Värmen kommer inifrån. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmen kommer inifrån. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Värmen kommer inifrån Årsredovisning 213 Årsredovisning Alingsås Energi 213 1

2 Nöjda kunder viktigt för Alingsås Energi Varje år mäter Alingsås Energi sina kunders nöjdhet, Nöjdkundindex (NKI). Under 213 genomfördes dessa mätningar vid fyra tillfällen, med 5 kunder åt gången, för att finna ut vad kunderna egentligen tycker och tänker om Alingsås Energi. Detta i jämförelse med sju andra energibolag i närområdet och sett till ett Sverigeindex i stort. Alingsås Energi står sig onekligen mycket bra vid en jämförelse. Snittbetyget för andelen nöjda kunder uppgick till hela 84 procent, vilket betyder en förbättring av föregående års redan höga siffror. Vid mätningen lades stor vikt vid informationsflöde, bemötande, webbsida, åter koppling, råd med mera. På samtliga av dessa punkter erhöll Alingsås Energi ett högt betyg. Något som dock sticker ut lite extra är att Alingsås Energis personal lyfts fram som ett föredöme. Vi har mycket höga betyg vad gäller vårt trevliga bemötande, att vi är lätta att nå, att man snabbt får hjälp och bra råd samt att återkopplingen är god, säger en stolt och glad IngaLena Ström Löfqvist, marknadschef på Alingsås Energi. Mätningen ger också ett kvitto på att Alingsås Energi står sig väl när det kommer till prisbilden, att man har få avbrott samt att eventuella problem åtgärdas snabbt. Vill du veta mer om kundenkäten är du välkommen att ta kontakt med IngaLena Ström Löfqvist på Alingsås Energi eller kika in på webbsidan Innehållsförteckning NöjdKundIndex 2 NöjdMedarbetarIndex 5 VD har ordet 6 Fjärrvärmeverket i egen ägo 8 Förvaltningsberättelse Alingsås Energi Nät AB 9 Resultaträkning 11 Balansräkning tillgångar 12 Balansräkning eget kapital och skulder 13 Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper och noter för koncern och moderbolag 15 Revisionsberättelse 2 Styrelse och ledning 21 Arbetsmiljöbokslut 22 Miljöredovisning 23 Full koll på elförbrukningen 24 Satsning solceller 25 Förvaltningsberättelse Alingsås Energi AB 26 Resultaträkning 27 Balansräkning tillgångar 28 Balansräkning eget kapital och skulder 29 Kassaflödesanalys 3 Redovisningsprinciper och noter 31 Revisionsberättelse 33 Vindkraftverket Krökelimur 34 Elbil 36 Infrastruktur 37 Lights in Alingsås 2 Årsredovisning Alingsås Energi Hela den samlade marknadsavdelningen på Alingsås Energi. Främre raden från vänster: Kenneth Paridon, Jan Werner, EvaLis Svensson, Emma Essman Melin och Annika Carlsson. Bakre raden från vänster: Leif Pettersson, IngaLena Ström Löfqvist, Mia Oskarson och Rebecka Andreasson. På bilden saknas Lena Oskarson. Årsredovisning Alingsås Energi 213 3

3 Ljusare och tryggare i allén med ny belysning. Hög grad av trivsel Alltsedan 23 har Alingsås Energi genomfört årliga enkätundersökningar med personalen, bland annat för att ta fram ett NöjdMedarbetareIndex (NMI). Detta för att utröna personalens trivsel på och med sitt arbete. Indexet sätts ihop av tre huvudområden med fokus på om arbetet som sådant är stimulerande, om det upplevs som viktigt och om man känner stolthet över att jobba på Alingsås Energi. Mätningen sker enligt en sexgradig skala, 5, och årets resultat på den sistnämnda, och kanske mest centrala frågan, landade på 4,2. Föregående år var motsvarande siffra 4,5 och året dessförinnan låg den på 3,58. Med andra ord: stoltheten över att jobba på Alingsås Energi är hög och har varit stigande under de senaste tre åren. Totalt fick alla medarbetare svara på 28 frågor. Vi är givetvis mycket glada över att vår personal trivs med sitt arbete och är stolta över att jobba i bolaget. Det stärker oss i vår uppfattning att vi jobbar tillsammans på rätt sätt mot ett gemensamt mål, säger Fredrik Wizeman, kvalitets och miljösamordnare på Alingsås Norra Ringgatans allé har blivit både ljusare Energi. genom ljusvandrarnas försorg röstades fram kontakt med Fredrik Wizeman på Alingsås Energi eller kika in på och tryggare tack vare en ny belysning som att bli permanent efter Lights in Alingsås. 4 Årsredovisning Alingsås Energi 213 Vill du veta mer om medarbetarenkäten är du välkommen att ta webbsidan Årsredovisning Alingsås Energi 213 5

4 Utvecklingskraft för Alingsås! Ett historiskt år Goda samarbeten och vi kallar det vårt eget "läroverk". ningen i samhället och en ökad konkur Genom årets förändringar har vi skaffat oss terbolaget Fabs hittat den bästa lösningen renskraft för fjärrvärmen i Alingsås. en ny plattform för utvecklingen mot framti för elutbytet från den stora solcellsanlägg När detta år med alla stora förändringar den. Även om vi avslutat några samarbeten ningen. härmed vår affärsmodell för Stadsnätet, är till ända känns det extra gott att kunna så är det vår övertygelse att ett gott sam Lights in Alingsås har utvecklats under Kundindex och NöjdMedarbetarindex. lämnar bredbandstjänsterna till markna redovisa det högsta ekonomiska resultatet arbete med partner, kunder och samhället 213 med sagoberättelser som tema. HC Extra glada blir vi när kunder, som själva tades att starta samarbete med starka den och fokuserar själva på att sälja i bolagets historia. Fjärrvärmeaffären har i övrigt är den bästa formen för att bidra till Andersens sagovärld engagerade många bidrar till Alingsås utveckling, väljer oss partner som kunde stödja verksamheten anslutningar och sköta det fysiska nätet. bidragit till ett stort överskott, dels beroen utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett i samhället, inte minst skolor, butiker, bib som helhetsleverantör av el, fjärrvärme och med fjärrvärmeproduktion och elhandel, Det innebär en satsning på enbart öppet de på engångseffekter från affären, dels exempel är vår affärsmodellsförändring för liotek och föreningar. 85 intresse bredband. Estrad Alingsås, som invigdes där Alingsås Energi stod för distribution stadsnät, vilket kommer att innebära stör på väderberoende omständigheter, men Stadsnätet, vilken vi har genomfört i sam rade kom till Alingsås i oktober för att 213, är en sådan kund liksom Candidator och kundrelationer. Detta har skapat ett re valfrihet, högre hastigheter och större också på en strukturell effekt som fort arbete med vårt systerbolag Alingsåshem. ljusvandra. Årets fasta ljusinstallation blev som också satsade stort genom att bland företag med fokus på kunden och har utbud för våra kunder. sättningsvis kommer att stärka affären. Att Alingsåshems mål är att erbjuda ett öppet Norra Ringgatans allé, där ljusvandrarna annat ta över Posten ITs datahall. Jag är Alingsås Energi kan visa upp en mängd goda samarbeten med kunder och part Den 5 april skrevs ett avtal med vår nya ner. Under många år har vi byggt upp kommunikationsoperatör Zitius. Vi ändrar ett gott förtroende och ökat antalet nöjda kunder. För ungefär 15 år sedan beslu produktion, laddstationer för elbilar m m. Då känns det tryggt att vi återigen kan glädjas åt mycket höga värden på Nöjd bidragit till en stark utveckling av hållbar Efter ett långt och gott ägarsamarbete dessutom fjärrvärmepriset varit sjunkande stadsnät där hyresgästerna själva får välja fick rösta fram vilken belysning som skulle mycket stolt över mina medarbetare som och förnyelsebar energi i Alingsås. De köpte vi den 3 maj Göteborg Energis aktier under två år i rad är mycket glädjande och leverantör av TV, telefoni eller bredbands installeras permanent. Engagemanget är axlat en så stor förändring i verksamheten senare åren har vi byggt upp och förstärkt i vårt dotterbolag Alingsås Energi AB stärker konkurrenskraften för fjärrvärmen tjänster, och där alla tjänsterna skall bäras stort för Alingsås utveckling. som 213 inneburit, och som år efter år verksamheten. Vi har också diskuterat och och blev därmed helägare till elhandels i Alingsås. Affärsmodellsförändringen på av en och samma infrastruktur. Vårt mål Den absolut största utmaningen för bemöter våra kunder på ett sådant sätt att föreslagit förändringar så att vi själva kan verksamheten i Alingsås. Ägarsamarbetet Stadsnätet uppvisar liknande goda effek är att expandera fibernätet i Alingsås till framtiden är omställningen till ett hållbart vi kan uppvisa ett NKI som är mycket högre svara för helheten, för att sedan på en ny avslutades men det praktiska samarbetet ter genom att kunderna får lägre pris, invånare och företag på basis av en stabil samhälle, med energieffektivitet, förnyel än vad energibranschen generellt visar. plattform fortsätta utvecklingen mot den fortsätter, och ett nytt avtal har teck bättre utbud och kapacitet samtidigt som affär. Tillsammans har vi nått våra mål och sebar energi och lägre resursförbrukning. Det är tillsammans vi skapar kraften hållbara energiomställningen i Alingsås. nats gällande elhandeln mellan Alingsås Alingsås Energi får en stabilare affär. Till kan erbjuda kunderna lägre pris och bättre Det viktigaste för oss är att bibehålla vår för utveckling mot ett starkt och hållbart 213 blev det år då dessa strategiska Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB. detta skall vi också lägga att vi aldrig utbud, och tillsammans har vi totalt sett nått konkurrens och utvecklingskraft i en tid Alingsås. Tack kunder, partner, styrelse 1 juli genomfördes vår största affär tidigare haft så låg klimatpåverkan i verk ett högre mål än vad vi kunnat göra var och med allmän energieffektivisering och mins och medarbetare för ett gott samarbete 1 mars köpte vi vårt första vindkraft genom att fjärrvärmeproduktionen i Aling samheten. All el vi levererar är grön el och en för sig. Det är ett exempel på att vi till kande leveranser. Lösningen ligger även och goda resultat under 213! verk, Krökelimur. Verket är beläget mel sås förvärvades från Statkraft. Efter 15 år den fossila andelen bränsle i fjärrvärme sammans skapar en utvecklingskraft som i fortsättningen i vårt sätt att bemöta och lan Falköping och Tidaholm, av fabrikatet med verksamheten i annan regi har nu produktionen har varit extremt låg, endast driver på mot en hållbar utveckling. skapa värde för våra kunder. Flera tekniska Enercon och uppfört 22. Det är ett Alingsås Energi helhetsansvar för fjärrvär,5 %. Våra leveranser är alltså klimatneu Ett annat bra exempel på samarbete vi utmaningar kommer som en konsekvens relativt litet vindkraftverk, men vi har nu meverksamheten. Vi kan nu själva driva trala, av el till 1 % och av fjärrvärme till bidragit till under året är nollenergiskolan i av denna utveckling, bland annat utveck startat vår väg mot egen elproduktion, arbetet mot den energieffektiva omställ 99,5 %. Stadsskogen, där vi gemensamt med sys lingen av smarta nät, förnyelsebar lokal förändringar genomfördes. 6 Årsredovisning Alingsås Energi 213 Jan Olofzon, VD Årsredovisning Alingsås Energi 213 7

5 Fjärrvärmeverket i egen ägo 1 juli 213 är att betrakta som en historisk dag för Alingsås Energi. Då förvärvades nämligen fjärrvärmeverket på Sävelund från norska Statkraft, och bolagets enskilt största affär någonsin var ett faktum. I och med förvärvet tar Alingsås Energi över helhetsansvaret för fjärrvärmeverk samheten där produktionen till övervägande del drivs med biobränsle och försörjer Alingsås fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Genom övertagandet kan vi själva driva arbetet mot en energieffektiv omställning med förnyelsebara bränslen och därmed öka konkurrenskraften för fjärrvär men i Alingsås, säger Jörgen Damborg, affärsområdeschef Värme. Ett led i att öka konkurrenskraften är att se över framtida prismodell. Fjärrvärmepriset till kund har sänkts två gånger under senare tid. Nu ska vi ta fram en ny prismodell som baseras på säsongspris, vinter kontra sommar, men som i det stora hela ska innebära ännu lägre pris för våra kunder sett över hela året, förklarar Jörgen Damborg. I förvärvet ingick även befintlig perso nal. Dessa har nu stärkts upp och efter årsskiftet uppgår styrkan till fyra personer. Även dessa ser positivt på nyordningen. Vi kan genom förändringen få till en bättre helhetsbild och därmed såväl effektivisera verksamheten som öka verkningsgraden till nytta för både bolaget och våra kunder, säger Einar Ström, driftsansvarig på fjärrvärmeverket. För oss anställda innebär det också att vi får en massa kollegor, vilket stärker vår organisation och skapar en helt annan trygghet. Även Jörgen Damborg är mycket till freds med förvärvet. Efter 15 år av outsourcing tar vi hem verksamheten i egen regi igen och detta kommer att stärka vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för Alingsås kommun. Nyckeltal fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 213 Årsproduktion: 145 GWh, ca 99,5 % biobränslen. Kundanläggningar: 113 stycken, varav 63 villor och 17 flerbostadshus med 5 85 lägenheter. Förvaltningsberättelse för Alingsås Energi Nät AB Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, , får härmed avge års och koncernredovisning för räkenskapsåret , vilket är bolagets tjugotredje räkenskapsår sedan bolagiseringen Ägarförhållanden Värme dotterbolag till AB Alingsås Rådhus (ABAR), ABAR med 1,3 % jämfört med föregående år. Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är sedan 2411 ett helägt ägs av Alingsås kommun, och i koncernen ingår även FABS AB och AB Alingsåshem som dotterbolag till ABAR. AENAB är moderbolag för kommunens samlade energiverksamhet. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Alingsås Under året har vi anslutit 18 (3) nya värmecentraler till fjärrvärmenätet. Årets aktiverade investeringar uppgick till Verksamheten Stadsnät värme, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. El föregående år och engångsintäkterna från nya kunder ökade Koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, elnät, handel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga i moderbolaget Nettoomsättningen har under året ökat med 7,4 % jämfört med samtidigt med 11, %. AENAB. Vi har infört en förändrad affärsmodell som innebär att vi kommer Elnät, omfattar elnätsverksamheten inom Alingsås tätort, Västra sälja anslutningar och sköta det fysiska nätet. Bodarna, Björkekärr, Bälinge samt Rödene. ras huvudsakligen i vår anläggning på Sävelund. Stadsnät, omfattar bredbandsnät och datakommunikation, med kunder främst inom Alingsås tätort och transitering till norra kommundelen. På stadsnätet finns tjänster som transitering, Internet, telefoni och kabeltv. Tjänster, innefattar gatubelysning i tätorten och södra delen av kommunen på uppdrag av Alingsås kommun. AENAB äger gatubelysningsanläggningarna och levererar ljus till kommunen. Det omfattar också service och underhållsarbeten på värmecentraler som utförs för ett antal större kunder och administrativa tjänster åt kommunen som fakturering av vatten, avlopp och renhållning. att lämna bredbandstjänsterna till marknaden och fokusera på att Årets aktiverade investeringar uppgick till kkr (4 584). Vindkraft Den 1 mars 213 köpte Alingsås Energi Nät AB företagets första vindkraftverk. Årets aktiverade investeringar uppgick till 3 22 kkr (). Tjänster Ett stort uppdrag för marknadsavdelningen har under året varit det administrativa arbetet med införandet av fastighetsnära avfallsinsamling på uppdrag av Alingsås kommun. Belysningsområdet fortsätter att växa och energieffektiviseras. Förbrukningen per ljuspunkt har minskat med 5,5 % jämfört med föregående år. Affärsområdet är under utveckling, framförallt inom energieffektiviseringstjänster och mättjänster. Årets aktiverade investeringar i belysningsanläggningar upp Elhandel, inköp och försäljning av el. gick till kkr (2 738). Väsentliga händelser Övrigt Energileveranserna är mycket väderberoende. 213 var det 4,5 % Den 3 maj 213 förvärvade Alingsås Energi Nät AB de aktier i varmare än ett normalår och 2,5 % varmare än föregående år. Alingsås Energi AB som ägdes av Göteborg Energi AB. Elnät Årsredovisning Alingsås Energi 213 arna i Alingsås som tidigare ägdes av Statkraft Värme. kkr (12 ). värme inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produce 8 Fr.o.m. den 1 juli 213 har vi tagit över produktionsanläggning Energi AB (AEAB), Värme, omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärr Detta kommer att stärka vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Försäljningsvolymen för året var 121,9 GWh (123,5), en minskning Den transiterade energivolymen till våra kunder (13 911) uppgick till 221,8 GWh (227,8), en minskning med 2,6 % jämfört med föregående år. Elnätet har under året fortsatt att byggas ut i samband med ny bebyggelse och för att bibehålla den höga driftsäkerheten. Under året har en skatterevision initierats av skatteverket avseende inkomstskatteåret 212. Årets aktiverade investeringar i byggnader och mark (not 71) uppgick till 8 91 kkr (487). Årets aktiverade investeringar i inventarier uppgick till kkr (417). Årets aktiverade investeringar uppgick till 6 94 kkr (1 913). Andreas Oskarson, Einar Ström, Morgan Kyrk och Anders Fridlund jobbar alla på fjärrvärmeverket och är numera en del av Alingsås Energis personalstab. Årsredovisning Alingsås Energi 213 9

6 Alingsås Energi AB Elhandel Försäljningsvolymerna under perioden uppgår till 158, GWh (156,3). Ökningen förklaras av ett kallare första tertial och en ökning av antalet kunder. Bolagets omsättning har under året minskat med 3,8 % jämfört med föregående år beroende på lägre marknadspriser på el. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 346 kkr (3 719), vilket är kkr lägre än föregående år. Lagervärderingen av elcertifikat medförde, till följd av, ett lägre pris än inköpspriserna vid årsskiftet, en negativ påverkan på resultatet med kkr. Ett nytt samarbetsavtal gällande elhandeln är upprättat mellan Alingsås Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB. Miljö och arbetsmiljö Alingsås Energi är diplomerade som Miljödiplomerat Alingsåsföretag. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 21:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö och arbetsmiljöledning med stöd Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för det gångna räkenskapsåret till kkr ( ). Resultatet efter finansiella poster uppgick för koncernen till föregående år. Årets resultat i koncernen blev efter skatt kkr (23 642), vilket innebär en ökning mot föregående år med kkr. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick 213 till kkr ( ), vilket är en ökning med 1,5 % mot föregående år, och resultatet efter finansiella poster till kkr (18 817). En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 32. Investeringar Årets sammanlagda aktiverade investeringar i koncernen uppgick till kkr (31 138). Årets investeringar inklusive förändringar i pågående arbeten var kkr (34 692). Risker Likviditet och finansiering der har vi fastlagt en finanspolicy som vi följer upp kontinuerligt. Elmarknaden uppvisar en betydande volatilitet som vi hanterar med hjälp av vår riskpolicy, vilken följs upp av styrelsen vid varje styrelsemöte. Årligen genomförs en risk och sårbarhetsanalys för bolagets nätområde, där energimarknadsinspektionens krav ligger till Koncernens kassaflöde uppgick till 142 kkr (5 887). Skillnaden mot föregående år förklaras av att investeringar har gjorts, bland annat i Sävelundverket. Checkkrediten på fyrtio miljoner kronor var i koncernen nyttjad med kkr vid årsskiftet. Koncernens likviditet är god. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): lets risk och sårbarhetsanalys. Balanserad vinst ,23 Årets resultat ,44 ning, skatteutveckling och konkurrenssituation m.m. Politiska beslut avseende skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets ekonomiska utveckling vilket också gäller regelverksförändringar för de verksamheter som bedrivs. Ledning och styrelser genomför årligen riskanalyser för verksamheten. Personal Antalet anställda i koncernen var vid årsskiftet 49 personer (46). Av totala antalet medarbetare var 35 män (31) och 14 kvinnor (13). En friskvårdstimme som kan nyttjas en gång per vecka har ,67 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: ,67 Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor. Vilket föranlett att införts under året. fritt kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, Framtiden kronor. Under många år har vi arbetat med vårt strategiska uppdrag för hållbar utveckling i Alingsås och under 213 har AENAB genomfört flera projekt som kommer att påverka bolagens inriktning för lång tid framöver. AENAB har tagit över fjärrvärmeproduktionen i egen regi, köpt bolagets första vindkraftverk och ändrat affärsmodell för stadsnätet till enbart infrastruktur och därmed lämnat bredbandstjänsterna till marknaden. Den överordnade utmaningen är omställningen till ett hållbart samhälle med energieffektivitet, förnyelsebar energi och lägre resursförbrukning. Bolagets största utmaning är att bibehålla sin konkurrens och utvecklingskraft i en tid med allmän energieffektivisering och minskande leveranser. Nyckeln till detta kommer vara hur väl bolaget lyckas bemöta och skapa värde för kunderna. reducerats med kronor. Fritt eget kapital har ökat med Koncern Moderbolag Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade arbeten för egen räkning Servis och anslutningsavgifter rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande resultatposter resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster I ny räkning överförs Anläggningskostnader grund. Vi deltar också i Alingsås kommuns arbete med samhälinom företaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstift Belopp i kkr kkr (21 936), vilket är en förbättring med kkr mot av dessa system. För att få en långsiktig kontroll över utvecklingen av räntekostna Resultaträkning Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat 74 Årets resultat Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 37,3 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 23 st. (försiktighetsregeln). Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultatet för kommande verksamhetsår beräknas bli lägre än för innevarande år men högre än föregående år. 1 Årsredovisning Alingsås Energi 213 Årsredovisning Alingsås Energi

7 Balansräkning tillgångar Balansräkning eget kapital och skulder Belopp i kkr Not Belopp i kkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Koncern Moderbolag Not Anläggningstillgångar Eget kapital Materiella anläggningstillgångar Bundet eget kapital Byggnader Byggnadsinventarier Mark Markanläggningar Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Kommunikationsanläggningar Belysningsanläggningar Externa mätaranläggningar Vindkraftverk Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Råvaror och förnödenheter Elcertifikat varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Fordringar hos dotterbolag Skattefordran kortfristiga fordringar , omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 12 Årsredovisning Alingsås Energi bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat fritt eget kapital eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter avsättningar långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Varulager Kassa och bank 38 Skulder till Alingsås kommun Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bundna reserver Långfristiga skulder Övriga kortfristiga fordringar Aktiekapital Obeskattade reserver Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga låneskulder Skatteskuld Skulder till dotterbolag Skulder till kommunala bolag Skulder till Alingsås kommun Övriga kortfristiga skulder , kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Årsredovisning Alingsås Energi 213 Inga 13

8 Redovisningsprinciper och noter för koncern och moderbolag Kassaflödesanalys Belopp i kkr Koncern Moderbolag Not Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 7 74 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning 2 2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten särskilt anges nedan är redovisnings och värderingsprinciper oförändrade mot föregående år Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 5 % av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer, och koncernbalansräkningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt förändringar i uppskjuten skatt, samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella Intäkter Intäkter redovisas i den takt med vilken varor/tjänster levereras till kunden. belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster, som redovisas i resultaträkningen, redovisas även Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. För byggnader anskaffade genom övertag av verksamheten från kommunens ursprungliga anskaffningsvärden. därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster, som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade Avskrivningar sker enligt följande: 12 % Datorer 33 % och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt Eldistributionsanläggningar 51 % att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattningar. Kommunikationsanläggningar 533 % obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Belysningsanläggningar 51 % Vindkraftverk 7 % Kassaflödesanalys Externa mätare 1 % Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo Byggnader 23 % visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför Byggnadsinventarier 1 % in eller utbetalningar Markanläggningar 5 % Pågående arbeten och skälig andel av indirekta kostnader. Varulager Råvaror och förnödenheter har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans med 3 %. Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in först utprincipen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inköpta elcertifikat finns registrerade hos Svenska kraftnät. Fordringar och skulder Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Årsredovisning Alingsås Energi 213 Mellanhavanden med Alingsås kommun och övriga komenlighet med detta. Pågående arbeten har tagits upp till nedlagda direkta kostnader 14 Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs eller till terminskurs då valutasäkring har skett. munala bolag bruttoredovisas, jämförelsetalen har justerats i Koncernredovisning Maskiner och inventarier det om inget annat angivits. Fjärrvärmeanläggningar 5 % I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan Fjärrvärmeverk 7 % redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på Nyemission Årets kassaflöde samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. Om ej Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar på Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen Den löpande verksamheten Erhållna utdelningar Belopp i kkr Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaff ningstidpunkten. Noter Not 1 Nettoomsättning Koncern Moderbolag Intäkter värmeleveranser Intäkter stadsnät Intäkter elleveranser Intäkter vindkraft Övriga intäkter Årsredovisning Alingsås Energi

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

LJUSET. Årsredovisning 2014

LJUSET. Årsredovisning 2014 LJUSET i Alingsas Årsredovisning 2014 Årsredovisning Alingsås Energi 2014 1 Ljuset i Alingsås! Temat för 2014 års upplaga av Alingsås Energis årsredovisning är Ljuset i Alingsås. Med det mångbottnade anslaget

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer