ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012"

Transkript

1 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

2 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad redovisning av våra utsläpp till luft, se sidan 14. 2

3 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Innehållsförteckning...3 Hållbar energianvändning förord av Anders Östlund VD...4 Inledning...5 Framgångar Negawattimmen den sparade... 8 Handel...10 Produktion och distribution...12 Egen energianvändning

4 Hållbar energianvändning Energi är en grundförutsättning för vår livskvalitet. Hur energin produceras, distribueras och används har samtidigt stor inverkan på miljön och därmed vår framtida välfärd. Som energiföretag har vi ett stort ansvar att se till att energin tillgodoser våra behov samtidigt som den är resurseffektiv och ger minsta möjliga miljöpåverkan. Öresundskrafts arbete präglas av visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Vi har redan idag åstadkommit mycket inom miljöområdet både utifrån ett regionalt och ett globalt perspektiv. Minskade utsläpp, mindre energiförluster, effektivare produktion, tillvaratagande av restprodukter. Ett tydligt exempel är fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm som idag består till 96 % av förnybar och återvunnen energi. En fantastisk siffra och mycket resurseffektivt med tanke på att två av våra anläggningar producerar el samtidigt med värme. Klimatpåverkan är också låg. Bara 30 g koldioxid per levererad kwh fjärrvärme i Helsingborg. Vi är mycket stolta över att ha driftsatt Filbornaverket under Ett kraftvärmeverk som förädlar energin i brännbart restavfall till värme och el. Det tryggar för lång tid framöver en säker leverans av miljöklok fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris. Vi ska fortsätta bygga ut fjärrvärmesystemet med bland annat en regional fjärrvärmeledning som förbinder Helsingborg-Landskrona-Lund. När vi samkör fjärrvärmesystemen i västra Skåne kan vi spara ytterligare ton koldioxid. El producerar vi i flera kraftvärmeverk och i ett vindkraftverk. Fler vindkraftverk är planerade och två byggs under Riktigt roligt är det att vi till elva kunder betalar 1 kr/kwh för el som de småskaligt producerar från sol och vind och levererar in på Öresundskrafts elnät. Våra första egna solcellsanläggningar är i drift och producerar el. Den ena finns på Helsingborg Arena. Den andra sitter på skärmtaket över elbilspoolen vid Dunkers kulturhus och laddar tre elbilar på en gång var också året då elbilspoolen invigdes och bidrog till att Helsingborg blev årets elbilsbästa kommun. Det är i arbetet med de stora energiflödena av el och fjärrvärme som vi kan göra störst nytta. Men vi tar också ansvar för annan energianvändning, till exempel drivmedel. Försäljningen av fordonsgas har ökat med 26 % de senaste två åren. Det bidrar till att minska koldioxidutsläppen från trafiken med ungefär ton på ett år. I vår strävan ingår att hjälpa Skånetrafiken att nå målet Fossilbränslefri kollektivtrafik. För långväga tunga transporter och sjöfart kan flytande naturgas (LNG) minska utsläppen rejält. Min förhoppning är att vi redan under 2013 kan fatta beslut om att bygga den första tankstationen för LNG här i Helsingborg Vi har kommit långt men det finns fortfarande många svåra utmaningar att lösa. På hemmaplan måste vi stärka och följa upp vårt eget interna miljöarbete. Först då kan vi gå ifrån att vara bra till att bli mästarklass. Det är dock i vårt samarbete med kunderna som den stora potentialen till minskad miljöpåverkan finns. Tillsammans med kunderna kan vi effektivisera hela kedjan från produktion till användning av energin. Vi kommer att arbeta vidare med tjänsten energilösningar i syfte att bli kundernas naturliga partner när det gäller att effektivisera deras energianvändning. Vi kommer också att intensifiera arbetet med att hitta morgondagens energisystem såsom solel, vindkraft, elbilar och biogas samtidigt som vi kommer att fortsätta vår jakt på restenergier som kan nyttiggöras i fjärrvärmesystemet. En knäckfråga är energilagring. Hur ska vi kunna lagra energi från sol och vind för att använda den när den behövs? Vi ska försöka hitta några svar på den gåtan. En viktig framgång under 2012 var framtagandet av H+ energistrategi. I denna kan vi förstå hur ett modernt energisystem kan byggas för att bli hållbart. Erfarenheterna och resultaten från H+ energistrategi gör att vi är redo att börja definiera hållbar energianvändning för hela regionen. Jag är ödmjuk inför komplexiteten i att göra energianvändningen hållbar. Tillsammans med våra kunder och andra aktörer i regionen har vi dock fantastiska möjligheter att göra skillnad. Vi på Öresundskraft har antagit utmaningen! Anders Östlund VD Öresundskraft 4

5 Inledning Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar bolagets huvudfokus på den skånska myllan och Öresundsregionen. Att bolaget till 100 procent ägs av medborgarna i Helsingborgs stad är vi stolta över. Det betyder att frukterna av vårt arbete går tillbaka till dem som äger Öresundskraft, kommuninvånarna. I visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen tar också miljöarbetet sitt avstamp. I praktiken ska vi arbeta för resurseffektiva energilösningar, ta tillvara resurser som annars skulle gå till spillo, öka andelen förnybar energi och minska vår egen miljöpåverkan. Öresundskraft är, trots sitt tydliga fokus på Öresundsregionen, ett av Sveriges större energiföretag. Vi har cirka kunder som vi förser med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och fordonsgas. Genom vår verksamhet påverkar vi miljön, både lokalt och globalt. Vi strävar efter att denna påverkan ska vara så liten som möjligt och att vi på olika sätt kan hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan. Öresundskraft är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO respektive ISO Under 2012 har vi inte haft några allvarliga miljöavvikelser. Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Redovisningsprinciper som valts: I möjligaste mån anges totala utsläppsvärden där även produktion och transport av bränsle ingår. Det innebär att alla utsläpp inte sker i regionen. I möjligaste mån anges klimatpåverkan som utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2 ekv). Det innefattar förutom koldioxid även utsläpp av metan och lustgas omräknat till motsvarande koldioxidutsläpp. 5

6 Framgångar 2012 Öresundskrafts miljöarbete tar avstamp i visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Den är grunden för vårt strategiska och långsiktiga miljöarbete. I praktiken ska vi arbeta för resurseffektiva energilösningar, ta tillvara resurser som annars skulle gå till spillo, öka andelen förnybar energi och minska vår miljöpåverkan. Från 2008 till 2012 har arbetet gett resultat i både stort och smått. Här är några exempel. Förnybar elproduktion Vi ser det som en styrka att vi blir fler elproducenter i regionen som verkar för en bättre värld. Därför betalar vi sedan juni 2011 en ersättning på 1 kr/kwh för det överskott som mikroproducenter matar in på elnätet gav arbetet med att stimulera småskalig förnybar elproduktion resultat. De första anläggningarna kopplades in på vårt elnät efter sommaren. Totalt elva kunder levererar el från solceller och småskalig vindkraft. De producerade tillsammans 112 MWh under Elen förbrukas av kunderna själva och överskottet matas in på elnätet (25 MWh 2012). Vår egen solcellsanläggning på nya Helsingborg Arena togs också i drift under Den beräknas producera ungefär 13 MWh el per år som används i arenan. Sedan tidigare har vi ett litet vindkraftverk på Örbyfältet i Helsingborg. Det producerar omkring 200 MWh el per år. I regionen finns även ett flertal större offentliga och privata solcellsanläggningar och vindkraftverk samt några vattenkraftverk. Elbilspool med solceller Den 17:e mars 2012 invigdes elbilspoolen för allmänheten. Poolen är ett samarbete mellan Öresundskraft och Move About. Bilarna är Nissan Leaf, totalt sex stycken. De är placerade på söder (Carl Krooks gata), vid Öresundskrafts huvudkontor och vid Dunkers kulturhus. Parkeringen vid Dunkers är försedd med ett skärmtak med 40 kvm solceller som genererar el till bilarna. Solcellerna beräknas ge kwh /år vilket motsvarar ungefär elbilsmil. Vid årets slut hade poolen 106 aktiva användare, 11 studenter, 18 företag och 62 anställda från Öresundskraft. De mest frekventa brukarna kör för kr per månad blev Helsingborg utsett till Sveriges elbilsbästa kommun av Gröna bilister. Det är ett bra steg på vägen. Men Sverige har en bit kvar om vi sneglar på vårt grannland Norge som är världens laddbilstätaste land. De hade vid årets slut laddbara bilar, varav hälften såldes under

7 Energistrategi för H+ Öresundskraft har inom stadsförnyelseprojektet H+ fortsatt sin samverkan med Helsingborgs Stad. I delar av projektet sker också samarbete med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Projektet arbetar utifrån ambitiösa miljömål. En milstolpe i arbetet är att en energistrategi har tagits fram för H+området. Den syftar till en hållbar energianvändning genom att styra mot minskad primärenergianvändning per capita och utbyggnad av ny förnyelsebar produktion som minst motsvarar områdets förtätning. Energiresurser inom området i form av takytor för solel, biogas från matavfall och slam samt energiåtervinning ur restavfall tas tillvara. Åtgärderna är sammantaget kostnadsneutrala i meningen att energilösningen långsiktigt inte är dyrare än för standardalternativet. Utgångspunkten är att ansvaret för miljöpåverkan hänger samman med energianvändningen och att minskad energianvändning därför skall vara det självklara första steget i en energistrategi. Därefter skall medvetna val av energialternativ säkerställas genom att de värderas i ett systemperspektiv. Primärenergiperspektivet är ett vedertaget sätt att göra detta. Successiv utbyggnad av en smart energiinfrastruktur som inkluderar el, fjärrvärme och fjärrkyla avgör för en lång tid framöver områdets möjlighet att nå höga miljöambitioner. Denna dolda infrastruktur ger också flexibilitet att uppgradera systemet i takt med att ny hållbar teknik utvecklas. Energistrategin för H+ har potential att utgöra en plattform för arbetet med energifrågorna även i ett bredare perspektiv. Nytt kraftvärmeverk Under andra delen av 2012 startade Filbornaverket som vid full drift beräknas stå för cirka 40 % av fjärrvärmebehovet i Helsingborg och producera el motsvarande villors årsbehov. Bränslet utgörs av restavfall från industri (60 %) och hushåll (40 %). Restavfall är det avfall som blir kvar efter att återvinningsbart material har källsorterats. Det nya Filbornaverket tryggar för lång tid framöver säker leverans av fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris. Med restprodukter som bränsle fortsätter fjärrvärmen i Helsingborg att vara en resurseffektiv uppvärmningsform. Fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm har redan idag mycket bra miljöprestanda. Vi tar vara på spillvärme från lokala industrier, värme som annars skulle gå till spillo. Vi använder till stor del restprodukter och biobränslen till exempel avfall, returträ (flis), träpellets och bioolja i produktionen. I både Västhamnsverket och det nya Filbornaverket produceras el samtidigt med fjärrvärmen. Det är det mest effektiva sättet att utnyttja bränslena. Tack vare detta producerades fjärrvärmen till kunderna i Helsingborg och Ängelholm 2012 till 96 % av förnybara bränslen och återvunnen energi. EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD 7

8 Negawattimmen den sparade För att nå EU:s så kallade mål 1 till 2020 måste åtgärder i samhället ske på alla plan. Minimering av energianvändning och -förluster, återvinna energiresurser och tillföra förnybar energi samt fasa ut fossila bränslen. Nedanstående bild beskriver tydligt hur Öresundskraft tänker kring arbetet för en hållbar energianvändning. MINSKA DEN SLUTLIGA ENERGIANVÄNDNINGEN TA TILLVARA RESTPRODUKTER OCH ÅTERVINNA ENERGI MINIMERA ENERGI- FÖRLUSTERNA I ALLA LED TILLFÖR FÖRNYBAR ENERGI Den så kallade negawattimmen, eller energianvändningen som har kunnat undvikas genom besparingar, har blivit en allt viktigare energiresurs. Öresundskraft jobbar aktivt med att jaga negawattimmar, dels i den egna verksamheten och dels genom erbjudanden där vi hjälper kunderna att minska sin primärenergianvändning. Ordet primärenergi står för den energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme, kyla eller drivmedel. Begreppet primärenergifaktor används för att värdera energiflödet i hela kedjan, från energikälla till belysning eller värmeelement. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Det vill säga förhållandet mellan hur mycket primärenergi som har använts för att producera och distribuera den energi som levereras till kunden. En hög primärenergifaktor innebär att det går åt mycket primärenergi för att producera och distribuera den energi som levereras till kunden. Spillvärme är restenergi och har primärenergifaktor 0 eftersom den energinytta man behövde redan har använts. Till exempel en tillverkningsprocess där höga temperaturer krävs och värme blir över när produkterna kyls ner. Avfall och restprodukter har också låga primärenergifaktorer (< 1) när de används som bränsle eftersom de är rester från annan användning eller produktion och inte har tagits fram för att producera energi. För att sänka primärenergianvändningen kan vi arbeta både med att sänka den slutliga energianvändningen (spara energi), och att gå över till energiformer med lägre primärenergifaktor. Öresundskraft arbetar med båda delarna. 1 Minska EU:s primärenergianvändning med 20 %, minska utsläppen av växthusgaser med 20 % och öka andelen förnybara energikällor med 20 %. 8

9 Kunderbjudande Genom vår avdelning Energi och Fastighet arbetar vi aktivt för att ge kunden ekonomisk och teknisk vinst genom att kombinera vår leverans av energi med hög energiteknisk kompetens. Vi har ett antal avtalsformer där vi utför service på anläggningarna och optimerar energianvändningen. Ett exempel vi vill lyfta fram är en bostadsrättsförening där vi tillsammans med kunden lyckades uppnå en sänkning av energianvändningen med 24 % mellan 2009 och 2012, se diagram 1 nedan. Vi arbetar även aktivt med energikartläggningar av lokaler. I de lokaler vi kartlade under 2012, finns en besparingspotential på mellan % av dagens energianvändning. Åtgärdas alla våra förslag så skulle besparingen bli cirka MWh eller över 200 ton koldioxid. Under 2012 har vi förändrat vår prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen innebär ett högre pris under vintern och ett lägre pris på sommaren. Det högre vinterpriset leder till större drivkraft för kunderna att spara energi, besparingar som sänker primärenergianvändningen. Det låga priset på sommaren kan istället möjliggöra användning i industriprocesser och till exempel uppvärmning av pooler med fjärrvärme värme som har sitt ursprung främst i industriell restvärme och som annars skulle gå till spillo. kwh Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augus8 September Oktober November December Diagram 1 Energianvändningen sjunker för bostadsrättsföreningen, tack vare Öresundskrafts energilösning

10 Handel Öresundskraft köper och säljer el, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas och fordonsgas, produkter som har stor betydelse i samhället. Fjärrvärme och fjärrkyla redovisas under kapitel produktion och distrubition. El Den el Öresundskraft säljer handlas på den nordiska elbörsen (Nord Pool) och miljöpåverkan beror på elens produktionsmix varje år. Den allmänna elmixen, så kallad nordisk residualmix, består av el som producerats med förnybara och fossila bränslen, kärnkraft och importerad el. Bra Miljöval och ursprungsmärkt el, som sålts specifikt till kunder som valt detta, är borträknad från residualmixen. Öresundskraft säljer också Bra Miljöval el som producerats av biobränsle i Västhamnsverket och RECS-märkt el från förnybara energikällor, främst vattenkraft. Försäljningsvolymerna redovisas i tabell 1 och miljöpåverkan i tabell 2. Minskningen i försäljning av miljömärkt el beror främst på att några kunder valt en annan leverantör. Miljöpåverkan redovisas som primärenergifaktor, klimatpåverkan, andel fossila bränslen i produktionen och andelen kärnkraft. Värdena för nordisk residualmix 2012 kommer att presenteras av Energimarknadsinspektionen i början av sommaren. Tabell 1. Elförsäljning GWh Totalt varav RECS varav Bra Miljöval Tabell 2. Miljöpåverkan el 2009 Nordisk residualmix * 2010 Nordisk residualmix * 2011 Nordisk residualmix * Mix av förnybart producerad el t ex Bra miljöval Primärenergifaktor 1,9 1,9 2,26 1,1 Klimatpåvekan** g CO 2 ekv/kwh Fossilt % Kärnkraft % * Den allmänna elmixen där Bra miljöval och ursprungsmärkt el som sålts specifikt till kunder som valt detta är borträknad från mixen. ** Endast från produktionen av el. Uppgift för framtagande och distribution av bränsle finns inte tillgängligt. RESTAVFALL FILBORNAVERKET ELFORDON EL-LEDNING VÄSTHAMNSVERKET EL VINDKRAFT KUND ELBÖRSEN SMÅSKALIG PRODUKTION VATTENKRAFT 10

11 Naturgas Naturgas består huvudsakligen av metan (oftast ca 90 %). Skillnaden mot biogas är att naturgas är fossilt och tas upp från gasfält i jordskorpan. Naturgasen har ungefär 20 % lägre utsläpp av koldioxid än olja. Dessutom har naturgas den fördelen att svavelhalten är försumbar, vilket minskar utsläppen av försurande ämnen och utsläppen av skadliga flyktiga organiska ämnen (VOC). Även utsläpp av kväveoxider är låga jämfört med förbränning av andra fossila bränslen. Sålda volymer redovisas i tabell 3 och miljöpåverkan i tabell 4. Tabell 3. Gasförsäljning exklusive fordonsgas GWh Miljöpåverkan redovisas i tabell 4. Beroende på vad naturgasen används till får primärenergifaktorn och klimatpåverkan räknas om utifrån den värme eller el som produceras i kundens energianläggning. Tabell 4. Miljöpåverkan naturgas Primärenergifaktor 1,09 Klimatpåverkan 247 g CO 2 ekv/kwh Andel fossilt 100 % Flytande naturgas LNG Öresundskraft satsar i ett samarbete med Helsingborgs Hamn, Kemira Kemi och Nordvästra Skånes Renhållnings AB på att utreda förutsättningarna för att etablera en infrastruktur med bland annat tankmöjligheter för flytande natur/biogas. För långväga tung trafik och sjöfart kan flytande naturgas (LNG) vara ett bra alternativ med mindre miljöbelastning än andra fossila bränslen. Fokus är betydande miljö och hälsovinster i form av minskade utsläpp av svavel, kväveoxider och partiklar. Naturgas är ett fossilt bränsle och ur klimatsynpunkt ifrågasatt. På sikt bör den ersättas av förnybara alternativ, som till exempel biogas, inom alla användningsområden. Förnybara alternativ för sjöfart och långväga tunga transporter saknas i dagsläget på grund av att tillgången är för liten. Fordonsgas Öresundskraft säljer fordonsgas via två mackar i Helsingborg och en i Höganäs samt till stadens bussar via Busspunkten. Fordonsgasen består av naturgas och minst 50 % biogas. Biogasen köps lokalt från Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB (NSVA) samt under 2012 även från Göteborg Energi AB (GE). Biogasen produceras från bland annat hushållens matavfall och rester från livsmedelsproduktion (NSR) samt från reningsverksslam (NSVA och GE). Endast biogas som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier köps. För 2012 motsvarar mängden fordonsgas ungefär 8 miljoner liter bensin eller årsförbrukningen för ungefär bilar. Tabell 5. Försäljning fordonsgas Miljoner normalkubikmeter 5,3 6 6,7 Jämfört med bensin eller diesel är koldioxidutsläppen cirka 60 % lägre med fordonsgasen. Genom de kunder som valde fordonsgas undveks ton koldioxidutsläpp under Miljöpåverkan från fordonsgas beror främst på andelen naturgas. Hur stor påverkan är per körd km beror på förbrukningen per km. Miljöpåverkan redovisas i tabell 6. För möjlighet att jämföra med utsläpp från andra bränslen redovisas både värden för utsläppen från förbränningen i fordonet och totalutsläppen. Tabell 6. Miljöpåverkan från fordonsgas med 50 % biogas Totalutsläpp * Lokala utsläpp ** Primärenergifaktor 0,71 0,71 Klimatpåverkan kg CO 2 ekv/nm3 1,4 1,2 Andel fossilt 50% 50% * Produktion och transport av bränslet ingår i utsläppsvärdet. ** Endast utsläppen från förbränningen i fordonet ingår. MATAVFALL (NSR) Tillgången till LNG är en viktig förutsättning för att bygga upp biogasmarknaden. LNG gör det möjligt att påbörja projekt för att skapa efterfrågan på flytande biogas (LBG) innan produktionen av LBG nått stora volymer. RENINGSVERK AVLOPPSVATTEN (NSVA) BIOGAS SOPBIL KUND FORDONSGAS GAS BUSS FARTYG BIL NATURGAS LNG/LBG TRANSPORT 11

12 Produktion och distribution Produktion och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och bredband medför miljöpåverkan. Öresundskraft arbetar för att den påverkan ska vara så liten som möjligt. Under 2012 har inga allvarliga miljöavvikelser inträffat. Fjärrvärme Öresundskraft producerar och levererar fjärrvärme i fyra fjärrvärmenät: Helsingborg, Ängelholm, Hjärnarp och Vejbystrand. Levererad mängd fjärrvärme framgår av tabell 7. Dessutom levererades 102 GWh fjärrvärme till Landskrona under I Helsingborg värms ungefär 78 % av byggnaderna med fjärrvärme. Tabell 7. Levererad fjärrvärme GWh Helsingborg Ängelholm Vejbystrand Hjärnarp 1,7 2 1,5 1,9 Totalt g CO 2 ekv/kwh Andel fossilt 13 % 16 % 9 % 5 % Miljövärdering av fjärrvärme Värmemarknadskommittén har en överenskommelse om miljövärdering av fjärrvärme 2. I miljövärderingen ingår resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Resurseffektivitet mäts som använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund, primärenergifaktor. Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till levererad energi till slutkund. Andel fossila bränslen mäts som insatt energi i form av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till total insatt energi till fjärrvärmeproduktionen. I tabellerna 8 och 9 redovisas miljövärdena för fjärrvärmenäten i Helsingborg och Ängelholm. Tabell 9. Miljövärden Ängelholm Tabell 8. Miljövärden Helsingborg Primärenergifaktor 0,36 0,33 0,20 0,18 Vid förbränning g CO 2 ekv/kwh 49, Primärenergifaktor Vid förbränning g CO 2 ekv/kwh Totalt g CO 2 ekv/kwh ,18 0,21 0,23 0, Andel fossilt 2 % 4 % 5 % 2 % 2 Överenskommelse i Värmemarknadskommittén om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. 12

13 Resursanvändningen och utsläppen är små i förhållande till den producerade fjärrvärmen eftersom spillvärme, restprodukter och biobränsle används. Dessutom produceras både el och fjärrvärme samtidigt i både Västhamnsverket och Filbornaverket. Det är det effektivaste sättet att utnyttja bränslena. Till spets- och reservproduktion används främst naturgas. Fjärrvärme från Västhamnsverket är godkänd för att få använda miljömärket Bra Miljöval. Att koldioxidutsläppen i Ängelholm blir förhållandevis höga beror på att biomal som är slakterirester klassas som avfall. I beräkningen har avfall ett schablonvärde för koldioxidutsläpp som baseras på hushålls och industriavfall som bränsle. Biomal har inget fossilt ursprung. I diagram 2 visas levererad värmeenergi (inklusive leverans till Landskrona) respektive använd primärenergi. Under 2011 och 2012 levererades mer spillvärme från industrin än under Under 2012 startade Filbornaverket som producerar el och värme från hushållens och industrins restavfall. Detta medförde att använd primärenergi blev lägre både 2011 och 2012 i jämförelse med Det var kallare än normalt under 2010 vilket medförde högre spetsproduktion med naturgas och olja och därmed högre primärenergianvändning. Diagram 2. Levererad värme i förhållande till använd primärenergi. Bränsle Fördelningen av använda bränslen (bränslemixen) för fjärrvärmen i Helsingborgs respektive Ängelholms fjärrvärmenät 2012 med 2011 inom parantes redovisas i diagram 3 och 4. I Vejbystrand används främst träbriketter och i Hjärnarp träpellets. Andelen fossila bränslen var 2012 endast 5 % i Helsingborg och 2 % i Ängelholm. Köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag 1% Olja 2% (1%) Naturgas 3% (8%) Sekundära trädbränslen 9% (6%) Hjälp el 3% (2%) El till vp 3% (1%) Spillvärme 31% (40%) Avfall 8% Rökgaskondensering 4% Deponigas 3% (3%) RT-flis 73% (69%) Bioolja 3% (2%) Hjälp el 3% (3%) Spillvärme 1% (-) Olja 1% (-) Värme från vp* minus el till vp* 7% (2%) Pellets och andra trädbränslen 35% (44%) Avfall (Biomal) 11% (13%) *Värmepump. Diagram 3. Fördelning mellan använda bränslen för fjärrvärme i Helsingborg 2012 (2011). Diagram 4. Fördelning mellan använda bränslen för fjärrvärme i Ängelholm 2012 (2011). 13

14 Utsläpp till luft Ungefär % av de totala koldioxidutsläppen sker vid förbränningen och resterande vid produktion och transport av bränsle. Totala koldioxidutsläpp för Öresundskrafts fjärrvärmeleveranser redovisas i diagram 5. Under 2011 och 2012 levererades mer spillvärme från industrin än under 2009 samt under 2012 användes mindre naturgas än 2011, vilket medförde att koldioxidutsläppen blev lägre. Utsläppen var högre under 2010 eftersom det var kallare än normalt och spetsproduktion med naturgas och olja krävdes. Vid förbränning sker förutom utsläpp av koldioxid huvudsakligen även utsläpp av svavel- och kväveoxider. I diagram 6 redovisas emissionerna från Öresundskrafts totala produktion av el och fjärrvärme i Helsingborg. Värdena avser lokala utsläpp. Deponigas tas omhand och används i ett litet värmeverk för produktion av fjärrvärme. Utsläpp av svavel från deponigasen ingår inte i diagram 5. Halterna av svavel varierar med kvaliteten på deponigasen, men visar en trend med minskade halter. Svavelutsläppen ökade under 2010 och 2011 till största delen på grund av att avsvavlingsanläggningen på Västhamnsverket tidvis var ur drift. De ökade kväveoxidutsläppen under 2010 berodde främst på att det krävdes spetsproduktion med olja eftersom det periodvis var kallare än normalt. Öresundskrafts el och värmeproduktion står för ungefär 7 % av de totala kväveoxidutsläppen i Helsingborg. Största källan till kväveoxidutsläppen i Helsingborg är trafiken. ton CO2 ekv Diagram 5. Totala utsläpp av koldioxidekvivalenter och levererad värme. Ton Diagram 6. Utsläpp av svavel som S och kväveoxider som NO2 för Öresundskrafts produktion av el och fjärrvärme i Helsingborg GWh 8 Hjärnarp Vejbystrand Ängelholm Helsingborg Levererad värme inklusive Landskrona Svavel som S Kväveoxider 14

15 Aska Bottenaskan från Västhamnsverket är energirik och körs till Åkerslundsverket i Ängelholm och förbränns där en gång till. Flygaskan används som skogsgödning och övriga askor från Västhamnsverket deponeras på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg. Flygaskan från Åkerslundsverket deponeras på Langøya i Norge av NOAH A/S. Bottenaskan deponeras på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg. Flygaskan från Filbornaverket deponeras på Langøya i Norge av NOAH A/S. Bottenaskan sorteras av NSR och återvinns eller används till konstruktionsarbeten. I tabell 10 redovisas askmängderna. Tabell 10. Aska ton Västhamnsverket Bottenaska till omförbränning Flygaska till skogsgödning Övriga askor Filbornaverket Bottenaska Flygaska Åkerslundsverket Bottenaska Flygaska Distribution Fjärrvärme är i princip varmt vatten som distribueras i ett stort rörnät. Hos kunden växlas värmen över i en fjärrvärmeväxlare till kundens uppvärmningssystem och tappvarmvatten. I fjärrvärmenätet sker av olika anledningar större och mindre läckage och vatten måste fyllas på. Det pågår ständigt arbete med att hitta och åtgärda dessa läckage. I tabell 11 redovisas mängden spädvatten i fjärrvärmenäten i Helsingborg och Ängelholm. Den påfyllda mängden för 2012 motsvarar i Helsingborg 1,7 gånger och i Ängelholm 1 gånger vattenvolymen i fjärrvärmenätet. Tabell 11. Spädvatten fjärrvärmenäten m Helsingborg Ängelholm

16 Elproduktion Vi har under året tagit i drift våra första solcellsanläggningar. Skärmtaket över elbilspoolsparkeringen vid Dunkers kulturhus och fasadintegrerade solpaneler på nya Arenan. I Västhamnsverket och nya Filbornaverket produceras el och fjärrvärme samtidigt, det effektivaste sättet att utnyttja bränslena. Elen från Västhamnsverket är godkänd för att få använda miljömärket Bra Miljöval. Öresundskraft har under 2012 sålt de två vattenkraftverken i Mörrumsån. På Örbyfältet har vi ett mindre vindkraftverk som producerar ungefär 200 MWh/år. Flera vindkraftverk planeras i regionen. Egenproducerad såld el redovisas i tabell 12. Solelen används för laddning av elbilarna i bilpoolen eller i nya arenan och matas därför inte ut på elnätet. Tabell 12. Egenproducerad såld el GWh Kraftvärmeverk 337,9 417,2 325,8 253,9 Vattenkraft 13,8 15,1 17,0 8,1 Vindkraft 0,2 0,2 0,2 0,2 Solel* ,004 Totalt 351,9 434,4 343,0 262,2 * Matas inte ut på elnätet. Fördelning av tillfört bränsle till elproduktionen Den el Öresundskraft producerade och levererade ut på elnätet 2012 motsvarar 12 % av vad som distribuerats till kunder i våra nät. Miljövärdena för den el vi producerat samt för nordisk residualmix el 3 redovisas i tabell 13. I jämförelse med nordisk residualmix el har Öresundskrafts produktion mindre miljöpåverkan. Värdena för nordisk residualmix 2012 kommer att presenteras av Energimarknadsinspektionen i början av sommaren. Produktionen av el minskade eftersom vi sålde vattenkraftverken i Mörrumsån under Att miljövärdena blev bättre berodde också på att vi körde gasturbinen mindre. Tabell 13. El Öresundskraft 2011 Öresundskraft 2012 Nordisk residual mix 2011 Mängd GWh Primärenergifaktor 0,78 0,48 2,26 Klimatpåverkan * g CO 2 ekv/kwh 114 (38) 71 (28) 291 Andel fossilt 22 % 9 % 43 % * Endast från produktion av el. Utsläpp från produktion och transport av bränsle inom parantes. Uppgift för detta finns inte tillgängligt för nordisk residual-el. 1% 0,001% 0,04% 77% 9% 1% 12% Naturgas Olja Avfall Pellets och brike?er Vind Va?en Sol Elnät Öresundskraft förvaltar elnät i Helsingborg, Ängelholm och Bjuv. Vid överföring av el i nätet sker förluster. I tabell 14 redovisas inmatad el och förluster. Tabell 14. Elnät överföring och förluster Inmatat GWh Förluster GWh Förluster % 2,73 3,01 2,83 2,83 3 Den allmänna elmixen där Bra miljöval och ursprungsmärkt el som sålts specifikt till kunder är borträknad från mixen. När det av olika anledningar blir avbrott i elnätet används ibland reservkraft för att förse kunderna med el. Reservkraften produceras i mobila generatorer som drivs med diesel. Under 2012 användes 19,1 m 3 diesel vilket medförde utsläpp av 57 ton koldioxidekvivalenter vilket var 31 % mer än I ställverk används Svavelhexaflourid gas (SF6) som har goda egenskaper för elektrisk isolation. SF6 gas är den starkast verkande klimatgasen, som är gånger kraftigare än koldioxid. Läckagen är mycket små. Under 2012 fylldes 1 kg på i ett ställverk som kommer att bytas ut och under 2011 fylldes ingen gas på inom våra nät. Totalt finns kg installerat i ställverk i våra nät. Det är ungefär 1 % av den totala installerade mängden i svenska elkraftsanläggningar. 16

17 Underhåll och service Öresundskraft Tjänster förser kommuner, industrier och större fastigheter med underhåll och service samt ny- och ombyggnader av el- och kommunikationsanläggningar. Den största delen av verksamheten består av arbete i Öresundskrafts egna elnät. Arbetet kan bestå av inkoppling av ny utrustning. Det kan också vara reparationer och underhåll på elnätsinstallationer där effektivt arbete och anpassning av tidpunkten för arbetet är viktigt för att minska störningen för kunderna. Arbetet sker på plats hos respektive kund och i elnätet. Montörer och servicepersonal kör varje dag till respektive plats där arbetet sker. I sista kapitlet Egen energianvändning redovisas Öresundskrafts samlade interna transporter. Gasnät Öresundskraft förvaltar ett gasnät i Helsingborg och ett i Ängelholm. Totalt distribuerades 859 GWh gas i näten under Läckagen var mycket små i förhållande till den distribuerade mängden. Endast 0,001 GWh gas läckte till atmosfären. Miljöpåverkan från den gas som läckte ut motsvarar 1620 kg koldioxidekvivalenter. Det är ungefär hälften av utsläppen från en bil under ett år. Fjärrkyla Fjärrkyla produceras i fyra kylaggregat. Två är placerade vid Västhamnsverket och två vid Helsingborgs lasarett. Elen som används är sedan september 2011 Bra Miljöval el. Miljöpåverkan från fjärrkylaproduktionen är liten och består främst av elanvändning och små läckage av köldmedium. Köldmediet i kylaggregaten är R 134 a, ett så kallat HFC-ämne (flourkolväte). Det är det vanligaste köldmediet som används i Sverige. Varje år fylls cirka 1 % köldmedia på i anläggningarna. Bredband Öresundskraft stadsnät är ett öppet fiberoptiskt nät för internet, TV, telefoni och IT-tjänster. Öresundskraft svarar för utbyggnaden och driften av stadsnätet. Innehållet som erbjuds står de olika tjänsteleverantörerna för. Idag har vi ett väl etablerat fibernät i Helsingborgs och Bjuvs kommun. I Höganäs och Åstorps kommun erbjuder vi samma utbud och tjänsteleverantörer genom lokala nätägare, Höganäs Energi AB och Björnekulla IT AB. Vårt mål är att stadsnätet alltid ska fungera smidigt och utan störningar så att tjänsterna är tillgängliga alla dagar om året. Med bra och säker uppkoppling ökar möjligheterna till distansarbete, konferenser via internet och mycket mer. I detta finns en potential att minska bland annat både korta och långa resor och därmed minska miljöbelastningen. I regeringens nationella bredbandsstrategi anges bland annat. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att klara av de utmaningar som en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land innebär. Öresundskraft erbjuder även operatörshotell som är en tjänst där kunder kan placera sina dataservrar i en så kallad serverhall. Öresundskafts operatörshotell är tillsammans med Öresundskrafts fibernät en infrastruktur som möjliggör många olika affärsmöjligheter för kunderna. Från operatörshotellet nås, via våra förbindelsetjänster, stora delar av Öresundsregionen och omvärlden. Operatörshotellets utrustning för klimat och UPS har en hög verkningsgrad i syfte att minska Öresundskrafts och våra kunders resuranvändning och därmed miljöpåverkan. Till exempel är anläggningens kylsystem byggt med frikylafunktion vilket minskar energianvändningen för operatörshotellet. Levererad mängd fjärrkyla och miljövärden redovisas i tabell 14. Tabell 14. Fjärrkyla Levererat GWh 19,7 20,2 17,5 Primärenergifaktor 0,39 0,34 0,22 Totalt g CO 2 ekv/kwh

18 Egen energianvändning Lokaler, underhåll, transporter och administrativ verksamhet med mera behövs för att leverera våra produkter. Vi har här valt att redovisa vår egen energianvändning. Energianvändning Öresundskrafts användning av energi, inklusive elnätsförluster, redovisas i tabell 16. Av elanvändningen 2012 är 26 % Bra Miljöval el. I beräkningarna för miljövärdering av fjärrvärmen och fjärrkylan ingår elanvändningen för produktion och distribution. Dominerande för energianvändningen är AO Kraft & Värme samt elnätsförluster. Energianvändningen är lägre 2011 än 2010 till följd av mildare väder. Ökningen 2012 beror främst på ökad användning av värmepumpen vid Västhamnsverket som utnyttjar värmen i stadens renade avloppsvatten. Interna transporter och tjänsteresor Öresundskraft har verksamhet i Öresundsregionen med huvudkontor i Helsingborg. Montörer, underhållspersonal, byggprojektledare och säljare med flera utgår främst från Helsingborg. Öresundskraft har bruksbilar som endast används i tjänsten för körning till och från arbeten hos kunder samt för andra interna transporter. Bilarna körs på fordonsgas, bensin, diesel eller etanol. Förbrukat bränsle och koldioxidutsläppen redovisas i tabell 17. Fordonsgasen står 2012 för 30 % av energianvändningen för bruksbilarna men endast för 16 % av koldioxidutsläppen. Öresundskraft är medlemmar i branschföreningarna Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi och ingår bland annat i flera av deras arbetsgrupper. Vi deltar också i olika nätverk och utvecklingsprojekt inom energisektorn. Deltagandet är viktigt för att vara med och påverka utvecklingen av energisystemen och för att tidigt ta del av ny information som kan påverka vår verksamhet. Resor till möten är oundvikliga. Många möten hålls också via telefonkonferenser eller som webbseminarier. Detta mäts inte och syns inte i statistiken för resor som redovisas i tabell 18. Totalt motsvarar tjänstebilskörningen 2012 ungefär resor tur och retur Helsingborg Ängelholm. Flygresorna motsvarar 294 resor tur och retur Ängelholm Stockholm och tågresorna 42 resor tur och retur Helsingborg Göteborg. Av Helsingborgs stads inklusive de kommunala bolagens totala resande stod Öresundskraft för 9 % av flygresorna Motsvarande siffra för 2011 var 13 %. Tabell 16. Energianvändning GWh EL Kraft & Värme totalt 95,9 73,1 91,8 Filbornaverket byggnation 0,3 1,1 2,4 Elnätsförluster 69,6 61,8 62,5 Övrig verksamhet 4,7 5,2 5,9 Totalt el 170,4 141,2 162,6 Varav Bra Miljöval el uppgift saknas 66,5 42 Fjärrvärme 4,0 3,7 3,6 Fjärrkyla 0,2 0,2 0,1 Naturgas 0,4 0,3 0,2 Tabell 17. Förbrukat bränsle och koldioxidutsläpp för Öresundskrafts bruksbilar 2011 och Förbrukat Utsläpp koldioxid ekvivalenter Förbrukat Utsläpp koldioxid ekvivalenter Fordonsgas Nm 3 62 ton Nm 3 72 ton Bensin liter 180 ton liter 196 ton Diesel liter 176 ton liter 188 ton Etanol 79 liter 0,1 ton 963 liter 1 ton Totalt 418 ton 456 ton Tabell 18. Tjänsteresor och koldioxidutsläpp 2011 och Sträcka (km) Utsläpp koldioxid ekvivalenter Sträcka (km) Utsläpp koldioxid ekvivalenter Flyg ton ton Tåg ,05 kg ,04 kg Bil ton* ton* Totalt ton ton *Utsläppen är uppskattade då det inte finns statistik över de anställdas bilmodeller. 18

19 19

20 20 Öresundskraft AB, Box 642, Helsingborg Tel oresundskraft.se Öresundskraft AB - ÖK RKLM

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Grafisk form och original: Adekvat Form, Tollered Bilder: NASA (framsida), Ragnar Uppström, Sonja Skäär, Mölndals stad (framsida), Mölndal Energi (sid 5) Dag Ekelund (sid 8)

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009 Energi- och klimatstrategi 2009-2015 Antagandehandling Augusti 2009 Sammanfattning Burlövs kommun är belägen i de västra delarna av Skåne och är grannkommun till Malmö Stad. Kommunen är 19 kvadratkilometer

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030

en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030 Energisystemet i Norrköping en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Disposition...3 1.2 Avgränsningar...3 2 Norrköpings kommuns

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer