Bilaga till Årsredovisning Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till Årsredovisning 2013. Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling"

Transkript

1 Bilaga till Årsredovisning 2013 Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling 1

2 2

3 Redovisning av indikatorer med tillhörande trender för Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling Bakgrund och utgångspunkter Karlshamns kommun framhåller att hållbar utveckling är en överordnad strategi för framtidens Karlshamn. Den politiska ambitionen om detta är också inskriven i program och styrdokument. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. I kommunens hållbarhetsprogram initieras ett arbete med att ta fram lämpliga indikatorer med tillhörande trender som kan utgöra underlag för arbetet med hållbar utveckling i Karlshamns kommun. Kommunstyrelsen har detta åtagande på sin lott. Nedanstående förslag till HUT-indikatorer och trender ger inga definitiva svar om utvecklingen är hållbar eller inte utan har till syfte att stimulera till eftertanke och diskussion i komplexa utvecklingsfrågor. Indikatorerna/trenderna belyser riktning och trender avseende hållbar utveckling i det geografiska Karlshamns kommun och utgår från offentlig statistik från SCB med flera. Tidsserierna varierar med hänsyn till vilka uppgifter som finns tillgängliga. Kommunkoncernens bidrag Aktörernas bidrag Ambitionen är att kommunkoncernen och förhoppningsvis också andra aktörer i kommunen ska arbeta med de gemensamma indikatorerna. Kommunkoncernen avser, för egen del, att i nästa steg bryta ner indikatorerna så att man visar på den egna organisationens (nämndens, styrelsens, bolagets, förvaltningens) bidrag. Indikatorerna har sorterats utifrån kopplingen till socialt hållbar utveckling, ekologiskt hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Vissa indikatorer kan passa in i två och kanske alla tre perspektiven. Detta har i sig ingen avgörande betydelse eftersom det är helheten och sambanden mellan indikatorerna som speglar den hållbara samhällsutvecklingen. Redovisning Formen för redovisning av kommunens arbete med hållbar utveckling arbetades fram i samverkan mellan Per-Ola Mattsson, politisk samordnare, Hans Hyllstedt, förvaltningschef, verksamhetscontroller Lena Lund och förvaltningssamordnare Bernt Ibertsson. Samråd genomfördes med gruppledarna för de politiska partierna samt med koncernlednings-gruppen. Kommunstyrelsen fastställde indikatorerna

4 Förhoppningen är att redovisningen ska stimulera diskussionen om hur utvecklingen kan vändas, bibehållas eller förstärkas i hållbar riktning samtidigt som möjlighet ges att sätta in Karlshamns utveckling i ett omvärldsperspektiv. Jämförelser görs med den egna regionen och riket. 17 indikatorer med tillhörande trender har nu uppdaterats och presenteras nu för sjätte året i ett försök att ge information om hur hållbar utvecklingen i kommunen är. De 17 hållbarhetsindikatorerna/trenderna redovisas enligt nedan och beskrivs med trendbild med tillhörande beskrivning av indikatorn. De beslutade indikatorerna/trenderna är: Socialt hållbar utveckling Ohälsotal Ekonomiskt bistånd, bidragsmottagare Ekonomiskt bistånd, kostnader Andel barn som finns i ekonomiskt utsatta husåll Andel behöriga till gymnasieskolan Anmälda brott Ekologiskt hållbar utveckling Energianvändning totalt Indikatorn finns inte längre tillgänglig Energianvändning per invånare och sektor Indikatorn finns inte längre tillgänglig Andel miljöbilar i beståndet respektive nyregistrerade Körsträcka per invånare Skyddad natur Insamlat hushållsavfall per person Indikatorer och trender avseende socialt hållbar utveckling Beskrivning: Ohälsotalet har stadigt sjunkit mellan åren 2003 och 2012 för både män och kvinnor i såväl Karlshamn som i landet. I Karlshamn har dock trenden brutits och både män och kvinnor har ett något högre ohälsotal Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före 2003 förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) år. Alla dagar är omräknade till heltidsdagar. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukskrivning står för den mindre. Försäkringskassan har beslutat att den tidigare månatliga uppföljningen av ohälsotalet ersätts med en redovisning av ett nytt sjukpenningtal. För att följa utvecklingen när det gäller stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom lanseras måttet nybeviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning per 1000 registrerade försäkrade. De nya måtten reagerar snabbare på förändringar och speglar bättre utvecklingen inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan testar för närvarande ett nytt sätt att sammanställa statistik. Ohälsotalet redovisas nu enbart för kalenderår på kommunnivå. Ekonomiskt hållbar utveckling Befolkningsförändringar Skillnad i medianinkomst män - kvinnor Nystartade företag Arbetslöshet Försörjningsbörda Källa: Socialstyrelsen Källa: Försäkringskassan Beskrivning: Antalet bidragsmottagare ökade mellan 2010 och 2011 med 58 personer men sjönk mellan 2011 och 2012 med 65 personer i Karlshamn. Andelen bidragsmottagare ökade från 3,2 till 3,4 procent respektive minskade till 3,2 procent till Motsvarande siffror för Blekinge är 4,0 respektive 4,0 och 4,0 medan andelen i riket var 4,7 respektive 4,4 och 4,2 procent. 4

5 Mer finns att läsa i Rädda Barnens årsrapport 2013 Barnfattigdom i Sverige. Redovisning finns för enskilda kommuner och för bl a ensamstående föräldrar och familjer med utländsk bakgrund. Källa: Socialstyrelsen När det gäller kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd står Karlshamn sig väl i en nationell jämförelse. Kostnaden 2012, räknat per invånare, var i Karlshamn 626 kronor medan medelvärdet i riket var kronor. Ser man till den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd (inklusive utredningskostnader) ligger Karlshamn på 922 kronor medan medelvärdet (ovägt) för alla kommuner är kronor och för riket (vägt medeltal) är kronor. I utredningskostnaderna finns förutom personalkostnader kostnader för vissa arbetsmarknadsåtgärder samt övriga interna och externa kostnader. Källa: Skolverket Beskrivning: Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel (%). För att en elev ska vara behörig till nationellt program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar betyg i alla ämnen och lämnat årskurs 9 ingår således). Uppgiften avser läsår. Fr o m 2011 gäller olika behörighetsregler till olika program inom gymnasieskolan. Fyra olika behörighetsnivåer finns nu. Ovan redovisas en jämförelse för andelen behöriga till ett yrkesprogram. Källa: Barnfattigdomsindex, SCB, Folkhälsoinstitutet, Rädda Barnen Beskrivning: Andel barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Med ekonomiskt utsatta menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med låg inkomst menas lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året. Med utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder. Källa: Brottsförebyggande rådet Beskrivning: Det totala antalet anmälda brott ökade under 2012 i Karlshamn efter flera års minskning. Även i länet var det en ökning under 2012, medan det var en minskning i riket totalt. De anmälda våldsbrotten minskade dock något både i Karlshamn, Blekinge och landet som helhet. 5

6 Indikatorer och trender avseende ekologiskt hållbar utveckling för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Beskrivning: Energianvändningen totalt i Karlshamns kommun minskade med nära 10 procent mellan 2007 och Minskningen i Blekinge och riket var 8 respektive 2 procent. Indikatorn finns inte längre tillgänglig. Energianvändning totalt, kwh/invånare Sveriges kommuner har en rad viktiga roller inom eller direkt kopplat till energiområdet. De ansvarar exempelvis för den fysiska planeringen, förvaltar fastigheter och energibolag, de är lokal miljömyndighet, arbetar med lokal näringslivsutveckling och tillhandahåller energi- och klimatrådgivning till konsument samt små och medelstora företag. Det är framförallt energianvändningen i industrin som minskat mellan 2007 och 2008 med 14 procent. Minskningen för hushåll är 5 procent medan transportsektorn i stort är oförändrad. Indikatorn finns inte längre tillgänglig. Karlshamn Blekinge Riket Källa: SCB, Statens energimyndighet Beskrivning: Energimyndigheten verkar, på riksdagens uppdrag, inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Sveriges kommuner har en rad viktiga roller inom eller direkt kopplat till energiområdet. De ansvarar exempelvis för den fysiska planeringen, förvaltar fastigheter och energibolag, de är lokal miljömyndighet, arbetar med lokal näringslivsutveckling och tillhandahåller energi- och klimatrådgivning till konsument samt små och medelstora företag. Det är framförallt energianvändningen i industrin som minskat mellan 2007 och 2008 med 14 procent. Minskningen för hushåll är 5 procent medan transportsektorn i stort är oförändrad. Indikatorn finns inte längre tillgänglig. Källa: SCB: Transporter, Trafikanalys Beskrivning: Miljöbil enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafikskattelagen i lydelse innan Ändrade regler gäller fr o m Uppgifter om miljöbilar i beståndet saknas för Energianvändning Karlshamn, kwh/invånare och sektor Slutanv Jordbruk, skogsbruk, fiske Slutanv industri, byggvarksamhet 2008 Slutanv offentlig verksamhet Slutanv transporter Slutanv övriga tjänster Slutanv hushåll Källa: SCB, Statens energimyndighet Beskrivning: Energimyndigheten verkar, på riksdagens uppdrag, inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren Källa: SCB: Transporter och kommunikationer/körsträckor och bränsleförbrukning RUS: Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet; lansstyrelsen.se Beskrivning: Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen. Indikatorn kan hjälpa till att belysa en 6

7 del av detta åtgärdsområde. Den visar hur mycket en person bosatt i Sverige reser med bil. I Sverige har 80 procent av hushållen tillgång till bil. Vart fjärde hushåll har mer än en bil. Utvecklingen har tidigare gått åt fel håll, transportbehovet och resandet med bil har ökat. Under 2009 minskade körsträckorna. Under 2010 och 2011 har denna utveckling fortsatt. verksamheter som samlas in på ovanstående sätt räknas som kärl- och säckavfall. Mängden insamlat hushållsavfall (avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet), kg per person är mindre i Karlshamns kommun än i Blekinge respektive riket. Under senare tid har mängden matavfall + restavfall minskat medan mängden återvinningsmaterial ökar. Indikatorer och trender avseende ekonomiskt hållbar utveckling Källa: SCB, Naturvårdsverket Källa: SCB Beskrivning: Vid utgången av 2012 fanns naturreservat i Sverige, 112 fler än året innan. Reservatens sammanlagda yta är 4,4 miljoner hektar, vilket motsvarar 9,1 procent av landets yta. Av den sammanlagda skyddade totalarealen i Sverige utgör naturreservaten 84 procent. Nationalparkernas area står för 14 procent. Naturreservat är den vanligaste skyddsformen. Beslut om inrättande av naturreservat får tas av länsstyrelse eller kommun. De allra flesta reservatsbesluten har tagits av länsstyrelse men andelen kommunala beslut har ökat de senaste åren. Beskrivning: Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till personer, vilket innebär en ökning med personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med personer. I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner. År 2012 hade 129 kommuner en folkminskning. Den andelsmässigt största folkökningen 2013 stod Sundbyberg för med 4,5 procent, följd av Sigtuna med 2,6 procent. Under 2013 föddes barn, något fler än året innan. De vanligaste födelsemånaderna var maj, juli och augusti. Jämfört med 2012 minskade antalet döda något under 2013 och uppgick till personer. Antalet döda har legat stabilt mellan personer under de senaste tio åren. Källa: Avfall Sverige (VMAB) Beskrivning: Kärl- och säckavfall är det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i en säck, som samlas upp i containrar, i underjordsbehållare eller i sopsugssystem. Även så kallat jämförligt hushållsavfall från I Karlshamns kommun ökade befolkningen med 140 personer under 2013, en ökning med 0,4 procent. Antalet födda i Karlshamn under 2013 var något högre än prognostiserat 311 barn. Antalet döda var 361 personer vilket innebär ett födelseunderskott med 50 personer. 7

8 Flyttningsnettot i Karlshamn var positivt, 189 personer, framförallt beroende på inflyttningar från utlandet. Källa: Arbetsförmedlingen, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av befolkningen. Källa: SCB, Kommunfakta Beskrivning: Skillnaden i medianinkomst minskade 2012 mellan män och kvinnor i Karlshamn. I både Blekinge och riket har skillnaden successivt ökat under de senaste åren. Skillnaden är dock störst mellan män och kvinnor i Karlshamn med kronor per år jämfört med kr i riket. Beskrivning: Arbetslösheten i Karlshamn minskade under 2013 medan antalet sysselsatta i program ökade. Totalt sett var det en ökning från 8,4 till 8,5 procent. I riket som helhet ökade såväl antalet arbetslösa som antalet personer i program, totalt från 6,5 till 6,7 procent. Källa: Befolkningsprognos för Karlshamns kommun Källa: SCB: statistikportalen.tillväxtanalys.se Beskrivning: Försörjningsbördan är ett enkelt demografiskt mått som visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Beskrivning: **Kriteriet för nyaktiveringar av företag förändrades under Dessa uppgifter följer dock äldre kriterier. ** Enligt nytt aktiveringskriterium. ***Data bygger på bearbetningar av SCB:s företagsregister. Äldre data baseras på enkätundersökningar. Antalet nystartade företag per 1000 invånare var inom Blekinge högst i Sölvesborg under Generellt för Sverige minskade nyföretagandet under 2012 efter en ökning Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. På riksnivå är försörjningsbördan cirka 0,7 extra personer. Framöver förväntas denna öka. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). 8

9 Karlshamns kommuns arbete med hållbar utveckling Uppföljning av program för hållbar utveckling Fastighetsservice arbetar med de åtagande som nämnden ansvar för inom programmet avseende byggnader. Det gäller till exempel konvertering av anläggningar med olja eller el till förnyelsebar energi samt energibesiktningar som leder till åtgärder för att minska energianvändningen. Effektivisering av befintliga anläggningar (till exempel fjärrvärmen i Bellevueparken, Dans Inn) liksom ny ventilationsanläggning (energibesparande) samt uppförande av miljöhus för återvinning (även det i Bellevueparken). Inom kostenheten fortsätter arbetet med minskning av svinn (både tallriks- och köksdito), minskad köttkonsumtionen med fler helvegetariska dagar och ökning av andelen ekologiskt (arbete inför KRAV-certifiering har genomförts under 2013). VA-plan har utformats och antagits enligt programmet för hållbar utveckling. i frågor som rör värde, moral, mänsklighet, rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt och vår relation till naturen. Kommunfullmäktige beslutade att samtliga skolor i Karlshamns kommun skall ha målsättningen att erhålla utmärkelsen Miljöskola. Skolverket har arbetat fram en reviderad upplaga av Miljöskola, varvid man valt att vidga begreppet miljö till hållbar utveckling. Arbetet med Skola för hållbar utveckling bygger på skrivningarna i Agenda 21, skollagen och läroplanerna. Ca 80 % av kommunens förskolor och skolor är certifierade; en siffra som under 2014 kommer att öka till drygt 90%. En representant från utbildningsförvaltningen finns i den hållbarhetsgrupp som leds av strategiska enheten och som bland annat arbetar med idékatalog och inventering av förvaltningarnas arbete med hållbarhetsfrågor. Med undantag av kulturnämnden är samtliga nämnders ansvarsområden styrda av ett regelverk, skollag, skolförordning och läroplaner, som tydliggör förskolans och skolans uppdrag vad beträffar arbetet med hållbar utveckling. Inom utbildningsförvaltningen har hållbarhetsarbetet ett speciellt fokus på barn och ungdomar. Ire natur- och kulturskola bidrar särskilt med insatser kring detta område. Kommunens dialogprocess har presenterats vid nationellt SKL-seminarium: Hur kan vi skapa lokalt engagemang för hållbar utveckling? På kvalitetsmässan i Göteborg var kommunen representerad av anställda vid olika förvaltningar. I en monter och vid miniseminarium presenterades Karlshamns satsning på hållbar utveckling. Målsättningen är att alla ska förvärva förmågor så att de kan ta medvetna, hållbara beslut nu och i framtiden beslut

10 10

11 11

12 12 karlshamn.se

Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013

Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013 Vännäs kommun Hållbarhetsbokslut 2013 Innehåll Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 VÄNNÄS KOMMUNS HÅLLBARHETSBOKSLUT... 5 BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING... 7 Ekologisk hållbarhet... 7 Social hållbarhet...

Läs mer

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet......................

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet...................... Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Vad är hållbarhet?...2 Det hållbara Borlänge...2 Social hållbarhet...4 Demokrati och inflytande...5 Goda utbildningsmöjligheter...5 Valdeltagandet

Läs mer

Välfärdsredovisning 2011

Välfärdsredovisning 2011 Välfärdsredovisning 2011 Förord Välfärdsredovisningen är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv, hur levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika områden

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 7 Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007 män kvinnor *Folkmängd avser förhållandena 31 december aktuellt år Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 Befolkningen i Sörmland ökade något för varje år

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Arbete och försörjning UNG

Arbete och försörjning UNG Arbete och försörjning UNG ID G A 2012 Kapitel 5 Arbete och försörjning Ungas möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för deras tillgång till välfärd och inflytande.

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2011 En beskrivning av ungdomars villkor 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer