Den. energi effektiva. staden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den. energi effektiva. staden"

Transkript

1 Den energi effektiva staden

2 Göteborg - en energieffektiv stad Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Runtom i världen försöker man minska klimatpåverkan och öka energieffektiviten. I Göteborg arbetar vi med lokala åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser. genom att underteckna borgmästaravtalet för lokal hållbar energi har vi förbundit oss att gå längre än EU:s klimatmål till år Det innebär en rad utmaningar kopplade till stadens storlek, geografi och industriella historia. Exempelvis skapar den utspridda bebyggelsen och den låga andelen kollektivtrafikresande svårigheter för ett energieffektivt transportsystem. Samtidigt har vi goda möjligheter i Göteborg att möta dessa utmaningar. Var stad Efter stadens grundande 1621 dominerade sjöfart och handel Göteborgs stadsliv. Under 1800 talet utvecklades Göteborg till en modern industristad, en utveckling som fortsatte under 1900-talet genom framväxten av stora industriföretag som SKF och Volvo. Idag är halvmiljonstaden Göteborg hjärtat i en stor, varierad och växande arbetsmarknadsregion. Göteborg är även hem för många studenter och forskare genom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Göteborgs historia som handels- och industristad har skapat en god samarbetsanda mellan staden, universiteten och den privata sektorn. Särskilda plattformar har utvecklats för att stimulera detta så kallade trippelhelix-samarbete, exempelvis Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg och den senaste stora satsningen Mistra Centre for Urban Futures. Vara lösningar Genom samarbete med industrin och universitet, har vi kunnat utveckla ny teknik och nya metoder för minskad miljöpåverkan. Det har exempelvis lett till stora investeringar i fjärrvärmesystem och en rad biogasprojekt. 30% minskning av co2 utsläpp till 2020 Hela bostadssektorn kommer att genomgå en energieffektivisering genom att gamla bostadshus renoveras till lågenergibyggnader och nya byggnader lever upp till stränga krav på energianvändning. Genom medveten stadsplanering, informationsinsatser och investeringar i kollektivtrafik har vi tagit flera steg mot ett hållbart transportsystem. Målet är en tät blandstad som ger förutsättningar för att resa hållbart. Den här broschyren beskriver Göteborgs Stads arbete för hållbarhet inom energiproduktionen, transportsystemet och bostadssektorn. Vara mal Göteborgs kommunfullmäktige har antagit två lokala miljömål för att minska klimatpåverkan. Det långsiktiga målet är att Göteborg år 2050 har en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid (CO 2 ). För att nå målet behöver göteborgarens genomsnittliga utsläppsnivå av CO 2 - ekvivalenter sänkas från dagens cirka 10 ton till mindre än 2 ton. Vi har också antagit ett delmål som anger att utsläppen av koldioxid i Göteborg år 2020 ska ha minskat med minst 30 procent jämfört med

3 Göteborgs historia som handels- och sjöfartsstad har på många sätt format staden. Exempelvis anlades kanaler genom staden efter nederländsk förebild. Dessa erbjöd ett enkelt sätt att lossa och lasta gods till och från fartyg. Under 1700-talet gjorde Ostindiska kompaniet Göteborg till en viktig handelsstad och än står stenhus uppförda av dåtidens köpmän kvar. OVAN TILL VÄNSTER: Ostindiefararen Götheborg III är en kopia av det ursprungliga fartyget från sjuttonhundratalet. OVAN TILL HÖGER: Kungsportsplatsen i centrala Göteborg. NERE TILL VÄNSTER: Den snöklädda statyn av Poseidon blickar ut över Kungsportsavenyn. NERE TILL HÖGER: Kronhuset, den äldsta byggnaden i Göteborg, var ursprungligen ett vapenförråd eller tyghus som det då kallades. Idag är det en populär turistattraktion. 3

4 En framtid utan fossila bränslen Genom att använda befintlig infrastruktur på bästa möjliga sätt och samtidigt tillföra nya hållbara lösningar närmar vi oss ett energisystem baserat på enbart förnybara bränslen. i göteborg växer ett hållbart energisystem fram där vi använder de resurser vi har på bästa möjliga sätt. Vi försöker förbättra och utveckla användningen av befintlig infrastruktur och restprodukter från staden. Fjärrvärmesystemet och gasnätet byggdes tidigt ut i Göteborg och det kommunala energibolaget Göteborg Energi har fortsatt att genomföra stora investeringar i systemen. Stora satsningar sker också för att bättre utnyttja solenergi och vindkraft. Avfall utnyttjas Redan på femtiotalet startade bygget av fjärrvärmenätet som idag är över km långt och förser mer än 90 procent av alla flerbostadshus och kommersiella lokaler med värme. För produktion av varmvatten i fjärrvärmesystemet använder Göteborg Energi huvudsakligen spillvärme från industrier, energiproduktion och förbränning av avfall. Detta täcker runt 80 procent av bränslebehovet och under sommarmånaderna behövs ingen annan energikälla. Det mesta av den återstående fjärrvärmen producerar Göteborg Energi i sina egna kraftvärmeverk. De drivs huvudsakligen med olika former av biobränsle och naturgas. Det långsiktiga målet är att använda enbart förnybara energikällor. Satsningen på fjärrvärme är den enskilt viktigaste orsaken till den kraftiga förbättring av luftkvaliteten som skett i Göteborg de senaste fyra decennierna. Under samma period minskade även utsläppen av CO 2 med över 90 procent (per producerad värmeenhet). Minskningen beror framförallt på ett bättre utnyttjande av spillvärme, vilket drastiskt minskat användningen av olja. Lokala energiresurser Den biomassa som blir kvar efter gallring och beskärning i stadens grönområden tas numera om hand och används för att p r o d u c e r a v ä r m e. Energiproduk tionen från denna biomassa uppgår idag till ungefär 50 GWh per år. Målet är 300 GWh per år till Inom centrala Göteborg distribuerar Göteborg Energi även fjärrkyla. Den produceras med frikyla som hämtas in från det kalla vattnet i Göta älv. När det inte räcker, exempelvis under sommarmånaderna, kompletteras det med absorptionskyla. Absorption är en 90% av samtliga flerbostadshus värms med fjärrvärme. process som omvandlar överskottsvärme i fjärrvärmesystemet till kyla. Biogas Biogas är ett förnybart bränsle som kan utvinnas ur avloppsslam, kompost, skogsavfall eller annan biomassa. Idag används både naturgas och biogas för bilar, byggnader och kraftvärmeverk i Göteborg. Genom att investera i forskning och produktion av biogas drar Göteborg nytta av befintlig gasinfrastruktur och kan erbjuda ett förnybart alternativ. År 2007 öppnade Göteborg Energi Gasendal, världens då största anläggning för uppgradering av biogas med en årlig produktion på cirka 60 GWh. Anläggningen tar emot biogas från Gryaabs avloppsreningsverk och uppgraderar den till naturgaskvalitet. Biogasen säljs sedan som bränsle till bilar och bussar i Göteborgs-området via naturgasnätet. Göteborg Energi och återvinningsföretaget Renova planerar att bygga en ny anläggning för rötning av biologiskt hushållsavfall i Göteborg. Anläggningen beräknas producera 25 GWh biogas, som kan säljas till gaskunder i Göteborg. Produktion av biogas beräknas starta under

5 Vindkraft är en viktig del i ett hållbart system för elproduktion. Göteborg har en nästan outnyttjad potential för vindkraft. Vårt mål är att producera 300 GWh vindkraftsel år I centrala Göteborg utvidgar vi fjärrkylenätet för att kunna tillhandahålla energieffektiv kylning och ett bättre inomhusklimat till f ler kunder. Fjärrkyla distribueras till centrala Göteborg i ett slutet tunnel- och rörledningssystem, liknande det som används för fjärrvärme. Det är en driftsäker och effektiv form av kyla som ger f lera miljövinster. GoBiGas - storsatsning pa biogas Lokalt producerad biogas är ett av de bästa bränslena ur ett klimatperspektiv väntas en ny anläggning producera biogas motsvarande 1000 GWh energi. gothenburg biomass Gasification Project, GoBiGas, är namnet på Göteborg Energis stora satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket förväntas anläggningen årligen producera biogas motsvarande 1000 GWh energi. Det motsvarar drivmedel till bilar. GoBiGas-anläggningen kommer att producera biometan (Bio-SNG) från skogsavfall som grenar, rötter och toppar. Biomassan omvandlas till en brännbar gas genom termisk förgasning i anläggningen. Denna så kallade syntesgas omvandlas sedan till biogas med en kvalitet jämförbar med naturgas. En stor fördel med biogas är att man kan använda det nuvarande naturgasnätet för distribution. Eftersom gasen produceras från förnybara energikällor bidrar den inte till ökade utsläpp av CO 2 så som fossila bränslen gör. I valet av teknik och anläggningsutformning strävar projektet efter att få ut så hög verkningsgrad som möjligt. Målet är att nå 65 procent från biomassa till biogas och att den totala energiverkningsgraden ska ligga på över 90 procent. Lokaliseringen i Ryahamnen vid Göta Älvs utlopp är vald så att anläggningen placeras nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas-, och fjärrvärmenät. Dessutom medger platsen en långsiktig och flexibel bränslemottagning eftersom den har förutsättningar för både fartygs- och järnvägstransporter. Kylvatten till processen kan tas från intilliggande Göta älv. 5

6 Att bygga en hallbar stad I Göteborg finns några av de mest energieffektiva bostadshusen i Sverige. Dessutom finns flera goda exempel på hur man kan omvandla befintliga byggnader till lågenergibyggnader. det bästa sättet att minska energisektorns miljö- och klimateffekter är att minska användningen av energi. Därför strävar vi efter att minska energianvändningen i våra byggnader och arbetar för att alla framtida byggnader blir så energieffektiva som möjligt. Under de kommande tio åren kommer mer än hälften av alla lägenheter i Sverige att behöva renoveras. Många av dem byggdes under åren före energikrisen i början av sjuttiotalet. Då var energi billigt och lättillgängligt och incitament för att bygga energieffektivt saknades. Detta innebär att det idag finns både en möjlighet och en stor potential att minska energianvändningen. I den kommunala bostadskoncernen Framtiden har detta arbete redan påbörjats. Prisbelönt exempel Ett bra exempel på energieffektiv ombyggnation är Solhusen i Gårdsten, en prisbelönt omvandling av ett bostadsområde från början av 1970-talet. Genom att tillämpa en rad energibesparande tekniker och installera solpaneler minskades energianvändningen med 45 procent. Renoveringsarbetet ledde även till minskade driftkostnader, att modern återvinningsteknik infördes och att områdets estetiska och sociala värden lyftes. En viktig orsak till att projektet blev så framgångsrikt var att hyresgästerna var delaktiga och fick inflytande i planeringsprocessen. Projektet har fått många utmärkelser, bland dem World Habitat Award. Nya och strängare krav Många av Göteborgs gamla industriområden har blivit tillgängliga när verksamheter har flyttat eller lagt ner. Det har skapat en unik möjlighet at t omvandla centr ala delar av Göteborg till nya levande områden. För att säkerställa att nybyggnation sker på ett hållbart sätt finns ett program för miljöanpassat byggande. Den som vill bygga på kommunal mark, vilken är en stor andel av den tillgängliga marken i Göteborg, måste följa högt satta miljökrav. Målet med programmet är att all byggnation ska utföras efter bästa praxis, det vill säga det bästa som idag går att genomföra för hela branschen. Byggnader ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt under både bygg- och livstid. Programmet är indelat i sju delar. Det inkluderar frågor om byggnadens livslängd, energianvändning, fuktskydd, bullerskydd och miljöpåverkan under hela livscykeln. Det 60 kwh m 2 den högsta årliga energianvändningen i nybyggda bostäder på kommunens mark. område där ambitionen höjs mest är energihushållningen. Till exempel får ett flerbostadshus förbruka maximalt 60 kilowatt-timmar per kvadratmeter och år (kwh/m 2 A temp ) för uppvärmning och fastighetsel. Det kan jämföras med Boverkets byggkrav på 110 kwh/m 2 (A temp ) vid nybyggnation. De kommunala bostads- och energibolagen arbetar även för att ge boende i Göteborg mer direkt kontroll över sin energ i a n v ä n d n i n g o c h sina energikostnader. Genom att installera mätutrustning som ger mer exak t och direkt återkoppling av värme-, el- och varmvattenanvändning, blir det möjligt för kunden att följa hur deras beteende påverkar energianvändning och kostnader. Passivhus Passivhus är en typ av lågenergihus som kräver mycket lite extern e n e r g i f ö r u p p v ä r m n i n g o c h kylning. Göteborgsområdet har spelat en ledande roll i utvecklingen av passivhus i Sverige. I Lindås i södra Göteborg byggdes de första passivhusen i Sverige och i Göteborg finns både det första och största passivt uppvärmda flerbostadhuset i landet. 6

7 Göteborg har genomgått förändringar som öppnat upp gamla varvsområden för nybyggnation i de centrala delarna av staden. Här byggs f lera av stadens nya energieffektiva byggnader. Samtidigt finns det stora miljövinster att göra i de äldre områderna i Göteborg och det befintliga byggnadsbeståndet. I staden finns f lera goda exempel på hur man kan omvandla dessa byggnader till lågenergibostäder. 7

8 Hamnhuset är ett bra exempel på vår ambition att bygga så energieffektiva och hållbara byggnader som möjligt. Huset ligger längs kajen mitt i hjärtat av Sannegårdshamnen. Området är centralt lokaliserat i Göteborg och från huset är det gångavstånd till köpcentrum, skolor, restauranger och kollektivtrafik. Hamnhuset Ett stort passivhus som bevisar att energieffektiva byggnader kan vara mer lönsamma än konventionella. när hamnhuset, med sina 115 lägenheter, stod klart år 2008 blev det Sveriges första passivt uppvärmda flerbostadshus. Huset värms upp med överskottsvärme från elektrisk utrustning, de boendes egna kroppar och solen. Resultatet är en energibesparing på minst 50 procent jämfört med en konventionell byggnad. Allt utan att göra avkall på den standard och komfort som förväntas i en modern byggnad. Bakom Hamnhuset står det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som ansvarar för stadsutvecklingen i stora delar av centrala Göteborg. Huset är det tredje projektet i rad i deras program för utveckling av energieffektiva bostäder. Med Hamnhuset har de nu tagit programmet ett steg längre genom att bygga ett passivhus. Tack vare ett mycket välisolerat klimatskal, som är tätt och har minimalt med köldbryggor, så är husets uppvärmningsbehov lågt. Solfångare på taket och effektiv återvinning av värmen i ventilationsluften gör huset nästan självförsörjande när det gäller uppvärmning. Den externa energi som behövs tillgodoses med fjärrvärme och miljömärkt driftsel. Totalt sett så ger Hamnhuset 75 procent lägre CO 2 utsläpp jämfört med ett normalt nybyggt flerbostadshus i Sverige. Ett viktigt underlag för planeringen av Hamnhuset var resultaten av en mängd livscykelkostnadsberäkningar (LCC-beräkningar). Målet med beräkningarna var att hitta sätt att sänka energianvändningen utan att höja driftkostnaden och därmed hyran för hyresgästerna. För att lyckas med detta krävdes extra investeringar. Den större Sveriges första passivt uppvärmda flerbostadshus. investeringen gav dock en lägre totalkostnad då driftkostnaderna sjunker mer än kapitalkostnaden ökar. Analyserna visade att passivhus använder mer material än vanliga bostäder, men de extra CO 2 -utsläpp som skapas vid tillverkning av dessa material är återbetalda på mindre än tre år. Erfarenheter från planeringen och byggandet av Hamnhuset visar att det inte krävs några banbrytande innovationer för att bygga energieffektivt och långsiktigt. Däremot krävs nya synsätt på hur man använder tekniken i bostadshus. I Hamnhuset används beprövad teknik på ett mer optimerat sätt än tidigare. Det ställer inte högre krav på hyresgästerna än normalt, men genom att bo i Hamnhuset bidrar de till att utveckla framtidens energieffektiva bostäder. 8

9 Byggnaden på Katjas gata 119 sticker ut, både på grund av den orange färgen och på grund av sin låga energianvändning. Den använder endast en tredjedel av energin som en liknande byggnad från samma tid och hälften av ett konventionellt svenskt f lerbostadshus. Katjas gata 119 Ett bra exempel på hur vi antar utmaningen att minska energianvändningen i våra befintliga byggnader. på katjas gata 119, i hjärtat av Göteborgs största sammanhängande miljonprogramsområde och omgivet av gråa 40 år gamla byggnader, ligger en orange byggnad som ser helt nybyggd ut. I själva verket är den precis lika gammal som de omgivande byggnaderna i Backa Röd, men efter en renovering har byggnadens energianvändning minskat till en tredjedel av vad den tidigare var. Detta är resultatet av ett pilotprojekt utfört av det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Att bygga nytt och energieffektivt kräver att man löser ett antal tekniska och ekonomiska frågor. Om man vill tillämpa samma teknik vid ombyggnation av äldre byggnader kompliceras detta av att man måste ta hänsyn till byggnadens förutsättningar. Ombyggnationen av Katjas gata 119 gav flera möjligheter att hitta lösningar på dessa frågor. Det erbjöd även en möjlighet att studera hur hyresgästerna påverkas av en sådan omfattande renovering. Experter från Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har deltagit i projektet. Tekniska lösningar har utvecklats i nära samarbete mellan konsulter och entreprenörer, där alla bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Beräkningar av livscykelkostnader har spelat en stor roll för utformningen och valet av konstruktionslösningar. Krypgrund, tak och ytterväggar har tillläggsisolerats och samtliga fönster har bytts mot nya med lågt energivärde. Byggnaden är mycket lufttät och för att garantera ett bra inomhusklimat så installerades en ny till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Det nya systemet minimerar på så vis energiförluster genom att använda inomhusluften för att värma den inkommande luften.sammantaget skapar de här 66% lägre energianvändning efter ombyggnationen. insatserna ett så lågt uppvärmningsbehov att huset endast kommer att behöva tillskottsvärme via fjärrvärme och vattenradiatorer under årets kallaste månader. Total innebär ombyggnationen en minskning av energianvändningen från 178 kwh/ m 2 (A temp ) till cirka 60 kwh/m 2 (A temp ). Byggnadens energianvändning kommer kontinuerligt att mätas och kan när som helst avläsas i en webbaserad programvara. Användningen kommer att jämföras med ett exakt likadant befintligt punkthus i området som inte är ombyggt. För att ytterligare hjälpa de boende att minska sin energianvändning har det installerats utrustning för energimätning i varje lägenhet. Hyresgästerna kommer att få detaljerad information om sin användning och endast betala för det varmvatten och den el som de använder. 9

10 Vägen till hallbara transporter Genom stadsplanering och investeringar i kollektivtrafik skapar vi förutsättningar för framtidens hållbara transportsystem. Satsningar på cykling, miljöfordon och godspendlar på järnväg minskar vår klimatpåverkan redan idag. göteborg har en relativ t låg b efolkningstäthet o ch många enfunktionella bilberoende områden. Kollektivtrafikanvändningen ökar men är fortfarande lägre än i många andra nordeuropeiska städer av liknande storlek. Det finns alltså många utmaningar, men det innebär också att det finns ett stort utrymme för förbättringar. Ett viktigt verktyg i denna process är Göteborgs översiktsplan. Enligt den ska staden utvecklas främst genom komplet teringsbyg gnation i de centrala delarna av staden i kombination med byggande vid strategiska knutpunkter för kollektivtrafiken. Blandsstad eftersträvas med attraktiva stadsmiljöer där bostäder, kommersiella, institutionella och industriella funktioner blandas. Om bostäder, arbetsplatser och affärslokaler är bättre samlokaliserade kan fler behov tillgodoses lokalt och fler resor undvikas. Genom policyarbete och stadsplanering begränsas parkeringsplatser i områden med god tillgång till kollektivtrafik. För att öka andelen resor med kollektivtrafik har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en långsiktig strategi för utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Syftet med Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) är att binda ihop och utveckla de stora transportnoderna, prioritera kollektivtrafiken och på så sätt uppnå kortare restider. Kollektivtrafiken ska också vara en integrerad del av stadens utveckling. Samarbete mellan myndigheter och olika aktörer är avgörande för att nå framgång med arbetet. Strategin har därför utvecklats i samverkan med lokala kollektivtrafikbolag och nationella transport- och trafikmyndigheter. Målet är en kraftig ökning av andelen resor med kollektivtrafik, det innebär att antalet resor ökar från per dag år 2005 till 1 miljon per dag år Cykel- och gangtrafik Göteborgs Stad arbetar med flera projekt som syftar till att uppmuntra invånarna i Göteborg att cykla och promenera mer. Vi förbättrar och utvidgar nätet av cykelvägar vilket möjliggör snabbare, säkrare och 90% av kommunens fordonspark är miljöfordon. bekvämare cykelresor. Investeringar görs även för att öka antalet cykelparkeringar och införa lånecykelsystem. Genom att skapa fler bilfria gågator i centrala Göteborg vill vi uppmuntra fler människor att gå, cykla och använda kollektivtrafik. Varje år under Europeiska mobilitetsveckan uppmanas cirka anställda att lämna bilen hemma. Företag och organisationer tävlar mot varandra för att få den högsta andelen deltagare som lovar att ställa bilen under veckan och resultaten publiceras på projektets webbplats. Initiativet innebär kraftigt minskade utsläpp från biltransporter under den årliga kampanjveckan, och förhoppningsvis kommer det att få bestående effekter då fler människor upptäcker alternativ till bilkörning till och från arbetet. Miljöfordon För resor som kräver bil är det viktigt att fordonen är energieffektiva och körs på bränslen baserade på hållbara energikällor. Mer än 90 procent 1 0

11 Hållbara transportlösningar kan utvecklas på många olika sätt. I Göteborg har vårt arbete med järnvägspendlar, fordonsgas, pendeltåg och cykelbanor bidragit till ett energieffektivare och mindre klimatpåverkande transportsystem. Genom kampanjer och tävlingar har Göteborgs invånare uppmuntrats till att lämna bilen hemma en dag i veckan, cykla mer och att använda bilpooler. Genom telefonkampanjer har tiotusentals invånare i Göteborgsområdet intervjuats om sina transportvanor och informerats om alternativa färdsätt och fördelarna med dem. av fordonen i stadens fordonsflotta är miljöfordon (med låga CO2 utsläpp). Många av dem är gasfordon som drivs med biogas från stadens gasproduktionsanläggningar. År 2020 kommer all busstrafik att drivas med biogas, helst med hybridbussar. Stadens spårvagnar drivs med Bra Miljöval-märkt el från hållbara energikällor. Vi deltar även i strategiskt arbete för att stödja övergången till elbilar och plug in-hybrider. Järnvägspendlar Med endast en och en halv timme från öppet hav till kaj har Göteborgs Hamn ett idealiskt läge. 70 procent av industrin och befolkningen i Norden kan nås inom en radie på sex timmar och två tredjedelar av containertrafiken i Sverige passerar genom hamnen. Dessutom är det den enda nordiska hamnen med transoceana direktförbindelser från Fjärran Östern, Centralamerika och Nordamerika. Göteborgs Hamn satsar stor t p å at t ö k a an d el en go d s s o m transpor teras på tåg. År transporterades 22 procent av alla containrar till och från hamnen med tåg hade denna andel ökat till 50 procent. Samma år begränsades därmed CO2-utsläppen med ton genom att gods transporterades på tåg istället för på lastbil. Det motsvarar de årliga utsläppen från personbilar. Den positiva utvecklingen beror på ett system med tågpendlar som Göteborgs Hamn, tillsammans med järnvägsoperatörer, speditörer, rederier, Banverket och svensk import- och exportindustri, byggt upp. För tio år sedan startade den första pendeln till Karlstad. Idag finns det 26 pendlar med dagliga avgångar till 23 städer i Sverige och Norge. Tågpendlarna gör det möjligt att ha en direktlinje mellan städer runt om i Sverige och Nordens största hamn. Istället för att företagen fraktar godset på lastbil till hamnen körs det till närmaste inlandsterminal för att därefter lastas om på tåg till Göteborg. 11

12 Göteborg genom att underteckna borgmästaravtalet har Göteborgs Stad förbundit sig att gå längre än EU:s klimatmål. I denna broschyr presenterar vi exempel från vårt arbete med klimat och energifrågor i Göteborg. på borgmästaravtalets hemsida finns mer information om avtalet och stadens arbete: Länkar göteborgs stad: göteborg energi ab: gryaab ab, regionalt avloppsreningsverk: renova ab, regionalt avfalls- och återvinningsföretag: förvaltning ab framtiden, kommunal bostadskoncern : gårdstensbostäder, dotterbolag i framtidenkoncernen: bostads ab poseidon, dotterbolag i framtidenkoncernen: älvstranden utveckling ab, kommunalt utvecklingsbolag: göteborgs hamn ab, kommunalt hamnbolag: kollektivtrafikprogram för göteborgsregionen: resvanekampanjen nya vägvanor: åt t o n d e h u s e t r e k l a m b y r å

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar. Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram

Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar. Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram En hållbar stad är en stad utan fossila bränslen Hållbara resor Förnybara bränslen Nära tillgång

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Biogas Rötning. Förgasning (GoBiGas)

Biogas Rötning. Förgasning (GoBiGas) Biogas Rötning Förgasning (GoBiGas) Världens första miljömärkta drivmedel 40 TWh Biogas: En väg till det hållbara transportsamhället 50 TWh 60 TWh (förgasning) 10 TWh (rötning) Skogsavfall Tillgängligt

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB Rya Kraftvärmeverk en anläggning för framtiden Vår energigasvision:

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Miljöanpassat byggande. 2010-01-22 Lukas Memborn

Miljöanpassat byggande. 2010-01-22 Lukas Memborn Dagens innehåll: Fastighetsnämnden/Fastighetskontoret Vad är en markanvisning? Programmets koppling till markanvisningarna Programmets innehåll Fastighetsnämnden = mark- & bostadspolitiskt organ Fastighetskontoret

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad

Ingmarie Ahlberg. Exploateringskontoret Stockholms stad Ingmarie Ahlberg Exploateringskontoret Stockholms stad, * Hammarby sjöstad * Tre nya miljöprofilprojekt - Lövholmen - Norra Djurgårdsstaden - Miljöprofilering Järva upprustning miljonprogramsområdena 2

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Det gröna Göteborg Hållbara system & innovationer. Bernt Svensén Affärsdriven miljöutveckling Business Region Göteborg AB

Det gröna Göteborg Hållbara system & innovationer. Bernt Svensén Affärsdriven miljöutveckling Business Region Göteborg AB Det gröna Göteborg Hållbara system & innovationer Bernt Svensén Affärsdriven miljöutveckling Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg Startade 1977 som Näringslivssekretariatet Bolagiserades

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer