2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning"

Transkript

1 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 18 Noter 43 Revisionsberättelse 44 Styrelse 45 Ledningsgrupp 46 Valberedning och Prövningsnämnd 47 Fullmäktige L änsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdag 29 mars 212 kl 17 i Uddevalla. S amtliga bilder är tagna i Göteborg och Bohuslän. Mario Lönnquist har fotograferat merparten. 2 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

3 God tillväxt men dåligt resultat. Så kan året 211 sammanfattas. Året är dock det första på flera år som vi har tillväxt i våra kundbestånd. vd-kommentar Nöjda kunder, god tillväxt men dåligt resultat God tillväxt men dåligt resultat. Så kan året 211 sammanfattas i en mening. Året är dock det första på flera år som vi har tillväxt i våra kundbestånd. Premieinkomsten ökar med drygt 5 procent, marknadsandelarna ökar inom de flesta objektgrupper och affärsvolymen i bank ökar med 16 procent. Försäljningen av liv- och pensionsförsäkring minskade visserligen med 1 procent men det får ändå anses som godkänt. Marknadens mest nöja kunder Vad är bättre att ha än nöjda kunder? Länsförsäkringar blev under 211 åter den bank som har de mest nöjda privat- och bolånekunderna för 7e året av 8 möjliga. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utsågs samtidigt till fastighets förmedlaren med de mest nöjda kunderna. Inom sakförsäkring blev vi god tvåa. Givetvis ett streck i räkningen men samtidigt en utmaning att gripa tag i. Vi har varit lite för passiva med att berätta om allt bra vi gör inom sakförsäkring, inte minst inom skadeområdet. Där har vi låtit en konkurrent berätta om hur skadereglering ska vara. Skadereglering som är Läns för säkringars adelsmärke, det område där vi verkligen är på vår hemmaplan. Så visst har vi lite att jobba med även om kunderna är mycket nöjda. Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Många små steg av ständiga förbättringar kommer att ge resultat. God tillväxt Länsförsäkringar Liv stängde nyteckningen av tradlivförsäkring under september vilket lett till ett betydande bortfall från försäkringsförmedlarna. Däremot har de egna säljkanalerna klarat att hantera detta och till och med ökat försäljningen under årets sista kvartal. Vi har också med mycket gott resultat startat ett arbete med att rädda kvar kunder som övertalats av konkurrenter att byta bolag. Tillsammans med nyvunna kunder ger det en god tillväxt. Efter ett par år med sjunkande premieinkomst kommer därför premieinkomstökningen som ett gott kvitto på en bra försäljningsinsats. Skadeåret 211 Året blåste och flöt bokstavligen bort. Ett kraftigt sommarskyfall och fyra stormoväder i december med högvatten i havet gjorde att ett redan tidigare ansträngt skade resultat blev riktigt dåligt, speciellt inom företagssegmentet. Vi hade fortsatt höga skadekostnader inom företagsmotor trots åtgärder i beståndet. Det är framförallt yrkestrafikenn som haft fortsatt mycket skador. Även vår gamla paradgren kombinerad företagsförsäkring är tungt skadebe lastad. Under hösten startade vi därför ett kundvårdsprogram för att förbättra resultatet inom företagsområdet. Det innehåller såväl premiejusteringar som åtgärder för bättre riskurval liksom ett generellt förbättrat kvalitetsarbete. Vi förväntar oss rejäla effekter av programmet och kommer att följa effekterna på detaljerad nivå. Vi har stort yrkeskunnande och gedigen kompetens och erfarenhet i vår organisation vilket bör säkerställa att vi når de effekter vi räknar med. Liv- och pensionsmarknaden Stängningen av vårt tradlivbolag för nyteckning kom olämpligt men blev nödvändig på grund av skuldkrisens påverkan på kapitalmarknaden. Ett så extremt lågt ränteläge som uppstod under hösten är det mycket svårt för ett livförsäkringsbolag med traditionella garantiprodukter att hantera. Stängningen blir också olycklig i så måtto att vi nu saknar en för kunden riktigt bra garanti produkt. Moderna fondförsäkringsprodukter kan ersätta tradprodukterna men många företag och pensionssparare har både vant sig vid och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211 3

4 Det bästa av allt är ändå att det varje dag strömmar ständigt nya kunder till banken. Kunder som är sakförsäkringskunder och som också ger oss sitt förtroende för sina banktjänster. lever i uppfattningen att traditionell livförsäkring är den tryggaste sparformen. Det kommer att ta lite tid för de nya produkterna att bli ackrediterade och under den tiden kommer vår försäljning att vara lite lägre. I syfte att så snabbt som möjligt tillskapa ett vasst alternativ tidigarelades utköpet av Länsförsäkringar Fondliv ur tradlivbolaget. Avsikten är att med hjälp av nya produkter och ett ännu bredare fondsortiment återta förstaplatsen på tjänstepensionsmarknaden. I det arbetet gör Länsförsäkringar Mäklarservice ett gott och utomordentligt viktigt arbete. Årets Bank! Länsförsäkringar Bank går från klarhet till klarhet. Utöver de mest nöjda kunderna blev vi också utsedda till Årets Bank 211. Det bästa av allt är ändå att det varje dag strömmar ständigt nya kunder till banken. Kunder som är sakförsäkringskunder och som också ger oss sitt förtroende för sina banktjänster. 12 är nu guldkunder i bolaget det vill säga de har både sakförsäkring, pension och sina bankaffärer hos Länsförsäkringar. Det är ett gott kvitto på att vi har ett bra kunderbjudande kunder kom till Liseberg Den 18 september bjöd vi våra kunder till Liseberg och en skadeförebyggande dag. Trots en regnig eftermiddag slog parken ett av sommarens publikrekord när våra guldkunder med familjer kom för att träffa skadeförebyggare, bank- och försäkringsrådgivare, brandmän, poliser och sjöräddare som alla delade med sig av skadeförebyggande råd och tips. De berättade om hur vi kan undvika att drabbas av skador och olyckor. Liseberg var abonnerat enbart för våra kunder och det blev en mycket uppskattad dag. Kapitalförvaltningen Inför 211 var bilden en konjunktur som skulle kunna förbättras, stigande räntor och en skaplig aktiemarknad. Året blev annorlunda. Först uppstod osäkerhet i marknaden efter tsunamin i Japan och folkresningarna i flera nordafrikanska länder. Efter sommaren vändes marknadernas fokus och oro mot skuldkrisen i Grekland och obalanserna i flera sydeuropeiska länder. Ett osäkert marknadsläge övergick i en mer omfattande finanskris. Vi var inte positionerade för den utvecklingen och även om vi tagit ner aktieexponeringen under året tappade vi i avkastning jämfört med vår prognos såväl i aktieportföljen som i ränteportföljen. Under året är det våra placeringar i fastigheter, skog och private equity liksom vår placering i Länsförsäkringar AB som givit god avkastning. Totalavkastningen blev minus 3,1 procent vilket är klart under vårt mål. Vi ligger dock över vårt långsiktiga mål om en avkastning som i genomsnitt överstiger inflationen med tre procentenheter. Ökat samarbete i väst Samarbetet mellan de tre länsförsäkringsbolagen i Älvsborg, Halland och vårt bolag utvecklas väl. Ett av målen var att etablera ett gemensamt kunderbjudande till våra kunder. Detta är nu till stor del genomfört. Det andra målet var att söka samarbete inom backoffice det vill säga allt arbete som görs inför, under och efter kundmötet. Syftet är dels att spara kostnader, dels att minska sårbarheten. Alla tre bolag har beslutat övergå till det normvillkor som arbetats fram inom länsförsäkringsgruppen. Övergången kommer att spara mycket pengar och väsentligen underlätta i vår marknadskommunikation. Bedömningen är att vi kan hitta åtskilliga områden där vi kan vinna på att samarbeta. Samarbetet innebär också nya möjligheter för våra medarbetare i deras utveckling. Nytt regelverk Det nya regelverket Solvens II är under införande. Arbetet går enligt plan och sker i ett väl utvecklat samarbete inom länsförsäkringsgruppen. Mycket av förändringen 4 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

5 Ingemar Larsson, vd länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ligger i ett mer processorienterat synsätt med mer omfattande dokumentation. Självfallet passar vi också på att titta på våra processer ur ett effektivitets perspektiv. Förändringar innebär också krav på ständiga förbättringar, en metodik som inryms i såväl Solvens II som i vårt sätt att i vardagen arbeta i lean-processer. Förväntningar om framtiden Efter ett år med bedrövligt resultat i såväl försäkringsrörelsen som i kapitalförvalt ningen är det svårt att ha fokus på något annat än bättre resultatförbättring. Vi har under 211 sett en begynnande tillväxt i premieinkomsten och att våra offerter bi ter bättre än tidigare. Förhoppningsvis ska också kvalitetsarbetet inom företag snart börja visa positivt resultat. Bankens drifts netto kommer att förbättras men sannolikt inte till en nivå där vi under 212 visar svarta siffror. En stor utmaning blir dock intäkterna från liv- och pension som kom mer att få en rejäl törn på grund av stäng ningen av tradlivbolaget och där vi kan se att det tar ett par år innan vi åter är på rätt intjäningsnivå. Så inte saknar vi utma ningar. Osäkerheten inom kapitalförvaltningen är fortvarande lika stor som under hösten även om optimismen återvänt i marknaden, i vart fall för ett tag. De underliggande skuldproblemen och obalanserna i många länder kommer dock att fortsätta att trycka konjunkturen då staterna måste spara mer och belasta sin befolkning hårdare för att minska obalanserna. Detta kommer att leda till minskade konsumtionsutrymme och därmed svagare konjunkturutveckling. Vi förbereder oss därför för en lägre av kastningsnivå i kapital f örvaltningen de närmsta åren men har ändå en klar ambition att med marginal klara vårt långsiktiga avkastningsmål på tre procent realt. Göteborg i februari 212 Ingemar Larsson verkställande direktör Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211 5

6 Länsförsäkringsgruppen Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger tillsammans med övriga 22 länsförsäkringsbolag Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lokala - Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har alltid kundkontakterna medan Länsförsäkringar AB bedriver affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och pensionsförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Göteborg och Bohusläns konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning anseendebarometern 211 visar att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring. Länsförsäkringar har länge legat i topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. 211 års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar de mest nöjda tjänstepensionskunderna. På privatmarknaden blev placeringen trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland fastighetsmäklarföretagen i SKIs mätning av kundnöjdhet. Liv- och pensionsförsäkring Liv- och pensionsförsäkring bedrivs inom Länsförsäkringar AB i de två dotterbolagen Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar genomför för närvarande en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och Länsförsäkringar AB förvärvade under 211 fondförsäkringsbolaget Fondliv från Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg för att förstärka fondförsäkringserbjudandet ytterligare och möta företagarens behov. Sen 6 september 211 är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Ett skäl till detta är att allt fler väljer fondförsäkring och Länsförsäkringar har länge arbetat med att utveckla erbjudandet i den riktningen. De historiskt låga räntorna har bidragit till tidpunkten för beslutet, eftersom traditionella garantiprodukter inte är anpassade till dagens förutsättningar. Som en följd av utvecklingen på de finansiella marknaderna sänktes återbäringsräntan för traditionellt förvaltade försäkringar den 1 november till noll. Under 211 var återbäringsräntan i genomsnitt 4 procent. De förändringar som genomförts under året är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet i vinstutdelande bolag. Bankverksamhet Bankverksamheten bedrivs i en helägd dotterbolagskoncern till Länsförsäkringar AB. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank ingår också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek som erbjuder bolån, Länsförsäkringar Fondförvaltning som erbjuder sparande i investeringsfonder och Wasa Kredit som erbjuder leasing och avbetalning. Bankverksamheten erbjuder ett komplett utbud av banktjänster till privat personer och lantbrukare. Ett erbjudande finns även till småföretag och är under fortsatt utveckling. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en lönsam tillväxt och en god kreditkvalitet med låga kreditförluster. Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och utsågs i december till Årets Bank 211 av tidningen Privata Affärer. Utmärkelsen erhölls utifrån bedömningen att Länsförsäkringar är en framgångsrik och offensiv fullsortimentsbank med Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden. Den lokala förankringen i kombination med att kunden är enda uppdragsgivare har stor betydelse för Länsförsäkringars kundnöjdhet. Länsförsäkringar har för sjunde gången både Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och Sveriges mest nöjda bolånekunder. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på cirka 6 procent. 6 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

7 Specialiseringen innebär ett renodlat fokus på djuren och dess ägare och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har också ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer och stöttar forskning kring djurhälsa. Verksamheten växer sig också allt starkare på marknader utanför Sverige, idag Storbritannien, Norge och Danmark. Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har 143 bobutiker runt om i landet, varav 13 öppnade under 211. Den starka tillväxten har fört upp Länsförsäkringar Fastighetsförmedling till positionen som landets tredje största aktör. Fastighetsförmedlingen är en integrerad del av det lokala länsförsäkringsbolagets helhetserbjudande. Målet är alltid att bidra till mer än bara förmedling och försäljning av bostäder. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolaget är franchisegivare för den lokala bobutiken. Det här innebär även att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling skiljer sig från rikstäckande fastighetsmäklarkedjor genom att alltid vara lokalt förankrat. Under perioden såldes villor, 6 12 bostadsrätter och 754 fritidshus. Värdet på försäljningarna uppgick till 16,5 mdr. Marknadsandelen är 8,3 procent. Försäljningen av villor och fritidshus resulterade under perioden i bottenlån i Länsförsäkringars bolåneinstitut på 1,6 mdr fördelat på 1 58 affärer. Av kunder med Länsförsäkringar som huvudbank har 93 procent även försäkring och/ eller pensionssparande hos Länsförsäkringar. Försäkringsförmedlad affär Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar de kunder som väljer att företrädas av försäkringsförmedlare när de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice vid utgången av 211 en sakförsäkringspremie om 1 52 (1 8) mkr. Tillväxten har framför allt skett på kommunaffär och till viss del även på ansvar medan transport har minskat. Den mäklade försäljningen av liv- och pensionsförsäkringsprodukter uppgick till (12 555) mkr i försäljningsvärde. Den minskade försäljning ligger främst hos de större mäklarhusen medan mindre och medelstora mäklare har haft en viss tillväxt. Den mäklade sakförsäkringsmarknaden utvecklas för närvarande inom ett par områden som utmanar länsförsäkringsgruppen på ett delvis nytt sätt på marknaden för förmedlad sakförsäkring. Det faktum att försäkringsförmedlarna konkurrerar mer med varandra ökar också kravet på unika produkt- och konceptupplägg. Under 211 utvecklade Länsförsäkringar automatiserade tjänster även inom sakförsäkringsområdet, med möjlighet för förmedlarna att underlätta och förbättra ad mini stration till kunderna. I den förmedlade livförsäkringsaffären har detta varit en självklarhet under flera år. Satsningen på tjänstepensionsmarknaden har påskyndat den process- och produktutveckling och de förändringar och åtgärder som nu vidtas. 211 blev ett speciellt år för Länsförsäkringars mäklade livförsäkringsaffär. För första gången på länge minskade den totala försäljningen. Länsförsäkringars framtida erbjudande till mäklarmarknaden kommer i större utsträckning baseras på erbjudanden från Länsförsäkringars fondlivbolag. Detta var också året då ett eventuellt provisionsförbud på allvar började diskuteras i Sverige. Det har i sig lett till att vissa mäklare börjar erbjuda ett nettoalternativ för alla sina tjänstepensionskunder. Inom livförsäkring utnämndes Länsförsäkringar för femte året i rad till Årets Bästa Mäklardisk av branschorganisationen Sfm (Svenska Försäkringsförmedlares förening). Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har länsförsäkringsbolagen också en möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän betalar årligen en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns kunder. Mkr Förändring, % Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Vid utgången av 211 var substansvärdet på aktien kronor. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB räknas in i Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns konsolideringskapital. Utvecklingen för den lokala bank- och livförsäkringsaffären inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän blev: Bank och fond Bank, inlåning 2 814, ,8 +25,6 Bank, utlåning 7 13,4 6 36,5 +13,1 Förmedlad utlåning 34,9 44,2 21, Marknadsvärde fond 227,7 221,7 +2,7 Affärsvolym bank och fond 1 27, ,2 +15,8 Antal bank och fondkunder ,2 Liv och pensionsförsäkring Årlig premier 1114,9 976,5 +14,2 Engångspremier 141, 288,3 51,1 Premieinkomst 1 255, ,8,7 Totalt förvaltat kapital ,1 Antal livförsäkringskunder ,6 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211 7

8 Länsförsäkringar göteborg och bohuslän Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 211, bolagets 167e verksamhetsår. Koncernen I koncernen ingår moderbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän , det helägda dotterbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastig heter AB samt dess dotterbolag Eol Fastighets AB Dessutom ingår i koncernen även intressebolaget Platzer Fastigheter Holding AB (publ) , med en ägarandel om 24,8 procent. Verksamhet, ägarförhållande och organisation Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vars verksamhetsområde är 15 kommuner inom Västra Götalands län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sak- och livförsäkring. Banktjänster erbjuds till privatpersoner, lantbrukare och småföretagare. Fastighetsmäklartjänster för privatbostäder erbjuds också via franchisetagare anslutna till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB (publ). Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 75 fullmäktigeledamöter, valda av försäkringstagarna. Bolagsstämman utser bolagets styrelse vilken för närvarande består av sju av bolagsstämman valda ledamöter. Härutöver ingår två personalrepresentanter och vd i styrelsen. Bolaget omfattas som ömsesidigt bolag inte av den så kallade koden för bolagsstyrning, men följer koden i tillämpliga delar. Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, självständiga lokala bolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (publ) (LFAB). Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän äger 6,4 procent av aktiekapitalet i LFAB. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession förmedlar bolaget djur- och grödaförsäkring, liv- och pensionsförsäkringar samt banktjänster och fondsparande till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), Länsförsäkringar Fondliv AB (publ) samt Länsförsäkringar Bank AB (publ). Samtliga dessa bolag ägs av länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. Länsförsäkringsgruppen äger också fastighetsbolagen Humlegården Holding I-III AB (publ), Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och Länsförsäkringar Mäklarservice AB. Det senare har till uppgift att hantera den mäklarsålda försäkringsportföljen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län deltar också i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som inkluderar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Bolaget mottar dessutom återförsäkring från lokala försäkringsbolag inom verksamhetsområdet. Väsentliga händelser Försäkringsrörelsen påverkas påtagligt av höga skadekostnader. Året inleddes med tre vintermånader med många skador orsakade av halka, överhettade värmeanordningar och andra vinterrelaterade orsaker. Ett sommarskyfall i västra Göteborg ställde till med översvämningsskador för cirka 3 mkr och året avslutades med fyra oväder med stormar och extremt högvatten i havet. Allt detta gjorde 211 till ett dåligt skadeår. Finansåret 211 inleddes med positiva förtecken och en prognos om att året kunde bli ganska bra. Tsunamin i Japan och konflikterna i Nordafrika gjorde att optimismen byttes till tveksamhet. När sedan den stora finanspolitiska osäkerheten kring Grekland utvecklades till en finanskris ledde detta till kraftiga nedgångar på aktie marknaderna samtidigt som räntan på långa statsobligationer föll till rekordlåga nivåer. Hösten präglades därefter av stor osäkerhet och skepsis till finansmarknaden. Under andra halvan av december skedde en viss återhämtning vilken sedan fortsatt in på det nya året. Försäkringsmarknaden har fortsatt att präglas av hård konkurrens och pressade premienivåer, främst inom företagsförsäkring. Bolaget har påbörjat premiehöjningar som tillsammans med viss tillväxt i kundbasen gjort att premieinkomsten för första gången på länge åter börjat öka. Tillväxten blev cirka 5 procent. Ökningen hänför sig främst till privatmarknaden men vi ser också under sista kvartalet en förbättring inom företagsmarknaden. Länsförsäkringar Liv stängdes i september för nyteckning vilket innebär att möjligheten att sälja traditionell livförsäkring inte längre finns. Stängningen har främst påverkat den del av försäljningen som sker via försäkringsförmedlare. Länsförsäkringsgruppen kommer framgent helt satsa på fondlivförsäkring vilket redan tidigare utgör cirka 7 procent av försäljningen. Länsförsäkringar AB tog därför beslutet att förvärva Länsförsäkringar Fondliv AB och bolaget medverkade i en nyemission i Länsförsäkringar AB för genomförandet av affären. Bankverksamheten fortsätter att utvecklas mycket positivt. Samtidigt som affärsvolymen ökat med 16 procent har också antalet Guldkunder ökat väsentligt. Oron på finansmarknaderna har lett till att utlåningsvolymen blev lägre än beräknat medan inlåningen ökat kraftigt. Nya produkter inom bank har tillsammans med ett förbättrat räntenetto bidragit till att bolagets resultat från bankaffären förbättrats. Under året har vårt huvudkontor på Lilla Bommen i Göteborg färdigställts efter en omfattande ombyggnad. Vi har nu ett toppmodernt kontor som ger plats för 8 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

9 väsentligt fler medarbetare och som dessutom är miljöklassat som Green Building. Vi har också startat en modernisering av vårt citykontor i Göteborg vilket beräknas vara klart under första kvartalet 212. Fastighetsförmedlingsverksamheten, vilken drivs i franchiseform, har fortsatt att växa i snabb takt och flera nya mäklare har tillkommit. Totalt är cirka 6 personer knutna till fastighetsförmedlingen, fördelade på 1 kontor i vårt område. Utvecklingen har gått över förväntan och beräknas fortsätta. Det nya regelverket Solvens II är under införande i bolaget sedan 21. Den ursprungliga planen har varit att bolaget ska vara klar med införandet under 212. Detta gäller fortfarande trots att beslut fattats inom EU att skjuta på införandet ett år. Arbetet går enligt plan och samordnas med vårt arbete med ständiga förbättringar. Bolaget har också deltagit i det gemensamma arbetet liksom i tester och beräkningar som gjorts inom länsförsäkringsgruppen. 21 togs initiativ till utökat samarbete mellan bolaget och länsförsäkringsbolagen i Halland och Älvsborg. Samarbetet har till syfte att skapa ett gemensamt kunderbjudande och att ge lägre driftskostnader. Under hösten lanserades ett gemensamt kunderbjudande för företags kunder, Guldkund Företag. Med start i januari 212 lanseras ett gemensamt kund erbjudande till privatkunder som innebär enhetliga försäkringsvillkor, gemensamt kunderbjudande, Guldkund Privat samt samordning av marknadskommunikation. Arbetet fortsätter nu med att etablera gemensamma back office-funktioner inom flera områden. Som en del i bolagets skadeförebyggande arbete arrangerade bolaget en kunddag på Liseberg till vilken cirka 21 kunder bjöds in. Liseberg hade abonnerats och kunder gick poängpromenad till ett 2-tal stationer där skadeförebyggande råd och tips presenterades. Kunderna hade också möjlighet att pröva på Lisebergs alla attraktioner. Från bolaget deltog cirka 3 medarbetare vid stationerna som parkvärdar eller med rådgivning i bank- och försäkringsfrågor. Utöver bolaget deltog också Räddningstjänsten, Polisen, Stöldskyddsföreningen, Sjöräddningen och AB Volvo. Arrangemanget blev mycket uppskattat av kunderna. Marknadsutveckling och affärsvolym Bolaget har under året såväl tappat som tagit marknadsandelar inom olika segment se tabell. Premieinkomsten i sakförsäkring ökade med 4,8 procent till 1 27 (1 152) mkr. Affärsvolymen i bankverksamheten ökade med 15,8 procent till 1 28 (8 814) mkr. Antalet bankkunder ökade med 8,2 procent till (36 234). Försäljningen av liv- och pensionsförsäkringar utvecklades svagt negativt. Premieinkomsten i livförsäkring minskade med 1, procent till (1 265) mkr och antalet livförsäkrings kunder minskade med 3,6 procent till (89 185). Nivåtillägg på tillsammans 19,1 mkr har gjorts i företags- och företagsmotoraffären. Marknadsandelar % Hem 21,3 21,1 Villahem 37,1 36,7 Fritidshus 58,3 58, Personbil 22,1 21,2 Lantbruk 59,7 59,6 Företag 21,4 19,8 Företagsmotor 25,6 27,9 Ändrad beräkningsmetod från och med 211, jämförelseåret är omräknat. Affärsvolym Den totala volymen av såväl egen sakförsäkring som förmedlad sak- och livförsäkringsaffär samt för bank och fondsparande fördelar sig enligt följande tabell: Premieinkomst, mkr Privat 275,5 265, Fastighet och företag 327,7 317,8 Lantbruk 3, 3,5 Olycksfall 28,2 27,4 Motor, Kasko 258,3 231,1 Motor, Trafik 192,9 185,8 Mottagen återförsäkring 94,6 94,2 Summa egen sakaffär 1 27, ,8 Gemensam sakaffär 88,9 84,4 Gemensam livaffär 1 255, ,8 Total premieinkomst 2 552, 2 51, Bank, inlåning 2 814, ,8 Bank, utlåning 7 13,4 6 36,5 Bank, förmedlad utlåning 34,9 44,2 Fond (marknadsvärde) 227,7 221,7 Total affärsvolym 1 27, ,2 Skadekostnader Skadekostnaden för egen räkning minskade i jämförbara siffror med 26, mkr eller med 2,9 procent till 866,4 (892,4) mkr. Under 21 gjordes en upplösning i gamla ersättningsreserver med 8, mkr vilket gör att det redovisade resultatet för det året förbättrades med motsvarande belopp. Någon liknande upplösningen har inte gjorts under 211 på grund av de senaste två årens negativa skadeutveckling. Bolaget fortsätter att tillämpa odiskonterade reserver. De två senaste verksamhetsåren har varit dåliga skadeår med såväl stor mängd vinterrelaterade skador som ökad underliggande skadefrekvens jämfört med tidigare skadeår. Från 29 har antalet anmälda skador ökat med cirka 25 procent. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211 9

10 Antalet anmälda skador 211 har ökat med 9,1 procent till (51 36). Denna ökning beror till övervägande del på ändrade rutiner för skaderegistrering och har inte inneburit någon ökad skadekostnad. Stora skador, >5 tkr minskade till 1 (16), varav antalet trafikskador >1 mkr utgjorde (6). Skadekostnadens andel av premien, skadekostnadsprocenten, ökade till 78,7 (76,4) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär till 81,1 (78,4). Driftskostnader Driftskostnaderna minskade under året med 1,9 procent och uppgick till 264,1 (269,3) mkr. Minskningen beror främst på förändringar i aktiveringen av förutbetalda anskaffningskostnader. Driftskostnadernas andel av premien, driftskostnadsprocenten, uppgick till 24, (25,2) procent i försäkringsrörelsen och i direkt affär till 25,1 (26,3) procent. Återförsäkring Bolagets behov av återförsäkringsskydd är tryggat genom länsförsäkringsgruppens återförsäkringsprogram. Detta skyddar på årsbasis bolaget vid såväl större enskilda skador som skadehändelser. Endast ett fåtal åtaganden är så stora att de behöver skyddas av separata återförsäkringslösningar. Den risk bolaget maximalt står i en enskild skada eller händelse har varit 15 mkr. I mottagen återförsäkring är bolagets maximala självbehåll vid en skada 32 mkr, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av konsolideringskapitalet. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet av koncernens placeringskapital inklusive likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till 3 937,4 (4 121,4) mkr. Placeringskapitalet hade den 31 december följande fördelning: Mkr Räntebärande tillgångar 1 286, ,9 Aktier, svenska 65,3 871,5 Aktier, utländska 594,9 93,7 Organisationsaktier 843, 624,2 Fastigheter 67,9 518,1 Totalt 3 937, ,4 Total avkastning inklusive orealiserad värdeförändring på placeringstillgångar uppgick till -133,7 (323,) mkr. Totalavkastningen blev -3,1 (8,8) procent. Direktavkastningen blev 1,6 (1,7) procent. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -189,3 (288,6) mkr och efter dispositioner och skatt till -123,2 (218,1) mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 12,5 (35,2) mkr. Delposterna i koncernens resultat framgår av femårsöversikten. Miljöarbete Stränga vintrar, häftiga sommarregn och vilda höststormar. Klimatförändringarna påverkar oss alla i större utsträckning och våra kunder erfar en ökning av väderrelaterade skador. Sannolikt kommer vi framöver att se ett varmare klimat med högre vattennivåer som följd och det är vår avsikt att under kommande år noggrannare utreda vilka effekter detta kan ha på städer och kustsamhällen, samt att söka få fram under lag för planering av ny bebyggelse, liksom skydd för befintlig bebyggelse. Skadeförebyggande insatser Ökningen av väderrelaterade skador är en ständig påminnelse för oss om vikten av att minska koldioxidutsläppen och detta gör vi bäst genom att arbeta skadeförebyggande och på så vis begränsa risken för att skador inträffar. Varje skada innebär på olika sätt en miljöbelastning och i många fall förbrukning av material som har skadlig inverkan på miljön som till exempel PVC-plast. Brandskador ger upphov till miljöfarliga gaser och stoft. Till exempel släpper en villabrand i genomsnitt ut 25 ton koldioxid. Detta gör att vår viktigaste insats för att minska koldioxidutsläppen i samhället är att öka riskmedvetenheten hos våra kunder. Som ett exempel har vi som mål att under kommande treårsperiod ha skadeförebyggande genomgång hos 8 villakunder, 4 lantbrukskunder och 8 företagskunder per år. Brandskadorna minskade med 24 procent 211 jämfört med 21, medan vattenskadorna ökade med 8 procent. Att vattenskadorna ökade beror till största delen på att den stränga kylan i början av 211 orsakade många frysskador. Ett annat exempel på vårt skadeförebyggande arbete är återvinningsförsäkringen för lantbrukskunder. Genom denna har många av bolagets lantbrukskunder fått miljöfarligt avfall och skrot kostnadsfritt insamlat och omhändertaget. 211 hämtades 15 3 kilo spillolja, 8 kilo oljefilter, 1 5 kilo bekämpningsmedel, 2 kilo lysrör, 1 3 kilo färgavfall och 28 kilo skrot. Internt miljöarbete Bolaget är sedan 23 miljöcertifierat enligt ISO 141 vilket innebär att vi genom ständiga förbättringar verkar för att minska negativ påverkan på miljön. Bolagets interna verksamhet innebär ingen tung miljöbelastning, men är inte desto mindre viktig. Utöver användandet av miljövänligt producerad el och fortlöpande miljöutbildning av våra medarbetare arbetar vi aktivt med att minska koldioxidutsläppen genom ständigt förändrade resvanor och ökat användande av telefon- och videokonferenser. Energiaktieportfölj investerar i gröna energibolag Under 29 startade vi i vår kapitalförvaltning en energiaktieportfölj med investeringar i energibolag som strävar efter att minska klimatpåverkan och satsar på så kallad grön energi. I portföljen finns sex bolag och två fonder som förvaltar cirka 6 mkr. Medarbetare Antalet heltidstjänster minskade under 211 med 3 tjänster, från 289 till 286. Antalet medarbetare i franchisebolagen ökade med 11, från 75 till 86, främst inom området fastighetsförmedling. Bolaget har som mål att få ner sjuktalen och stimulerar därför friskvårdsaktiviteter och arbetar även aktivt med andra förebyggande åtgärder. Under 211 genomfördes ett High Potentialprogram som pågick till och med november 211. Programmet syftade till försörjning av ledare, specialister och projektledare. Nio personer deltog i utbildningen. 1 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

11 Förväntad framtida utveckling Stigande skadekostnader gör att mer generella premiehöjningar kan vara nära förestående i marknaden. Bedömningen är därför att den tillväxt vi sett i premieinkomsten under 211 troligen fortsätter. Utöver premiehöjningar krävs också skadeförebyggande arbete och bättre riskurval för att nå tillfredsställande lönsamhet inom företagsförsäkring. Ett sådant arbete har inletts och förväntan är att detta ska ge väsentligt tillskott under kommande år. Skadekostnaden har varit högre än prognos under ett par år till följd av bland annat stränga vintrar. Bolaget hade förväntat sig en förbättring under 211 men denna uteblev på grund av ökade kostnader för storm- och översvämningsskador. Bedömningen är att skadekostnaden kommer att sjunka under 212 om än svagare än vi trott tidigare. Vad gäller driftskostnader är prognosen att dessa kommer att fortsätta minska. Inom kapitalförvaltningen räknar vi med lägre avkastning jämfört med tidigare år. Orsaken är en tro att skuldkrisen kommer att leda till en dämpning i konjunkturen och till fortsatt låga räntor. Sammantaget är bedömningen en förbättring av resultatet för såväl försäkringsrörelsen som för kapitalförvaltningen men att det ännu dröjer något år innan vi är tillbaka på de nivåer vi har som långsiktiga mål. Förslag till disposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets förlust i moderbolaget tkr jämte balanserad vinst tkr, sammanlagt tkr avsätts till balanserat resultat. Femårsöversikt Koncernen, mkr Premieintäkter f e r 1 1,3 1 68,9 1 78, 1 99, 1 72,9 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen* 42,7 41, 42,6 6,3 51, Övriga tekniska intäkter,,,, 14,9 Försäkringsersättningar f e r -866,4-816,1-794,3-723, -753,6 Driftkostnader f e r -264,1-269,3-231,8-254,5-231,7 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 12,5 24,5 94,5 181,8 153,5 Återbäring, 1,7 1,1 8,5-64, Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 12,5 35,2 14,6 19,3 89,5 Finansrörelsens resultat -176,4 282, 511,3-789,1 222, Övriga intäkter och kostnader -25,4-28,6-37,5-41,6-24,7 Resultat före dispositioner och skatt -189,3 288,6 578,4-64,4 286,8 Årets resultat -123,2 218,1 429, -413,7 242,7 Ekonomisk ställning, mkr Placeringstillgångar, verkligt värde 3 833,2 4 37, , 2 833, ,8 Premieinkomst f e r 1 125, 1 68,4 1 92,2 1 14,9 1 81,7 Försäkringstekniska avsättningar f e r 1 854, ,4 1 72, , ,1 Kapitalbas** 2 64, , , ,4 2 11,8 Erforderlig solvensmarginal ** 28,1 28,1 194,1 194,1 186,4 Konsolideringskapital, mkr Beskattat eget kapital 1 641, , , , 1 625,9 Uppskjuten skatt 428,7 498, 444,1 34,5 548,3 Övervärden 166,7 114,5 84,1 65,3 55, Summa konsolideringskapital 2 236, , , , ,2 Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnadsprocent f e r 78,7 76,4 73,7 65,8 7,2 Driftskostnadsprocent f e r 24, 25,2 21,5 23,2 21,6 Totalkostnadsprocent f e r 12,7 11,6 95,2 89, 91,8 Direkt försäkring Skadekostnadsprocent f e r 81,1 78,4 74,9 66,5 7,2 Driftskostnadsprocent f e r 25,1 26,3 22,2 24,2 22,6 Totalkostnadsprocent f e r 16,2 14,7 97,1 9,7 92,8 Kapitalförvaltning Direktavkastning, % 1,6 1,7 2,1 2,7 1,8 Totalavkastning, % -3,1 8,8 17,5-19,1 8,2 Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad, % * Från och med 21 är räntesatsen årssnittet på 5-årig statsobligation, jämförelseåret är omräknat. ** Kapitalbasen och erforderlig solvensmarginal baseras på moderbolagets siffror med tillägg för öppet redovisade övervärden. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän tillämpar sedan 1 januari 21 full IFRS i koncernredovisningen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

12 Resultaträkning Koncernen Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Moderbolaget Premieintäkter f e r Premieinkomst Not 3 Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Not 4 Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Not 5 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader f e r Not 6, 7, 8 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Återbäring Not 33 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning, tkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Not 9, Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not 1, Kapitalavkastning, kostnader Not 11, Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not 12, Andel intresseföretags resultat Not 2, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Not Övriga kostnader Not Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Not 15 Förändring säkerhetsreserv Förändring överavskrivning Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not 16 Årets resultat Årets resultat i koncernen är detsamma som totalresultat 12 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

13 Resultatanalys 211 Direkt försäkring av svenska risker Totalt Sjuk och Hem, Villa, Företag, Motor Trafik Summa Mottagen för skadeförsäkringsrörelse per Olycksfall Fritidshus Lantbruk, fordon Dir försäkring återför försäkringsgren, moderbolaget, tkr Fastighet sv risker säkring Premieintäkt f e r Not 1 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Driftskostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringsersättningar f e r Not 2 Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat, brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkrings tekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Not 1 Premieintäkter f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

14 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar, tkr Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Not 18 Uppskrivningsfond placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar i dotterföretag Not 19, Aktier och andelar i intresseföretag Not 2, Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Not 21, Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 22, Övriga lån Not 23, Utlåning till kreditinstitut Not 24, Derivat Not 25, Övriga finansiella placeringstillgångar Not 26, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Not Not Fordringar Fordringar avseende återförsäkring Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Not Kassa och bank Not Övriga tillgångar Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Not Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

15 Balansräkning, forts Koncernen Moderbolaget Eget kapital, avsättningar och skulder, tkr Eget kapital Övrigt bundet eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Not 15 Utjämningsfond Säkerhetsreserv Överavskrivning Försäkringstekniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Not Oreglerade skador Not Not Not Not Andra avsättningar Pensioner och andra förpliktelser Aktuell skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut Not 36, Derivat Not 25, Övriga skulder Not Not Registerförda tillgångar (f e r) avseende försäkringstekniska skulder Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Not 41 Not 42 Ansvar för 8 procent av uppkomna kreditförluster i förmedlade krediter tillhörande Länsförsäkringar Bank Göteborg och Bohuslän, dock maximalt under året erhållen bankersättning. I egenskap av delägare i Länsförsäkringsbolagens Fastighetshandelsbolag Humlegården ansvaras för detta bolags förpliktelser med 2,7 procent. Investeringsåtaganden Not 43 Enligt avtal med finansiella institut har bolaget förbundit sig att genomföra framtida investeringar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

16 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen Tkr Övrigt eget kapital Balanserat resultat Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Totalt kapital Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Egetkapitaldel i obeskattade reserver Årets resultat Utgående balans Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget Bundet kapital Fritt kapital Totalt kapital Övrigt Balanserat Tkr eget kapital resultat Årets resultat Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Utgående balans Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

17 Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Premieinbetalningar Utbetalningar av premier till återförsäkrare Skadeutbetalningar Återbäring Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar Inbetalningar avseende provisioner och garantier Utbetalningar till leverantörer och anställda Skatteutbetalningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av aktier och andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper byggnad och mark Amortering av lämnade lån Avyttring av aktier och andelar obligationer och andra räntebärande värdepapper derivat Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Ränteinbetalningar Arvodesrabatt Erhållna utdelningar Investeringsverksamheten Avgift Kassaflöde från investeringsverksamheten Erhållna koncernbidrag 5 31 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 31 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Finansieringsverksamheten Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Not Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

18 Noter Om inget annat anges avser uppgifterna i notförteckningen både koncernen och moderbolaget. Not 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 211 och avser Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Uddevalla. Adressen till huvudkontoret är Lilla Bommen 8, Göteborg och bolagets organisationsnummer är Årsredovisningen omfattar kalenderåret 211. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 februari 212. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 29 mars 212. Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redo visningsregler för koncerner tillämpats. Tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter 28:26 har även tillämpats i koncernredovisningen. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet om Moderbolagets redovisningsprinciper. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden antas vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period. Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisningen och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Valuta Moderbolagets och koncernens valuta är svenska kronor och utgör rapporteringsvaluta. Transaktioner och tillgångar i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den stängningskurs som före ligger på balansdagen. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. Rapporterna presenteras i tusental svenska kronor (tkr) och samtliga belopp är avrundade till närmaste tusental om inte annat anges. Ändrade redovisningsprinciper Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 211 har inte haft någon väsentlig effekt på bolagets redovisning. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats i förtid vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Vid genomgång har bolaget inte identifierat några effekter på de finansiella rapporterna vid tillämpningen av nya eller ändrade IFRS. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar, skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett icke-tekniskt resultat. Det icke-tekniska resultatet omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen samt intäkter och kostnader avseende förmedlad affär i liv-, hälsa- och djurförsäkring samt bankoch fondtjänster. Kapitalavkastningen inkluderar realiserade och orealiserade värdeförändringar. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten för egen räkning samt på medelvärdet av inoch utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning under året. Den tillämpade räntesatsen är årsgenomsnittet för en 5-årig statsobligation. Enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital redovisas i rapport över totalresultat direkt efter resultaträkningen. Bolaget har inga intäkter eller kostnader som redovisas i eget kapital och därför är årets resultat i koncernen detsamma som totalresultatet. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. 18 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

19 Intäkter för förmedling av liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster Bolaget erbjuder och förmedlar ett brett utbud av liv-, hälsa-, och djurförsäkringar samt bank- och fondtjänster genom avtal med LFAB och dess helägda dotterföretag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet på raden Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförs. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ifall ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och tas in i koncernredovisningen från och med förvärvs tidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Intresseföretag Intresseföretag är de företag i vilka moderbolaget har ett betydande, men inte bestämmande, inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 2 och 5 procent av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det bestämmande inflytandet erhålls och till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas koncernens andel i intresseföretagets nettoresultat efter skatt och värden på koncernmässiga över- och undervärden på raden Andel i intresseföretags resultat. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter och kostnader som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras och leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtal realiseras eller förfaller. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. För alla räntebärande finansiella instrument redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen och består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel courtage) för dessa instrument kostnadsförs direkt som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets värde. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av hur det finansiella instrumentet klassificerats enligt nedan. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategori se not 13. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som bolaget initialt valt att placera i denna kategori, enligt så kallad Fair Value Option. Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (aktier, obligationer och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst på nyckeltalet total avkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier som till exempel LFAB ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger den bästa information till läsaren av årsredovisningen. Av detta skäl väljer bolaget att alltid kategorisera sina finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde, med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och när redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncern och intresseföretag, obligationer och derivat. Bolaget avser inte att avyttra några onoterade finansiella instrument. Alla derivat klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet i enlighet med IAS 39. Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med förändringar redovisade över resultaträkningen. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning

20 Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag värderas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas regelbundet. Direkt- och totalavkastning Direkt- och totalavkastning är nyckeltal som presenteras i femårsöversikten. Här följer en förklaring till vilka poster i balans- och resultaträkningen som ingår vid beräkningarna. Vid beräkning av direktavkastning summeras utdelning på aktier och andelar och ränteintäkter. Summan sätts i relation till det genomsnittliga verkliga värdet på posterna Placeringstillgångar, Kassa och bank. Vid beräkning av totalavkastning summeras utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter, valutakursvinster, värdeförändringar och realisationsresultat. Summan sätts i relation till det genomsnittliga verkliga värdet på posterna Placeringstillgångar, Kassa och bank. Lån, kundfordringar och likvida medel Lån återfinns i balansräkningen under Övriga lån. Kundfordringar utgörs av fordringar på försäkringstagare och återförsäkrare. Lån och kundfordringar värderas till anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar bolaget om det finns indikationer på att lån och kundfordringar är i behov av nedskrivning. Om det finns indikationer som tyder på nedskrivningsbehov så betraktas dessa tillgångar som osäkra och skrivs ner över resultaträkningen. En nedskrivning återförs om nedskrivningsbehovet inte längre finns. Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Skulder Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet består av finansiella skulder som innehas för handel och här ingår derivat med negativt verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Andra finansiella skulder utgörs i balans räkningen av övriga skulder och skulder till kreditinstitut. Dessa värderas till anskaffningsvärde. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Värderingsprinciper Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en mäklare, branschorganisation eller företag som tillhandahåller aktuell prisinformation och då dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Verkligt värde på finansiella tillgångar som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Sådana instrument återfinns på balansposterna aktier och andelar, obligationer och derivat. Verkligt värde på tillgångar som inte är noterade på en aktiv marknad fastställs genom de värderingsmodeller som är etablerade på marknaden, vilka i så hög utsträckning som möjligt bygger på marknadsuppgifter. Värdena tillhandahålls i allmänhet av motparten. Bolagets aktieinnehav i LFAB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre värde. Övriga tillgångar Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar i form av datorprogram som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Den beräknade nyttjandeperioden för redovisade immateriella tillgångar är fem år. Nyttjandeperioden omprövas varje år Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att få den på plats i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans, hantering och installation. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering, avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användningen. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt respektive rörelsekostnad. Byggnader och mark Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter och/eller avkastning genom värdestegring. Fastigheter värderas till verkligt värde vilka baseras på värderingar utförda av oberoende värderingsmän. Värderingarna utförs normalt en gång per år och är en kombination av ortspris- och avkastningsmetod. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. 2 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän årsredovisning 211

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 2 länsförsäkringar Göteborg och bohuslän årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-kommentar 4 Samverkan som ger styrka 6 Länsförsäkringar och de gemensamt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2012 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 4 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

2 Plats för en sidfot

2 Plats för en sidfot Årsredovisning 2013 2 Plats för en sidfot Innehåll 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Finansiella rapporter

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning

Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Gotland Årsredovisning länsförsäkringar gotland årsredovisning 2011 3 Innehåll 2011 i några korta punkter Inledning 3 Viktiga händelser 2011 4 Vd-kommentar Finansiella rapporter

Läs mer

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 5-årsöversikt 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Årsredovisning 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND

Årsredovisning 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Årsredovisning 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERNORRLAND Året som har gått 2014 Under 2014 har vi återigen fått flera utmärkelser som visar på nöjda kunder. Kvalitetsarbetet med riktlinjer, processer och kontroller

Läs mer