BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson (M) Björn Holm (M) Rosita Runegrund (KD) Gösta Andersson (SB) Mats Kristensson (C) ej tjg 53 Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande Benny Halldin (S) Klara Strandberg (S) Robert Johanson (MP) Robert Bull (S) tjg ers Övriga närvarande Anders Wernesten (FP) ej tjg ers Bo Svensson, kommunchef Håkan Bergstam (M) ej tjg ers Annika Funkqvist, kommunsekreterare Nils Lackfors (S) ej tjg ers Mats Mikulić, kommunjurist Bengt Attebo, Göteborg Energi AB 37 Anders Dahl, Göteborg Energi AB 37 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Annika Funkqvist Ordförande Justerare Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens expedition Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsen [38] KS 24 Val av protokolljusterare Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.

3 Kommunstyrelsen [38] KS 25 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: 28. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 29. Fråga kring kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 149.

4 Kommunstyrelsen [38] KS 26 Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl

5 Kommunstyrelsen [38] KS 27 Dnr. 2010/ Svar på motion om kommunal upphandling Benny Andersson (S) och Nils Lackfors (S) har inkommit med en motion med följande lydelse: Under slutet av april avslöjade SVT misstänkta oegentligheter kring upphandling och utförande av byggtjänster inom den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen i Göteborg. För Socialdemokraterna på Tjörn är det extra viktigt att säkerställa att alla skattemedel används på rätt sätt. En kommunal skattekrona som används fel är att betrakta som en stöld från Tjörnborna. Tyvärr kastar det inträffade en skugga över inte bara Göteborgs Stad utan över alla kommuner och deras tjänstemän. Nu måste alla krafter samlas för att gå till botten med det inträffade, bestraffa de skyldiga och att rentvå den majoritet av plikttrogna och ansvarsfulla personerna som arbetar inom kommunsektorn. Detta måste ske även i Tjörns kommun trots att vi primärt inte drabbats av några misstänkta oegentligheter. Med stöd av ovanstående yrkar vi: Att Tjörns kommunfullmäktige beslutar: Att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomlysa frågeställningen med revisorerna i syfte att undersöka vilka resurser revisionen behöver för att utifrån sina egna prioriteringar kunna göra en tillfredställande årligen återkommande granskning inom ovan nämnda område. Att inrättandet av en speciell politisk undersökningsgrupp med representanter för alla politiska partier i kommunfullmäktige, vilka får i uppdrag att granska de senaste årens kommunala upphandlingar. Bland annat skall: Undersökningsgruppen gå igenom tillämpningen av gällande ramavtal. Undersökningsgruppen ska gå igenom alla upphandlingar där avsteg från lagen om offentlig upphandling skett.

6 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 27 Undersökningsgruppen till Tjörns kommunfullmäktige lägga fram en offentlig rapport över vad denna granskning kommit fram till. Att anslå resurser till detta arbete. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut , 59 att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 115. Kommunstyrelsens beslut , 132. Kommunfullmäktiges beslut , 98 att återremittera ärendet för vidare beredning. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons kompletterade tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att bereda förvaltningen möjlighet att besvara att-satserna i motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Med hänvisning till kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtanden och samt till vidtagna kontrollåtgärder och planerade förslag till kvalitetssäkring anses motionen besvarad. Reservation Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S) och Robert Bull (S) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.

7 Kommunstyrelsen [38] KS 28 Dnr. 2011/ Reviderade bolagsordningar Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB innehåller bland annat bestämmelser om mandatperiod för styrelseledamöterna. I bolagsordningarna anges att styrelserna utses av kommunfullmäktige och att mandatperioden löper från den årsstämma som följer närmast efter valet till fullmäktige. Kommunfullmäktige valde nya ledamöter för bolagsstyrelserna den 9 december För att möjliggöra att de nya styrelserna tillträder före ordinarie bolagsstämma i juni 2011 måste bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag ändras. Förslagsvis bör bolagsordningarna revideras så att mandatperioden löper från och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (8 ), Tjörns Miljö AB ( 9), Tjörns Måltids AB ( 9), Tjörns Bostads AB ( 9) och Wallhamnbolagen AB ( 8) revideras på sätt att mandatperioden för ledamöterna i styrelserna löper från och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige.

8 Kommunstyrelsen [38] KS 29 Dnr. 2011/ Revidering av handikapprådets reglemente samt ny benämning av rådet Av handikapprådets reglemente framgår att handikapprådets ska bestå av fjorton ledamöter varav åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna. Sex ledamöter med personliga ersättare utses av kommunen. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den politiska mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik och servicenämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse. Då teknik- och servicenämnden avskaffats behöver rådets reglemente revideras avseende representation och antal ledamöter och ersättare. Samtidigt har De handikappades riksförbund (DHR) uppmanat Sveriges kommuner att byta namn på de kommunala handikappråden till råd för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Handikapprådet ska benämnas rådet för funktionshinderfrågor. 2. Reglementet för rådet för funktionshinderfrågor, fd handikapprådet, revideras på så sätt att kommunen utser fem ledamöter med personliga ersättare. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.

9 Kommunstyrelsen [38] KS 30 Dnr. 2011/5-175 Antagande av tillsynsplan för 2011 enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) reglerar den kommunala tillsynen. Enligt den grundläggande principen ska tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av kommunen (5 kap. 1 LSO) inom kommunens område. För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Enligt LSO 2 kap. 2 omfattar också denna skyldighet kontrollen av utrustning för livräddning vid annan olycka än brand. Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer). Tillsynen berör i första hand ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar. Räddningstjänsten planerar att tillsynen under perioden, i huvudsak ska ske mot de objekt som är skyldiga att till kommunen lämna in en skriftlig redogörelse över sitt brandskydd. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868 (LBE) föreslås även fortsättningsvis ske på objekt med tillståndspliktig hantering samordnat med tillsyn enligt LSO. Kommunerna kan själva styra över hur de vill prioritera sina resurser och fokusera tillsynen till de objekt där de anser att största behovet föreligger. Kommunen bestämmer alltså var och hur ofta tillsyn ska ske utifrån de erfarenheter och ambitioner som kommunen har. Tillsynsplanen omfattar året 2011, med utgångspunkt i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Tjänsteutlåtande Stf räddningschef Hasse Wikbergs tjänsteutlåtande Yrkanden Robert Johansson (MP) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar bifall liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2011 daterad , antas.

10 Kommunstyrelsen [38] KS 31 Dnr. 2011/ STO-kommitténs framtid Länsstyrelsen (dåvarande O-län) hade i sin så kallade Länsplan för 1974 uttalat att Stenungsund, Tjörn och Orust borde utgöra en region, kallad Stenungsundsregionen. Detta förslag bifölls därefter av respektive kommunfullmäktige. Sedan den så kallade STO-kommittén bildades har många regionala frågor fått en betydligt större betydelse. Två av kommitténs medlemmar tillhör Göteborgsregionens kommunalförbund och en (Orust) tillhör Fyrbodals kommunalförbund. Båda dessa förbund ingår i Västra Götlandsregionen och tillhör därmed detta gemensamma politikområde. En utveckling mer i riktning mot att finna gemensamma lösningar för de olika operativa kommunala uppdragen har sedan ett par år pågått mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv. Samverkan bygger på ett godkännande från respektive kommunstyrelse och hanteras som den del i den självklara uppgiften att utföra mesta möjliga till lägsta möjliga kostnad med bibehållen eller bättre kvalitet. Tidigare beslut STO-kommittén behandlade frågan om dess framtid vid sitt sammanträde och beslutade då att uppmana respektive kommun tar upp förslaget i sina kommunfullmäktigeförsamlingar. Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Ställa sig bakom kommuncheferna/direktören i STO-kommunernas förslag om att upplösa den nuvarande samrådskommittén (STO-kommittén). 2. Beslutet gäller under förutsättning att Stenungsunds och Orust kommunfullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut.

11 Kommunstyrelsen [38] KS 32 Dnr. 2010/ Antagande av reviderad jämställdhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 86 att ge förvaltningen i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en reviderad jämställdhetsplan för Tjörns kommun. Personalsekreterare Ann-Charlotte Backström har tagit fram förslag till reviderad jämställdhetsplan. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 164. Kommunstyrelsens beslut , 9 att bordlägga ärendet. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. Notering Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S), Robert Bull (S) och Robert Johansson (MP) anmäler att man inte deltar i beslutet. Jämställdhetsplan antas.

12 Kommunstyrelsen [38] KS 33 Dnr. 2007/ Ansökan från Klädesholmens ekonomiska affärsförening om ränteoch amorteringsfritt lån Klädesholmens ekonomiska affärsförening beviljades bygglov för en utbyggnad av affärsfastigheten Vid en utbyggnad ska kommunen ta ut en kompletterande avgift enligt taxa för vatten och avlopp. I detta fall med kronor inklusive moms. Klädesholmens ekonomiska affärsförening har tidigare beviljats anstånd för fakturan. Föreningen har inkommit med en skrivelse där man uppger att man inte har möjlighet att betala anslutningsavgiften. Föreningen ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen som motsvarar den utökade VAanslutningsavgiften. Tjörns kommun har debiterat föreningen en anslutningsavgift enligt vid debiteringstillfället gällande taxa. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Gösta Andersson (SB) yrkar återremiss till förvaltningen för att på nytt se över möjligheten att hitta en lösning som båda parter är nöjd med. Benny Andersson (S) yrkar bifall till affärsföreningens önskemål om ett ränte- och amorteringsfritt lån för anslutningsavgift. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Gösta Anderssons (SB) yrkande. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att på nytt se över möjligheten att hitta en lösning som båda parter är nöjd med.

13 Kommunstyrelsen [38] KS 34 Dnr. 2011/ Bidrag till Nordiska Akvarellmuseet Nordiska Akvarellmuséet planerar en utbyggnad som ska möjliggöra visning av den egna nordiska konstsamlingen kontinuerligt. Den totala ombyggnadskostnaden är på 25 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen har beslutat att öka rambudgeten från och med 2012 med 1 miljon kronor till följd av ombyggnaden. Nordiska Akvarellmuséet önskar finansiering från Tjörns kommun med ett engångsbidrag till utbyggnaden på 3 miljoner kronor. Finansiering av bidraget kan ske via kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader (total budget 5 miljoner kronor). Engångsbidraget utbetalas under förutsättning att övriga finansiärer bidrar enligt upprättad finansieringsplan. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Nordiska Akvarellmuséet erhåller ett engångsbidrag på kronor med finansiering ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. 2. Bidraget utbetalas under förutsättning att bidrag från övriga finansiärer sker.

14 Kommunstyrelsen [38] KS 35 Dnr. 2010/ Ansökan från stiftelsen Säbygården om utökning av beviljat anläggningsbidrag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 89 att bevilja stiftelsen Säbygården ett anläggningsbidrag på högst kronor för renovering av magasinsbyggnad samt att villkora bidraget med att renoveringen ska vara färdigställd senast Stiftelsen har inkommit med en skrivelse, , där man ansöker om ytterligare kronor i anläggningsbidrag för att täcka den momskostnad som uppstår. Dessutom ansöker stiftelsen om att från och med den 1 april 2011 få disponera minst kronor av det beviljade bidraget. Yrkande Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Bevilja ett anläggningsbidrag på kronor till Stiftelsen Säbygården för renovering av magasinsbyggnad. 2. Stiftelsen tillåts att från och med den 1 januari 2011 få disponera minst kronor av det ursprungligt beviljade bidraget

15 Kommunstyrelsen [38] KS 36 Dnr. 2010/ Affärsförslag erbjudande om förvärv av Röahallen, Skärhamn Skärhamns Idrottsklubb (SIK) har inkommit med ett affärsförslag, daterat , där man erbjuder Tjörns kommun att köpa Röahallen för 7,75 miljoner kronor exklusive moms. I förslaget ingår också att Tjörns kommun åtar sig att lägga in ett idrottshallsgolv, se över belysning, upprusta omklädningsrum och kök samt ge kafeterian nytt ytskikt. Skärhamns IK erbjuder Tjörns kommun att sköta driften mot en kostnad som ännu är ospecificerad. Försäljningen av Röahallen ska skapa möjligheter för Skärhamns IK att investera i en fullskalig fotbollshall/multiarena för alternativa event. Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Tjörns Bostads AB har ombetts inkomma med synpunkter på fastighetens skick. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens remissvar , 81. Tjörns Bostads AB:s remissvar , 59. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Med hänvisning kultur- och fritidsnämndens och Tjörns Bostads AB:s remissvar avslås Skärhamns Idrottsklubbs affärsförslag om köp av Röahallen.

16 Kommunstyrelsen [38] KS 37 Dnr. 2011/ Samarbete med Göteborg Energi Letter of intent Tjörns kommun äger genom Wallhamnbolagen AB flera anläggningar för närvärmeproduktion och har inlett ett arbete med att etablera vindkraft i kommunen. Det finns ett behov av kapacitetsutökning för nya områden samt en för framtiden hållbar och ändamålsenlig energilösning. Göteborg Energi AB har som ambition att driva närvärmeanläggningar i västra Sverige samt utöka produktionen av förnyelsebar energi i regionen. Det finns förutsättningar för att Tjörns kommun och Göteborg Energi AB via ett så kallat joint venture anlägger, utvecklar och äger energirelaterad infrastruktur inom kommunen på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att underteckna ett Letter of Intent, en avsiktsförklaring, kommer parterna överens om vad som ska gälla under förhandlingsperioden inför ett eventuellt avtal om att bilda ett gemensamt energibolag. Ett förslag till Letter of Intent har upprättats. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Föredragning Bengt Attebo och Anders Dahl från Göteborg Energi AB presenterar Göteborg Energi AB:s verksamhetsidé. Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Benny Andersson (S) med instämmande av Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att ge berörda kommunala bolag möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande. Omröstning Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:

17 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 37 Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) yrkande säger ja. Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej. Omröstningen genomförs. Omröstningsresultat 8 ja-röster 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifall Lars Thorssons (M) yrkande. 1. Letter of Intent träffas mellan Tjörns kommun och Göteborg Energi AB enligt upprättat förslag. 2. Avsiktsförklaringen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo Svensson.

18 Kommunstyrelsen [38] KS 38 Dnr. 2011/ Permutation av samfond inom skolområdet (Skolstiftelsen) Barn- och utbildningsnämnden beslutade (BUN 50) att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av Skolstiftelsen. En sådan ansökan ska föregås av beslut av kommunstyrelsen. Av p. 3 i Skolstiftelsens stadgar framgår att avkastningen av stiftelsens tillgångar ska användas för vissa ändamål, till exempel för belöning till elev som visat god kamratskap. Avkastningen av kapitalet har varit så ringa att ändamålet med stiftelsen inte kunnat tillgodoses. Därför föreslås att villkoret i stadgarna ändras på sätt att både kapital och avkastning får användas till ändamålet. En sådan förändring av stadgarna (permutation) förutsätter ett beslut av Kammarkollegiet. Ansökan om permutation bör därför inges. Det bundna egna kapitalet uppgår till kr per Ansökan om permutation kommer att kompletteras med resultat per Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag, Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag, 1. Ansöka om permutation av Skolstiftelsen på sätt att även stiftelsens kapital får användas till ändamålet. 2. Handlingarna i ärendets fortsatta handläggning undertecknas av kommunjurist Mats Mikulic.

19 Kommunstyrelsen [38] KS 39 Dnr. 2011/ Val av ledamot/ersättare, fastställande av ekonomisk fördelning samt val av revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008 utvidgades Samordningsförbundet till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. På uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har Samordningsförbundets förbundschef föreslagit kommunerna att besluta om följande: val av ledamot/ersättare till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser tre ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 beslutade dåvarande kommunalråd/motsvarande från varje kommun att Kungälvs Kommun skulle fram till nästa mandatperiod vara ordinarie ledamot i styrelsen. Nu är det ny mandatperiod och kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas att samråda hur ordningen ska se ut för perioden ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Vid utvidgningen av Samordningsförbundet bestämde även kommunalråden/motsvarande hur den ekonomiska fördelningen skulle se ut mellan kommunerna under mandatperioden. Kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas även att samråda hur denna fördelning ska se ut för perioden

20 Kommunstyrelsen [38] Forts. KS 39 utse en gemensam revisor för de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Olle Björnström, Kungälv, har under perioden varit utsedd som kommunernas gemensamma revisor. Samordningsförbundets nuvarande styrelse har önskemål om att Björnström kan kvarstå som revisor även för nästa mandatperiod På grund av utvidgningen av samordningsförbundet väljs ledamot och ersättare för kommunernas del för tiden från och med den 1april 2008 till och med den 31 mars Härefter väljs, för samtliga medlemmar, ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Samordningsförbundets styrelse önskar få kommunens besked senast den 25 februari Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar: 1. Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor för perioden Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor för perioden Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden

21 Kommunstyrelsen [38] KS 40 Dnr. 2011/1-253 Ansökan om köp av del av Aröd 1:111 VBOT Västkustens Brygg och transport VBOT Västkustens brygg och transport (Dan och Christian Mattsson) bedriver verksamhet bland annat avseende bryggbyggnationer. Företaget arrenderar idag ett vattenområde utanför Hotteskär och önskar nu utöka samt förvärva alternativt arrendera området. Företaget har för avsikt att förtöja en pråm vid Hotteskär och använda det utökade markområdet för upplag. Hotteskär ligger utanför detaljplanelagt område och inom strandskydd. Enligt ÖP 03 är Hotteskär inte angivit som ett markområde för verksamheter. Upplag av materiel kräver bygglov och strandskyddsdispens. Exploatering av Hotteskär bör i förekommande fall prövas inom ramen för ny detaljplan. Strandskyddet måste i sådant fall upphävas. Med hänsyn till att Hotteskär ligger inom strandskydd samt att det pågår en översyn av markanvändandet i området bör del av Aröd 1:111 inte säljas. Av samma skäl bör arrendeområdet inte utökas. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkanden Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 1. Ansökan om att förvärva del av Aröd 1:111 avslås. 2. Ansökan om utökat arrende av del av Aröd 1:111 avslås.

22 Kommunstyrelsen [38] KS 41 Dnr. 2011/2-253 Ansökan om köp av del av Aröd 1:111 GG 714 Ramona Skaldjursfiske GG 714 Ramona Skaldjursfiske (Arne Amandusson) har ansökt om att få köpa del av Aröd 1:111 (Hotteskär) i syfte att vidareutveckla verksamheten. Sökanden bedriver kräftfiske och har för avsikt att uppföra förråd och en brygga på området. Vidare har sökanden för avsikt att expandera verksamheten till att även avse fisketurer för besöksnäringen. Hotteskär ligger utanför detaljplanelagt område och inom strandskydd. Enligt ÖP 03 är Hotteskär inte angivit som ett markområde för verksamheter. Bebyggelse och exploatering av Hotteskär bör i förekommande fall prövas inom ramen för ny detaljplan. Strandskyddet måste i sådant fall upphävas. Med hänsyn till att Hotteskär ligger inom strandskydd samt att det pågår en översyn av markanvändandet i området bör del av Aröd 1:111 inte säljas. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande Yrkande Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till liggande förslag. Ansökan om att förvärva del av Aröd 1:111 avslås.

23 Kommunstyrelsen [38] KS 42 Dnr. 2011/ Antagande av tätortsstudie för Almösund/Myggenäs/Almön Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tätortsstudie för Almösund-Myggenäs- Almö-området. I kommunens översiktsplan (ÖP 03) markeras området till största delen som ett område med detaljplanelagt område, huvudsakligen helårsboende samt vid Almön som huvudsakligen fritidsbebyggelse. Syfte med tätortsstudien är att översiktligt utreda lämpliga områden för nyexploatering och komplettering i Almösund-Myggenäs-Almö-området. Området har goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik och erbjuder god kommunal och kommersiell service. Området har idag en ensidig bebyggelsestruktur nästan enbart bestående av villor och föreslås kompletteras med andra typer av bostäder. Detta är framförallt för att möjliggöra kvarboende för den åldrande befolkningen i området, men även för att möjliggöra för yngre att bosätta sig. Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 240. Yrkande Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Tätortsstudien, daterad , för Almösund-Myggenäs-Almön antas.

24 Kommunstyrelsen [38] KS 43 Dnr. 2010/ Fastställande av strukturbild, definitioner samt inriktningsmål bostads- och befolkningsutveckling inför fortsatt arbete med översiktsplanen (ÖP) Tjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige Arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars Uppdraget har samordnats av planarkitekt Tinna Harling. En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet. Bland inriktningsmålen för arbetet kan särskilt utmärkas ungas boende relationen till och samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund den framtida äldreomsorgen utvecklingen av näringslivet i kommunen. För att skapa förutsättningen för det fortsatta arbetet med översiktsplanen har nu ett förslag till en strukturbild tagits fram. Denna bild beskriver i en karta förslaget till olika utvecklingsområden i Tjörns kommun. Centralt är de redan befintliga trafikstråken men också befintlig och planerad utbyggnad av VA-systemen. Detta sammantaget har lett fram till den föreslagna strukturbilden och en önskvärd befolkningsutveckling. Befolkningstillväxten beräknas bli något högre än i övriga Göteborgsregionen. För att i linje med denna utveckling svara upp mot ett utökat serviceutbud planeras för cirka bostäder, skolor och serviceanläggningar för vård med särskilt fokus på service till äldre. Tjänsteutlåtande Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande Yrkanden Bo Bertelsen (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande: Strukturbilden revideras på så sätt att 1. Området Hakenäset infogas i långsiktig tätortutveckling tillsammans med Höviksnäs/Myggenäs. 2. Långsiktigt tätortutveckling ska avse samtliga områden på Tjörn med där VAsanering sker. 3. Som en följd av punkt 2 revideras skrivningen för definitioner under rubrik Permanentning av befintligt fritidshusbebyggelse.

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer