BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson (M) Björn Holm (M) Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Mats Kristensson (C) ej tjg 53 Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande Benny Halldin (S) Klara Strandberg (S) Robert Johanson (MP) Robert Bull (S) tjg ers Övriga närvarande Anders Wernesten (FP) ej tjg ers Bo Svensson, kommunchef Håkan Bergstam (M) ej tjg ers Annika Funkqvist, kommunsekreterare Nils Lackfors (S) ej tjg ers Mats Mikulić, kommunjurist Bengt Attebo, Göteborg Energi AB 37 Anders Dahl, Göteborg Energi AB 37 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Annika Funkqvist Ordförande Justerare Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen [38] KS 24 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.

3 Kommunstyrelsen [38] KS 25 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: 28. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 29. Fråga kring kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 149.

4 Kommunstyrelsen [38] KS 26 Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl

5 Kommunstyrelsen [38] KS 27 Dnr. 2010/ Svar på motion om kommunal upphandling Benny Andersson (S) och Nils Lackfors (S) har inkommit med en motion med följande lydelse: Under slutet av april avslöjade SVT misstänkta oegentligheter kring upphandling och utförande av byggtjänster inom den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen i Göteborg. För Socialdemokraterna på Tjörn är det extra viktigt att säkerställa att alla skattemedel används på rätt sätt. En kommunal skattekrona som används fel är att betrakta som en stöld från Tjörnborna. Tyvärr kastar det inträffade en skugga över inte bara Göteborgs Stad utan över alla kommuner och deras tjänstemän. Nu måste alla krafter samlas för att gå till botten med det inträffade, bestraffa de skyldiga och att rentvå den majoritet av plikttrogna och ansvarsfulla personerna som arbetar inom kommunsektorn. Detta måste ske även i Tjörns kommun trots att vi primärt inte drabbats av några misstänkta oegentligheter. Med stöd av ovanstående yrkar vi: Att Tjörns kommunfullmäktige beslutar: Att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomlysa frågeställningen med revisorerna i syfte att undersöka vilka resurser revisionen behöver för att utifrån sina egna prioriteringar kunna göra en tillfredställande årligen återkommande granskning inom ovan nämnda område. Att inrättandet av en speciell politisk undersökningsgrupp med representanter för alla politiska partier i kommunfullmäktige, vilka får i uppdrag att granska de senaste årens kommunala upphandlingar. Bland annat skall: Undersökningsgruppen gå igenom tillämpningen av gällande ramavtal. Undersökningsgruppen ska gå igenom alla upphandlingar där avsteg från lagen om offentlig upphandling skett.

6 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 27 Undersökningsgruppen till Tjörns kommunfullmäktige lägga fram en offentlig rapport över vad denna granskning kommit fram till. Att anslå resurser till detta arbete. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut , 59 att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 115. Kommunstyrelsens beslut , 132. Kommunfullmäktiges beslut , 98 att återremittera ärendet för vidare beredning. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons kompletterade tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att bereda förvaltningen möjlighet att besvara att-satserna i motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtanden och samt till vidtagna kontrollåtgärder och planerade förslag till kvalitetssäkring anses motionen besvarad. Reservation Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S) och Robert Bull (S) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.

7 Kommunstyrelsen [38] KS 28 Dnr. 2011/ Reviderade bolagsordningar Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB innehåller bland annat bestämmelser om mandatperiod för styrelseledamöterna. I bolagsordningarna anges att styrelserna utses av kommunfullmäktige och att mandatperioden löper från den årsstämma som följer närmast efter valet till fullmäktige. Kommunfullmäktige valde nya ledamöter för bolagsstyrelserna den 9 december För att möjliggöra att de nya styrelserna tillträder före ordinarie bolagsstämma i juni 2011 måste bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag ändras. Förslagsvis bör bolagsordningarna revideras så att mandatperioden löper från och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (8 ), Tjörns Miljö AB ( 9), Tjörns Måltids AB ( 9), Tjörns Bostads AB ( 9) och Wallhamnbolagen AB ( 8) revideras på sätt att mandatperioden för ledamöterna i styrelserna löper från och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige.

8 Kommunstyrelsen [38] KS 29 Dnr. 2011/ Revidering av handikapprådets reglemente samt ny benämning av rådet Av handikapprådets reglemente framgår att handikapprådets ska bestå av fjorton ledamöter varav åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna. Sex ledamöter med personliga ersättare utses av kommunen. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den politiska mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik och servicenämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse. Då teknik- och servicenämnden avskaffats behöver rådets reglemente revideras avseende representation och antal ledamöter och ersättare. Samtidigt har De handikappades riksförbund (DHR) uppmanat Sveriges kommuner att byta namn på de kommunala handikappråden till råd för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Handikapprådet ska benämnas rådet för funktionshinderfrågor. 2. Reglementet för rådet för funktionshinderfrågor, fd handikapprådet, revideras på så sätt att kommunen utser fem ledamöter med personliga ersättare. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.

9 Kommunstyrelsen [38] KS 30 Dnr. 2011/5-175 Antagande av tillsynsplan för 2011 enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) reglerar den kommunala tillsynen. Enligt den grundläggande principen ska tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av kommunen (5 kap. 1 LSO) inom kommunens område. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Enligt LSO 2 kap. 2 omfattar också denna skyldighet kontrollen av utrustning för livräddning vid annan olycka än brand. Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer). Tillsynen berör i första hand ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar. Räddningstjänsten planerar att tillsynen under perioden, i huvudsak ska ske mot de objekt som är skyldiga att till kommunen lämna in en skriftlig redogörelse över sitt brandskydd. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868 (LBE) föreslås även fortsättningsvis ske på objekt med tillståndspliktig hantering samordnat med tillsyn enligt LSO. Kommunerna kan själva styra över hur de vill prioritera sina resurser och fokusera tillsynen till de objekt där de anser att största behovet föreligger. Kommunen bestämmer alltså var och hur ofta tillsyn ska ske utifrån de erfarenheter och ambitioner som kommunen har. Tillsynsplanen omfattar året 2011, med utgångspunkt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Tjänsteutlåtande Stf räddningschef Hasse Wikbergs tjänsteutlåtande Yrkanden Robert Johansson (MP) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar bifall liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2011 daterad , antas.

10 Kommunstyrelsen [38] KS 31 Dnr. 2011/ STO-kommitténs framtid Länsstyrelsen (dåvarande O-län) hade i sin så kallade Länsplan för 1974 uttalat att Stenungsund, Tjörn och Orust borde utgöra en region, kallad Stenungsundsregionen. Detta förslag bifölls därefter av respektive kommunfullmäktige. Sedan den så kallade STO-kommittén bildades har många regionala frågor fått en betydligt större betydelse. Två av kommitténs medlemmar tillhör Göteborgsregionens kommunalförbund och en (Orust) tillhör Fyrbodals kommunalförbund. Båda dessa förbund ingår i Västra Götlandsregionen och tillhör därmed detta gemensamma politikområde. En utveckling mer i riktning mot att finna gemensamma lösningar för de olika operativa kommunala uppdragen har sedan ett par år pågått mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Samverkan bygger på ett godkännande från respektive kommunstyrelse och hanteras som den del i den självklara uppgiften att utföra mesta möjliga till lägsta möjliga kostnad med bibehållen eller bättre kvalitet. Tidigare beslut STO-kommittén behandlade frågan om dess framtid vid sitt sammanträde och beslutade då att uppmana respektive kommun tar upp förslaget i sina kommunfullmäktigeförsamlingar. Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ställa sig bakom kommuncheferna/direktören i STO-kommunernas förslag om att upplösa den nuvarande samrådskommittén (STO-kommittén). 2. Beslutet gäller under förutsättning att Stenungsunds och Orust kommunfullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut.

11 Kommunstyrelsen [38] KS 32 Dnr. 2010/ Antagande av reviderad jämställdhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 86 att ge förvaltningen i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en reviderad jämställdhetsplan för Tjörns kommun. Personalsekreterare Ann-Charlotte Backström har tagit fram förslag till reviderad jämställdhetsplan. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 164. Kommunstyrelsens beslut , 9 att bordlägga ärendet. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Notering Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S), Robert Bull (S) och Robert Johansson (MP) anmäler att man inte deltar i beslutet. Jämställdhetsplan antas.

12 Kommunstyrelsen [38] KS 33 Dnr. 2007/ Ansökan från Klädesholmens ekonomiska affärsförening om ränteoch amorteringsfritt lån Klädesholmens ekonomiska affärsförening beviljades bygglov för en utbyggnad av affärsfastigheten Vid en utbyggnad ska kommunen ta ut en kompletterande avgift enligt taxa för vatten och avlopp. I detta fall med kronor inklusive moms. Klädesholmens ekonomiska affärsförening har tidigare beviljats anstånd för fakturan. Föreningen har inkommit med en skrivelse där man uppger att man inte har möjlighet att betala anslutningsavgiften. Föreningen ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen som motsvarar den utökade VAanslutningsavgiften. Tjörns kommun har debiterat föreningen en anslutningsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Gösta Andersson (SB) yrkar återremiss till förvaltningen för att på nytt se över möjligheten att hitta en lösning som båda parter är nöjd med. Benny Andersson (S) yrkar bifall till affärsföreningens önskemål om ett ränte- och amorteringsfritt lån för anslutningsavgift. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gösta Anderssons (SB) yrkande. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att på nytt se över möjligheten att hitta en lösning som båda parter är nöjd med.

13 Kommunstyrelsen [38] KS 34 Dnr. 2011/ Bidrag till Nordiska Akvarellmuseet Nordiska Akvarellmuséet planerar en utbyggnad som ska möjliggöra visning av den egna nordiska konstsamlingen kontinuerligt. Den totala ombyggnadskostnaden är på 25 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen har beslutat att öka rambudgeten från och med 2012 med 1 miljon kronor till följd av ombyggnaden. Nordiska Akvarellmuséet önskar finansiering från Tjörns kommun med ett engångsbidrag till utbyggnaden på 3 miljoner kronor. Finansiering av bidraget kan ske via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader (total budget 5 miljoner kronor). Engångsbidraget utbetalas under förutsättning att övriga finansiärer bidrar enligt upprättad finansieringsplan. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Nordiska Akvarellmuséet erhåller ett engångsbidrag på kronor med finansiering ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. 2. Bidraget utbetalas under förutsättning att bidrag från övriga finansiärer sker.

14 Kommunstyrelsen [38] KS 35 Dnr. 2010/ Ansökan från stiftelsen Säbygården om utökning av beviljat anläggningsbidrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 89 att bevilja stiftelsen Säbygården ett anläggningsbidrag på högst kronor för renovering av magasinsbyggnad samt att villkora bidraget med att renoveringen ska vara färdigställd senast Stiftelsen har inkommit med en skrivelse, , där man ansöker om ytterligare kronor i anläggningsbidrag för att täcka den momskostnad som uppstår. Dessutom ansöker stiftelsen om att från och med den 1 april 2011 få disponera minst kronor av det beviljade bidraget. Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Bevilja ett anläggningsbidrag på kronor till Stiftelsen Säbygården för renovering av magasinsbyggnad. 2. Stiftelsen tillåts att från och med den 1 januari 2011 få disponera minst kronor av det ursprungligt beviljade bidraget

15 Kommunstyrelsen [38] KS 36 Dnr. 2010/ Affärsförslag erbjudande om förvärv av Röahallen, Skärhamn Skärhamns Idrottsklubb (SIK) har inkommit med ett affärsförslag, daterat , där man erbjuder Tjörns kommun att köpa Röahallen för 7,75 miljoner kronor exklusive moms. I förslaget ingår också att Tjörns kommun åtar sig att lägga in ett idrottshallsgolv, se över belysning, upprusta omklädningsrum och kök samt ge kafeterian nytt ytskikt. Skärhamns IK erbjuder Tjörns kommun att sköta driften mot en kostnad som ännu är ospecificerad. Försäljningen av Röahallen ska skapa möjligheter för Skärhamns IK att investera i en fullskalig fotbollshall/multiarena för alternativa event. Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Tjörns Bostads AB har ombetts inkomma med synpunkter på fastighetens skick. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens remissvar , 81. Tjörns Bostads AB:s remissvar , 59. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Med hänvisning kultur- och fritidsnämndens och Tjörns Bostads AB:s remissvar avslås Skärhamns Idrottsklubbs affärsförslag om köp av Röahallen.

16 Kommunstyrelsen [38] KS 37 Dnr. 2011/ Samarbete med Göteborg Energi Letter of intent Tjörns kommun äger genom Wallhamnbolagen AB flera anläggningar för närvärmeproduktion och har inlett ett arbete med att etablera vindkraft i kommunen. Det finns ett behov av kapacitetsutökning för nya områden samt en för framtiden hållbar och ändamålsenlig energilösning. Göteborg Energi AB har som ambition att driva närvärmeanläggningar i västra Sverige samt utöka produktionen av förnyelsebar energi i regionen. Det finns förutsättningar för att Tjörns kommun och Göteborg Energi AB via ett så kallat joint venture anlägger, utvecklar och äger energirelaterad infrastruktur inom kommunen på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att underteckna ett Letter of Intent, en avsiktsförklaring, kommer parterna överens om vad som ska gälla under förhandlingsperioden inför ett eventuellt avtal om att bilda ett gemensamt energibolag. Ett förslag till Letter of Intent har upprättats. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Föredragning Bengt Attebo och Anders Dahl från Göteborg Energi AB presenterar Göteborg Energi AB:s verksamhetsidé. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att ge berörda kommunala bolag möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:

17 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 37 Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) yrkande säger ja. Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej. Omröstningen genomförs. Omröstningsresultat 8 ja-röster 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifall Lars Thorssons (M) yrkande. 1. Letter of Intent träffas mellan Tjörns kommun och Göteborg Energi AB enligt upprättat förslag. 2. Avsiktsförklaringen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

18 Kommunstyrelsen [38] KS 38 Dnr. 2011/ Permutation av samfond inom skolområdet (Skolstiftelsen) Barn- och utbildningsnämnden beslutade (BUN 50) att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Skolstiftelsen. En sådan ansökan ska föregås av beslut av kommunstyrelsen. Av p. 3 i Skolstiftelsens stadgar framgår att avkastningen av stiftelsens tillgångar ska användas för vissa ändamål, till exempel för belöning till elev som visat god kamratskap. Avkastningen av kapitalet har varit så ringa att ändamålet med stiftelsen inte kunnat tillgodoses. Därför föreslås att villkoret i stadgarna ändras på sätt att både kapital och avkastning får användas till ändamålet. En sådan förändring av stadgarna (permutation) förutsätter ett beslut av Kammarkollegiet. Ansökan om permutation bör därför inges. Det bundna egna kapitalet uppgår till kr per Ansökan om permutation kommer att kompletteras med resultat per Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag, Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag, 1. Ansöka om permutation av Skolstiftelsen på sätt att även stiftelsens kapital får användas till ändamålet. 2. Handlingarna i ärendets fortsatta handläggning undertecknas av kommunjurist Mats Mikulic.

19 Kommunstyrelsen [38] KS 39 Dnr. 2011/ Val av ledamot/ersättare, fastställande av ekonomisk fördelning samt val av revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008 utvidgades Samordningsförbundet till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. På uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har Samordningsförbundets förbundschef föreslagit kommunerna att besluta om följande: val av ledamot/ersättare till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser tre ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 beslutade dåvarande kommunalråd/motsvarande från varje kommun att Kungälvs Kommun skulle fram till nästa mandatperiod vara ordinarie ledamot i styrelsen. Nu är det ny mandatperiod och kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas att samråda hur ordningen ska se ut för perioden ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Vid utvidgningen av Samordningsförbundet bestämde även kommunalråden/motsvarande hur den ekonomiska fördelningen skulle se ut mellan kommunerna under mandatperioden. Kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas även att samråda hur denna fördelning ska se ut för perioden

20 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 39 utse en gemensam revisor för de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Olle Björnström, Kungälv, har under perioden varit utsedd som kommunernas gemensamma revisor. Samordningsförbundets nuvarande styrelse har önskemål om att Björnström kan kvarstå som revisor även för nästa mandatperiod På grund av utvidgningen av samordningsförbundet väljs ledamot och ersättare för kommunernas del för tiden från och med den 1april 2008 till och med den 31 mars Härefter väljs, för samtliga medlemmar, ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Samordningsförbundets styrelse önskar få kommunens besked senast den 25 februari Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 1. Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor för perioden Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor för perioden Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden

21 Kommunstyrelsen [38] KS 40 Dnr. 2011/1-253 Ansökan om köp av del av Aröd 1:111 VBOT Västkustens Brygg och transport VBOT Västkustens brygg och transport (Dan och Christian Mattsson) bedriver verksamhet bland annat avseende bryggbyggnationer. Företaget arrenderar idag ett vattenområde utanför Hotteskär och önskar nu utöka samt förvärva alternativt arrendera området. Företaget har för avsikt att förtöja en pråm vid Hotteskär och använda det utökade markområdet för upplag. Hotteskär ligger utanför detaljplanelagt område och inom strandskydd. Enligt ÖP 03 är Hotteskär inte angivit som ett markområde för verksamheter. Upplag av materiel kräver bygglov och strandskyddsdispens. Exploatering av Hotteskär bör i förekommande fall prövas inom ramen för ny detaljplan. Strandskyddet måste i sådant fall upphävas. Med hänsyn till att Hotteskär ligger inom strandskydd samt att det pågår en översyn av markanvändandet i området bör del av Aröd 1:111 inte säljas. Av samma skäl bör arrendeområdet inte utökas. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Ansökan om att förvärva del av Aröd 1:111 avslås. 2. Ansökan om utökat arrende av del av Aröd 1:111 avslås.

22 Kommunstyrelsen [38] KS 41 Dnr. 2011/2-253 Ansökan om köp av del av Aröd 1:111 GG 714 Ramona Skaldjursfiske GG 714 Ramona Skaldjursfiske (Arne Amandusson) har ansökt om att få köpa del av Aröd 1:111 (Hotteskär) i syfte att vidareutveckla verksamheten. Sökanden bedriver kräftfiske och har för avsikt att uppföra förråd och en brygga på området. Vidare har sökanden för avsikt att expandera verksamheten till att även avse fisketurer för besöksnäringen. Hotteskär ligger utanför detaljplanelagt område och inom strandskydd. Enligt ÖP 03 är Hotteskär inte angivit som ett markområde för verksamheter. Bebyggelse och exploatering av Hotteskär bör i förekommande fall prövas inom ramen för ny detaljplan. Strandskyddet måste i sådant fall upphävas. Med hänsyn till att Hotteskär ligger inom strandskydd samt att det pågår en översyn av markanvändandet i området bör del av Aröd 1:111 inte säljas. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till liggande förslag. Ansökan om att förvärva del av Aröd 1:111 avslås.

23 Kommunstyrelsen [38] KS 42 Dnr. 2011/ Antagande av tätortsstudie för Almösund/Myggenäs/Almön Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tätortsstudie för Almösund-Myggenäs- Almö-området. I kommunens översiktsplan (ÖP 03) markeras området till största delen som ett område med detaljplanelagt område, huvudsakligen helårsboende samt vid Almön som huvudsakligen fritidsbebyggelse. Syfte med tätortsstudien är att översiktligt utreda lämpliga områden för nyexploatering och komplettering i Almösund-Myggenäs-Almö-området. Området har goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik och erbjuder god kommunal och kommersiell service. Området har idag en ensidig bebyggelsestruktur nästan enbart bestående av villor och föreslås kompletteras med andra typer av bostäder. Detta är framförallt för att möjliggöra kvarboende för den åldrande befolkningen i området, men även för att möjliggöra för yngre att bosätta sig. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 240. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tätortsstudien, daterad , för Almösund-Myggenäs-Almön antas.

24 Kommunstyrelsen [38] KS 43 Dnr. 2010/ Fastställande av strukturbild, definitioner samt inriktningsmål bostads- och befolkningsutveckling inför fortsatt arbete med översiktsplanen (ÖP) Tjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige Arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars Uppdraget har samordnats av planarkitekt Tinna Harling. En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet. Bland inriktningsmålen för arbetet kan särskilt utmärkas ungas boende relationen till och samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund den framtida äldreomsorgen utvecklingen av näringslivet i kommunen. För att skapa förutsättningen för det fortsatta arbetet med översiktsplanen har nu ett förslag till en strukturbild tagits fram. Denna bild beskriver i en karta förslaget till olika utvecklingsområden i Tjörns kommun. Centralt är de redan befintliga trafikstråken men också befintlig och planerad utbyggnad av VA-systemen. Detta sammantaget har lett fram till den föreslagna strukturbilden och en önskvärd befolkningsutveckling. Befolkningstillväxten beräknas bli något högre än i övriga Göteborgsregionen. För att i linje med denna utveckling svara upp mot ett utökat serviceutbud planeras för cirka bostäder, skolor och serviceanläggningar för vård med särskilt fokus på service till äldre. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: Strukturbilden revideras på så sätt att 1. Området Hakenäset infogas i långsiktig tätortutveckling tillsammans med Höviksnäs/Myggenäs. 2. Långsiktigt tätortutveckling ska avse samtliga områden på Tjörn med där VAsanering sker. 3. Som en följd av punkt 2 revideras skrivningen för definitioner under rubrik Permanentning av befintligt fritidshusbebyggelse.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 [34] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare Kommunstyrelsen 2011-03-10 2 [27] KS 54 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden. Kommunstyrelsen 2011-03-10 3 [27] KS 55 Fastställande av dagordning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD) Kommunfullmäktige 2010-03-11 1 [13] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.10 Beslutande Förteckning enligt bilaga Tjänstemän Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-02-09 1 [16] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00-17.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-02 1 [30] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 16.30 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Anders Wernesten (FP) Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson (M) Louise

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-03-15 1 [23] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 8.30-10.00 Ajournering 9.40-9.55 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl.13.00 15.00 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Martin Johansen (fp) Anders

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-12-27 1 [10] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17.30-18.05 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Styrelsemöte nr 2 2012-05-25 1 [24] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.09.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Thorsson (M), ordförande Rosita Runegrund (KD) tom kl

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-05-02 1 [19] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.45 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 december 2016 Paragrafer 50-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-10-06 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 Ajournering 18:18 18:27 Utses att justera Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 23.25 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist.

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-22 1 Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet kl 18.30 18.50 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer