsgivare. Man föredrar intern rekrytering och för att säkra framtidens ledarskap drev man under 2007 ett program för ledarskapsutveckling. Här behandlas frågor kring ledarskap, ekonomi, praktiskt chefskap, utvecklings- och lönesamtal, samt presentationsteknik. Utbildningen sköttes av konsulter och var främst avsedd för de yngre potentiella chefer. För respektive bolag är det koncernstyrelsen som utser VD. VD-tillsättning inom koncernen får sägas att till stor utsträckning genom intern rekrytering, antingen från annan position, eller att man byter en VD i ett bolag blir VD i ett annat. T ex VD för Stadspartner blir VD för Svensk Biogas. En stimulans för medarbete är att se att kunskaperna de innehar är värdefulla. Via utbyte och genom möte förvaltas och fördjupas denna kunskap. För att få till stånd detta i en kommunalägd verksamhet har man bildat företaget Usitall AB för kompetens- och konceptförsäljning inom avfall, energi och miljö. TVL samarbetar med ett par institutionen på Linköpings Universitet bl a vad gäller energi, gas och vattenfrågor. Man har även medverkat till delfinansiering av driftteknikerutbildning. Ifrån denna utbildning är man sedan intresserad av att anställa. Det finns även en idékommitté där anställda (ej ledningsgrupp) lämnar in förslag på diverse nya lösningar. Om det är bra belönas de och projekten genomförs. För 2007 delades cirka kronor ut i prispengar, det största enskilda var på kronor. En värdering av de inkomna idéerna är gjord till runt kronor. 13

14 Samarbete om utbildning TVL ställer krav på omgivningen om att utbilda experter i behövda områden. Till exempel vad gäller energi- och miljö där de som ska arbeta med bl a energieffektivisering ute på företag behöver specifik kompetens. Man är själv engagerad i specifik kunskap och under 2007 fattades ett beslut om att satsa 30 miljoner kronor över tio år för att finansiera en ny professur vid Linköpings universitet inom området industriell ekologi, som kombinerar miljöoch energiteknik. Ett populärt studiebesök för både företagare och studenter är Gärstadverket och dess anläggning. De som kommer får ta del av avfallsteknik i praktiken. Man har även ett museum som är öppet för besökande. Kommunalt bolag med privat karaktär? Det har funnits debatt om TVL som är en kommunägd koncern säljer kommersiella produkter och tjänster utanför Linköping, något som strider mot kommunallagen. Ett exempel på detta är Usitall, det kunskapsföretaget som syftar till att exportera kommunala bolagets kunskap om förvandling av sopor och avfall till värme och el. Dock önskar man sälja ut bolaget så att kommunen inte är i majoritet, något som till viss del genomförts under 2008 då SAAB from 20 december, 2008 äger 30%. Detta samägande hoppas gynna utvecklingen ytterligare då det innebär tillgång till internationell erfarenhet och kontaktvägar på många marknader. Avsikten är dock att minska kommunala ägandet och man vill i början av detta år (2009) presentera en ny delägare. Ett annat företag som uppmärksammats är Swedish Biogas International, grundat 2007 som ett privat bolag av Tekniska Verkens VD. Anledning till grundandet är att kommunallagen hindrar Tekniska Verkets dotterbolag Svensk Biogas AB att 14

15 verka utanför regionen. Något man mycket gärna skulle vilja då det finns mycket kunskap och erfarenhet inom biogasområdet. Innan Swedish Biogas International grundades sökte man om undantag från lagen, vilket avslogs. Lösningen blev alltså ett nytt bolag, dock privat, och grundat av Tekniska Verkens VD. Företaget ska främst bedriva verksamhet rörande biogas och dess produktion, med målet att exportera. Genom dess start har man kommit runt lagen och man får på så sätt möjligheten att sprida miljötekniska kunskapen utomlands samt får tillbaka på de satsningar man gjort de senaste 15 åren på bioteknik. Politik TVL definierar i skrift i årsredovisningen politiska risker som den affärsrisk som kan uppstå till följd av politiska beslut. Det handlar främst om förändringar i de regelverk som rör energibranschen, till exempel förändrade skatter, miljöavgifter och förändringar av hur naturliga monopol regleras. Dock menar man att det varit en stor politisk enighet och att det inte haft någon direkt inverkan på bolaget. Majoriteten har varierat, för 2008 är den borgerlig, förra valperioden var det socialdemokratisk understödd av centern. Vidare har strategin om regional satsning varit förankrad i både oppositionen och majoriteten. Något mera motsättning i de borgerliga kretsarna där man hållit hårdare på kommunallagen och att kommunen inte ska konkurrera med fria företagsamheten. Media TVL har granskats kritiskt av framförallt den lokala tidningen Corren.se där man kritiserat löner och brott mot kommunallagen. Prestation 15

16 Nettoomsättning per rörelsegren för koncernen visas i nedan tabell och den största är elhandel men även energi, avfall och elnät är stora. Den gren som har ökat mest om man jämför över åren är kommunikationsteknik och avfall och återvinning Förändring Energi ,2 Vatten ,5 Avfall o Återvinning ,8 Kommunikationsteknik ,6 Biogas ,8 Elnät ,6 Entreprenad Elhandel ,4 Stadsmiljö o Teknik ,1 Källa: årsredovisningar Resultat för hela koncernen visas i nedan tabell, som man ser så har det varit en stabil utveckling över åren där resultat ökat. (Mnkr) Omsättning Årets resultat efter fin poster Årets resultat Avk. totalt kapital, % Avk. eget kapital, % Soliditet, % nettoinvesteringar Slutord Med bas i ovan presentation kan vissa nyckelaspekter fokuseras på som av betydelse för TVL. En förutsättning är den strategi om regional satsning som tagits av styrelsen där man sätter spelreglerna för hela verksamheten och öppnar upp för expansiva satsningar utanför kommungränserna. En dynamisk och drivande företagsledare som bl a presenterat idén om två olika bolag med syfte att exportera den kunskap TVL erhållit under åren. Drivs företagsledaren av den höga lön och bonus, eller av viljan att utveckla? 16

17 En omorganisation, initierad av styrelsen, som syftar att renodla verksamheterna, första året i denna organisation är precis avslutat. Intern tillsättning av chefer där övergripande kunskap om koncernen premieras. Ett gott samarbete med olika universitet som underlättar rekrytering av kompetent/rätt personal. Ett gott rykte som gör det lätt att få sökande. Stor kunskap inom ett brett område. 17

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Ombudsinstruktion inför årsstämma

Ombudsinstruktion inför årsstämma Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Busspunkten

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12 Ägardokument KFS KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26 Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13 Axel Andersson Kårordförande 11/12 Sara Gunnarsson FM-ledamot 13 Jacob Adamowicz FM-ledamot 13 Klubbat

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 233 och

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Rollbeskrivning. Marknadskoordinator

Rollbeskrivning. Marknadskoordinator Rollbeskrivning Uppdrag: Marknadskoordinator Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå de långsiktiga

Läs mer

Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser Skrivelse av Karin Wanngård (S)

Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser Skrivelse av Karin Wanngård (S) PM 2014: RI (Dnr 222-630/2013) Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser Skrivelse av Karin Wanngård (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse av Karin Wanngård

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Kommunala bolag Ägarstyrning

Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Verksamhet i förvaltningsform Verksamhet i bolagsform Kommunstyrelse Linköping Stadshus AB (moderbolag) Kommundirektör Vd Linköping Stadshus

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Ingenjörsprojekt för TB. Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Ingenjörsprojekt för TB. Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Mål: Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Kommuner som exportörer

Kommuner som exportörer Kommuner som exportörer Erfarenheter Utmaningar Slutsatser Stellan Jacobsson Tekniska Verken i Linköping Mål och drivkrafter Ett uppdrag enligt ägardirektivet (2011) Vara en aktör i det internationella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2 Ägardirektiv Kronolotsen Parkerings AB Detta ägardirektiv avser Kronolotsen Parkering AB, (556704-9481), nedan kallat bolaget. Ägare är Brf Kronolotsen 1 (50 %)och Brf Kronolotsen 2 (50 %) Detta ägardirektiv

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer