Fjärrvärmeåret Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010."

Transkript

1 Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars ~ 1 ~

2 Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal Energi är ett miljömedvetet energibolag som producerar el och fjärrvärme i egna produktionsanläggningar. Den el som produceras säljs till den nordiska elbörsen Nordpool. Fjärrvärmen som produceras säljs till kunder i Mölndal, Kållered och Lindome, samt även till Göteborg Energi. Detta är möjligt eftersom Mölndals och Göteborgs fjärrvärmenät är sammankopplade. Under sommaren köper Mölndal Energi spillvärme från Göteborg Energi och behöver då inte ha någon egen värmeproduktion. Värmeleveransen sker i fjärrvärmeledningar som är förlagda i mark till respektive fastighet. Det varma vattnet cirkulerar i fastighetens värmeväxlare och värmer fastighetens värmeoch tappvarmvattensystem. Ledningssystem och gällande certifikat Mölndal Energi är trippelcertifierat och har ett integrerat ledningssystem som omfattar hela verksamheten. Koncernen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, miljöcertifierad enligt ISO och arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS Interna och externa revisioner säkerställer att arbetet följer gällande krav och att förbättringar uppnås. Produktionsanläggningar Sedan oktober 2009 driver Mölndal Energi ett nytt kraftvärmeverk. I huvudsak används trädbränslen såsom grenar och toppar samt träflis men även torv och andra biobränslen är tänkbara. Pannan har levererats av Metso Power AB och kan ge effekten 70 MW värme. Rökgaskondenseringsanläggningen som levererats av Radscan Intervex AB ger ytterligare 21 MW. Turbinen har levererats av Siemens AG. Produktionen av el i turbinen uppgår till 23 MW. Utöver det nya kraftvärmeverket driver Mölndal Energi två hetvattenpannor på Riskullaverket som togs i drift redan år Den ena eldas med fastbränsle, huvudsakligen torv, och den andra eldas med olja. Därutöver finns ett antal mindre panncentraler som används som effektreserv. Miljötillstånd, tillsyn m.m. Länsstyrelsen i Västra Götaland är tillsynsmyndighet för Mölndal Energis större produktionsanläggningar. I samband med uppförandet av det nya kraftvärmeverket erhölls ett nytt miljötillstånd med utsläppsvillkor m.m. Ett nytt kontrollprogram har upprättats och olika rutiner införts. Vid Riskullaverket mäts och registreras luftutsläpp kontinuerligt och redovisas årligen i miljörapport till tillsynsmyndigheten tillsammans med övrig miljöprestanda. Kalibreringskontroller av mätsystem utförs årligen av ett ackrediterat organ och därutöver utförs periodiska besiktningar. ~ 2 ~

3 Uppvärmd yta och ansluten effekt Från Mölndal Energis produktionsanläggningar försörjs bostäder, kontor, industrier och sjukhus med värme och varmvatten. Total uppvärmd yta vid årsskiftet 2010/2011 var ( )m 2 fördelat på (13 897) bostäder. Total ansluten effekt avseende fjärrvärme var 165,6 (167,4) MW fördelat på (1 869) anläggningar. Uppgifter i parentes avser föregående år. Försåld energi Försåld el från egen produktion under år 2010 var 85 (16) GWh. Försåld fjärrvärme till kunder i Mölndal år 2010 var 346 (291) GWh. Försåld fjärrvärme till Göteborg Energi år 2010 var 36 (6) GWh. Försåld energi, verklig och normalårskorrigerad, i GWh år Bra miljöval Mölndal Energi blev först i Sverige med att kunna erbjuda både el och fjärrvärme märkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. För att få använda Bra miljöval märkningen måste vissa kriterier vara uppfyllda. Bland annat måste energiproduktionen vara baserad på förnybara bränslen. Bränslet ska kunna spåras tillbaka till källan. Utvinningen måste göras skonsamt och får inte komma från skyddsvärda skogar. Produktionen får heller inte ske på bekostnad av biologisk mångfald. Under 2010 gav fjärrvärmeproduktionen upphov till 113g koldioxid per förbrukad kwh i genomsnitt. Om man väljer fjärrvärme märkt med Bra miljöval ger denna endast upphov till 6 gram koldioxid per förbrukad kwh. Bra miljöval värme produceras med 100 % förnybart bränsle vilket inte ger upphov till fossila ~ 3 ~

4 koldioxidutsläpp men tar man hänsyn till produktens hela livscykel tillkommer en liten mängd bl.a. från transporter och förädling av bränslet. Under 2010 såldes totalt 61,4 (40,2) GWh Bra Miljöval el, varav 47 (10,2) GWh producerades på Riskullaverket. Under samma period producerades 111 (29,5) GWh Bra Miljöval värme men däremot såldes endast 14 (8,8) GWh. Producerad och försåld Bra Miljöval el i GWh år Producerad och försåld Bra Miljöval värme i GWh år ~ 4 ~

5 Miljöpåverkan och miljömål All förbränning ger viss miljöpåverkan. I samband med energiproduktionen vid Riskullaverket och övriga mindre panncentraler sker utsläpp till luft och vatten. Dessutom blir det restprodukter i form av flygaska, bottenaska och sotslam. Men trots detta är fördelarna många. Bränslet utnyttjas mycket effektivt och luftutsläppen begränsas genom kontinuerlig övervakning och höga krav på rökgasrening. Mölndal Energi kontrollerar sina anläggningar kontinuerligt med avsikt att nå låg produktionskostnad, hög leveranssäkerhet och minimal miljöpåverkan. Vid Riskullaverket finns alltid driftpersonal närvarande för ständig övervakning av anläggningarna. Driftpersonalen har tillgång till övervakningsutrustning för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder. Mölndal Energi har fastställt ett antal miljömål för att minska miljöpåverkan från produktionen. Ambitionen är bland annat att kontinuerligt minska utsläppen av fossilt koldioxid, öka försäljningen av bra miljöval värme m.m. Det nya kraftvärmeverket innebär att en del av den torv och olja som användes tidigare, nu har ersatts med trädbränslen. Utsläppen till luft minskar eller är oförändrade avseende fossilt koldioxid, kväveoxider, svavel och stoft medan däremot lastbilstransporterna till anläggningen har ökat. ~ 5 ~

6 Tillförd energi Under året har det huvudsakliga bränslet varit grenar och toppar, träflis och torv. Båda rökgaskondenseringsanläggningarna har varit i drift under året vilket inneburit att ytterligare värme från rökgaserna har tagits tillvara. Rökgaskondenseringen bidrar också till att rena rökgaserna innan de släpps ut genom skorstenen. Total bränslemix år Tillförd energi i GWh år ~ 6 ~

7 Utsläpp till luft Vid all typ av förbränning bildas rökgaser innehållande bland annat NO, CO, CO 2, SO 2, NH 3, N 2O, H 2O, CH 4, O 2 och stoft. Innan rökgaserna lämnar anläggningen registreras de m h a olika mätinstrument och renas m h a slangfilter (gäller nya fastbränslepannan) eller elfilter (gäller gamla fastbränslepannan). Till nya pannan tillsätts ammoniak för reduktion av kväveoxider och natriumbikarbonat för reduktion av svavel. Till den gamla fastbränslepannan tillsätts kalkstensmjöl för reduktion av svavel. Utsläpp av koldioxid (CO 2 ) i g/mj totalt tillfört bränsle år Specifikt utsläpp av kväveoxider från egen produktion i mg/mj tillfört bränsle år ~ 7 ~

8 Specifikt utsläpp av svavel från egen produktion i mg/mj tillfört bränsle år Specifikt utsläpp av stoft från egen produktion i mg/mj tillfört bränsle år Restprodukter All den aska som producerats under året i samband med energiproduktionen vid Riskullaverket har återvunnits som konstruktionsmaterial. Askan har blandats med andra restprodukter och använts som tätskiktsmaterial vid sluttäckning av Kikås avfallsanläggning i Mölndal. Den återvunna materialblandningen kallas för FSG och användningen på Kikås avfallsanläggning har godkänts av Länsstyrelsen. Mer information För mer information om vår verksamhet och vårt miljöarbete besök gärna vår hemsida Vid frågor på innehållet, kontakta vår miljöingenjör Ylva Linder, telefon eller e-post ~ 8 ~

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Grafisk form och original: Adekvat Form, Tollered Bilder: NASA (framsida), Ragnar Uppström, Sonja Skäär, Mölndals stad (framsida), Mölndal Energi (sid 5) Dag Ekelund (sid 8)

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

50 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT

50 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT När fjärrvärme kom till Mölndal Sveriges första fjärrvärmeverk låg i Karlstad och togs i drift 1948. Bara några år senare började vi diskutera om ett framtida fjärrvärmeverk

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Småskalig kraftvärme med biobränslen

Småskalig kraftvärme med biobränslen www.opet.se Småskalig kraftvärme med biobränslen - förutsättningar inom Västra Götaland OPET Sweden Tel: 016-544 20 00 Drottninggatan 50 Fax: 016-544 22 07 111 21 Stockholm E-post: opet@stem.se Varför?

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser

Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund Miljö- och systemkonsekvenser A joint district heating system in Nyköping and Oxelösund

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer