BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson (M) Björn Holm (M) Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Mats Kristensson (C) ej tjg 53 Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande Benny Halldin (S) Klara Strandberg (S) Robert Johanson (MP) Robert Bull (S) tjg ers Övriga närvarande Anders Wernesten (FP) ej tjg ers Bo Svensson, kommunchef Håkan Bergstam (M) ej tjg ers Annika Funkqvist, kommunsekreterare Nils Lackfors (S) ej tjg ers Mats Mikulić, kommunjurist Bengt Attebo, Göteborg Energi AB 37 Anders Dahl, Göteborg Energi AB 37 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Annika Funkqvist Ordförande Justerare Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen [38] KS 24 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.

3 Kommunstyrelsen [38] KS 25 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: 28. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 29. Fråga kring kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 149.

4 Kommunstyrelsen [38] KS 26 Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl

5 Kommunstyrelsen [38] KS 27 Dnr. 2010/ Svar på motion om kommunal upphandling Benny Andersson (S) och Nils Lackfors (S) har inkommit med en motion med följande lydelse: Under slutet av april avslöjade SVT misstänkta oegentligheter kring upphandling och utförande av byggtjänster inom den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen i Göteborg. För Socialdemokraterna på Tjörn är det extra viktigt att säkerställa att alla skattemedel används på rätt sätt. En kommunal skattekrona som används fel är att betrakta som en stöld från Tjörnborna. Tyvärr kastar det inträffade en skugga över inte bara Göteborgs Stad utan över alla kommuner och deras tjänstemän. Nu måste alla krafter samlas för att gå till botten med det inträffade, bestraffa de skyldiga och att rentvå den majoritet av plikttrogna och ansvarsfulla personerna som arbetar inom kommunsektorn. Detta måste ske även i Tjörns kommun trots att vi primärt inte drabbats av några misstänkta oegentligheter. Med stöd av ovanstående yrkar vi: Att Tjörns kommunfullmäktige beslutar: Att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomlysa frågeställningen med revisorerna i syfte att undersöka vilka resurser revisionen behöver för att utifrån sina egna prioriteringar kunna göra en tillfredställande årligen återkommande granskning inom ovan nämnda område. Att inrättandet av en speciell politisk undersökningsgrupp med representanter för alla politiska partier i kommunfullmäktige, vilka får i uppdrag att granska de senaste årens kommunala upphandlingar. Bland annat skall: Undersökningsgruppen gå igenom tillämpningen av gällande ramavtal. Undersökningsgruppen ska gå igenom alla upphandlingar där avsteg från lagen om offentlig upphandling skett.

6 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 27 Undersökningsgruppen till Tjörns kommunfullmäktige lägga fram en offentlig rapport över vad denna granskning kommit fram till. Att anslå resurser till detta arbete. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut , 59 att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 115. Kommunstyrelsens beslut , 132. Kommunfullmäktiges beslut , 98 att återremittera ärendet för vidare beredning. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons kompletterade tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att bereda förvaltningen möjlighet att besvara att-satserna i motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtanden och samt till vidtagna kontrollåtgärder och planerade förslag till kvalitetssäkring anses motionen besvarad. Reservation Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S) och Robert Bull (S) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.

7 Kommunstyrelsen [38] KS 28 Dnr. 2011/ Reviderade bolagsordningar Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB innehåller bland annat bestämmelser om mandatperiod för styrelseledamöterna. I bolagsordningarna anges att styrelserna utses av kommunfullmäktige och att mandatperioden löper från den årsstämma som följer närmast efter valet till fullmäktige. Kommunfullmäktige valde nya ledamöter för bolagsstyrelserna den 9 december För att möjliggöra att de nya styrelserna tillträder före ordinarie bolagsstämma i juni 2011 måste bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag ändras. Förslagsvis bör bolagsordningarna revideras så att mandatperioden löper från och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (8 ), Tjörns Miljö AB ( 9), Tjörns Måltids AB ( 9), Tjörns Bostads AB ( 9) och Wallhamnbolagen AB ( 8) revideras på sätt att mandatperioden för ledamöterna i styrelserna löper från och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige.

8 Kommunstyrelsen [38] KS 29 Dnr. 2011/ Revidering av handikapprådets reglemente samt ny benämning av rådet Av handikapprådets reglemente framgår att handikapprådets ska bestå av fjorton ledamöter varav åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna. Sex ledamöter med personliga ersättare utses av kommunen. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den politiska mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik och servicenämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse. Då teknik- och servicenämnden avskaffats behöver rådets reglemente revideras avseende representation och antal ledamöter och ersättare. Samtidigt har De handikappades riksförbund (DHR) uppmanat Sveriges kommuner att byta namn på de kommunala handikappråden till råd för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Handikapprådet ska benämnas rådet för funktionshinderfrågor. 2. Reglementet för rådet för funktionshinderfrågor, fd handikapprådet, revideras på så sätt att kommunen utser fem ledamöter med personliga ersättare. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.

9 Kommunstyrelsen [38] KS 30 Dnr. 2011/5-175 Antagande av tillsynsplan för 2011 enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) reglerar den kommunala tillsynen. Enligt den grundläggande principen ska tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av kommunen (5 kap. 1 LSO) inom kommunens område. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Enligt LSO 2 kap. 2 omfattar också denna skyldighet kontrollen av utrustning för livräddning vid annan olycka än brand. Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer). Tillsynen berör i första hand ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar. Räddningstjänsten planerar att tillsynen under perioden, i huvudsak ska ske mot de objekt som är skyldiga att till kommunen lämna in en skriftlig redogörelse över sitt brandskydd. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868 (LBE) föreslås även fortsättningsvis ske på objekt med tillståndspliktig hantering samordnat med tillsyn enligt LSO. Kommunerna kan själva styra över hur de vill prioritera sina resurser och fokusera tillsynen till de objekt där de anser att största behovet föreligger. Kommunen bestämmer alltså var och hur ofta tillsyn ska ske utifrån de erfarenheter och ambitioner som kommunen har. Tillsynsplanen omfattar året 2011, med utgångspunkt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Tjänsteutlåtande Stf räddningschef Hasse Wikbergs tjänsteutlåtande Yrkanden Robert Johansson (MP) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar bifall liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2011 daterad , antas.

10 Kommunstyrelsen [38] KS 31 Dnr. 2011/ STO-kommitténs framtid Länsstyrelsen (dåvarande O-län) hade i sin så kallade Länsplan för 1974 uttalat att Stenungsund, Tjörn och Orust borde utgöra en region, kallad Stenungsundsregionen. Detta förslag bifölls därefter av respektive kommunfullmäktige. Sedan den så kallade STO-kommittén bildades har många regionala frågor fått en betydligt större betydelse. Två av kommitténs medlemmar tillhör Göteborgsregionens kommunalförbund och en (Orust) tillhör Fyrbodals kommunalförbund. Båda dessa förbund ingår i Västra Götlandsregionen och tillhör därmed detta gemensamma politikområde. En utveckling mer i riktning mot att finna gemensamma lösningar för de olika operativa kommunala uppdragen har sedan ett par år pågått mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Samverkan bygger på ett godkännande från respektive kommunstyrelse och hanteras som den del i den självklara uppgiften att utföra mesta möjliga till lägsta möjliga kostnad med bibehållen eller bättre kvalitet. Tidigare beslut STO-kommittén behandlade frågan om dess framtid vid sitt sammanträde och beslutade då att uppmana respektive kommun tar upp förslaget i sina kommunfullmäktigeförsamlingar. Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ställa sig bakom kommuncheferna/direktören i STO-kommunernas förslag om att upplösa den nuvarande samrådskommittén (STO-kommittén). 2. Beslutet gäller under förutsättning att Stenungsunds och Orust kommunfullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut.

11 Kommunstyrelsen [38] KS 32 Dnr. 2010/ Antagande av reviderad jämställdhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 86 att ge förvaltningen i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en reviderad jämställdhetsplan för Tjörns kommun. Personalsekreterare Ann-Charlotte Backström har tagit fram förslag till reviderad jämställdhetsplan. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 164. Kommunstyrelsens beslut , 9 att bordlägga ärendet. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Notering Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S), Robert Bull (S) och Robert Johansson (MP) anmäler att man inte deltar i beslutet. Jämställdhetsplan antas.

12 Kommunstyrelsen [38] KS 33 Dnr. 2007/ Ansökan från Klädesholmens ekonomiska affärsförening om ränteoch amorteringsfritt lån Klädesholmens ekonomiska affärsförening beviljades bygglov för en utbyggnad av affärsfastigheten Vid en utbyggnad ska kommunen ta ut en kompletterande avgift enligt taxa för vatten och avlopp. I detta fall med kronor inklusive moms. Klädesholmens ekonomiska affärsförening har tidigare beviljats anstånd för fakturan. Föreningen har inkommit med en skrivelse där man uppger att man inte har möjlighet att betala anslutningsavgiften. Föreningen ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen som motsvarar den utökade VAanslutningsavgiften. Tjörns kommun har debiterat föreningen en anslutningsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Gösta Andersson (SB) yrkar återremiss till förvaltningen för att på nytt se över möjligheten att hitta en lösning som båda parter är nöjd med. Benny Andersson (S) yrkar bifall till affärsföreningens önskemål om ett ränte- och amorteringsfritt lån för anslutningsavgift. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gösta Anderssons (SB) yrkande. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att på nytt se över möjligheten att hitta en lösning som båda parter är nöjd med.

13 Kommunstyrelsen [38] KS 34 Dnr. 2011/ Bidrag till Nordiska Akvarellmuseet Nordiska Akvarellmuséet planerar en utbyggnad som ska möjliggöra visning av den egna nordiska konstsamlingen kontinuerligt. Den totala ombyggnadskostnaden är på 25 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen har beslutat att öka rambudgeten från och med 2012 med 1 miljon kronor till följd av ombyggnaden. Nordiska Akvarellmuséet önskar finansiering från Tjörns kommun med ett engångsbidrag till utbyggnaden på 3 miljoner kronor. Finansiering av bidraget kan ske via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader (total budget 5 miljoner kronor). Engångsbidraget utbetalas under förutsättning att övriga finansiärer bidrar enligt upprättad finansieringsplan. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Nordiska Akvarellmuséet erhåller ett engångsbidrag på kronor med finansiering ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. 2. Bidraget utbetalas under förutsättning att bidrag från övriga finansiärer sker.

14 Kommunstyrelsen [38] KS 35 Dnr. 2010/ Ansökan från stiftelsen Säbygården om utökning av beviljat anläggningsbidrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 89 att bevilja stiftelsen Säbygården ett anläggningsbidrag på högst kronor för renovering av magasinsbyggnad samt att villkora bidraget med att renoveringen ska vara färdigställd senast Stiftelsen har inkommit med en skrivelse, , där man ansöker om ytterligare kronor i anläggningsbidrag för att täcka den momskostnad som uppstår. Dessutom ansöker stiftelsen om att från och med den 1 april 2011 få disponera minst kronor av det beviljade bidraget. Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Bevilja ett anläggningsbidrag på kronor till Stiftelsen Säbygården för renovering av magasinsbyggnad. 2. Stiftelsen tillåts att från och med den 1 januari 2011 få disponera minst kronor av det ursprungligt beviljade bidraget

15 Kommunstyrelsen [38] KS 36 Dnr. 2010/ Affärsförslag erbjudande om förvärv av Röahallen, Skärhamn Skärhamns Idrottsklubb (SIK) har inkommit med ett affärsförslag, daterat , där man erbjuder Tjörns kommun att köpa Röahallen för 7,75 miljoner kronor exklusive moms. I förslaget ingår också att Tjörns kommun åtar sig att lägga in ett idrottshallsgolv, se över belysning, upprusta omklädningsrum och kök samt ge kafeterian nytt ytskikt. Skärhamns IK erbjuder Tjörns kommun att sköta driften mot en kostnad som ännu är ospecificerad. Försäljningen av Röahallen ska skapa möjligheter för Skärhamns IK att investera i en fullskalig fotbollshall/multiarena för alternativa event. Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Tjörns Bostads AB har ombetts inkomma med synpunkter på fastighetens skick. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens remissvar , 81. Tjörns Bostads AB:s remissvar , 59. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Med hänvisning kultur- och fritidsnämndens och Tjörns Bostads AB:s remissvar avslås Skärhamns Idrottsklubbs affärsförslag om köp av Röahallen.

16 Kommunstyrelsen [38] KS 37 Dnr. 2011/ Samarbete med Göteborg Energi Letter of intent Tjörns kommun äger genom Wallhamnbolagen AB flera anläggningar för närvärmeproduktion och har inlett ett arbete med att etablera vindkraft i kommunen. Det finns ett behov av kapacitetsutökning för nya områden samt en för framtiden hållbar och ändamålsenlig energilösning. Göteborg Energi AB har som ambition att driva närvärmeanläggningar i västra Sverige samt utöka produktionen av förnyelsebar energi i regionen. Det finns förutsättningar för att Tjörns kommun och Göteborg Energi AB via ett så kallat joint venture anlägger, utvecklar och äger energirelaterad infrastruktur inom kommunen på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att underteckna ett Letter of Intent, en avsiktsförklaring, kommer parterna överens om vad som ska gälla under förhandlingsperioden inför ett eventuellt avtal om att bilda ett gemensamt energibolag. Ett förslag till Letter of Intent har upprättats. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Föredragning Bengt Attebo och Anders Dahl från Göteborg Energi AB presenterar Göteborg Energi AB:s verksamhetsidé. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att ge berörda kommunala bolag möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:

17 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 37 Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) yrkande säger ja. Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej. Omröstningen genomförs. Omröstningsresultat 8 ja-röster 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifall Lars Thorssons (M) yrkande. 1. Letter of Intent träffas mellan Tjörns kommun och Göteborg Energi AB enligt upprättat förslag. 2. Avsiktsförklaringen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

18 Kommunstyrelsen [38] KS 38 Dnr. 2011/ Permutation av samfond inom skolområdet (Skolstiftelsen) Barn- och utbildningsnämnden beslutade (BUN 50) att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Skolstiftelsen. En sådan ansökan ska föregås av beslut av kommunstyrelsen. Av p. 3 i Skolstiftelsens stadgar framgår att avkastningen av stiftelsens tillgångar ska användas för vissa ändamål, till exempel för belöning till elev som visat god kamratskap. Avkastningen av kapitalet har varit så ringa att ändamålet med stiftelsen inte kunnat tillgodoses. Därför föreslås att villkoret i stadgarna ändras på sätt att både kapital och avkastning får användas till ändamålet. En sådan förändring av stadgarna (permutation) förutsätter ett beslut av Kammarkollegiet. Ansökan om permutation bör därför inges. Det bundna egna kapitalet uppgår till kr per Ansökan om permutation kommer att kompletteras med resultat per Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag, Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag, 1. Ansöka om permutation av Skolstiftelsen på sätt att även stiftelsens kapital får användas till ändamålet. 2. Handlingarna i ärendets fortsatta handläggning undertecknas av kommunjurist Mats Mikulic.

19 Kommunstyrelsen [38] KS 39 Dnr. 2011/ Val av ledamot/ersättare, fastställande av ekonomisk fördelning samt val av revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008 utvidgades Samordningsförbundet till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. På uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har Samordningsförbundets förbundschef föreslagit kommunerna att besluta om följande: val av ledamot/ersättare till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser tre ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 beslutade dåvarande kommunalråd/motsvarande från varje kommun att Kungälvs Kommun skulle fram till nästa mandatperiod vara ordinarie ledamot i styrelsen. Nu är det ny mandatperiod och kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas att samråda hur ordningen ska se ut för perioden ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Vid utvidgningen av Samordningsförbundet bestämde även kommunalråden/motsvarande hur den ekonomiska fördelningen skulle se ut mellan kommunerna under mandatperioden. Kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas även att samråda hur denna fördelning ska se ut för perioden

20 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 39 utse en gemensam revisor för de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Olle Björnström, Kungälv, har under perioden varit utsedd som kommunernas gemensamma revisor. Samordningsförbundets nuvarande styrelse har önskemål om att Björnström kan kvarstå som revisor även för nästa mandatperiod På grund av utvidgningen av samordningsförbundet väljs ledamot och ersättare för kommunernas del för tiden från och med den 1april 2008 till och med den 31 mars Härefter väljs, för samtliga medlemmar, ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Samordningsförbundets styrelse önskar få kommunens besked senast den 25 februari Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 1. Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor för perioden Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor för perioden Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden

21 Kommunstyrelsen [38] KS 40 Dnr. 2011/1-253 Ansökan om köp av del av Aröd 1:111 VBOT Västkustens Brygg och transport VBOT Västkustens brygg och transport (Dan och Christian Mattsson) bedriver verksamhet bland annat avseende bryggbyggnationer. Företaget arrenderar idag ett vattenområde utanför Hotteskär och önskar nu utöka samt förvärva alternativt arrendera området. Företaget har för avsikt att förtöja en pråm vid Hotteskär och använda det utökade markområdet för upplag. Hotteskär ligger utanför detaljplanelagt område och inom strandskydd. Enligt ÖP 03 är Hotteskär inte angivit som ett markområde för verksamheter. Upplag av materiel kräver bygglov och strandskyddsdispens. Exploatering av Hotteskär bör i förekommande fall prövas inom ramen för ny detaljplan. Strandskyddet måste i sådant fall upphävas. Med hänsyn till att Hotteskär ligger inom strandskydd samt att det pågår en översyn av markanvändandet i området bör del av Aröd 1:111 inte säljas. Av samma skäl bör arrendeområdet inte utökas. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Ansökan om att förvärva del av Aröd 1:111 avslås. 2. Ansökan om utökat arrende av del av Aröd 1:111 avslås.

22 Kommunstyrelsen [38] KS 41 Dnr. 2011/2-253 Ansökan om köp av del av Aröd 1:111 GG 714 Ramona Skaldjursfiske GG 714 Ramona Skaldjursfiske (Arne Amandusson) har ansökt om att få köpa del av Aröd 1:111 (Hotteskär) i syfte att vidareutveckla verksamheten. Sökanden bedriver kräftfiske och har för avsikt att uppföra förråd och en brygga på området. Vidare har sökanden för avsikt att expandera verksamheten till att även avse fisketurer för besöksnäringen. Hotteskär ligger utanför detaljplanelagt område och inom strandskydd. Enligt ÖP 03 är Hotteskär inte angivit som ett markområde för verksamheter. Bebyggelse och exploatering av Hotteskär bör i förekommande fall prövas inom ramen för ny detaljplan. Strandskyddet måste i sådant fall upphävas. Med hänsyn till att Hotteskär ligger inom strandskydd samt att det pågår en översyn av markanvändandet i området bör del av Aröd 1:111 inte säljas. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till liggande förslag. Ansökan om att förvärva del av Aröd 1:111 avslås.

23 Kommunstyrelsen [38] KS 42 Dnr. 2011/ Antagande av tätortsstudie för Almösund/Myggenäs/Almön Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tätortsstudie för Almösund-Myggenäs- Almö-området. I kommunens översiktsplan (ÖP 03) markeras området till största delen som ett område med detaljplanelagt område, huvudsakligen helårsboende samt vid Almön som huvudsakligen fritidsbebyggelse. Syfte med tätortsstudien är att översiktligt utreda lämpliga områden för nyexploatering och komplettering i Almösund-Myggenäs-Almö-området. Området har goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik och erbjuder god kommunal och kommersiell service. Området har idag en ensidig bebyggelsestruktur nästan enbart bestående av villor och föreslås kompletteras med andra typer av bostäder. Detta är framförallt för att möjliggöra kvarboende för den åldrande befolkningen i området, men även för att möjliggöra för yngre att bosätta sig. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 240. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tätortsstudien, daterad , för Almösund-Myggenäs-Almön antas.

24 Kommunstyrelsen [38] KS 43 Dnr. 2010/ Fastställande av strukturbild, definitioner samt inriktningsmål bostads- och befolkningsutveckling inför fortsatt arbete med översiktsplanen (ÖP) Tjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige Arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars Uppdraget har samordnats av planarkitekt Tinna Harling. En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet. Bland inriktningsmålen för arbetet kan särskilt utmärkas ungas boende relationen till och samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund den framtida äldreomsorgen utvecklingen av näringslivet i kommunen. För att skapa förutsättningen för det fortsatta arbetet med översiktsplanen har nu ett förslag till en strukturbild tagits fram. Denna bild beskriver i en karta förslaget till olika utvecklingsområden i Tjörns kommun. Centralt är de redan befintliga trafikstråken men också befintlig och planerad utbyggnad av VA-systemen. Detta sammantaget har lett fram till den föreslagna strukturbilden och en önskvärd befolkningsutveckling. Befolkningstillväxten beräknas bli något högre än i övriga Göteborgsregionen. För att i linje med denna utveckling svara upp mot ett utökat serviceutbud planeras för cirka bostäder, skolor och serviceanläggningar för vård med särskilt fokus på service till äldre. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: Strukturbilden revideras på så sätt att 1. Området Hakenäset infogas i långsiktig tätortutveckling tillsammans med Höviksnäs/Myggenäs. 2. Långsiktigt tätortutveckling ska avse samtliga områden på Tjörn med där VAsanering sker. 3. Som en följd av punkt 2 revideras skrivningen för definitioner under rubrik Permanentning av befintligt fritidshusbebyggelse.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 [34] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare Kommunstyrelsen 2011-03-10 2 [27] KS 54 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden. Kommunstyrelsen 2011-03-10 3 [27] KS 55 Fastställande av dagordning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-02-09 1 [16] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00-17.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-03-15 1 [23] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 8.30-10.00 Ajournering 9.40-9.55 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-05-02 1 [19] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.45 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-10-06 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 Ajournering 18:18 18:27 Utses att justera Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-14 1 [41] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Styrelsemöte nr 4 2013-11-21 1 (12) Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Beslutande Martin Johansen (FP), ordf Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf Benny Andersson (S), 2 v ordf Gösta Andersson (SB) Claes

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-12 1 [49] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 18.20 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2009-10-13 2 [8] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 10.00-11.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande Övriga närvarande Utses att justera Martin Johansen, ordförande Benny Andersson, vice

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2014-01-16 1 [31] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-17.30 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Anders Wernesten (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer