Den. energi effektiva. staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den. energi effektiva. staden"

Transkript

1 Den energi effektiva staden

2 Göteborg - en energieffektiv stad Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Runtom i världen försöker man minska klimatpåverkan och öka energieffektiviten. I Göteborg arbetar vi med lokala åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser. genom att underteckna borgmästaravtalet för lokal hållbar energi har vi förbundit oss att gå längre än EU:s klimatmål till år Det innebär en rad utmaningar kopplade till stadens storlek, geografi och industriella historia. Exempelvis skapar den utspridda bebyggelsen och den låga andelen kollektivtrafikresande svårigheter för ett energieffektivt transportsystem. Samtidigt har vi goda möjligheter i Göteborg att möta dessa utmaningar. Var stad Efter stadens grundande 1621 dominerade sjöfart och handel Göteborgs stadsliv. Under 1800 talet utvecklades Göteborg till en modern industristad, en utveckling som fortsatte under 1900-talet genom framväxten av stora industriföretag som SKF och Volvo. Idag är halvmiljonstaden Göteborg hjärtat i en stor, varierad och växande arbetsmarknadsregion. Göteborg är även hem för många studenter och forskare genom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Göteborgs historia som handels- och industristad har skapat en god samarbetsanda mellan staden, universiteten och den privata sektorn. Särskilda plattformar har utvecklats för att stimulera detta så kallade trippelhelix-samarbete, exempelvis Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg och den senaste stora satsningen Mistra Centre for Urban Futures. Vara lösningar Genom samarbete med industrin och universitet, har vi kunnat utveckla ny teknik och nya metoder för minskad miljöpåverkan. Det har exempelvis lett till stora investeringar i fjärrvärmesystem och en rad biogasprojekt. 30% minskning av co2 utsläpp till 2020 Hela bostadssektorn kommer att genomgå en energieffektivisering genom att gamla bostadshus renoveras till lågenergibyggnader och nya byggnader lever upp till stränga krav på energianvändning. Genom medveten stadsplanering, informationsinsatser och investeringar i kollektivtrafik har vi tagit flera steg mot ett hållbart transportsystem. Målet är en tät blandstad som ger förutsättningar för att resa hållbart. Den här broschyren beskriver Göteborgs Stads arbete för hållbarhet inom energiproduktionen, transportsystemet och bostadssektorn. Vara mal Göteborgs kommunfullmäktige har antagit två lokala miljömål för att minska klimatpåverkan. Det långsiktiga målet är att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid (CO 2 ). För att nå målet behöver göteborgarens genomsnittliga utsläppsnivå av CO 2 - ekvivalenter sänkas från dagens cirka 10 ton till mindre än 2 ton. Vi har också antagit ett delmål som anger att utsläppen av koldioxid i Göteborg år 2020 ska ha minskat med minst 30 procent jämfört med

3 Göteborgs historia som handels- och sjöfartsstad har på många sätt format staden. Exempelvis anlades kanaler genom staden efter nederländsk förebild. Dessa erbjöd ett enkelt sätt att lossa och lasta gods till och från fartyg. Under 1700-talet gjorde Ostindiska kompaniet Göteborg till en viktig handelsstad och än står stenhus uppförda av dåtidens köpmän kvar. OVAN TILL VÄNSTER: Ostindiefararen Götheborg III är en kopia av det ursprungliga fartyget från sjuttonhundratalet. OVAN TILL HÖGER: Kungsportsplatsen i centrala Göteborg. NERE TILL VÄNSTER: Den snöklädda statyn av Poseidon blickar ut över Kungsportsavenyn. NERE TILL HÖGER: Kronhuset, den äldsta byggnaden i Göteborg, var ursprungligen ett vapenförråd eller tyghus som det då kallades. Idag är det en populär turistattraktion. 3

4 En framtid utan fossila bränslen Genom att använda befintlig infrastruktur på bästa möjliga sätt och samtidigt tillföra nya hållbara lösningar närmar vi oss ett energisystem baserat på enbart förnybara bränslen. i göteborg växer ett hållbart energisystem fram där vi använder de resurser vi har på bästa möjliga sätt. Vi försöker förbättra och utveckla användningen av befintlig infrastruktur och restprodukter från staden. Fjärrvärmesystemet och gasnätet byggdes tidigt ut i Göteborg och det kommunala energibolaget Göteborg Energi har fortsatt att genomföra stora investeringar i systemen. Stora satsningar sker också för att bättre utnyttja solenergi och vindkraft. Avfall utnyttjas Redan på femtiotalet startade bygget av fjärrvärmenätet som idag är över km långt och förser mer än 90 procent av alla flerbostadshus och kommersiella lokaler med värme. För produktion av varmvatten i fjärrvärmesystemet använder Göteborg Energi huvudsakligen spillvärme från industrier, energiproduktion och förbränning av avfall. Detta täcker runt 80 procent av bränslebehovet och under sommarmånaderna behövs ingen annan energikälla. Det mesta av den återstående fjärrvärmen producerar Göteborg Energi i sina egna kraftvärmeverk. De drivs huvudsakligen med olika former av biobränsle och naturgas. Det långsiktiga målet är att använda enbart förnybara energikällor. Satsningen på fjärrvärme är den enskilt viktigaste orsaken till den kraftiga förbättring av luftkvaliteten som skett i Göteborg de senaste fyra decennierna. Under samma period minskade även utsläppen av CO 2 med över 90 procent (per producerad värmeenhet). Minskningen beror framförallt på ett bättre utnyttjande av spillvärme, vilket drastiskt minskat användningen av olja. Lokala energiresurser Den biomassa som blir kvar efter gallring och beskärning i stadens grönområden tas numera om hand och används för att p r o d u c e r a v ä r m e. Energiproduk tionen från denna biomassa uppgår idag till ungefär 50 GWh per år. Målet är 300 GWh per år till Inom centrala Göteborg distribuerar Göteborg Energi även fjärrkyla. Den produceras med frikyla som hämtas in från det kalla vattnet i Göta älv. När det inte räcker, exempelvis under sommarmånaderna, kompletteras det med absorptionskyla. Absorption är en 90% av samtliga flerbostadshus värms med fjärrvärme. process som omvandlar överskottsvärme i fjärrvärmesystemet till kyla. Biogas Biogas är ett förnybart bränsle som kan utvinnas ur avloppsslam, kompost, skogsavfall eller annan biomassa. Idag används både naturgas och biogas för bilar, byggnader och kraftvärmeverk i Göteborg. Genom att investera i forskning och produktion av biogas drar Göteborg nytta av befintlig gasinfrastruktur och kan erbjuda ett förnybart alternativ. År 2007 öppnade Göteborg Energi Gasendal, världens då största anläggning för uppgradering av biogas med en årlig produktion på cirka 60 GWh. Anläggningen tar emot biogas från Gryaabs avloppsreningsverk och uppgraderar den till naturgaskvalitet. Biogasen säljs sedan som bränsle till bilar och bussar i Göteborgs-området via naturgasnätet. Göteborg Energi och återvinningsföretaget Renova planerar att bygga en ny anläggning för rötning av biologiskt hushållsavfall i Göteborg. Anläggningen beräknas producera 25 GWh biogas, som kan säljas till gaskunder i Göteborg. Produktion av biogas beräknas starta under

5 Vindkraft är en viktig del i ett hållbart system för elproduktion. Göteborg har en nästan outnyttjad potential för vindkraft. Vårt mål är att producera 300 GWh vindkraftsel år I centrala Göteborg utvidgar vi fjärrkylenätet för att kunna tillhandahålla energieffektiv kylning och ett bättre inomhusklimat till f ler kunder. Fjärrkyla distribueras till centrala Göteborg i ett slutet tunnel- och rörledningssystem, liknande det som används för fjärrvärme. Det är en driftsäker och effektiv form av kyla som ger f lera miljövinster. GoBiGas - storsatsning pa biogas Lokalt producerad biogas är ett av de bästa bränslena ur ett klimatperspektiv väntas en ny anläggning producera biogas motsvarande 1000 GWh energi. gothenburg biomass Gasification Project, GoBiGas, är namnet på Göteborg Energis stora satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket förväntas anläggningen årligen producera biogas motsvarande 1000 GWh energi. Det motsvarar drivmedel till bilar. GoBiGas-anläggningen kommer att producera biometan (Bio-SNG) från skogsavfall som grenar, rötter och toppar. Biomassan omvandlas till en brännbar gas genom termisk förgasning i anläggningen. Denna så kallade syntesgas omvandlas sedan till biogas med en kvalitet jämförbar med naturgas. En stor fördel med biogas är att man kan använda det nuvarande naturgasnätet för distribution. Eftersom gasen produceras från förnybara energikällor bidrar den inte till ökade utsläpp av CO 2 så som fossila bränslen gör. I valet av teknik och anläggningsutformning strävar projektet efter att få ut så hög verkningsgrad som möjligt. Målet är att nå 65 procent från biomassa till biogas och att den totala energiverkningsgraden ska ligga på över 90 procent. Lokaliseringen i Ryahamnen vid Göta Älvs utlopp är vald så att anläggningen placeras nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas-, och fjärrvärmenät. Dessutom medger platsen en långsiktig och flexibel bränslemottagning eftersom den har förutsättningar för både fartygs- och järnvägstransporter. Kylvatten till processen kan tas från intilliggande Göta älv. 5

6 Att bygga en hallbar stad I Göteborg finns några av de mest energieffektiva bostadshusen i Sverige. Dessutom finns flera goda exempel på hur man kan omvandla befintliga byggnader till lågenergibyggnader. det bästa sättet att minska energisektorns miljö- och klimateffekter är att minska användningen av energi. Därför strävar vi efter att minska energianvändningen i våra byggnader och arbetar för att alla framtida byggnader blir så energieffektiva som möjligt. Under de kommande tio åren kommer mer än hälften av alla lägenheter i Sverige att behöva renoveras. Många av dem byggdes under åren före energikrisen i början av sjuttiotalet. Då var energi billigt och lättillgängligt och incitament för att bygga energieffektivt saknades. Detta innebär att det idag finns både en möjlighet och en stor potential att minska energianvändningen. I den kommunala bostadskoncernen Framtiden har detta arbete redan påbörjats. Prisbelönt exempel Ett bra exempel på energieffektiv ombyggnation är Solhusen i Gårdsten, en prisbelönt omvandling av ett bostadsområde från början av 1970-talet. Genom att tillämpa en rad energibesparande tekniker och installera solpaneler minskades energianvändningen med 45 procent. Renoveringsarbetet ledde även till minskade driftkostnader, att modern återvinningsteknik infördes och att områdets estetiska och sociala värden lyftes. En viktig orsak till att projektet blev så framgångsrikt var att hyresgästerna var delaktiga och fick inflytande i planeringsprocessen. Projektet har fått många utmärkelser, bland dem World Habitat Award. Nya och strängare krav Många av Göteborgs gamla industriområden har blivit tillgängliga när verksamheter har flyttat eller lagt ner. Det har skapat en unik möjlighet at t omvandla centr ala delar av Göteborg till nya levande områden. För att säkerställa att nybyggnation sker på ett hållbart sätt finns ett program för miljöanpassat byggande. Den som vill bygga på kommunal mark, vilken är en stor andel av den tillgängliga marken i Göteborg, måste följa högt satta miljökrav. Målet med programmet är att all byggnation ska utföras efter bästa praxis, det vill säga det bästa som idag går att genomföra för hela branschen. Byggnader ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt under både bygg- och livstid. Programmet är indelat i sju delar. Det inkluderar frågor om byggnadens livslängd, energianvändning, fuktskydd, bullerskydd och miljöpåverkan under hela livscykeln. Det 60 kwh m 2 den högsta årliga energianvändningen i nybyggda bostäder på kommunens mark. område där ambitionen höjs mest är energihushållningen. Till exempel får ett flerbostadshus förbruka maximalt 60 kilowatt-timmar per kvadratmeter och år (kwh/m 2 A temp ) för uppvärmning och fastighetsel. Det kan jämföras med Boverkets byggkrav på 110 kwh/m 2 (A temp ) vid nybyggnation. De kommunala bostads- och energibolagen arbetar även för att ge boende i Göteborg mer direkt kontroll över sin energ i a n v ä n d n i n g o c h sina energikostnader. Genom att installera mätutrustning som ger mer exak t och direkt återkoppling av värme-, el- och varmvattenanvändning, blir det möjligt för kunden att följa hur deras beteende påverkar energianvändning och kostnader. Passivhus Passivhus är en typ av lågenergihus som kräver mycket lite extern e n e r g i f ö r u p p v ä r m n i n g o c h kylning. Göteborgsområdet har spelat en ledande roll i utvecklingen av passivhus i Sverige. I Lindås i södra Göteborg byggdes de första passivhusen i Sverige och i Göteborg finns både det första och största passivt uppvärmda flerbostadhuset i landet. 6

7 Göteborg har genomgått förändringar som öppnat upp gamla varvsområden för nybyggnation i de centrala delarna av staden. Här byggs f lera av stadens nya energieffektiva byggnader. Samtidigt finns det stora miljövinster att göra i de äldre områderna i Göteborg och det befintliga byggnadsbeståndet. I staden finns f lera goda exempel på hur man kan omvandla dessa byggnader till lågenergibostäder. 7

8 Hamnhuset är ett bra exempel på vår ambition att bygga så energieffektiva och hållbara byggnader som möjligt. Huset ligger längs kajen mitt i hjärtat av Sannegårdshamnen. Området är centralt lokaliserat i Göteborg och från huset är det gångavstånd till köpcentrum, skolor, restauranger och kollektivtrafik. Hamnhuset Ett stort passivhus som bevisar att energieffektiva byggnader kan vara mer lönsamma än konventionella. när hamnhuset, med sina 115 lägenheter, stod klart år 2008 blev det Sveriges första passivt uppvärmda flerbostadshus. Huset värms upp med överskottsvärme från elektrisk utrustning, de boendes egna kroppar och solen. Resultatet är en energibesparing på minst 50 procent jämfört med en konventionell byggnad. Allt utan att göra avkall på den standard och komfort som förväntas i en modern byggnad. Bakom Hamnhuset står det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som ansvarar för stadsutvecklingen i stora delar av centrala Göteborg. Huset är det tredje projektet i rad i deras program för utveckling av energieffektiva bostäder. Med Hamnhuset har de nu tagit programmet ett steg längre genom att bygga ett passivhus. Tack vare ett mycket välisolerat klimatskal, som är tätt och har minimalt med köldbryggor, så är husets uppvärmningsbehov lågt. Solfångare på taket och effektiv återvinning av värmen i ventilationsluften gör huset nästan självförsörjande när det gäller uppvärmning. Den externa energi som behövs tillgodoses med fjärrvärme och miljömärkt driftsel. Totalt sett så ger Hamnhuset 75 procent lägre CO 2 utsläpp jämfört med ett normalt nybyggt flerbostadshus i Sverige. Ett viktigt underlag för planeringen av Hamnhuset var resultaten av en mängd livscykelkostnadsberäkningar (LCC-beräkningar). Målet med beräkningarna var att hitta sätt att sänka energianvändningen utan att höja driftkostnaden och därmed hyran för hyresgästerna. För att lyckas med detta krävdes extra investeringar. Den större Sveriges första passivt uppvärmda flerbostadshus. investeringen gav dock en lägre totalkostnad då driftkostnaderna sjunker mer än kapitalkostnaden ökar. Analyserna visade att passivhus använder mer material än vanliga bostäder, men de extra CO 2 -utsläpp som skapas vid tillverkning av dessa material är återbetalda på mindre än tre år. Erfarenheter från planeringen och byggandet av Hamnhuset visar att det inte krävs några banbrytande innovationer för att bygga energieffektivt och långsiktigt. Däremot krävs nya synsätt på hur man använder tekniken i bostadshus. I Hamnhuset används beprövad teknik på ett mer optimerat sätt än tidigare. Det ställer inte högre krav på hyresgästerna än normalt, men genom att bo i Hamnhuset bidrar de till att utveckla framtidens energieffektiva bostäder. 8

9 Byggnaden på Katjas gata 119 sticker ut, både på grund av den orange färgen och på grund av sin låga energianvändning. Den använder endast en tredjedel av energin som en liknande byggnad från samma tid och hälften av ett konventionellt svenskt f lerbostadshus. Katjas gata 119 Ett bra exempel på hur vi antar utmaningen att minska energianvändningen i våra befintliga byggnader. på katjas gata 119, i hjärtat av Göteborgs största sammanhängande miljonprogramsområde och omgivet av gråa 40 år gamla byggnader, ligger en orange byggnad som ser helt nybyggd ut. I själva verket är den precis lika gammal som de omgivande byggnaderna i Backa Röd, men efter en renovering har byggnadens energianvändning minskat till en tredjedel av vad den tidigare var. Detta är resultatet av ett pilotprojekt utfört av det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Att bygga nytt och energieffektivt kräver att man löser ett antal tekniska och ekonomiska frågor. Om man vill tillämpa samma teknik vid ombyggnation av äldre byggnader kompliceras detta av att man måste ta hänsyn till byggnadens förutsättningar. Ombyggnationen av Katjas gata 119 gav flera möjligheter att hitta lösningar på dessa frågor. Det erbjöd även en möjlighet att studera hur hyresgästerna påverkas av en sådan omfattande renovering. Experter från Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har deltagit i projektet. Tekniska lösningar har utvecklats i nära samarbete mellan konsulter och entreprenörer, där alla bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Beräkningar av livscykelkostnader har spelat en stor roll för utformningen och valet av konstruktionslösningar. Krypgrund, tak och ytterväggar har tillläggsisolerats och samtliga fönster har bytts mot nya med lågt energivärde. Byggnaden är mycket lufttät och för att garantera ett bra inomhusklimat så installerades en ny till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Det nya systemet minimerar på så vis energiförluster genom att använda inomhusluften för att värma den inkommande luften.sammantaget skapar de här 66% lägre energianvändning efter ombyggnationen. insatserna ett så lågt uppvärmningsbehov att huset endast kommer att behöva tillskottsvärme via fjärrvärme och vattenradiatorer under årets kallaste månader. Total innebär ombyggnationen en minskning av energianvändningen från 178 kwh/ m 2 (A temp ) till cirka 60 kwh/m 2 (A temp ). Byggnadens energianvändning kommer kontinuerligt att mätas och kan när som helst avläsas i en webbaserad programvara. Användningen kommer att jämföras med ett exakt likadant befintligt punkthus i området som inte är ombyggt. För att ytterligare hjälpa de boende att minska sin energianvändning har det installerats utrustning för energimätning i varje lägenhet. Hyresgästerna kommer att få detaljerad information om sin användning och endast betala för det varmvatten och den el som de använder. 9

10 Vägen till hallbara transporter Genom stadsplanering och investeringar i kollektivtrafik skapar vi förutsättningar för framtidens hållbara transportsystem. Satsningar på cykling, miljöfordon och godspendlar på järnväg minskar vår klimatpåverkan redan idag. göteborg har en relativ t låg b efolkningstäthet o ch många enfunktionella bilberoende områden. Kollektivtrafikanvändningen ökar men är fortfarande lägre än i många andra nordeuropeiska städer av liknande storlek. Det finns alltså många utmaningar, men det innebär också att det finns ett stort utrymme för förbättringar. Ett viktigt verktyg i denna process är Göteborgs översiktsplan. Enligt den ska staden utvecklas främst genom komplet teringsbyg gnation i de centrala delarna av staden i kombination med byggande vid strategiska knutpunkter för kollektivtrafiken. Blandsstad eftersträvas med attraktiva stadsmiljöer där bostäder, kommersiella, institutionella och industriella funktioner blandas. Om bostäder, arbetsplatser och affärslokaler är bättre samlokaliserade kan fler behov tillgodoses lokalt och fler resor undvikas. Genom policyarbete och stadsplanering begränsas parkeringsplatser i områden med god tillgång till kollektivtrafik. För att öka andelen resor med kollektivtrafik har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en långsiktig strategi för utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Syftet med Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) är att binda ihop och utveckla de stora transportnoderna, prioritera kollektivtrafiken och på så sätt uppnå kortare restider. Kollektivtrafiken ska också vara en integrerad del av stadens utveckling. Samarbete mellan myndigheter och olika aktörer är avgörande för att nå framgång med arbetet. Strategin har därför utvecklats i samverkan med lokala kollektivtrafikbolag och nationella transport- och trafikmyndigheter. Målet är en kraftig ökning av andelen resor med kollektivtrafik, det innebär att antalet resor ökar från per dag år 2005 till 1 miljon per dag år Cykel- och gangtrafik Göteborgs Stad arbetar med flera projekt som syftar till att uppmuntra invånarna i Göteborg att cykla och promenera mer. Vi förbättrar och utvidgar nätet av cykelvägar vilket möjliggör snabbare, säkrare och 90% av kommunens fordonspark är miljöfordon. bekvämare cykelresor. Investeringar görs även för att öka antalet cykelparkeringar och införa lånecykelsystem. Genom att skapa fler bilfria gågator i centrala Göteborg vill vi uppmuntra fler människor att gå, cykla och använda kollektivtrafik. Varje år under Europeiska mobilitetsveckan uppmanas cirka anställda att lämna bilen hemma. Företag och organisationer tävlar mot varandra för att få den högsta andelen deltagare som lovar att ställa bilen under veckan och resultaten publiceras på projektets webbplats. Initiativet innebär kraftigt minskade utsläpp från biltransporter under den årliga kampanjveckan, och förhoppningsvis kommer det att få bestående effekter då fler människor upptäcker alternativ till bilkörning till och från arbetet. Miljöfordon För resor som kräver bil är det viktigt att fordonen är energieffektiva och körs på bränslen baserade på hållbara energikällor. Mer än 90 procent 1 0

11 Hållbara transportlösningar kan utvecklas på många olika sätt. I Göteborg har vårt arbete med järnvägspendlar, fordonsgas, pendeltåg och cykelbanor bidragit till ett energieffektivare och mindre klimatpåverkande transportsystem. Genom kampanjer och tävlingar har Göteborgs invånare uppmuntrats till att lämna bilen hemma en dag i veckan, cykla mer och att använda bilpooler. Genom telefonkampanjer har tiotusentals invånare i Göteborgsområdet intervjuats om sina transportvanor och informerats om alternativa färdsätt och fördelarna med dem. av fordonen i stadens fordonsflotta är miljöfordon (med låga CO2 utsläpp). Många av dem är gasfordon som drivs med biogas från stadens gasproduktionsanläggningar. År 2020 kommer all busstrafik att drivas med biogas, helst med hybridbussar. Stadens spårvagnar drivs med Bra Miljöval-märkt el från hållbara energikällor. Vi deltar även i strategiskt arbete för att stödja övergången till elbilar och plug in-hybrider. Järnvägspendlar Med endast en och en halv timme från öppet hav till kaj har Göteborgs Hamn ett idealiskt läge. 70 procent av industrin och befolkningen i Norden kan nås inom en radie på sex timmar och två tredjedelar av containertrafiken i Sverige passerar genom hamnen. Dessutom är det den enda nordiska hamnen med transoceana direktförbindelser från Fjärran Östern, Centralamerika och Nordamerika. Göteborgs Hamn satsar stor t p å at t ö k a an d el en go d s s o m transpor teras på tåg. År transporterades 22 procent av alla containrar till och från hamnen med tåg hade denna andel ökat till 50 procent. Samma år begränsades därmed CO2-utsläppen med ton genom att gods transporterades på tåg istället för på lastbil. Det motsvarar de årliga utsläppen från personbilar. Den positiva utvecklingen beror på ett system med tågpendlar som Göteborgs Hamn, tillsammans med järnvägsoperatörer, speditörer, rederier, Banverket och svensk import- och exportindustri, byggt upp. För tio år sedan startade den första pendeln till Karlstad. Idag finns det 26 pendlar med dagliga avgångar till 23 städer i Sverige och Norge. Tågpendlarna gör det möjligt att ha en direktlinje mellan städer runt om i Sverige och Nordens största hamn. Istället för att företagen fraktar godset på lastbil till hamnen körs det till närmaste inlandsterminal för att därefter lastas om på tåg till Göteborg. 11

12 Göteborg genom att underteckna borgmästaravtalet har Göteborgs Stad förbundit sig att gå längre än EU:s klimatmål. I denna broschyr presenterar vi exempel från vårt arbete med klimat och energifrågor i Göteborg. på borgmästaravtalets hemsida finns mer information om avtalet och stadens arbete: Länkar göteborgs stad: göteborg energi ab: gryaab ab, regionalt avloppsreningsverk: renova ab, regionalt avfalls- och återvinningsföretag: förvaltning ab framtiden, kommunal bostadskoncern : gårdstensbostäder, dotterbolag i framtidenkoncernen: bostads ab poseidon, dotterbolag i framtidenkoncernen: älvstranden utveckling ab, kommunalt utvecklingsbolag: göteborgs hamn ab, kommunalt hamnbolag: kollektivtrafikprogram för göteborgsregionen: resvanekampanjen nya vägvanor: åt t o n d e h u s e t r e k l a m b y r å

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23

Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23 Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23 Diarienummer KS/2008:87 Styrgrupp för Energiplanen Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp Samhällsbyggnadskontorets

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Framtiden är inte till salu

Framtiden är inte till salu Framtiden är inte till salu Omställningsplan för Stockholmsregionen FOTO: ANN FORSYTH Vänsterpartiet Storstockholm Juni 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Klimatsmarta bostäder eller dyrt och dragigt? Ett enkelt

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer