Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR"

Transkript

1 Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

2 Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun samt representanter från SL, Jernhusen och Skanska. Presentation Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun Det finns ett beslut i kommunstyrelsen från som handlar om tågdepå i Odensala. I beslutet lyftes möjligheten till genomförande av återspåret, senare även kallat Norra böjen fram. Påtalades även vikten av att sammankoppla Ostkustbanan med Arlandabanan. Genomfördes aldrig utan depån byggdes i Upplands-Bro. Två beslut har tagits i kommunstyrelsen under 2011 som avser tågdepåfrågan. Utgångspunkten är att kommunen ställt sig neutral i lokaliseringsfrågan. Avseende Norrsunda-Krogsta. Beslut om planuppdrag Avseende Odensala. Beslut om planuppdrag Ett planavtal tecknades mellan kommunen och Jernhusen avseende Odensala 5 februari I utställningsversionen till Översiktsplan 2014 som behandlades av kommunstyrelsen i december 2013 redovisas en markreservation för tågdepå såväl i Odensala som i Brista/Krogsta. I planen redovisas även kommunens riktlinjer beträffande spårtrafik. Presentation från Anders Lindström, SL, förvaltningschef. Vi har kommit hit idag för att informera om projektet pendeltågsdepå i Sigtuna och varför ni inte har fått informationen tidigare i processen. Bakgrunden är att SL gick ut med upphandlingsunderlag, enligt Lagen om offentlig upphandling /(LUF), för bygge av underhållsdepå för sina pendeltåg. Hela upphandlingsprocessen har varit sekretessbelagd och vare sig SL, Jernhusen, eller någon annan part, har därmed kunnat gå ut och informera om byggplaner. Stockholmsregionen växer och därmed ökar kraven på tillgänglig kollektivtrafik. Pendeltåg Trafikförvaltningen har fått uppdraget att utöka pendeltågstrafiken. Tåg Nya fordon har upphandlats till starten av Uppsalalinjen och inför öppnandet av Citybanan.

3 De nya fordonen gör att utökad depåkapacitet behövs. Det finns en politisk överenskommelse med Uppsala län: Ökad tidtabell Ökad kapacitet i regionen Öka förutsättningarna för att kunna växa i regionen Pendeltågssystemet i Stockholmregionen: Idag finns depåer i Bro, Södertälje och i Älvsjö. Ny depåkapacitet i norra delen av pendeltågssystemet behövs och Sigtuna kommun ligger strategiskt rätt placerat för en ny depå. SL äger alla depåer idag men nu har Landstinget fattat ett beslut om att prova något nytt. Någon annan bygger och SL hyr depån. Dialog har tidigare förts med Sigtuna kommun. SL startade en första upphandling 2011 men beslöt att avbryta den I nuvarande upphandling finns 3 anbudsgivare. SL har valt ut 2 av dem, Train Alliance AB och Jernhusen att förhandla med. Anbuden är likvärdiga och SL har efter anbudsutvärderingen kommit fram till Jernhusen som vinnare. Tilldelningsbeslutet är överklagad till Förvaltningsrätten. Upphandlingen är under överklagandetiden sekretessbelagd enligt Lagen om offentlig upphandling (LUF). Felaktig information har kommit ut om upphandlingen och om depån. Vi vill med detta möte starta en dialog och besvara alla frågor ni har om depåprojektet. Presentation av Björn Johnson, Jernhusen och Hans Fransson, Skanska Tyvärr har mycket felaktig information spridits både via media och direkt till närboende. En del av det hoppas vi kunna lägga tillrätta ikväll. Korrekt information är: att depån inte är större än vad som redovisats till kommunen, att Jernhusen har tillgång till den mark som behövs för att bygga depån och att grannfastigheter alltså inte berörs, att en depå i Odensala inte förhindrar utbyggnad av Ostkustbanan eller Arlandabanan samt att den inte förhindrar utbyggnad av återspår från Arlanda (Norra böjen), att SLs kostnader blir lägst om depån placeras i Odensala, samt att depån byggs för 14 tågset. Dessa sätts ut på morgonen och tas in på kvällen. Några ställs också upp under dagtid, utanför

4 rusningstrafik. Det är alltså inte någon kontinuerlig trafik in och ut ur depån. Trafikverket har i en lokaliseringsutredning som gjordes 2010 jämfört åtta olika etableringslägen. Omdömet om Odensala i denna utredning är: Rekommenderas. Bästa etableringsläge. Några anledningar till detta är att banavsnittet Märsta station Myrbacken (Ostkustbanans norra anslutning till Arlandabanan) är den minst trafikerade längs hela sträckan Stockholm Uppsala. En depå i Odensala konkurrerar heller inte med annan trafik vilket är fallet på flera andra platser. SL kan därför få full rådighet över trafiken och därigenom sätta ut och ta in tåg i hög hastighet, vilket är positivt av kapacitetsskäl. Tågdepån placeras väl skyddad bakom en skogsridå. I den västra änden görs en terrängmodulering med kullar i syfte att dölja depån i landskapet. Kullarna planteras med växlighet. Depån är uppdelad i två byggnader där den ena är nattförvaring och städning av tåg och den andra är en verkstadsbyggnad. I verkstadsbyggnaden reparerar, tvättar och avisar man tågen. All verksamhet sker inomhus. Depåområdet avgränsas med ett staket. Staketet är till för att obehöriga inte skall kunna ta sig in på området där det rör sig tåg. Ytan som inhägnas görs så liten som möjligt. Depån är planerad med två byggnader. Tågen körs in via en överlämningsbangård som ligger parallellt med Ostkustbanan. Härifrån fortsätter tågen, utan vidare rangering, i låg fart till en städ- och uppställningshall som placerats i östra delen av området. Vid utsättning på banan körs de, också utan rangering, i omvänd riktning. Till verkstadsbyggnaden som ligger i västra delen körs tågen direkt från uppställningshallen. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att kräva att en exploatör ska täcka samtliga kostnader som är hänförliga till byggnationen. Det gäller inte bara direkta kostnader utan även eventuella följdkostnader som kan uppstå som följd av exploateringen. Kommunens skattebetalare kommer alltså inte att drabbas. Vilka åtgärder som erfordras kommer att utredas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i arbetet med en detaljplan. Att depån ansluts till kommunalt vatten och avlopp är ett villkor för exploateringen. Depån kommer att planeras för att på bästa sätt anpassas till de kringboendes villkor samt hänsyn till skola, kulturmiljö, arkeologiska fynd, m.m. Ljud- och ljusmiljö är också viktigt att beakta. Enligt en första bullerutredning bedöms ökningen av trafikbullernivåerna utanför depåns område bli obetydlig. Hänsyn tas givetvis också till den byggförbudszon som finns i området. Samtliga dessa frågor hanteras i MKB. Tomten som Jernhusen köper för depån är 144 ha varav ca 40 ha används för själva depån. Fördelen med en pendeltågsdepå i Odensala är bl.a. att pendeltågstrafiken kan utökas, att kommunen erhåller 135 nya arbetsplatser,

5 att Märsta station får en viss andel garanterad trafik, att underlaget för kollektivtrafiken utökas i Odensala, att även andra fastighetsägare får möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, att väg 898 får en standardförbättring, samt att fiber dras fram till Odensala. Byggtiden för depån är ca 2,5 år och det kommer i snitt att bli ca 25 st. tyngre transporter/dag under denna tid. I dag går det omkring 700 fordon/dygn på väg 897, varav ca 10 % tung trafik. Väg 898 byggs om inom depåområdet till en säkrare väg. Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden och kan färdigställas ca ett halvår innan depån är klar. På väg 898 går det idag omkring 600 fordon/dygn, varav ca 5 % tung trafik. Under byggtiden kommer det att var en tät dialog med de kringboende. Information kommer att ske via utskick, infomöten m.m. Transporter kommer att planeras så att de stör så lite som möjligt Arbetet i en modern depå är högteknologiskt och bedrivs i en ren och lugn miljö. Främst kontrolleras alla fordon regelmässigt med avseende på eventuella skador eller reparationsbehov. Vid reparationer sker i de flesta fall hela komponentbyten. Vanligt förekommande arbeten är t.ex. invändiga arbeten, reparation av säten, m.m. filterbyten för ventilation och air condition byte klimataggregat frontbyten efter viltskador dörr-reparationer, byten byte bromsbelägg hjulaxel- eller hela boggiebyten byte sidorutor Vi kommer erbjuda er att besöka andra moderna depåer som drivs av SL eller Jernhusen.

6 FRÅGOR: 1. Fråga: Varför gör ett aktiebolag upphandlingen? Svar: Landstinget har beslutat att SL ska göra upphandlingen. 2. Fråga: Lever trafikförvaltningen upp till sitt ansvar? Svar: Ägarna (Landstinget) har bestämt att någon bygger och SL hyr en depå. 3. Fråga: När man byggt den här depån finns det mer tankar på att bygga ut mer? Svar: Nej, det finns inga dolda agendor 4. Fråga: Markanvisning fanns det fler platser än Odensala och Krogsta? Svar: Det här är ingen markanvisning i traditionell mening. SL har gått ut med en förfrågan om att hyra en depå på plats som tillhandahålls av hyresvärden. SL eller kommunen har alltså inte anvisat mark. 5. Fråga: Hur många har varit upp till skogen och tittat? Det är en höjdskillnad på meter. Svar: Hänvisar till bilder i PowerPoint som visas av Jernhusen. Den faktiska höjdskillnaden är c:a 11 m. Städ- och uppställningshallen kommer till stor del att utföras nedsprängd i berget. 6. Fråga: Påverkar markvärdet läget? Svar: Det är inte markvärde som styr läget. 7. Fråga: Blir det dubbla taggtrådsstängsel? Svar: Felaktigt material har gått ut. Vi vet inte vart materialet kommer ifrån. Hänvisning till illustrationer i PowerPoint-presentation. Det blir ett vanligt industristängsel för att skydda så att inga obehöriga tar sig in på depå området.det blir små öar som planteras med växtlighet. Skogen blir kvar till väldigt stor del. 8. Fråga: Varför inte vinkla allt mot där det inte bor någon? Svar: Utformning prövas i planprogram och detaljplan.

7 9. Fråga: Förslaget på tågdepå från 2011 är mindre än det förslag som finns idag? Varför? Svar: Markomfattning för depån är inte större nu än när Jernhusen ansökte om detaljplan Någon depålayout redovisades inte Fråga: Hur mycket tung trafik kommer att trafikera området? Svar: 1-2 lastbilar/dag för anläggning i drift. 11. Fråga: Kommer det att avisas med kemikalier? Glykolhall? Svar: Glykolhall kommer inte att finnas. Avisning görs med varmvatten inomhus. Det kommer att finnas en antiicing-anläggning för fordon som är på väg ut. Det är en vätska som sprutas på för att minska isbildning på främst boggier. Troligen kommer det att användas en sockerlösning som är fullständigt nedbrytbar och ofarlig. Påsprutning görs över ett tråg för vätskeåtervinning. 12. Fråga: Varför köpa så mycket mark? Svar: Det är ett villkor från säljaren. 13. Fråga: Är det någon fysisk avgränsning mot skogen? Svar: Det måste finnas ett stängsel mot depån. Både för att hindra barn/ungdomar mot att kunna ta sig in och riskera att de skadar sig, samt för att skydda anläggningen mot angrepp. 14. Fråga: Idag finns en undergång under järnvägen. Ska den stängas? Svar: Nej men vi kommer att titta på hur den kan nås i framtiden. Depåinhägnaden kommer att ligga så nära depån som möjligt för att avskärma så lite som möjligt. 15. Fråga: Fornlämningarna som finns i området. Vad händer med dessa? Svar: Länsstyrelsen gör en arkeologisk förundersökning som ligger till grund för deras beslut. 16. Fråga: Detta projekt måste kosta mycket pengar. Kostar det lika mycket i Krogsta? Svar: Jernhusens anbud är lägst. Skiljer 25 mkr per år i hyra. 17. Fråga: Ansökan om bortforsling av fornlämningar är skickad till Länsstyrelsen innan upphandlingen är klar?

8 Svar: Ansökan om en arkeologisk förundersökning är inskickad. Vi har inte begärt bortforsling. Utvärdering sker av Länsstyrelsen om vad som ska göras. 18. Fråga: Det kostar att koppla till VA. Vem betalar? Svar: Jernhusen betalar anslutning till depån. Kommunen kommer inte att drabbas av merkostnader. 19. Fråga: Vilka vägar ska transporterna till depån gå? Svar: Olika vägar används beroende på varifrån transporterna kommer. Angöring till depån är planerad via väg Fråga: Vad händer med byggtransporterna under byggtiden? Svar: Byggtiden är 2½ år och väg 898 kommer att vara öppen hela tiden. Ny sträckning av väg 898 kan öppnas ½ år innan depån är klar. Byggtransporterna sker på väg 897 med ca 25 transporter/dygn under byggfasen (tung trafik). Inga byggtransporter går förbi skolan. 21. Fråga: Vilket håll kommer transporterna ifrån? Svar: Angöring till depån är planerad via väg 897. Inte förbi skolan. 22. Fråga: Har man tagit hänsyn till skolan, barnen och förskolan? Ska all trafik passera här? Svar: Självklart tas hänsyn till detta och planeras tillsammans med er boende. 23. Fråga: Här finns skolan. Men hur är det i Krogsta? Svar: Finns boende även i Brista/Krogsta som skulle påverkas av en depå. 24. Fråga: Hur kan ni vara så säkra på att det ska bli så här? Vi kommer att överpröva och överklaga. Svar: En prövning sker i samband med detaljplaneprocessen då även en miljökonsekvensbeskrivning genomförs. 25. Fråga: Flygbuller? Svar: Nordöstra delen påverkas av flygbuller. Påverkan på delar av det här området kan förändras i framtiden pga. andra flygplanstyper mm.

9 26. Fråga: Är detta ett område som skulle kunna bebyggas med bostäder? Svar: Ett influensområde för buller finns här p g a Arlanda som då också är ett riksintresse. Kan förändras över tid. 27. Fråga: Vad händer med den bebyggelse som planeras kring Odensala skola? Vad händer med värdet på fastigheterna? Svar: Påverkas inte av en depå. 28. Fråga: Hur kan vi som kommuninvånare veta vad i processen som görs? Svar: Den här frågan är behandlad i bygg- och trafiknämnden som har bollat frågan tillbaka till kommunstyrelsen som nu kommer att ta upp frågan. Planprocessen finns i bilaga. 29. Fråga: Om tågdepån byggs i Krogsta berörs inte de boende. Varför byggs den här och kommer den att byggas här. Svar: Det finns boende även i Brista/Krogsta som skulle beröras av en depå. 30. Fråga: Kommer ni att samla oss igen? Samma personer och samma politiker? Svar: Sakägare får informationen under detaljplanearbetet. Dessutom ingår samrådsmöten i detaljplanearbetet. 31. Fråga: Man har tagit hänsyn till kultur mm. Varför inget om barnen? Svar: Hänsyn till barnen finns med i ÖP Där finns mycket om barn. Hänsyn tas i Miljökonsekvensbeskrivning, Barnkonsekvensanalys samt hänsyn till kultur. Utreds under detaljplanearbetet och i MKB. 32. Fråga: Kommunen bygger ut ett dagis. Skolan är alldeles för liten för att sedan ta hand om dessa barn. Skolan behöver byggas ut. Finns det möjlighet att bygga ut skolan på marken som depån inte tar i anspråk? Svar: Skolfastigheten har inte gräns mot Jernhusens mark. 33. Fråga: Vägen förbi skolan har en hastighet på 30 km/h. Här kör bilar snabbare. Vad gör ni åt det?

10 Hur blir det med byggtrafiken kör den 30 km/h? Övergångställe? Hur ska barnen kunna gå över till skogen? Viktigt att ta med detta innan beslutet. Svar: Frågan kommer att utredas under detaljplaneprocessen. 34. Fråga: Upphandlingen är överklagad. Hur går det nu? Svar: Ärendet behandlas i domstol. Beslutet godkänns eller upphävs. Vet ej när det är klart. Domstolen skriver domen just nu. 35. Fråga: Är kommunen inblandad? Svar: SL behandlar upphandlingen. Landstinget äger frågan. Pengarna tas från Landstinget. 36. Fråga: Fakta ska läggas på bordet. Hemligstämpling av upphandlingen? Svar: Fortfarande sekretess pga överklagande. Upphandlingen är sekretessbelagd. Lagstadgat och noggrant reglerat. 37. Fråga: Är det politisk enighet i kommunen om terrängplats för denna? Svar: De beslut som tagits i kommunen har varit enhälliga. 38. Fråga: Det verkar som kommunen är tagen på sängen? Här byggs förskola mm. Och så kommer SL och Jernhusen. Svar: Förskolan påverkas inte av depåplanerna. 39. Fråga: SL har sagt att kostnaderna blir lägst i Odensala. Allt ingår i priset? Svar: Allt ingår i det lämnade anbudet. 40. Fråga: Vägen Märsta Odensala? Svar: Trafikutredning ingår i både detaljplan, vägplan och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 41. Fråga: Finns geografisk begränsning? Svar: Hur planområdet ska avgränsas beslutas av kommunen.

11 42. Fråga: Samarbete med Knivsta kommun? Svar: Knivsta har tillsammans med Sigtuna kommun, Trafikverket och Jernhusen deltagit i det arbete som hittills gjorts beträffande vägplan. 43. Fråga: Det nämns GC-väg. Vilket geografiskt område? Svar: Omfattningen kommer att studeras i MKB, detaljplan och vägplan. 44. Fråga: Kommer kommunen att tvinga boende att koppla till kommunalt vatten? Svar: Om det blir ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ansluts berörda fastigheter till kommunens system. För de som investerat i nya enskilda avloppsanläggningar finns särskilda avräkningsregler avseende anslutningskostnaden. Gäller ur ett tioårsperspektiv. Kommunalt vatten och avlopp innebär oftast en värdeökning för fastigheterna. 45. Fråga: Den GC-väg som finns ersätter ni den? Om inte bygger ni ny GC-väg? Svar: GC-väg längs nybyggd del av väg 898 ingår i kostnaden för exploatören. Inga GC-vägar kommer att tas bort. 46. Fråga: Ska Odensala få någon station? Svar: Vi vill få fler att nyttja kollektivtrafiken. Stationsfrågan en möjlighet för framtiden men inte dagsaktuell. 47. Fråga: Är Trafikverket inblandade? Svar: Trafikverket är kravställare. De har i sin myndighetsutövning utrett förutsättningarna för en depålokalisering och hur den ska anslutas till banan. De kommer också att, på exploatörens bekostnad, handla upp, äga och drifta överlämningsbangården. 48. Fråga: Har man tittat på någon plats i Arlandaområdet som redan har buller? Eller är Norra böjen orsaken till den här placeringen? Svar: Arlandabanan är privatägd och därigenom inte tillgänglig på samma sätt som Trafikverkets banor. Det är en hårt trafikerad bandel. Det är inte möjligt att lägga en depå vid Arlandabanan. Krävs en utbyggnad av flera banor då.

12 49. Fråga: Blir det nya arbetstillfällen eller flyttas arbetstillfällen hit? Svar: Det blir runt 135 nya arbetstillfällen. 50. Fråga: Om Sigtuna kommun köper tillbaka marken. Sitter ni fast i marken? Svar: Jernhusen förvärvar marken av Svenska kyrkan. Markaffären är villkorad av upphandlingen. INKOMNA SYNPUNKTER OCH FRÅGOR EFTER MÖTET: Fråga: Kommer det att genomföras bullermätningar hos närliggande fastigheter före under efter depåbygget för att säkerställa att bullerkrav innehålls? Svar: Finns riktlinjer för buller som måste följas av byggarna. Mätningar genomförs vid behov. Fråga: Påverkan under byggtiden Besiktigas fastigheter före sprängning etc? Svar: I samband med byggnationen görs en Riskanalys. Riskanalysen kommer att visa vilka fastigheter som ska besiktas före och efter sprängning. Fråga: Krav på insynsskydd? Vi vill inte se eländet. Svar: De landskapsmoduleringar som utförs kommer i kombination med befintliga nivåskillnader och växtlighet att dölja depån från de flesta lägen. Se t.ex. de två perspektivbilder som redovisas. Synpunkt: OM det blir ett beslut om tågdepå i Odensala MÅSTE vägen till Märsta och vidare förbi Odensala kyrka byggas om. Det har hittills varit helt omöjligt att få en väg så att man kan gå/cykla både in till Märsta och till skolan. Vägverket verkar inte vilja satsa några pengar på dessa vägar. Svar: Frågan kommer att utredas i detaljplan och vägplan. Det är mycket riktigt inte en kommunal gata utan Trafikverket som ansvarar. Fråga: Om det blir så att en depå byggs i Odensala, måste något göras åt vägen förbi skolan innan bygget börjar. Kommer det att ske? Svar: Frågan kommer att utredas i samband med detaljplanearbetet.

13 Synpunkt: Jag som farmor med eventuella barn här inom kort kommer att sitta med hjärtat i halsgropen varje dag när jag vet att byggtrafik kommer att passera skolan. Svar: Barnens säkerhet i samband med byggnationen är en viktig fråga som kommer att utredas före byggstart. Synpunkt: Vi bor vid Odensala tvätten 2 hus mot Märsta. Idag kör det många bilar, bussar, lastbilar. Vårt hus ligger ca 7 m från vägen. Det är inte många som kör 70 km/h. BULLER. Svårt att köra ut från tomten. Cykel gångväg från Märsta. VAR?! När vägen vid Forsby byggdes om körde lastbilarna ca 90 km/h. 90 m till järnvägen från huset. Får vi ett plank mot järnvägen?! Visserligen har vi köpt ett hus vid en väg, men det är 32 år sedan. Vi får själva bekosta planket mot vägen. Svar: Trafiken kommer att utredas. Se ovan. Fråga: Odensala-Herresta 1:13. Kommer det kommunalt vatten och avlopp? Svar: Kommunalt vatten och avlopp kommer att anslutas till depån vilket underlättar anslutning av andra fastigheter.

14 Sigtuna kommun

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Om Climate Arena 1. När tror ni att anläggningen kan stå klar? Planerad byggtid är 4-5 år från beslut om byggnation 2. Blir anläggningen ovan eller

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt:

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt: Planprocessen Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: christine.forsberg@taby.se Tfn direkt: 08-5555 9208 Planeringen för ombyggnaden av Roslagsbanan sker i två parallella processer där kommunen

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554)

215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(2) 215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1.

Läs mer

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1/6 Dnr 2006.0534 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län ULRICEHAMNS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

BESLUT. Datum Upphävande ifråga om detaljplan för Södra Silverdal, området Margareteborg, Helenelund i Sollentuna kommun

BESLUT. Datum Upphävande ifråga om detaljplan för Södra Silverdal, området Margareteborg, Helenelund i Sollentuna kommun 1(4) LANSSTYRELSEN 2012-01-20 Avdelningen för planfrågor Klas Klasson 08-785 4427 Sollentuna kommun Kommunstyrelsen 191 86 SOLLENTUNA SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-01- 2 3.tå Upphävande ifråga

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt

Datum 2012-02-06. att notera att frågan om en trafikövningsplats vid Rörken bör prövas utifrån kommersiella villkor, samt KS 14 7 MARS 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Nilsson Christoffer Datum 2012-02-06 Diarienummer KSN-2008-0676 Kommunstyrelsen Trafikövningsplats vid Rörken Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Agenda Avgränsning Bakgrund och historik Presentation av föreslagen lösning Presentation av Statistikläget

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Granskningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-03-16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203 Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Laga kraft 0-07-03 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut 3 Miljöbedömning

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Kommundelsstämma i Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga

Kommundelsstämma i Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga STENUNGSUNDS KOMMUN Kommundelsstämma i Spekeröd-Jörlanda-Stora Höga Datum: 2011-04-14 Tid: 18.30-21.00 Plats: Ica Kvantum Arena Ordförande: Jan Glimstedt 1:e vice ordförande: Olof Lundberg 2:e vice ordförande:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 2 Inledning För att underlätta och skapa större förståelse för vad upprättande av en detaljplan kan innebära för exploatörer och externa planförfattare har Höörs

Läs mer

Kommunalt VA på Tye. Kort projektgenomgång & Svar på frågor

Kommunalt VA på Tye. Kort projektgenomgång & Svar på frågor Kommunalt VA på Tye Kort projektgenomgång & Svar på frågor Ledningssträckning Total ledningslängd 11057 m Pumpstationer - 6 stora - 9 mellan - 40-50 LTA (kommunen) - Tryckstegring på östra (etapp 3) Ledningssträckning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning 2013-06-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/72-214 Projekt 9531 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län Vägplan, 2016-03-24 Projektnummer: 152560 Samrådsredogörelse, Väg 841, öppningsbar

Läs mer

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe 2014-06-24 Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe Datum: 2014-06-17 Tid: kl. 17.30 Plats: Medevibrunn Närvarande från projektorganisationen: Jonas Danielsson Projektledare Trafikverket Eric Gustavsson

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

DAGORDNING 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn

DAGORDNING 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn DAGORDNING 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/39377 139007 Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

Kommundelsstämma i Ödsmål

Kommundelsstämma i Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Kommundelsstämma i Ödsmål Datum: 2013-04-10 Tid: 18.30-21.00 Plats: Ödsmåls bygdegård Ordförande: Annette Bergholtz (M) 1:e vice ordförande: - 2:e vice ordförande: - Sekreterare: Elin

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Tjänsteutlåtande 0 Österå Samhällsbyggnadsförvaltningen Linnéa Faming Datum 2015-05-20 Dnr KS 2015/0223-253 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Beslutsförslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer