Byggnadsstyrelsens informationer T: FJÖ rrkyla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsens informationer T: 156 1993-09. FJÖ rrkyla"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens informationer T: FJÖ rrkyla

2 Dokumentets utgivare Dokumentets datum BYGGNADSSTYRELSEN Projektnarm (ev. förkortat) Fjärrkyls Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc. Svante Nilsson, Tekniska enheten Vvs-sektionen Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensinformationer T: 156 Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Lennart Kolte, teknisk direktör Anders Rydåker Fjärrvärmebyrån Dokumentets titel Fjärrkyla Huvudinnehåll Denna informationsskrift redovisar översiktligt fjärrkylans för- och nackdelar, utformning av kundanläggningar, miljöaspekter samt kostnader kontra egen kylproduktion. Nyck ord Kyla, luftkonditionering, köldmedier Fårsåljningsstållen KBS, publikationsförrådet Omfång Svensk byggtjänst, Stockholm Göteborg Malmö Umeå ISSN Redaktör Referens Byggnadsstyrelsen 1993 Svante Nilsson, KBS Tv Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan build S STOCKHOLM Telefax

3 Fjärrkyla -nytt alternat iv till egenpro ducera d ky la. 1 Flera av de svenska energiverken erbjuder nu en ny produkt till fastighetsägare och industrier, den ny produkten är Fjärrkyla. Med fjärrkyla avses centralt producerad kylenergi, som via ett slutet distributionsnät levererar kallt vatten till kunderna. Fjärrkyla påminner mycket i sin uppbyggnad om den sedan länge etablerade energiprodukten fjärrvärme. Hos kunderna, ersätter fjärrkylan egen producerad kyla med kylmaskiner för luftkonditioneringsanläggningar, processer m.m. Fjärrkyla lämpar sig i första hand för byggnader med stora kylbehov såsom kontor, industrier, sjukhus, affärsfastigheter och övriga kommersiella byggnader. Energiverkens erbjudande om leverans av fjärrkyla kommer troligen att begränsa sig till de områden där hög kylbehovstäthet föreligger. Skälet är de förhållandevis stora investeringar som behöver göras i distributionsnäten. Denna informationsskrift innehåller en översikt av potentialen för fjärrkyla samt marknaden i Sverige. Vidare förklaras utformningen av kundanläggningar, miljöaspekterna, kostnader vid fjärrkyla kontra egen kylproduktion. Rapporten avslutas med information angående fjärrkylproduktion och distribution. Fjärrkylans fördelar kan sammanfattas enligt följande: BEKVÄMT Inget behov av egna kylmaskiner Ingen hantering eller rapportering av miljöskakliga köldmedier EKONOMISKT Lägre investering än vid nyinstallation Låga energikostnader Litet underhåll MILJÖ VÄNLIGT Minskat behov av miljöskadliga köldmedier Mindre köldmedieläckage Effektivare energianvändning

4 2 FJY LA I SVERIGE Fjärrkyla är i dag mest utvecklad och förekommande i länder såsom USA, Kanada och Japan. Aven om det svenska klimatet skiljer sig en del från de områden där fjärrkyla är mest utbredd finns en rad faktorer som är unika för Sverige och talar för en satsning på fjärrkyla i Sverige. Många energibolag har investerat i stora värmepumpar för produktion av fjärrvärme. Därmed har man också skaffat sig en produktionsanläggning för fjärrkyla vilket beskrivs mer ingående i kapitel "Fjärrkylproduktion". De nya byggnormerna med olika former av värmeåtervinning, effektiv isolering samt stora inglasade gårdar har medfört ett ökat behov av kyla under stor del av året. Större krav på komfort och tilltagande datorisering av kontor har medfört ett ökat behov av kyla. Den största potentialen för fjärrkyla utgörs av de områden som har hög affärs- och kontorstäthet. Dessa områden lämpar sig mycket väl för fjärrkyla då luftkonditioneringsanläggningar dominerar kylbehovet. Luftkonditioneringsanläggningar har beroende på installerat system temperaturkrav på framledningen som vanligen varierar från 7 C till kylbatterier till 15 C för kylbafflar (kylkonvektorer). Det är också möjligt att ansluta kyl- och frysanläggningar men de kan ej helt ersättas med fjärrkyla då dessa kräver en lägre temperatur än vad som kan levereras från ett fjärrkylnät. Fjärrkylan kan i dessa fall användas för kylning av kylmaskinernas kondensorer och därigenom ersätta behovet av kylmediekylare eller kyltorn. Enligt schablonvärden uppgår det genomsnittliga kyleffektbehovet till 40 W/m2-60W/m2.1 detta fall avser schablonvärden fastigheter belägna i mellansverige. Naturligtvis finns avvikelser från dessa schablonvärden beroende på lokalernas användningsområde, fönsterytor, fastigheternas placering etc. Allmänt gäller dock att isoleringsåtgärder, den ökade datoriseringen och ökat krav på komfort har medfört ett större-kylbehov. Fjärrkylsystem kommer, som tidigare nämnts, att vara begränsade till delar av tätorter som har hög kyltäthet dvs kontor, kommersiella fastigheter och där processkylbehov föreligger. Västerås installerade fjärrkyla som Sveriges första stad. Anläggningen togs i drift under vårenlsommaren 1992 och har nu varit i drift i c:a ett år. Projektet har både tekniskt- och kommersiellt uppfyllt förväntningarna. Av potentiella tätorter som lämpar sig för fjärrkyla pågår utrednings-, marknadsförings- och i vissa fall projekteringsarbete på följande orter: Stockholm, Solna/Sundbyberg, Södertälje, Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Norrköping, Upplands Väsby, Gävle, Göteborg, Borås, Malmö samt Ostersund.

5 3 KUNDANLÄGG N INGAR Fjärrkylsystemen är i princip uppbyggda som fjärrvärmesystemen, men med den skillnaden att man eftersträvar direkt anslutning av kundernas interna system där detta är möjligt. Ett tungt vägande skäl för detta är att man vill undvika att försämra den redan låga temperaturdifferensen mellan fram och returledning (at=10-12 C). Genom att ansluta -direkt, dvs undvika växling mot kundernas interna system, undvikes temperaturförluster som inträffar i samband med växling. Behovet av att växla det primära distributionsnätet från kundernas interna system är inte lika stort som i fjärrvärmesammanhang. Riskerna är mindre för såväl person- som egendomsskador. Temperaturen på eventuellt utläckande vatten utgör ingen skållningsrisk och kylsystemet kan i stort sett jämföras med distribution av vanligt stadsvatten. Indirekt anslutning dvs avväxling bör genomföras endast där direktanslutning ej är möjlig till exempel på grund av anslutna fastigheters höjd. Kundernas interna system är normalt dimensionerade för 15 C framledningstemperatur och 18 C returtemperatur för kylbafflar (kylkonvektorer) samt 7 C respektive 12 C för kylbatterier. Nyare installationer dimensioneras ofta för 14 C returtemperatur från kylbatterierna. Inkopplingen av kunden sker vanligen där den lokala kylmaskinen är placerad eller planeras att placeras. Det interna kylsystemet i fastigheten påverkas vanligtvis endast i liten omfattning. En av de få åtgärder som ibland behöver utföras är att trevägsventiler vid kylbatterierna måste bytas mot tvåvägsventiler. Funktionen av en tvåvägsventil kan oftast erhållas genom att befintlig trevägsventil pluggas. Beträffande leveransgräns av fjärrkylan varierar detta från energiverk till energiverk. Två huvudprinciper kan dock urskiljas, leverans till ventiler innanför vägg eller leverans fram till befintlig (a) kylmaskin (er) inklusive erforderlig styrutrustning och mätning. Utrustningen i kundens central innehåller i stort sett samma utrustning som för fjärrvärme dvs avstängningsventiler, energi eller flödesmätare, reglerventil och filter. Fjärrkyla medför följande för- och nackdelar för kunden: Nackdelar: - Yttre störningar vid schaktarbete för installation Bunden av långa kontrakt Fördelarna: Inget, behov av egna kylmaskiner Minimalt underhåll, mindre personalinsatser Hög driftsäkerhet Låg investering Reducerade drift- och underhållskostnader Låga energikostnader Inga bullerproblem Besparing av lokalyta Inga lokala kyltorn eller kylmediakylare Miljöfördelar, se kapitel "Miljö"

6 MILJ Ö Under 1980-talet ökade miljömedvetandet med debatter om ozonskiktet och växthuseffekten. Detta kom i hög grad att påverka kylbranchen. Kraven på ökad säkerhet skärptes för att minimera utsläppen av de miljöskadliga köldmedierna. Som ett resultat av detta har den totala köldmedieanvändningen minskat med 20% under de senaste tre åren. Det beror dels på förändrad systemteknik, och dels på minskat läckage i redan befintliga anläggningar. I kylmaskiner används främst köldmedierna CFC-11 (R11), CFC-12 (R12), HCFC-22 (R22) samt CFC-500 (R500). Dessa går samtliga under samlingsnamnet freoner. Det har dock på senare tid visat sig att de klorfluorbaserade köldmedierna är aggressiva mot ozonskiktet, samt bidrar till en negativ klimatpåverkan genom en mycket hög växthuseffekt. Nedanstående tabell visar köldmediernas påverkan på ozonskikt respektive växthuseffekt relativt CFC-11 (R11). Köldmedium Ozon åverkan Växthuseffekt CFC-11 1,0 1,0 CFC-12 1,0 2,8-3,4 CFC-500 0,75 3,4-4,9 HCFC-22 0,04-0,06 0,32-0,37 HFC-134a 0 0,24-0,29 HFC-152a 0 0,026-0,033 Ammoniak 0 0 Miljöpåverkan från köldmedier. Följande svenska förskrifter föreligger för köldmedieanvändning: Förbud mot nyinstallation av anläggningar med CFC (däribland CFC-12) gäller från 1 januari Den svenska CFC användningen skall ha minskat med 50% den 1 januari Ytterligare 25 % reduktion till den 1 januari Reduktionstalen är baserade på 1986 års förbrukade mängd. (Avser inhemsk användning). Användningen av HCFC-22 kommer från och med 1 januari 1994 att endast vara tillåten som köldmedium och som isolergas i skumplast. Vid stationära anläggningar med ett större innehåll av CFC och HCFC köldmedier än 200 kg skall daglig tillsyn ske med certifierad kompetens. Detta gäller från 1 januari 1993 med 6 månaders övergångsperiod. Atgärden leder till betydligt högre kostnader för ägare till lokala kylanläggningar.

7 5 Ytterligare planerade åtgärder för CFC samt HCFC reducering Användningen av HCFC kommer att begränsas. Byte från CFC-12 till HCFC-22 kan eventuellt vara en tillfällig lösning. Några konkreta överenskommelser har ej gjorts men signaler från Svenska Naturvårdsverket tyder på att HCFC-22 bara är acceptabelt på kort sikt. Man bör räkna med att detta köldmedium kommer att avvecklas helt. I Tyskland råder användningsförbud av HCFC-22 i nya anläggningar från och med år Ett projekteringsförbud mot nya anläggningar utrustade med HCFC-22 gäller från Med tanke på Tysklands inflytande när det gäller normering i industrisammanhang är ' sannolikheten stor att övriga EG-länder ansluter sig till dagens långtgående tyska miljölagar. Svenska Naturvårdsverket föreslår från och med 1995 en avgift på 300 kronor per kilo inköpt HCFC när det används som köldmedium. Kylanläggningar som innehåller CFC skall enligt Svenska. Naturvårdsverkets förslag avgiftsbeläggas med 600 kronor per kilo CFC. Resultat vid införande av Fjärrkyla blir följande: Inga köldmedier i kundanläggningarna Färre källor till köldmedieläckage Effektivare energianvändning EK ONOMI De flesta energiverken erbjuder fjärrkyla till ett fastställt kylenergipris men med anslutnings Och effektavgifter som varierar beroende på kostnad att ansluta kunden och kundens alternativ. Bedömningen om fjärrkyla är en bra affär eller ej för kunden beror mycket på kundens specifika situation. Det är viktigt att försöka få en uppfattning av vad de olika alternativen innebär för den framtida kostnaden av kylenergi. Nedan ges en lista på vad som bör beaktas vid jämförelsen fjärrkyla egen kylproduktion: Kostnader vid fjärrkylinstallation 1. Investeringskostnader Reglerutrustning Ventiler Rörinstallation Projektering 2. Kostnader för skötsel och underhåll Serviceavtal

8 6 Kostnader vid installation av egen lokal kylproduktion 1. Investeringskostnader Vätskekylaggregat Kylmediakylare Kylmediapumpar Rör, ventiler Kylmediakrets, rörinstallation Apparatskåp/elinstallation Kraftförsörjning Meryta maskinrum Takyta kylmediakylare Ventilation av maskinrum Projektering 2. Kostnader för skötsel och underhåll Egen personal Oversyn reglerutrustning Licensierad serviceman Oversyn kompressor Översyn köldmediakylare Freonhantering, påfyllning och läcksökning Glykolpåfyllning Smörjmedel Reservdelar Freonrapportering Att göra en absolut rättvisande kostnadsbedömning med utgångspunkt från nämnda punkter är inte alltid lätt. Miljöaspekter och osäkerhet om framtida miljöpålagor bör vägas in i den slutliga bedömningen av den totala nyttan med fjärrkyla. Energiverkens taxor reflekterar den verkliga kostnaden för kylenergileverans dvs. det är den kontrakterande kyleffekten som är den normalt dominerande årskostnaden medan kylenergikostnaden är relativt låg. Detta beror på att fjärrkyla liksom produktion av egen kyla kräver relativt stora investeringar initialt, medan däremot energikostnaderna är låga. Taxorna är mestadels uppbyggda med en anslutnings-, effekt och energiavgift. Kapitalkostnaden på anslutningsavgiften och effektavgiften utgör normalt % av totala årskostnaden för kylleveransen. Vad kostar då fjärrkyla? Kostnaden per förbrukad kwh kyla är helt beroende på hur mycket kylenergi som förbrukas i förhållande till abonnerad effekt. Ett vanligen använt mått på förbrukad årsenergi i mellansverige är 1000 timmar utnyttjningstid dvs energileverans motsvarande 1000 timmars fullt effektuttag. Baserat på 1000 timmars utnyttjningstid varierar energipriserna för fjärrkyla normalt mellan öre per kwh beroende på storlek på abonnemang och stad. Priset är beräknat med tanke på kapitalkostnad för anslutningavgift, årsavgift och rörliga kostnader men exklusive moms. Egen kylanläggning kostar mellan öre/kwh vid motsvarande förutsättningar. Det stora kostnadsspannet beror i huvudsak på om anläggningen är ny eller gammal, stor eller liten.

9 7 FJÄRRKYLPRODUKTION Fjärrkylproduktion i befintliga värmepumpanläggningar Vid produktion av värme i stora värmepumpar för fjärrvärmeändamål erhålls förutom nämnda värme även överskottskyla. Värmepumpen hämtar del av sin energi från renat avloppssvatten eller sjövatten. Till detta tillförs el och värme erhålls. Det renade avloppsvattnet / sjövattnet lämnar sedan värmepumpen, efter att energi uttagits, vid en låg temperatur. Denna överskottskyla som härvid produceras tas ej tillvara utan släpps i dagsläget oftast ut i närmaste recipient. Vid normal fjärrvärmeproduktion med värmepump medför 1 del elenergi plus 2 delar avloppsvattenlsjövatten att 3 delar värmeenergi erhålls. Förhållandet mellan erhållen nyttig energi och tillförd primärenergi uppgår till 3. Kombinerad värme- och fjärrkylproduktion med värmepump innebär att från 1 del elenergi plus 2 delar avloppsvatten/ sjövatten erhålls 3 delar värmeenergi samt 2 delar kylenergi. Förhållandet mellan erhållen nyttig energi och tillförd primärenergi uppgår till 5. Se figur 1. Detta skall jämföras med lokal kylproduktion som normalt har enkylfaktor på ca 3. 2 delar fjänkyla AVLOPPSVATTEN SJÖVATTEN ETC 3 delar fjärrvärme 1 del elenergi Figur 1. Kombinerad värme- och kylproduktion. Fjärrkylproduktion i stor kylmaskin i kombination med frikyla Fjärrkyla produceras centralt med stora kylmaskiner.. Kombinationen värme- och kylproduktion föreligger ej. Kylmaskinen placeras helst vid något vattendrag där kondensorvärme kan dumpas så att kallt å eller sjö vatten kan utgöra frikyla under vinterhalvåret. Förhållandet mellan erhållen kylenergi och tillförd primärenergi, kallad kylfaktor, kan uppgå ända till 5 vid installation av nya stora kylmaskiner. Frikyla Kallt bottenvatten från sjö, vattendrag utnyttjas som fjärrkyla. Eftersom kylan ej behöver produceras kallas detta frikyla. Oavsett metoder enligt ovan beskrivna växlas erhållen kyla mot en värmeväxlare till ett separat fjärrkylsystem.

10 S FJÄRRKYL DIST RI BUTION Distribution av det kylda vattnet sker med fördel i oisolerade rör i mark. Energiförlusterna blir relativt små på grund av att temperaturskillnaden mellan vattnet i rören och omkringliggande mark är liten. I vissa fall kan det vara lönsamt att ha någon typ av isolering för att förhindra energitransport från retur- till framledning. De större huvudledningarna behöver ej förläggas på frostfritt djup utan förläggs normalt med 1-1,2 meters täckning: Anledningen att ledningarna kan förläggas inom normalt tjäldjup är att man projekterar nätet så att viss cirkulation av vattnet alltid sker. Mindre ledningar, mestadels servisledningar, måste dock förläggas på frostfritt djup eller skyddas mot kyla på annat sätt. Variationen på typ av rör som kan användas för fjärrkyla är mycket stor och påminner mycket om det som används inom VA-tekniken. Rör av stål, plast, glasfiber och segjärn är alla tänkbara och slutgiltigt val är beroende på de specifika omständigheterna på platsen.

11 á

12 Byggnadsstyrelsens informationer T: Ch J.S BYGGNADSSTYRELSEN Fjärrkyla är framtagen vid Tekniska enheten vid Byggnadsstyrelsen Upplysningar om Byggnadsstyrelsens publikationer lämnas och ingår i skriftserien "Byggnadsstyrelsens publikationer". av informationssektionens biblioteks- och dokumentationsservice, Redigering och layout: Informationssektionen, Byggnadsstyrelsen. tel Upplaga: 700 ex Byggnadsstyrelsens publikationer kan beställas från kontorsservice/publikationsförrådet, tel Tryckeri: Garnisonstryckeriet, Stockholm, september 1993 Adress: Byggnadsstyrelsen, Stockholm

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

TERMISK UNDERSÖKNING AV KOPPLING AV KÖLDBÄRARKRETSAR TILL FJÄRRKYLANÄT

TERMISK UNDERSÖKNING AV KOPPLING AV KÖLDBÄRARKRETSAR TILL FJÄRRKYLANÄT a» w FOU W98:25 TERMISK UNDERSÖKNING AV KOPPLING AV KÖLDBÄRARKRETSAR TILL FJÄRRKYLANÄT Erik Jonson, Lunds Tekniska Högskolo, Inst. för Värme- och kraftteknik FjAflFVÄFUf TERMISK UNDERSÖKNING AV KOPPLING

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. Rapport 2011:2

Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. Rapport 2011:2 Rapport 2011:2 Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ulla Lindberg Markus Lindahl Lennart Rolfsman 1 Förord Denna rapport

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2 analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter Rapport 2007:2 ANALYS AV UPPVÄRMNINGSALTERNATIVENS KOSTNADSPOSTER Rapport 2007:2 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-03 Sammanfattning

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i BRF Hjälmaren Sköntorp kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Datum och tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 19.00 Plats: Årsta Folkets Hus, sal Mälaren Dagordning

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Absorptionskyla i Linköpings energisystem

Absorptionskyla i Linköpings energisystem Absorptionskyla i Linköpings energisystem Kompressorkyla vs absorptionskyla Examensarbete Civilingenjörsutbildning i Maskinteknik, 180 p Linköpings Tekniska Högskola, Vt. 2006 Pauline Ekoff och Johanna

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS

VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Ä r *Nlt* VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi FJÄRRVÄRME Oktober FVF 2000:15 VARMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI FAKTABILAGOR BILAGA 1 (7) Bilaga till energiplan BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI ENERGI OCH EXERGI Energi är ett begrepp som flitigt brukas, och missbrukas, i vardagslivet och i den offentliga debatten. Men vad

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter Peter Kovacs och Peter Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik 2 Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter

Läs mer