VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2009"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2008 Sidan 1 av 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL ÅRSMÖTET 2009 v7 För verksamhetsåret 2008, Sällskapets 60:e, lägger styrelsen fram denna verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret löper 1/11-31/10. STYRELSE Styrelsen har bestått av: Ulf Haraldsson, ordförande Eric Frykfeldt, varvschef Ulf Kraepelien, kassör Jan Tottie, intendent Jan Bäcklund, övrig ledamot - IT Janne Björck, sekreterare Tomas Grut, hamnkapten Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Lars-Erik Thorell, klubbmästare ORDFÖRANDEN Året, sett ifrån sällskapets perspektiv, har varit förhållandevis lugnt jämfört med tidigare års renoveringar, ombyggnationer, stormar och andra omvälvande händelser. Styrelsearbetet har under året mest handlat om relativt okomplicerade frågeställningar och det märks verkligen att sällskapet idag har en iordninggjord och välskött hamn och varvsanläggning som fungerar så bra som den bara kan. För den skull lutar vi oss inte tillbaka utan försöker se och planera så långt framåt som möjligt. Vårt goda ekonomiska läge har gjort att vi kunnat amortera på våra lån i en betydligt snabbare takt än planerat vilket naturligtvis gynnar oss på alla sätt. Vi kan se framtiden an med tillförsikt och ser inga direkt ovädersmoln på himlen som det ser ut nu. På årsmötet den 29 januari presenterade styrelsen förslag till reviderade stadgar för sällskapet som antogs av årsmötet. Efter årsmötet som besöktes av ett 40 tal medlemmar fick vi lyssna på ett intressant och underhållande föredrag av Martin Svenzon som med bildvisning berättade om sin långsegling medsols runt Skandinavien. Styrelsen kallade till extra årsmöte i samband med vårstädningen den 7 maj och då fastställdes de nya stadgarna var det 60 år sedan sällskapet bildades. Detta firades med en riktig jubileumsfest som avhölls i klubbhuset lördagen den 6 september. Ett hundratal glada medlemmar med respektive avnjöt havets läckerheter och dansade in på småtimmarna till levande musik. Det var trångt gemytligt och högt i tak. Vi hade den stora äran att gästas av några medlemmar som varit med ända från början, bland annat av Kaffe-Kalle, en av sällskapets grundare som mycket initierat och roligt höll tal och beskrev bl.a. de omständigheter som ledde till bildandet av sällskapet. Vi har idag totalt 52 F18 katamaraner knutna till sällskapet. Det är fantastiskt roligt och se hur denna klass ökar i antal och skapar ökat intresse i omvärlden. För sällskapets del har vår nya ramp på bortre uppläggningsplatsen inneburit ett lyft då vi kan härbärgera fler katamaraner sommartid på området. Det har dock inneburit problem med det ökade antalet katamaraner vad gäller vinterplatser. Vi har inte plats för både katamaraner och våra andra båtar på bortre uppläggningsplatsen vintertid och därför har vi i år fått göra en speciallösning där vi placerat katamaranerna på pirens utsida. Detta fungerar dock inte i längden och vi arbetar på att finna andra lösningar för detta. Vi kommer även att föreslå för årsmötet att vi i styrelsen väljer in en ny särskild ledamot med ansvar för F18 frågorna då dessa inte längre är en liten del av vår verksamhet. Vi vill verkligen fortsätta vara den primära klubben för dessa entusiaster.

2 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2008 Sidan 2 av 5 Vi är en av de få båtklubbar som inte tillämpar medlemsbevakning dvs att medlemmarna åläggs att gå vakt i båtklubben på nätterna. Detta beror på flera orsaker. Vi har bara en väg ut och in på området med en låst grind, sällskapets läge är bra mitt i ett bostadsområde där många hör och ser vad som händer och vi har flera medlemmar som besöker klubbområdet dagligen och håller kontroll på vad som händer. Vi har dock haft en del stölder de senaste åren och detta aktualiserar diskussionen om hur vi bäst skyddar oss. För närvarande har vi ett avtal med Securitas som vissa perioder ronderar på området. Det kostar oss inte så mycket och vi har hittills bedömt att omfattningen räcker för våra behov. En allvarlig fråga i sammanhanget är det ökade antal stölder som bedöms göras av våra egna medlemmar dvs tillgrepp av ex. verktyg, mastbeslag och liknande. Detta skapar om inte annat en dålig stämning i klubben. Vi är tacksamma för alla tips på hur vi kan förbättra säkerheten inom sällskapets hägn. Tillsammans skapar vi den trivsel och samvaro som kännetecknar ASS verksamhet. Medlemmarna har tillsammans bestämt att ASS ska präglas av Delaktighet. Innebörden av delaktighet är för oss är: -Hjälpsamhet -Initiativ -Tolerans -Lyhördhet/Respekt -Ödmjukhet För många är det en självklarhet att innebörden av dessa begrepp utgör grunden till hur bra en förening, företag eller en familj fungerar och vad man uppnår tillsammans. Samtidigt ställer begreppen krav på varje individ. Ju fler av oss som tror på att det är en gemensam värdegrund som utgör basen för hur bra ASS blir, desto större är chansen att ASS kommer att utvecklas och bli ännu bättre och roligare att vara medlem i. Eller som Roy säger i Macken : De ska va gött o leva. De ska va gött att vara med i ASS. REVISORER Mikael Mossberg och Svante Sköldberg har varit revisorer med Olle Borgstav som revisorsuppleant. MEDLEMMAR OCH BÅTAR (2007 års siffror inom parentes) Antalet medlemmar var vid verksamhetsperiodens slut 429 (420), varav 36 familjemedlemmar (34), 6 juniorer (5) och 50 ständiga medlemmar (54). Antalet båtar var vid periodens slut: 102 motorbåtar (101) 87 segelbåtar (91) 6 roddbåtar i sjön (8) 6 jollar & kanoter på land (13) 52 katamaraner (39)

3 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2008 Sidan 3 av 5 MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER Ordinarie årsmöte har hållits enligt stadgarna. Extra årsmöte hölls i maj 2008 med beslut om förändring av stadgarna. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda sammanträden. Dessutom har styrelsearbete utförts i arbetsgrupper mellan styrelsemötena. Årsmöteshandlingarna och protokoll från styrelsemötena har publicerats på hemsidan. Vår- och höststädning har genomförts snabbt och effektivt. I samband med sjö- och torrsättning har gemensam ärtsoppslunch ätits. Klubben firade 60-årsjubileum med stor fest hösten Övriga möten och sammankomster redovisas under respektive rubrik. HAMN OCH VARV Under verksamhetsåret har kommittén haft ett antal ej protokollförda möten för att driva de löpande underhålls- och förbättringsarbeten som beslutats. Den årliga besiktningen av hamnen med representanter från kommunens fritids-, park-, gatuoch miljökontor har genomförts. Våra önskemål om upprustning av toalett- och duschutrymmena i pumphuset diskuterades, och kommunen lovade att åtgärda detta under vinterhalvåret Uppläggningsområdet öster om Friggeboden, som under sommaren utnyttjats för uppställning av katamaraner och kajaker, har fungerat bra tack vare den nya rampen. En flytbrygga har anskaffats och kommer att förankras mellan rampen och berget för att underlätta sjösättning och angöring för katamaranseglarna. Översyn och inspektion av kranarna har genomförts. Arbetet med att återställa det extra steget längs strandkajen utanför staketet som påbörjats, är planerat att slutföras under vintern Arbetsplikterna har i huvudsak utnyttjats för röjningsarbeten samt städning av hamnområdet. Allt gammalt obrukbart virke har sorterats ut och kastats. Ej utnyttjade bojar och bojstenar har placerats i bergsskärningen. Mastskjulet har städats och ny förteckning över masternas placering har upprättats. Fyra medlemmar har hörsammat Hamn- och varvskommitténs upprop till medlemmarna att åta sig mer tidskrävande arbetsuppgifter för underhåll och förbättringar. Tack vare detta har vi bl a fått östra gaveln på klubbhuset skrapad och målad, ASS-skylten vid början av piren är uppfräschad och sidan mot sjön har försetts med en stor skylt ASS i blått på vit botten. Ett av köksfönstren har reparerats och målats. De som utfört arbetet har ersatts genom återbetalning av erlagd avgift till underhållsfonden. För att underlätta anslutning av el till de båtar, som fem medlemmar valt att låta ligga kvar i sjön under vintern, har klubben anskaffat två flexibla undercentraler från vilka kablar kan dras

4 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2008 Sidan 4 av 5 ut på ponton 1 och 2. De innehåller också mätare för att kunna fastställa hur mycket el som förbrukas. SEGLINGAR Kappseglingar får en allt större del av sällskapets verksamhet och under verksamhetsåret har aktiviteten varit på en fortsatt hög nivå. Första helgen i september - i samband med 60-årsjubileet - arrangerades Askrikeregattan av en kreativ seglingskommitté. Tillsammans med F18-entusiasterna Leff Dahl och Magnus Nordström lade Björn Littorin och Eric Frykfeldt korta banor som skapade mycket dynamiska och lyckade seglingar för de två klasserna Drake och H-båt. I Drakklassen segrade ASSseglarna Roffe Nürnberg med gastarna Pär Nürnberg och Stefan Klärre strax före Peder Bruske med besättning. Vinnare i H-båtsklassen blev Vasilij Gunnermark från Södertälje tätt följd av ASS-seglarna Theodor, Georg och Nicolaj Tolstoy. Inom ASS gläds vi mycket åt den professionella kappseglingsnivå vi har bland våra F18- seglare. Tack vare ordningsställandet av den inre hamnplanen har ytterligare F18-seglare kunnat erbjudas plats i ASS under Det är en fröjd att se all den aktivitet som råder på piren och i farvattnen utanför ASS. Då vintern 2008 var isfri höll F18-seglarna igång under nästan varje dag hela året! EKONOMI För verksamhetsåret 2008 redovisas ett positivt resultat på kronor före dispositioner (år 2007, kronor). I likhet med år 2007 förklaras det stora överskottet framför allt av en god tillströmning av nya medlemmar och båtar. Antalet katamaraner ökade till exempel med 13 båtar under året, från 39 till 52 båtar. Vidare beror överskottet på att några medel inte har behövt användas för investeringar eller omfattande förbättringar och underhåll under Det stora överskottet medger att en avsättning på kronor kan göras till Underhållsfonden och utgör där resurser som kan disponeras för framtida investeringar och underhåll. Den ingående ansamlade förlusten uppgick till kronor vid årets början. Eftersom årets redovisade överskott efter dispositioner uppgår till kr och därmed överstiger den ansamlade förlusten med kronor redovisas nu ett positivt eget kapital, vilket föreslås överförd i ny räkning. Låneskulden som ursprungligen uppgick till kronor och som uppkom i samband med renoveringen av utrustningskajen är efter planenliga amorteringar och efter två extra amorteringar på sammanlagt kronor nu nere i kronor. Sällskapets ekonomiska resultat och ställning i övrigt framgår av bifogad resultat- och balansräkning med noter.

5 Verksamhetsberättelse ASS, verksamhetsåret 2008 Sidan 5 av 5 HEMSIDAN Föreningens hemsida har fortlöpande förnyats och uppdaterats under året. Adress till hemsidan är ÖVRIGT - Lidingö i januari 2009 Ulf Haraldsson Janne Björck Ulf Kraepelien Björn Littorin Tomas Grut Jan Tottie Eric Frykfeldt Lars-Erik Thorell Jan Bäcklund

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2014 Innehåll Sid. Fakta om klubben 1 Rapporter från styrelse och kommittéer 3 Funktionärer 6 Fakta om klubben Medlemmar Klubben har den 31 december 493,

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Sjöfartsverket tillstånd nr 50-01331 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Vaktlistan Årets vaktlista ligger nu i

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer