Byggnadsstyrelsens informationer T: FJÖ rrkyla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsens informationer T: 156 1993-09. FJÖ rrkyla"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens informationer T: FJÖ rrkyla

2 Dokumentets utgivare Dokumentets datum BYGGNADSSTYRELSEN Projektnarm (ev. förkortat) Fjärrkyls Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc. Svante Nilsson, Tekniska enheten Vvs-sektionen Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensinformationer T: 156 Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Lennart Kolte, teknisk direktör Anders Rydåker Fjärrvärmebyrån Dokumentets titel Fjärrkyla Huvudinnehåll Denna informationsskrift redovisar översiktligt fjärrkylans för- och nackdelar, utformning av kundanläggningar, miljöaspekter samt kostnader kontra egen kylproduktion. Nyck ord Kyla, luftkonditionering, köldmedier Fårsåljningsstållen KBS, publikationsförrådet Omfång Svensk byggtjänst, Stockholm Göteborg Malmö Umeå ISSN Redaktör Referens Byggnadsstyrelsen 1993 Svante Nilsson, KBS Tv Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan build S STOCKHOLM Telefax

3 Fjärrkyla -nytt alternat iv till egenpro ducera d ky la. 1 Flera av de svenska energiverken erbjuder nu en ny produkt till fastighetsägare och industrier, den ny produkten är Fjärrkyla. Med fjärrkyla avses centralt producerad kylenergi, som via ett slutet distributionsnät levererar kallt vatten till kunderna. Fjärrkyla påminner mycket i sin uppbyggnad om den sedan länge etablerade energiprodukten fjärrvärme. Hos kunderna, ersätter fjärrkylan egen producerad kyla med kylmaskiner för luftkonditioneringsanläggningar, processer m.m. Fjärrkyla lämpar sig i första hand för byggnader med stora kylbehov såsom kontor, industrier, sjukhus, affärsfastigheter och övriga kommersiella byggnader. Energiverkens erbjudande om leverans av fjärrkyla kommer troligen att begränsa sig till de områden där hög kylbehovstäthet föreligger. Skälet är de förhållandevis stora investeringar som behöver göras i distributionsnäten. Denna informationsskrift innehåller en översikt av potentialen för fjärrkyla samt marknaden i Sverige. Vidare förklaras utformningen av kundanläggningar, miljöaspekterna, kostnader vid fjärrkyla kontra egen kylproduktion. Rapporten avslutas med information angående fjärrkylproduktion och distribution. Fjärrkylans fördelar kan sammanfattas enligt följande: BEKVÄMT Inget behov av egna kylmaskiner Ingen hantering eller rapportering av miljöskakliga köldmedier EKONOMISKT Lägre investering än vid nyinstallation Låga energikostnader Litet underhåll MILJÖ VÄNLIGT Minskat behov av miljöskadliga köldmedier Mindre köldmedieläckage Effektivare energianvändning

4 2 FJY LA I SVERIGE Fjärrkyla är i dag mest utvecklad och förekommande i länder såsom USA, Kanada och Japan. Aven om det svenska klimatet skiljer sig en del från de områden där fjärrkyla är mest utbredd finns en rad faktorer som är unika för Sverige och talar för en satsning på fjärrkyla i Sverige. Många energibolag har investerat i stora värmepumpar för produktion av fjärrvärme. Därmed har man också skaffat sig en produktionsanläggning för fjärrkyla vilket beskrivs mer ingående i kapitel "Fjärrkylproduktion". De nya byggnormerna med olika former av värmeåtervinning, effektiv isolering samt stora inglasade gårdar har medfört ett ökat behov av kyla under stor del av året. Större krav på komfort och tilltagande datorisering av kontor har medfört ett ökat behov av kyla. Den största potentialen för fjärrkyla utgörs av de områden som har hög affärs- och kontorstäthet. Dessa områden lämpar sig mycket väl för fjärrkyla då luftkonditioneringsanläggningar dominerar kylbehovet. Luftkonditioneringsanläggningar har beroende på installerat system temperaturkrav på framledningen som vanligen varierar från 7 C till kylbatterier till 15 C för kylbafflar (kylkonvektorer). Det är också möjligt att ansluta kyl- och frysanläggningar men de kan ej helt ersättas med fjärrkyla då dessa kräver en lägre temperatur än vad som kan levereras från ett fjärrkylnät. Fjärrkylan kan i dessa fall användas för kylning av kylmaskinernas kondensorer och därigenom ersätta behovet av kylmediekylare eller kyltorn. Enligt schablonvärden uppgår det genomsnittliga kyleffektbehovet till 40 W/m2-60W/m2.1 detta fall avser schablonvärden fastigheter belägna i mellansverige. Naturligtvis finns avvikelser från dessa schablonvärden beroende på lokalernas användningsområde, fönsterytor, fastigheternas placering etc. Allmänt gäller dock att isoleringsåtgärder, den ökade datoriseringen och ökat krav på komfort har medfört ett större-kylbehov. Fjärrkylsystem kommer, som tidigare nämnts, att vara begränsade till delar av tätorter som har hög kyltäthet dvs kontor, kommersiella fastigheter och där processkylbehov föreligger. Västerås installerade fjärrkyla som Sveriges första stad. Anläggningen togs i drift under vårenlsommaren 1992 och har nu varit i drift i c:a ett år. Projektet har både tekniskt- och kommersiellt uppfyllt förväntningarna. Av potentiella tätorter som lämpar sig för fjärrkyla pågår utrednings-, marknadsförings- och i vissa fall projekteringsarbete på följande orter: Stockholm, Solna/Sundbyberg, Södertälje, Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Norrköping, Upplands Väsby, Gävle, Göteborg, Borås, Malmö samt Ostersund.

5 3 KUNDANLÄGG N INGAR Fjärrkylsystemen är i princip uppbyggda som fjärrvärmesystemen, men med den skillnaden att man eftersträvar direkt anslutning av kundernas interna system där detta är möjligt. Ett tungt vägande skäl för detta är att man vill undvika att försämra den redan låga temperaturdifferensen mellan fram och returledning (at=10-12 C). Genom att ansluta -direkt, dvs undvika växling mot kundernas interna system, undvikes temperaturförluster som inträffar i samband med växling. Behovet av att växla det primära distributionsnätet från kundernas interna system är inte lika stort som i fjärrvärmesammanhang. Riskerna är mindre för såväl person- som egendomsskador. Temperaturen på eventuellt utläckande vatten utgör ingen skållningsrisk och kylsystemet kan i stort sett jämföras med distribution av vanligt stadsvatten. Indirekt anslutning dvs avväxling bör genomföras endast där direktanslutning ej är möjlig till exempel på grund av anslutna fastigheters höjd. Kundernas interna system är normalt dimensionerade för 15 C framledningstemperatur och 18 C returtemperatur för kylbafflar (kylkonvektorer) samt 7 C respektive 12 C för kylbatterier. Nyare installationer dimensioneras ofta för 14 C returtemperatur från kylbatterierna. Inkopplingen av kunden sker vanligen där den lokala kylmaskinen är placerad eller planeras att placeras. Det interna kylsystemet i fastigheten påverkas vanligtvis endast i liten omfattning. En av de få åtgärder som ibland behöver utföras är att trevägsventiler vid kylbatterierna måste bytas mot tvåvägsventiler. Funktionen av en tvåvägsventil kan oftast erhållas genom att befintlig trevägsventil pluggas. Beträffande leveransgräns av fjärrkylan varierar detta från energiverk till energiverk. Två huvudprinciper kan dock urskiljas, leverans till ventiler innanför vägg eller leverans fram till befintlig (a) kylmaskin (er) inklusive erforderlig styrutrustning och mätning. Utrustningen i kundens central innehåller i stort sett samma utrustning som för fjärrvärme dvs avstängningsventiler, energi eller flödesmätare, reglerventil och filter. Fjärrkyla medför följande för- och nackdelar för kunden: Nackdelar: - Yttre störningar vid schaktarbete för installation Bunden av långa kontrakt Fördelarna: Inget, behov av egna kylmaskiner Minimalt underhåll, mindre personalinsatser Hög driftsäkerhet Låg investering Reducerade drift- och underhållskostnader Låga energikostnader Inga bullerproblem Besparing av lokalyta Inga lokala kyltorn eller kylmediakylare Miljöfördelar, se kapitel "Miljö"

6 MILJ Ö Under 1980-talet ökade miljömedvetandet med debatter om ozonskiktet och växthuseffekten. Detta kom i hög grad att påverka kylbranchen. Kraven på ökad säkerhet skärptes för att minimera utsläppen av de miljöskadliga köldmedierna. Som ett resultat av detta har den totala köldmedieanvändningen minskat med 20% under de senaste tre åren. Det beror dels på förändrad systemteknik, och dels på minskat läckage i redan befintliga anläggningar. I kylmaskiner används främst köldmedierna CFC-11 (R11), CFC-12 (R12), HCFC-22 (R22) samt CFC-500 (R500). Dessa går samtliga under samlingsnamnet freoner. Det har dock på senare tid visat sig att de klorfluorbaserade köldmedierna är aggressiva mot ozonskiktet, samt bidrar till en negativ klimatpåverkan genom en mycket hög växthuseffekt. Nedanstående tabell visar köldmediernas påverkan på ozonskikt respektive växthuseffekt relativt CFC-11 (R11). Köldmedium Ozon åverkan Växthuseffekt CFC-11 1,0 1,0 CFC-12 1,0 2,8-3,4 CFC-500 0,75 3,4-4,9 HCFC-22 0,04-0,06 0,32-0,37 HFC-134a 0 0,24-0,29 HFC-152a 0 0,026-0,033 Ammoniak 0 0 Miljöpåverkan från köldmedier. Följande svenska förskrifter föreligger för köldmedieanvändning: Förbud mot nyinstallation av anläggningar med CFC (däribland CFC-12) gäller från 1 januari Den svenska CFC användningen skall ha minskat med 50% den 1 januari Ytterligare 25 % reduktion till den 1 januari Reduktionstalen är baserade på 1986 års förbrukade mängd. (Avser inhemsk användning). Användningen av HCFC-22 kommer från och med 1 januari 1994 att endast vara tillåten som köldmedium och som isolergas i skumplast. Vid stationära anläggningar med ett större innehåll av CFC och HCFC köldmedier än 200 kg skall daglig tillsyn ske med certifierad kompetens. Detta gäller från 1 januari 1993 med 6 månaders övergångsperiod. Atgärden leder till betydligt högre kostnader för ägare till lokala kylanläggningar.

7 5 Ytterligare planerade åtgärder för CFC samt HCFC reducering Användningen av HCFC kommer att begränsas. Byte från CFC-12 till HCFC-22 kan eventuellt vara en tillfällig lösning. Några konkreta överenskommelser har ej gjorts men signaler från Svenska Naturvårdsverket tyder på att HCFC-22 bara är acceptabelt på kort sikt. Man bör räkna med att detta köldmedium kommer att avvecklas helt. I Tyskland råder användningsförbud av HCFC-22 i nya anläggningar från och med år Ett projekteringsförbud mot nya anläggningar utrustade med HCFC-22 gäller från Med tanke på Tysklands inflytande när det gäller normering i industrisammanhang är ' sannolikheten stor att övriga EG-länder ansluter sig till dagens långtgående tyska miljölagar. Svenska Naturvårdsverket föreslår från och med 1995 en avgift på 300 kronor per kilo inköpt HCFC när det används som köldmedium. Kylanläggningar som innehåller CFC skall enligt Svenska. Naturvårdsverkets förslag avgiftsbeläggas med 600 kronor per kilo CFC. Resultat vid införande av Fjärrkyla blir följande: Inga köldmedier i kundanläggningarna Färre källor till köldmedieläckage Effektivare energianvändning EK ONOMI De flesta energiverken erbjuder fjärrkyla till ett fastställt kylenergipris men med anslutnings Och effektavgifter som varierar beroende på kostnad att ansluta kunden och kundens alternativ. Bedömningen om fjärrkyla är en bra affär eller ej för kunden beror mycket på kundens specifika situation. Det är viktigt att försöka få en uppfattning av vad de olika alternativen innebär för den framtida kostnaden av kylenergi. Nedan ges en lista på vad som bör beaktas vid jämförelsen fjärrkyla egen kylproduktion: Kostnader vid fjärrkylinstallation 1. Investeringskostnader Reglerutrustning Ventiler Rörinstallation Projektering 2. Kostnader för skötsel och underhåll Serviceavtal

8 6 Kostnader vid installation av egen lokal kylproduktion 1. Investeringskostnader Vätskekylaggregat Kylmediakylare Kylmediapumpar Rör, ventiler Kylmediakrets, rörinstallation Apparatskåp/elinstallation Kraftförsörjning Meryta maskinrum Takyta kylmediakylare Ventilation av maskinrum Projektering 2. Kostnader för skötsel och underhåll Egen personal Oversyn reglerutrustning Licensierad serviceman Oversyn kompressor Översyn köldmediakylare Freonhantering, påfyllning och läcksökning Glykolpåfyllning Smörjmedel Reservdelar Freonrapportering Att göra en absolut rättvisande kostnadsbedömning med utgångspunkt från nämnda punkter är inte alltid lätt. Miljöaspekter och osäkerhet om framtida miljöpålagor bör vägas in i den slutliga bedömningen av den totala nyttan med fjärrkyla. Energiverkens taxor reflekterar den verkliga kostnaden för kylenergileverans dvs. det är den kontrakterande kyleffekten som är den normalt dominerande årskostnaden medan kylenergikostnaden är relativt låg. Detta beror på att fjärrkyla liksom produktion av egen kyla kräver relativt stora investeringar initialt, medan däremot energikostnaderna är låga. Taxorna är mestadels uppbyggda med en anslutnings-, effekt och energiavgift. Kapitalkostnaden på anslutningsavgiften och effektavgiften utgör normalt % av totala årskostnaden för kylleveransen. Vad kostar då fjärrkyla? Kostnaden per förbrukad kwh kyla är helt beroende på hur mycket kylenergi som förbrukas i förhållande till abonnerad effekt. Ett vanligen använt mått på förbrukad årsenergi i mellansverige är 1000 timmar utnyttjningstid dvs energileverans motsvarande 1000 timmars fullt effektuttag. Baserat på 1000 timmars utnyttjningstid varierar energipriserna för fjärrkyla normalt mellan öre per kwh beroende på storlek på abonnemang och stad. Priset är beräknat med tanke på kapitalkostnad för anslutningavgift, årsavgift och rörliga kostnader men exklusive moms. Egen kylanläggning kostar mellan öre/kwh vid motsvarande förutsättningar. Det stora kostnadsspannet beror i huvudsak på om anläggningen är ny eller gammal, stor eller liten.

9 7 FJÄRRKYLPRODUKTION Fjärrkylproduktion i befintliga värmepumpanläggningar Vid produktion av värme i stora värmepumpar för fjärrvärmeändamål erhålls förutom nämnda värme även överskottskyla. Värmepumpen hämtar del av sin energi från renat avloppssvatten eller sjövatten. Till detta tillförs el och värme erhålls. Det renade avloppsvattnet / sjövattnet lämnar sedan värmepumpen, efter att energi uttagits, vid en låg temperatur. Denna överskottskyla som härvid produceras tas ej tillvara utan släpps i dagsläget oftast ut i närmaste recipient. Vid normal fjärrvärmeproduktion med värmepump medför 1 del elenergi plus 2 delar avloppsvattenlsjövatten att 3 delar värmeenergi erhålls. Förhållandet mellan erhållen nyttig energi och tillförd primärenergi uppgår till 3. Kombinerad värme- och fjärrkylproduktion med värmepump innebär att från 1 del elenergi plus 2 delar avloppsvatten/ sjövatten erhålls 3 delar värmeenergi samt 2 delar kylenergi. Förhållandet mellan erhållen nyttig energi och tillförd primärenergi uppgår till 5. Se figur 1. Detta skall jämföras med lokal kylproduktion som normalt har enkylfaktor på ca 3. 2 delar fjänkyla AVLOPPSVATTEN SJÖVATTEN ETC 3 delar fjärrvärme 1 del elenergi Figur 1. Kombinerad värme- och kylproduktion. Fjärrkylproduktion i stor kylmaskin i kombination med frikyla Fjärrkyla produceras centralt med stora kylmaskiner.. Kombinationen värme- och kylproduktion föreligger ej. Kylmaskinen placeras helst vid något vattendrag där kondensorvärme kan dumpas så att kallt å eller sjö vatten kan utgöra frikyla under vinterhalvåret. Förhållandet mellan erhållen kylenergi och tillförd primärenergi, kallad kylfaktor, kan uppgå ända till 5 vid installation av nya stora kylmaskiner. Frikyla Kallt bottenvatten från sjö, vattendrag utnyttjas som fjärrkyla. Eftersom kylan ej behöver produceras kallas detta frikyla. Oavsett metoder enligt ovan beskrivna växlas erhållen kyla mot en värmeväxlare till ett separat fjärrkylsystem.

10 S FJÄRRKYL DIST RI BUTION Distribution av det kylda vattnet sker med fördel i oisolerade rör i mark. Energiförlusterna blir relativt små på grund av att temperaturskillnaden mellan vattnet i rören och omkringliggande mark är liten. I vissa fall kan det vara lönsamt att ha någon typ av isolering för att förhindra energitransport från retur- till framledning. De större huvudledningarna behöver ej förläggas på frostfritt djup utan förläggs normalt med 1-1,2 meters täckning: Anledningen att ledningarna kan förläggas inom normalt tjäldjup är att man projekterar nätet så att viss cirkulation av vattnet alltid sker. Mindre ledningar, mestadels servisledningar, måste dock förläggas på frostfritt djup eller skyddas mot kyla på annat sätt. Variationen på typ av rör som kan användas för fjärrkyla är mycket stor och påminner mycket om det som används inom VA-tekniken. Rör av stål, plast, glasfiber och segjärn är alla tänkbara och slutgiltigt val är beroende på de specifika omständigheterna på platsen.

11 á

12 Byggnadsstyrelsens informationer T: Ch J.S BYGGNADSSTYRELSEN Fjärrkyla är framtagen vid Tekniska enheten vid Byggnadsstyrelsen Upplysningar om Byggnadsstyrelsens publikationer lämnas och ingår i skriftserien "Byggnadsstyrelsens publikationer". av informationssektionens biblioteks- och dokumentationsservice, Redigering och layout: Informationssektionen, Byggnadsstyrelsen. tel Upplaga: 700 ex Byggnadsstyrelsens publikationer kan beställas från kontorsservice/publikationsförrådet, tel Tryckeri: Garnisonstryckeriet, Stockholm, september 1993 Adress: Byggnadsstyrelsen, Stockholm

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Öppen fjärrvärme en affärsmodell för återvunnen energi Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på energi som annars går förlorad Vi utvecklar framtidens fjärrvärme

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

frågorna for projektet

frågorna for projektet Byggnadsstyrelsens handböcker Fingervisning för geoteknisk kvalitetssäkring 43 1993-09 -,f Klargörde geotekniskå frågorna for projektet Samla in befintlig information låt geoteknikern medverka 01 i projektets

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Köldmedier. Per-Erik Nilsson

Köldmedier. Per-Erik Nilsson Köldmedier Per-Erik Nilsson 1 EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFRSK som koordinator. EFFEKTIV finansieras av följande parter: ELFRSK Borlänge Energi AB Borås Energi

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI

BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI FAKTABILAGOR BILAGA 1 (7) Bilaga till energiplan BAKGRUNDSFAKTA OM ENERGI ENERGI OCH EXERGI Energi är ett begrepp som flitigt brukas, och missbrukas, i vardagslivet och i den offentliga debatten. Men vad

Läs mer

närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation.

närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation. närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation. Sydtotal är ett ventilationsföretag som arbetar med helhetskoncept, från idé till efterservice.

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring UMEÅ UNIVERSITET Projektarbete Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 2008-03-24 Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring Anna Persson Camilla Svensson Sammanfattning Då användningen

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014 Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet 4 november 2014 Agenda Miljö & ekonomi Einar Marknad och kundfrågor Cecilia Fikapaus med kaffe och smörgås Nya prismodellen energispartips Ove Borg Allmänt om

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Säsongslagring av energi

Säsongslagring av energi Nordbygg 2008 Energilager i mark Olika systemlösningar Göran Hellström Luleå Tekniska Universitet Energilager i mark Geoenergi - värme och kyla Geotermi Säsongslagring av energi 1 Energilager i grundvatten

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN 1 (5)

ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN 1 (5) 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Z - HALLEN bedömning av befintliga installationer för värme, ventilation, tappvarmvatten resp kyla. Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattning. Datum 2009-04-01 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Kortrapport Totalmetodik BELOK 2013-10-23. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Fastigheten Lidköpings ishall Lidköpings kommun Wikström VVS-Kontroll AB Mats Nyberg/031-707 23 22 Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår:

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli!

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli! Skånska Energi Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN Så här bra kan det bli! Skånska Energi Kort presentation av Skånska Energi Så här bra kan det bli! Referensprojekt enbart kostnadseffektiv kyla Referensprojekt

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Från pilotprojekt till skalbar modell 5 juni 2013 kl. 9:00-9:20 1 Mål för Öppen Fjärrvärme Utveckling av en lönsam, effektiv och välfungerande affärsmodell

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet?

Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? HUR KAN KYLA ALSTRAS? Eric Granryd Professor emeritus, KTH. Vilka alternativ finns och varför har vi de lösningar som vi har? Vilka faktorer påverkar energibehovet? Det första patentet på en metod att

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter.

Bostadshus, butikslokaler, sjukhus, industrifastigheter, skolor, konferensanläggningar, bilhallar och kyrkor. Sverige vimlar av fastigheter. Thermia Robust En högeffektiv fastighetsvärmepump som kan minska uppvärmningskostnaderna med mer än 50 %. Nyckelord är totalekonomi, driftsäkerhet, bekvämlighet och minskad miljöpåverkan. 1 Bostadshus,

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi.

Fjärrvärmebranschens vision. Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Fjärrvärmebranschens vision Fjärrvärmen löser individuella behov av värme när vi gemensamt återvinner energi. Från one-size-fits-all till skräddarsytt Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Öppen Fjärrvärme för Livsmedelsbranschen

Öppen Fjärrvärme för Livsmedelsbranschen Öppen Fjärrvärme för Livsmedelsbranschen Seminarium om värmeåtervinning Stockholm, 23 april. 2015 Per Gullbrand, Fortum Värme Chef Produktledning, AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad. Pers fokus

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer