Värmen kommer inifrån. Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmen kommer inifrån. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Värmen kommer inifrån Årsredovisning 213 Årsredovisning Alingsås Energi 213 1

2 Nöjda kunder viktigt för Alingsås Energi Varje år mäter Alingsås Energi sina kunders nöjdhet, Nöjdkundindex (NKI). Under 213 genomfördes dessa mätningar vid fyra tillfällen, med 5 kunder åt gången, för att finna ut vad kunderna egentligen tycker och tänker om Alingsås Energi. Detta i jämförelse med sju andra energibolag i närområdet och sett till ett Sverigeindex i stort. Alingsås Energi står sig onekligen mycket bra vid en jämförelse. Snittbetyget för andelen nöjda kunder uppgick till hela 84 procent, vilket betyder en förbättring av föregående års redan höga siffror. Vid mätningen lades stor vikt vid informationsflöde, bemötande, webbsida, åter koppling, råd med mera. På samtliga av dessa punkter erhöll Alingsås Energi ett högt betyg. Något som dock sticker ut lite extra är att Alingsås Energis personal lyfts fram som ett föredöme. Vi har mycket höga betyg vad gäller vårt trevliga bemötande, att vi är lätta att nå, att man snabbt får hjälp och bra råd samt att återkopplingen är god, säger en stolt och glad IngaLena Ström Löfqvist, marknadschef på Alingsås Energi. Mätningen ger också ett kvitto på att Alingsås Energi står sig väl när det kommer till prisbilden, att man har få avbrott samt att eventuella problem åtgärdas snabbt. Vill du veta mer om kundenkäten är du välkommen att ta kontakt med IngaLena Ström Löfqvist på Alingsås Energi eller kika in på webbsidan Innehållsförteckning NöjdKundIndex 2 NöjdMedarbetarIndex 5 VD har ordet 6 Fjärrvärmeverket i egen ägo 8 Förvaltningsberättelse Alingsås Energi Nät AB 9 Resultaträkning 11 Balansräkning tillgångar 12 Balansräkning eget kapital och skulder 13 Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper och noter för koncern och moderbolag 15 Revisionsberättelse 2 Styrelse och ledning 21 Arbetsmiljöbokslut 22 Miljöredovisning 23 Full koll på elförbrukningen 24 Satsning solceller 25 Förvaltningsberättelse Alingsås Energi AB 26 Resultaträkning 27 Balansräkning tillgångar 28 Balansräkning eget kapital och skulder 29 Kassaflödesanalys 3 Redovisningsprinciper och noter 31 Revisionsberättelse 33 Vindkraftverket Krökelimur 34 Elbil 36 Infrastruktur 37 Lights in Alingsås 2 Årsredovisning Alingsås Energi Hela den samlade marknadsavdelningen på Alingsås Energi. Främre raden från vänster: Kenneth Paridon, Jan Werner, EvaLis Svensson, Emma Essman Melin och Annika Carlsson. Bakre raden från vänster: Leif Pettersson, IngaLena Ström Löfqvist, Mia Oskarson och Rebecka Andreasson. På bilden saknas Lena Oskarson. Årsredovisning Alingsås Energi 213 3

3 Ljusare och tryggare i allén med ny belysning. Hög grad av trivsel Alltsedan 23 har Alingsås Energi genomfört årliga enkätundersökningar med personalen, bland annat för att ta fram ett NöjdMedarbetareIndex (NMI). Detta för att utröna personalens trivsel på och med sitt arbete. Indexet sätts ihop av tre huvudområden med fokus på om arbetet som sådant är stimulerande, om det upplevs som viktigt och om man känner stolthet över att jobba på Alingsås Energi. Mätningen sker enligt en sexgradig skala, 5, och årets resultat på den sistnämnda, och kanske mest centrala frågan, landade på 4,2. Föregående år var motsvarande siffra 4,5 och året dessförinnan låg den på 3,58. Med andra ord: stoltheten över att jobba på Alingsås Energi är hög och har varit stigande under de senaste tre åren. Totalt fick alla medarbetare svara på 28 frågor. Vi är givetvis mycket glada över att vår personal trivs med sitt arbete och är stolta över att jobba i bolaget. Det stärker oss i vår uppfattning att vi jobbar tillsammans på rätt sätt mot ett gemensamt mål, säger Fredrik Wizeman, kvalitets och miljösamordnare på Alingsås Norra Ringgatans allé har blivit både ljusare Energi. genom ljusvandrarnas försorg röstades fram kontakt med Fredrik Wizeman på Alingsås Energi eller kika in på och tryggare tack vare en ny belysning som att bli permanent efter Lights in Alingsås. 4 Årsredovisning Alingsås Energi 213 Vill du veta mer om medarbetarenkäten är du välkommen att ta webbsidan Årsredovisning Alingsås Energi 213 5

4 Utvecklingskraft för Alingsås! Ett historiskt år Goda samarbeten och vi kallar det vårt eget "läroverk". ningen i samhället och en ökad konkur Genom årets förändringar har vi skaffat oss terbolaget Fabs hittat den bästa lösningen renskraft för fjärrvärmen i Alingsås. en ny plattform för utvecklingen mot framti för elutbytet från den stora solcellsanlägg När detta år med alla stora förändringar den. Även om vi avslutat några samarbeten ningen. härmed vår affärsmodell för Stadsnätet, är till ända känns det extra gott att kunna så är det vår övertygelse att ett gott sam Lights in Alingsås har utvecklats under Kundindex och NöjdMedarbetarindex. lämnar bredbandstjänsterna till markna redovisa det högsta ekonomiska resultatet arbete med partner, kunder och samhället 213 med sagoberättelser som tema. HC Extra glada blir vi när kunder, som själva tades att starta samarbete med starka den och fokuserar själva på att sälja i bolagets historia. Fjärrvärmeaffären har i övrigt är den bästa formen för att bidra till Andersens sagovärld engagerade många bidrar till Alingsås utveckling, väljer oss partner som kunde stödja verksamheten anslutningar och sköta det fysiska nätet. bidragit till ett stort överskott, dels beroen utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett i samhället, inte minst skolor, butiker, bib som helhetsleverantör av el, fjärrvärme och med fjärrvärmeproduktion och elhandel, Det innebär en satsning på enbart öppet de på engångseffekter från affären, dels exempel är vår affärsmodellsförändring för liotek och föreningar. 85 intresse bredband. Estrad Alingsås, som invigdes där Alingsås Energi stod för distribution stadsnät, vilket kommer att innebära stör på väderberoende omständigheter, men Stadsnätet, vilken vi har genomfört i sam rade kom till Alingsås i oktober för att 213, är en sådan kund liksom Candidator och kundrelationer. Detta har skapat ett re valfrihet, högre hastigheter och större också på en strukturell effekt som fort arbete med vårt systerbolag Alingsåshem. ljusvandra. Årets fasta ljusinstallation blev som också satsade stort genom att bland företag med fokus på kunden och har utbud för våra kunder. sättningsvis kommer att stärka affären. Att Alingsåshems mål är att erbjuda ett öppet Norra Ringgatans allé, där ljusvandrarna annat ta över Posten ITs datahall. Jag är Alingsås Energi kan visa upp en mängd goda samarbeten med kunder och part Den 5 april skrevs ett avtal med vår nya ner. Under många år har vi byggt upp kommunikationsoperatör Zitius. Vi ändrar ett gott förtroende och ökat antalet nöjda kunder. För ungefär 15 år sedan beslu produktion, laddstationer för elbilar m m. Då känns det tryggt att vi återigen kan glädjas åt mycket höga värden på Nöjd bidragit till en stark utveckling av hållbar Efter ett långt och gott ägarsamarbete dessutom fjärrvärmepriset varit sjunkande stadsnät där hyresgästerna själva får välja fick rösta fram vilken belysning som skulle mycket stolt över mina medarbetare som och förnyelsebar energi i Alingsås. De köpte vi den 3 maj Göteborg Energis aktier under två år i rad är mycket glädjande och leverantör av TV, telefoni eller bredbands installeras permanent. Engagemanget är axlat en så stor förändring i verksamheten senare åren har vi byggt upp och förstärkt i vårt dotterbolag Alingsås Energi AB stärker konkurrenskraften för fjärrvärmen tjänster, och där alla tjänsterna skall bäras stort för Alingsås utveckling. som 213 inneburit, och som år efter år verksamheten. Vi har också diskuterat och och blev därmed helägare till elhandels i Alingsås. Affärsmodellsförändringen på av en och samma infrastruktur. Vårt mål Den absolut största utmaningen för bemöter våra kunder på ett sådant sätt att föreslagit förändringar så att vi själva kan verksamheten i Alingsås. Ägarsamarbetet Stadsnätet uppvisar liknande goda effek är att expandera fibernätet i Alingsås till framtiden är omställningen till ett hållbart vi kan uppvisa ett NKI som är mycket högre svara för helheten, för att sedan på en ny avslutades men det praktiska samarbetet ter genom att kunderna får lägre pris, invånare och företag på basis av en stabil samhälle, med energieffektivitet, förnyel än vad energibranschen generellt visar. plattform fortsätta utvecklingen mot den fortsätter, och ett nytt avtal har teck bättre utbud och kapacitet samtidigt som affär. Tillsammans har vi nått våra mål och sebar energi och lägre resursförbrukning. Det är tillsammans vi skapar kraften hållbara energiomställningen i Alingsås. nats gällande elhandeln mellan Alingsås Alingsås Energi får en stabilare affär. Till kan erbjuda kunderna lägre pris och bättre Det viktigaste för oss är att bibehålla vår för utveckling mot ett starkt och hållbart 213 blev det år då dessa strategiska Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB. detta skall vi också lägga att vi aldrig utbud, och tillsammans har vi totalt sett nått konkurrens och utvecklingskraft i en tid Alingsås. Tack kunder, partner, styrelse 1 juli genomfördes vår största affär tidigare haft så låg klimatpåverkan i verk ett högre mål än vad vi kunnat göra var och med allmän energieffektivisering och mins och medarbetare för ett gott samarbete 1 mars köpte vi vårt första vindkraft genom att fjärrvärmeproduktionen i Aling samheten. All el vi levererar är grön el och en för sig. Det är ett exempel på att vi till kande leveranser. Lösningen ligger även och goda resultat under 213! verk, Krökelimur. Verket är beläget mel sås förvärvades från Statkraft. Efter 15 år den fossila andelen bränsle i fjärrvärme sammans skapar en utvecklingskraft som i fortsättningen i vårt sätt att bemöta och lan Falköping och Tidaholm, av fabrikatet med verksamheten i annan regi har nu produktionen har varit extremt låg, endast driver på mot en hållbar utveckling. skapa värde för våra kunder. Flera tekniska Enercon och uppfört 22. Det är ett Alingsås Energi helhetsansvar för fjärrvär,5 %. Våra leveranser är alltså klimatneu Ett annat bra exempel på samarbete vi utmaningar kommer som en konsekvens relativt litet vindkraftverk, men vi har nu meverksamheten. Vi kan nu själva driva trala, av el till 1 % och av fjärrvärme till bidragit till under året är nollenergiskolan i av denna utveckling, bland annat utveck startat vår väg mot egen elproduktion, arbetet mot den energieffektiva omställ 99,5 %. Stadsskogen, där vi gemensamt med sys lingen av smarta nät, förnyelsebar lokal förändringar genomfördes. 6 Årsredovisning Alingsås Energi 213 Jan Olofzon, VD Årsredovisning Alingsås Energi 213 7

5 Fjärrvärmeverket i egen ägo 1 juli 213 är att betrakta som en historisk dag för Alingsås Energi. Då förvärvades nämligen fjärrvärmeverket på Sävelund från norska Statkraft, och bolagets enskilt största affär någonsin var ett faktum. I och med förvärvet tar Alingsås Energi över helhetsansvaret för fjärrvärmeverk samheten där produktionen till övervägande del drivs med biobränsle och försörjer Alingsås fjärrvärmekunder med värme och varmvatten. Genom övertagandet kan vi själva driva arbetet mot en energieffektiv omställning med förnyelsebara bränslen och därmed öka konkurrenskraften för fjärrvär men i Alingsås, säger Jörgen Damborg, affärsområdeschef Värme. Ett led i att öka konkurrenskraften är att se över framtida prismodell. Fjärrvärmepriset till kund har sänkts två gånger under senare tid. Nu ska vi ta fram en ny prismodell som baseras på säsongspris, vinter kontra sommar, men som i det stora hela ska innebära ännu lägre pris för våra kunder sett över hela året, förklarar Jörgen Damborg. I förvärvet ingick även befintlig perso nal. Dessa har nu stärkts upp och efter årsskiftet uppgår styrkan till fyra personer. Även dessa ser positivt på nyordningen. Vi kan genom förändringen få till en bättre helhetsbild och därmed såväl effektivisera verksamheten som öka verkningsgraden till nytta för både bolaget och våra kunder, säger Einar Ström, driftsansvarig på fjärrvärmeverket. För oss anställda innebär det också att vi får en massa kollegor, vilket stärker vår organisation och skapar en helt annan trygghet. Även Jörgen Damborg är mycket till freds med förvärvet. Efter 15 år av outsourcing tar vi hem verksamheten i egen regi igen och detta kommer att stärka vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för Alingsås kommun. Nyckeltal fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 213 Årsproduktion: 145 GWh, ca 99,5 % biobränslen. Kundanläggningar: 113 stycken, varav 63 villor och 17 flerbostadshus med 5 85 lägenheter. Förvaltningsberättelse för Alingsås Energi Nät AB Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, , får härmed avge års och koncernredovisning för räkenskapsåret , vilket är bolagets tjugotredje räkenskapsår sedan bolagiseringen Ägarförhållanden Värme dotterbolag till AB Alingsås Rådhus (ABAR), ABAR med 1,3 % jämfört med föregående år. Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är sedan 2411 ett helägt ägs av Alingsås kommun, och i koncernen ingår även FABS AB och AB Alingsåshem som dotterbolag till ABAR. AENAB är moderbolag för kommunens samlade energiverksamhet. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Alingsås Under året har vi anslutit 18 (3) nya värmecentraler till fjärrvärmenätet. Årets aktiverade investeringar uppgick till Verksamheten Stadsnät värme, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. El föregående år och engångsintäkterna från nya kunder ökade Koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, elnät, handel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga i moderbolaget Nettoomsättningen har under året ökat med 7,4 % jämfört med samtidigt med 11, %. AENAB. Vi har infört en förändrad affärsmodell som innebär att vi kommer Elnät, omfattar elnätsverksamheten inom Alingsås tätort, Västra sälja anslutningar och sköta det fysiska nätet. Bodarna, Björkekärr, Bälinge samt Rödene. ras huvudsakligen i vår anläggning på Sävelund. Stadsnät, omfattar bredbandsnät och datakommunikation, med kunder främst inom Alingsås tätort och transitering till norra kommundelen. På stadsnätet finns tjänster som transitering, Internet, telefoni och kabeltv. Tjänster, innefattar gatubelysning i tätorten och södra delen av kommunen på uppdrag av Alingsås kommun. AENAB äger gatubelysningsanläggningarna och levererar ljus till kommunen. Det omfattar också service och underhållsarbeten på värmecentraler som utförs för ett antal större kunder och administrativa tjänster åt kommunen som fakturering av vatten, avlopp och renhållning. att lämna bredbandstjänsterna till marknaden och fokusera på att Årets aktiverade investeringar uppgick till kkr (4 584). Vindkraft Den 1 mars 213 köpte Alingsås Energi Nät AB företagets första vindkraftverk. Årets aktiverade investeringar uppgick till 3 22 kkr (). Tjänster Ett stort uppdrag för marknadsavdelningen har under året varit det administrativa arbetet med införandet av fastighetsnära avfallsinsamling på uppdrag av Alingsås kommun. Belysningsområdet fortsätter att växa och energieffektiviseras. Förbrukningen per ljuspunkt har minskat med 5,5 % jämfört med föregående år. Affärsområdet är under utveckling, framförallt inom energieffektiviseringstjänster och mättjänster. Årets aktiverade investeringar i belysningsanläggningar upp Elhandel, inköp och försäljning av el. gick till kkr (2 738). Väsentliga händelser Övrigt Energileveranserna är mycket väderberoende. 213 var det 4,5 % Den 3 maj 213 förvärvade Alingsås Energi Nät AB de aktier i varmare än ett normalår och 2,5 % varmare än föregående år. Alingsås Energi AB som ägdes av Göteborg Energi AB. Elnät Årsredovisning Alingsås Energi 213 arna i Alingsås som tidigare ägdes av Statkraft Värme. kkr (12 ). värme inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produce 8 Fr.o.m. den 1 juli 213 har vi tagit över produktionsanläggning Energi AB (AEAB), Värme, omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärr Detta kommer att stärka vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Försäljningsvolymen för året var 121,9 GWh (123,5), en minskning Den transiterade energivolymen till våra kunder (13 911) uppgick till 221,8 GWh (227,8), en minskning med 2,6 % jämfört med föregående år. Elnätet har under året fortsatt att byggas ut i samband med ny bebyggelse och för att bibehålla den höga driftsäkerheten. Under året har en skatterevision initierats av skatteverket avseende inkomstskatteåret 212. Årets aktiverade investeringar i byggnader och mark (not 71) uppgick till 8 91 kkr (487). Årets aktiverade investeringar i inventarier uppgick till kkr (417). Årets aktiverade investeringar uppgick till 6 94 kkr (1 913). Andreas Oskarson, Einar Ström, Morgan Kyrk och Anders Fridlund jobbar alla på fjärrvärmeverket och är numera en del av Alingsås Energis personalstab. Årsredovisning Alingsås Energi 213 9

6 Alingsås Energi AB Elhandel Försäljningsvolymerna under perioden uppgår till 158, GWh (156,3). Ökningen förklaras av ett kallare första tertial och en ökning av antalet kunder. Bolagets omsättning har under året minskat med 3,8 % jämfört med föregående år beroende på lägre marknadspriser på el. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 346 kkr (3 719), vilket är kkr lägre än föregående år. Lagervärderingen av elcertifikat medförde, till följd av, ett lägre pris än inköpspriserna vid årsskiftet, en negativ påverkan på resultatet med kkr. Ett nytt samarbetsavtal gällande elhandeln är upprättat mellan Alingsås Energi AB och Göteborg Energi DinEl AB. Miljö och arbetsmiljö Alingsås Energi är diplomerade som Miljödiplomerat Alingsåsföretag. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 21:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö och arbetsmiljöledning med stöd Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för det gångna räkenskapsåret till kkr ( ). Resultatet efter finansiella poster uppgick för koncernen till föregående år. Årets resultat i koncernen blev efter skatt kkr (23 642), vilket innebär en ökning mot föregående år med kkr. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick 213 till kkr ( ), vilket är en ökning med 1,5 % mot föregående år, och resultatet efter finansiella poster till kkr (18 817). En flerårsöversikt av nyckeltalsutvecklingen återfinns i not 32. Investeringar Årets sammanlagda aktiverade investeringar i koncernen uppgick till kkr (31 138). Årets investeringar inklusive förändringar i pågående arbeten var kkr (34 692). Risker Likviditet och finansiering der har vi fastlagt en finanspolicy som vi följer upp kontinuerligt. Elmarknaden uppvisar en betydande volatilitet som vi hanterar med hjälp av vår riskpolicy, vilken följs upp av styrelsen vid varje styrelsemöte. Årligen genomförs en risk och sårbarhetsanalys för bolagets nätområde, där energimarknadsinspektionens krav ligger till Koncernens kassaflöde uppgick till 142 kkr (5 887). Skillnaden mot föregående år förklaras av att investeringar har gjorts, bland annat i Sävelundverket. Checkkrediten på fyrtio miljoner kronor var i koncernen nyttjad med kkr vid årsskiftet. Koncernens likviditet är god. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): lets risk och sårbarhetsanalys. Balanserad vinst ,23 Årets resultat ,44 ning, skatteutveckling och konkurrenssituation m.m. Politiska beslut avseende skatter och miljöavgifter kan väsentligt påverka bolagets ekonomiska utveckling vilket också gäller regelverksförändringar för de verksamheter som bedrivs. Ledning och styrelser genomför årligen riskanalyser för verksamheten. Personal Antalet anställda i koncernen var vid årsskiftet 49 personer (46). Av totala antalet medarbetare var 35 män (31) och 14 kvinnor (13). En friskvårdstimme som kan nyttjas en gång per vecka har ,67 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: ,67 Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kronor. Vilket föranlett att införts under året. fritt kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, Framtiden kronor. Under många år har vi arbetat med vårt strategiska uppdrag för hållbar utveckling i Alingsås och under 213 har AENAB genomfört flera projekt som kommer att påverka bolagens inriktning för lång tid framöver. AENAB har tagit över fjärrvärmeproduktionen i egen regi, köpt bolagets första vindkraftverk och ändrat affärsmodell för stadsnätet till enbart infrastruktur och därmed lämnat bredbandstjänsterna till marknaden. Den överordnade utmaningen är omställningen till ett hållbart samhälle med energieffektivitet, förnyelsebar energi och lägre resursförbrukning. Bolagets största utmaning är att bibehålla sin konkurrens och utvecklingskraft i en tid med allmän energieffektivisering och minskande leveranser. Nyckeln till detta kommer vara hur väl bolaget lyckas bemöta och skapa värde för kunderna. reducerats med kronor. Fritt eget kapital har ökat med Koncern Moderbolag Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade arbeten för egen räkning Servis och anslutningsavgifter rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande resultatposter resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster I ny räkning överförs Anläggningskostnader grund. Vi deltar också i Alingsås kommuns arbete med samhälinom företaget sker löpande omvärldsbevakning av lagstift Belopp i kkr kkr (21 936), vilket är en förbättring med kkr mot av dessa system. För att få en långsiktig kontroll över utvecklingen av räntekostna Resultaträkning Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat 74 Årets resultat Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 37,3 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 23 st. (försiktighetsregeln). Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultatet för kommande verksamhetsår beräknas bli lägre än för innevarande år men högre än föregående år. 1 Årsredovisning Alingsås Energi 213 Årsredovisning Alingsås Energi

7 Balansräkning tillgångar Balansräkning eget kapital och skulder Belopp i kkr Not Belopp i kkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Koncern Moderbolag Not Anläggningstillgångar Eget kapital Materiella anläggningstillgångar Bundet eget kapital Byggnader Byggnadsinventarier Mark Markanläggningar Eldistributionsanläggningar Fjärrvärmeanläggningar Kommunikationsanläggningar Belysningsanläggningar Externa mätaranläggningar Vindkraftverk Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Råvaror och förnödenheter Elcertifikat varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Fordringar hos dotterbolag Skattefordran kortfristiga fordringar , omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 12 Årsredovisning Alingsås Energi bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat fritt eget kapital eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter avsättningar långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Varulager Kassa och bank 38 Skulder till Alingsås kommun Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bundna reserver Långfristiga skulder Övriga kortfristiga fordringar Aktiekapital Obeskattade reserver Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga låneskulder Skatteskuld Skulder till dotterbolag Skulder till kommunala bolag Skulder till Alingsås kommun Övriga kortfristiga skulder , kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Årsredovisning Alingsås Energi 213 Inga 13

8 Redovisningsprinciper och noter för koncern och moderbolag Kassaflödesanalys Belopp i kkr Koncern Moderbolag Not Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar 7 74 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning 2 2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten särskilt anges nedan är redovisnings och värderingsprinciper oförändrade mot föregående år Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 5 % av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer, och koncernbalansräkningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt förändringar i uppskjuten skatt, samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella Intäkter Intäkter redovisas i den takt med vilken varor/tjänster levereras till kunden. belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster, som redovisas i resultaträkningen, redovisas även Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. För byggnader anskaffade genom övertag av verksamheten från kommunens ursprungliga anskaffningsvärden. därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster, som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade Avskrivningar sker enligt följande: 12 % Datorer 33 % och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt Eldistributionsanläggningar 51 % att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattningar. Kommunikationsanläggningar 533 % obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Belysningsanläggningar 51 % Vindkraftverk 7 % Kassaflödesanalys Externa mätare 1 % Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo Byggnader 23 % visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför Byggnadsinventarier 1 % in eller utbetalningar Markanläggningar 5 % Pågående arbeten och skälig andel av indirekta kostnader. Varulager Råvaror och förnödenheter har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans med 3 %. Elcertifikaten värderas med tillämpning av först in först utprincipen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Inköpta elcertifikat finns registrerade hos Svenska kraftnät. Fordringar och skulder Skulder och fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Årsredovisning Alingsås Energi 213 Mellanhavanden med Alingsås kommun och övriga komenlighet med detta. Pågående arbeten har tagits upp till nedlagda direkta kostnader 14 Skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs eller till terminskurs då valutasäkring har skett. munala bolag bruttoredovisas, jämförelsetalen har justerats i Koncernredovisning Maskiner och inventarier det om inget annat angivits. Fjärrvärmeanläggningar 5 % I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan Fjärrvärmeverk 7 % redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på Nyemission Årets kassaflöde samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar. Om ej Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar på Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen Den löpande verksamheten Erhållna utdelningar Belopp i kkr Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaff ningstidpunkten. Noter Not 1 Nettoomsättning Koncern Moderbolag Intäkter värmeleveranser Intäkter stadsnät Intäkter elleveranser Intäkter vindkraft Övriga intäkter Årsredovisning Alingsås Energi

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2012

Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2012 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2012 Högt betyg från kunderna Alingsås Energi får totalt sett ett mycket högt betyg av kunderna vid en så kallad Nöjd-Kund-Index (NKI)-undersökning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer