Byggnadsstyrelsens informationer T: FJÖ rrkyla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsens informationer T: 156 1993-09. FJÖ rrkyla"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens informationer T: FJÖ rrkyla

2 Dokumentets utgivare Dokumentets datum BYGGNADSSTYRELSEN Projektnarm (ev. förkortat) Fjärrkyls Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc. Svante Nilsson, Tekniska enheten Vvs-sektionen Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensinformationer T: 156 Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Lennart Kolte, teknisk direktör Anders Rydåker Fjärrvärmebyrån Dokumentets titel Fjärrkyla Huvudinnehåll Denna informationsskrift redovisar översiktligt fjärrkylans för- och nackdelar, utformning av kundanläggningar, miljöaspekter samt kostnader kontra egen kylproduktion. Nyck ord Kyla, luftkonditionering, köldmedier Fårsåljningsstållen KBS, publikationsförrådet Omfång Svensk byggtjänst, Stockholm Göteborg Malmö Umeå ISSN Redaktör Referens Byggnadsstyrelsen 1993 Svante Nilsson, KBS Tv Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan build S STOCKHOLM Telefax

3 Fjärrkyla -nytt alternat iv till egenpro ducera d ky la. 1 Flera av de svenska energiverken erbjuder nu en ny produkt till fastighetsägare och industrier, den ny produkten är Fjärrkyla. Med fjärrkyla avses centralt producerad kylenergi, som via ett slutet distributionsnät levererar kallt vatten till kunderna. Fjärrkyla påminner mycket i sin uppbyggnad om den sedan länge etablerade energiprodukten fjärrvärme. Hos kunderna, ersätter fjärrkylan egen producerad kyla med kylmaskiner för luftkonditioneringsanläggningar, processer m.m. Fjärrkyla lämpar sig i första hand för byggnader med stora kylbehov såsom kontor, industrier, sjukhus, affärsfastigheter och övriga kommersiella byggnader. Energiverkens erbjudande om leverans av fjärrkyla kommer troligen att begränsa sig till de områden där hög kylbehovstäthet föreligger. Skälet är de förhållandevis stora investeringar som behöver göras i distributionsnäten. Denna informationsskrift innehåller en översikt av potentialen för fjärrkyla samt marknaden i Sverige. Vidare förklaras utformningen av kundanläggningar, miljöaspekterna, kostnader vid fjärrkyla kontra egen kylproduktion. Rapporten avslutas med information angående fjärrkylproduktion och distribution. Fjärrkylans fördelar kan sammanfattas enligt följande: BEKVÄMT Inget behov av egna kylmaskiner Ingen hantering eller rapportering av miljöskakliga köldmedier EKONOMISKT Lägre investering än vid nyinstallation Låga energikostnader Litet underhåll MILJÖ VÄNLIGT Minskat behov av miljöskadliga köldmedier Mindre köldmedieläckage Effektivare energianvändning

4 2 FJY LA I SVERIGE Fjärrkyla är i dag mest utvecklad och förekommande i länder såsom USA, Kanada och Japan. Aven om det svenska klimatet skiljer sig en del från de områden där fjärrkyla är mest utbredd finns en rad faktorer som är unika för Sverige och talar för en satsning på fjärrkyla i Sverige. Många energibolag har investerat i stora värmepumpar för produktion av fjärrvärme. Därmed har man också skaffat sig en produktionsanläggning för fjärrkyla vilket beskrivs mer ingående i kapitel "Fjärrkylproduktion". De nya byggnormerna med olika former av värmeåtervinning, effektiv isolering samt stora inglasade gårdar har medfört ett ökat behov av kyla under stor del av året. Större krav på komfort och tilltagande datorisering av kontor har medfört ett ökat behov av kyla. Den största potentialen för fjärrkyla utgörs av de områden som har hög affärs- och kontorstäthet. Dessa områden lämpar sig mycket väl för fjärrkyla då luftkonditioneringsanläggningar dominerar kylbehovet. Luftkonditioneringsanläggningar har beroende på installerat system temperaturkrav på framledningen som vanligen varierar från 7 C till kylbatterier till 15 C för kylbafflar (kylkonvektorer). Det är också möjligt att ansluta kyl- och frysanläggningar men de kan ej helt ersättas med fjärrkyla då dessa kräver en lägre temperatur än vad som kan levereras från ett fjärrkylnät. Fjärrkylan kan i dessa fall användas för kylning av kylmaskinernas kondensorer och därigenom ersätta behovet av kylmediekylare eller kyltorn. Enligt schablonvärden uppgår det genomsnittliga kyleffektbehovet till 40 W/m2-60W/m2.1 detta fall avser schablonvärden fastigheter belägna i mellansverige. Naturligtvis finns avvikelser från dessa schablonvärden beroende på lokalernas användningsområde, fönsterytor, fastigheternas placering etc. Allmänt gäller dock att isoleringsåtgärder, den ökade datoriseringen och ökat krav på komfort har medfört ett större-kylbehov. Fjärrkylsystem kommer, som tidigare nämnts, att vara begränsade till delar av tätorter som har hög kyltäthet dvs kontor, kommersiella fastigheter och där processkylbehov föreligger. Västerås installerade fjärrkyla som Sveriges första stad. Anläggningen togs i drift under vårenlsommaren 1992 och har nu varit i drift i c:a ett år. Projektet har både tekniskt- och kommersiellt uppfyllt förväntningarna. Av potentiella tätorter som lämpar sig för fjärrkyla pågår utrednings-, marknadsförings- och i vissa fall projekteringsarbete på följande orter: Stockholm, Solna/Sundbyberg, Södertälje, Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Norrköping, Upplands Väsby, Gävle, Göteborg, Borås, Malmö samt Ostersund.

5 3 KUNDANLÄGG N INGAR Fjärrkylsystemen är i princip uppbyggda som fjärrvärmesystemen, men med den skillnaden att man eftersträvar direkt anslutning av kundernas interna system där detta är möjligt. Ett tungt vägande skäl för detta är att man vill undvika att försämra den redan låga temperaturdifferensen mellan fram och returledning (at=10-12 C). Genom att ansluta -direkt, dvs undvika växling mot kundernas interna system, undvikes temperaturförluster som inträffar i samband med växling. Behovet av att växla det primära distributionsnätet från kundernas interna system är inte lika stort som i fjärrvärmesammanhang. Riskerna är mindre för såväl person- som egendomsskador. Temperaturen på eventuellt utläckande vatten utgör ingen skållningsrisk och kylsystemet kan i stort sett jämföras med distribution av vanligt stadsvatten. Indirekt anslutning dvs avväxling bör genomföras endast där direktanslutning ej är möjlig till exempel på grund av anslutna fastigheters höjd. Kundernas interna system är normalt dimensionerade för 15 C framledningstemperatur och 18 C returtemperatur för kylbafflar (kylkonvektorer) samt 7 C respektive 12 C för kylbatterier. Nyare installationer dimensioneras ofta för 14 C returtemperatur från kylbatterierna. Inkopplingen av kunden sker vanligen där den lokala kylmaskinen är placerad eller planeras att placeras. Det interna kylsystemet i fastigheten påverkas vanligtvis endast i liten omfattning. En av de få åtgärder som ibland behöver utföras är att trevägsventiler vid kylbatterierna måste bytas mot tvåvägsventiler. Funktionen av en tvåvägsventil kan oftast erhållas genom att befintlig trevägsventil pluggas. Beträffande leveransgräns av fjärrkylan varierar detta från energiverk till energiverk. Två huvudprinciper kan dock urskiljas, leverans till ventiler innanför vägg eller leverans fram till befintlig (a) kylmaskin (er) inklusive erforderlig styrutrustning och mätning. Utrustningen i kundens central innehåller i stort sett samma utrustning som för fjärrvärme dvs avstängningsventiler, energi eller flödesmätare, reglerventil och filter. Fjärrkyla medför följande för- och nackdelar för kunden: Nackdelar: - Yttre störningar vid schaktarbete för installation Bunden av långa kontrakt Fördelarna: Inget, behov av egna kylmaskiner Minimalt underhåll, mindre personalinsatser Hög driftsäkerhet Låg investering Reducerade drift- och underhållskostnader Låga energikostnader Inga bullerproblem Besparing av lokalyta Inga lokala kyltorn eller kylmediakylare Miljöfördelar, se kapitel "Miljö"

6 MILJ Ö Under 1980-talet ökade miljömedvetandet med debatter om ozonskiktet och växthuseffekten. Detta kom i hög grad att påverka kylbranchen. Kraven på ökad säkerhet skärptes för att minimera utsläppen av de miljöskadliga köldmedierna. Som ett resultat av detta har den totala köldmedieanvändningen minskat med 20% under de senaste tre åren. Det beror dels på förändrad systemteknik, och dels på minskat läckage i redan befintliga anläggningar. I kylmaskiner används främst köldmedierna CFC-11 (R11), CFC-12 (R12), HCFC-22 (R22) samt CFC-500 (R500). Dessa går samtliga under samlingsnamnet freoner. Det har dock på senare tid visat sig att de klorfluorbaserade köldmedierna är aggressiva mot ozonskiktet, samt bidrar till en negativ klimatpåverkan genom en mycket hög växthuseffekt. Nedanstående tabell visar köldmediernas påverkan på ozonskikt respektive växthuseffekt relativt CFC-11 (R11). Köldmedium Ozon åverkan Växthuseffekt CFC-11 1,0 1,0 CFC-12 1,0 2,8-3,4 CFC-500 0,75 3,4-4,9 HCFC-22 0,04-0,06 0,32-0,37 HFC-134a 0 0,24-0,29 HFC-152a 0 0,026-0,033 Ammoniak 0 0 Miljöpåverkan från köldmedier. Följande svenska förskrifter föreligger för köldmedieanvändning: Förbud mot nyinstallation av anläggningar med CFC (däribland CFC-12) gäller från 1 januari Den svenska CFC användningen skall ha minskat med 50% den 1 januari Ytterligare 25 % reduktion till den 1 januari Reduktionstalen är baserade på 1986 års förbrukade mängd. (Avser inhemsk användning). Användningen av HCFC-22 kommer från och med 1 januari 1994 att endast vara tillåten som köldmedium och som isolergas i skumplast. Vid stationära anläggningar med ett större innehåll av CFC och HCFC köldmedier än 200 kg skall daglig tillsyn ske med certifierad kompetens. Detta gäller från 1 januari 1993 med 6 månaders övergångsperiod. Atgärden leder till betydligt högre kostnader för ägare till lokala kylanläggningar.

7 5 Ytterligare planerade åtgärder för CFC samt HCFC reducering Användningen av HCFC kommer att begränsas. Byte från CFC-12 till HCFC-22 kan eventuellt vara en tillfällig lösning. Några konkreta överenskommelser har ej gjorts men signaler från Svenska Naturvårdsverket tyder på att HCFC-22 bara är acceptabelt på kort sikt. Man bör räkna med att detta köldmedium kommer att avvecklas helt. I Tyskland råder användningsförbud av HCFC-22 i nya anläggningar från och med år Ett projekteringsförbud mot nya anläggningar utrustade med HCFC-22 gäller från Med tanke på Tysklands inflytande när det gäller normering i industrisammanhang är ' sannolikheten stor att övriga EG-länder ansluter sig till dagens långtgående tyska miljölagar. Svenska Naturvårdsverket föreslår från och med 1995 en avgift på 300 kronor per kilo inköpt HCFC när det används som köldmedium. Kylanläggningar som innehåller CFC skall enligt Svenska. Naturvårdsverkets förslag avgiftsbeläggas med 600 kronor per kilo CFC. Resultat vid införande av Fjärrkyla blir följande: Inga köldmedier i kundanläggningarna Färre källor till köldmedieläckage Effektivare energianvändning EK ONOMI De flesta energiverken erbjuder fjärrkyla till ett fastställt kylenergipris men med anslutnings Och effektavgifter som varierar beroende på kostnad att ansluta kunden och kundens alternativ. Bedömningen om fjärrkyla är en bra affär eller ej för kunden beror mycket på kundens specifika situation. Det är viktigt att försöka få en uppfattning av vad de olika alternativen innebär för den framtida kostnaden av kylenergi. Nedan ges en lista på vad som bör beaktas vid jämförelsen fjärrkyla egen kylproduktion: Kostnader vid fjärrkylinstallation 1. Investeringskostnader Reglerutrustning Ventiler Rörinstallation Projektering 2. Kostnader för skötsel och underhåll Serviceavtal

8 6 Kostnader vid installation av egen lokal kylproduktion 1. Investeringskostnader Vätskekylaggregat Kylmediakylare Kylmediapumpar Rör, ventiler Kylmediakrets, rörinstallation Apparatskåp/elinstallation Kraftförsörjning Meryta maskinrum Takyta kylmediakylare Ventilation av maskinrum Projektering 2. Kostnader för skötsel och underhåll Egen personal Oversyn reglerutrustning Licensierad serviceman Oversyn kompressor Översyn köldmediakylare Freonhantering, påfyllning och läcksökning Glykolpåfyllning Smörjmedel Reservdelar Freonrapportering Att göra en absolut rättvisande kostnadsbedömning med utgångspunkt från nämnda punkter är inte alltid lätt. Miljöaspekter och osäkerhet om framtida miljöpålagor bör vägas in i den slutliga bedömningen av den totala nyttan med fjärrkyla. Energiverkens taxor reflekterar den verkliga kostnaden för kylenergileverans dvs. det är den kontrakterande kyleffekten som är den normalt dominerande årskostnaden medan kylenergikostnaden är relativt låg. Detta beror på att fjärrkyla liksom produktion av egen kyla kräver relativt stora investeringar initialt, medan däremot energikostnaderna är låga. Taxorna är mestadels uppbyggda med en anslutnings-, effekt och energiavgift. Kapitalkostnaden på anslutningsavgiften och effektavgiften utgör normalt % av totala årskostnaden för kylleveransen. Vad kostar då fjärrkyla? Kostnaden per förbrukad kwh kyla är helt beroende på hur mycket kylenergi som förbrukas i förhållande till abonnerad effekt. Ett vanligen använt mått på förbrukad årsenergi i mellansverige är 1000 timmar utnyttjningstid dvs energileverans motsvarande 1000 timmars fullt effektuttag. Baserat på 1000 timmars utnyttjningstid varierar energipriserna för fjärrkyla normalt mellan öre per kwh beroende på storlek på abonnemang och stad. Priset är beräknat med tanke på kapitalkostnad för anslutningavgift, årsavgift och rörliga kostnader men exklusive moms. Egen kylanläggning kostar mellan öre/kwh vid motsvarande förutsättningar. Det stora kostnadsspannet beror i huvudsak på om anläggningen är ny eller gammal, stor eller liten.

9 7 FJÄRRKYLPRODUKTION Fjärrkylproduktion i befintliga värmepumpanläggningar Vid produktion av värme i stora värmepumpar för fjärrvärmeändamål erhålls förutom nämnda värme även överskottskyla. Värmepumpen hämtar del av sin energi från renat avloppssvatten eller sjövatten. Till detta tillförs el och värme erhålls. Det renade avloppsvattnet / sjövattnet lämnar sedan värmepumpen, efter att energi uttagits, vid en låg temperatur. Denna överskottskyla som härvid produceras tas ej tillvara utan släpps i dagsläget oftast ut i närmaste recipient. Vid normal fjärrvärmeproduktion med värmepump medför 1 del elenergi plus 2 delar avloppsvattenlsjövatten att 3 delar värmeenergi erhålls. Förhållandet mellan erhållen nyttig energi och tillförd primärenergi uppgår till 3. Kombinerad värme- och fjärrkylproduktion med värmepump innebär att från 1 del elenergi plus 2 delar avloppsvatten/ sjövatten erhålls 3 delar värmeenergi samt 2 delar kylenergi. Förhållandet mellan erhållen nyttig energi och tillförd primärenergi uppgår till 5. Se figur 1. Detta skall jämföras med lokal kylproduktion som normalt har enkylfaktor på ca 3. 2 delar fjänkyla AVLOPPSVATTEN SJÖVATTEN ETC 3 delar fjärrvärme 1 del elenergi Figur 1. Kombinerad värme- och kylproduktion. Fjärrkylproduktion i stor kylmaskin i kombination med frikyla Fjärrkyla produceras centralt med stora kylmaskiner.. Kombinationen värme- och kylproduktion föreligger ej. Kylmaskinen placeras helst vid något vattendrag där kondensorvärme kan dumpas så att kallt å eller sjö vatten kan utgöra frikyla under vinterhalvåret. Förhållandet mellan erhållen kylenergi och tillförd primärenergi, kallad kylfaktor, kan uppgå ända till 5 vid installation av nya stora kylmaskiner. Frikyla Kallt bottenvatten från sjö, vattendrag utnyttjas som fjärrkyla. Eftersom kylan ej behöver produceras kallas detta frikyla. Oavsett metoder enligt ovan beskrivna växlas erhållen kyla mot en värmeväxlare till ett separat fjärrkylsystem.

10 S FJÄRRKYL DIST RI BUTION Distribution av det kylda vattnet sker med fördel i oisolerade rör i mark. Energiförlusterna blir relativt små på grund av att temperaturskillnaden mellan vattnet i rören och omkringliggande mark är liten. I vissa fall kan det vara lönsamt att ha någon typ av isolering för att förhindra energitransport från retur- till framledning. De större huvudledningarna behöver ej förläggas på frostfritt djup utan förläggs normalt med 1-1,2 meters täckning: Anledningen att ledningarna kan förläggas inom normalt tjäldjup är att man projekterar nätet så att viss cirkulation av vattnet alltid sker. Mindre ledningar, mestadels servisledningar, måste dock förläggas på frostfritt djup eller skyddas mot kyla på annat sätt. Variationen på typ av rör som kan användas för fjärrkyla är mycket stor och påminner mycket om det som används inom VA-tekniken. Rör av stål, plast, glasfiber och segjärn är alla tänkbara och slutgiltigt val är beroende på de specifika omständigheterna på platsen.

11 á

12 Byggnadsstyrelsens informationer T: Ch J.S BYGGNADSSTYRELSEN Fjärrkyla är framtagen vid Tekniska enheten vid Byggnadsstyrelsen Upplysningar om Byggnadsstyrelsens publikationer lämnas och ingår i skriftserien "Byggnadsstyrelsens publikationer". av informationssektionens biblioteks- och dokumentationsservice, Redigering och layout: Informationssektionen, Byggnadsstyrelsen. tel Upplaga: 700 ex Byggnadsstyrelsens publikationer kan beställas från kontorsservice/publikationsförrådet, tel Tryckeri: Garnisonstryckeriet, Stockholm, september 1993 Adress: Byggnadsstyrelsen, Stockholm

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Energiledargruppen. Presentation Fjärrkyla,

Energiledargruppen. Presentation Fjärrkyla, Energiledargruppen Presentation Fjärrkyla, 2008-06-17 1 Varför kyla? Sitter fler personer per ytenhet (effektivare kontor) Var sin dator Mer elektronisk utrustning i form av kopiatorer, skannrar etc. Större

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK

TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK OLOFSTRÖMS KRAFT AB TAXA FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME FÖR ANNAT ÄN ENSKILT BRUK 1 INLEDNING Denna taxa reglerar tillsammans med Allmänna Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för annat än enskilt bruk

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

En ny marknad för återvunnen energi. Bli en återvinnare med Öppen Fjärrvärme

En ny marknad för återvunnen energi. Bli en återvinnare med Öppen Fjärrvärme En ny marknad för återvunnen energi Bli en återvinnare med Fjärrvärme Agenda fjärrvärme information Prismodeller Goda exempel Från första möte till leverans 2 Fortum Värme Producerar och levererar miljöanpassad

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Oljeeldade pannor. Tekniskabyråns information. Byggnadsstyrelsen. -spetskraft

Oljeeldade pannor. Tekniskabyråns information. Byggnadsstyrelsen. -spetskraft Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 54 1983-09 Oljeeldade pannor -spetskraft Sammanfattning De på senare tid för vissa energiverk kraftigt ökade fasta fjärrvärmeavgifterna har aktualiserat frågan

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA

Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA FJÄRRKYLA BÄTTRE INOMHUSKLIMAT I DIN FASTIGHET Bättre inomhusklimat i din fastighet Fjärrkyla fungerar ungefär som fjärrvärme fast tvärtom. Kallt

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp.

Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 1991-09. OT-system. Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar. tem p. innetem. 1po. utetemp. Byggnadsstyrelsens informationer T: 133 OT-system Optimal tidsstyrning av värmeanläggningar 1991-09 tem p innetem 1po utetemp tid Dokumentets utgivare t&iw ISBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman(

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Ny prissättning för fjärrkyla. Resurssmart och påverkbar

Ny prissättning för fjärrkyla. Resurssmart och påverkbar Ny prissättning för fjärrkyla Resurssmart och påverkbar Ny prissättning från 2018 Värme och kyla i kretslopp Fjärrkyla är en klimatsmart och resurseffektiv energiform som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg

Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg Fjärrkylanläggning Rosenlundsverket Miljövänlig kyla i centrala Göteborg Anna Svernlöv Per-Axel Berg Björn Ekbom Robert Grönlund Agenda Inledning och presentation av utbyggnadsplaner för produkten fjärrkyla

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av presentation av frikyletekniker Vad är frikyla? Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt miljöpåverkan och energianvändning är liten jämfört med traditionella kompressorkylanläggningar.

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS GAMMAL TEKNIK FÖR ETT NYTT MILLENNIUM Foto: Thoni Mickelsson 2 Här ska den ligga, snön som ska ge ett behagligt inomhusklimat på sjukhuset i sommar, säger

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag?

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? Fredrik Karlsson, Sweco Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? 1 Krav på flexibilitet Ny utrustning Flytta väggar Varm och kallt Varierad verksamhet

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering Bilaga 4 1 Landtippar Det främsta alternativet till sjötippningen är landdeponering. Erfarenheter av landdeponering finns bland annat från Gävle kommun, Sundsvalls kommun och Oslo kommun. Nedanstående

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Sekundära kylsystem. Secondary Refrigerant Systems

Sekundära kylsystem. Secondary Refrigerant Systems Sekundära kylsystem Secondary Refrigerant Systems Välkommen Här får du veta lite mer om vad sekundära kylsystem är. Hur de fungerar och vilka fördelarna är. Även om du idag har ett traditionellt system

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m

Handbok för effektiv fjärrkyladrift. Gäller fr o m Handbok för effektiv fjärrkyladrift Gäller fr o m 216-1-1 Tips och råd för din fjärrkylaanläggning Denna skrift är framtagen som en hjälp för analysera och förbättra en fjärrkylaanläggning med lägre returtemperatur

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER

TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER FVF 1998:12 TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER ISSN 1401-9264 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 STORLEK

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Byggnadsstyrelsen 63. Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp). Byggnadsstyrelsen 63 Tekniska byråns information 1984-03 Dra skåp Typ L F SAMMANFATTNING Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Läs mer

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Öppen fjärrvärme en affärsmodell för återvunnen energi Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på energi som annars går förlorad Vi utvecklar framtidens fjärrvärme

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem

Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem Värmepumpar i Flerbostadshus Stockholmshem 20150312 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet 4 000 lgh Senare 4

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Program Presentation av 2012 års fjärrvärmepriser Dan Bergman Information om utvecklingen av prismodellen Karin Ekh Det goda livet David Andersson Övriga frågor

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Heating & Cooling Prestandacertifierade Systems värmeväxlare

Heating & Cooling Prestandacertifierade Systems värmeväxlare Heating & Cooling Prestandacertifierade Systems värmeväxlare En garanti för både miljö och ekonomi. Stefan Linde Market Manager Alfa Laval Värmeväxlarprestanda Alfa Laval Är värmeväxlarprestanda förhandlingsbart?

Läs mer

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Från pilotprojekt till skalbar modell 5 juni 2013 kl. 9:00-9:20 1 Mål för Öppen Fjärrvärme Utveckling av en lönsam, effektiv och välfungerande affärsmodell

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6

1. Analys av fastighetssystem Statistik analys Kortslutning För stor styrventil vid små effektuttag 6 Fjärrkylahandbok Innehåll 1. Analys av fastighetssystem 3 2. Statistik analys 4 2.1 Kortslutning 5 2.2 För stor styrventil vid små effektuttag 6 2.3 Tilluftsbatterierna styrs fel 7 2.4 Felaktig pumpavstängning

Läs mer

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli!

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli! Skånska Energi Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN Så här bra kan det bli! Skånska Energi Kort presentation av Skånska Energi Så här bra kan det bli! Referensprojekt enbart kostnadseffektiv kyla Referensprojekt

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Tre avtal för stabila temperaturer

Tre avtal för stabila temperaturer Inventering och genomgång av status på anläggningen Spolning av kylare och kondensorer Rengöring av teknik i apparatrum Rådgivning Miljöexpertis Elektronisk databank Huurre Kontroll Jourservice Huurre

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer