Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR"

Transkript

1 Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

2 Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun samt representanter från SL, Jernhusen och Skanska. Presentation Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun Det finns ett beslut i kommunstyrelsen från som handlar om tågdepå i Odensala. I beslutet lyftes möjligheten till genomförande av återspåret, senare även kallat Norra böjen fram. Påtalades även vikten av att sammankoppla Ostkustbanan med Arlandabanan. Genomfördes aldrig utan depån byggdes i Upplands-Bro. Två beslut har tagits i kommunstyrelsen under 2011 som avser tågdepåfrågan. Utgångspunkten är att kommunen ställt sig neutral i lokaliseringsfrågan. Avseende Norrsunda-Krogsta. Beslut om planuppdrag Avseende Odensala. Beslut om planuppdrag Ett planavtal tecknades mellan kommunen och Jernhusen avseende Odensala 5 februari I utställningsversionen till Översiktsplan 2014 som behandlades av kommunstyrelsen i december 2013 redovisas en markreservation för tågdepå såväl i Odensala som i Brista/Krogsta. I planen redovisas även kommunens riktlinjer beträffande spårtrafik. Presentation från Anders Lindström, SL, förvaltningschef. Vi har kommit hit idag för att informera om projektet pendeltågsdepå i Sigtuna och varför ni inte har fått informationen tidigare i processen. Bakgrunden är att SL gick ut med upphandlingsunderlag, enligt Lagen om offentlig upphandling /(LUF), för bygge av underhållsdepå för sina pendeltåg. Hela upphandlingsprocessen har varit sekretessbelagd och vare sig SL, Jernhusen, eller någon annan part, har därmed kunnat gå ut och informera om byggplaner. Stockholmsregionen växer och därmed ökar kraven på tillgänglig kollektivtrafik. Pendeltåg Trafikförvaltningen har fått uppdraget att utöka pendeltågstrafiken. Tåg Nya fordon har upphandlats till starten av Uppsalalinjen och inför öppnandet av Citybanan.

3 De nya fordonen gör att utökad depåkapacitet behövs. Det finns en politisk överenskommelse med Uppsala län: Ökad tidtabell Ökad kapacitet i regionen Öka förutsättningarna för att kunna växa i regionen Pendeltågssystemet i Stockholmregionen: Idag finns depåer i Bro, Södertälje och i Älvsjö. Ny depåkapacitet i norra delen av pendeltågssystemet behövs och Sigtuna kommun ligger strategiskt rätt placerat för en ny depå. SL äger alla depåer idag men nu har Landstinget fattat ett beslut om att prova något nytt. Någon annan bygger och SL hyr depån. Dialog har tidigare förts med Sigtuna kommun. SL startade en första upphandling 2011 men beslöt att avbryta den I nuvarande upphandling finns 3 anbudsgivare. SL har valt ut 2 av dem, Train Alliance AB och Jernhusen att förhandla med. Anbuden är likvärdiga och SL har efter anbudsutvärderingen kommit fram till Jernhusen som vinnare. Tilldelningsbeslutet är överklagad till Förvaltningsrätten. Upphandlingen är under överklagandetiden sekretessbelagd enligt Lagen om offentlig upphandling (LUF). Felaktig information har kommit ut om upphandlingen och om depån. Vi vill med detta möte starta en dialog och besvara alla frågor ni har om depåprojektet. Presentation av Björn Johnson, Jernhusen och Hans Fransson, Skanska Tyvärr har mycket felaktig information spridits både via media och direkt till närboende. En del av det hoppas vi kunna lägga tillrätta ikväll. Korrekt information är: att depån inte är större än vad som redovisats till kommunen, att Jernhusen har tillgång till den mark som behövs för att bygga depån och att grannfastigheter alltså inte berörs, att en depå i Odensala inte förhindrar utbyggnad av Ostkustbanan eller Arlandabanan samt att den inte förhindrar utbyggnad av återspår från Arlanda (Norra böjen), att SLs kostnader blir lägst om depån placeras i Odensala, samt att depån byggs för 14 tågset. Dessa sätts ut på morgonen och tas in på kvällen. Några ställs också upp under dagtid, utanför

4 rusningstrafik. Det är alltså inte någon kontinuerlig trafik in och ut ur depån. Trafikverket har i en lokaliseringsutredning som gjordes 2010 jämfört åtta olika etableringslägen. Omdömet om Odensala i denna utredning är: Rekommenderas. Bästa etableringsläge. Några anledningar till detta är att banavsnittet Märsta station Myrbacken (Ostkustbanans norra anslutning till Arlandabanan) är den minst trafikerade längs hela sträckan Stockholm Uppsala. En depå i Odensala konkurrerar heller inte med annan trafik vilket är fallet på flera andra platser. SL kan därför få full rådighet över trafiken och därigenom sätta ut och ta in tåg i hög hastighet, vilket är positivt av kapacitetsskäl. Tågdepån placeras väl skyddad bakom en skogsridå. I den västra änden görs en terrängmodulering med kullar i syfte att dölja depån i landskapet. Kullarna planteras med växlighet. Depån är uppdelad i två byggnader där den ena är nattförvaring och städning av tåg och den andra är en verkstadsbyggnad. I verkstadsbyggnaden reparerar, tvättar och avisar man tågen. All verksamhet sker inomhus. Depåområdet avgränsas med ett staket. Staketet är till för att obehöriga inte skall kunna ta sig in på området där det rör sig tåg. Ytan som inhägnas görs så liten som möjligt. Depån är planerad med två byggnader. Tågen körs in via en överlämningsbangård som ligger parallellt med Ostkustbanan. Härifrån fortsätter tågen, utan vidare rangering, i låg fart till en städ- och uppställningshall som placerats i östra delen av området. Vid utsättning på banan körs de, också utan rangering, i omvänd riktning. Till verkstadsbyggnaden som ligger i västra delen körs tågen direkt från uppställningshallen. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att kräva att en exploatör ska täcka samtliga kostnader som är hänförliga till byggnationen. Det gäller inte bara direkta kostnader utan även eventuella följdkostnader som kan uppstå som följd av exploateringen. Kommunens skattebetalare kommer alltså inte att drabbas. Vilka åtgärder som erfordras kommer att utredas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i arbetet med en detaljplan. Att depån ansluts till kommunalt vatten och avlopp är ett villkor för exploateringen. Depån kommer att planeras för att på bästa sätt anpassas till de kringboendes villkor samt hänsyn till skola, kulturmiljö, arkeologiska fynd, m.m. Ljud- och ljusmiljö är också viktigt att beakta. Enligt en första bullerutredning bedöms ökningen av trafikbullernivåerna utanför depåns område bli obetydlig. Hänsyn tas givetvis också till den byggförbudszon som finns i området. Samtliga dessa frågor hanteras i MKB. Tomten som Jernhusen köper för depån är 144 ha varav ca 40 ha används för själva depån. Fördelen med en pendeltågsdepå i Odensala är bl.a. att pendeltågstrafiken kan utökas, att kommunen erhåller 135 nya arbetsplatser,

5 att Märsta station får en viss andel garanterad trafik, att underlaget för kollektivtrafiken utökas i Odensala, att även andra fastighetsägare får möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, att väg 898 får en standardförbättring, samt att fiber dras fram till Odensala. Byggtiden för depån är ca 2,5 år och det kommer i snitt att bli ca 25 st. tyngre transporter/dag under denna tid. I dag går det omkring 700 fordon/dygn på väg 897, varav ca 10 % tung trafik. Väg 898 byggs om inom depåområdet till en säkrare väg. Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden och kan färdigställas ca ett halvår innan depån är klar. På väg 898 går det idag omkring 600 fordon/dygn, varav ca 5 % tung trafik. Under byggtiden kommer det att var en tät dialog med de kringboende. Information kommer att ske via utskick, infomöten m.m. Transporter kommer att planeras så att de stör så lite som möjligt Arbetet i en modern depå är högteknologiskt och bedrivs i en ren och lugn miljö. Främst kontrolleras alla fordon regelmässigt med avseende på eventuella skador eller reparationsbehov. Vid reparationer sker i de flesta fall hela komponentbyten. Vanligt förekommande arbeten är t.ex. invändiga arbeten, reparation av säten, m.m. filterbyten för ventilation och air condition byte klimataggregat frontbyten efter viltskador dörr-reparationer, byten byte bromsbelägg hjulaxel- eller hela boggiebyten byte sidorutor Vi kommer erbjuda er att besöka andra moderna depåer som drivs av SL eller Jernhusen.

6 FRÅGOR: 1. Fråga: Varför gör ett aktiebolag upphandlingen? Svar: Landstinget har beslutat att SL ska göra upphandlingen. 2. Fråga: Lever trafikförvaltningen upp till sitt ansvar? Svar: Ägarna (Landstinget) har bestämt att någon bygger och SL hyr en depå. 3. Fråga: När man byggt den här depån finns det mer tankar på att bygga ut mer? Svar: Nej, det finns inga dolda agendor 4. Fråga: Markanvisning fanns det fler platser än Odensala och Krogsta? Svar: Det här är ingen markanvisning i traditionell mening. SL har gått ut med en förfrågan om att hyra en depå på plats som tillhandahålls av hyresvärden. SL eller kommunen har alltså inte anvisat mark. 5. Fråga: Hur många har varit upp till skogen och tittat? Det är en höjdskillnad på meter. Svar: Hänvisar till bilder i PowerPoint som visas av Jernhusen. Den faktiska höjdskillnaden är c:a 11 m. Städ- och uppställningshallen kommer till stor del att utföras nedsprängd i berget. 6. Fråga: Påverkar markvärdet läget? Svar: Det är inte markvärde som styr läget. 7. Fråga: Blir det dubbla taggtrådsstängsel? Svar: Felaktigt material har gått ut. Vi vet inte vart materialet kommer ifrån. Hänvisning till illustrationer i PowerPoint-presentation. Det blir ett vanligt industristängsel för att skydda så att inga obehöriga tar sig in på depå området.det blir små öar som planteras med växtlighet. Skogen blir kvar till väldigt stor del. 8. Fråga: Varför inte vinkla allt mot där det inte bor någon? Svar: Utformning prövas i planprogram och detaljplan.

7 9. Fråga: Förslaget på tågdepå från 2011 är mindre än det förslag som finns idag? Varför? Svar: Markomfattning för depån är inte större nu än när Jernhusen ansökte om detaljplan Någon depålayout redovisades inte Fråga: Hur mycket tung trafik kommer att trafikera området? Svar: 1-2 lastbilar/dag för anläggning i drift. 11. Fråga: Kommer det att avisas med kemikalier? Glykolhall? Svar: Glykolhall kommer inte att finnas. Avisning görs med varmvatten inomhus. Det kommer att finnas en antiicing-anläggning för fordon som är på väg ut. Det är en vätska som sprutas på för att minska isbildning på främst boggier. Troligen kommer det att användas en sockerlösning som är fullständigt nedbrytbar och ofarlig. Påsprutning görs över ett tråg för vätskeåtervinning. 12. Fråga: Varför köpa så mycket mark? Svar: Det är ett villkor från säljaren. 13. Fråga: Är det någon fysisk avgränsning mot skogen? Svar: Det måste finnas ett stängsel mot depån. Både för att hindra barn/ungdomar mot att kunna ta sig in och riskera att de skadar sig, samt för att skydda anläggningen mot angrepp. 14. Fråga: Idag finns en undergång under järnvägen. Ska den stängas? Svar: Nej men vi kommer att titta på hur den kan nås i framtiden. Depåinhägnaden kommer att ligga så nära depån som möjligt för att avskärma så lite som möjligt. 15. Fråga: Fornlämningarna som finns i området. Vad händer med dessa? Svar: Länsstyrelsen gör en arkeologisk förundersökning som ligger till grund för deras beslut. 16. Fråga: Detta projekt måste kosta mycket pengar. Kostar det lika mycket i Krogsta? Svar: Jernhusens anbud är lägst. Skiljer 25 mkr per år i hyra. 17. Fråga: Ansökan om bortforsling av fornlämningar är skickad till Länsstyrelsen innan upphandlingen är klar?

8 Svar: Ansökan om en arkeologisk förundersökning är inskickad. Vi har inte begärt bortforsling. Utvärdering sker av Länsstyrelsen om vad som ska göras. 18. Fråga: Det kostar att koppla till VA. Vem betalar? Svar: Jernhusen betalar anslutning till depån. Kommunen kommer inte att drabbas av merkostnader. 19. Fråga: Vilka vägar ska transporterna till depån gå? Svar: Olika vägar används beroende på varifrån transporterna kommer. Angöring till depån är planerad via väg Fråga: Vad händer med byggtransporterna under byggtiden? Svar: Byggtiden är 2½ år och väg 898 kommer att vara öppen hela tiden. Ny sträckning av väg 898 kan öppnas ½ år innan depån är klar. Byggtransporterna sker på väg 897 med ca 25 transporter/dygn under byggfasen (tung trafik). Inga byggtransporter går förbi skolan. 21. Fråga: Vilket håll kommer transporterna ifrån? Svar: Angöring till depån är planerad via väg 897. Inte förbi skolan. 22. Fråga: Har man tagit hänsyn till skolan, barnen och förskolan? Ska all trafik passera här? Svar: Självklart tas hänsyn till detta och planeras tillsammans med er boende. 23. Fråga: Här finns skolan. Men hur är det i Krogsta? Svar: Finns boende även i Brista/Krogsta som skulle påverkas av en depå. 24. Fråga: Hur kan ni vara så säkra på att det ska bli så här? Vi kommer att överpröva och överklaga. Svar: En prövning sker i samband med detaljplaneprocessen då även en miljökonsekvensbeskrivning genomförs. 25. Fråga: Flygbuller? Svar: Nordöstra delen påverkas av flygbuller. Påverkan på delar av det här området kan förändras i framtiden pga. andra flygplanstyper mm.

9 26. Fråga: Är detta ett område som skulle kunna bebyggas med bostäder? Svar: Ett influensområde för buller finns här p g a Arlanda som då också är ett riksintresse. Kan förändras över tid. 27. Fråga: Vad händer med den bebyggelse som planeras kring Odensala skola? Vad händer med värdet på fastigheterna? Svar: Påverkas inte av en depå. 28. Fråga: Hur kan vi som kommuninvånare veta vad i processen som görs? Svar: Den här frågan är behandlad i bygg- och trafiknämnden som har bollat frågan tillbaka till kommunstyrelsen som nu kommer att ta upp frågan. Planprocessen finns i bilaga. 29. Fråga: Om tågdepån byggs i Krogsta berörs inte de boende. Varför byggs den här och kommer den att byggas här. Svar: Det finns boende även i Brista/Krogsta som skulle beröras av en depå. 30. Fråga: Kommer ni att samla oss igen? Samma personer och samma politiker? Svar: Sakägare får informationen under detaljplanearbetet. Dessutom ingår samrådsmöten i detaljplanearbetet. 31. Fråga: Man har tagit hänsyn till kultur mm. Varför inget om barnen? Svar: Hänsyn till barnen finns med i ÖP Där finns mycket om barn. Hänsyn tas i Miljökonsekvensbeskrivning, Barnkonsekvensanalys samt hänsyn till kultur. Utreds under detaljplanearbetet och i MKB. 32. Fråga: Kommunen bygger ut ett dagis. Skolan är alldeles för liten för att sedan ta hand om dessa barn. Skolan behöver byggas ut. Finns det möjlighet att bygga ut skolan på marken som depån inte tar i anspråk? Svar: Skolfastigheten har inte gräns mot Jernhusens mark. 33. Fråga: Vägen förbi skolan har en hastighet på 30 km/h. Här kör bilar snabbare. Vad gör ni åt det?

10 Hur blir det med byggtrafiken kör den 30 km/h? Övergångställe? Hur ska barnen kunna gå över till skogen? Viktigt att ta med detta innan beslutet. Svar: Frågan kommer att utredas under detaljplaneprocessen. 34. Fråga: Upphandlingen är överklagad. Hur går det nu? Svar: Ärendet behandlas i domstol. Beslutet godkänns eller upphävs. Vet ej när det är klart. Domstolen skriver domen just nu. 35. Fråga: Är kommunen inblandad? Svar: SL behandlar upphandlingen. Landstinget äger frågan. Pengarna tas från Landstinget. 36. Fråga: Fakta ska läggas på bordet. Hemligstämpling av upphandlingen? Svar: Fortfarande sekretess pga överklagande. Upphandlingen är sekretessbelagd. Lagstadgat och noggrant reglerat. 37. Fråga: Är det politisk enighet i kommunen om terrängplats för denna? Svar: De beslut som tagits i kommunen har varit enhälliga. 38. Fråga: Det verkar som kommunen är tagen på sängen? Här byggs förskola mm. Och så kommer SL och Jernhusen. Svar: Förskolan påverkas inte av depåplanerna. 39. Fråga: SL har sagt att kostnaderna blir lägst i Odensala. Allt ingår i priset? Svar: Allt ingår i det lämnade anbudet. 40. Fråga: Vägen Märsta Odensala? Svar: Trafikutredning ingår i både detaljplan, vägplan och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 41. Fråga: Finns geografisk begränsning? Svar: Hur planområdet ska avgränsas beslutas av kommunen.

11 42. Fråga: Samarbete med Knivsta kommun? Svar: Knivsta har tillsammans med Sigtuna kommun, Trafikverket och Jernhusen deltagit i det arbete som hittills gjorts beträffande vägplan. 43. Fråga: Det nämns GC-väg. Vilket geografiskt område? Svar: Omfattningen kommer att studeras i MKB, detaljplan och vägplan. 44. Fråga: Kommer kommunen att tvinga boende att koppla till kommunalt vatten? Svar: Om det blir ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ansluts berörda fastigheter till kommunens system. För de som investerat i nya enskilda avloppsanläggningar finns särskilda avräkningsregler avseende anslutningskostnaden. Gäller ur ett tioårsperspektiv. Kommunalt vatten och avlopp innebär oftast en värdeökning för fastigheterna. 45. Fråga: Den GC-väg som finns ersätter ni den? Om inte bygger ni ny GC-väg? Svar: GC-väg längs nybyggd del av väg 898 ingår i kostnaden för exploatören. Inga GC-vägar kommer att tas bort. 46. Fråga: Ska Odensala få någon station? Svar: Vi vill få fler att nyttja kollektivtrafiken. Stationsfrågan en möjlighet för framtiden men inte dagsaktuell. 47. Fråga: Är Trafikverket inblandade? Svar: Trafikverket är kravställare. De har i sin myndighetsutövning utrett förutsättningarna för en depålokalisering och hur den ska anslutas till banan. De kommer också att, på exploatörens bekostnad, handla upp, äga och drifta överlämningsbangården. 48. Fråga: Har man tittat på någon plats i Arlandaområdet som redan har buller? Eller är Norra böjen orsaken till den här placeringen? Svar: Arlandabanan är privatägd och därigenom inte tillgänglig på samma sätt som Trafikverkets banor. Det är en hårt trafikerad bandel. Det är inte möjligt att lägga en depå vid Arlandabanan. Krävs en utbyggnad av flera banor då.

12 49. Fråga: Blir det nya arbetstillfällen eller flyttas arbetstillfällen hit? Svar: Det blir runt 135 nya arbetstillfällen. 50. Fråga: Om Sigtuna kommun köper tillbaka marken. Sitter ni fast i marken? Svar: Jernhusen förvärvar marken av Svenska kyrkan. Markaffären är villkorad av upphandlingen. INKOMNA SYNPUNKTER OCH FRÅGOR EFTER MÖTET: Fråga: Kommer det att genomföras bullermätningar hos närliggande fastigheter före under efter depåbygget för att säkerställa att bullerkrav innehålls? Svar: Finns riktlinjer för buller som måste följas av byggarna. Mätningar genomförs vid behov. Fråga: Påverkan under byggtiden Besiktigas fastigheter före sprängning etc? Svar: I samband med byggnationen görs en Riskanalys. Riskanalysen kommer att visa vilka fastigheter som ska besiktas före och efter sprängning. Fråga: Krav på insynsskydd? Vi vill inte se eländet. Svar: De landskapsmoduleringar som utförs kommer i kombination med befintliga nivåskillnader och växtlighet att dölja depån från de flesta lägen. Se t.ex. de två perspektivbilder som redovisas. Synpunkt: OM det blir ett beslut om tågdepå i Odensala MÅSTE vägen till Märsta och vidare förbi Odensala kyrka byggas om. Det har hittills varit helt omöjligt att få en väg så att man kan gå/cykla både in till Märsta och till skolan. Vägverket verkar inte vilja satsa några pengar på dessa vägar. Svar: Frågan kommer att utredas i detaljplan och vägplan. Det är mycket riktigt inte en kommunal gata utan Trafikverket som ansvarar. Fråga: Om det blir så att en depå byggs i Odensala, måste något göras åt vägen förbi skolan innan bygget börjar. Kommer det att ske? Svar: Frågan kommer att utredas i samband med detaljplanearbetet.

13 Synpunkt: Jag som farmor med eventuella barn här inom kort kommer att sitta med hjärtat i halsgropen varje dag när jag vet att byggtrafik kommer att passera skolan. Svar: Barnens säkerhet i samband med byggnationen är en viktig fråga som kommer att utredas före byggstart. Synpunkt: Vi bor vid Odensala tvätten 2 hus mot Märsta. Idag kör det många bilar, bussar, lastbilar. Vårt hus ligger ca 7 m från vägen. Det är inte många som kör 70 km/h. BULLER. Svårt att köra ut från tomten. Cykel gångväg från Märsta. VAR?! När vägen vid Forsby byggdes om körde lastbilarna ca 90 km/h. 90 m till järnvägen från huset. Får vi ett plank mot järnvägen?! Visserligen har vi köpt ett hus vid en väg, men det är 32 år sedan. Vi får själva bekosta planket mot vägen. Svar: Trafiken kommer att utredas. Se ovan. Fråga: Odensala-Herresta 1:13. Kommer det kommunalt vatten och avlopp? Svar: Kommunalt vatten och avlopp kommer att anslutas till depån vilket underlättar anslutning av andra fastigheter.

14 Sigtuna kommun

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(8) Medborgarsstämma Tjuvkil Hålta 2008-02-25 Sammanträdeslokal: Hålta skola Tid 19.00-21.30 Deltagare: presidiet Elisabeth Mattsson (fp) ordförande Ingela Rossi (s) 1:e vice ordförande övriga Morgan

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer