Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR"

Transkript

1 Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

2 Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun samt representanter från SL, Jernhusen och Skanska. Presentation Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun Det finns ett beslut i kommunstyrelsen från som handlar om tågdepå i Odensala. I beslutet lyftes möjligheten till genomförande av återspåret, senare även kallat Norra böjen fram. Påtalades även vikten av att sammankoppla Ostkustbanan med Arlandabanan. Genomfördes aldrig utan depån byggdes i Upplands-Bro. Två beslut har tagits i kommunstyrelsen under 2011 som avser tågdepåfrågan. Utgångspunkten är att kommunen ställt sig neutral i lokaliseringsfrågan. Avseende Norrsunda-Krogsta. Beslut om planuppdrag Avseende Odensala. Beslut om planuppdrag Ett planavtal tecknades mellan kommunen och Jernhusen avseende Odensala 5 februari I utställningsversionen till Översiktsplan 2014 som behandlades av kommunstyrelsen i december 2013 redovisas en markreservation för tågdepå såväl i Odensala som i Brista/Krogsta. I planen redovisas även kommunens riktlinjer beträffande spårtrafik. Presentation från Anders Lindström, SL, förvaltningschef. Vi har kommit hit idag för att informera om projektet pendeltågsdepå i Sigtuna och varför ni inte har fått informationen tidigare i processen. Bakgrunden är att SL gick ut med upphandlingsunderlag, enligt Lagen om offentlig upphandling /(LUF), för bygge av underhållsdepå för sina pendeltåg. Hela upphandlingsprocessen har varit sekretessbelagd och vare sig SL, Jernhusen, eller någon annan part, har därmed kunnat gå ut och informera om byggplaner. Stockholmsregionen växer och därmed ökar kraven på tillgänglig kollektivtrafik. Pendeltåg Trafikförvaltningen har fått uppdraget att utöka pendeltågstrafiken. Tåg Nya fordon har upphandlats till starten av Uppsalalinjen och inför öppnandet av Citybanan.

3 De nya fordonen gör att utökad depåkapacitet behövs. Det finns en politisk överenskommelse med Uppsala län: Ökad tidtabell Ökad kapacitet i regionen Öka förutsättningarna för att kunna växa i regionen Pendeltågssystemet i Stockholmregionen: Idag finns depåer i Bro, Södertälje och i Älvsjö. Ny depåkapacitet i norra delen av pendeltågssystemet behövs och Sigtuna kommun ligger strategiskt rätt placerat för en ny depå. SL äger alla depåer idag men nu har Landstinget fattat ett beslut om att prova något nytt. Någon annan bygger och SL hyr depån. Dialog har tidigare förts med Sigtuna kommun. SL startade en första upphandling 2011 men beslöt att avbryta den I nuvarande upphandling finns 3 anbudsgivare. SL har valt ut 2 av dem, Train Alliance AB och Jernhusen att förhandla med. Anbuden är likvärdiga och SL har efter anbudsutvärderingen kommit fram till Jernhusen som vinnare. Tilldelningsbeslutet är överklagad till Förvaltningsrätten. Upphandlingen är under överklagandetiden sekretessbelagd enligt Lagen om offentlig upphandling (LUF). Felaktig information har kommit ut om upphandlingen och om depån. Vi vill med detta möte starta en dialog och besvara alla frågor ni har om depåprojektet. Presentation av Björn Johnson, Jernhusen och Hans Fransson, Skanska Tyvärr har mycket felaktig information spridits både via media och direkt till närboende. En del av det hoppas vi kunna lägga tillrätta ikväll. Korrekt information är: att depån inte är större än vad som redovisats till kommunen, att Jernhusen har tillgång till den mark som behövs för att bygga depån och att grannfastigheter alltså inte berörs, att en depå i Odensala inte förhindrar utbyggnad av Ostkustbanan eller Arlandabanan samt att den inte förhindrar utbyggnad av återspår från Arlanda (Norra böjen), att SLs kostnader blir lägst om depån placeras i Odensala, samt att depån byggs för 14 tågset. Dessa sätts ut på morgonen och tas in på kvällen. Några ställs också upp under dagtid, utanför

4 rusningstrafik. Det är alltså inte någon kontinuerlig trafik in och ut ur depån. Trafikverket har i en lokaliseringsutredning som gjordes 2010 jämfört åtta olika etableringslägen. Omdömet om Odensala i denna utredning är: Rekommenderas. Bästa etableringsläge. Några anledningar till detta är att banavsnittet Märsta station Myrbacken (Ostkustbanans norra anslutning till Arlandabanan) är den minst trafikerade längs hela sträckan Stockholm Uppsala. En depå i Odensala konkurrerar heller inte med annan trafik vilket är fallet på flera andra platser. SL kan därför få full rådighet över trafiken och därigenom sätta ut och ta in tåg i hög hastighet, vilket är positivt av kapacitetsskäl. Tågdepån placeras väl skyddad bakom en skogsridå. I den västra änden görs en terrängmodulering med kullar i syfte att dölja depån i landskapet. Kullarna planteras med växlighet. Depån är uppdelad i två byggnader där den ena är nattförvaring och städning av tåg och den andra är en verkstadsbyggnad. I verkstadsbyggnaden reparerar, tvättar och avisar man tågen. All verksamhet sker inomhus. Depåområdet avgränsas med ett staket. Staketet är till för att obehöriga inte skall kunna ta sig in på området där det rör sig tåg. Ytan som inhägnas görs så liten som möjligt. Depån är planerad med två byggnader. Tågen körs in via en överlämningsbangård som ligger parallellt med Ostkustbanan. Härifrån fortsätter tågen, utan vidare rangering, i låg fart till en städ- och uppställningshall som placerats i östra delen av området. Vid utsättning på banan körs de, också utan rangering, i omvänd riktning. Till verkstadsbyggnaden som ligger i västra delen körs tågen direkt från uppställningshallen. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att kräva att en exploatör ska täcka samtliga kostnader som är hänförliga till byggnationen. Det gäller inte bara direkta kostnader utan även eventuella följdkostnader som kan uppstå som följd av exploateringen. Kommunens skattebetalare kommer alltså inte att drabbas. Vilka åtgärder som erfordras kommer att utredas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i arbetet med en detaljplan. Att depån ansluts till kommunalt vatten och avlopp är ett villkor för exploateringen. Depån kommer att planeras för att på bästa sätt anpassas till de kringboendes villkor samt hänsyn till skola, kulturmiljö, arkeologiska fynd, m.m. Ljud- och ljusmiljö är också viktigt att beakta. Enligt en första bullerutredning bedöms ökningen av trafikbullernivåerna utanför depåns område bli obetydlig. Hänsyn tas givetvis också till den byggförbudszon som finns i området. Samtliga dessa frågor hanteras i MKB. Tomten som Jernhusen köper för depån är 144 ha varav ca 40 ha används för själva depån. Fördelen med en pendeltågsdepå i Odensala är bl.a. att pendeltågstrafiken kan utökas, att kommunen erhåller 135 nya arbetsplatser,

5 att Märsta station får en viss andel garanterad trafik, att underlaget för kollektivtrafiken utökas i Odensala, att även andra fastighetsägare får möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, att väg 898 får en standardförbättring, samt att fiber dras fram till Odensala. Byggtiden för depån är ca 2,5 år och det kommer i snitt att bli ca 25 st. tyngre transporter/dag under denna tid. I dag går det omkring 700 fordon/dygn på väg 897, varav ca 10 % tung trafik. Väg 898 byggs om inom depåområdet till en säkrare väg. Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden och kan färdigställas ca ett halvår innan depån är klar. På väg 898 går det idag omkring 600 fordon/dygn, varav ca 5 % tung trafik. Under byggtiden kommer det att var en tät dialog med de kringboende. Information kommer att ske via utskick, infomöten m.m. Transporter kommer att planeras så att de stör så lite som möjligt Arbetet i en modern depå är högteknologiskt och bedrivs i en ren och lugn miljö. Främst kontrolleras alla fordon regelmässigt med avseende på eventuella skador eller reparationsbehov. Vid reparationer sker i de flesta fall hela komponentbyten. Vanligt förekommande arbeten är t.ex. invändiga arbeten, reparation av säten, m.m. filterbyten för ventilation och air condition byte klimataggregat frontbyten efter viltskador dörr-reparationer, byten byte bromsbelägg hjulaxel- eller hela boggiebyten byte sidorutor Vi kommer erbjuda er att besöka andra moderna depåer som drivs av SL eller Jernhusen.

6 FRÅGOR: 1. Fråga: Varför gör ett aktiebolag upphandlingen? Svar: Landstinget har beslutat att SL ska göra upphandlingen. 2. Fråga: Lever trafikförvaltningen upp till sitt ansvar? Svar: Ägarna (Landstinget) har bestämt att någon bygger och SL hyr en depå. 3. Fråga: När man byggt den här depån finns det mer tankar på att bygga ut mer? Svar: Nej, det finns inga dolda agendor 4. Fråga: Markanvisning fanns det fler platser än Odensala och Krogsta? Svar: Det här är ingen markanvisning i traditionell mening. SL har gått ut med en förfrågan om att hyra en depå på plats som tillhandahålls av hyresvärden. SL eller kommunen har alltså inte anvisat mark. 5. Fråga: Hur många har varit upp till skogen och tittat? Det är en höjdskillnad på meter. Svar: Hänvisar till bilder i PowerPoint som visas av Jernhusen. Den faktiska höjdskillnaden är c:a 11 m. Städ- och uppställningshallen kommer till stor del att utföras nedsprängd i berget. 6. Fråga: Påverkar markvärdet läget? Svar: Det är inte markvärde som styr läget. 7. Fråga: Blir det dubbla taggtrådsstängsel? Svar: Felaktigt material har gått ut. Vi vet inte vart materialet kommer ifrån. Hänvisning till illustrationer i PowerPoint-presentation. Det blir ett vanligt industristängsel för att skydda så att inga obehöriga tar sig in på depå området.det blir små öar som planteras med växtlighet. Skogen blir kvar till väldigt stor del. 8. Fråga: Varför inte vinkla allt mot där det inte bor någon? Svar: Utformning prövas i planprogram och detaljplan.

7 9. Fråga: Förslaget på tågdepå från 2011 är mindre än det förslag som finns idag? Varför? Svar: Markomfattning för depån är inte större nu än när Jernhusen ansökte om detaljplan Någon depålayout redovisades inte Fråga: Hur mycket tung trafik kommer att trafikera området? Svar: 1-2 lastbilar/dag för anläggning i drift. 11. Fråga: Kommer det att avisas med kemikalier? Glykolhall? Svar: Glykolhall kommer inte att finnas. Avisning görs med varmvatten inomhus. Det kommer att finnas en antiicing-anläggning för fordon som är på väg ut. Det är en vätska som sprutas på för att minska isbildning på främst boggier. Troligen kommer det att användas en sockerlösning som är fullständigt nedbrytbar och ofarlig. Påsprutning görs över ett tråg för vätskeåtervinning. 12. Fråga: Varför köpa så mycket mark? Svar: Det är ett villkor från säljaren. 13. Fråga: Är det någon fysisk avgränsning mot skogen? Svar: Det måste finnas ett stängsel mot depån. Både för att hindra barn/ungdomar mot att kunna ta sig in och riskera att de skadar sig, samt för att skydda anläggningen mot angrepp. 14. Fråga: Idag finns en undergång under järnvägen. Ska den stängas? Svar: Nej men vi kommer att titta på hur den kan nås i framtiden. Depåinhägnaden kommer att ligga så nära depån som möjligt för att avskärma så lite som möjligt. 15. Fråga: Fornlämningarna som finns i området. Vad händer med dessa? Svar: Länsstyrelsen gör en arkeologisk förundersökning som ligger till grund för deras beslut. 16. Fråga: Detta projekt måste kosta mycket pengar. Kostar det lika mycket i Krogsta? Svar: Jernhusens anbud är lägst. Skiljer 25 mkr per år i hyra. 17. Fråga: Ansökan om bortforsling av fornlämningar är skickad till Länsstyrelsen innan upphandlingen är klar?

8 Svar: Ansökan om en arkeologisk förundersökning är inskickad. Vi har inte begärt bortforsling. Utvärdering sker av Länsstyrelsen om vad som ska göras. 18. Fråga: Det kostar att koppla till VA. Vem betalar? Svar: Jernhusen betalar anslutning till depån. Kommunen kommer inte att drabbas av merkostnader. 19. Fråga: Vilka vägar ska transporterna till depån gå? Svar: Olika vägar används beroende på varifrån transporterna kommer. Angöring till depån är planerad via väg Fråga: Vad händer med byggtransporterna under byggtiden? Svar: Byggtiden är 2½ år och väg 898 kommer att vara öppen hela tiden. Ny sträckning av väg 898 kan öppnas ½ år innan depån är klar. Byggtransporterna sker på väg 897 med ca 25 transporter/dygn under byggfasen (tung trafik). Inga byggtransporter går förbi skolan. 21. Fråga: Vilket håll kommer transporterna ifrån? Svar: Angöring till depån är planerad via väg 897. Inte förbi skolan. 22. Fråga: Har man tagit hänsyn till skolan, barnen och förskolan? Ska all trafik passera här? Svar: Självklart tas hänsyn till detta och planeras tillsammans med er boende. 23. Fråga: Här finns skolan. Men hur är det i Krogsta? Svar: Finns boende även i Brista/Krogsta som skulle påverkas av en depå. 24. Fråga: Hur kan ni vara så säkra på att det ska bli så här? Vi kommer att överpröva och överklaga. Svar: En prövning sker i samband med detaljplaneprocessen då även en miljökonsekvensbeskrivning genomförs. 25. Fråga: Flygbuller? Svar: Nordöstra delen påverkas av flygbuller. Påverkan på delar av det här området kan förändras i framtiden pga. andra flygplanstyper mm.

9 26. Fråga: Är detta ett område som skulle kunna bebyggas med bostäder? Svar: Ett influensområde för buller finns här p g a Arlanda som då också är ett riksintresse. Kan förändras över tid. 27. Fråga: Vad händer med den bebyggelse som planeras kring Odensala skola? Vad händer med värdet på fastigheterna? Svar: Påverkas inte av en depå. 28. Fråga: Hur kan vi som kommuninvånare veta vad i processen som görs? Svar: Den här frågan är behandlad i bygg- och trafiknämnden som har bollat frågan tillbaka till kommunstyrelsen som nu kommer att ta upp frågan. Planprocessen finns i bilaga. 29. Fråga: Om tågdepån byggs i Krogsta berörs inte de boende. Varför byggs den här och kommer den att byggas här. Svar: Det finns boende även i Brista/Krogsta som skulle beröras av en depå. 30. Fråga: Kommer ni att samla oss igen? Samma personer och samma politiker? Svar: Sakägare får informationen under detaljplanearbetet. Dessutom ingår samrådsmöten i detaljplanearbetet. 31. Fråga: Man har tagit hänsyn till kultur mm. Varför inget om barnen? Svar: Hänsyn till barnen finns med i ÖP Där finns mycket om barn. Hänsyn tas i Miljökonsekvensbeskrivning, Barnkonsekvensanalys samt hänsyn till kultur. Utreds under detaljplanearbetet och i MKB. 32. Fråga: Kommunen bygger ut ett dagis. Skolan är alldeles för liten för att sedan ta hand om dessa barn. Skolan behöver byggas ut. Finns det möjlighet att bygga ut skolan på marken som depån inte tar i anspråk? Svar: Skolfastigheten har inte gräns mot Jernhusens mark. 33. Fråga: Vägen förbi skolan har en hastighet på 30 km/h. Här kör bilar snabbare. Vad gör ni åt det?

10 Hur blir det med byggtrafiken kör den 30 km/h? Övergångställe? Hur ska barnen kunna gå över till skogen? Viktigt att ta med detta innan beslutet. Svar: Frågan kommer att utredas under detaljplaneprocessen. 34. Fråga: Upphandlingen är överklagad. Hur går det nu? Svar: Ärendet behandlas i domstol. Beslutet godkänns eller upphävs. Vet ej när det är klart. Domstolen skriver domen just nu. 35. Fråga: Är kommunen inblandad? Svar: SL behandlar upphandlingen. Landstinget äger frågan. Pengarna tas från Landstinget. 36. Fråga: Fakta ska läggas på bordet. Hemligstämpling av upphandlingen? Svar: Fortfarande sekretess pga överklagande. Upphandlingen är sekretessbelagd. Lagstadgat och noggrant reglerat. 37. Fråga: Är det politisk enighet i kommunen om terrängplats för denna? Svar: De beslut som tagits i kommunen har varit enhälliga. 38. Fråga: Det verkar som kommunen är tagen på sängen? Här byggs förskola mm. Och så kommer SL och Jernhusen. Svar: Förskolan påverkas inte av depåplanerna. 39. Fråga: SL har sagt att kostnaderna blir lägst i Odensala. Allt ingår i priset? Svar: Allt ingår i det lämnade anbudet. 40. Fråga: Vägen Märsta Odensala? Svar: Trafikutredning ingår i både detaljplan, vägplan och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 41. Fråga: Finns geografisk begränsning? Svar: Hur planområdet ska avgränsas beslutas av kommunen.

11 42. Fråga: Samarbete med Knivsta kommun? Svar: Knivsta har tillsammans med Sigtuna kommun, Trafikverket och Jernhusen deltagit i det arbete som hittills gjorts beträffande vägplan. 43. Fråga: Det nämns GC-väg. Vilket geografiskt område? Svar: Omfattningen kommer att studeras i MKB, detaljplan och vägplan. 44. Fråga: Kommer kommunen att tvinga boende att koppla till kommunalt vatten? Svar: Om det blir ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ansluts berörda fastigheter till kommunens system. För de som investerat i nya enskilda avloppsanläggningar finns särskilda avräkningsregler avseende anslutningskostnaden. Gäller ur ett tioårsperspektiv. Kommunalt vatten och avlopp innebär oftast en värdeökning för fastigheterna. 45. Fråga: Den GC-väg som finns ersätter ni den? Om inte bygger ni ny GC-väg? Svar: GC-väg längs nybyggd del av väg 898 ingår i kostnaden för exploatören. Inga GC-vägar kommer att tas bort. 46. Fråga: Ska Odensala få någon station? Svar: Vi vill få fler att nyttja kollektivtrafiken. Stationsfrågan en möjlighet för framtiden men inte dagsaktuell. 47. Fråga: Är Trafikverket inblandade? Svar: Trafikverket är kravställare. De har i sin myndighetsutövning utrett förutsättningarna för en depålokalisering och hur den ska anslutas till banan. De kommer också att, på exploatörens bekostnad, handla upp, äga och drifta överlämningsbangården. 48. Fråga: Har man tittat på någon plats i Arlandaområdet som redan har buller? Eller är Norra böjen orsaken till den här placeringen? Svar: Arlandabanan är privatägd och därigenom inte tillgänglig på samma sätt som Trafikverkets banor. Det är en hårt trafikerad bandel. Det är inte möjligt att lägga en depå vid Arlandabanan. Krävs en utbyggnad av flera banor då.

12 49. Fråga: Blir det nya arbetstillfällen eller flyttas arbetstillfällen hit? Svar: Det blir runt 135 nya arbetstillfällen. 50. Fråga: Om Sigtuna kommun köper tillbaka marken. Sitter ni fast i marken? Svar: Jernhusen förvärvar marken av Svenska kyrkan. Markaffären är villkorad av upphandlingen. INKOMNA SYNPUNKTER OCH FRÅGOR EFTER MÖTET: Fråga: Kommer det att genomföras bullermätningar hos närliggande fastigheter före under efter depåbygget för att säkerställa att bullerkrav innehålls? Svar: Finns riktlinjer för buller som måste följas av byggarna. Mätningar genomförs vid behov. Fråga: Påverkan under byggtiden Besiktigas fastigheter före sprängning etc? Svar: I samband med byggnationen görs en Riskanalys. Riskanalysen kommer att visa vilka fastigheter som ska besiktas före och efter sprängning. Fråga: Krav på insynsskydd? Vi vill inte se eländet. Svar: De landskapsmoduleringar som utförs kommer i kombination med befintliga nivåskillnader och växtlighet att dölja depån från de flesta lägen. Se t.ex. de två perspektivbilder som redovisas. Synpunkt: OM det blir ett beslut om tågdepå i Odensala MÅSTE vägen till Märsta och vidare förbi Odensala kyrka byggas om. Det har hittills varit helt omöjligt att få en väg så att man kan gå/cykla både in till Märsta och till skolan. Vägverket verkar inte vilja satsa några pengar på dessa vägar. Svar: Frågan kommer att utredas i detaljplan och vägplan. Det är mycket riktigt inte en kommunal gata utan Trafikverket som ansvarar. Fråga: Om det blir så att en depå byggs i Odensala, måste något göras åt vägen förbi skolan innan bygget börjar. Kommer det att ske? Svar: Frågan kommer att utredas i samband med detaljplanearbetet.

13 Synpunkt: Jag som farmor med eventuella barn här inom kort kommer att sitta med hjärtat i halsgropen varje dag när jag vet att byggtrafik kommer att passera skolan. Svar: Barnens säkerhet i samband med byggnationen är en viktig fråga som kommer att utredas före byggstart. Synpunkt: Vi bor vid Odensala tvätten 2 hus mot Märsta. Idag kör det många bilar, bussar, lastbilar. Vårt hus ligger ca 7 m från vägen. Det är inte många som kör 70 km/h. BULLER. Svårt att köra ut från tomten. Cykel gångväg från Märsta. VAR?! När vägen vid Forsby byggdes om körde lastbilarna ca 90 km/h. 90 m till järnvägen från huset. Får vi ett plank mot järnvägen?! Visserligen har vi köpt ett hus vid en väg, men det är 32 år sedan. Vi får själva bekosta planket mot vägen. Svar: Trafiken kommer att utredas. Se ovan. Fråga: Odensala-Herresta 1:13. Kommer det kommunalt vatten och avlopp? Svar: Kommunalt vatten och avlopp kommer att anslutas till depån vilket underlättar anslutning av andra fastigheter.

14 Sigtuna kommun

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Agenda Avgränsning Bakgrund och historik Presentation av föreslagen lösning Presentation av Statistikläget

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Småhustomter i Sjömon

Småhustomter i Sjömon Småhustomter i Sjömon Östersunds kommun erbjuder 16 småhustomter till försäljning i attraktivt läge Kort beskrivning av området Tomterna är belägna i sydvästsluttning ner mot Storsjön på gränsen mellan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

DOM 2012-11-26 Stockholm

DOM 2012-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2012-11-26 Stockholm Mål nr P 6967-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-04 i mål nr P 1678-12, se bilaga A KLAGANDE Dovre

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva

Re.Synpunkter: Mobility management-plan för Huddinge kommun vs Remissutgåva 1 ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard Jessica Elmgren Projektledare Mobility management, Hållbart resande HUDDINGE KOMMUN 141 85 Huddinge

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektstyrningsdokument TRV Kontrollprogram under byggtiden Bilaga 8 Kommunikation och tredje man BYGGHANDLING 2014-06-18 0N130008_Bilaga 8 Kommunikation och tredje man Handlingsbeteckning

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS 1 Innehållsförteckning Beskrivning av försäljningsobjektet... 3 Försäljningsvillkor... 4 Bilaga 1, Kartbild... 6 Bilaga 2, Kartskiss över tänkt fastighetsindelning... 7 Bilaga

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle 1 (9) Teknik och samhällsbyggnad 2007-05-02 Dnr 05.0359 Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle Samrådsredogörelse I Orientering Detaljplaneprogrammet som har som syfte att klarlägga markanvändning, omfattning

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer